Skip to main content

Full text of "Sextus Empiricus"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| 


ς • ^'^7 ' / '^' ϋ 

8ΕΧΤϋ8 ΕΜΡΠΙΙ€ϋ8 •• • "■• ΕΧ ΑΕΟΕΝδΙΟΝΕ ΙΜΜΑΝυΈΙ.18 ΒΕΚΚΕΑ1. ΒΕΚΟI^IΝ^ 

ΤΥΡΙ3 ΕΤ ΙΜΡΒΝβΙβ ΟΕ. ΚΕΙΜΕΚΙ 
Α. 1842. 88 Β / ΡΙΙΑΕΪΆΤΙΟ ΕΟΙΤ0Β18. ΐ9βχΙ\ιιιι Εαιριηοαιη ({αί ηογίδβίιηβ βάίάϋ, Ιοαηηββ ΑΙΒβΓ- 
Ιαβ ΡαΒτιοίαβ €θ€ΐίοί1)ΐΐ8 ιηαηαβαηρϋίβ υβυβ ββΐ δανίΗοηο 
νΓ&Ιΐ8ΐΗνί6η8ί €ίζ6η8ΐ. δανϋίαηί Οχοηίβηβίβ ϋΐβ &!) αΐίίδ 
Ιβοϋοηββ 2006ρ6Γ&1, 6§ο αΙ) ίΐΐο ΐΓαηβδβηρβι: ςβΙβΓοβ ιιΐ βΐ 
ίρ86 τ6Γ3&Γ6ηαι ίοεοΐΐαΐβοι άβάϋ ιηίΓα Ρηάβηοί \νίΙ1&6ηί β(; 
ΤΗβορΙιίϋ Κίβδβϋη^ 1)6ηί^ί1α8. ηοντιιη αββΓο^ οαίαδ ιηίΗί 
οορίαιη Ηυιη&ηίδδίιηβ ίβοβΓυηΙ Καυίιη8ηηιΐ3 ΙιβΙΐΓβίαβ 6ΐ 0&- 
Γθ1ιΐ3 Ιιΐιάονί€ΐΐ8 8ΐΓυνία8, Ββ^ιηρηΙιυιτιιιι, 16 Α 12. ίδ ιηβιη- 
Ι)τ&ηαε6ΐΐ8 ββΐ^ ίοϋιβ 272 , ν6Γ8ίΙ)ΐΐ8 νίοβηιβ δβρίβηίδ, Ιίϋβήβ 
ΐΏΪηαϋδ αβ ηίΐίάίδ, ηιλήο&Ιίδ Ηίηο ίηοΐβ ιηίϋαϋ1)ΐΐδ 6ΐ αά ιηαΓ- 
ςίηβιη Ιβιηιηαΰδ. ίηβαηΐ ϋΙ)ΐΊ αντιρρι^τικοϊ 61, (ΐυβιη Οίζβη- 
βίδ φΐοφίβ α^άϋ, Οοηοαβ περϊ άγα&ον καϊ καχον ΗΒεΙΙαβ. 
ΥΓΗ&Ι&νίεηβίδ &υΐ€ΐη δίνβ ΗβΗάίςβΓ&ηαβ ίοϋίδ οΗβΓί&οβίβ 
248, ν6Τ8ϋ)α8 Ιήοβιιίδ, ρ&Γυιη αοοχιταϊβ δοΗρΙαδ, βΐ ΙηδΙίΙα- 
ΰοηβΒ νλ&ν>6ΐ Ρ^ΓΗοηίαηαδ, δαΒιιιηοΙο ({αοά α Ρ&1)ΐίαο ίη 
ρταβίΒύοη^ βχΐΓβιηα ροδίίαιη βδΐ βρίςΓ&ιηιηαΙβ {ω ΙΙύρ- 
ρην — σοφιης κατίγνως), βΐ άντ.ιρρητιχων ραΓίβιη ιηαίο- 
Γβιη : άβδίηίΐ βηίιη ίη ]Άή, υΐ ναΐςο ηαιηβΓ&ηΙ, οοΐανί § 349. 
Οιζβηδίδ ά6ηί({ΐΐ6 Γοΐία ΙιαΒβΙ 438, βαψι^ οΗαΓίαοβα. έμμα- 
νουηΧος όμβ€ίέβ€ν)ς 6 βη μονεμβασίας χαϊ ταντην 'ΐ'ην βί- 
βΧον Ιξίγραψε μισϋ-ω ετονς αφνς'. IV 

Ει 1ΐ08 ηαίάβίη δβχΐί οοάίοβδ βχουδδί ΙοΙοβ: ίηΒρβχί 
πΗοδ^ Μοηβοβηδβδ Υβη^Ιοβ ΡΙοΓβηΙίηοβ; ςαοβ οαιη νιύβΓβαι 
ηβίριβ 6χΐ6Γηα βρβοίβ οοιηιηβηάαΗ βΐ ίη ιηβηθαδ Ιαοαηαβφΐβ 
οοηβρίΓαΓβ, ηοη δαιη οαηοΐαΐαβ θβ ηι&ηί1)ΐΐ8 άβροηβΓβ. η6({ΐΐ6 
ίη 6α Γ6 ιη&^δ ιηίΐιι ρβοεαβββ νίάβΟΓ φίαιη ίη ηοναίο 1ί• 
Ι)Γ0Γαιη ί!ρτιρρψ;ίχών βΐ ΟΓθίηβ βΐ ίηάίοβ. ({αοΐ'αηι ΙιΒγο- 
Γαηι (Ιίδοήηιβη εαηι αΙίΓΟ ραΐβΐ, Ιυηι α ΓαΒΗοίο 65ΐ ^βηιοη- 
δίΓοΙυηι; υΐη ααίβηι ρηοΓββ δίηΐ^ ίρ86 ίηθίοαΐ δβχΐυβ; ηβο 
ροΐυίΐ ιηδεπρίίο 6Χ εοάίοϊΒαδ ρβΐί, €[υίρρ6 ^]αί πιοάο οχ^η- 
%ίκά ιηο(]ο υπομνήματα αρρβΙΙβηΙ^ δαορίυδ ηίΐιίΐ ({ααηι 
ηαηΐ6Γ6ηΙ. 

ΚβδΙαΙ αΐ δίςίαδ βχρίίοβπιαβ. ί(α(}ΐΐ6 ΙίΙΙβΓα € οοϋίεβιη 
€ίζ6η86ηι ίηάίοαΐ^ Ρ βάίϋοηβηι ΡαΙ)η€ί2ΐηαιη αηηί 1718, 

6 βάίΐίοηοπι Οβηονβηδβηι δίνβ ΑυΓβΙίαηβηδβηι ΡβΙη 6ΐ Ια- 
οοΙ)ί ΟΙιουβΙοηιηι 3. 1621^ Η ΟβηΙίαηαηι ΗβΓνβΙαπι, 

ΚΙ)Γθηιηι άντιρρ^η^ιι^ών ίηΙβΓρΓβΙοηι, 1^ ΙίΙ)Γθδ δβχΐί Ιαπι 
δοηρίοβ φχαια ίηιρΓβδδΟδ, Β οοθίοβπι ββ^ηιοηίαηαω, 

5 €0(1ί€6πι 8ανί1ίαηαηι> V οοάίοβηι ΥΓαΙί^Ιονίβηββηι, 

Λ^ ν&η(ΐ8 ΐ6θ6οη65 6ΐ οοηίβοΙαΓιΐδ α ^11οα6(ί$ αθ ηι^Γ^ηοπι 

€0<ϋα$ 8αί Γ6ρ6Γΐα$. 

δΰπΐ). ΒοΓοΙίηί ίάίΐιαδ Ιυηϋδ α. 1842. ΣΕ2Τ0Υ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΠΤΡΡΛΝΕΙΟΙ ΤΠΟΤΤΠΛΣΕΙΣ. διχί, Βηιρ, (Ρ 1 "'2) 3 ΠΥΡραΝΕΐαα ΥποτγπαΣΕΆΝ 

ΤΛΤΤ ΕΙ2 ΤΡΙΑ ΤΟ ΠΡΛΤΟΝ. •ί οΐ^ ζητονοί τι ηράγ/α» η ηίρβΟίΡ έηακολον&€ϊψ ηΐηος ^ 
αρτησίΡ βύο4θίω6 ηαΐ άκαταΧηψίΛς ομολογίας η ίηίμοψι^ν 
ζητηΌ€ως• ύίση^ρ ϊοωύ ηαΐ ίηΐ των Χύΐ^ά φίΧοϋοφιαν ζψ^ 2 
τ^υμένων οι μίν ^νρηπίναί το άλη&ίς (ψηαάν, οΐ ά* άηΒψη- 
ναΐβτο μη ύυνΰηον^Ιναί τούτο ηαταληφ^ψαί, οΐ ϋ ετι $ 
ζψοϋΌίΨ. %αϊ ^ρηηένύίί μ^ ίοκοναν οΐ Μιως ηαλούμίνοί 3 
9ογμα%ι%οί, οίοψ.οΐ ηερϊ *^4ριστοτεΧην καΐ 'βηΐηονρορ ημΙ 
τονς στ&ίΜονς κύίΐ άλλοι- τινές, φς ύ^ η€ρι ά%αταληητ»ΐβ 
άη$φηναντο οΐ η^ρϊ Κλειτόμαχορ ιΐϋΛ Καρψβάόη^ χαΐ αλ-^ 
λοι *^4κα9ημ0Τ'*οι, ζητουοι ϋ οΐ ϋΗΒητιηοί. ο&βν βύλογως 4 
ίοϋοϋοιν οΛ άψωτάτω '" φιλοοοφίαι. τρ%ϊς ίϊναι, ίογρΜηηη 
^ΑΜαΛημαϊνη σηεπτικη, ηερί μϊν ονν των άλλων έτέ^οιί 
άρμοοει λίγειν, ηβρί 9^ της οηβητιηης άγωγης ύηοτνηω-- 
τιηως ΙηΙ τον ηαρύντος ημείς ίροΰμεν, (ηείνο ηροΒίηόντες 
ΟΤΙ τ^βρί ονόενός ^ων λεχ&ησομενων άΜβ^βαιούμε&ω ύςι^ 
όντως /χοντος ηάντως κα&άηβρ λίγο μεν, άλλα ηατά^τό νύν 
φαινόμεν&Ρ ημϊν ιστορικώς άηαγγίλΧομΒν ίίΒρϊ Ηάοτου• 

Της οηεψηιηης ούν φιλοσοφίας ο μ^ν λέγεται ηω^όλΛν & 
1ο;^ο^ ο 9^ $19ιηός, ηαΐ Ηα^όλον μ^ν ίν φ τον χαρα^ιτ^α 
τηζ οχ«ψ€ω£ Ιητι&ίμε&α, λέγοντες τις έννοια ,αντης «α} 20 
τίνες αρχάϊ ΗΰΛ τίνες Χογοι τι τε πριτηρεον ηαί τί τελος^ * 
ηαΐ τίνες οΐ τρόηοι της έτ^χης, ηαϊ ηως ηαραλφίμβάνομεν 
%άς σϋεητίϋάς αηοφάοεις, %αϊ την ύιάχριοιν της ξρηεψφως 
απο των ηαραηειμίνων αύτ'η φιλοσοφιών, ε19ι%ός 9^ ίν φ ^ 
ηρος ^αατον μέρος της χαλονμένης φιλοσοφίας άν%ιλέγο^ 25 ί • Γ . Υβηα 1. τ»] «) το β. 12. ίτ«(•( β. 14. ηροαίΜήντηνΐ^ 

1* 4 (Ρ '"3 '"4) ΠΫΡΡϋΝΕΙΩΝ 

μΒν. ηΒ^Ϊ του %α&όλον 9η ηρώτον όιαλάβωμεν λοχον, 
άρζάμίνοι της νφηγησεως άπο των της α%6ητ$κης αγωγής 
ονομάτων. 

7 ^Η ακεητΜη τοίννν άγωγη «αλ«ϊτα* μΐ^ %α\ ζητητ$χη 
5άη6 ^ν9ογΒίί)ίς τ^^ '%άτ)χ το- ζψΒϊν ΐΜί όύίητΒΟ^αι^ καϊ 

ίφΒκτίκη άηό τον μβτά τηνζητηοίν η$ρϊ τον αηεητόμΒνον 
γινομένου πά&ους, ααί άηορητίΗη ήτοι άηο του ηερϊ η^ν- 
τος άηορΒϊν κάϊ ζψΒίν, ως ίνιοί φαόιν, '" η άηό τον αμηγα- 
ψΒΐν ηρός ανγ^ατά^ΒΟΐν ^ άρνηοιν , ηαΐ Πνρρωψειος άηό 
10 τον φαίνΒΟ&αί ^μΖν τον Πνρρωνα αω/ίΐατίΗωτΒρύν ηαΐ έηι- 
φανεα^Βρον των ηρό α^τον ηροοΒληλν&ίν&ί τη ο%ΒψΒΐ• 

8 "Έοτι 91 η ΟΗΒητιηη άν^αμις άντι^ετιχι^ φαινομένων 
τΒ «αϊ νοουμένων ηαά•* οιονδήποτε τρόηον, άψ ης ίρχο- 
μο&α 9ια την έ^ τοίς άντιηειμένοις ηράγμα^οί %αϊ λογούς 

15 Ιαοο&ένΒίαν το μ^ν ηρύτον εΙς ίποχήν το 9^ μετά τούτο 

9 θ{β άταραξίαν. 9νναμιν μϊν οϋν αυτήν χαλούμεν ου χα^α 
το ΉΛρίΒργον «λλ' άηΧως ηατά το 9ύνασ&αι' φαινόμενα 
Λ λαμβάνομεν νυν τα αιο&ητά, 9ιόπΒρ άντι9ίαστέλλομεν 
οΛ^τοίβ τα νοητά, το 9ί "%α&* οΙον9ήηοτε τρόηον 9υνα- 

τχ^ται ηρο9αρμόζεα&αι καΐ τη 9υναμΒΐ, ίνα αηλως το της 
9υνάμΒως ο¥ομα, ως είρήηαμεν, ηαραλαμβάνωμεν, %αΙ τω 
'^άντιθ^ετιηή φαινομένων τε και νοουμένων" ' ίηεΐ γαρ ηοι- 
ηΐλως άντιτί&εμεν ταύτα, ή φαινόμενα φαινομένοις η 
νοούμενα ψοουμένοις ή έναΧΙάί άντιτι&έντες , Ινα ηασαι 

25 αί άντφέοΒίς ίμηεριεχωντα^ , λέγομεν "κα*' οίονάήηοτε 
τ^η^" ή Μο&' οίον9ήηοτε τρόηον φαινομένων τε ααϊ 
νοοίίχμένων, ϊνα μη ζήτω μεν ηως 9ά<V«τβ^* τα φαινόμενα 
η πάς ^^«ίίταί τα νοούμενα , άλΧ' άηΤίώς ταύτα λαμβάνω- 

10 μεν. άντιηειμένους 9ί λόγους ηαραλαμβάνωμεν ουχϊ ηάρ^ 

30 τως αηοψασιν Η(ύ ηαταφαοιν, αλλ αηίως αντί τον μαχο^ιε- 
νθ$ίς. Ιοοο&ένει^ 9ί λέγομεν τήν ηατά ηΐστιν ηαΐ άηιστιαν 
Ιϋότ^α, είς μη9ένα μη9ενός "'η^ηείο»αι των μαχι^μένων. 

β. ΰχιητομίψορ V, ί&ϋ(υΐη β ΟΜίτΐτομ^νηψ. 10. πυρήνα νΧ^ 

13. ιρόηωψ V. 15βί31. Ιοοα&ίρίαψ V. 21. τΰν ΒΥΧ. 25. Ιμ- 
ια^ί^χοψται^ V, 2β. τ* οηι V. 30. «ΛΟφ«σ*ί κ«ϊ αατκφααίς ΤΒ. 

μαί(εμ49όυ β* ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Α. (Κ '"5) 5 

Αο/οΐ' αΐς 9ΐ«ηΓΜ«ρο^. ^5το;[^ <^^ ^^^ στασις άίανοιας ί$ ^ 
9Ό%9 αϊ^ομέν %ι οντβ τί^εμ^ψ. αταραξία άέ ίατί ψνχης 
άοχληϋία καϊ γαΧηροτης^ ηύβ δί %^ ^οχ^ ϋν^9ίϋ€ρχβται 
η αταραξία,- έ¥ τ'οίς ηερί τέΧονς νΨΜμνηοομ^ψ.. 

Κα\ ο Πυρρύηιος ά^ φιλόϋοφος άννάμα τ^ της σκβ- 1 1 
ηταιης άψωγης ίρψοία βνραηϋδέόσταί*' ίατί γαρ ο μηέχωψ 
ταύτης της άυναμεης. 

*^9χην δ^ τηςσηΒητίηής αΐταίδη μίν φαμερ %ϊναι την 12 
ύληϋα τον αταραητηοΒίψ * οΐ γαρ μ€γαλοφν9ΐς %ύν άν&ρω^ 
ηωρ ταραθϋύμ§τοί όίά τη¥ ίν τοίς ηράγμασιψ άνωμαΧίαν, ίο 
%αΙ άηορονψτ€ς τίσιρ αυτών χρη μάλλον ανγηατατί&εα&αί, 
41λ&οψ ύΛ το ζητεϊν %ί τ€ αληθές ίοτιν ϊν τοίς ηράγμαοι 
ται %ί φ^νόος, ως έπ της έηίηρΙϋ9ως τούτων άταραί^τη^ον-' 
τες. σνατάοεως ϋ της ση^ηταιης ίατϊν αρχή /ί^λιστα το 
ηαντί λό}^» λογον Ιοον αντΐΗ€Ϊσ^α$* άηο γαρ τούτου χανα- 15 
ληγ£ΐν ίοηονμ^ν άς το μη ίογματίζαν, 

Αέγομ^ν α μη ίογματίζίαν τον αηαιτιηον ου ηατ Ιηίίνο 13 
το οημα%ν6μ%νον τον δόγματος χα&* δ ηαΐ δόγμα Λναί 
φαοί τίνες ΜΟίνοτερον το ενδοηεϊν τινϊ ηράγματι {^οίς γαρ 
ηατά φανταοίαν Ηατηναγηαύμβνοις ηά&εοι ουγηατατί&εται μ 
ο σηβητίηός, οίον ουκ αν είηοί θερμαινόμενος η φυχό^ 
μένος οτί δοκω μη θερμαίνεοθαΐ η ψύχεο&αι), αλλά μη 
δογμοΛίζ/Βϋν λέγομεν κα&* δ δόγμα εϊναί φαοί τίνες την 
"'τινιηράγματί των ηατά τάς ίηιατημας ζητουμένων άδηλων 
ονγηατά&εοιν' ονδενΐ γαρ των άδηλων ουγκατατί&εταί ο 25 
Πνρρωνενος. άλλ' ούδε έν τφ ηροφερεσ&αΒ ηερί των άδηλων 14 
τάς σΗεητίκάς ψωνάς, οίον την ^ούδίν μάλλον** η την 
" ονδϊν ορίζω" η τίνα των άλλων περί ων ΰοτερον λέξομεν^ 
^ογμο/^ίζη• ο μϊν γάρ δογματίζων ως ύηάρχον τί&εταί το 
ηρά/μα ίηείνο δ λέγεταί δογματίζείν, ο δί νηεητίηος τάς^ο 
φωνάς τί&ηοί ταύτας ούχ ως ηάντως ύηαρχούαας* ύηο^ 
λαμβάνεί γάρ οτί ωοηερ η "ηάντα έοτϊ ψευδή'* φωνή μετά 
των άλλων χαΐ έαυτην ψενδή εΐί^αι λέγει, χαϊ η ^^ούδίν ϊοτιν 

3. σνι^ι^α/^^ιιτα» ί» 4. η] νί{ V. 15. ϊοοψ οιη Χ, 19. ίρ^ 

όοκΜ V. 6 (Ρ"'6) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

αΐη&ές** ομοίως, όντως ηαΐ η ^ούόΐγ μάλλορ" μ€τά των 
αλλωψ ηαΐ ίαυτ'ην φηοί μη μάλλον ΒΪναι %ίΛ ίΐΛ τούτο 
τοϊς ίλλοίς έαΐΑτι/^ αυμη€ρίγράφ€ΐ. το ί* αντό καϊ ίηΐ των 

15 άλλων οχεητίχων φωνών λίγο μεν. ηλην αλλ* «ί ο ίογ^ια^ 
5 τίζων τί^ηοιν ως υπάρχον γοΰνο δ ίογματίζβί, 6 ί^ ϋκεητί- 

%6ς τάς φωνάς αυτόν ηροφέρ^ταί ως ίυνάμει ύφ' έαυτων 
ηεριγράφΒΟ&αι, ουκ αν έν τ^ προφορά τούτων όογματίζείν 
λ$χ&€ίη, το Ά μέγιοτον^ ίν τ^ προφο^φ των φωνών τού- 
των ΤΌ έαντφ φαινομενον λέγέί χαΐ το πά&ος άηαγγέλλ^ί 
ιυνο έαντου αίοξάατως, μηίΐν π€ρ\ των ίΙω^Μν ναοπαμε- 
νων ίιαβ€βα€ου μένος. 

16 'ΟμοΙως ί^ φερόμενα ηα\ ίν τω έρωτάοό'αί εΐ £χει 
αϊρεοιν 6 σκεπταίος. εΐ μεν τίς αΐρεοίν είναι λέγει πρόσ- 
ηλίοιν ύογμαοι πολλοίς άκολου&ίαν εχουοί ηρος άλληλα τε 

19 χαϊ φαινόμενα, ηαΐ λέγει ύογμα τινί άίηλω αυγχατά&εσιν, 

17 φησομεν μη ίχειν αΐρεαιν. εΐ ϋέ τις αΐρεοιν είναι φάσχει 
την λόγω τιρι κατά το φαινομενον αηολου&ουσαν * αγω- 
γην, ίχείνου του λόγου ως εστίν όρ&ώς 8οηεΙν ζην νπο- 
^ειηνύοντος (του όρ&ως μη μόνον ηατ άρετην λαμβανο- 

20 μενού αλλ* άφελίοτερον) %άΙ ίπ\ το έπέχειν άννασ&αι δυα- 
τείνοντος, αΐρεοίν φαμεν (χειν'^άηολου&οϋμεν γαρ τινι 
λόγω χατά το φαινομενον ύποδειπνυντι ημϊν το ζην προς 
τά τνάτρία (ΰ'η χαΐ τους νόμους χαι τάς άγωγάς χαΐ τα 
οίχεία πά&η. 

18 Παραπλήσια ϋ λεγομεν χαϊ ίν τω ζητεϊν εΐ φνσιολο- 
γητέον τω σχεπτιχφ' έ'νεηα μίν γαρ τοΰ μετά βέβαιου 
πείσματος άποφαίνεο&αι περί *τινος των %ατά την φυσιοτ 
λογίαν 9ογματιζο μένων ου φυσιολογουμεν , Μνεχα ά^ τού 
ποίφ^τΐ λόγω λόγον ίσον ^Βίν άντιτι&έναι ηαϊ της άταρίχξίας 

30 €ΐπτόμε&α τη^ φυσιολογίας• ούτω άί ηαΐ το λογιχόν μέρος 
χαι το ηδιηόν της λεγομένης φιλοσοφίας έπερχόμε&α. 

4. ό] ο μ^ψ'ί θ. τώρ φωρύρ οπι Χ. 13. μ^ν] μίν γάρΐ ΰηίιη 

Ηβηιίειυι. δΙορΙΤ&ηηβ. 15. ηαϊ τα φαιψομιραΐ όό/ματι «ίηλω 8νχ. 

20.*ημφΜΧ^αηρορ V. , 21. ΟΑ^ίΟΐρ όί φαμιρ Ο, αίρισ^ρ βη φαμιρ ΜίΛ- 

λβϋβΜαβ $. €. 5 ρ. 29. 25. ηα9αΐ9ληαία V. ηα^μχληοια ό^ Χέγομιρ 

Κ«» 001 Χ, ΥηΟΤΥΠΩ^ΕΟΝ Α. (¥'"7^ 7 

οι ύϊ Ιίγατ%€ς σν# αψαίροϋοι %ά φαίνόμ^ψα οΐ αηίητί-- 10 
κ•} ανψίΟΐΗ μοι 8οηονοιν Λναι τάν παρ* ημϊγ λ^γομέψωρ* 
τα γαρ ηατά ψαψτασίαν ηα^ψ^ιηύ αβονλψιως ημάς αγον%α 
άς αυγκατά^9σί9 ουκ άνατρέηομΛν , ωβ ηαί ίμηροβ^%9 
ίλίγ^μ^Ψ" %Λύ%α 6έ ίοτι τα φαινόμενα, ίταν ϋ ζητύμΛΨ β 
ά %θ€ου%αγ ίο%ί νο νηο%9ίμ%Ψ9ν οηοΐον φαίνεται, το μ^ 
οτί φαί¥β%αι άίάομ^Φ^ , ζητοΰμεν δ' ον η^ρί του φαΐΊ^ομί- 
νιιυ αλΙα η$ρΙ έκΜί^συ ο λέγεται η9ρϊ τον φαίΡομέρον' 
τούτο άί όιαφέρ^ι του ζητβϊν η^ρί αυτού τον φαινομένου, 
οίον φαίψεται "'ημίν. γλνηάζαΡ το μίλι» τούτο ουγχωρού- 20 
μΒΡ ' γΧυηαζομ^&α γαρ αΙο&ητ^Ηύς. %1 ίί ηαΐ γλυην Ιοτιν 
οοο¥ ίηϊ τψ λόγω, ζητούμην * ο ον% ίατι το φαινομΜψον 
άλΧα η^ρΐ τού φαινομένου λ^γόμενον. έάν ά^ ηαϊ αντιηρυς 
ηατά τύψ φαινομένων ίρωτωμεν λογούς^ ονπ άναιρίΐν βον- 
λόμ^νοι τα φαινόμενα τούτους ίίηιϋ'έμΜ&α, αλλ* ίηιίειηνύν-' ΐ3 
ν€^ τψ^τίν έίογματιηων ηροηέτειαν' εΐ γαρ τοιούτος άπα-- ' 
τεηίτ ίστιν ο λόγος ωοτβ ηαΐ τα φαινομβν€ί μόνον ουχί 
τύ3^ οφθαλμών 'ημωψ ύφαρηάζειν, ηως ου χρη ύφοράσ&αι 
αννον ίν τοϊς αίηλοις, ώστε μη ηαταηολου&ούντας αύτω 
ηρΌηετούεσ&αΐξ 20 

"Οτι ί^ τοίς φαινομένοις ηροσέχόμεν^ ίηλον άηο των 21 
λεγομένων ημίν ηερϊ τού κριτηρίου της οχεητίΗης αγωγής, 
χριτηριον ϋ λέγεται άιχώς, το τε εις ηίστιν υπάρξεως η . 
αννηαρζίας λαμβανόμενον , περϊ ου εν τω άντιρρητιχψ 
ΧέΙομεν λόγω, τό τε τού πράοσειν, φ προοέχοντες κατά 2$ 
τον βίον τα μίν πράσοομεν τα ά* ου , περί ου νύν λέγο^ 
μεψ. ηριτηριον τοινυν φαμ^ν είναι της οηεητιηης αγωγής 22 
το ψαινόμονον , Λυνάμει την φαντααίαν αυτού ούτω «α- 
λονντες' ^ πείαει γαρ ηαΐ άβουλητω πά^ει κειμένη αζή- 
τητος έστιν. 9ιο περί ^μϊν τού ^αίνεο&αι τοϊον η τοίον το 30 
ύηοηεΙ μόνον ονΜς ϊσοίς άμφιοβητεί, περϊ ύ^ τού εΐ τοιού-- 
τον ίστιν οποίον φαίνεται ζητείται, τοίς φαινομενοις ουν 23 
προοέχοντες ηατά την βιωτικην τηρηοιν ά^^ΐάστως βίου*• 

19. αύτοψ\ αυτωρ V. 28. αύτον οιη V. 8 (Ρ'"8"'9) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

μ€Ρ, έη^Ι μη ^νράμβ&α αΡΒτίργι^οί ηαν%ία%αοιν ύναι. 
ίοίΚδ άί ϋίντη η βίωτίη-η τηρηοις τ^τραμΒρη^ $Ιναί %αΙ "το 
μίν τί ίχΒίΡ ίψ νφηγηϋϋί φύαβως, το ύί ίν άνάγ^ί^ ηα&ή^, 
το ^^ έρ ηαραίοΌΒί νομ^ν τβ %α\ Ι&άν^ τό ^έ έν Μαακα- 

24 λία τεγψων, ύφί]γηοΒί μ\¥ φναιηί] %α&* ην φνϋΐηως αίο&η^ 
Ίίηοί καΐ ¥οη%ί%οί ίσμ^ρ, ηα&ων ^έ άράγκρ ηα&* ηψ λιμός 
μίν ϊηΐ τροφηρ ημάζ οδηγ^ϊ ϋψος ά* ίηΐ ηόμα, έ&ων ό^ 
καϊ νόμων ηαραίόαβί κα^' ην το μ^ν ευσίβΗν ηαραΧαμ-- 

■ βάνομεν βιωτίηως ως άγα&ον το Ά άοδβΒίν ως φοΛλον, 
10 τεχνών 91 9ι9αοκαΧΙα ΐία&* ην συ% άνενέργητοί έσμεν έν 
αίς ηαραλαμβάνομεν τίχναις. ταντα ί^ ηάντα φαμ^ν άίο^ 
ξάατως. - 

25 Τούτοις άκόλον&ον αν ΒΪη χαϊ ηερί τον τϋονς της 
σηδητικής αγωγής άιελ^εϊν• ' ίστι μίν ονν τέλος το ον χάριν 

ί5 ηάντα ηράττεται ή &€ωρ9ΐταί, αντο ϋ ονίενος Μνεχα, 'η 
το εσχατον των όρεκτων, φαμίν Λί άχρι ννν τελ^ είναι 
τον σηεητίηον την έν τοις ηατά ίόξαν είταραξίαν ηαΐ ίν 

26 το7^ ηατηναγκασμίνοις μετρίοηά^ειαν. άρξάμενος γαρ φι- 
λοσοφείν νη^ρ τον τάς φαντασίας ίηιηρϊναί ηαΐ χαταλαββίν 

^ τίνες μεν είσιν άλη&εϊς τίνες όί ψενίεϊς, ωοτε αταφϋίΐιτή'- 
σαι, ίνίηεαεν εΙς την Ιοοοϋ'ενή ίιαφωνίαν, ηνέηιηρίναι 
'" μη άννά μένος Ιηέαχεν* έηιαχοντι 6^ αντφ τνχιηως παρ- 

27 ηχολον&ησεν ή έν τοΙς ΛοξαοτοΙς αταραξία• ο μ^ γαρ 
^οξάζων τι χαλόν τ^ φύσει η. ηαηόν είναι ταράααεται ύια 

26 ηαντός ' ηαΐ οτε μη ηάρεατίν αντφ τα ΐξαλά είναι ύόηούντα, 
νηό τε των φύσει καηων νομίζει ηοινηλατείο^-αι χα! ίιωιιει 
τα άγα&ά, ως οΐεται* απερ ητησάμενος ηλείοσι ταραχαϊς 
ηεριπίητει &ια τε το ηαρά λόγον χαΐ το άμέτρως έηαίρε-* 
σ&αι, ηαϊ φοβούμενος την μεταβολην ηάντα ηράσσει ϊνα 

28 μη άηοβάλη τα άγαϋ-ά αντφ όοκοΰντα είναι» ό #ε άορί" 
στων ηερϊ τωνηρος την φύσιν χαλάν ή χαχων οντε φεύγει 
τι οντε 9ιωχει ϋνντονως' 9ι6ηερ άταραχτεΐ. οηερ ονν ηερι 
*^4ηελλον τον ζωγράφον λέγεται, τούτο υπήρξε τ(β σχεητιχω. 

14. δΐίξιΧ&ίΙν Χ* 28. ηα^άΐογορ νχ, (ηανί^ΐΟ^* V. 

20. ττροηαη 8. ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Α. (Ρ "Ίο) 9 

ψϋϋί γαρ ο%$ ίη%Ινος ϊηηοψ γράφω^^ παϊ γον άψρον νοι7 
Γηηον μίμηϋαϋ^αί %^ γρ^^ψϋ βονλη&ύς όντως άη^τνγχαν^ν 
οις €αί9βη€ΐΨ ηαι την οηογγιάν €ΐί ηψ άηέμαοοΒ τά άηο 
τον γραφβίου χρήματα ηροαρϊψαί τ^ %1%ϋΨί* την ί^ ηρσα^ 
αψαμίνην ϊηηον άψρον ηοαηααι μίμημα. ηαϊ οΐ οχΒητίηοΙ 29 
ΟΌψ ηίηίζί^ν μ\ν την άταραξίαν άναληψΒΟ'Θαί &έά του την 
άν^μαΧίαν των φαινομένων τβ %αΙ νοουμένων έηίκρϊναί, 
μ^ ίυνη&έντβς ϋ ηοίηοαί τούτο έηέαχον ' Ιηιαχοϋοι ϋ 
αντοϋς οίον τυχιηως η αταραξία '" ηαρηκολού•θησ€ν ως σκιά 
σωματί. ου μην άοχλητον ηάντψ] τον οηηιτιηον Λναί νο-* ίο 
μίζομβν, αλλ* όχλ9ϊο&αΙ φαμεν υηο των ηατηναγηαο μένων * 
%α\ γαρ ^ιγονν ηοτΐ όμολογουμβν αάϊ^ίΐ'ψην ηαΐ τοιοι/το- 
τροηά τίνα ηάοχείν. αλλά «ο! ίν τούτοίς οΐ μίν Ιίίωτα$ 30 
ίίοααίς οννέχονται ηΒρίοτάοεοιν , νηο τ^των ηα&ων αύ-^ 
τών «αΐ ονχ ^ττον νηο τον τάς η%ρίοτάαΒίς ταύτας ηαχας %& 
Βίναι φύοΜί ίοΜϊν' ο άί οηβητίχός το ηροα9οξαζ£ίν 07ΐ 
ίση %α%ον τούτων &αστον ως ηρός την φύοιν η%ρΜΐρων 
μντραίτΒρον ηαΐ ίν τούτοις άηαλλάοσΒί. ίαα τούτο ονν έν 
μ^ τοΙς όοξαατοίς αταραξίαν τέλος ύναι φαμ$ν του οιμ- 
ηηπσυ, ίν Λί τοΙς ηατηναγηααμένοίς μΒτριοηά&Βίαν. τ§ν^ς το 
α των όοηίμων ϋη€ητί%ων ηροσέ&ηηαν τούτοις χα! την ίν 
ταίς ζητησεσιν ίηοχην. 

*Εηύ 9ί την αταραξίαν άηολον&ΒΪν ίφάαηομΒΡ 9^ η€ρι 31 
ηαντων ίηοχ^, α%6λον&ον αν €Ϊη λέγειν οηως ημϊν η ίηοχη 
^τεριγίνεται* γίνεται -τοίνυν αύτη, ως άν^ ολοσχερέατερον 2$ 
είηοι τις, ύια της άντιϋ-έοεως των ηραγμάτων. άντιτί&ε^ "^ 
μεψ'ίϊ η φαινόμενα φαινομένοις ,η νοούμενα νοονμένοις 
η ίναΧλάξ, -οίον φαινόμενα μίν φαινομένοις, οταν' λέγω• 32 
μ^ν "ο αννος ηύργος ηορρω&εν μϊν φαίνεται στρογγυλός 
ίγγυά^Βν 9ί τετράγωνος,** νοούμενα Λ νοονμένοις, όταν 3ο 
ηρός τον χαταακενάζοντα οτι Μοτι ηρονοια έκ της τάξεως 
των ονρο/νίων, άντιτί'^ωμεν το τους μΙν αγαθούς ίνσ- 

5. ΙηηιΙου ? 96(1 βί. $ 58 ψηγύυ ηΧίΙόου 6( πΧατάνον φνΧΧον , § 80 
*Μον σύρματος. 10. ηάντα Χ. 23. Μ V. 24. υίν έίη Χ(γ%*¥ Χ^ 
ΰ«ΐ€ή 1ίΙ>ΐΊ ίίτι Χ^αν ϋίν. 10 (Ρ'Ίΐ'"ΐ2) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ηρ»γ€ΐ¥ ηολλάκίς τσνβ ύ^ ηακονβ ενπραγ€ίν, καΐ 9ίά τσύ^ου 

33 ανψάγωμ9Τ το μη €ΐναί ηρόνοιαν * ψοούμ^^α ύ^ φαι^ομέ- 
ψοις, ως ο Αναζαγορας τω λ^νκη^ €ΐνα$ τήν χιοι^α α^τ€- 
τί&Η οτι η χιω¥' νύωρ έατϊ ηεηηγός^ νο ίί νάωρ έατϊ 

» μίλαν, %α\ η χιών αρα μέλαινα ίατιν. ηα&' Ηέραν ϋ ^ι- 
νααν άντίτί&€μ€ν οτί μίν παρόντα ηαρούαν, ως τα ηρο-- 
αρημένα, οτϊ ίϊ παρόντα παρβληλυΌ-όαν η μέΧλουοίν* 
οίον όταν τις ημάς έρωτησί] )Μγον ον λνσαι ου ίνναμΛ^α^ 

34 φαμίν προς αυτόν οτι ωοπερ ηρό τον γ^νέο&αι τον ^Ισηγη- 
10 οάμ^νον την αϊρ^οιν ην μ^τέρχη, ονϋπω ο %ατ αντην 

λόγος νγνης ων ίφαίνετο, ύηέκβίτο μέντοι ως προς την φν- 
ΟίΤ, ούτως Ιν9έ%9τα( ^α\ τον αντίΧ€ίμ9νον τω νηό σου 
ίρωτη&έντί νυν λόγω ύποκεϊο&αί μϊν ως προς την φνοιν, 
μηϋπω ύ' ημΐί^ φαίνεσ&ΟΜ, ωατβ ούίεπω χρη ανγκατα-- 

36 τί&ΒοΌ-αί ημάς τω άοΗοϋντί νυν Ιοχυρω ^Ιναι λόγω• νπίρ 
α του τάς άντί&έσ€ίς ταύτας άηριβέατερον ημίν ύποπε- 
Ό9ϊν, ηαΐ τους τρόπους ύπο&ησομαί ύι ων η ίηοχη ουρ- 
άγεταί, ούτε περϊ του πλήθους ουτ^ περϊ της άυνάμ^ως 
αύτων Λιαβ^βοίουμενος* Ινϋχεταιγάρ αι;νο«;ς %αϊ αα&ρονς 

20 βίναί ηαΐ πλίίους των λίχΟ-ηαομένων• 

36 Παραϋϋονται τοίνυν ουνη^ως παρά τοίς άρχαίοτέροίς 

σηεπτιχοϊς τρόποι, ίι ων η εποχή ουνάγβσ&αι ίοηΒϊ,ϋχα 
τον αρι&μόν, ους χα! λόγους χαϊ τότ^ονς αυνωνυμως καλού- 
αιν• βίαϊ 9^ ούτοι, πρώτος ο παρά τήν των ζωών έξαλλα-- 
25 γην, άβύτ^ρος α παρά τήν των άν&ρωπων ίιαφοράν, τρίτος 
ο παρά τάς άιαφόρους των αίσ&ητηριων ηαταύκ^υάς, τί- 
ταρτος ο η^αρα τας π9ριοτασ€ΐς, πέμπτος ο πάρα τας ^εοΒίς 
ηαΐ τά διαστήματα ηαι τους τόπους, ίητος ο ηαρα τας 

Β7 επιμιξίας, έβίομος ό παρά τάς ποσότητας %αΙ οηΒυαοιας 

90 των υποκειμένων, ογ&οος ο από του προς τι, ί'ννα^ος ο 
παρά τάς συνεχβΐς ή σπανίους έγηνρήσ$ις, ίέηατος ο παρά 
τάς άγωγάς ηαΐ τα ί'&η χα! τους νόμους ηαΐ τάςμυ&ιηάς 

5. οί. \^αβηΙ>&ΰ1ι. &θ Ρ1α(&Γθ1ι. 364 Β. 8. έρνηνίϋα Ι». 9. τον 
λΛΛ V» 23. τι^ονς V: οί. Μβηα^! &<] Ό. Ι, 9 79. ΥΠΟΤΥΠίΩΒΩΝ Α. (Ρ "Ί3) 1 1 

99ΗΤ%9ίς ηαΐ %ας άογμαπΜ^ίς νηοΙ^ψΒίς. )ΐρΰίμ€&α ϋ %^ 98 
«ά£βι 9αν%^ι &β%ίη»β. τούτων ϋ έηαραβ^βηηάτβς βΙοϊ νρο- 
ηύ$ τρ9ϊς, ο ώιο του ηρινοψ^ος, 6 αννο τον ηρινομένου, ο 
$ άμψοίν* τφ μίν γάρ απο τού πρίψοψτος νηοτάοαοντοΜ 
οΙ ηρύτοί %έσοαρ%ς {%6 γάρ^ %ρΐΨ0¥ η ζύον ίστιν η αρ&ρ»^ » 
ηος η αίσ&ηοίς ηαΐ ίν ψίπ η€ρίϋ%άα§ί), β/^ #έ τό$^ 'άηό τον 
κρίρομέψου ο Μβίομος %α\ ο ϋηατος, βίς Λ τον ίΐ άμφοίρ 
ονΡ'&ίτον ο ηέμητοζ %αϊ 6 ίιηος ηαι ο ογόοος ηαΐ 6 IV- 
ψατΦς. ηάλίτ ϋ οΐ τρβϊς οι^οι άνάγορταί 9ΐς %0¥ ηρός τι, 39 
οίς «ίνα# γεψίπωτατορ μϊν τον ηρός τι, ύ9$ηονς όϊ τους ίο 
τρ€ΐς, υψιοβεβηχοτας ί^ τους ϋηη. ταντα μϊν η$ρϊ της 
ηοοοτητος αντην χατά το ηι&αψον Μγομέν* η^ρϊ άί της 
&ντάμ€ως τάίε* 

Τίρύτον ίλεγομεν είν^ι Χόγον «α^' ο^ 9^αρα τΐ]ν άία-^ 40 
φοράν των ζωών ονχ αΐ αύταΙ άηο των αυτών νηοηιητουοι 16 
φανταοίαι. φοιμρο ά^ ίηιλογιζόμε&α Μη τε της ηερϊ τας /%- 
νέΌ€ίβ αντων ύίαφοράς %αϊ έ% της ηβρϊ τας ουοτάσείς των 
σωμάτων ηαραΧΧαχης* η9ρΙ μίν ούν τας γενεοεις , οτι 41 
των ζωών τά μ^ν χωρίς μίξεως γίνεταί τα ά* έπ αυμηλο-- 
%ης. ηαΐ των μ^ν χωρίς μίΐεως γινομένων "'τα μ^ ίκ ηνρος τα 
γίνεται ως τα ίν ταϊς ηαμίνοις φαινόμενα ζωύφια , τα 
9^ έξ ΰάατος φ^Βίρομένου ως κώνωπες, τά 9* ίΐ οι^οι; 
τρεηομενου ως οπνϊηες, τά 9* έκ γης, τά 9* ίξ Ιλύος ως 
βάτραχοι, τά 9* έ% βορβορον ως οηωληηες, τά 9* ίξ όνων 
ως »άν&αροι, τά"9^ έη λϋίχάνων ως ηάμηαι, τά 9* 1% χα$*2& 
ηων ως οί ίη^των ^ινεων ψηνες, τά 9' ίη ζωών οηηομε- 
νων ως μϋ^αοαι ταύρων %αι οφηαες ϊηηων ' των 9' ίη 42 
ουμηΧο%ής τά μίν έζ ομοιογενών είς τά ηλεϊοτα, τά 9* ίζ 
ανομοιογενών είς ημίονοι. ηάλιν κοινή 'τών ζωών τά μίν 
ζωοτοΜ^ϊται είς αν&ρωηοι, τά 9' είοτοηείται ως ορνι&ες, τά αο 
9^ ϋαρηοτοκΒίται ως άρκτοι, εικός ονν τάς ηερί τάς γενε-- 43 
αεις άνο/ίίοιότητας και 9ιαφοράς μεγαλας ηοιεϊν άντιηα^ 

β. ηι^ίοτάαΐΛ^ βν. 9. το β(ϊ^. 14. Χ^γομιν 8, πα^α οπι V. 
18. ορομάτων Χ. 19. ηνξιίσίως 8, 21. ζ»6ψ%ηα Ι», 23* γης] 

ως μνς Λάά^}}Λί ΡαΙ^Ηοίυβ. 12 (Κ'"14) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

&Μίας, το αανγκρατοψ καΐ αανραρμοατο$^ χαί μαχόμενων 

44 ί%$1^€9 ψΒρομένας, άλλα χαΐ η άιαφορά %άν %νρΐ¥ΐιτά%ων 
μΒρΛν τϋν σωματοβ, χαΐ μάλίστα των πρός^τό έηίκριρ^ίν 
ηαϊ προς το αία^άνεο^αι ηβφυκότων, μ^χίοτι/ρ ύνναται 

5 ποίΒΪψ μάχνν των φανταοίων ηαρά την των ζωών ηίχραλ" 
λαγην. 'οΐ γούν Ικτ6ρίωντ$ς ωχρά φααιν ΛΪναι τα "ημίν 
φαινόμενα λ€ν%ά, χαϊ οΐ νηόαφαγμα έχοντες αίμωηά. έηεΐ 

* ουν %α} των ζωών ιτα μ^ν ωχρούς ίχεί τους όφ&αλμούς τα 

ά* νφαίμονς τα ϋ λενχαν&Ιζοντας τα ύ* άλλην χροίαν 

10 έχοντας, είχός, οΐμαί, Βίάφορον αύτοίς την των χρωμάτων 

45 άντίλη^ίν γίγνεο&αι. άλλα και ένατενίσαντες ίπΐ ηολνν 
χρόνον τψ ηλίω^ είτβ ίγχύψαντΒς βιβλίω τα γράμματα 
χρνοο$ιίη δοηονμε^^ είναι %αϊ περιφερόμενα, ίηεΐ ουν %αΙ 
\ών ζωών τινά φναει λαμηηίόνα "'έν τοις οφ&αλμοίς εχε^ 

ι& %αϊ φως λεπτομερές τε καΐ ευηινητον άη* αυτών άηοοτελ'^ 
λει, ως καΐ νυπτος οράν, ίεόντως αν νομίζοιμεν οτι μη 

46 όμοια ημίν τε ηάηείνοις τά ίητός υποπίπτει• %αι γε οΐ 
γοητες χ^ιοντες τάς &ρυαλλίάας Ιω χαληου ηαι &ολω ση" 
πίας ποιούσιν 6τ^ μίν χαλκούς οτί ό^ μέλανας φαΐνεα^αι 

Μ 7ρ«/β ηα^ο^^αβ βιά την βραχείαν νο«7 μιχΘ-έντος παρααπο^ 
φίν. πολύ άηπου ενλογωτερον έστι, χυμών διάφορων άνα- 
ηεχραμένων τη οράοει τών ζωών, διάφορους των ύποηείτ- 

47 μένων φανταοίας αύτοϊς γινεα&αι. όταν τε παρα&λιψωμεν 
νον οφ&αλμόν, έπιμηχη ηαϊ στενά φαίνεται τά εϊίη ηοίΐ 

25 τα σ;[ΐ7/ίατα, ηαΙ τά μεγέ&η τών ορατών, εΐηός ουν οτι 
οσα τών ζαίων λοίην ίχει την %ορην ηαΙ προ/α^ηη, ηα&ά- 
περ αίγες αίλουροι %αΙ τά έοιηότα, διάφορα φαντάζεται τά 
υποκείμενα είναι, ηαΙ ουχ οΙα τά περιφερή την ηόρην 

48 έχοντα ζώα εϊναι αυτά νπολαμβάνει. τά τε κάτοπτρα παρά 
3υ την διάφορον καταοκευην οτέ μ^ν μικρότατα δεικνυσι τά 

'έχτο^ υποκείμενα, ως τά κοίλα, οτί δ* επιμήκη καΐ στενά, 
ώς τά κυρτά ' τινά δί την μεν κεφαλήν «ατω δείκνυσι του 

49 κατοπτριζομένου , τους δί πόδας άνω. (πει ουν και, τών 

14. ίρ τοις οφ&αΧμοίς λαμηηδόνν Χ. 28. οΙα] οίς Ι<. 

29. αύτάς V. ΎΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Α. (Ρ '"15) 13 

ιτ^^} ψ^ν ύψ§ρ άγγΒί^ψ %ά μ^ν Ηοφ&αλμα ηομι9^ ηίη%η- 
%Λψ νηο ηνρτότψβος, τα ϋ Μθίλοτ§ρά ίστι, τα ί* ίν νητιψ 
^ύάτει βίβψίΕΨ, 9ΐ%9ς.ηαϊ άίά'τοντο άλλοίούα&αί τάςφοψ-^ 
τάπιας; ηαι μψΒ Ισα τοξς μβγί&βσί μητβ 6μομ$ ταϊς μορ• 
ψαίς ορ«ν τά οντά κννας Ιχ&νας λέοί^ας α^&ρωηονς ηάρ- 5 
ν^ηας, άλΧ οϊαν έηάοτχή) ηοΜ τυηωίϊίν η 9%χομίψη το 
φαΜ^όμ^νορ οψ€9• ο Λ αυτός ηαϊ η^ρΐ τωψ άλλων αίσάτ^^^ 50 
θ€»ψ λόγος '' ηως γά^ αν Αβχ^β/17 ομοίως Ηίνίϊσ&αί κατά 
τι^ άφην τά τΒ οοτραηοίΒρμα %αΙ τά σαρχοφανί} ««1 να 
ηηαν&ωμένα ηάϊ τά ίητΒρωμΒνα η )^ηιύωμίνα ; πως ίο 
(ΚΙ ρ/Μοιι•£ άντιλαμβάνΒΟ&αί κατά την άηοην τά τΒ βτ«- 
ν«τανοτ ^χοντα τον ηορο9^ τον άηονστιηον %α\ τά Βνρν- 
τΒΐιτφ τούτω χΒχρτιμΒνα, η τα ΤΒτριχωμένα τα ωτα ηαΐ 
τά φιλά ταύτα έχοντα; οηου γΒ ηαΐ ημΒϊς άλλως μϊν 
ηινσύμΒ^ χατά ψην άηοην ηαραβνααντΒς τω ωτα, αλίοι^ ΐ5 
9^ ην άηλύς αντοΐς χρωμΒ^α• ταϊ η οαφρηοις ϋ ί§αφ€ρο$ 51 
ΟΒ^ Ηορά τψβ των ζωών ^ξ€ίλλαγην ' βΙ γάρ %αϊ ημ^ϊς άλλως 
μ^ ΗΐνονμΒ&α ίμψνγίντΒς %αϊ τον φλέγματος ηλΕονάοαν-- 
τος ίν ημίν, άλλως ϋ ην τά ηΒρΙ την ηΒψαλην ημών μέρη 
ηλ^όνααμον αίματος ύηοίέξηται, άηοοτρ•φομΒνοι τά ΒΐύωΛη οο 
τοϊς άλλοις ίοηονντα ΒΪναι %α\ ωσηΒρ ηληττΒΟ&αι ύη αν^ 
τύν νομΙζοντΒς^ ϊηΒ\ %αι των ζωών τά μϊν ηλαίαρά τέ 
έατι ψύοΒΒ ίίαϊ φλΒγματωάη, τά ϋ ηολναίμα αφοίρα, τά 
ά* ίΒΒηιρατούϋων %α\ ηλ^νάζονοων Ιγρντα την ξα^^&ην χολην 
η την μέλαιναν, Βνλογον ηαϊ 9ιά τούτο διάφορα έηάστοίς^Β 
αντων φαίνΒΟ&αι τά άοφρητά. %α\ τά γΒυατά ομοίως των 52 
μ^ τραχϋίαν %αΙ ανιημον ίχοντων την γλωοααν των ϋ 
ίν^ρον οφόάρα, ηαϊ ημ^ϊς ΒΪγβ ξηρο%έραν ίν ηυρΒτοϊς την 
γλάτταν οχόντΒς γΒω9η %αϊ ηαηόχυμα η .ηικρά τά ηροσ-' 
ψΒρόμΒνα ΒΪναί νομΙζομΒν, τούτο 9^ ηάογομΒν ηαϊ ηαρά ίο 
την 9ιάφορον ίπιηράτΒίαν των ίν ημϊν χνμων ΒΪναι λΒγο-' 
μίτΒΒν. έηΒΐ οΰν χαι τά ζώα 9ιάφορ6ν το γΒνατιηόν αίο^^ 

1. ό^/βΜ**'? 15. τταρβ^ιίσαητις ΒΧ: εοιτ ρο8( Χ δαίιη&βίιιβ ίη 
Κλίιποϋ^ «χβΐηρίο Ο. 18. 4μψηχΜίς 8, 21. ίΪ9Λΐ\ ταύτα πνΧ, 
25. ίΰΐογα 8ν : γογγ δλΙιηΜίνβ. 30• ηιρί ί,. 14 (Ρ "Ί6) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

τι^ρίο^ εχα ηαΐ ίβοφόροίβ χνμοϊς ηλΒΟ^'άζοί^, ύίαφόρους άψ 
ηαΐ κατά %ην γίύοίψ ΎραψτααΙας %Λψ νηοη9$μίψωτ Χαμβά^ 

53 ^01. ω€η£ρ γαρ 17 <*^9 τροφή άταΜομέψη οηον μ^ γίγ9^ 
%αι φ}λ^|^ οηον ύ^ άρι%ηρία οηον ϋ όατοον οηου ί^ ηύρι^Ρ 
6ηαΙ χάΐζ αΧλϋ$ψ ^ασνοΐ', ηαρά την Λιαφοράψ %ωτ•νη0ά9χο^ 
μένηψ αντην μερύν όιάφοροψ ίηίϋείϋννμέψη άύναμιν, ηάί 
ηαηερ %ό νάωρ εν καϊ μονοειΛ^ς άναίΜμεψι^ εΙς τα ΛίνάρΛ 
5ηον μ^ν γίνεσαι φλοίός θ¥$ον ^ί ιάαάος οηου^ Ά ηαραός ηαΐ * 

64 ηίη αύκον ιιο< ^οια %αι των αΧΧων ^Μ^ατον, %αί Μαϋνααρ νβ 

ίοτσϋ μουοοΌργον ΐ^νενμα εν ηαΐ το αυτό ίμηνεομενον %ύ 
ανλω οηον μίν γίνεται οξύ οηον ϋ βαρύ ηαί η αύτη ίαερε§^ 
ας της χΒίρος ίηϊ της λύρας οπον μϊν βαρύν φ&όγγονηοίΗ 
οηον α οξύν^ ούτως εΐηός καΐ τα ίίηρς ύηοαείμενα Λίά" 
φορά "'&εωρείσ&αι $ίαρά την διάφορον %ανασ%Βνην των 

5$ τας φαντααΐας υπομενόντων ζωών. ίναργεατερον ϋ «• 
τοίοντον ίατι μα&εϊν άηο των αΙρετων τε ηαΐ φενητών 
τοϊς ζφΟίς. μύρον γονν άν^ρωηοις μϊν ^ίίοτον φαίνεταί^ 
%αν&άροις 9^ %αϊ μελίσοοίς άνοανάοχέτον * %αΙ το ίΧαιον 
τους μ^ άν&ρωηονς ωφεί^ϊ, αφηηας ά^ ικνί μελίασας άναί*- 
τορεϊ %αταρρα€νόμενον* %αϊ το &αΧάττΐ9ν ν9ωρ αν^ρωηοις 
μϊν άηίες Ιβτί πινομενον «αϊ φαρμακωίες, ίχ&ύαΛ^ 

5β ηίιοτον %αϊ ηοτιμον. ούες ϋ ηίιον βορβορω ίαύοντεα 
ίυσωίε^ά^ η ύίατί ίίειδει %αϊ'ηαϋ•αρω• τωννε ζωωντά 
μεν ίί^τί ηοηφάγα τα Ά ^αμνοφάγμ τα ΆνΧηνάμα,τά.δ^ 
25 αηερμοφάγα τα ί^ οίχρηοφαγα τά ύί γυΛαχτοφάγα, χαΐ τ^'ά 
μίν αεοηηνίψ χαίρει τροφρ τά ϋ νεαρά, ηαϊ τά μ^ν ωμρ 
τά δ^ μαγείριιεως ίσηεναομένψ^. «αϊ κοινώς τά' αλΧοις- η&έα 

57 άλλοις έύτϊν άη&ή ηαΐ φευητά ιΐαΐ &ανάθίμα» το γούν ιηη- 
νείον ηιαίνεί τους ορν</;αχς %αϊ-6 ύοοηύαμος τας νς, αϊ 

30 9η χαΐρονσι ηαϊ ααΧαμάνάρας έσ&ίονσα^, ωαηερονν ίΧαφοε 
τά ΙοβοΧω ζωα ααι αϊ χελιάονες καν^εφϋας. οϊ τε μύρ^ 
μηηες ηαϊ οΐ αχνίηες άν&ρωηοις μϊν άηίίας ηαΐ οτρόφονς 
ίμηοιονοι καταηινόμενοι' η 9ϊ αρητος ην άρρωατία τινϊ 

^9 ηεριπέου , τοντονς %αταΧιχμωμένη ξωνννται. ίχι9να 9ϊ 

, β. αντΜ» V. 30. ^αφος β. 34. ηατα}ΛχννΐΑ4νη Ιτ. ΥΠΟΤΥΠΩΙΕΩΝ ^ί. (Ρ"ΐ7) 15 

&ίγόί»Ρος αντης μοψίίψ ψηγ^ύ «ΧάΑ>«; ηα^^ν^αί, ηα&άηβρ 
έλΙ ψννκβρίς ηληάψον φύλλου, φβύγα Λί ηρ^ν μ^ έλέφαζ, 
Χί9»ψ Λ άλΛΛνρνόρα, ηαΐ ^ραγμίν ^ίνάμ^ΛΡ ^ιρηχομβτι•!^ %ά 
^αλά^Μα «17^, ηαΐ νίγρις ψόφορ %υμπάι^ον. καΙ άλλα ^έ 
ηΐβίω νοννντ Α^^σνι λίγ€$ρ * άλλ' ϊνα μη μάλλύί^ τ^ άίοψ^ & 
το^ "'έψΛαίτρφη^ι^ άαχύμβν, βΙ %ά αυτά τοί^ μέτ ίστη^ άηάη 
%οϊ^ #^ 4^^ 9 ^^ ^^ ν^ ^^^ ^^£ ί^ ψ^ντΛοία ιΜ$α$^ 
^Μκφο^ γί¥€Λ^α$ τοίς^ ζάας άηό %»ν ύηο%94μύναψ φαψ* 
%αϋΑί$• βΙ λ %ά αυτά ηραγματα ά^ομοζ» φαίρετοί ηαρά &0 
τητ %ύν ζάω9 έίαλλν^γηψ, οηοΐορ μ^ ημϊΦ^ &9ωρ€ϊταί %ο ιο 
ύηοιοήμ^νηψ ^μ^ν λίγ^ιν , ίηύία¥ Ά ίατι τνρος τήψ φύ'-. 
α9Ψ έφίξομβν* ονΆ γαρ ίηιηρί^ηψ αν%ύ\ 9>ννησόμ9&α %άβ 
φαψταοίας τάς τβ ημετέρας, ηαϊ τάς τάν άλλων ζωω$^, /μ^-* 
ρος ηαΐ αυτοί της 9$αφ0νΙας οτ€$ς ίΐαϊ άίά τούτο του έηί'^ 
χρνίβουττοζ 9$ηοόμΒνοι μάλλον η αυτοί κρίν^ίν Λυηχμονοί, ι« 
%αΙ άλλως ούτε άναηοόβίιιτως όυψάμο&α ηροηρίνην τάς βΟ 
ημετέρας φαντασίας των ηαρά τοΙς άλόγοίς ζωίας γίνόμί^' 
νων 01ΤΤ9 /Μτ' οηοάείξεως• -ηρος-.γάρ τω μη Λναι άηο^ 
ύήζιν Ισως, ως νηομνησομςν, «ι/φι^' ή λεχαμίνη άηόίβ^ίς 
ητΟί φαίνομίνη ημίν ί&ται η ου φαινόμενη* ηαϊ ^ μ^^ μη ιμι 
φαινομίνη9 ουΛ μ&νά ίίβηοι&ηαοως] αντην κρόοηοόμΜΊ^α* 
Η ^ φαίψομίνη ημϊν, ίιίΒίίη ηςρίτων φαινομένων τοϊ^ 
θΛο•ς ζητΒϊται παϊ η άίνό^ξίς ημΙν» φ^^Ινεται ζ}ωο§ς οΰοί, ΐίαΐ ' 
αυτ^ ζη^η&ηανίΜΧί Η ίοτξΡ άλη&ης ηςαύ^ό ίατί φαινόμενη, 
ατοηον^^ τά ζητο4μ^νίΐ^ ίιά τον ζητουμένου ααταο%βυάζ9ΐν βι 
έί(Μχ^§ρ^ν, ίηςί /σταί το αύτο' ν^στόν ηαί ααίοτον , οηερ 
άμηχανον, ηιϋ^ίν μ^ν^ βονλ^αιάηο9βΐ%νΰ90^^ άηίοτον 
9ϊ ^ άΐίίτί^ίηνυταίΐ ύ4χ ^μεν ιίρα άηΜ^ί^ίν 9ι ης ηρ^ > 
χρινοΛμνν 'τάς έαυτων φανταοίας των ηαρά νοϊς άλογος 
Μολόΐ/μ^νας ζωο$ς γω^ομένί^ν. $1 ονν Λίάφοροί γίνονται • «{,30 
φιανταοίαι ηαράτ^ν των ζωών φΛλαγην, ας ίηικρίναί 
ό/φήχα^ν έτην, ίηέριν ανάγκη η4ρΙ των έκτος ύηοη^ίμένωνί ' 

* . ' •'*•.* 

7. ητηδΐ^ V. ίθ. το £ι. 21. προσησομί^α Χ: οβίβή ι$ρο^ϋΐί- 
μ%Ό^ τβΐ 'η^οο^σ9ψι^Μ* οί« >$ 99. .30. ονψ Ύ: οοΐβτί /οντ« 16 (Ρ-Ίβ"!») ΠΥΡΡΩΗΕΙΩΝ 

' ι 

62 '£» ηΒρίοναίας ϋ ηαϊ ανγηρίνομ^ν τά αλο/ο» κοιλονμενα 

ζωα τοις σρ&ρωηοέζ ιιατα φαψταϋίίΜβ* %ά$ γάρ ηοιταηαίζΒΐν 
των ίογματίΐΛων τ^τνφωμένων ιμΛ η^ρίαντολογσύρτων ονκ 
άΗοάοκίμαζομ€$^ μετά τονς τιρακτυτοι/ς τώ$^ )ίόχω$^. οΐ "'μ^ν 
6 ονψ ημέτεροί το ηλη&ος τύν άΧογων ζάων άπίως δίω&αοί 
β3 ονγιιίρίνΒΐ^ τά άν&ρωηω' ίτΛΐ ά^ ευρΒΟίλογοΰντες οί δογ- 
ματικοί ανίϋον ύ¥αΙ φαοί τηψ ούγηρίοιψ, ιξμ$ίβ ίπ ηολ- 
λον τον π^ρίοντος ίήϊ ηίχον παίζοντες Μ ένος ζώου 
στησομεν ^ορ Χογον, οίον ίηϊ ηννός, εΐ άοκεϊ, του ευτέλε- 
ια στάτον ίοηονντος είναί. ενρηοομεν γάρ ΜοΙ οϋτω μη λα- 
ηομενα ημών τά ζωα, ηερϊ ων 6 λόγος^ ως προς την πίατιν 
64 των φεανομενων• 6τ$ τοίννν άΐο&ηοει άιαφερεί τοΰτο το ζώον 
ημών, οΐ ίογματέηοΐ οννομολογοΰσιν * ηαΐ γάρ τη οοφρη- 
αεί μάλλον ημών άντίΧαμβάνεταί, τά μη ορωμενα αντί ψ 
η&ηρία ίιά ταύτης άν&χνενων, ηαΐ τοΙς οφ&αλμοΐς ϋ^άττον 
β5 ημών τοΛτα ορών %α\ τη άκοη αίσ&ανόμενος όξεως• ονκοϋν 
ίηϊ τον λογον Ά&ωμεν.. τούτον ίί ο μεν έστιν ίν&ίά&ετος 
ο ^έ ηροφοριηος* ιΛωμεν ονν ηρότερον ηερΙ τον ίνάίά&έτον. 
ούτος τοινυν χατά τονς μάΑιανο ημϊν άντιΒοΙούντας νυν 
20 δογματμΰούς, τονς άηό της στοάς, ίν τούτοις εοίπε οαλεύειν, 
τη αίρέαει των οίηείων %αΙ φνγη των αλλότριων ^ τη γνώσει 
των εΙς τούτο σνντεινουσων τεχνών, τη άντιληψει των ιαατοί 
ββ την οίηειαν ψύσιν αρετών των ηερι τά ηά&η. ο τοίννν 
χνων^ ίφ' ού τον λόγον έ'δοζε στηοαι παραδείγματος ^νεκω, 
25 αϊρεσφν ηοιεΗαι των οίηείων ηεΛ φνγην των βλαβερών, τά 
μίν -τρόφιμα διωηων, μάστιγος άί άνατα&είσης νηοχωρώ^. 
άλλα ηαϊ τε^/νην ίχει ηοριστανην των οίηείωνχ την ^^ηρεντέ-- 

67 Ηην• Μστι δ^ ον^ αρετής έκτος* της γε.τοι δικαιοσύνης 
ούσης τον κατ "'ά^Ιαν άηοδοτικης έκάστω , ο κνων τους 

30 μ^ν οίκειονς τε %αΧ εύ ηοιοϋντας σαΐνων αάί φρονρων τονς 
δ^ άνοικείονς καΙ\άδ^ονν%ας άμννό μένος ουκ εΐω αν εΐη 

68 της διΚΜοσύνης. εΐ δ^ ταντην εχει', των αρετών άντάπο-- 
λον&ονσών κα} τα$ άλλας άρετάς έχει, ας ου φαοιν Ιχειν 

•• ' >. . . , '■ , 

6. ίυριείολογΗίΨης V. 30. ^ε ηαϊ ενκοΜΰντκς Χι. . ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Α. (Ρ "20) 17 

τονς ηολλον£ άψ^ρωί^ίον£ οΙ σοφϋί- ηαϊ αληίμον ϋ αυτόν 
ο^τα ί^ώμεν Ιν ταΐς άμυ¥ίΜς, %α\ ανΡβνόν, ως χαΐ *Όμ^^ 
ρος Ι/ιβρτ^^^σ«ν, ηύέηβας 9θψ ^Οδνααέα ηάαι μ^ν το^ οί- 
%€{ϋίς αψ&^€ίη^ίς άγψωτα 0¥%α νηο μόνυ ^ί τσϋ "^ρ/αν 
Ιηίρ^ωα&4ντα, μη^Λ ύηό τ^ς αΧλθίω0α$β %ής κατά το ούμα & 
τάψ^ρός άηα^^^ε^τος. ταυ ηννός, μήτε ίηστάντος της πατα^- 
ίηητίκης φαντασίας, ην μάλλβν τάν άν&ρήηων Ιχων ίφάνη• 
Λα%ί δ^ τον Χρύοίππον τον μάλίοτα ηολΒμοΰ$ηα τοΙ^ αΐό- β9 
γοις ζωοίς. ηαϊ της άοΜμον άιαλ^πτίπής μβτέχβί* φηοΐ γοϋν 
αντον ο ηροΒίρημένος άνηρ ίπίβάλλ^ίν τ»- πίμπτψ #ια ι<^ 
ηλειον^ον αναηοδδίητων, οταιΙ^ ίηΐ τριοίονίλ^ν χα» τάς 
ύνο οίο«;ς Ιχννύσας δ$ ων ου ίιηλ&ε το &ηρίον, την τρί-• 
την μηδ* Ιχνεναας $ν,&€ως ορρ^η όι αυτής» ίυνάμοί γαρ 
τούτο αυτόν λογίζ9ϋ&€Η φηοίν ό αρχαίος "ήτοι τήδε ή τήίβ 
^ τήδβ διήλ&β το ^ρίον* οντε ϋ τήύβ ούτε τήδε ' τήάε «^α/' ι& 
άλλα ηαϊ των εαυτού ηα&ών άντάηητίχος τέ ίστί »αϊ Ψίαρα*- 70 
μν&ητηός' ακόλοπος "'γάρ αυτά ηαταπαγζντος ίηϊ την 
αζΟίν τούτον όρμφ τ^ του ηοδός ηρός την γήν ηίκρατρίψεί 
χαι δια των οίοντων. ^ληος τε εί εγει ηου, ίηεΐ^ τα μΛν 
^νηαρά έΤάη άυοαλ^ή ίστΙ τα άί ηα^αρα ρψϋως ^ερΛ^τ χρ 
ηίνεταΐί ηραως άηοψφ τον γινόμενον Ι^ιωρα» οΛΧα $μ,ϊ 71 
το ΊηηοΗράτ£9ον φνλάασεί μάλα Μλώς* ίη^ γαρ ηοάός 
αχός αηίνηοί», ει ηοτο τραύμα ίν ποάΐ οχοίη, μετείΛρίζεί 
τούτον ηαΐ ως οΙόν τε ασηνλτον τηρεί, οχλουμενός τε 
1/710 χυμών άνοιηείων ηοαν ίο&ίεί,' μεΰ•* ης αποβλύζων το 25 
ίνοίκΒίον ύγίάζεταί»^ εΐ τοίνυν ίφάνη το ζάον, ίφ* ου τον 72 
Ιογον ίατήααμΒν ηαρα&είγματος έν«ιια^ ηαΐ αίρούμονον τα 
οίιΐίϊα %αϊ τα όχληρά φεύγον , \τέχνην τε ίχον πορίοτέπην 
των οίηειων, ηαΙ των εαυτού ηα&ών άντίληητιηόν χαΐ ηαρβί^ 
μν&ητικον, ααϊ .ον% Ιξω αρετής, έν οίς ηείται ή τελείότης 30 
τον ένίια&ετου λόγου, τελείος αν εϊη ηατά τούτο ό ηύων ' 
οΰ'ίν μοί δοηούσί τιγες των ηατά φιλοοοφίαν ,ίαντούς 
^(μνΰναί τή του ίβίον . τούτον ηροαηγορίψ* ηερί Λ ωού 73 

10. τ^Ιτω Ο. 11. ίλ&ΜΪψ Ι.. 13. όρμησα Ε, 15* ουτβ τ^^β] η ' 
^^,^ί Ι•. 20. όνοαΧη^ V. 21. των ^ΐρομ4ψων V. 22. ίηχοΗραχ^Όν V. 
^νν/. Ετηρ. 2 18 (Ρ"'ίΐ) ΠΥΡΡΟΝΕΙύΝ 

ηροφοριηου Ιάγίή) τέως μ^ ον% ία%9Ψ άΐβ^γηαΐοψ ζητέίν* 
%οϋ%ον γάρ ηαϊ των άύγμν^ίηωψ ί¥§Θ$ ηαρι/νηοαι^ο «£ άρτι- 
ηράρ^οντα τ^ %ης αραιής άψαληψ$ί, ^ω «αϊ η$ρΙ τον %ης 
μΛ&ησ^ηίς χροΫΦψ ηοηψίξχρ αωηήν ' ηαϊ άλλω^, βί ηα&* νηό- 
^^9σίν ^η α^ϋγηηος ίψ^ός, ον9€ΐς ψι^σΒί αύτοψ Λναί βίο- 
γον. ϊρα α «αϊ %^ν%α ηαρα)Λη»μ9ψ, μάΧ^τν^ μϊ^ορωμ4Ψ 
τα ζύί», η^ρί ων 4. λόγος ^ ιταί άν&ρωηίνας ηρύφβρόμ^τα 

74 φφψοί^ 996 ηί^τα^ χαΐ αλΧα τινά. ϊνα ϋ ηΰΛ τούτο έάα»^ 
μ9Ρ, €ΐ %άΙ μη Όί>νΐ€μέν τας φώνάς τάν Λλογων ιμε- 

νϊΧον μένων ζωών, όλως ονη ίοην άη^ΐΜος 9$αλέγ60&α€ μίν 
ταντα ημάς Λ μη αυνάναι* %λϊ γαρ της των βαρβάρων 
φωνής άπούοντίς ου ϋννί$μΒν "'άλλά μονοΒίάη ταύτην ύ^ 

75 να% ΛοΗονμ^ν^ ηαΙ άηούομβν άί των ηννων αΧΙηρ μϊν 
φωνην ηροϊ^μένων όταν άμύνωνταί τ^νας, αΧΧην ίϊ όταν 

ι^ωρύωνταί, μμΙ αλλην όταν τνητωνταί, ία»} (^ιάφο^ΐ' ίηαν 
οαίνωαιν• ασί οΧως μΙ τ$ς ^Ις τούτο άτίνίσ^ί^ν, ουροί 
αν πολλην ηαραλλαχην της φωνής ηαρα τούτω ααΐ τοις 
ϋλΧοίς ζωοίς ίν ταίς ύιηφόροις η^ρισταο^ϋίν, ωβτο ίίά 
ταντω Βΐηότως λ4γο4τ αν ηαΐ του ηροφορ§»ον μοτέχΒίν Χο- 
Τ^ γου τα ^ωΛ/ούμ^να άλογα ζωα* μΙ ύ\ μή^^ άαρφ^ίφ των 
ωΙο^ηοΜων Αβιιν^αι των άν&ρωηων ταύτα μητ^ τφ έν^ 
ίία&έ^ψ Χογω^ -έκ η€ρ4ουαίας ύ^ ύη^ϊν μηί^ τψ ηροφο- 
'ρ$ηψ, ουκ αν άηίοτότ^ρα ημών €Ϊη αατα τάς φαντασίας• 

77 «αϊ ίφ* ίπάοτον άί των άίόγων ζωών Ιοως Ιοτάντας τον 
ολίγον ταύτα αηοί^αιννοίν ίννατόν ίατιν. οίον γουν τις 

θ¥% αν «Ιγιοι τονς' ορναΰας αγχίνοία ν« ύιαφίρβιν ηαΐ τω 
ηροφορίχω %9χριηα&€ί4 λογω^ οϊ γη ου μόνον τα ηαρόντα 
άλλα ααί τα ίβομηνα ίηΐσταντοί ααϊ ^αί^α τοΙς ϋννίένϋα 
^ναμονοις ηροίηλούοιν , άλλως το οημαίνοντ^ς ηαΐ τ^ 
30 φων^ ηροαγορ^ύοντβς. ν 

78 Την α ούγαρίΟίν Ιηοιηοάμην, ως ηαΐ Μμηροο&εν έηΒ^ 
οημιηνάμην , ίη '99€ρ$σντος , ίχανώς , ως οΐμαι , Λβϋας ίμ- 
η^α&Βν οτι μη άυνάμο^α ηροηρίνΜίν τάς ημηέρας φαν- 

3. τ^ οιη V. ηο^ίίΨ 1%. τβΟτ• Χ. 17* ηιρί χσύτου ρτίΥ. ΥΠΟΊΎΠίϊΊΕϋΝ Α. (Ρ"'22) 19 

ταϋίος τάψ'ηξζρΛ τοίς άΧόγοίς ζήο^ γιν^μέψων» ηΧηρ 
αλλ* <ί μη ία%ίν άη§ατ099ρα %ά άλογα ζία ημωι^ 9$ρος %η¥ 
«ρίσιτ %»¥ φορτασηί^, ηαΐ ίίάφοροί γί^ατταί φϋϊντααίαί 
9ΐ«ρ« τηψ τύν ζβ»9$ψ ηοραλλαγητ, οηοΐον μΐψ ίΜαα%ον %»¥ 
νψΜΛαμ£¥»¥ ^μο} φαΐν^ναι ίυψηαομαί λίγ9$¥, οπϋϊορ όί & 
ίσ%ί τ^ φνοΒί ίια τα ηρο^ίρημίψα έηεχεΜ^ άί^αγηασ&ηβομαί• 

ΚλΙ ο μ^ ηρύ%ος %ης ίηοχης %ρ6ηος τοίουτος ίση, 79 
ύΜ^ροψ Ά ίΧιγομΒΨ $Ϊ¥αι τΟ¥ άηό της ^ιαφορ«β τύ^ 
αψ9ρύη»ψ * Ζνα γαρ ηα&' ύηό^9βίΡ ηαϊ ουγχωρηοι^ τις ηί-* 
στίηίρσυ§ Μίψοί τω^ άλογων ζωών τους αν'&ρωπους, Μνρή- μ 
αομ9ν ηαΐ οοον Μ τ^ ημετέρα ί$αφορφ την έηογην βία-^ 
αγομένην. Μο τοίννν $ΐναί λεγομένων II ων αύγη^^ταί ό 
αν^ρωηος^ ψνχης ηαϊ αωματος, Ματ αμφω ταύτα άίαφί'- 
ρομ^ν αλλήλων, οίον ηίχτά σώμα ταίς τε μορφαίς χαϊ ταΐς 
ΙίίΟβνγηρίοίαίςΦ 4ίαφέρ8ί μίν γαρ ηατά μορφην σώμα 80 
2«ι^ν Ίνίον σώματος,^ την ϋ ηαραλλαγην ηοΜ, ««*- 
^άη^ φαοΐνρ η διάφορος των γνμων Ιηαίράτ9ΐα• ηαρά 
την ίίάφορον των χυμών ίηηιράτβίαν άαίφοροΜ γΙνοντα$Μαϊ 
αΐ φανταοίαί, αα^άη^ρ χαΐ ίν τω ηρωτω λόγω ηαρ9ατησα^ 
μβν. ταντά τοί καΐ Ιν τ^ αίρίσβι ααΐ φνγ^ των Αίνος βο 
ίίαφορα ^ίολλη ηατ αυτούς Ιοτίψ^ άλλοις γαρ χαΐρουοίν 
'Μοϊ %αϊ άλλοις οΐ χ•^* ημ9ΐ9, το 9ί ίίοφοροίς χαίρ^αν τον 
ηαρηϋαγμένα^ ααρ των ντίοχίίμίνων ψωνταοίας λαμβά^ 
ναν ίοτΐ μηνντ$Μον» χατά 9^ 19»ουγ%ρΐ0ΐας ί§αφ4ρομ9ν 81 
»£ ίνίους ηρέα βοΒία ηβτραίων Ιχ&υίίων ^φον ηίττείν %αΙ ^β 
νηο Μοβίον ^ο^ναριαι; ^Ις χολίρα^ νίβρηρίηέσ&αί* η^ 94,^ 
φααΐν, γραύς *Αττίΐβητρίάηοντα ολχιχς ηων^Ιου άηίνίννως 
η^ααψ€ρομίνη^ Λνοις &ί ααΐ μηχωνβίον τεσταρας οληάς 
άΧνηως ΐΧαμβανν. %α\ ^ημοφών μίν ο ^ΑλΒίάνίρον τρα- 82 
ηεζοηοέός Ιν ηλίψ γινόμενος 4] ίν βαλαν^ίφ ίρρίγου, ίν » 
οκίψ α ί&άληβτο, ^Α^ηναγόρας 9ϊ ο *ΑργΒΐος ύηο αηορ^ 
ηίων ηαΐ φαλαγγίων άλνηως ίηλησσετο, οΐ 9ί ίίαλούμδνοι 
ΨνΙλαίίς ον9* νηό οφεων η άαπ19ων 9αΜν6μ9νοι βλάηταν^ 

11. τηψ οιη V• 17. ίιαη^9Ηί — 18. χνμωψ ΟΒί V, 18. ηαοα] 
ηα^Λ Α Χ. τβΐ μμΙ μην ηαρά. 28. μψΐΜ»ψ*(ου νΧ: οθίοΗ μοΗωΨβίον. 
30. γίψόμΜΨος Ιμ, 33. ΨΜο^ βλΙοΐΑβία». 20 (Ρ "'23 "'24) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

83 ται, οί Λ Τ^ψτνρΙταί των '" ΑΙγνητίίαν ον βλάητονται ηρός 
ανω χάτω. των κροχοάδίλω^. αλλά %αΙ ^Ιι&ίοηων οί άντι- 
ηίραψ της Μεράης ηαρά τον *Τ9άοηην ηοταμόν οΙηονρτ€ς 
οχορηίονς %αϊ οφ^ις χαϊ τά ηαραηληοία άηιν&ύνως έσ&ίουσίν. 

5 ηαϊ ^ΡονφΙνος 91 6 ίν Χαλχίάι ηίνών ίλλέβορον οντ9 ημει 
οντ9 ίίλως έηα&αΐρ^ο ^ ^λΧ* ωζ τι των οννή&ων ηροο^φέ- 

84 ρετο χάϊ ίη^ασεν» ΧρνοΒρμος Λ^ ο Ί/ροφίλΒίος εΐποτε ηέ- 
η^ρι ηροσηνεγχατο, χαρίιαχως έχινδυνεν^ν• χάϊ Σω^τηρίχος 
ό^ 6 χΒίρονργός βϊ ηοτΒ Οίλονρων ^α&Βτο χνίααης, Χ^^9? 

ιοηλίοχβτο• "Ανίρων Λ ο ^Αργείος όντως αίιψος ην ως χαϊ 
Λα της άνυδρου Αίβνης οδευΒίν αυτόν μη ίηιζητονντα 
ηοτον• Τίβερίος θί 6 Καίσαρ ίν αχότφ ίωρα. ^Αριστοτέλης 
α Ιστορεί θάσιον τίνα ος ΟΙοχει άν&ρωηου εΐίωλον προη- 

85 γεΐο&αί αύτουδια ηανχος. τοσαύτης οίν παραλλαγής ούσης 
15 ίν τοϊς άν^ρωηοις χατά τά σω^κατα , ϊνα ολίγα άηό ηολ•^ 

λων των παρά τοις άογματιχοΐς χείμίνων άρχεσϋ-ωμεν 
Βίποντες, είχος ίση καί χατ αυτήν την φυχήν διαφέρειν 
αλλήλων τους άν&ρωπους* τύηος γαρ τις έστι το σώμα 
της ψυχής, ως χαΐ ή φυσιογνωμονική σοφία δΒίχνυσιν- το 
20 9^ μεγιστον 9Βΐγμα της χατά τήν 9ιάνοιαν των άν&ρωηων 
πολλής χα} απείρου 9ιαφοράς ή 9ιαφωνια των ηαρά Τ€ΐς 
9ογματιχοις λεγομένων ηερί τε των μλλωΐ^ ηαϊ περί τοι7 

86 τίνα μίν αϊρεϊσ&αι προσήχει τίνα 9^ ίχχλίνειν. 9Β6ντως 
συν χαϊ οί ποιηταϊ ηερϊ τσύτων. άπεφήναντο* ο μϊν γαρ 

2& Πίν9αρ6ς φησιν 

"'άελλοηύδων μίν ην ενφραίνονσιν ^ηηων τιμαί χσΧ σχίφανοί, 
τους 9^ Ιν ηολυχρυσοις Θ-αλάμοις βιοτά' 
τίρηεται ϋ χαΐ τις ίη οίδμ αλιον ναί' &οα σως διαστ^ίβωτ. 

ο ίί ποιητής λέγει 
30 &λλος γάρ 'ί ίΧλοισιν άν^ρ ^πιτίρπίταιΛ'ργοις. 
άλλα. χαϊ ή τραγωδία μεστή των τοιούτων εστί* λέγει γούν 

ι 

1. Τίΐηυοίταί Ρ&1)Γίοίιΐ5 ρπ) Τ^ντυ^ΧτΜ *- π^ος αψω κάτ» των κ^ο- 
ηοίίίΧων] Ιοουιη ηοη «βββ ίηίβ^ηιη $(θρ1ι&ηυ8 &ηηο(. 49 &Γΐ>ϋπι(υΓ. 

7. χύα9ρμος Χ. 12., 'Α^κηοτ^λης] ΜβίβΟΓ. 3 4 ρ^3736 4€θ. ΒβΓοΙίη. 

2β. τίμια ΒοβοΙ^Ιιίιις ίρ. 242. 28. οϊ^μα Ε, ' αως οιη V. 30. άλ- 
λος] 0(!. 14 228. ΥΠαΤΥΠΩΣΕΩΝ Α. (Ρ '25) 21 

II ηααι ταυτον χαλον Ι'φυ σοφόν ^' αμα, 
ονχ ην αΡ άμφΟαχτος ανβ-ρώποις ϊρις^ 

δίΐρίν γ^ ταντον τοις μίν άνδάνέέν β ρότων- 

τοις Κ" ί/^ος ανυ^ι, 5 

ϊ^ύ ί^ν ^ αΐρβοις καΙ η φυγή ίψ ιηίονί} ηαι άηίιομψ ίοτιμ^ 87 
η α ηίοψη καΐ ο αηύιαμος ίν αία&ησ^ί Χ€ϊταί ηαΙ φαρτα^ 
σΙα, ίτα^ τά αννά οι μϊν αίρωνταί οΐ δί φ^νγωοίν, αχο- 
λον^ο^ ι/μας ίηίλογΙζ€θ&αί 0%$ ονϋ ομο/ω$ ύηο τϋίν αν- 
τίψ ηαΗ>υψτα$, ^ηύ ομοίως αν τα αυτά ^ρονντο η ίξέκλινον. ια 
ΐί α τά αυτά 9ίαφ6ρως ηίΨΗ παρά την ύιαφοράν των άν^ 
Ωρωπών , ^Ιοάγοιτ αν ύηοτως χαί ηατά τούτο η ίποχη, 
ο τι μϊν ^ψΛοτον φαίνεται των ύηοΜίψένων ως ηρός έηά-- 
ατην ίιαφοράν ϊοως λέγειν ημών δυναμένων , τι ϋ ίστι 
%ατά ίύναμιν ως προς την φύαιν νύχ οίων τβ όντων άπο^ ι& 
φι^ασθαι. ήτοι γαρ πάσι^ τοις άν&ρωποις πιατεύσομεν η 88 
τισίν^ αλλ* €ΐ μίν πααιν^ ηαΐ άίυνάτοις ίπιχειρηοομέν ηαϊ 
τά άντριείμενα παραάεξόμβ&α * ύ ί^ τίοίν, είπάτωααν ημϊν 
τίοι χρ^ αυγηατατί&ίο&αι* 6 μ^ν γάρ Πλατωνικός λέξει 
οτι Πλάτωνι, ο * Επικούρειος ίί * Επικουρώ, ηαϊ οΐ άλλοι το 
αναλόγως, %αΙ ούτως άνεηιηρίτως στααιάζοντες αϋϋΊς ημάς 
είς^ την ίποχην περιστηοουσιν• ο Λ λέγουν ότι τοις πλεί- 89 
στοις ίεΐ αυγκατατί&βσ&αι ηαιάαριώίές τι προαίεται, ούίενός 
&ν^α/$ένου πάντας τους ανθρώπους ίπελ&είν καΐ ίιαλογί" 
σαα&αι τι τοις ηλείστοις αρέσκει, ενδεχομένου του έ'ν τιαιν ?» 
ί&νεοιν, α. ημείς ού% ία μεν, τά μΙν παρ ημϊν σπάνια 
τοις ηλείοσι "'πρασείναι τά δ^ ημών τοϊς πολλοίς σνμβαί^ 
νοντα σπάνια ύπάρχειν, ως τους πολλούς μ^ν υπό φαλαγ^ 
γιων δαηνομενους μη άλγεϊν τινάς δϊ σπανίως άλγείν^ και 
ίπΐ των άλλων των εμπροσ&εν ειρημένων Ιδιοαυγκρισιων 3(» 
το ανάΧογον• άναγκ^^Ιον ουν καϊ δίά την των άν&^ωπων 
διαφοράν εισάγεσ'&αι την έποχην. 

1. ιΐ »ασ»] ΒαπρίΐΙββ ΡΙιοβη. 49Θ. 4. όεινον] ίΛ^τη ίτ. άηΐ), 32 
ρ. 446 ΜαΚίι. II. αντα οιη Ι*. . 20. Έηίχούραος $(6ρ1ι&ηυ8, *Εη£- 
«ονρος Ι•. 21. Λν&^ς χαΐ ημάς ΓΟ, 23. η^οο^^ται, V. 29. τ^νά V, 
3 Κ κ9α)τχα(ων V. ^*«] ΙηΙ V. 22 (Ρ'"26) ΠΥΡΡΩΝΒΙΩΝ 

90 ']Εη€ΐ 9^ φΙλ«ιν%θί τί^βς ον%Β£ οί δογμϋηίηοί φαοι 9βΙ$^ 
%ών αλλωψ άρ^ρωηω^ εαυτούς ηροηρίνπί^ ί¥ τ^ ηρία$ί %Λν 
ηραγμά%ωψ , ίηίϋτάμΒ&α μΐ^ οτι ατοηός ίοτΐ¥ ιη άξίωσίς 

• αντωψ (μίρος γάρ βΐϋί «αϊ αυτοί τής ίίαφωΐίΐας* %αΙ Ιάν 

5 αι/τοι/^ ηροκρίνονχΒς οντω ηρίνωσι τα φαινόμ9¥α, ηρϊφ^ 

αρξαο&αί της %ρΙοιως τα φαινομ^Ϋα ονναρηάζονοί¥ , έαυ-^ 

91 τοϊς τη^ ηρίαν ίηηρέποψτες) , όμως ά^ ονν Ϊ9α «αΙ ίηϊ 
έψος ά^^ράηον τοψ λόγον Ιατάντίς, οΓο^ τον ηαρ* αύτοϊς 
ονείροηολονμένον σοφοΰ, ίηϊ την ίηοχηψ ηαταντωμΒΫ, τον 

ίΰ τρίτον τη τάξΒί τρόηον ίγχαριζόμε&α. τοΰτ&ν ά^ λέγομ^Ρ 
τον άηό της διαφοράς τύν αίο&ηοεων. &τι 9^ όιαφίρονταί 

92 αϊ αΙϋ&ηα9ίς ηρός άλληλας, ηρό&ηλον. αΐ γοϋν ^'ραφαί %η 
μ^ ίψ€ί άοΗοΰοίν εΐοοχάς ηαϊ ίξοχάς €χ$η^, ου μην ηαΐ 
τη αφη* %αϊ το μελί τη μ^ν γΧωττη ηίν φαίνεται έηι 

15 τίνων, τοις ύ' οφ&αλμοίς άηϋς * άίύνατον ονν ίστϊν εΐηείν 
ηότερον η9ν έοτιν είλιηρινως η άηόές. %αί ίηΐ τύΰ μύρου 
ομοίΰΐς* την μ^ν γάρ οαφρηοψ ευφραίνει, την ϋ γεναιν 

93 άήϋζει. το τε εύφόρβιον έηεΐ τοϊς μ\ν οφ&αλμοίς Χυηη^ 
ρον έστι τψ Λί α Αλω σώματι ' ηαντί αλυηον , &υχ ίξομεν 

20 εΐηεϊν ηότερον αλυηον Ιοην είλαιρινως τοΙς βωμαοιν ίσον 
έηΐ τη εαυτού φύσει η λυηηρόν• το τε ομβριον ΰάωρ 
όφ&αλμοϊς μεν έστιν ωφελιμον, άρτηρίαν ό^ ηαΙ ηνεύμον» 
τραχύνει, χα^άηερ παΐ το {λαιον, κα/τοι την '^έπιφάν^εαν 
ηαρηγοροϋν• ίΐαϊ η &αλαττία νάρηη τοϊς μ^ ακροις ηροϋ- 

τετε&εϊσα ναρκαν ηοιεϊ, τω ^' αλλω σώματι άλύηως ηαρα-- 
τί&ειται. ίωηερ οηοιον μίν ίστι ηρσς την φύσιν εχαστον 
τσύτων ούχ ίξομεν Χεγειψ, οηοϊον Ά φν^νεται έχάστοτε 

94 ίυνατον εΐηείν. %αϊ άλλα ά^ ηλείω τούτων ενεστι^ λέγειν * 
αλλ' ϊνα μη ^ατρίβωμεν ι^ά την ηρό&εοιν του τρόηου 

30 της συγγραφής, έηείνο λεητίον. ΑιαοτΟΦ^ των φαινομένων 
ημίν αίσ&ητων ηοιηίλον νηοπίπτειν άοηεΐ,^οΐον το ' μήλον 
λεϊον ευώδες γλυηύ ίαν&όν• αόηίον ουν ηότερον ηοτε 
ται/ταί μονάς όντως ίχει τάς ηοίότητας, η μονόηοιον μεν 

* 

θ. ΐρ ν, 10. η^οχ€Λριζ6μιΟ•οι νχ. 14. μ>ρ οιη 1<. 18. Μ 
μϊν %οΧς V. 33. μονοηο^ορ Χ#. ΥΠΟΤΥΠΩ:ίΒΩΝ Α. (¥"'η) 23 

ίοψίψ ϋορο Λ %ητ άίίφορον ηα%€(ϋηαηΐ¥ νίψ αΙσϋ^ηρ{^ρ 
Λ§ίφορο$^ φαΐ¥99€ϋ, ^ ΛαΙ ηΜ^ΡΜς §Λ¥ τύρ ψΛίνομίψηψ 
Ιχμ% ηΦ€οτιΐ9α6, ^^Λν δ* ουχ ύη9ηΙητουϋί Ψί^Μς ηύτίψ* 
βΛΟψύπαοψ ρΛψ γαρ %ϊναι τοντο ΜίχβτΛί λϋγίζΒύ&αι Ιη 95 
νντ ίμηψ^^η^ ^μί¥ ^Ιρημέτηψ η^ρΐ %ής 9ίς τα σώματα « 
αΨοΜομέρης τροφής ηαΐ τον νδατος τον €ΐς *τα Λέράρ» 
άναΜομίψον ηαΐ τον ην^νματοζ τον έρ «χι/λοί^ ηαΐ ονριγξί 
τιλΧ τοίς ηοραηλι^οΐοίς οργάνοίς* 9ύνατα$ γαρ καΙ το μή^ 
3ΰοτ μοροηβ^ς μϊρ Λψα%, <Ιιαφ•9ον ^έ ^«βιρ«1σ^αι ηα^ά 
τηψ ά$αφοραψ τάν αΐ9&ητηρΙ»ψ η9ρ\ α γίνβται αντον ή ιο 
αψτίΐηφίς. ηίΛίοψας ϋ τύ¥ ψοίψομέρφρ ιζμίΡ ηοίοτι^η^ 9β 
ίϊ^ρ το μήλορ ηοΒοτητας ϋν^α^-αί όντως ίηΛσγ^ζομΜ&α. 
ίψψοηοωμέψ τ§ρα ί» γ^ψοτ^ίς άφηρ μ^Ψ ίχόντα ηαΐ οοφρη-^ 
σ•τ %αΙ γονοιν , μ^« 9^ άηούοττα μ^τ^ ορωντα• οντος 
τοίΦνψ νηοληφ$τ«ι μητ% ορατορ τι 9Ϊρα$ τηρ άρχηρ μητΜ ι» 
ΟΜονοτορ, αλλά μόρα ΐΜΐΡα τα τρία γέρη τωρ ^οιονιι^οΜ' 
νπβρχΜίΡ ύρ άρτΛαμβάΡ90&αι ίνροταί• »αΙ ημάς οϋρ 97 
Μέχ9τα$ τάς ηέρτ^ μορας αΙο&ι^ΟΒίς Ιχορτας μόρορ άρτ§^ 
ΐΛμβαΡ9ϋ9αι, ί% των η^ρϊ το μηλορ ηοίοτητωρ, Λρ ίομ^ 
άψτΛηπτιηοί' νηοηεϊο^αί ϋ άλλας οίορ τέ ίατι ηοίότψ^ας,^ 
νηοηηττουοας έτέρο$ς αίσ&ητηρίοίς, ωρ ιίμΗς ού μ^τΜοχή^ 
ταμΒΡ, διο ούάί άρτίλαμβαρόμ9&α τωρ ηατ αντάς αίσ&η^ 
τωρ. ά}Χ η φνοίς σνρβμοτρηαατο, φηοα τις, τας αίο&η-^ 98 
α9βς ηρος τά αία&ητά» ηοία φνοίς, ίιαψωρίας τόοων%'ης άρ- 
οηίορίτον "Ήϋ^ρά τοΙς ίογματιηοϊς ούσης η^ρί της νηάρίβως 25 
της χωτ αντηρ; 6 γαρ ΙηίηρΙρωρ αντό «βντα, «ί ίΐστι φν^ 
€$ς, 9ΐ μ^ρ ΐΛίω%ης 9ΐη, άηίοτος ίοται ηατ αντονβ, ψίλό^ 
οοφος ί^ ωρ μέρος ίοται της ίίαφωριας ααΐ ηρίΡομ^ρος 
αύτος αλλ* ον ηρηης. ηληρ αίλ' ύ ίρ^γωρα μ(# ταύτας 99 
μορας ύηοΜο&αι ηαρά τφ μηλψ τάς ηοιοτητας ωρ άντί'^ 30 
λαμβάρςϋ^αι άοκονμ^Ρ, ηαί ηλ^Ιονς τοντωρ η ηάλιρ μη9^ 
τάς ημϊΡ νηοηιητούοας , οΛηλορ ημίν ίοται οηοΐορ Ιοτι 
το μηλορ. ο 91 αύτος %αϊ ΙτΛ των άλλων αίσ&ητωρ Αο- 

Ιβ. μοψύίψ χ; 29. αΧί ού] «Αλον V. ιΐ οιη V. 30. μ6^ας] 24 {Ρ'"2β) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

γος. τών αΐ0&ι^θ€ων μέι^τοι μι^ ηαταλαμβανοναών %α 
έ^τ^ς, ονϋ' η διάνοι» ταύ%4» ύνναταιι ηαταλαμβάνδίν, ω^νβ 
χαΐ 9ια τούτον τον λόγον ^ περί των ίκτόβ νηοπειμενωρ 
ίηοχη αυνάγηο&αι ό6ξ€ΐ* 

100 "Ινα ό^ ίίαΐ ίηΐ μιας έηάοτ^ αΐβ^ηοεως ίοτάντες τον 
λόγον, η λα} άφιοτάμενοί των αία&ηοδων, ίχωμβν χατ^- 
ληγειν εΙς την ίηοχην, ηαραλαμβάνομεν ηαϊ τον τέταρτον 
τρόηον αντης• ίοτι ί^ οντος ο παρά τάς ηεριστάοΒίς χα- 
Χονμενος, η^ριατάσεις λεγόντων %μών τάς ύια^ίαίΗς. «><ω- 

• 10 ρεϊοϋ^^ι ύ' αντόν φαμεν έν τω τιατά φνσιν ηηαρά φυοιν, 
Ιν τω ίγρηγορέναι η ηα&βύδε$ν, παρά τάς ηλικίας ρ ηαρά 
το ηινείο^αι η ηρ»μεϊν, ΤΜίρά το μισειν ^ φιλεϊν, παρά %ο^ 
ενδεείς είναι η χεηορεσμένους, παρά το με&νε»ν 4] νι^φειρ^ 
παρά τάς προίια&Ιοεις, παρά το &€ΐρρεϊν η ίεάίέναι, [η] 

101 παρά το λυπεία&αι η χαίρειν• οίον παρά μίν το έιάτά 
φνοιν η παρά φνοιν ί'χειν ανόμοια υποπίπτει τά πράγματα, 
έπει οί μϊν φ^ενιτίζοντες καϊ οΐ ^εοφορονμενοι δαιμόνων 
άηονειν δοκονσιν, "ημείς ϋ ον. ομοίως ϋ άποφοράς στύ^ 
ράκος ^ Χιβανωτού η τίνος τοιούτου ηαϊ άλίοιν πλειόνων 

ου άντιλαμβάνεσ&αι πολλάκις λίγουοιν, ημών μη αίο&ανο^ 
μένων, και το αυτό ύδωρ φλεγμαίνουοι μϊν τόποις Ιηι- 
χν&Ιν ζεατόν είναι δοκεί , ημίν δϊ γλιαρόν• καϊ το. αυτό 
Ιμάτιον τοϊς μΙν ύπόαφαγμα "'εχουσι φαινετα4 κιρρόν, έμοϊ 
δϊ οΰ• «αι το αυτό μέλι έμοΙ μΙν φαίνεται γλυηύ, τοίς 

102 ^& Ικτερικοϊς πικρόν. εΐ δε τις λέγει οτε χυμών τίνων 
ηαραπλοκή ανοίκειους φαντασίας έκ των υποκειμένων ποιεί 
τοξς παρά φύαιν ίχουαι^ λεκτέον ότι ίπεί ηαΐ οι ύγιαίναν^ 
τες χυμούς ^ουαιν άνακεκραμένους , δύνανται ούτοι τα 
έητός υποκείμενα, τοιαύτα ο^^α φύσει όποϊα φαίνεται τοις 

30 παρά φύσιν εχειν λεγομένοις , έτεροία φαίνεσ&αι ποιείν 

103 τοϊς ύγιαίνουσιν. το γάρ ίκείνοις μϊν τοις γυμοΐς μεταβλη^ 
τικην των υποκειμένων διδόναι δύναμιν, τούτοις δϊ μη, 5. Ιστάντις V: ΓΟίβπ ατάρχις β. ΜαταΙΧα^ην ΥΧ. 12. η η^^- 
μίΧν V: οΗνγ'ι ηαΙ ΐ]^(μιΧν 17. (^«οφ^ο»()θύ/4£ΐΌ» βΓ. 1@. άηο ψο 
ρ«ς ίΌ. 23. Ηος^6ν ν. 25. τιτων οηι V. ΎΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Α. (Ρ'"29) 25 

ηϋασμοιτχχό^ έο%ίν , ίηΑ %οΛ ύση^ρ οί νγιαίνσντΒς %α%ά 
%νϋν¥ μϊ^ νΐ7^ 'ίάν νγίααΡύντην έ'χονσίν- ηαρά φνα^ ϋ 
τ'ην τΛ¥ ψΟΌΟί^των, 9ντω καΐ οΐ Ψοσονψ%9ς ηαρά φνσί¥ 
μ\ν §χονα 717^ «ών ύγιαιψοντων ηατά φύϋίν ϋ την των 
νοανυντν^, ωσι^Β ηάηεινοίς ηρός τι ηατα φνοιν εχονσι ηί- 5 
ΌτΒντ€θψ. 7Εα^ά Λ τό νηνονν ^ ϊγρηγορέναι ίίάφοροι /ι* 104 
νονται φα9^%ασία{ , ΙηΒΪ ως ηα&' νηνονς φανταζόμε&α, ου 
φα¥%ηζόμ€'9'α ίγρηγοροτΒς , ονδϊ ως φανταζόμε&α έγρ^γο^ 
^οτ^ς, ηαΐ «ατα τσύς νηνονς φανταζόμβ&α, ωστβ Λναι 
αντοίς η μ'η είναι γίνεται ονχ άηΧως άλλα ηρος τι* ηροςν^ 
γαρ το «αι^' νηνονς ^ προς ίγρηγοροιν• είχοτως ουν 
«αθ-* νηνονς όρωμεν ταύτα α ίστιν ίν τω Ιγρηγορίναι 
αννηαρκτα, συ» ίν τω χα&άηαξ αννηαρπτα οντά* Ιοτι 
γαρ %α&' νηνονς, ωοηερ τα νηαρ ίατιν, καν μη ζ κα&* 
νητίήβς* ηαρά άί τάς ηλικίας, οτι 6 αύτος άηρ τοϊς μεν 105 
γί^ί)^οι ψυχρός είναι ίοχεί τοίς ^^έ άκμάζονοιν εύκρατος, 
ϋΐαϊ το αντό χρώμα τοίς μίν ^ρεοβντίροις α μανρό ν φαί- 
νεται τοίς Λ ακμάζονσι κατακορες, και φωνή ομοίως η 
αύτη τοις μΙν άμανρά άοκεϊ τνγχάνειν τοις ί* έξάκουοτό^, 
»άϊ ηαρά τάς αίρέσείς Λ καΐ φυγάς άνομοιως κινούνται ιοβ 
οΐ ταΐς ηλικίαις διαφέροντες* ηαίοΐ μ\ν γαρ, εΐ τύχοι, 
οφαΧραι καΐ τροχοί ίιά σηονίης είσΐν, οΐ ακμάζοντες ϋ 
αΧλα αίρούνται, κ<ή άλλα οΐ γέροντες, έξ ων οννάγεται 
δτί άιάφοροι γίνονται φαντασίαι νηό των αντων νηοκει-- 
μένων %αΙ ηαρά τάς ίιαφορους ηλικίας, "'ηαρά ϋ το κι-- ΐ07 
νείο&αι ^ ηρεμείν ανόμοια φαίνεται τά ηράγματα, ίηεΐ 
αηερ έοτωτες όρωμεν άτρεμοΰντα, ταύτα ηαραπλίοντες 
χ«ν£ΐο•9ΐ»ι ίοκούμεν. παρά ά^ το φιλεϊν η μιοίίν, οτι κρέα ιοβ 
τίεια τινίς μ\ν άηοητρέφονται κα^* νπερβολην τινίς 91 
-η&ίϋτα ηροοφίρονται. .ο&εν καϊ ό Μένανδρος Μφη 30 

οϊος δί χαΐ την όψιν είναι φαίνεται 
αφ* ου τοιούτος γίγονενΐ οΤαν &ηρΙον! 
το μηϋν άδιχίΐν χαΐ χαλονς ημάς ηοηΐ. 

* 

12. ανύπαριηα Ιν τω ί^ρη/ος^Ραι V, 15. Κτ^ ΥΧ, 17. Χ^νμη 

ΝΒΐηΐΗήυβ, βρώμα V, ηρίσβυτάτοις Ια, 20. ηιρίΐ 22. σφ«»ρ« Χ• 
31. οΓος] αριιΗ Μοίη<^Κ. IV. ΐηο. 34. 26 (Ρ'^'^ο) ΠΥΡΡΩΙΙΜΙΩΝ 

πολλοί ηαϊ ίρωμέπίς αίσχρας Ιχοψ%$ς φραέονάτας αιώνας 

αυτό Μεομα τοϊς μ^ ηαράϋίψ ηόίστοψ 9ΐναι 9οιΜ %θίς 

9ϊ %9ηορ9αμίροίς άηϋς• ηαρά Λ %6 μ$&ν9ί¥ ^ ψ^ψΒίΥ^ 

5 ο%ί άη€ρ ψψιψοψτ^ς α/οχρα €ΐναί άθ)ίονμ%ν , «βη^ νΜ^^ 

110 μΜ&ύουοίΫ ού% αΙσχρά φαίνεται, ηαρά Λ τάς ηρο9$α&€- 
ΟΒίς, οτί 6 αυτός οϊνος τοίς μίν φοιψίκας η Ιαχά^ς ηρα- 
φαγουαιν ό^ύδης φαίνεται, τοϊς 9ϊ ηάρνα ^ έρεβίνϋ-ονς 
ηροαΒνεγηαμένοις ηόνς • είναι 9^^Λ, ιιοί η του βαλανείου 

ιοπαραστάς τους μίν ίξ^&εν είαιόντας θερμαίνει, ψύχει Λ 

111 τους έίιοντας, εΐ ίν αύτ^ ίιατρίβοιεν• ηαρά ϋ τό φο• 
ββϊσ&αι ^ &αρρεϊν, οτι τό αυτό ηραγμα τψ μ^ν Λειλώ 
φοββρόν %αϊ ί$ινόν εϊναι άοηέΐ, τψ ^αρραΧεωτέρφ ί^ ο«7^α- 
μως. ηαρά ϋ τό λυηεισ&αι ^ Χ^ίρ^^ν ^ οτι τά οντά 

16 ηράγμανα τοϊς μ\ν ΛΛΐηουμένοις ίοτίν Ιηαχ&ή τοίς Λ χαΐ- 
ρουαιν η9ία• 

112 Τοοαύτης οΰν ονοηί άνωμαΧίας ,ηοΧ ηαρά τάς δια- 
^έοΒίς, ηαΐ άλλοτ9 άλλων ίν ταϊς δια&έθ9θΐ την άνά^ω- 
ηων γινομένων, όηοϊον μ^ν ΐήαατον των νηοηε^μένων 

κο ίηαστω φαίνεται ^ίιον Ιοως εϊηΜίν, όηοίον 9ί ϊστιν ούηέτι, 
ΙηίΙ χαΐ άνεηίηριτός ίατίΛ^ "η ανωμαλία• 6 γαρ ίηΐΜρί^^ων 
ταύτην ^οι ίν τιαι των ηροέιρημένων 9ια&εαεων ίοτιψ ^ 
ίν ουάεμια ^ό ηαράηαν Ιατϊ όια^4οει. τό μ^ν οϋν λέγειν 
ότι ίν ούίβμιφ ^"ίιαϋ-έοΗ τό αύνολον Ιοτιν, οίον ούτε υγεαί-- 

35 νει οντε νοσεί, ούτε πινείται ούτε ηρεμεί, ούτε εν %ινι 

ηλι%1α ίοτίν, άηηλλα^ιται ϋ ηαΐ των άλλων ίια&ίοεων, 

τελέως άηεμφαίνει* εΐ ϋ Ιν τινι ίια^έαει ων πρινΗ τάς 

118 φαντααΐας, μέρος «σται τής διαφωνίας, %αϊ άλλως ον» 

Λίλιπρινη^ς^των Ιητός ύηοΗδίμενων ίατί ηριτης δια τσ τ%ϋΌ^ 

90 λύομαι ταϊς διαϋ-έοεοιν έν αϊς ΙατινΙ οντε ούν ο ίγρ^- 
γορως δύναται ουγηρίνειν τάς των αα^ευδόντων φανταοίας 
ταίς των Ιγρηγοροτων, ούτε ο νγιαίνων τάς των νοσούντων 
ηαΐ τάς των νγιαινόντων^ τοίς γάρ ηαρούσι ηαΐ ηίνονοιν 

• ι 

1. χαΐ] ϋ *αΐΨ 18. άΙΧωρ Χ, αλΧνς €6ΐ6ΐί* ΥΠΟΊΎΠΩΣΕΩΝ Α. (Ρ/'δ!) 27 

η/έάς ηατά το ηαρο$^ ονχηαναψφ&ίμΜ&α μάΧλοψ ή τοίς μη 
ηα^ούατ* ««2 αλλ$0ς Λ άναηΐηοηός ίστίν η ^άν τοίούτ»^ 114 
φακπΜΜΗ' άνωμαΧΙα. β γά^ ηροηρίρωρ φατίασίαν ψΛΡ^ 
%ϋί0ίας ΐΜίΙ η9ρΙα^ααα^ η^ρίο^άσβως ηψοί άηρίτως ηαΐ ανβυ 

αν€υ %σύ%$ίτ, αηιστύς γαρ ίσταί, ουτ€ ανν τσντοές» €ΐ γαρ 
ηρη^έί %άς <ραψ%αΌΐας, ηάντως ηριτηριφ ηρινέΐ* %ϋντο σύν 115 
το «(ΐτ^ιοι^ η€ύΐ αλη&ίς %ϊραί ΧέΙη η ψβυϋς. αλΧ' β/ 
μίρ ψβυϋ^, αηίΟ^ος ία%αί• $1 ϋ άλη&Ις ΒΪναί τοντο φη-^ 
9Η 9 ι^τοι ΜΨ€ν ύηύ^€4ξ9Φ^ λίξβί ΟΤΙ άλη&ές ίοτι το ηρν^η- ίο 
ρω¥9 η /»«τα α?$οίέ{ξ6ως• ηαϊ «/ μ^ψ άνευ άηοίβίξΜως, 

%ηψ άηίάβφρ άλη&ή %1ναί, Ιηύ αηίοτ^ς Ιβται• άλη&η 
οδψ Α<|μ τι/4^ άησάΜίξίν 9η¥ €ΐς ^ην ηισ^ωοιν τον χριτ^*- 
ρίοϋ λαμβαψομίνηψ ηότ£ρύ$^ ηεηρίηως αυ%ην η μ/η ««κρι* ιβ 
ΜΒ£; Λ μ^, γαρ μη %ρίναί,•'^^αηιύ%ος ίβται, βΐ 9^ αρίδας, 116 
9ηΙ&¥ θ9§ ηρηηρίφ φηαα ηεηριηέραι, ού Ηρηηρίαυ ζητηοο^ 
μεψ άηοΛειξβ», ηοΜείνης ηρνεηρισψ. Χ9>}ζ^^ ^^9 ο*^^ ^^^ V 
άηοΛύίβς ί^εα^ρίου, ΐν» β^βαΜ&ρ, ηαΐ το ηρηηριο^ αττο- 
^οι|»•^, Ιψα άλη4^^ί «ίι^ι ^είχ&^ * ηαϊ αυ^ε φΙη609(ξίς ύγιης 2ο 
εΐψοί 9νν«9ε^ μη Ψίρίη}ηΰίρχοί^%ος %ιρν$ηρΙόν άλη&ονς, ο«ττ• 
%ρΐ§ηρίσψ αλη&ίς μη ηροηεηισνφμίνης ^ης άηοάείξεως. ηαΐ 117 
ον%4Λς ΙμηΙπ€^υσίψ $1ς %0Ψ άίάλληίορ τρόηον το τβ ηρινη^ 
ρίΟΨ %αϊ η άτίοάΗξίς, Ιν ψ άμφοτερίΛ ενρίοη^ται απιοτα* 
έΐΜΡ«ροτ γάρ %η¥ &ατίρον ηίοτίν η^ριμέψορ ομοίως τω η 
1ύ€ηψ ίστίί^ α^νιστον* $1 ονν μήτε ανεν άηοΛεΙξίως ηαΐ 
χρ^τηρίσν μήτε αύν τοντοίς 9ν^αται τις τιροηρϊνοΐί φαντα^ 
αία» ψαψτασίας, άψ^ηίκρηοί Ιαονται ηΐ 4%αρά τάς Λίαφόρονς 
1^^α^^οε9ς ^Μίφοροι γξνομεψηι φορτασίαί, ύατε εΙϋάγετα$ 
η ηερί της ψύθ9»ς τωψ'Ικτός ύπο%αμέψΐΛ¥ ίηοχη λλΪ ως 90 - 
έηΐ τεύτω τω τρόηω. 

9. Λη*ατοψ ί» 19. β{βα»ω^¥§Λ V. 22* 9ΐ^ο»ηνΜΤΤ(ν/*/ι^€ ί. 
26. ΜαΙ &άό 8ίβρΙι&ιιιΐ8. 29. &49ας £, αΙί€ΰίίοη€Λ δίθρίι&ηιιβ. οοιτ 
£|»Β Χ. 30. ηαρά V: οβ^βή οσι. δς V, 28 (Ρ "32) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

118 Πέμητος έσ%ί λίγοβ 6 ηαρά τας &εσΗς τακί τά ίίαίΐ%ηματα 
«αϊ %ί^ς τόπονς' ηαΐ γάρ. ηαρά τοντωί^ ίκασ^ορ να αι/νβ 
ηράγματα ίίάφορα φαινεταί, οίον η αύτη οτοά άπο μ\ν της 
έ%έραβ άρχης ορ'ωμένη μνονρος φαίνβταί άηό ΰ^ τον μέσον 

6ύνμμ€νρος πάντο&ΒΡ, καί το αί;τ9 ηλοϊορ ηορρφ&Βν μίν 
μιηρορ φαίνεταί ηαϊ έοτως ίγγν&εν ίϊ μέγα %α\ κινουμενορ, 
χαΐ 6 αντός ηνργος πόρρω&δΡ μ^ρ φαιρεται ίταρογγνλος 

119 Ιγχν&9Ρ α χετράγίΛΡος. ταντα μ^ρ ηαρά τά ίίαστηματα, 
ηαρά Λ τους τοηονς οτι το λνχριαίορ φως ίρ ηλίφ μ^ 

αο άμανρορ φαΙΡύταί Ιρ σηοτψ ϋ λαμηρόρ, %αϊ η αντη %ύηη 
$ραλθ€ μ^^ ΧΒηλασμέρη Ιξαλος ά^ ευύ-εΐα, ηαϊ το ψορ ίρ 
μϊρ «^ ορΡ49ι άηαλόρ ίρ άέρί ά^ αχληρόρ, και τοΧυγγού- 
ρίΟΡ ίρ μΙν Χνγγι νγρορ ίρ αέρι ϋ σηληρόρ, καΐ το κορά- 
λίύΡ ίρ ΰ-αλάττ^ι μΐρ άηαλορ ίρ άέρί άί σηλ^ιρόρ, %αΙ φ»ρη 

αάλλοία μΙν φαΐΡΒταί ίρ ονριγγι γίρομίρη, άλλοΐα ά^ ίρ 

120 ανλφ , άλλοΐα ί^ ίρ αέρι άηλως, ηαρά ό^ τάς ^έοΜβ οτί 
^ αυτή εΐιπίρ ίΐνητιαζομίρη μ^ρ Μα φαιρ^αι, ηοοΛς ίϊ 
ίηιρενομέρη βΐϋοχάς ηαϊ ίξοχάς ί'χ€ΐρ δοηΒϊ. %αΙ οΐ νράχη^ 
Χοί α τώρ η^ριατερωρ ηαρά τάς &ίαφόρονς ίηιηΧίοπς ^ιά- 

121 φόροι φαιρορται ηατά χρύμα. Ιηύ ονρ ηάρτα τά φαίΡο- 
. μ^ρα ίρ τίΡί &€ωρβίταί ηαΐ άηό τιρος άίαατημαιτος η «ανά 

τιρα ϋ-έαιρ, ωρ ξηαατορ ηολλήρ ηοιεί ηαραλλαγηρ ηερί 

τάς φαρταοΐας, ως νη9μρι^οαμ^, άναγηαα&ηαόμβ&α ηαΙ 

9ίά τούτον τον τροηον χαταρτάρ εΙς ίηοχηρ. ηαΙ γάρ ο 

25 βονλόμΒΡος τούτωρ τωρ φαρταοίώρ ηροηρίρειρ τιράς άίν- 

122 ρατοις ίηίχΒίρησα. €ΐ μ^ γάρ άηλως χαΐ αρεν άηοΛείίβως 
ηοίηοεταί τηρ άηοφασιρ, άηιοτος ίαται* εΐ ϋ άηούείξει 
βουλι^αεται χρ^ησασ^αί, εΐ μΐρ ψευάή λέξει τηρ άηόίείξίΡ 
είραι, ίαντορ ηεριτρέψει, άλη&ή ί^ λέγωρ είρεη τηρ άηό- 

^ίείίίΡ αΐτη&ηοετ'αι άηόίεφν τον άλη&η αύτην ειρα$, ηά* 
ηειρης άλληρ, ίηεΐ παΐ αύτ^ρ άλη&η εϊραι ίεί, πάΐ μέχρις 

ι 

10. άμαυ^ω V, 12. λυνγον^ίοψ βί 13. λυργί V: οί. ΟΓβαζβΓ ΡΙοϋη. 

. ρ. 305 α. 14. &αΧάοσ9] ^Ο, 21. τ»η] τ»ι>» τοπωΨ ίη αΐΐφίο Ιθ€θ Ε, 

η] ηαϊ V. 22. παςά Ι*, 24. τούτους τους τροττοι/ς Ιι: οΐ'. $ 1β3. 

«]ΐιαη(]ΐι&ιη υδίΐαϋηβ δώ τοντον %6ρ τ^όκον. 30. αυίον \\ 31. δοχιϊ Χ. ΎΠ0ΊΎΠΩ2ΕΩΝ Α. (Ρ "33) 29 

αηβ/^ον. άάύπϋτον ϋ ίατιν άπειρους άηοάίίξδίς παρά- 
στψίαί' ούκονρ ούδΐ μβτά ίχτζοάΒίξβης ίνψηονιαι ηροηρί- 123 
ψειψ ψαψταοίαψ φανταϋίας, βΐ ά^ μητη α^€ν άηο9ΒΐΐΒ9^ς 
μψ^9 μ^^ά αη^ίείξβως άννατός Ισταί τ$6 ίηίχρίψβιρ τας 
ηροΜίριιμένας φαντασίας, οννάγ&ζαι ι/ έηοχη, οηρίοτ μ^ 5 
φαίψ€%αι έ'ηαατορ χανά τηνίφ την Ό'^Οίν η %ατά τϋ^ «ο 
ίίάοτημα η έν τφίβ ειηίϊν ϊαως 9υναμίνηψ ημών, όηοϊον 
9ί έοτβτ ως ηρος την φνοιν άάννατονντ»ν αηχ^φαίνβο&οί 
8ία ψα ^ΟΒίρημίνα» 

*Έ»τος ίατί τρόηος ο πάρα τας Ιηίμιγάς, %α&* δν 124 
οννάχομβν ατι ίηΑ μηδϊν των υποκείμενων %α&* έαντο 
ημϊν αντο υποπίπτει αλλά συν Τ4νί, οποίον μέν ίατι νο 
μϊγμ^ £^ ν τον (ητός ηαΐ τον ο ανν&εωρεϊταί τάχα ιίν* 
ψϋηον Βΐηέίν, οποίον ίέ έοτί το ίητός ύποχείμενον είλί^ 
χρίψά^ ονχ αν Ιχοιμεν λέγειν» οτ» δϊ ονίϊν των ίχτός α 
χ«^* ίαντό νποπιπτεί άλλα πάντως ονν τίνι, χαΐ ον< 
ηαρϋί τοντο αλλοΐον &εωρεΗαί; πρόάηλον, οίμαι* το γονν 125 
'ημίτεραν χρώμα άλΧοϊον μ^ οραται εν άλεείνφ άίρι άλ- 
Ιοίο^ 9ί ίν τω ψνχρφ , %αΙ ονη αν ίχοίμ^ν εΐηείν οποίον 
ίστι τ^ φναει το χρώμα ημών, άλλ* οποίον ονν έχάοτωιο 
τονννι^ ΛεωρεΛταί* ' .%α\ η αι/τι; φωνή άλλοία μίν φαίνεταί 
ονν Χεπτω αέρι άλλοία 9^ ονν παχνμερεί, χα\ τα αρώματα 
ίν ββλοψείω ηαΐ ηλίφ πληχτίχωτερα μάλλον ΙϋΤίν η Ιν άερί 
χατα'ψνχρω, %α\ το σώμα νπο νίατος μίν περίεχόμενον 
χονφόν Ιστιν νπο ϋ αέρος βαρύ. ίνα ϋ χα\ της Ιξω&εν 12β 
Ιπιμ^ίαξ άποοτωμεν, οί οφ&αλμοϊ ημών ίχονοίν. Ιν έαν- 
τοξς 'χαΐ χαωνας χάϊ νγρά» τα ονν ορατά ίπεϊ. μη άνεν 
τοντοιτ θεωρείται, ον χαταληφ&ησεταί προς άχρίβειαν* 
τον γαρ μίγματος άντιλαμβανόμε&α, χαΐ 9ιά τοχτο οί μίν 
ΙχΊτεροίο} πάντα είχρά ορώοιν, οΐ ^' νπόσφαγμα Ιχοντες^ 
νφαιμα^ χαΐ ίπεί η φωνή η αντη άλλοία μίν φαίνεται εν 
άναπεπταμένοις τόποις άλλοία όί Ιν οτενοΊς χα\ έλίχοειίεΟί, 

ι. ίστοΛ να, 4. μβτά] τα V. 7. τψ9%\ τφδ§ τ^ τοη^Ί 

II. »α^ ίαντο'ίιμΧρ α^νό] αντο ημίψ V. 13. ίχ] το Ιχ? Ιβ. αντο V. 
19. ξρ ιαηαηρύχρψΊ 20. {«ατ/^φ? 22. τα &θθ V. 23. Ιρ] Ιρ 
τ•7 #β. 2ί}. της «Ηίΐ V. 2β. αύτοΧς V. 32. αναπ•ταο(44Ρ9*ς »^. 30 (Κ'"34) ΠΥΡΡΩΝ ΕΙΩΝ 

ηα\ άλλοΐα μ^ν Ιρ ηα&αρφ αέρι αλλοΐα (Κ έψ τ€&ολωμΛί^ω, 
ΒΪηός Ιοτί μη άψ%ιΧΛμβά¥%ϋ&€ίί ημάς ύλιηριιηίβ ^ής φω^ 
φης * %ά γαρ ύ%α σχολιόηορά ίατ* ηαΐ ϋ^Μρόηορα ηαΐ ατμω-- 
99ϋΐν αποφορηαΒΟίΡ, αϊ 9η όριο τωψ η$ρΙ την κβφαληρ φβ- 

127 ρΒϋ&αί Χ^ονται τοηωψ, %β&οΙωμέρα* αλλά «αϊ ^ τοΙς 

μνξωτηρ4ΐί ηαΐ Ιρ τοϊς της γ^νσεωςτοηοΐβ νληρ νηοκΗμέ^ 

ρφψ, μετ ίη$ίψί»ν άψτιλαμβανομε&α %άν γενατύν %αΙ τύτ 

, οαφρητΛρ, αλλ* ίήΜ είλίκρίψύς• ΛστΒ 9ιά τάς ίηίμ^ας αΐ 

αία&ηοίΐς ουκ άντιλαμβάψονται όηοΐα ηρος άκρίβηιαψ «α 

12Θ Ιητος ύηοΜίμεΡα ίατιρ. άΐΧ ουδϊ η όίάροια, /ίπίλίύτα μϊψ 
ίη€\ αΐ οίηγοί αντης αίσ&ησεξς σφάλλστ%αί* ίοως 9ϊ μχΙ 
αντη ίηιμιξίαν %$νά Ιδίαν ποίΗται ηροβ τα νηό τωψ αΐύ&η^ 
ϋίωψ άναγγΛλομΒνα* ηερί γαρ &ασνοι^ τύν τοηωψ ί¥ οίς 
το ^ηγεμονιηορ €ΪΡαί δοποναν οΙ άογμαπηοΙ, χνμβνβ τιρας 
ηυηοηαμβρονβ &βωρονμ€ν, €ΪΤ9 η^ρΐ ίγκέφαλον ητ$ ν^ΒρΙ 
ηαρϋορ βϊτθ ηερί 6τίάηηοτ€ <ήβρ μ^ρ^ς τον ζωσυ τούτο 
^ τΙ&Μ&αί βούλοιτό τίί, ααΐ «ι»τα τούτον ονν το«^ τρόπον 
ορωμ$ν οτι ηερΙ της φύύβως τύν ίητός ύηο%β$μένωψ ούΛν 
9ΐη€ϊΡ ίχοντ9ς 6πίχΒ4ν άναγααζομΒ&'α. 

129 "Εβόομον τρόηον ϊλέγομεν βΙνα$ το^ παρά τας ηοή- 
τι^νας ΐίαϊ σηευασίας τύν νηο%9ΐμένΦν, οη^ναοΐας λίγοντες 
ηοινύς τάς συν&4σ€ΐς. οτί άί ηαΐ %ατα τούτον τον ν^ο-^ 
ηον Ιηί%βΐν αναγηαζόμ9&α ηερΙ της φύοεης τΛν ηραγμά-- 
των, άηλον• οίον γούν τ« ίέαματξ$ του ηίρατος της αίγοβ 

« "'φαΙνίΒταί μϊν λευκά αηλως ααϊ άνευ τνν^ίσεως ^εωρου^ 
μένα, αννη&ίμενα 9^ ίν τη του κέρατος ύηορίβι μέλαε^α 
&Β^ύρ$ίΗαι* %αϊ τον αργύρου τα μίρη τά ^ιψηματα ηατ* 
Ιϋαν μ^ν ο^^τα μίλο^α φαινΒταί, συν δϊ τά ολψ ως λευηα 

130 νηοηίητΒί. ηαΐ της ΤαιναρεΙας λί&ου τά μ^ν μέρη λευηα 
30 οράται ρταν λεαν&η, συν ά^ τρ οΧοοχερέΙ ξαν&ά φαίνεται• 

ηαϊ αΐ άκ αλλήλων έσπεδαομέναι ψάμμοι τραχεϊαί φαίνον-^ 
τω, ως σωρός Ά ουντε&ΒΪϋαι άηαλως %ινονοι την αϊσ&η- 
ϋΐν. ααί 6 έλλέβορος λεπτός μϊν ιμϊ χνοωδης προαφερό- 

ι 

3. €ΗθΧί•ηόρα Η στ€9οη•ρα ϋι. β. της 9ίόά V, 29. τα^^βί^έκζ V. ΥΠΟΤΥΠΩΙΒΩΝ Α. (Ρ "35) 31 

μ&^ος πΨίγμορ Ιηίφέρ^ί, η^ίμρΜης Λ ύψ οι;»^ι• «αϊ ο 131 
ο&ας σνμμ0^ρ0ς μί¥ ηη^μ^ι^φς ^ίίψννοίψ "ημάς, ηληΐωψ ό^ 
ΐΛμβ9ψόμ99^ος ηαραλυΗ το αωμα• «α) ι; τροφι) ηαραηΛα^ 

ηοΐϋίβαας γαύρ ^§ά %ό ηοΧλη ^τροσβψεχ&ηραι Μα&αίρ^ϊ %ό » 
<ηί/Μ» άέά %9 οηΒψιύν «οώ χο}1«ρικ«ί^ πα&»ψ^ ϊ^ομβΨ ουψ 132 
«αννανι^β λέγΗψ ίηοΐόν ίοη του ΐίέρίχψος το λβίηον ηαΐ 
οηοΐΛΨ «ο έΐί ηολίύτ Χβτηομβρύρ ονγκ$Ιμ9ΐ^θ¥, %αί οποίος 
μΒψ ίστ^ ο μΜρομΒρης άργυρος οηοίος ά^ 6 ί» ηοΙΧω¥ 
μίΜρομ^ύν σνγη^Ιμβψος , «α) όηοία μ^ρ η <ήί«(ΐα/ικ 2«#- «ο 
ητρβτ» λί&ος οηοΐί» Λ^ η ίπ ηολΧηρ μίΜρύψ αυγη^ιμίτη, 
ηιΐ ΙινΙ τύψ ^μμωρ ηαΐ του ΐΧΧ^βόρου ηαϊ του οΐρου %αϊ 
της τροφής νο ηρός τι, τηψ μίι^τοι φύα$ν τΛν ηραγμάτ^ν 
χα^' ίαυτψ^ ονη^ί ίίά τη¥ ηπρά τάς Όυ¥&έθΒίς τηρφαΡ'^ 
ταοϊώψ αψωμαλίΛψ. ηα&όΐίου γαρ ίοη^ί ηάί τά ωφέλίμ» 133 
ΪΛίπηρα γΙψβσ&Μΐ παρά τι^ «ανα ηοοότητ» αμβτρορ αυτηρ 
Τίρηηρ,- ΜΛΪ τά βλαβ$ρά 9ΐ¥αί ΛοΜουψτ» έτ τψ ηα&' ώνβρ* 
βοίηψ ηαραΧαμβάψ9ϋ^4Μ άηαρξαϊα μή Ιι/ΐΜί^• μαρηχρβΙ 
α τψ Χόγφ μάλιΟΤΛ το ηατά τάς Ι&τριΐίάς 9υ¥«ρΛ$ς &£9$^ 
ρουμΒίβΟΨί Ιτ αίς η μ^Ψ ηρός άκρΙβΒίαρ μφς των ««^1«^!» 
ψαρμάκωψ ^φέΧίμοψ ηοιΛ το αυντβ&ίρ, ^^πής ί^ βρ^Χ^" 
τάτης Ινίοτο ηαρορΛ&έίαης ου μοψοψ ούη ΦψέΪΛμορ άϊΐα 
%η\ βλαββρήτατον ηλι ^λί^τηρίορ ηοΧλάίΐίς. ουη»ς ο ΐΜτά 134 
τάς ηοσστητας «αϊ οηουαοίας λόγος ^νγχ^ϊ τηρ τάρ έκτος 
νηο99ίμέρ$τρ «ηναρΙ^^• '"9φίη€ρ ύηοτης ^ρ ««} ούτος ο τρό^ η 
ηος Βίς έηοχηρ ημάς ηερίάγοι μη 9υραμένους ΜίηρέΡης 
άηοφηναο&οί ηβρί της φύ<Τ9ως τωρ ίητος νηοη9ίμέρ»Ρ• 

'Ογίοος ίϋτί τρόπος 6 άτιο του προι: τί, ηα&' ορ ουρ^ 135 
ά/Ομηρ οτι ίηύ ψμρτ» ίατί ηρός τ%, π^ρΐ του τίρα ΙατΙρ 
απολύτως ηαϊ άς προς τηρ φύοίρ ίφόξομερ. Ιμβ^ρο ά^ χρη » 
γίΡΰίσηοΛΡ οτι ίνταυ^^ ΛοπΜρ %αϊ έρ αλΑο^^ τψ ίατί ηατα^ 

« 

^ί. Μρψ»9ης V. 5. ηα&αίρη 08Τ: οοττ Ρ&1>ηοίπβ. θ. λίητώψ 

μι^φίτ $^ρ]Ηαιη8• 10. μιηρΰΐ' μ^^^ύψ ίθβιη. τ< ψα^α(α V, Τα^ν»- 

^ Ο, 13. τ^νψής V• 18. ακφίριαία ηα^αΧαμβάνΜ&α* £; (Γ&ηβ- 

τ 32 (Ρ'"36) ηΥΡΡΩΝΒΙΩΝ 

χρήμδ&α άντϊτίή} φαΐ^^ται, ίυνάμ9ΐ τούτο ϋγον^^ς *'ηρος 
τι ηάντα φαΐΨΒταιΓ τούτο 6^ ίίχύς λέγεται, άπαζ μίν ως 
ηροβ το πρϊνον (το γαρ έιηός νηο%$ιμ^ρον %αΙ ηριρομε^οί^ 
μ^ς το κρινορ φαίν^αι), %α&* ^βρον ϋ τροηον ηρός τα 

13β ουνϋ-^ωρούμ^ψα , ως το άίζων ηροβ το άριοτερον• οτι δ^ 
ηάψτα Ιοτϊ προς τι, έηβλογιαάμε&α μίν %αΙ Ιμηροο&εν, 
οίον ηατά το ηρϊρον οτι προς τοδβ το ζάον ηαϊ τονάε τον 
άρ^ρωηο¥ %ΰΛ την9Β την αϊο&'ηοιν έ'ηαατον ψίπνεται, και 
ηρος τοιάνίβ ηερίβταοιν, ηατά ίί τα ανν^βωρούμενα οτι 
Κ) ηρος τηνίβ την ίπιμιξίαν ηαι τόνδε τον τροηον %αϊ την 
αυν&εσιν τηνδβ ηαι την ποσότητα %αΙ την ^έαιν ίηαοτον 

187 φαίνεται» ηαϊ ΙδΙοι δ^ ενδέχεται ουνάγειν οτι πάντα ΙυτΙ 

ηρός τι^ τόνδε τον τρόπον* πότερον διαφέρει των ηρός τι 

τα ηατά διαφοράν η ον ; εΐ μίν ου διαφέρει, ηαϊ αυτά 

Μεηρός τι έστιν' εΐ δ^ διαφέρει, ΙπεΙ ηάν το διαφέρον ηρός 

τι έατίν ^^ λέγεται γάρ προς Ιηείνο β>ν διαφέρει), ηρόύ τι 

138 ^ατι τά ηατά διαφοράν. των τε οντφν %ά μέν,ίστιν άνω- 
τάτω γένη Ματά τους δογματιηονς , τά δ^ εαχατα είδη , τά 
δϊ γένη ηαϊ εϊδη' πάντα δί Φαΐ/τα έοτι ηρο^ τι' πάντα 

30 όίρα ίστι ηρός τι. ετι των όντων τά μέν έστι πρόδηλα 
τά δί άδηλα, ως αυτοί "'φαοιν , ηαι σημαίνοντα μϊν τά 
φαινόμενα, σημαινόμενα δΐ ύηό των φαινομένων τά άδηλα * 
όφις γάρ ηατ αυτούς των ^άδηλων τά φαινόμενα, το δ^ 
σημαίνον ηαΐ το οημαινόμενόν ίατι ηρ^ς τι' προς τι αρα 

139 εστϊ πάντα* προς τούτοις των όντων τά μέν ίστιν όμοια 
τά δί ανόμοια ηαΐ τά μΙν ισα τά σ^ άνισα * ναι/τα δέ έοτι 
ηρός τι ' . πάντα άρα ΙστΙ προς τι. ηαϊ ό λέγων δί μη 
πάντα είναι προς τι βέβαιοι το -πάντα είναι προς τι* ηαϊ 
αυτό γάρ το εϊναι πάντα προς τι ηρός ημάς είναι δείηνυσι, 

140 ηαϊ ού ηα&όλου, δι ων ημίν ίναντιούται* πλην άλλ' ούτω 
παριστάντων ημών οτι πάντα έστι ηρός τι, δήλόν έστι λο^- 
πόν ότι οποίον ίίστιν ε'καστον των υποκειμένων ηατά την 

7. ηατα μϊν τό? 17. 9\ Ι>. 22.' τ& οηι £>. 29. ηάντα <7να» V. 
ιΐνα^ διίηνυο^] άποΟ€ίκρυα^ι Χ, ίάβιη 30. το, ι\οη-ον, 6<; ΙραντιοΰψτΜ, 
31. ικρ*9τάρτων Ο, ηαρΜστάντνρ οαοι δ&Ιιηαβίο Ρ. ίοτ* το Ιοι^ 

πορ ΡΟ, / 

ΎΠΟΤΥΠΩ2ΕΩΝ Α. (Ρ "37) 33 

Ιαντον φύοιψ %αΙ €ΐλ§ΜρίΡως λέγ^ψ ου ^υψηοομ^^α, άλΧ 
Μίοισι^ φαΙψΒναί ίρ τω ηρος %ί. ακόΧον&9ϊ το η^ρΐ της 
φύο^φς τύψ ηραγμάτωρ ί^ξρ 'ημας ίηίχ9ίν• 

Π^ρϊ 9^ 9ον %ατά τάς οννβχέΐς η σηανίους ανγηυρψ' 141 
ϋος τροηου, οψ Μ¥¥ατο¥ βίναι ΧέγομΒΡ τ^ τά^βι , τοίαντά 5 
τ§ρα 9ίέΙψ^• ^ η^Λος ηολΧφ ίψιου ί$α$Χηιβτι»ωτ€ρός ίστίν 
αστέρος ηομητον* άλλ' ίηύ τον μ^ρ ηΐίορ ρυψΛχως ορύ- 
μ^ψ τον ^έ ηομητι^ν αστέρα σηανιως, Ιήϊ {ύν τω αστέρι 
ΙηιηΧησσομΒ&α ωστ€ ηαΐ ίίοσημ^ίαν αιττον ύναί ίοιΜν, 
έηΐ α τω ι^λίψ ουδαμώς, έάν μέντοί γ^ ίννο^σωμ^ν τον ίο 
ηΐίον αηανίως μ^ φαίνομ^νον οηανιως Ά άυ6μ€νον, ηαΐ 
ηάντα μ^ν α&ρόως φωτίζοντα ηαντα ϋ ίξαιφνης ίπίοχίμ^ 
ζεο&αι ηοίούντα, ηολλήν €ΜηληξίΡ έν τω ηράγματί &€ω^ 
ρηαομ€ν• ηαΐ 6 σηαμος ϋ ονχ ομοίως ^ορυββΐ τους τβ 142 
ηρωτον αύτου πβίρωμένους ηαΐ τους ίν ί&9ί τούτου γ^ ΐ5 
γεννημένους, ηόσην ά^ {ηηληξιρ αν&ρωηφ φέρει ι^Όίλβίασαι 
ηρωτον αφ'9-έΐσα. ~ άΧΧά %αΙ ιιάλΧος σώματος άν&ρωηΐνου 
πρώτον ιμχ2 Ιξαίφνης &εωρούμ€νον συγηινεΐ μάλλον ημάς 
η εΐ Ιν ε&ει του οράο&αί γένοίτο» %αΙ τα μ^ν σηάνια 143 
τίμια '^'^Ιι^α^ δοιιεϊ, τα δ^ σύντροφα ημϊν καΐ ευηορα ούδα- βο 
μως. έάν γοϋν έννοήσωμεν το ύάωρ σπανίζον,^ ηοσω αν 
των τιμίων εϊναι άοηουντων άηάντων τιμιωτερον ημϊν φα- 
νείψ η έάν έν^μη&ώμεν τον γ^ρνσόν άηλως έηΐ της γης 
έρριμμένον ηοΧύν ηαραηλησίως τοϊς λί&οίς, τίνι δόξομεν 
ίαεσ&αι τούτον τίμιον η %ατά»λειστον ούτως; ΙηιΙ ου ν τα 144 
ωύτά ηράγματα ηαρά τάς συνεχείς η σηανίους ηερα$τω- ^ 
σεις 6τ^ μίν ίχηΧηητιηά η τίμια οτέ δί ου τοιαύτα εϊναι 
ύοηεϊ, Ιαιλογιζόμε&α οτι οηοΐον μίν φαίνεται τούτων ^ια- 
οτον μ^ά σ^εγρύς ηεριητωσεως η σπανίας ϊσως ίυνησο- 
με&α λέχειν, ψιΧύς Λ οηοΐον ίστιν Βηαστον των ίητος 30 
ύηοχειμε'νων ούη έσμ^ άυνατοί φασηειν. χαϊ ίιά τούτον 
ουν τον τρόπον περί αύτων έηέχομεν. 

2. άΜθΙονΟ•ίΙρ Χ• 4. σν^κρίαε&ς V. 18. ναΙ V: οβίβή μ^ρ 
19. α &άΛ Χ 24. ηα^ηληοίω ΘΥ. 25. ίηΜ&α* V. 

5^^^I. Βη»ρ, , 3 34 (Ρ '"3β) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

145 ^ίίηατός ίοη τρόηος, δς ηαϊ μάΧέΟΤΦ^ Όννέ%9ί τιρος τα 

η&ίχά, Ό ηαρα τας άγωγάς ηαϊ τά ίϋ^ %€ΐϊ τσνς ψόμονς 

ηαΐ τάς μν&ίΗΰίς ηΐ^τείς %αΙ τάς 9ογματι%ας ύηολψΙίΒίς, 

νίγ^γη μίν ούρ ίυ^ϊν αΐρ^αιςβίον η τίνος ηράγμϋΐτος ηερί 

5 ^ύΐ ι? ηαλλονς γιρομένη, οίον ηίρΐ /ίίογενην η τούζ Αά- 

14β «ω^ος* νό/Λος α ίίηίν ίγγρηφος €^ν&ηηη ΐίαρά %οΤς ηο•^ 

Χηιρυομίνοις^ ^ 4 τΐαραβαΐνων κολάζεται, ^&0β ύ^ η ανν-- 

η&α» (ου άιαφερ^ί γάρ) ηοΧλύν ύίν^ρύηων ίίύ§νη ηράγ^μα^ος 

νινος ηαρΛύοχη, ην 6 ηάραβας ου πάντως κολάζεται, οίον 

10 νόμος ίστι το μη ^^ιχεν^ιν, ί&ος ά^ ημϊν το μη 9ημοαία 

147 γννα&κΐ μίγννσ&αί. μν^ίχη <^έ ηίσης ίοτΐ ηραγ/ίΐάτων 
άγενητων τβ %άί ηεηλασμενων ηοραόοχη, οϊά έστιν άλλα 
ΤΒ χαΐ τά 9!^ρϊ τον Κρόνου μν&ΒνομΒνα * ταντα γαρ ηολ- 
λούς Βίς ηίσην αγ$ι. 9ογματι%η 9ί ίοτιν νηόληψις ηαρα- 

15 ύοχη ηφίγματος 9ι άναλογίσμού η τίνος άποάείξεως ηρα- 
τύνΒΟ&αι άοηονσα, οίον 6τ$ άτομα Ιϋτί των όντων ατοίχεία 

148 ^ ομοίομερή η ελάχιστα η τίνα '"άλλα. άντίτΙ&εμΒν ίέ τοιί- 
των Αί«ιστο^ ότ^ μίν έαντφ οτί ^ί των άλλων ίηάστφ. 
,οΐον ί&ος μϊν 1&€ί ού'ν«9^• τιν^ς των ΑΙΟ-ίοηων στίζουσί τά 

Μ βρέφη, ημείς ά' οϋ * ηάϊ ΙΙερσαι μίν άν&οβαφέί ίσ&ήτι ηαΐ 
ηο&ηρ€ί χρηϋ&αι νομίζουαν ενηρβη^ς είναί, ημείς ϋ άηρε^ 
ηές* ηαΐ οΐ μ^ν'ϊνδοϊ ταΤς γνναίξϊ άημοοίϋΐ μίγνννταί, οΐ 9\ 

149 ηλεϊ9τοι των άλλων αισχρον τοντο εΙναί ηγοϋνταί* νόμον ίί 
νόμω ο«;νως άνητί&εμεν• ηαρά μίν τοϊς 'Ρωμαίοίζ ο της 

25 ηατρωας άττοοτάς ονύιας ονκ άηοδι9ωο$ τά τοϋ ττατρο^ 
χρε^^ ηαρά Λ τοις 'ΡοΛ'οι^ ηάντως άηοϋίωϋίν' %αϊ έν 
μίν Τανροίς της Σκυ&Ιας νόμος ην τους ξένους τ^ '^ρ- 
τέμίίί καλλίερεϊσ&αι , ηαρά 9ί ημϊν αν&ρωηον άηείρηται 

150 ηρός ίερω φονενεα&αι. άγωγην Λ άγωγη, όταν την ζ/«ο- 
30 γίνους αγωγιών άντιτι&ωμεν τ^ «ον ^Αρίοτίηηου η την των 

^ίακί^νων τη των 'Ιταλων. μυ&ιηην Λ ηΐατιν ηΐϋτει μν- 
^ίηη, όταν οηον μίν τον /ϋα μυ&ευεΰ&αι ηατέρα άν&ρών 

7. η V. 10. έ<ηΙ] μ^ρ ίοτίί 17. η &η(6 ίΧαχ^οτα οιη Ι.. 

32. δταρ Χι^γωμίν Ιπο του πο^ίΐνοϋ οηου -*- Χψ'γοψτοςΨ ΥΠΟΊΎΤΠΐΙΕΩΝ Α. (Ρ'"39"'40) 35 

^ΩκΛονόρ τ€ &$ώ¥ γίψΗπν και μητίρα Τη^νν, 
ίσγμανίΜας Λ^ ύηολψίΡΜίς άϋηΧαις άτπψί^^μΒν, οτοι^ Α^•• 151 
γωμΜΡ τους μίν €ψ Λψαι οτοιχΒΪοψ άηοφαί^Βα^αί %9ύ^ ύί 
αηαρά, καΐ %•ύς μΐψ &ψ'η9ΐ]ρ ^ηψ ψνχή¥ τ&νς Λέ ά&άνα- & 
τοτ, %αί %ονς μΐψ, ηρο,νοία ϋ'^ύν ίίο§χεϊσ&Λί> να »α&* ημάς 
%Όύς ό^ άηρΌΤοητ»ς. %ό Ι^ς Λ ψοϊς αίλσίς άγ%9%ί&9μ9¥, 152 
οίοτ ψίξΛψ μέψ, όταν λέγωμβψ ήαρά μ^ ΙΚ(^αα€ς ί^9ς 
ζϊναι αρ^ομί(ίαίς χ^ησ&αί, ηαρα •9ί 'Ρωμαίρίς αηαχ^^ 
ρεύεύ&αΛ ψΌμω '%ου%ο ηροίτ%Μ4Τ, ΜαΙ ηαρ' 4^^^ Μ^ '^ ^ 
μαχ6ν9ί9^ άηείρηοΛαι, "'ηαρά ϋ Μα^ίίαγέταξς αίίοφ^ρίαδ 
£&€{ ημρα^είόα&αί , »ς Ενδυες 6 Κνϋίος Ιστορεί ίν %ψ 
ηρωτω %ης ηεριοδον, %α\ ηαρ ημϊν μ^ άηηγορΜ&'αί 
μητράσί μί/Ρνσϋχ»ί, ηαρά &ί τοϊβ Πέροαις ί^ος €Ϊναι μα^ 
Ιμοχλ οννι^^ γαμΒΪΨ, %α\ ηαρ ^ίίγυπτιοίς ί^ %άδ άΜφάς ι& 
γαμφύοίτ, δ ηαρ' ημϊν απΛίρηταί νόμψ• άγωγ'η ύ^ ίΰ-ύ^ 153 
αΨτηί&έ%αΒ, ο%αν »1 μΐψ ηοΧΧοϊ αψ&0ωηοι άναχωρ^Μ^βς 
μιγνύωψταί ταίς έαρτών γνναιξίν, 6 όί Κρήνης %α Ίη^ 
ηο^ια ίημοαία * χαϊ 9 μ^ψ άίογίν^δ αηό ίξωμίάος ηερί^ΛΜ, 
ημ»ς α ως είω^αμ^ν. μν&ΐΜ^ ύέ πιστοί, ως ο%αν λίγω- 154 
αν οΐ μν&οί οτι ο ' Κρόνος ηατησ&ίβν αντσύ τα τέπνα, 
Β&ους οντος ημίν προνοεϊσδαί ηαϋων* Μαΐ ηαρ' ^^^ϊν μ^ 
ονν^^€»α ως άγαά•ούς ηαΐ αηα&9ΐς %€Μ&ν οέβΒίν %ούς 
&§ονς, τηρωοηβμΕνοί 9^ %αΙ φ&ονί>υντ€ς αλληλο$ς νηα 
των ηατ^ών εΐοάγονται* 9ογμα%$%'η 9ί ύτ^οληψα, όταν 155 
ημίν μ^ν ί&ος ^ ηαρα &§ων αΐτεϊν τα αγα^ά, ο όί Επί- 
κουρος Ιίγί^ μη ίηίοτρέφ^ο&αι ημών το &€ϊον, %αΙ όταν 6 
μ^ *Αρίοτ9ηπος άίιάφορον ηγηταί το γυναίΜίαν άμφκν-' 
^^νοϋ-αι στολην, ημίϊς Λ αίοχρον τούτο ηγωμ9&α βΐι^αι• 
άγωγφ^ ά^ αντιτΙ&6μ9Τ νομψ μ^ , όταν νόμου οντος μη 156 
ΙξείνβΗ τνπτείν άνδρα ίλεν^ερον ηαϊ ευγενή οΐ παγηρξίτια-- 
οταϊ τυητωοιν αλλήλους 9ιά την άγωγην τον %ατ αυτούς 

2. *ΛηΜψ6ψ] II. 14 ^1. 3. βί οη V. 11. μαα^ιγέιαίς Υ. 
^ 27. Ι^^/». 2β. «(#ιαφόρ«»ς Χ. 29. ή^ον/Μ^α V• 30. ί^ψ\ 
όψτΐ0ς V, οντβις ΨΟΒ• 31. τνπτουα^ψ Ι.. 

3* 36 (ΙΓ"'41) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

βίον, χαΐ όταν αηαρημ^νου τοι; ά^άροφον^ίψ οΐ μονομιίχαι 

157 άναιράοιν άΧΧηΧσνς Λ« ψην ανιην αΐτίαν. μν&ίκιί^ Λέ 
πίοτίν άγωγί] άντκτι&Βμ^ψ , Ιηειδάν Χίγωμ^ν οτι οΙ μίν 
μύ&ϋί ηαρα ττ] 'ΟμφάΧτι τον ΉρακΧεα Χίγονοιν 

5 ' ύριά τ£ Ιξαίν^ιν ιααΐ ίονλοσννης άν^χισ^αί 

%α\ ταντα ηοιήοαί άηερ σνά* αν μίτριως ηρω]ρημένος 
ίηϋΐη^α^ν αν τις, ιζ ΰί άγ»γή ιτον βίου τον ΉραχΧέονς ^ν 

158 γενναία, όογματιη^ όί υπόληψη, όταν οΐ μ\ν άϋ-Χι^ταϊ ως 
άγαμου της θόξ^ς άντίΛΟίούμενοί έηίηονον άγωγην βίου 

10 9ί αύτην ΙηαναΦρύνται, ποΧΧοϊ 91 των φιΧοσόφων φαϋΧον 

1^ Βΐναί την ύοζαν όογματίζωοιν. τον 9^ νόμον άντίτι&Βμβν 

' μϋ&ιηί} μ^ν ηίοτεί, όταν οΐ μ\ν ηοιηταΐ ύσάγωοι'τονς 

&0ϋύς ηαϊ μοιχεύοντας ααΐ άρρ^νομιξιαις χρωμένους^ νό- 

160 μος 9^ ηαρ ημϊν ηωΧντ] ταύτα ηράτταν , άογματίκ^ 9^ 
ί^νηοΧηψΒΐ, όταν οΐ μ$ν ηερϊ Χρνοιπηον^ άδιαφορον ύναι 

Χίγωοι το μητράσιν η άίίΧφαϊς μίγννα&αί^ ρ άί νόμος 

161 ταύτα ΗωΧνγι* μν&ίηην ^9^ ηίαχιν 9ογματΐΗ^ ύηοΧηψ$ί 
άντιτί&εμεν , όταν οΐ μϊν ηοιητάΐ Χίγωοι τον ^Ία χατύ,- 
άόντα &νηταίς γυναιξί μίγνυσ&αί, παρά 9^ τοίς^9ογματΐ'' 

162 κοΤς ά9ννατον τούτο είναι νομίζηται, »α1 ο μ^ν ηοιητης 
Χίγ^] οτί Ζευς 9ιά το ηεν&ος το ίηί Σαρηη96νί αίματοεα- 
αας 'ψ€ηά9ας ^ατέχενεν εραζε^ 96γμα μεντοι φιΧοσοψων 
άηα&Ις είναι το &εϊον, %αϊ όταν τον των Ιηηοκεντανρων 
μύ&ον άναιρώοιν, άννηαρξίας ηαρά9ειγμα τον Ιηποκέν- 

163 τανρον ημϊν φίροντες* ηοΧΧά μίν ονν %αΙ αλΑα ένήν κα^^ 
έηάστην των ηροειρημένων άντι&εαεων Χαμβάνειν ηαρα- 
9εΙγματα* ως έν ουντομψ 9^ Χόγω ταύτα άρπεοει, ηΧην 
τοσαι/τΐ7^ άνωμαΧιας πραγμάτων καϊ 9ιά τούτον τού τρό- 
που 9ε€ηνυμίνης , όποιον μ^ν εοτι το νηοκείμενον ΐίατά 

30'ΐην φναιν όνχ ^ξομεν λέγειν, όποιον Λ φαίνεται προς 
την9ε την άγωγην ή ηρύς τόν9ε τον νόμον η προς τό9ε 

5. <{^»ά] 0(]. 22 423. 6. μετρίως ζηρ πρ9ΐιρίΐμΙίρος? 7.* ηοα- 

ηλέος Ι.: ςοί Τ6€(β ρ. Ρ. 270 βί557. θ. γιψναΐα Ότα V, 11. δ\ κΑύ V. 

14 6( 17. ηωλύη Ζ.. 21. αΙ/»ατο/σοηις} Η. 16 459. 23. τοψ ωη V. 

28. τον οιη V. γηοτΥΙΙΩΧΕΩα α. φ '*'42) 37 

Ούτω μίτ οντ άη ηίτ Χκα τρίηωρ $κηαΙηγοβ•9ν ^ς 

της ίηοχης ιι«ττ« %ουσΛ£, ηρωτσ^^ νον αηο της ά§Λψωψίας, 
Λ^€ροψ %άψ 9ΐς αηαροψ ίΜβάλΙορτα, τ^ίτ9¥ τοψ οΜ «Φν 
η^ός «1, ν^τα^οτ τόψ νηο^^τΜΜον, ηέμί^ί^Ψ τύψ Λίάλλψ^ 
ληψ» ΜβΛ 6 μ^¥ Μο της ίίΛψυ^ρΙας ίστϊ «α#\δ^ ι»«ρ1 ταΰ ιβ& 
ηρατ^^ίψτύς η^γμντος αψβηίΜρηατ ατάαν ηαι^ά τ* τφη 
βίψ %αϊ ηαρά 'τοίς ψίλύοόφας Βυ^ΟΜομετ γεγετημέψητ, 
9€ ην σν 9υνάμ9Ψθί Λίρβΐο&αί τι η άηοάο*ίμάζ9ίτ «ανα- ^ 
Ιηγομεν ^Ις Ιηοχηψ• ο ϋ αηο της ΒΪς αηαρορ έ$αίτΜα99$ς Ιββ 
ίστ$ψ ίρ ω το φερόμ^ψορ 9ΐς ηΐατιρ του ηροτΒ&4ττος 
η^γμαιτφς ηίστεως ίτίρας Χϋ^ζην λεγομε», ΐίΐαηεϊ»• ϋΛης, κ 
καΙ μ^Χ9*6 αηβίρου, ως μη έχοψτων ήμωρ ηο^9ψ αρξί" 
μΒ^α της %α%αϋη9Όης την ίηοχην αηοΧου&βίν^ ο ^<λ αηο 167 
τον ηρός τι, %α&ως ηρο€$ρη%αμ9ν, ίν φ ηρός μ^ν το ηρί" 
νον ηα\ τα ανν&εωρούμενα "'τοξον η τοίον ψαΐνετφο, το νηο^ 
ηωμενον, οηοϊον Ά Ιστι ηρος την φναν Ιηέχομεν* ο Λ 16β 
ίξ νηΟ'&έοεως (οτιν όταν εΙς αηειρον ίχβαΧλομενοί οΙ 
ίογματίκοί αηο τιρος αρξωνται δ ου χαταοχευαζουση^ αλλ* 
άηλύς χαϊ άνϋοίοόβίχτως χατά αυγχοίρηαιν ΧαμβάρΒίν άξίου- 
σιν• ο α Λίάλληλος τρόηος ουνίαταται οτα*^ «ο οφείλον 169 
τον ζητουμένου ηράγματος είναι βεβαιωτιχον χρειαν βχι^ » 
της ίχ του ζητουμένου ηίοτεως* Ιν^α μηάίτερον ίυνάμε^ 
νοί λαβείν προς χατασχευην Ποτέρου, ηερί αμφοτέρων 
ίηεχομεν. οτι 9ί ηάρ το ζητονμενον εΙς τούτους άνάγειν 
τους «φόηονς ίρ&έχεται, Λια βραχέων ύηοάεϋομεψ ούτως, 
το ηροτεϋ^^ ήτοι αία&ητον έοτιν η νοητορ, οηοΐον ί' αν 170 
^, ίεαηεφείνηται* οΐ μ^ρ γαρ τα αίο&ητά μόρα φαοϊρ 
εΐραι αλη&ή, οΙ Λ μόνα τα νοητά, οί ϋ τιρά μϊρ αΐ-^ 
α&ητά τινά ϋ νοητά, ηότερον ο6ρ έηιχριτήρ είναι φη^ 

1. τοντ9»ψ V• 4. ου9 οιη V. 7. τοι^ βΙ« V; 91 ιΐς ¥0. 12. κάνα- 
λ/χομιψ V. 16. μή(^η V. 18. Η^ίρι^ρ V. 26. τοκ Γ. 38 (Ρ"'43) ΠΥΕΡΩΝΉΙΩΝ 

001/91 ψηί' ύίαφωρίαν η άψ099ίηρ§9θψ ; ύ' μ^» αρ^ηίΜ^ξ^ορ, 
ίχίψ^Ρ σ«ν ^Η ^έχειν * η^ρΐ γάρ τύψ «νβν^ΐίρίνΜ^ άίαψξο^ 
νονμένων ονχ οϊον τέ έατιν άηοφαινεΌ&αι. Η <¥ί ίπιηρι-- 

171 %ψ^, ηό&89' έηίϋρί&ηοεται ηνν^ΰίψόμ&9•α* αίοφ^ %ά ηΐα&ί^ 
& %ον {ίηΐ '^οντον γαρ ηρατ^ρον ατψΜμβν τον Χόγ^ν} πότερον 

νηο αίοΰ^ον η νηό νοη%(ηί; </ μ^ γαρ ύηο αία&ι^τον, 
Ιίΐβΐ ηερί ^άν αίο^^ών ζητονμεν, ιαοΛ έηείνο οΑλον άεη- 
σψραΑ ηρό^ πίσνίψ. Λ Λ ηάπείνο αία&ι^ίν ίαταί, ψιάλίψ 
χαΐ. αντο αΧλοίβ άε^σεταί τίήί ηιστω^ορψος , ηαϊ τούτο μέ-^ 

172 χρ<ί: αηαίρον• ύ δΐ νηο ^οι>;το«; ίαίχρΐνδο&αι ίεηοβί το 
αίο^^οψ, ίηύ ιιαΐ τα νοΊμά ίίαηΜφοίνψράι , δεηοεται «αί 
τούτο νοητον 09 κρίσφύ^ τβ ηαΐ.ηιοτεως• ηό&εν ονρ λμ^ 
οτω&ηοβταί; €Ϊ μίν νηο νοητούς ιΐς. άηείρρν έηηεοΒϊται 
ομοίως* εΐ δ* νηό αίσϋ^ί^τον , έηεΐ ηρος μΐψ την ηίοψιν 

1% τον αίο&ητού ηαρβλψρ&η νοητά»^ ηρός ϋ τι}ν τον νοητού 

173 ηίοην αίαϋ^οψ^ ο άίάλ^ηλοΰ εΙοάγετοΦ τροηΘς• εΐ ϋ 
ταύτα φευγων ο ηροσδίαλεγόμενος ημίρ %ατά ονγχωρ^οιν 
ηαΐ άρΐίηοίεΙ%τως αξιύσείε λαμβάνειν " νι τεροβ αηοδεϊξίν 
των έξης, ο νηο^ετ^χος εΐοάγεταί τροηος^ άηορος ^ηάρχοαν. 

3ϋ εΐ μίν γαρ 6 νηοίτι^εμενος ηιοτος έοτιν , ημείς άεϊ %ό 
αντίηειμενον νηοτι&^εμενοι ον% έαόμε&α άηιστότεροί• και 
'εΐ μ^ν αλη&ες τι νηοτί&εται 6 νηοτι&εμενος , νηοητον 
αυτό ηοίεΐ, ζα&' νηό^εοίν αυτό λαμβάνων άλλα μη μοτά 
τ^αταοηενης* εΐ $ϊ ψεύδος ^ ααϋ-ρά ίαται η νηοβά&ρα τύν 

174 κατααηεναζομενων», χαϊ εΐ μ^ άννει τ$ τό νηοτί^εσ&αί 
ηρός ηΐατιν, αντό τό ζητονμενον νποτΦι^'έσ&ω , χαϊ μη 
έτερον τι δι οί δη χατασχενάαεί τό ηράγμα ηερϊ ου ο 
λόγος ' ει δ^ ατοηόν έβτι τό νηοτι&εο&αι τό ζητούμενον, 

175 ά^οβεον ε'οταί χαΐ τό νηοτι&εο9'αι τό ίηανάβεβηχος• οτι 
ΐΛδϊ χαΐ ηρός τι ίοτι ηάντα τα αίο&ητά, δηλον* εοτι γάρ 

ηρός τους αίο&ανομενονς. φανερόν ονν οτι οηερ αν ημϊν 
ηροαι^ε&η ηράγμα αία&ητόν, εις τονς-ηέντε τροηονς ανά- 
γεβν τονΊΟ ενμαρες έοτιν. ομοίως δ^. χαΐ ηερι τον νοητού 

5. ατίιαωμίψ V. 1β. 6 ^^ «ΑΛ»;λος V. 19» ΐΜο^έΤΜ^ V. ι/σ- ΥΠΟτΥΠϋΣΒαίΙ ^. (Κ"44) 39 

€ΛίΙα]^€ζόμΒ&α. βΐ /ύψ γαρ ά9^εηίη(μ^0ς ίίνΗ^ΦψηφΘ-αι 
λίξοη^, ύ%^ψί99αι ημϊν %ο ί^ϊν Αηέχ^ιν η^ρϊ αύτσύ. μΙ ά^ 17β 
έηίΜρΛ^0ε%αί η βίαφητία, €ΐ μίν ίιά ροητον, ίΐς ^ηείρορ 
ίηβαλονμ^τ, €ΐ #έ νηο αίσ&ητον, «/^ %0¥ ίίάλληΧσρ' %ο 
γαρ ίύσ&η^οψ ηά뻥 άίαφωνσνμενορ ^ ηαί μ^ άυνάμ€Ρον $ 
Λ' αντον έηίηρίψβσ^αι όαϋ την ύς αη^^ρον Ιηητωοιν , του 
νοιμον ί^^ανται Αοίπρ %(Λ %6 νο^ητόρ του αίσ^ητοΰ• δια 177 
%ξ»ντα ^έ ίξ'ύηο&€ϋ€»β ό λαμβάνων τί ηάλιν ατοηος ίατοί* 
άλλα ΜίΙ ηρός τί Ιϋτι τα νοψίά* ηροβ γαρ τον νοονντα 
ϋγ^ται, ηαϊ $1 ^ν τ^ φνοΜ τοιούτον όηοΐον λέγεψαι, ονπ ω 
«ν Λί€φφψη&ν• ^Ι^νΧ'^^ ®^ ^ ^^^ ΐ'φΐ^νον βίς τονςψ^ίντβ 
τροΛους, άαίίββρ άνάγπη η^ρΐ τού προταθέντος πράγματος 
ηύντως ^μας Ιηέχβίν^ 

Τοίουτοί μϊν %α\ οΐ ηαρά τοις νεωτέρους ηαραΜο- 
^ΜΤΜ ηίντΒ τρόηοί * ους έητιθ^νταί ούη ί»βά)ΛοντΒς τους %& 
β«»α τρίηους, άΧλ* ύη^ρ τού αοιπίλωτερον %ΰΛ ίίά τούτων 
ϋύν οΜΛΜΤΟίς^ίλίγχΒΐν την των 9ογματί%άν ηρο9ΐ4τ€ίαν• 

'" ΙΙαραδίδοαοί ϋ %αΙ ίύο τρόηονς 4ποχης έτερους * ίηεΐ 178 
γαρ ηάψ το ηαταΧαμβανομανον ητοί Ιξ ίαν^ον 9ίαταλαμ^ 
βάνεο&αί ΛόΗ€ί ^ ίξ έτερου Ματαλαμβάνβταέ, την ηαρί ηαν- 3ϋ 
των άηορίαν €ΐοάγ$έν άοκουοίν• καϊ οτι μίν ονδίν II 
εαυτού καταλαμβάνεται, φαοί, ύηλον έ% της γαγενημένης 
ηαρα τοις φυσίΜΟϊς η^ρί τε των αίο&ητύν καΙ των νοη- 
τών άηάντων ^ οΐμαι, ΐιαφωνιας, η δη άνεπίχριτό^ Ιστι^ 
μη ίυναμένων ημών μητβ αίο&ητψ μήτε νοητψ ηριτηρίφ 26 
χρησ&'αί ίιά το ηάν, οηερ αν λάβωμεν, άηιοτον εϊναι δια- 
ηεφωνημένον, δια όί τούτο ουά* ίξ έτερου τι ηαταλαμ- 179 
βανεοθαι ουγχωρούοιν• εΐ μίν γαρ το ίί ου τι κονα* 
λαμβανν^αι αεΙ έΐ έτερου ηαταλαμβάνεο&αι 9εηοει, εΙς τον 
ΛαΛληλον η τον αηειρον έμβάλλοναι τρόηύν* 9ΐ άί βού-3ο 
λοετο τίς λαβείν ως 11 εαυτού %αταλαμβανομενον τι έ£ οι^ 

4. αηο ¥0, 13» ίΐίΐλ&Λν ΟβΥ: €θπ δαίϋΐ&βίαβ ροβΐ δίβρίιαηιιπι. 

τ 
14. η(ζΙ V. 16. τοντων βαίπια^ιαβ^ τούτο £•. 20. χαταΧαμβάνία&α& V. 
ιπ&Ιίιη &&ΟΜ6 ν«Γΐ>υητ Ιηαϋΐβ. 23• τκαρά — αίσΟτ^ οιη V. 28. ηα- 
ταΧξψβάψιαϋ'ΛΛ V: οοττ οαοι Χ 8{ώη&£ία8. 29. ηαταλιψβάνηαί V. / 

< 40 (Ρ "'4δ) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

Ματϋίλ«μβάν€θ&ϋίί ϋιά τα 7τρο€<ρ9;/ι^^α• το ϋϊ μαχ6μ%νον 
ηώς &¥ ίύναιτο ΐΛαταΧι^ψ'&ηναι άφ έαννον η άφ έτερον, 
άηοξσυμΒ9, τσν χριτηρίου %ης άλη&έΐας ^ %ί}ς καταλήψεως 
δ μη φαίΡομέψου, οημείων ί^ 'καϊ ϋγα οηοίείξεως ίίατρεηο^ 
μένων, κα&άηερ έν τοις έξης εΐοομε^α• 

Τοοαντα μίν οΰν ηαΐ ηερϊ των τρόηων της ίηοχης 
1Θ0 ΙηΙ τον ηαροντος άρχέσει λελέχ&αί* ωσηερ ί^ τύνς τρό^ 
ηονς της ίηοχ^ς παραάϋομεν, οΰτω ηαΐ τρόηονς έητί&δν^ 
10 να/ τίνες ηα&' αϋς ^^ το?^ ηατά μέρος αΙτωΧογίαις 9$αηο^ 
ροΰντες έφιστωμεν τους ίογματίηονς ^ίά το μάλΐϋτα "'έηϊ 
τανταίς αντονς^ μέγα φρονεϊν* ηαΐ Λη ^ίΙνηϋ19ημος 6%τω 
τρόηονς παραδίδωσι 9ΐα&* ονς οΐεται ηάααν άο/ματίχην 

181 αΙτίοΧογίαν ως μοχ&ηραν έΧέγχων" άτοφηναο&αί, ων ηρώ~ 
16 τον μίν εΙναΙ φηοι ηα&' δν τρόηον το της αΙτιολ^γΙας 

γένος ίν άφανέϋΐν άναστρεφόμενον ονχ ομολογονμενην 
Ιγεί την ίη των φαίνομένων έηιμαρτνρηαιν , ίεντερον Λί 
9ία&* ον ηολλάηις ενεηιφορίας οϋοης δαψιΧονύ ώστε ηολν- 
τροηως αΐτιολογησαί το ζητονμενον, ηα^* ^να μόνον τρο- 

182 ηον τούτο τίνες αΐτίολογονοιν , τρίτον Ηα&* δν τών ν«- 
ταγμένως γινομένων αιτίας αηοάΜοϋΐν ονάεμίαν τάξίν 
Ιηιφαινούσας, τέταρτον ΐία&* δν- νοί φαινόμενα λαβόντες 
ώς γίνεται, %αϊ τα μη φαινόμενα νομίζονσιν ώς γίνεται 
κατειΧηφέναι, τάχα μίν ομοίως τοις φαινομένοις τών άφα- 

ν^νών ίηαεΧον μένων, τάχα ά* ονχ ομοίως άλΧ' Ιδιαζόντως ' 

183 ηέμητον ηα&* δν ηάντες ώς εηος εΐηείν ηατά τάς 191ας 
τών στοιχείων νηο&έσεις άΧλ' ον κάνα τινας ηοινάς ηαΐ 
όμοΧογονμένας Ιφόίονς αΐτιολογονσιν ' έ'ητον ηα&* δν ηολ- 
λάηις τά μϊν φωρατά ταίς Ιάίαις νηο&έσεσι ηαραΧαμβά- 

30 νονοιν, τά Λ άντιηίητοντα και την ϊοην έ'χοντα ηι&ανότητα 

164 ηαραηέμηουσιν ' ξβίομον Ηα&* δν ηολΧάκές άηοίιδόασιν 

αΙτίας ον μόνον τοϊς φαινομένοις άΧΧά ηαι ταϊς Ιδιαις 

νηο&έσεσι μαχομένας' ογδοον %α&* δν ηολ).άχις όντων 

3. βύψΰΐταί £. η Ιξ Μρου Χ. 4. της ,&ηΐ6 άΧηθ-Μίας οιη V. 
9. τη^ οιη ι,. 12. ονησίβημος V. 26. ΐίιαζοψτων V. ΥΠΟΤΎΠΩ2ΕΆΝ Α. (Ρ""4β) 41 

οηί^Μν ομοι«ις %ύν %β' φαΐ^εο&αι 99%^ντων %άϊ %ύν {ηι-- 
ζητουμέρηρ, ί» τάψ ομοίως άπορων ηερί των ομοίως άπο- 
ρων ηοΜοννναί τας Μαοπαλίας. ονχ άϋνατον 9β φησι 165 
καΙ %ατά τίνας Ϊ9ΐίμι%τονς %ρ6ηονς, ηττημένους έ» των 
ηροα^μένων, ίιαπίητπν ίνίονς ίν ταίς αΙτίοΧογίαις. τάχα 5 
^' &ν ηοΧ οΐ ηεντε τρ^ηοί της ίηοχης άηαρκουοί ηρός τάς 
οΙτηΧογίας• ητοί γάρονμψωνον ηάααις ταϊς^Ήατά φιΧο- 
οοψίκψ αΙρίοΒΟί %αϊ τ^ σηίψ^ παϊ τοίς φαινομίνοις αΐτίαν 
Ιρ^ τ4ς γ ον* »οΛ σνμφωνον μίν ιοως ον» ένάέχεται* τά 
Γ« γάρ ψαανομβνα ΐίαϊ τά άάηλα πάντα ίιαπ^φωνηται. μΙ Ιθβ 
α ίίαφωνέί, άηαίτηϋιζσ€ταί ηαΐ ταύτης την αΐτίαν, %αΙ 
φοΜνομένην /ι^ν φαινόμενης ή άδηΧον άάηλον λαμβάνων 
πς αηείρον έηη€σ€Ηαι, εναλλάξ ί^ αΐτιολογών €ΐς τον άίάλ- 
ΧηΧον. ίατάμονος ϋ ηον, η όσον έτζϊ τοΙς ΒΪρημένοις λέξ^ι 
ττ^ν αϊιτίαινΌννΒατ'άψαί, ΐίαΐ ΛυάγΒΐ το ηρός τι ^ άναιρων ι& 
%6 ηρος την φνοίν, η ίξ νηο&έσ€ως τί λαμβάνων Μισχβ- 
^ύ9ταί. ίοτ^ιρ οίν χα} ίίά τούτων ίλέγχΒΐν ϊοως την των 
^ο/μύκτοίάν ίν ταίς αΐτίολογίαις προηετ€ίαν• 

'ΈηεΙ ύ^ 4χάατω χρωμ%νοί τούτων τ» καϊ των της 1Θ7 
ίη^χης τρόηφν έπίφ&€]γόμ$&α φωνάς τινας της οηεητίηης 2ϋ 
ύί»&έο%ως χοΐ τον η^ρϊ ημάς ηά&ονς μηνντίχάς, οϊον Αε- 
χοντβς "ον μάλλον'* '^ούύίν οριστέον^ ηαϊ άλλας τινάς^ 
ά%όλον•9ον αν 'ίϊη ηαΐ ηβρί τούτων έξης ίιαλαβεΐν. άρξω^ 
μ€&α Λ αηο της ον μάλλον. 

Ταύτην τοίννν ότί μ^ν ως Ιφην προφ€ρόμΒ&α, ότί 188 
Λ ούτως '^ον&Ιν μάλλον*" ον γαρ ως τίνες νηολαμβά^ 
νονά, την ,μίν "ον μάλλον^ ίν ταίς εΐίίκαΐς ζητησεοί 
^^αραλαμβάνομεν , την 9^ **ονίί^ν μάλλον" ϊν ταϊς γένι- 
ίίαϊς, αλλ* άίίοφόρως την τε "ού μάλλον" ηαΐ την 'Όνί^ν 
μάλλον" ηροφερόμε&α, ηαϊ ννν ως ηερί μιας βίαλεξό-^ 
με&α. εστί μίν ονν αντη η φωνή ελλιπής, ως γαρ όταν 
λίγωμεν ίαιλη, 9ννάμει φαμίν έοτία άιπλη, χαΐ όταν Αε- 

^ 4. 1*\ ΜαΙ Ι» ^Ο. 11. βίάφωνορψ 15. ουψίστάψα^ ηάί ΜΪ^άγη] 
τον Ισνάψοί €ΐοαγων δ&ΐιη&βίπβ. 24. δί οηι V. 32. ίτία V, Ια&ης 42 (Ρ'"47'"48) ΠΥΡΡΩΝ]ηΩΝ 

γ^μεν ηΧ^ετέίο^, δυνάμει λίγομΒν '"ηΧά%9ΐαν οίον, οέτννβ 
όταν εϊηωμΒΡ *^ον μάλλοψ^* ίνψάμει φαμ^ ^*συ μάΐλορ 

189 <το<^β η %699, αψω κάτω" τι^^ς μέντοί τίίν ΌΚΒητιηύν ηα- 
ραΧαμβάνουοιν άντϊ του ηύϋματος "ίον ου %ό τι μάλλορ 

5 τ6ί€ η τόί$, το τΐ ηαραλαμβάνοντββ ψνν άντΙ αΙτίας, ΐν^ 
το λεγομΒνον ^9ιά τι μάλλον τόόβ η τόά$;^ σύνη&βς ίέ 
Ιύτ$ %αί ηνομίΛΟΐν άντϊ άΙ%ωμάτων χζηα&αί, οίον 
τΙς τ^ν ^ώς ανλλίχτρον ουη οΐίε βρστων; 

χαΐ αξιωμαοιν άντΙ ηναμάτων^ οΙον**ζί]τω ηον οΙη^Ι Μην* 

ιοχαι *^ηνν^άνομαι τίνος ^νεπα χρη θαύμαζαν ανίοα ηοιη- 

την*' αλλά ηαΐ το τΐ αντί του ί$ά τι παρΰΛαμβάνε%α% 

παρά Μβνάνίρφ* 

τΐ γαρ Ιγώ χατύ,Ηΐίόμην; 

190 8ηλοΙ ί^ το '^ον μαλ)^ον το δε ^ τόίε" χαϊ ηά&ος .ι^μέτερον, 
ι& ηα&* ο 9ίά την Ιοοα&ένειαν των άντιΐίείμίνων ηραγμάτων εΙς 

άρρε%Ιβίαν ηαταλι^γομεν , Ισότητα μ^ν λεγόντων ημών την 
πατά το φα§νομενον ημϊν ^Φανάν^ άντίπείμενα ϋ ηοΜνως 
τα μαχόμενα, άρρεψίαν άί την ηρός μηδέτερον ανγηατά^ε^ 

191 οιν. η γονν *^ουά^ν μάλλον" φώνη ηάν ίμφαίνη χαραητηρα 
70 ονγηατίρΘ'έοεως η αρνήσεως, ημεϊς ούχ όντως αύτη χ^- 

[ίΐε&α, αλλ* άδιαφόρως αντην ηαραλαμβάνόμεν ιμΙ χωτα- 
χρηστίκως, ητοί άντΙ ηνσματος η άντΙ τον λέγειν ** αγνοεί 
τίνί μίν τούτων χρι^ ονγΗατατΙ&εοΦ'αι τίνι δί μη σνγ- 
πατατι&εσ&αί•*^ ηρόηεηαι ημϊν δηλωοαί το φαίΡομένον 
25 ημξρ • %ατα Λ την ψωνήν 9ί ης αυτά δηλονμεν άάιαφο- 
ρονμδν. ηάπείνο ϋ χρη γινωοπΒΐν οτι ηροφερόμε&ά την 
^ύϋν μάλλον** φωνήν ού άιαβεβαιούμενοί η^ρΐ τον. ηάν^ 
τως ύτηάρχειν αύτην άλη&ή ηαΐ /?φ/?α/α«^, άλλα ηατά τύ 
φαινόμβνον ημϊν ηαΐ η^ρΐ αύτης λέγοντες. 

192 "ΊίερΙ δϊ της αφασίας λεγομεν τάδε* φάσις καλείται 
δίχως 9 κόινως τε ηαΐ Ιδιως, χοινώς μ%ν η δηλσνσα &έαεν 

3. ανω η χάτω ΓΟ. 4. τον ρο8Ϊ αψτΐ οιη V. ]πα( Ιοοαβ, <ιη«ηι 
Ολ βχρίβνβήιη: άντΙ αξιώματος τοϋ "ον μα^Ιλον^' πύομα το '^τί μαλλορ^' 
οΙθ9 τί μαλλορ τόό* η τοδί, 5. άψτΐ] ΙπΙί 8. τίς] Ευηρίά. ΗβΓΟ. ίατ- 1. 

βύλλικτοψ V, 10. τίψος] Ατίβίορίι&η. Καιι. 100Θ. 11.! τ» ρο5(; ΰιμ οηι V. 

13. τ(] Μβίηβΐί. ΐηο.ίΓ.302. 15. Ισοσϋ^ιρίαν V. 19. ούν V, ίμφαΙνηΙ„ ΥΠ0ΓΥΠΩ2ΕΩΝ ^ί. (Ρ'"49) 43 

^ «ρβ^ ψ9»ρη, οίοψ "ημ4(α ίίαηψ, ονχ ημέρα ίατίρ," ίάίφς 
α ιη άηλονοα &έΌΐν μίι^ον, %αδ^ δ σημαΦτόμ^Ψύν τά άηο-^ 
φαταά σν καλονσι φάα^ίς. η αδψ άφαϋια άΐύοτααίύ ίϋτι 
%ής νοίψάς λεγομένης φάοβως, ^ νηοτάϋοεσ&αι Χίγομεν 
%ηψ %Β ηαχάφαοιν %ΰΛ την αηόφαοι^, ης ΒΪ^αί άφα^ίαίΨΒ 
ηάϋ^ ^μένερον ίι δ οί%β τ§&$ναι τι οντβ άψαιρ^ίν φα- 
μέ¥. ο^ΐβ άηλό^ ίστίψ οτι χαΐ ψην αφασία^ ηαραΧαμβάψο^ 193 
μ%9 ονχ ως; ηρος χην φύοιν νοίΜττοκ όντων των ηρίρ^μά- 
%9§ρ ωατΒ ηάντως άφαοίαν ιανέΐν, άλλα δηλούντΜς ο%4 
ιξβΜ^ς ννψ, οτβ ηροφβρόμε&α β^ντην, έηΐ τύνίε των ζη^ ίο 
τ&νμενων τί^ύτο ηεηον^αμ^ν• Μαη$ίνο χρη μνημον^νΗ^ 
ο%ι μηΆψ τί&ίτοί μη9^ άναιρΗν φαμίν τύν ηατά το ά9η• 
Ιοψ ίογμϋετ§Μως λεγομένων • τοΊς γαρ χίνονοιν ημάς ηα&η- 
ηηώς ηαΐ άναγηοοτοξως αγονσιν εΙς ύνγΐίατά&έαιν,Λΐηομεν. 

Το ^4 "τάχα" χα} **βν ♦άχα" «ού **ί|βσίι" %αΙ *^ονη 194 
£|βον£* ΗΰΛ *' ^^Μχηοί" ηαΐ '^ονη ίν&εχβταί" ηαραΧαμβάνο- 
μεν αντί'τοΰ νάχκ μ^Ψ, ί'οτίν %άχα ό' σνχ Ιοτιν, χαΐ ^ξεστί 
μίν Λναα Ιξ«9τι 91 μ/η είναί, «α) ένόέχ€^α§ μεν εϊνϋίΐ ίν^ 
ύέχε^αι ^έ μη €ΐνα€, ως ,ηαραλαμβάιτβΐν ημάς συντομίας 
χάψίν το μι^ ^είνε^ί αντϊ του έίεϊναί μη εϊναι, ηάΐ το μη 20 
ένόεχεσ&αε Αντί του ένάεχεσ&αί μη εϊναι^ καΐ το ον τάχα 
αντί του τάχα μη είναι, ηάλιν Ά ίνταΰ&α ου φωνομαχοΐπ 195 
β*€ν, ον9ί εί φύσει ταύτα 9ηλουαιν αΐ φοίναΙ, ζητοϋμεν, άΧϋ 
άΛαφόρε^ αύτάς^ ως εϊηον^ ηαραλαμβάνομεν. οτι μέντοι 
ερδται αί φε^ναί είφαοΐας ειοϊ άηλωτιπαΐ, ηροάηλρν, οΐμαι. » 
6 γοΛν λίγων *νάχα ίστιν' άυνάμει τΐ&ηύι παΐ το μάχεσ&αι 
9ο%ονν αντφ , το τάχα μη "' είναι ,. τω μη διαβεβαιοϋοϋ'αι 
ηεφ τον είναι αυτό» 6/ιοΙως &ί ηαϊ ίηΐ των λύαιών ^ει. 

Το Λ "ίηέχω" ηαραΧαμβάνομεν άντϊ του ουη ίχω 196 
Βΐηείν τίνε χρη των ηροκειμενων ηιστεϋσαί η τίνι άηιστη'^ 3ο 
σαι, ^Χούντες οτι-ϊσα ημϊν* φαίνεται τα ηράγματα ηρός 
ηίστιν %αΙ αηιστίαν. %αΙ ει μεν ϊσα ΙϋτΙν, ου άιαβεβαιού*- 
με^α * το 9ί φαινόμενον ημΐν ηερί αυτών, οτε ημΐν ύηο-^ 

1. οίξ^ρ^ιμΝ,ν Χ. 2» οημ黥ον V. β. α^έ Ζ«. 12. τοΰ Ιιβψ^λουΤ 

2Π. μη γθ8ί τ^ ^ΙΑ ν. 44 (Ρ"'50) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩίί 

ηίητα, λέγομ^ν. καΙ η εποχή ^έ ^ΐρίβαί ξχηό %9ΐί ί^^έγε- 
ϋ&αι την ϋιάνόιαν ως μητ^ τιϋ^έναί τι μητ€ αΫΐηρέΐΡ ίίά 
την Ιαοα<9•ένΒΐαν τών ζητουμένων* 

107 ΙΖβρΙ <^έ του ^^ον91ν ορίζω" ταντα φαμέν. ορίζ^ιν 
5 ^ναι νομίζομ^ν οι7χ} το αηλως λέγειν ^ι, αλλά το ηρά/μα 

αίηλον ηροφέρεα&αΐ μ^τά ονγηαταά-έοεως. ^ντω γαρ οι;* 
6ίν ορίζων ο αχεητέκός τάχα ενρί&η^τραί, ονά^ αυτό το 
*^ονάίν ορίζω '*' ου γάρ ίστι ίογματικη ύηόληψις, τουτέοτιν 
ά9ηλφ ανγχΟίτά&€αις , αλλά φωνή πά&ους ημετέρου ίηλω• 

ιοτ<»ΐ7• οταΐ' ουν εϊητ] 6 ακεητικός ^^ούάίν 6ρΙζω,*' τοντο 
φησιν " έγω ούτω ηέηον&α . νυν ως μηΆν των ύηο την 
ζητησιν τηνίε πεητωκοτων τι&έναι άογματικως η άναιρείν^ 
τούτο 9έ φηοι λέγων το έαντφ φαινόμενον ηερί των προ- 
κειμένων, ούίΐ άηαγγελτικώς μετά ηεηοι&ησεως άηοφαινό" 

15 μένος, άλλ' ο ίΐάαχει ίιηγούμενος. 

108 Καϊ η αοριστία ά^ ηά^ος ίιαν,οίας έστι, ηα^' δ οντε 
αϊρομέν τι οντε τΐ&εμεν των δογματιηως ζητουμένων, 
τουτέοτι των άδηλων, όταν οϋν λέγτ] ο οηεητιηος ^ηάντα 
έστΙν άοριοτα^* το μίν ίατι λαμβάνει άντΙ του φαίνεα&αι 

^αντω, πάντα ΰί λέγει ου τά οντά άλλ^ άηερ ΰιεξηλΰ-ε %ων 
παρά τοις άογματιηοίς ζηί^ον μένων άδηλων, άόρι^α "'ΰί 
μη προύχοντα των αντικειμένων η κοινώς μαχόμενων ΐΜχτα 

199 πίστιν η άπιστίαν• καϊ ώσηερ ο λέγων ^'περαιατω** δυνά- 
μει φηοΐν **έγω περιπατώ,** ούτως 6 λέγων '' πάντα έστΙν 

26 αόριστα" συοσημαίνει «α^' ημάς το ως προς έμέ η ως 

^έμοί φαίνεται, ως είναι το λεγόμενον τοιούτον '^ΐίσο ύτήλ- 

ΟΌΡ τών άογματιχώς ζητουμένων , τοιαύτα^ μοι φαίνεται 

ως μηδϊν αυτών τον μαχόμενου προνχειν μοι δοκειν κοιτά 

πίστιν η άπιστίαν** 

200 Ούτω ϋ φερόμε&α καΐ όταν λέγωμεν '^πάντα ίστίν 
ακατάληπτα*" καΐ γάρ το πάντα ομοίως έξηγούμε&α καΐ 
το έμοί ουνεκδεχόμε&α, ως είναι το λεγόμενον τοιούτον 
^^ πάντα ο σα έφώδευσα τών δογματικώς ζητουμένων άδη- 

3. ΙαοσΟ-ίΡίαν V, τηοτβ βαο. 17. όογματίχωρ Χ. 22. ηζουηά(ί' 
χοντα Ια : οοιτ Χ 27. των τοις ^ογματάιοί^ Χ, τν* ^ογμΜίΜοΙ^ οβ(«ή. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ ^. (Ρ '"5ΐ) 45 

ΪΜΨ φαίψβταί μα αηατάληη^α.** τοννο ϋ ίατιν ον Λμ- 
βίβαίΜβμ^τον ηερί τον τα ηαρά τοξς άογμαπηοίς ζητον^ 
μ€Ψα φνσεωβ βϊψαι τοίαντι^ς ως $Ινα$ άτίατάΧ^ητα , αλΧ4 
το ίαντον ψ^ά^ος άηαγγίλλοντοβ, χα&' 6, φηαίν,.νηοΧαμτ- 
βίψ9$ οτ# αχρ« ννψ ονί^τ ηατέλαβον ί%6ί^9»ν Ιγω άίά τηψ 5 
γ»^ άί^ίΛΒ&μέψων Ιαοσ&4ι^9ΐαν * ο&εν χαϊ τα $1ς ηερηρο- 
ηην φΒρόμβ^α ηάντα άηάίοντα $ϊναι 9οη6ϊ μοί τίν ύφ 
τίμΛψ αηαχχ€λλομένω¥. 

ΚαΙ ιη ** άηατηΧηητά" 9^ ηάϊ η "^ον καταλαμβάνω** 201 
φΛτή ηά&ον£ οίηείον ίστί ίηλωταίη, Μα&* δ αφίσταται ο ίο 
οηαιτξϋος ως ηρος το ηαρον τού τι&έψαι τι τω¥ ζητονμί" 
ψην ά&ηλων ^ αναίρειν, ως εαη 9ηΧον Ικ των ηροΒίρημε^ 
ψωτ ^μι^ ηερΙ των αλΧων φωνών. 

"'^ΟταΨ Λ Χέγωμεν **ηαντϊ Χ6γω Χόγος ϊοος άντίκειταί,** 202 
ηαντί μϊν λεγομεν τω νφ' ημών άίεξωίενμένω , Χογον Λί ι$ 
φαμεν ονχ άηΧως άΧΧά τον καταοιίίενάζοντά τι Λοχματι^ 
αάς, τουτέσ^ι ηερϊ άί^ηΧον, μχ2 οι; πάντως τον ί% Χημμά^ 
των ηαϊ Ιηεφοράς άλλα τον οηωσονν χατασπενάζοντα. Ισον 
9ε φαμειν ηατά ηίοτιν η άηίοτίαν, το τε άντίχεηαι Χαμ-- 
βάνομεν άφ^Ι τον μάχεται ηοινως, ηαΐ το "ωςέμοϊ ςρα/-ιο 
νεται" ουν€%9εχόμε&α. όταν ονν εϊηω "ηαντί Χογω Χογος 203 
ϊοος άντίΛΒίται/' ίννάμει τούτο φημι "ηαντϊ τω νη έμον 
ζητουμένω Χογφ , ος χαταοχενάζει τι όογματιηώς. Ιμερος 
Χόγος χατασχενάζ»ν τι 9ογματιηως, ίσος αντω ηατά ηΐστιν 
χαΐ άηιστίαν, άντιηεϊσ&αι φαίνεται μοι^^ ως είναι την τον 25 
Χογον ηροφοράν ον 9ογματΐΗ^ν άΧΧ* άν^ρωηειον ηά&ονς 
άηαγγελίειν, ο έστι φαινομενον τω ηάσχρντι. προφέρονται 204 
9έ τίνες ηαι ούτω την φωνην "παντι Χόγω Χόγον άντί" 
ΐίβΐσι^α» τον »σον/' αξιονντες ηαραγγεΧματιιαως τούτο ^ηαντϊ 
λάχω άο//Μΐτηύς τι χατααχενάζοντι Χογον 9ογματιχως ζη- 3ο 
τονντα, ίσον χατά ηιστιν χαϊ άηιστίαν , μαχομενον αντω 
άντιτί^ώμεν" ϊνα 6 μϊν Χογος αντοϊς ^ ηρός τον σΐίβ- 

γ 
9. η νΛοΙαμβάψω Χ. 21. λόχφ λόγος] λό V. 23. ος] νς ^ύ. 
^. α^&ρωηίον V. 28. άντΜ<7σ^« %οψ Ιοον] Χο^ψ αη%κιίσ&Μ V, 

32. «ντον να. 46 (Ρ'"δ2) ήΥΡΡΩί^ΒίΩΐί 

η^ίπό^, χρώΐ'ται Λ άπαρ^μφάτω αψτΐ ηροσταη^ίΜη; , τω 

205 άνχι%6ίθ&αι άντϊ τον άντηι&ωμΒν• ηαραγγέΧΧονοί Λ Φοδιρο 

%ω α%$ητΐ7αφ, (νη ηως υπό τον ίογματιηου ηαραηρονο&ΛΪς 

αη€ίηίΐ τ'ή^ η^ρϊ αντον ζητ'ησιν, ΐ£αϊ τηζ φαι^Όμίιη^ς αν- 

6 τοΊς αταραξίας, ην ψομίζονβί ηαρνφίοτασ&αί τψ/ η^ρΐ ηαψ^ 

των έηοχ^, κα&ως ^/ιηροα&ΐεγ νηΒμν^οαμ^ν , οφαΧί} ηρο^ 

ΐίέΤενσάμενος. 

20β Περί τοσούτων αρπέσεί των φωνών ως ίν νποτνηωοΗ 

ΛίΒίβΧ&εϊν, αΧλως τβ ηαϊ έηει έκ "-"'των ννν ημϊν ^Ιρημένων 

10 άννατυν ίοτι ΧέγΒΐν %α\ πβρϊ των ηαραΧελ^ιμμένων. η^ρΐ 

^ασων γαρ των σκεητίκών φωνών ίπείνο χρ'η ηροΒίΧηφέ-- 

ναι ΟΤΙ ηερϊ τοι7 αΧη&εϊς αντας ΒΪναί ηάντως ον άιαββ^ 

βαιονμΒϋ^α, οηον γε καΙ νφ* ^αι;τ»ν αντας άναιρΒϊσ&αι 

Χίγομεν άνναα-^αι, ουμη^ριγραετρο μίνας ίίΛΒίνοις ηερί ων 

15 Χίγονταΐ, κα&άηβρ τα ιοα&αρτίχά των φαρμάκων ου μόνον 

τονς χυμούς υπεξαιρεί τον σώματος αΧΧά ηαΐ έαντά τοΙς 

207 χνμοϊς σννεξάγει. φαμίν άϋ παϊ ως ον κνρίως ΛηΧονντες 
τα πράγματα, ίφ'- ων παραΧαμβανονταί, τΐ&εμεν αι;^<ίι?, 

* άΧΧ* άίιαφόρως καΐ βΙ βονΧονται ηαταχρηστιηως* οντε γαρ 

κπρεηει τω σπεπτιπω φωνομαχείν, αΧλως Τβ ημϊν συνεργεί 

τό μη9ΐ ταύτας τάς φωνάς εΙΧίκρινώς σημαΐνειν Χέγεσ&α§, 

208 άΧΧα προς τι καΙ προς τους οηεπτίΗονς, προς τούτοις 
χάκείνον 9εΐ μεμνησ&αι ότι ον περί πάντων των πράγμα-- 
των κα&όΧον φαμίν αύτάς, άΧΧά περϊ των άίηΧων %αΙ 

75 των δογματιηως ζητονμίνων, καΐ ότι τό φαινόμενον "ημϊν 
φαμεν %αΙ ουγϊ άιαβεβαιωηκώς περϊ της φύσεως των ίχτός 
υποκείμενων αηοφαινομε&α* ίκ γαρ τούτων πάν σόφισμα 
προς φωνην ένεχ&ίν σηεητικην οϊομαι 9ύνασ&αι άιατρε- 
πεσ&αι. , 

209 *]Επει Λ την εννοιαν ιιαΐ τα μέρη και τό χρινΐ|7ρ*οΐ' 
ΐξαΐ τό τέΧος^ ετι άί τοι/^ τρόπους της ίποχης Ιφσίεύσαν^ 

4. τ^ί»]^ προς τή# Χ. 14. ίμηιρίχραφομ^νας Ώ, 20. αλλνς τ€ 

ηαΧ Χ,^ΛλΙ' ώς οβ^βή. ρτα^€ΗΐΏΐ ^ΐΜ»ι 5ί6ρ1ι&ηιΐ8. 21. ίΙΧίχ^^νως] 

β(ί&ιη ηηΧώζ Ιβ^ βίβρΗ^πηβ ηατη^ αηη^Ι. 78. 22. χαΐ] καλώς ί, υί- 
ββίί€€ΐ 8ΐ6ρΙΐ&ηυ8. 30. ηαΐ τα] κατά Χ. 5 ΥΠΟΊΎΠΩΣΕΟΝ Α. (Κ "53) 47 

^7η^^α ψης βηέφ^ν^ς ίμη^φανίκαμεν , άηόλονϋνν ηγον- 
μ&9η %ϊψαι καΐ %ώγ ηαραΜίμίρων αν%^ φάοοοφίών την 
ηρος αντηψ ίίάκρίϋΐψ ονννόμης ίηβΙ&Βϊν, !ψ» σαφίβτερον 
%η¥ Ιφ9η%ίηην αγ^γην ηατανοηϋίομΒψ. αρξωμεϋ-α Λ ώιρ 

"Οτι μίν σντ αυτή άίαφέςίι της ημ^τέρας^ ^γ^γης» ηρύ- 210 
ΛηΧοψ' ο μΐρ γαρ ^ΗράπΧεηος η€ρ\ ν^ολίάν άδηλων άπο* 
φοίψβται ίογματίχύς, ημΒϊβ "'9' ουχί, ηα&•άπ€ρ εϊρηταί. Ιη9Ϊ 
άί οΐ ηερί τον ΑΙνηύίύημον εΐεγον όόόν είναι την ακΒητί^ ιο 
ηην άγωχην έηϊ την ΉραηλΛίτίων φίλοσαφίμν, διότι πραη^ 
γέΗαι τον τάναντία ηερί το αυτό νηάρχαν το τάναντία 
ηερί %ο αυτό φαίνβο&αι, ηαΐ οΐ μ^ν ακ^ητιηοΐ φαίνβσ&αί 
λέγονοι τα εναντία ηβρί το αυτό, οί δϊ* Ηρακλείτειοι άηό 
τσύτον %αΙ ίηϊ το ύηάργειν οντά μετέρχονται, ίραμίν %& 
Ψίρός τσύτονς οτι το τά εναντία ηερί το αυτό φαινε^- 
9&αι ου δόγμα ίοτϊ τύν σκετιτιπων άλλα ηραγμα ου μό- 
νον τοίβ οηεητιηοϊς άλλα χαΐ τοις άλλοις φιλοοόφοις %αϊ 
ηαοιν άν&ρείηοις ύηοηϊπτόν' ουδείς γούν τολμηααι άν 21\ 
εΐηείν οτι το μίλι ου γλυηάζει τους υγιαίνοντας η οτι το 
τους Ιητερικούς ου ηιηράζει, ωατε άηό ποινής των α^* 
^ρείηων ηροΧηψεως άρχονται οΐ Ηρακλείτειοι, ιια&άηερ 
χα) ημείς, ίοως δί παϊ ΐύ άλλαι φιλοσοφίαι• διόιεερ εΐ 
μίν άπό τίνος των αηεητιχώς λεγομένων έλάμβανον τό 
τάναντία ηερΙ τό αυτό ύπο%ε*ο^αι, οίον τον *^ηάνταη 
ίοτίν άηατάληητα^' ή τον "ονδ^ν ορίζω" η τίνος των ηα-- 
ραηΧηοίων , ϊσως αν αννηγον ο λεγουσιρ* έτεεί δί αρχάς 
^ίχονσιν ου μόνον ημιν άλλα και τοϊς άλλοις φιλοοοφοις 
ηαΐ τω βίω νηοηαιτρύοας, τι μάλλον την ημέτερων άγω^ 
γη^ η έηάϋτην των άλλων φιλοοοφιων η ηαΐ τον βίον» 
όδον έπΙ τι^ν Ήραηλείτειον φΛοσοφΙαν είναι λεγοι τές 
αν, ίηειδη ηάντες χοιναίς νλαις πεχρημε&α; μηηοτε ^έ 212 
ου μόνον ου οννεργεί ηρός την γνώαιν της Ηρακλει- 

10. οί^ίόιιμο'ρ ν. 1β. τούτους] αύτύνς Χ. 24. ίΧημβάνηο ^Ο. 
2β. τον] των Ρ. 48 (Ρ'"54"'5δ) ΠΥΡΡΩΝΒΤΩΝ 

τβίον φιλοσοφίας η ΟΗΒητίηη οίγφγη^ άλλα καϊ οίηοσυνεργ^ϊ, 
€Ϊγβ 6 σκβητικός ηάντα %ά ύηό του ^Ηρακλείτου ^ογματι- 
ζομενα ως προη^τως λεγόμενα ϋιαβάΧλει, ενάντιου μένος 
μεν τ^ "Ίκηυρωσει ίναντιού μένος ϋ τώ τα ενάντια ηερι 

Β το αυτό ύηάρχειν, %αΙ ίηΐ παντός δόγματος του *Ηρα- 
ηΧεΙτου την μ^ν άογματικήν ηροηετειαν ίιασύρων, το ϋ 
"ον καταλαμβάνω " ηαϊ το ^'ονίϊν ορίζω *' ίηιφ&εγγόμενος, 
εις ίφην Ιμηροο&'εν όπερ μάχετοί τοϊς * Ηραηλειτείοις• 
άτοπον Λε ίστί το την μαχομίνην άγωγην ο9όν είναι λέ-- 

ίογειν της αίρεσεως έχείνης ^ μάχεται* άτοπον άρα το την 
σκεπτιπην άγωγην ίπ\ την ^Ηραηλειτειον φιλοσοφιών όδόν 
είναι λέγειν• 

213 Άλλα %αΙ η /Ιημοπρίτειος φιλοσοφία λέγεται κοίνω^ 
νίαν^'χειν προς την σπέψιν, ίπει δοηεΐ τη αύτ^ υλί] ημιν 

16 ηεχρησ&οιι * άπό γαρ του τοίς μ^ν γλυκύ φαίνεσ&αι το 
μέλι τοις Λ πικρόν τον ^ημόηριτον έηιλογίζεσ&αι φασι το 
μήτε γλυκύ αυτό είναι μήτε πικρον^ καϊ ίιά τούτο έηι- 
φ&έγγεο&αι την **ον μάλλον" φωνην σκεπτική ν ου σαν. 
Λιαφόρως μέντοι χρώι^αι τ^^ *Όύ μάλλον" φωνρ οϊτε ακε^ 

Μ πτικοί καϊ οΐ άπό τού /Ιημοκρίτον * εκείνοι μϊν γάρ έπϊ 
του μηϋτερον είναι τάττουαι την φωνην, ημείς 9ϊ έπΙ 
τοϋ άγνοείν πότερον αμφότερα η όύ&ίτερόν τι ίοτι των 

214 φαινομένων, ώστε Να2 κατά τούτο μΙν άιαφερομεν, ηρο- 
δηλοτάτη ά^ γίνεται η διάκρισις όταν ο Δημόκριτος λέγη 

ΊΒ^'έτεη δ^ άτομα καΐ κενόν." ίτεη μΙν γάρ λέγει άντ\ τού 
άλη&'εία' κατ άλη&ειαν δί ύφεστάναι λέγων τάς τε ατό-- 
μους κάί το κενόν ότι διενηνοχεν ημών, εΐ «αί άπό της 
ανωμαλίας των φαινομένων άρχεται, περιττόν, οΤμαι, λέγειν• 

215 "'Φασϊ δε τίνες ότι η Κυρηναϊκή άγωγη η αύτη έστι 
30Φ]7 ^^ιεψει, ίπειδη κάκείνη τά πά&η μόνα φησί καταλαμ- 

βάνειν. διαφέρει δί αυτής, επειδή εκείνη μΙν την ήδονήν 
καϊ την λείαν της σαρκός χίνησιν τέλος είναι λέγει, ημείς 

7. ου ααταΐαμβάνω Χ, ηοη οοηψτάίεηάο δίβρίι&ηιιβ: οβίοή ουχ νηο- 

ΟΥ 

λαμβάρω, 11. ηρακίίέτίίαν V. ΥΠΟΤΥΠΩΈΕΩΝ Α. (Ρ "'56) 49 

ϋ νην αταραξία^, ^ Ιναψνίούταί %ό ηα% ίχΒίν^ήίς %έΧος* 
%α\ γαρ ηαρονσι^ς %ης ηίονης %α\ μη ηαρονσης ταραχάς 
ύηομί^^Βΐ ο ϋιαβεβαιούμ^νος τέλος «7«/α< την ηάονήν, ως 
ίτ τψ Ίϊ^ρϊ του τέλους ίη^λογίοάμην. βίτα ημίΐς μΪΨ 
ίη/χο/Μ¥ οοον ΜΙ τά λόγω ηερϊ των έκτος νηοη^ίμένων, & 
ο! ά^ Κνρηναΐκοϊ άηοφαΐνονταί φύβιψ αυτά Ιχειν άηατά" 

Κα\ ο Πρωταγόρας ϋϊ βούλκται πάντων χρημάτων 216 
Βίναί μέτρσν τον αν&ρωηον, των μ\ν όντων ως /ατιν, . 
των Λ ού» όντων ως Οί/χ Ιστιν, μέτρον μίν λέγων το ηρί" ίο 
τηρίον, χρημάτων ϋ των ηραγμάτων, ως ίννάμπ φάαηαν 
ηάντωψ ηραγμάτων αριτηρίον βΐναί τον άν&ρωηον, των 
μϊν οντω¥ ως εστίν, των ϋ ούη όντων ως ουκ ίατιν• ηαΐ 
9ία ταΰτο τΐ&ηοί τά φαινόμενα ίηάατω μόνα, ηαΐ ούτως 
ειοάγ^ι τό ηρός τί• υιό %α\ ίοπεί ηοινωνίαν εχειν ηρος 217 
τσνς Πνρρωνείους. Λιαφέρει ίΐ αντων, ΜαΙ εΐοόμε&α την 
Λαφοράν, έξαηλβίσαντες ουμμέτρως τό ίοχουν τω Πρω^ 
ταγόρα. φησϊν '"ουν ο άνηρ την ύλην ^ευατην είναί, ^εού^ 
ο^ης 91 αύτης συνεχώς ηροσ&έσείς άντΙ των άηοφορησεων 
γίγνεσθαι αα\ τάς αίσ&ησείς μεταηοσμεΐσ&αί τε «α^ αλ- 30 
Ιοίονσ&αι ηαρά τε ηλιηίας ηαΐ ηαρά τάς άλλας ηατασηενάς 
των σωμάτων• λέγει 9ϊ %α\ τους λόγους ηάντειν των φαΐη 218 
δομένων νηοηεΙΟ'θ'αί έν τη νλη, ως ίυνασ&αι την ύλην 
οααν έφ έαυτη ηάντα είναι ρσα ηάσι φαίνεται, τονς 9^ 
άν&ρωηους άλλοτε άλλων άντιλαμβάνεσ&αι ηαρά τάς άια- » 
φόρο/νς αντων άια&έσεις' τον μϊν γάρ κατά φυσιν Ιχοντα 
ΙκίεΙνα των έν τη ύλη %αταλαμβάνειν α τοϊς ηατά φυσιν 
εχσυσι φαΐνεσ&αιϋναται, τους ύϊ ηαρα φυσιν α τοΙς 
ηεφά φυσιν. %αΙ η9η ηαρά \ΐάς ηλικίας «αϊ κατά τό 210 
νηψον^^ η έ/ρηγορέναι και κα&* ίκαστον εΐίος των ίια&έ- 3ο 
οεων ο αύτος λόγος• γίνεται τοίνυν «οητ' αυτόν των όν- 
των ηρηήριον ο άν&ρωηος* ηάντα γάρ τά φαινόμενα τοίς 
άν&ρείηοίς ααΐ ίστιν, τά ϋ μηίενΐ των άν&ρωηων φαι- 

12. ύνη^ οιη Ύ. 

8€Χΐ, Εηιρ, 4 50 (Ρ'"δΤ) πΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

νομ^ΨΛ ον91 ίοτί^• ορωμ€Ρ ονν οτί ηαϊ ηερί %ού τ'ην 
νΧ^ιν ^Βνατην Λναι «αι η€ρ\ του τους λογούς των φαινο^ 
μέψων ηάντων έν αντι^ νηοχ6ΐα&αί άογματίζα, ά9ηλων 
όντων %α\ ημϊν έφ^ητών. 

220 ΦίίοΙ μέντοι τινίς οτί τ^ ^ΛχαίΐΊμαΐηη φίλοοί^φία η 
αύτ'η έατί τ^ οηί^ίΐ' άίόηερ άηόλον&ον αν ΒΪη καΐ η^ρΐ 
τούτον Λί€ίΒλ&€ΐν. ^Αηαδημιαι ϋ γβγόνασιν , ως φασί, 
ηλ^ίονς μίν η τρ€ΐς, μία μϊν ηαΐ αρχαιότατη η των η^ρΐ 
Πλάτωνα , ί^ντίρα ϋ .χαί μέαη η των η^ρϊ '^ίρηεοίλαον 

10 τον άχουατην Πολίμωνος , τρίτη, &ί ΐίαΐ νέα η των ηηρϊ 
Καρν$άδην %αϊ Κλβίτόμαχον' ίνιοι Ά %αϊ τ§τάρτην ηροσ- 
τί&ίααι των η^ρΐ Φίλωνα ηαΐ Χαρμϋαν, τιν^ς άί ηαΐ 

221 ηέμητην ηαταλίγονοι "'την των ηηρΐ τον '^ίΐντιοχον^ αρ- 
Ιάμενοι τοιννν άηό της αρχαίας ίδωμεν την 9ιαφοράν των 

15 είρημένων φίλοαοφίών» τον ΙΙλάτωνα ονν οΐ μ^ν ίογ^ 
ματίίίον ίφαοαν €ΐναί, οί ά^ αηορητικόν, οΐ &^ κατά μέν 
τι άηορηπΗον πατά ύέ τι ίογματιηον* ίν μϊν γαρ τοις 
γυμναατίΗΟΪς [ςρασί] λόγοίς , εν&α ο Σωηράτης εΙσάγεται 
ητοί ηαΐζων ηρος τινας η αγωνιζόμενος ηρος οοφιατάς, 

ν^γνμναοτιηον τε %αϊ αηορητικόν φασιν ΙίχΒΐν αντον χαρά-- 
πτηρα, όογματικον ϋ εν&α οηονδάζων αποφαίνεται ήτοι 

222 9ιά Σωκράτους η Τίμαιου η τίνος των τοιούτων, ηερί μϊν 
ονν των δογματιηον αυτόν είναι λεγόντων, η «οτα μεν τι 
ίογματίΗον ηατά ϋ τι άπορητικόν, ηεριοσόν αν εΐη λέγειν 

26 νυν • αύτοϊ γαρ όμολογοϋαι την προς ημάς άιαφοράν ' περϊ 
9^ τον εΐ ίατιν είλιχρινως οκετίτιπός ηλατυτερον μ^ν ίν 
τοϊς ύπομνημασι. ίιαλαμβάνομεν, νυν ^ϊ ως ίν νποτνπω- 
αει άιαλαμβάνομεν χατά Μηνοβοτον %α\ ^41νηο!9ημον (ο^- 
τοι γαρ μάλιστα ταύτης προέατησαν της οτάσεως) οτι οτα^ 

3ίΐο Πλάτων άηοφαίνηται περϊ Ι9εών η περϊ του ηρονοιαν 
είναι η περϊ του τον ένάρετον βίον αίρετωτερον είναι τον 

3. ηάψπος ΤΟ, 7. τούτων 0• γ^γοραα^ν^ ώς οί μϊρ ηΧίίους 

φααί, τρΛςί Ρ&1)ήοίπ8 ον ηλ^ίονς ρΓΟ ηΧ^ίονς, θ. /ύψ οπι V. μίαί 
χλΙ μέα 9α, 13. τ&ψ οιη Υί 16. 17. 20. 24. αηο^ματ^ΜΨ ^^. 25. τ^ν] 
χαΐ τψ 9α, 28. ί^αλαμβάνομιρ] φαμ^νΨ λ/^ομιρψ ύηομίμρησκομΛψΨ 
Μψιψοβιηοψ Ρ&1)ήοίυ8, ηΜ^μηβοτον Ι*, ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Α. (Ρ"'58"'59) 51 

μ9%ά ταχηνίν, βϊ%9 ως νηάρχρνσί τούτοις συγηατατί&βταί, 
9ογμστιζ€ί, βϊ%9 ως ηί&ανωτίροίς ηροατί&βται, ΙηΛ τιρο- 
%ρίνη %ί ΧΛτά ηίοτιγ η αηίθτίαρ, ίηηέφενγΒ τον ΟΜητι- 
ΜΟΨ χαρακτήρα* ως γαρ %αϊ τοντο ημίν ίστϊν άΧλότριοτ, 
ίχ τωψ €μηροο&€ν ύρημίνων ηροδηΧον. ύ ϋ τί>να %αϊ 223 
Όη€ητ€Μως ηροφέρεταί, όταν, ως φασί, γνμνάζηται, ον 
ηαρα τον%ο Ιοται σχεητικος* ο γαρ ηβρί έρος ίογματιζων, 
^ ηροικριψων φανχαοίαν φα^^ασια^ όλως %ατά ηίοτιν η 
άηιστίαψ ηερι τίνος των άίηλων ^ του άογματίχού γίνβται 
χαραπτ^ος, ως ύηλοί %αΙ ο Τίμων ίίά των ηερϊ Ξ^ο^ιο 
ψάνονς αντω λεγομένων, έν πολλοίς γαρ αυτόν ίπαίνέαας 224 
τον αενοφάνην, ως ηαΐ τους αίλλους αύτω άνα&δίνα$, 
έηοί'ηαεν αντον όδυρόμενον ηαΐ λέγοντα 

ώς χαΐ Ιγών Εψ^Χον.ηνΗίνοϋ νόου άντίβοΧησαι 
αμφοΊίρόβλίητος' δοΧίγι δ* οδώ ίξαΐίαττ^3ιτιΐ¥ Ι5 

ηρΜσβνγενής ϊτ ίών χαΐ άηινβ'ήριατος άπάσης 
σχιπτοσυνης, ίπητι γαρ Ϊμ6ν νόον άρνααίμί^ 
ίίς %^ ταντό Τ£ ηαν. &νύίυ%το' παν ό^ ίον αϊίί 
τίάρΊΐι άνίλχόμινον μίαν ^ϊς φνσιν ιστα^' ομοίην» 

βέά τοϋτο γονν %αϊ ύηάτνφον αυτόν λίγα , ηαϊ ου τέλπον το 
ατυφον, δι ων φηοϊ 

ε^κνοφάνης νηάτνφος, ομηραηάτης ίτασχώτιτης^ 
"'Ιχτος ατί αν&ρώηων &ί6ν Ιτιλάσατ* Ισον αηάντ^ι,, 
άσχημη, νο^ρωτίν ηέ νόημα. 

νηάτνφον μίν γαρ εΐηε τον κατά τι «γι/φοι^'^ όμ^ηραηά^ 2& 
της δί έηιαχωητίΐν, ίηίΐ την ηαρ* *Ομηρω άηάτην διέαυρεν* β. σιιβητΗία Χ• 15. άμιμηί^όβΧαηα οοιίβχ Μ&Γοί&ηυβ &ρρ6ηά. 4 26 
€% Μοη3^θ6ΐΜ»439, άμφοτίράβΧαιτα Μοηαε. 79. &η άμφοτί^οβΙέτηουΨ 

16. |τ* Ιμ9 Ι^Αίιτβιιϋ&ηαβ 85 24. ιη&ΐίιη Μωρ, αναμφηρ^ατος βοΐιηβί- 
ύ^ΓΟΒβαχο βίΒΛΑϋτοΒ (Τΐΐ68.^$(«ρ1)Αη.), ίηαμφηραηος ροίββίαΐβ &οϋνΑ 
Κ&Γ5<βηαβ 1 ρ. 190. &η ίοΗβ αταν&ηρκηοςψ (^ποά 8ίΙ αηιν&ης, απαροςΨ 

17. δαη V, οηον Μ&γο• βί Μοηαο. 79. 18. χίυτό τ§ Μοη&ο. 439, 
'ταντοτ'ης ΜοπΑΟ. 79 βΐ Μ&ΓΟ. Λ οι» ρίβηςαβ. 19. ομοία V β* 1<&ιι- 
τβη(ΐαιιι, ομοίοψ ΤΟ. Ισοοτα&μοίψ/ίΛοηκ€, ΑΆ9. 20. τίλίίως Μβη&^υβ. 

22. ξ€9θφάρ'ης.ν, ίχΜΟΊπης Βΐο§:βη68 Ιι&βΓΐίηβ. 23. ίκτόν &η &¥- 
&ρωησρ βν, ία τοψ άηάνϋ-ρωηοψ Ο: οογγ ΡΕΐ)Γί€ίπ8. 24. ψαρφ Ο. τορ- 
ψ^τοψ, δλόΡ ΨΟοψ ΗβιρίΑίιηυβ. η ίτόημα V, ηβ^ ψνημα Ηβπηαηη^β. 

25. μ^ψ οιη V. ^ ομηρ€ί3ί9ηίΐ9 V. 

4* 52 (Κ"'60) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

225 ϋογμάνιζβ ΰΐ ο Ξενοφάνης παρά τάς των άλλων άν&ρώ- 
ηων ηροΧη'ψξΐς «V είναι το ηάν , %αϊ τον &€0ν ονμψυη 
τοίς ηάοιν^ είναι ϋ σφαιροαά'η %αΙ άηα&η ηαι άμεταβλψ}- 
τον ηαϊ λογικόν' ο&εν χαΐ ράίιον την Ξενοφάνους προς 
5 ημάς άιαφοράν ίηιδειίίννναι. πλην άλλ' Ιη των είρημένων 
ηρϋηΧον οτι ηάν περί τίνων έηαπορί] 6 Πλάτων, άλλ* ίπεϊ 
εν τια* φαίνεται η περϊ υπάρξεως αποφαινόμενος πραγμά- 
των άδηλων ή πρόχρίνων άάψ]λα χατά πίοτιν, ου» αν εϊη 
σηεπτίΗός* - , ^ 

22β "Όΐ α άπό της νέας ^^ίκαί^μίας, εΐ ηαϊ άηατάληπτα 

είναι πάντα φασί, ίιαφερουσι των αχεπτικων ϊοως μ^ν 
%α\ %ατ αυτό το λέγειν πάντα είναι άχατάλψι^τα {διαβ^- 
βαιοϋνται γάρ περϊ τούτου, 6 ά^ ακεπτιχος ένάεχεσ^αι 
ηαΐ χαταλτ^φ&ήναί τίνα προοδοχά), διαφερουοι ϋ "ημών 
1$ προδήλως ίν τ^ των άγά&ων χαϊ των χαχων χρίαει. άγα- 
ό-όν γάρ τι φασιν είναι οΐ *Αχα9ημαϊχο\ χαϊ χαχόν ουχ ως 
ημείς, άλλα μετά του πεπεΐσ&αι οτι πι&ανόν Ιατι μάλλον 
δ λεγονσιν είναι άγα&ον ύηάρχειν η το εναντίον, χαϊ ίηϊ 
του χαχοϋ ομοίως, ημών αγα&ον τι η χαχόν εϊναι λεγον- 
κτων ούδίν μετά του πι&ανόν εϊναι νομιζειν ο φαμεν, 
άλλ άδοξάατως επομένων τω βίω, ίνα μη άνενε^γητοι 

227 ωμεν. τάς τε φαντααίας ημείς μ\ν ϊσας λεγομβν είναι 
χατά πίοτιν η άπιοτίαν οαον ,έπΐ τω λόγω, ίχείνοι δ^ τάς 
μίν πι&ανάς είναι φασι τάς Λ άπι&άνους. χαι των πι- 

.2Β&ανών Λ λεγουσι διαφοράς ' τάς μ^ν γάρ αυτό μόνον 
πι&ανάς ύνιάρχειν ηγούνται, τάς Λ πι&ανάς χαϊ διεξωδευ- 
μενας, τάς δί πι&ανάς χαϊ περιωδευμένας χαϊ άπεριαπά- 
ατούς, οίον έν οϊχψ σχοτεινω ποσώς χειμενου αχοινίου 
έϋπειραμενου πι&ανη απλώς φαντααία γίνεται άπό τούτου 

228 ως από οφεως τω ά&ρόως έπεισελ&όντι ' τω μεντοι περί- 
σηοπηοαντι άχριβως χαϊ διεξοδεύσαντι τά περί αυτό,, οίον 
οτι ου χινεϊται, οτι το χρώ^κβα τοϊόν ίοτι, χαϊ των άλλων 

^αστον, φαίνεται οχοινίον χατά την φαντασίαν την πι&α- 

> 

0. ίπαπορίτ #β. 10. οΐ] ου V, 13. ϋηαηιηορ βφο^Λΐ V. 
18. αγίΐ&ον \)η Ιβς^ίβββ τίάβΙαΓ 8(6ρ1ι&ιιν.• 25. αιηοΐ 90* ΥΙΙ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Α. (Ρ''6Γ"θ2) 53 

ρ^ χαΐ η^ρίωίενμίρητ• '"ή ϋ ηαϊ άη€ριοπαστος φαντασία 
τοιάί€ έοτίν. λέγεται 6 'Ηραηλης άηο&ανοΰσαν την "Α^- 
κ^ατ§ν αν'&ίς έξ α9ον άναγαγ^Ιν %αϊ ίβίξαί τω ^Αόμητω, 
%αϊ ^^'&ανψ^ ίΧάμβαν^ φανταοίαν της *Αληηοτι9ος %αϊ η^- 
^Ηθ99νμένψ^' ίπύ μίντοι ^9βί οτι τέ^νηηίΡ ^ η^ρίβσηατο ^ 
αν^ον η ύίάνοια από της σν/ηατα&εσβως καϊ ηρος ατνι- 
ατίαν έηλίνβν. ηροηρινοναιν ονν οί ίχ της νέας Άηαάη^ 229 
μίας της μ^ν ηί&ανης απλώς την ηι&ανήν παΐ η^ριωδεν^ 
ρ^νην φαντασίαν, αμφοτέρων δβ τοντων την ηί&ανην καΐ 
η^ριωάίνμένην χαι αηίρίσηαστον. βι 9ϊ καϊ η€ί&$α&αί ίο 
τ§αΦν οϊ %6 άηο της Άπαάημίας ηαΐ οί αηό της σχέφβως 
Ιίγουσί, πρόδηλος χαΐ η ηατά τοντο διαφορά των φίλοοο^ 
φ^ίν. '^ό γαρ π€ί&€ϋ^αί λέγ$τα% διαφορως^ το τε μη άν^ 230 
τ%τ%ίνΒΐν αλλ* αηλώς ^η^ο^αι ανεν σφοδράς ηροσηλιο^ως 
*αΙ ηροοηα&δίας, ως 6 ηαϊς λέγβται η9ί&9σ&α$ τω ηαιδα- ι& 
γωγύ* αηαξ δ^ το μ^τά αΙρέοΒως ηαΐ οίονεϊ ονμηα&9ίας 
χατά το σφόδρα βονλ6θϋ•4Χί σνγηατατί&εσ&αι τινί, ως ο 
ασητος ηεί&βται τω δαπανητιηως βίονν άξίούντι* δ$οη$ρ 
έηΜίδη οι μίν η€ρ\ Καρνεάδην χαΙΚλειτόμαχον μετά ηροα^ 
ηλίσεως σφοδρας ηεί&εσ^αί τε %αΙ ηι&ανόν εΙναΙ 'τι φα- το 
σίν, ημείς δ^ κατά το άηλως είκειν άνευ ηροσηα&ειας, ηαΐ 
κατά τούτο αν αυτών διαφίροιμεν. άλλα καΐ έν τοΙς ηρός 231 
%6 τέλος διαφέρομεν της νέας * Ακαδημίας ' οί μΙν γάρ 
καν* αντην κοσμεϊσ&αι λέγοντες άνδρες τφ ηι&ανώ τιροσ- 
χρωνται κατά τον βίον, ημείς δε τοις νομοις καϊ τοις ^α 
ε^εσι και τοις φναιχοϊς ηά&εσιν έηομενοι βιονμεν άδοξα-^ 
στως< καϊ ηλείω δ* αν εϊηομεν ηρός την διάκρισιν, εΐ μη 
της συντομίας ίστογοίζό με&α. 

Ό μίντοί *Αρκεσίλαος^ ον της μέσης Ακαδημίας έλέ- 232 
γομεψ εΙνα% ηροστάτην καϊ άρχηγόν, ηάνυ μοι δοκεϊ τοίς^^ 
Πνρρωνείοίς κοινωνείν '"λ6γοις, ως μίαν είναι σχεδόν την 
κατ* αυτόν άγωγην καϊ την ημετέραν' ούτε γάρ τιερϊ 
νηάρξεως η άνυπαρίίας τινός αποφαινόμενος ευρίσκεται, 

15. πι(&Λα^Λ4> Ι^γιται V. 1β. τδ V. 17. ο οιη V. 20. βψο- 
6ρύς Γ. 24. Ηοαμαησ^αι V. 54 (Ρ"'β3) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

οντΒ ηατά ηΐατιν η άηιατιαν ηροκρίνίί τι ¥ν€ρο^ έτερον, 
άλλα ηερί ηάντων ίπεχα• ηαΐ τέλος μίν ΒΪναι την έηοχην, 

233 $7 οννεισερχβσ&αι την άταραξιαν ημβΐς έφάσκομ^ν, λέγβι 9ϊ 
%άί άγα&ά μ^ν ΒΪναι τάς ιαατά μέρος ίηοχάς, «αχα άί τάς 

5 κατά μέρος συ}^κατα&έσείς» [ήτοι] ηλην βΙ μη λέγοι τις 
οτι ημΒϊς μίν πατά το φαινομενον ημϊν ταύτα λέγομ^ν 
χαϊ'όν ίίίαβϋβαιοτικως, έχεΐνος 9^ ως ηρός την φνσιν, 
οίατβ χαΐ άγα&ον μίν είναι αντην λέγειν την έηοχην, κα- 

234 χόν ^ί την ονγχατά&ΒΟΐν. εΐ άί 9εϊ κάϊ τοις ηερί αντου 
ι^λεγομένοίς ηιστενειν ^ φαοϊν οτι ηατά μίν το ηροχβιρον 

Πνρρωνειος έφαινετο είναι^ πατά 9^ την αλη&ειαν ^ο^^/κ^α- 
τικός ην* χαΐ έηεΐ των έταιρών άηοηειραν ελάμβανε 9ια 
της άπορητιηης εΐ ενφνώς ίχοναι προς την άνάληψιν των 
Ώλατωνιηών δογμάτων, άοξαι αυτόν άηορητιχόν είναι, τοΙς 
15 μέντοι γε ενφνέσι των εταίρων τα ΙΙλάτωνος ηαρεγχειρεϊν. 
ίν&εν χαϊ τον *^ίρίοτωνα εΐηεϊν περ\ αντου 

πρόσθ^Β Πλάτων^ οπιθ-εν Πνρρων, μέσσος Διόδωρος, 
δια το ηροσχρήο&αι τ^ διαλεκτική τη κατά τον /Ιιόδωρον, 
είναι δ^ αντιχρυς ΙΙλατωνίΗον, 

235 οι δί ηερι Φίλωνα φασιν οοον μίν ϊηι τω στωικά 
κριτηρίω, τοντέοτι τη χαταληπτικί} φανταοΐα, άκατάληητα 
είναι τα ηραγματα, οοον δ^.έηι τη φύοει των πραγμάτων 
αι/τώ)/ καταληπτά, άλλα και ο ^Αντιοχος την ατοάν μετη- 
γαγεν εΙς την *Ακαδημιαν,, ως καΐ είρήο&αι ίπ αντώ οτι 

25 Ιν * Ακαδημία φιλοσοφεί τα στωικά * έπεδείκννε γαρ οτι 
πάρα Ιΐλατωνι κείται τα των στωικών δόγματα, ως προ- 
δηλον είναι την της σκεπτιχης άγωγης διαφοράν προς τε 
την τετάρτην και την ηέμπτην καλουμένην *Ακαδημιαν. 
23β ' *Έπεϊ ίί καϊ τη εμπειρία τη κατά την Ιατρικην α/ρε- 

σει την αντην λέγονσί τίνες είναι την σκεπτικην φιλοσο- 
φίαν, γνωοτέον οτι είπερ η εμπειρία εκείνη περί της άηα- 1. πρ•ίίρΙναν ΡΟ, 5. Χ4γΗ V. β. ^μιΐς μί* «ατά οιη V. 

12. ΙηΙ των ίτέρωρ V. 13. άπορηματικης Ιι. αφνΰς δ&1ιη&8ίυ8. 

15. ηαρ(γχ€ίρ^ηψ% 17. πρόσ&^ρ V, μέσσος β^ όιόδνρος V. 
29. δη V. 30. ίϊναι Χ4γονσΙ "νιψις V. ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΆΝ Α. (Ρ'"β4) 55 

ταληψίας τύν ίϋηΧω^ ίίαβββαιονταί , οντβ η αύτη ία%ί 
«17 οχεφβί ον%8 άρμόζοί α¥ %φ ΟΗ^ητίηω την αΐρβΟίΡ ίηβΐ- 
$^ηψ αναλαμβάψΒίν. μύλλσρ ϋ την ηαλονμενην μέ^οίον, 
€θ£ ίμοί &οκ9ί^ ϋναηο αν μετ^έναί ' αΰτη γαρ μόνη των 237 
Μ4^ά ΙατρίΜην αΙρέθ€ων πβρί μ^ν των άδηλων άοηβΐ μη 5 
η^οηετευ^α&αί, η^ίρον χαταληητά ίατιν η ά^ατάΧηητα 
λέγενν αν^αάείαζομίνη , τοίς ί^ φαινομένοις επομένη άηό 
%ϋύτων λαμβάνει το ονμφέρΒίν άοχονν ηατά την των 
οπεατίκων ά*οΧον&ιαν• χαΐ ίΧέγομεν γαρ. ίν τοϊς εμ- 
ηροο'&εν οτι 6 βίος ο ηοινός, φ καΐ ό αχεητίηός χρηταί, ιο 
τετραμερής ίατιν, το μίν τι ίχων έν νφηγηοα φνα$ως, το 
ί* ίν άνάγιηι ηοΌ-ών, το Λ* έν ηαραϋοαει νομών τε %α\ 
έ&ων^ το ί* ίν Μασσαλία τεχνών• ωοηερ ονν ηατά τήν 288 
άνάγχηφ^ των ηα&ών 6 οχεητιχός ύηο μίν άίψονς ίηΐ ηο* 
τον οίηγεΗαί 'νηο ά^ λιμον ίηΐ 'τροφην, ηαΐ ίπί τι των ΐ5 
αύυων ομοίως, οντω %αϊ ό με&οάι»ος Ιατρός νηο των πα- 
&ων ίηΐ τά τίατάλληλα οάηγεΗαι, ναό μϊν ατεγνωσβως ίηΐ 
την χοη/νωαν, ως ηαταφεύγει τις άηό της 9ιά ψύχος Ιηι-- 
τεταμένον ηνηνωοεως ίπΐ άλέαν, νηο ό^ ^υσεο)ς ίηι την 
ίίεαχην αυτής, ως «αϊ οΐ ίν βαλανείω ίίρωτι ηολλω ηεριρ- οο 
ρεομενοι *αΙ ίκλνόμενοι ίπΐ την ίηοχην αντον παραγίνον- 
ται ηαϊ ίιά τούτο ίη\ τον ψνχρόν αέρα ηαταφευγουοιν. 
θ9< 9ϊ %α\ τά φναει αλλότρια ίπϊ την φναιν αντων "'ιέναι 
ηαταναγκάζει , ηρόάηλον, οηον γε ι$αΙ ό ηύων σκόλοηος 
αντφ χαταηαγέντος ίηϊ την άρσιν αντον παραγίνεται, ϋαΐ 239 
ϊνα μη %α&* ^παστον λέγων ίχβαίνω τον νποτνπωτικόν 
τξ^πον της ανγγραφής, πάντα οϊμαι τά νηο των μβ&οδι- 
%Μν οντω λεγόμενα νποτάσσεο&αι άνναα&αι τ'η ίχ των πα- 
^ων άνάγχη, των τε ηατά φναιν χαϊ των παρά φνσιν, • 
9¥ρος τφ χαΐ το άδόξαοτόν τε χαι άίιάφορον της χρηΟΒως ιυ 
τείί^ ονομάτων χοινόν ΒΪναι των άγωγων. ως γαρ ό οχ£- 240 
ητιχος χρήται τ^ ^Όνάίν ορίζω** φωνρ χαΐ τρ "οάίέν χα- 

7. αύ&αβ^άζομ4τη δ&Ιϋΐοβίιιβ: ϋΙ>Γοηιιη ΙβοΙίοηβιη (οβΙαΓ ΗοιηβΙβΓ- 
ΙιιιιίτίΑ α4 Τΐιοιη. Μ. ρ. 84. 9. ηαϊ οιη V. 19. άηό Ιτ. 29. μλΙ 56 (Ρ'"6δ'"66) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ταΧαμβάνω" χα&άη€ρ €ΐρη%αμ€ν, οϋ'ίω ηαϊ ο μ^ϋ-οί&κός 
ηοί$^ότητα Χεγπ %αϊ 9ιη%€ίν %α\ %ά ηαραηληαα άτι^ριβρ- 
γως• οντω ά^ ίΐαΐ το της έι^ίίβΐξ^ως όνομα άΛοξάοτως πάρα-- 
λαμβάρΒί αντί της από των φαινομένων παϋ-ων.των τβ 
6 πατά φύαιν %αϊ των ηαρά φύοιν ο9ηγηϋΒως ίηϊ τα καταλ* 
ΧηΧα ΒΪναι ίοκούντα, ως καΐ έηΐ άίφους καΙ έηϊ λ$μον ηαΐ 
241 των άλΙων νηΒμιμνηοΗον. ο&εν οίΗβίότητά τίνα εχαν την 
άγωγην την %ατά Ιατριηην των με&οάίκών ηρός την σχ€- 
ψίν, μάλλον των αλ^ων κατά Ιατρίχην ούρεσεων- καί ως 

10 ηρός ούγηριοιν έκΒίνων, ονχ άηλως, ρητέον έη τούτων ηαΐ 
των παραπλησΙων τούτοις τεχμαιρομενοις, 

Τοσαύτα και περί των ηαρακεϊσ&αι όοκούντων τη 
κατά τους οκεπτικονς αγωγ^ ίιεξελ^όντες, ίν τούτοις άΐίαρ- 
τΐζομεν τον τε κα&όλον της σκέψεως λογον καΐ το ηρω-^ 

η τον των νηοτυηωσεων αννταγμά, 

"'ΠΤΡΡΛΝΕΙΛΝ ΤΠΟ ΤΤΙΙΛΣΕΛ Ν 

ΤΛΝ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΤΟ ^ΕΤΤΕΡΟΝ. 

*ΕηεΙ Λ την ζητησιν την ηρός τους άογμοίτίκούς 
'μετηλ&ομεν, ^καστον των μερών της καλούμενης φιλοοο-- 
^φίας συντόμως καϊ νηοτνηωτικως ίφο^βνσωμεν, πρότερον 
άμοκρινάμενοί ηρός τους αΒΪ &ρυλοϋντας ως '^μητε ζητεϊν 
μήτε νοεϊν όλως χ^ϊός τε έστιν 6 σκεητικός ηερϊ των ίον• 
2 ματιζομένων ήαρ αύτοϊς. φασί γαρ ως ήτοι καταλαμβά-- 
νει ό σκεητίχός τα ύηό των δογματικών λεγόμενα η ού 
2ί καταλαμβάνει ' και εΐ μϊν καταλαμβάνει, ηάς άν άηοροίψι 
ηερΙ ων κατ$ιληφεναι λέγει; εΐ ί' ου καταλαμβάνει^ αρα 
•3 ηερΙ ων ου κατείληφεν ονΛ οϊίε λέγειν, ωσπερ γάρ ό μ^ 
εΐάως , εΐ τυχοι , τι έστι τό κα&' δ ηεριαιρουμενου η το 
9ιά όνο τροπικών θεώρημα, ούά^ εΐηειν τι ϋναται ηερϊ 
30 αύτων, ούτως ό μη γινωσκων Μκαστον των λεγομένων ηαρά 
τοις δογματικοίς ου δύναται ζητεϊν ηρός αυτούς ηερϊ ων 

7. Ιπο/Μμψησκϋν V. 23. φαοί γ&ρ ^άά V, 25. «ς Γ. 1 ΎΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ^4. Β. (Ρ'"67'"68) 57 "οΜ ο199¥• ούάαμως άρα άνταναί ζητ^ϊν 6 ΟΜπτιηός η^ρΐ 
%Λ9 Ιε/ύμ€ΡΜν ηαρά τοίς Λογματιηοΐς. οΐ 9η ταντα Χέ^ 4 
γοψτ^ς αηοηρίνάο&ωααν' "ημίν ηώς λίγοναί ψνν το ηατα- 
λαμβάν^ΜΡ 9 ηοτΜρον %ό ψοβϊψ άηλως αΨ€υ τον ηαΐ νη^ρ 
ψ^ς νηάρξβϋς έηβι^ω^ η^ρΐ ων ηοίονμ€&α τονς λόγους ^<α- 5 
β^βααονα&αι, η 'μβτά τον ψΟΒίν %αϊ τι^ψ νηαρξίΡ έχΒίψων 
%ι^ένα$ η^ρϊ ωψ ί^λ^γομ^^η* ά μϊν γάρ ηαταλαμβάνειν 
βΙΐΗκι λίγονόΐν ίν τω λόγω το ηαταλψιται^} φαντασία συγ- 
ιαατα^ϊύ'Βαϋ'αί , της ηείταληητίκης φαντασίας ονσης άηό 
νη&ρχοψτος , κατ αύτο το νηάρχον ίναησμεμαγμένης %αΙ ίο 
ίναψί^ϋφραγίομένης, οία ονη αν γένοιτο από μή υπάρχον- 
τος^ 9ΌϋΙ αύτοϊ βονληαονται τάχα μη δννασ&αι ζητΗν 
ηΜρΙ ίη^ίνων α μη %ατβιληφασίν οϋτως. οίον γονν όταν 5 
ο ονβιιχο^ ηρός τον 'ΕηίΗονρ^ίον ζητ^ λέγοντα οτι ίΐ'^ρη^ 
%α€ ιζ ουσία η ως ό ^εός ον ηρονοΒΐ των έν ηόσμω η ότί ι& 
ό] ιτ^οη; άγα&έν, ηότ^ρον ηατ€ίληφ§ν η ον κατΒίληφ9¥; 
χαί ύ μ^ κατ£ίληφ€ν, ύηάρχβίν αυτά λέγων άρΛην άναί- 
ρεί την στοάν' βΙ Λ* ον ηατβίληφΒν, ον άύναταί τι ηρός 
αυτά λέγειν, τα ϋ ηαραηληοία ηαΐ ψιρός τους άηό των β 
αΧΧο^ αίρέοβων αναγόμενους λεκτέον, όταν τι ζητείν ηβρί ίο 
τΟΜ^ άονούψτων τοΙς έτβροίόξοίς 'αντων ί&έλωοίν• ώστε ον 
ύύνανταί ηερί τίνος ζητ€ΐν ηρός αλλήλους, μάλλον 9έ, βΙ 
χρη μη ίηρΒΪν , ονγχν&ηΟΒταί μίν αντων άηασα ως Ιηος 
ίΐηβΐν η άογματιχη, συντόνως 9^ ηροσαχ&ηοεταί η οηβ- 
η^ΜΜίη φιλοσοφία, διΛομένου τον μη 9υνασ&αί ζητΒϊν ηΒρϊ 2( 
του μη οντάς ηατειΧημμένου. ό γάρ ηΒρί τιινος άίηλου 7 
τίράγμαιτος άηοφαινόμΒνός τΒ ΜαΙ Λογματίζων ητοί ηατΒί- 
ΧηψΛς αντό άηοφαίνΒσϋ'αί ηΒρΙ αυτού λέξβί η μη κατΒίλη- 
φως.. άλΧ βΙ μ^ν μη ηατΒάηφως , άπιστος Ισται* βΙ 9^ 
%ατΒ4ληφως, ήτοι αύτό&Βν ηαΐ ίξ έαυτ&ΰ ααΐ χατ ένάργΒίαν ίο 
ύησπβυον αυτά τούτο λέξΒΐ ηατΒίληφέναι η 9ιά τίνος έρεύ- 
νης ααΐ ζητήσεως, άλλ' βΙ μϊν ϋ ίαυτσν "'ηΒριητωτίκως 8 β. μλΙ %6 %^ψ1 18. οντο* Ι•. 14. ζψΛ ^ΡΟ. 24. τιροαχ&τι- 
0<ΤΜ? 20. θ9%ως V. 29. &π^στ9Ψ Ι». 30. αντ•9 V. ίψάργΜίαρ ι 58 (Κ 68) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΙΙ 

ηατ ίψάργ^ιαν Χέγοιτο ύπσηΒΟΒϊΨ αντφ %αΙ ηα%9Ληφ&αί 
%ο αΛηλοψ, όντως αν ονϋ α9ηΧον β!η άλλα ηάοίψ έη ίσης 
φαίψόμΒΨον %αΙ ομολογονμερον *αΙ μη δίαπβψωνημίψον. 
η^^ϊ έηάστον ϋ %άν άδηλων άνηνντος γίγοψΒ παρ* ΟΠ/τοϊς 
5 ύίαφωνία * ονη αρα ίί έαν^σΰ χαΐ κατ ένάργειαν νηση^οόρ 
αντώ κατ€ίΙηφως αν §ϊη %6 αΛηλον ο ηβρί της νηάρξβως 
αντσν διαβ^βαιούμ^νος τβ «αϊ αποφαινόμενος 9ογμαιτι%6ς. 

9 βΙ 91 9ία τίνος Ιρεύνης, ηώς οϊός τ€ ην ζητβίν ηρο τον 
ηαταλαββϊν άηρίβώς αντό χατά την ηροηαμένην νηό&ε^ 

10 αν ; της μ^ν γαρ ζψ^τησεως χρηζοναης τον προτερον άηρι•- 
βώς χατΒίλήφ&αι το μέλλον ζητείοΰ-αι χαΐ οντω ζητεΙσΌ-αι, 
της 9ί ηαταληφ^ως τον ζητονμένον πράγματος 9€ομένης 
πάλιν αντής τον προΒζητήσ&αι πάντως αντο, κατά τον 
9ίάλληλον τρόπον της απορίας ά9ννατον αντοϊς γίγν^ται 

15 %αΙ το ζητεϊν περί των ά9ηλων %αΙ το 9ογματίζβίν , ην τβ 
άπό της %αταληψ€ως αρχεα&αι βονλωνταΐ τίνες, μεταγόν^ 
των ημών αντονς ίηΐ το 9€ϊν οι/νο ηροβζητηκέναι προ 
τον %ατ€ίληφέναί, ην τδ άπό της ζητηαβως, ίηΐ 'τό 9$1ν 
προ τον ζητείν καταΧηφέναι το μέλλον ζητεΐαϋ-αι. ωοτ€ 

00 9ίά ταντα μήτε ηαταλαμβανείν αντονς 9ννασ&αΙ τι των 
ά9ηλων μήτε άποφαΐνεσ&αι 9ιαβ€βαίωτιηως νπίρ αύτων. 
ίξ ων άναίρ9ίο&αι μϊν την 9ογματίηην εύρεαιλογίαν αντό- 
&Βν, οΐμαι, ονμβηαεται^ την έφβητίηην 9ί είσάγεσ&αι ψί- 

10 λοοοφίαν• βΙ 9ϊ φηοοναι μη τοίαντην λέγειν χατάληψιν 

2&ηγεϊσ&αι ζητήσεως προοηκειν, νοηοιν 9ϊ άπλως, ονκ ίστιν 
ά9ύνατον \ίν^ τοις έπέχοναι περί της νπάρίεως των ά9η'' 
λων ζητεΐν. νοηαεως γαρ ονη άπειργεται 6 σηεπτιχός, οι- 
μαι^ άπο τε των πα&ηματιηως νποπίπτόντων %ατ Ινάρ- 
γειαν φαινομένων αντω λόγω γινομένης ηαϊ μη πάντως 

30 είσαγοναης την νπαρξιν των νοονμένων * οι; γαρ μόνον 
τα υπάρχοντα νοονμεν , ως φαοΐν , άλλ' η9η ηαΐ τα άνν- 
παρΗτα. ο&εν ηαΐ ζητών χα) νοών έν τη σηεπτίΗ^ 9ια^ 
&έοει μένει ο Ιφεπτιηος* οτι γαρ τοΙς κατά φαντασίαν 

1. 5. 28. έρά(ΐγΜία¥ ΡλΙιήοίιιβ, Ι94^γί^ν £«. 7. %€ Οΐιι V. 

23. ίψ9Λ%η^ V. 20. ηντΰψ ΪΛγ^ν V. ΥΠΟΤΥΠΩΙΕΩΝ Β. (Ρ"θ9"'70) 59 

ηα&γτίΗ'ητ νηοηίη'ίονϋίν αυτά, ηα&ό φαίνεται αντω, ^"αυγ^ 
%ατατί'&Έ%αί, δ^όηλωται. ορα Λ^ μη ηαΐ ννν οΐ άογμαηηοΐ 11 
ζητηο€ως αηεΙργονταί. ον γαρ τοις άγνοείν τά ηράγματα 
άς εχα 99ρός την φνοίν ομοΧογούαι το ζητειν ίτί ηερί 
ϋίντων ανα%όλον&ον , τοϊς ί' ίη ακρίβίς οίομίνοΐζ ταύτα ^ 
γινωσχ€ίν' οϊς μίν γάρ έηΐ ηερας ηάη πάρεατιν η ζητη^ 
ϋΐς, ως νηείληφασιν, οίς άί το 9ί ο πάσα αννιοταται ζη- 
τηοις αχμην νηάρχΒί, το νομίζειν »ς ονχ ενρηκαοίν• 

Ονησνν ζητητίον ημίν ηερϊ έκάατου μίρονς της χα- 12 
λονμένης φιΧοοοφΙας συντόμως ίηϊ του ηαροντος. χαϊ ^βϊ ίο 
ηοΧλη γέγονη ηαρά τοις δογματιηοϊς διαφωνία πηρϊ των 
μέρων τ^ς φιλοσοφίας, των μίν %ν των 91 δύο των δϊ 
τρία είναι λεγόντων, ηερι ^ς ουκ αν εϊη ηροοηηον ηλείω 
ννν διεζιεναι, την δοξαν των δοηουντων τελειότερον άνε- ' 
στράφ^αι χατά το Ισον έκ&εμενοι χατ αύτην ηροσάξομεν ΐ5 
τον Χογον• 

οι στωικοί τοίνυν χα} άλλοι τινίς τρία μέρη της φ§^ 13 
λοσαφίας είναι λεγουσι, λογιχόν φυοιχον η&ιηόν* χαΐ αρ• 
χονται γε της διδασκαλίας αηό του λογιχού, ηαΐτοι ηολλης 
χα} περί τού πο&εν αρχεσ&αι δει στάσεως γεγενημενης. 20 
οΐς άχολου&ησαντες άδοξαστως , Ιπεϊ τα ίν τοϊς τρισΐ με^ 
ρεσι λεγόμενα χρίσεως χρήζει χαΐ χριτηρίου, 6 δ^ περί χρι^ 
τηρ'ιου λόγος ίμπερηχεσ&αι δοχεϊ τω λογιχω μέρει, αρ|ω-> 
με&α από τού περί τού χριτηρίου λογού χαϊ του λογιχού 
μέρους, "Ίχείνο προειπόντες οτι χριτηριον μίν λέγεται το 14 
τε ψ χρίνεσ^αί φασιν ύπαρξιν χαϊ άνυπαρξίαν χαΐ το ω 
προσίγοντες βιούμεν, ηρόχεηαι δ^ ημϊν νύν περϊ τού 
χριτηρίου της άλη&εΐας είναι λεγομένου διαλαβείν* περϊ 
γαρ τού χατά το ¥ιερον σημαινόμενον ίν τω περί της 
οχεψεως λόγω^διεξηλ^ομεν. " 90 

Το χριτηριον τοίνυν περϊ ου ό λόγος ίστϊρ λέγεται 15 
τριχως, χοινώς Ιδίως ΙδιαΙτατα, χοινως μΙν πάν μέτρον 
χαταληφεως, χα&* ο σημαινόμενον χαϊ τα φυσικά ούτω 

1. έψίρνψιτίΐηιψ Χ, 2. όη V. 3. άηίί^ωψται V, 9. ίμΐψ] ^μΤΐ' ίατΧν^ύ, ' 
10. σνρτομ€9ος V. 13. ηλ%ίω ψνρ V: οβίθπ ηΧίίόνα αυ 27. η€ζΙ οοι V. 60 (Ρ '"71) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ηροοαγαρ^€ται κραηρία, ως οραας. Ιδίως ^ί πάν μέτρον 
ηαταληψ^ως τΒχΡίκόν ως %ανων %α\ όίαβητης, Ι9ιαιτα%α 
9^ πάν μέτροψ καταλήψεως ΤΒχνιηον άδηλου πράγματος^ 
χα&* δ %ά μίν βιωτιηά ον λεγβταί κριτήρια, μόρα 9^ τα 
5 λογικά καΐ άπβρ οΐ 9ογματι%οΙ φίροναι προς την της άλη- 

1β &€ίας κρίσιν, φαμίν ούν προηγουμένως περϊ το^ύ λογι- 
κού κριτηρίου 9ΐ9ΐιέναι, άλλα καϊ το λογικόν κριτηριον 
λίγοιτ αν %ριχως, το ύφ ου καϊ το 9ι* ου χα) το κα&* ο, 
οίον ύφ* ου μίν άν&ρωπος, 9ί οί 9^ ήτοι αΐο&ηοις η 9ιά- 

ϊΟνοια, «αθ-' ο 9^ η προαβολη της φαντασίας, κα^'-^^ ο 
άν&ρωπος επιβάλλει κρίνβιν 9ιά τίνος των, προΜίρημενων. 

17 Ταύτα μίν ουν άρμόζον ην ϊαως προειπείν, ϊνα έννοηαω- 
μεν περί ου ημϊν ίστϊν ό λόγος ' ^λοιπόν ίέ ίπΐ την άντίρρη- 
αιν χωρωμεν την προς τους λέγοντας προπετώς κατειληφέναι 

15 το κριτηριον της άλη&είας, άπό της άλη&είας άρξάμενοι• 

18 Των 9ιαλαβ6ντων τοίνυν περϊ κριτηρίου οΐ μϊν είναι 
τούτο άπεφηναν^ο, ως οΐ στωικοί καϊ άλλοι τινές, οΐ ά^ 
μη εϊναι, ως άλλοι τε καϊ 6 '" Κορίν&ιοί ε!ενιά9ης καϊ Ξε- 
νοφάνης 6 Κολοφωνιος, λέγων 

^ δόχος 9* ίπϊ πασι τέτνχται* ι' 

1Θ ημείς 9* έπίαχωμεν πότερον εστίν η ουκ ίστιν. ταύτην 
4ή)ν την 9ιαφωνίαν ήτοι έπικριτην εϊναι φησουσιν η άνεπι- 
κρηον' καϊ εΐ μίν άνεπίκριτον, αύτό&εν είναι 9ωσουσι νο 
9εϊν έπέγειν, εΐ 9^ επικρίνεται, τίνι κρι&ησεται ίεγέτωσαν, 
26 μήτε κριτηριον ομολόγου μενον ημών εχόντων , μη&* όλως 
ίο εΐ εστίν εΐ96των άλλα ζητουντων. καϊ άλλως ^ ϊνα η γε- 
νομένη περϊ τού κριτηρίου 9ιαφωνία έπικρι&η , 9εΙ «ριτι^- 
ριον ημάς εχειν ωμολογημένον, 9ι ο{ 9υνησόμε&α κρίνειν 
αύτην * καΐ ϊνα κριτηριον ομολογούμενον εχωμεν, 9εί προ- 
10 τερον έπικρι&ηναι την περϊ τού κριτηρίου 9ιαφωνίαν• ούτω 
Λ εΙς τον 9ιάλληλον εμπίπτοντος τρόπον τού λόγου άπο- 
ρος η εύρεσις τού κριτηρίου γίνεται, μήτε εΐ υπο&έσεως 
ημών ίωντων αυτούς κριτηριον λαμβάνειν, Ιάν τε κρηη^ 

3. ηχν^ΛΟΨ 001 V. 4• β*ωτΜθ¥ V. 18. άλλο» οοί χ^νις 9ν, 
20. ν/ταντΜΧ 21. Ιηίύχομίψΐ 24. Ι^ι^Λ^ιττ^ν^ ^^, $32. 25. μή^' V. 
33. η^^•η\^Ιου Χαμβ, V. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Β. (Ρ '"72) 61 

ζΐω 90 ηρη^ζίον %ρΙψ€ίν ί^έΐωοίν, 'Βΐς άηΒίριαν αύτσύς 
ΐΜβαλλό^^τω^• άλλα καΐ ίηβϊ η μίν άηόίαξις ί^ϊται χρι•^ 
τη^ΐΌΐυ άηοόβίαγμίνον το ίί χρη^ρίο^ άηοίβίξεως ««χρ/- 
Ρ^ί9 ^Ιβ νο^ Λίάλληλοψ ίηβάλλοψται νρόηο^• 

Οΐ6μ9ψο^ οϋν Ιϋανά %αϊ ταύτα Βίναι ίβίκννναι τηψ 21 
%Λν Λοχμαηηων ηροηέτ€ΐαν %ατά τον ηερί του ηρηηρίου 
Ιόχο^^ ϊψα %α\ ηοίηίλως αυτούς έλίγχΒΐν Ιχωμ^τ^ ον% ατο-^ 
ηθ9^ ηροσ7ίαρτ€ρησαέ τω τόηω. ου μην έηάστγ^ τΛν η^ρΐ 
ηρίτηρίου ίοξων άμΛλη&ηναί ηροαιρουμ^&α €ΐ9ίχώς {αμύ•^ 
^^ητος γαρ η άίαφωνία γέγ/ον^γ, χαϊ ουτως' $1ς άμέ&οίον ίο 
«β! ημάς λογον Ι^η^ϋΒΐψ άραχηαίον ίίσταί), άλλ' ίηύ το 
αρηηριοψ ηΒρΙ ού ζητουμΒΨ τριαοον €Ϊναί ίοηέί, το τΒ 
ύφ συ %αΙ το δί ου »αΙ το ηα&' ο, ίπαστον τούτων Ιη^λ- 
^όψτες έρ μίρ^ί την άϋοταληφίαν αντου παραστηαομβν* 
ούτω γαρ ίμμί&οίος άμα ηαΐ ^'^τελβίΟς ημίν 6 λόγος ίαταί. ΐ6 
άρζωμε&α ά^ άηο τον ύφ ου' 9ο%βΙ γαρ ηως Όυναηορ9ί^ 
β&αι τούτω %αϊ τα λοιπά. 

Ό άν^-ρωηος τοίνυν ίθΗ€Ϊ μοί, όσον έπΙ τοΙς λ^γομέ-- 22 
νοις νηο των όογματίηων, ου μόνον άηατάληητος άλλα 
χα) άνβηίνόητος ΒΪναι. άπαύομ^ν γούν του ηαρά Πλάτωνι 2ο 
Σωκράτους διαρρήδην όμολογούντος μη ^Ιάί^αί ηότβρον 
άν'&ρωηός ίατιν η ^βρόν τι* ηαριατάναι τδ βουλόμ^νοι 
την ίψψοιαν αύτου ηρωτον μίν διαφωνοΰαιν, $ΐτα καΐ άαύ^ 
ν€ψα λίγσναιν. ό μίν γαρ Δημόκριτος φηαιν οτι άν&ρω- 2Β 
ηός ίστιν δ ηάντ^ς ΐσμ^ν. όσον 9 * ΙηΙ τόυτω ου γνωοό^ 25 
μ€&α τον άν&ρωτίον, ίπεί ηαι ηύνα ϊσμ^ν, καϊ ηαρά 
τοννο {στοί ηαϊ ό κυων άν&ρωπος. τινάς τε άν&ρωηους 
ον% ϊσμίν' 9ίό ουκ ίσονται άν&ρωηοι. μάλλον 9$, οαον 
/57# τ^ Ιννοιφ ταύτη, ού9€Ϊς ίσται άν&ρωηος' €ΐ γάρ Ικ^ϊ" 
νος μέν φηοι 9έΙν ύηό ηάντων γινωσκεο&αι τον άν&ρι»^ 90 
ηον, ούΛενα 9^ άν&ρωπον ϊσασι ηάντ$ς άν&ρωηοι, ού9Βΐς 
ίσται κατ αυτόν άν&ρωηος• καΐ οτι ταΐ/τα ου σοφιζόμβ^ 24 
νοι λέγομίΐν, ί% της ηρός αυτόν άκολου&ίας φαίνεται. 

19. άη6 V, 62 (Ρ'^'ΤΒ) ΠΥΡΡΩΝΕΤΩΝ 

μότα γαρ μττ' αλη&9ίαψ νηάρχαρ φηϋΐψ ο αΨί^ρ τα £%ομα 
ΜβΛ %ο η^νόν, αη^ γηοιψ ου μοψοψ τοΙς ζωας άλλα ηαϊ 
ηάοί τοίς ουγηρίμαοα^ υπάρχατ, ύστΒ οοο¥ μ\ν Ιηϊ τον- 
τοίς οιήι (ηίψοηοομ^ψ τηψ τού αψ&ρ^ίηοΌ Ιίίίτητα, έίΐΒΐίη 
5 ΜΟίνά ηάψ%9ΒΨ ίοτίψ. ά13! ονΛ^ άλλο τ# νηόχείται ηαρά 
ταύτα* ονπ αρα ίξομ^ψ Λί ου τοψ αψ&ρίΛηον ίιαηρίΡαί τβ 
άηο τύψ αλλωψ ζμω¥ πβϊ άλαρη^ίς ψοηΰαι 9\)νηϋομ€&α• 

25 ο Λ* 'Έ^ίπονρος ψηοιψ οψ&ρΜαοψ ΜΪναι %ο τοιοντοί μόρ-^ 
φημα μοτα ίμφνχΐας• να) ηατα τουτορ ϋ, ΙηεΙ ο αψ-- 
10 &ρ9κηος '"ά&ί§ί έμψαψίζ^ταί, ο μιη ά$ίηρνμ9νος ονη Ιατίν 
αψ&ραΐΛος. αα\ §1 μίτ γνραίΜα ΛεΐΜί^σί τίς, ο άνηρ ούη 
ίοταί αρ&ρ^κτος, ύ ϋ αν9ρα, η γυτη αρβ:ρωηος ονη ίαται. 
τά Λϊ αυτά έηίχείρηαομΈΨ ηαΐ άηο της άϊαφορας τώψ περί" 
στάοεωρ ας ιαμετ έη τοϋ τετάρτου τρόηου της ίηοχής. 

25 αλλοί εφαοκοψ α^&ρωηοψ εϊψαέ ζύοψ λογιηθ¥ ϋνητον, ψοϋ 
%αϊ ίηιοτημης ίεχτιηοψ. ίηε\ ουψ ίείκνυταί Ιν τω ηράτω 
της έηοχης τρόηω οτι ουάεψ έοτέ ζωοτ άλογον , αλλά ηαϊ 
νου %αϊ έπίοτημης ^εχτικσ Ιατι ηάντα οσο¥ ίηΐ τοϊς νη 

27 αντΛψ λεγομε¥θίς, ου γηεσόμε&α τί ηοτε λίγοναιν. τά τε 
ταηειμεψα ί¥ τψ ορψ συμβεβηηότα ητοί ηατ Ινέργείαν λε^ 

γονοίψ η ίννάμει. εΐ μ^ψ ουν ηατ ίνεργείαν , ουκ Μστίψ 
αρ&ρωηος ο μη ίηιοτημηψ η9η τελειαψ άτ^ίλτ^φως ηαΐ έν 
τά λόγω τελείος ωρ παϊ ^ αύτω τψ άηο&ψηαηειν ηεί&εστώς' 
τούτο γάρ το Ινεργ^ια &τητΟ¥ έοτιν• εΐ δί δυνάμει^ ούη 
25 εαται αρ&ρωηος οντε 6 τον λογον ίχωί^ τελειον οντε ο 
ψουν %αϊ Ιηιοτημην άψειληφως' [χαί] τούτο 91 τον ηρο^ 
τερου εστίψ άτοηωτεροψ• και ταύτ^ άρα άανοτατος τκε- 

28 φηνεν η ίηΐνοία τον άψ&ρωηον• 6 γάρ Πλάτιοψ όταν 
αξίοΐ τον άν&ρωηον είναί ζωον άπτ^ρον ' ϋηονν ηλατνεί-^ 

30 νυχον, ίηια^ημης ηολιτιχής ϋεητικον , ουίϊ αυτός άξίοί 
άίαβββαίωτιχως τούτο ίκτί&εσ&αι* εΐ γάρ ηαϊ ο αν&ρωπος 
ίν τΐ εστί των %ατ αυτόν γινομένων μίν όντως 9^ ον9ε^ 
ηοτε όντων, «"(Ι^ι/μοι' Λ η$ρϊ των μη9εηοτε όντων ίια- 

15. ζώοιτ ίΐψο^ η, - 1β. τρόπφ %ης ίποχζς %ω «ρώτι» Μ. 

24. το] τξ ^^ο. . ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Β. (Ρ""Τ4) 63 

βββα$9$τηΝίς αηοφαί9^$σ&αί ηατ αντορ , ον9\ ο ΠΧά%ίθ¥ 
α^α€$ %οψ ορον ίητι&^α^αί 9ο%€ΐγ ως άίαβββαίούμβνος, 
αλλ* Λσιπρ 8ίώ&€ν %α%ά το ηί&ανοί^ Χέγων, 

ΈΙ μίντοί %αϊ δοίημ^ν κατά ανγχωρηοίν οτι ΙπίΡο^ί^ 29 
σ&αι ύντα%αί ο αν^'ρωηος, αηατάληητος βι/ρ«^'σβται• συν- » 
ίστηχβ μ^ψ γαρ ί% ^χηβ ηα} σω^α^ο^, ον%€ Λ^ το σώμα 
ηαταλαμβάνδταί τάχα οντ€ η ψνχη * ονάί 6 αν&ρωηος άρα. 
ΗαΙ ΟΤΙ μ^ νό αωμα ου ηαταλαμβάρ$ταί, ίήΧον ίντνύ^η^• 30 
τα ουμβεβηηοτα τ$νΙ 9ν9ρά ίστιν έκΒίνον φ ουμβίβηη^ν• 
οτορ ουρ Χ^ωμα η τι ηαραηλ^σωψ ^μίν νηοηίητι/ , τα ίο, 
ϋνμβββψίήα τω αωματι %1%ος ημΐρ "'ύηοηίητΒΐν, άΐΧ ούη 
αύτο 9θ οωμα• το γί τοι οωμα τριχ^ ίιαοτατοψ Λραί λε- 
γονΟΒΨ* οφύλομεν ονν το μήηοβ »αΙ το νιλάτο^ ηαϊ το 
βά^ος %αταΧαμβάρ€ί9, ϊνα το σώμα %αταΧάβωμ奕 ύ γαρ 
τούτο 'ημίρ νπέηίπτίν, ίγινωοκομβρ αν %αΙ %ά νπάργυρα ΐ5 
γ^ρυσ^αΒ οΰϋ το σώμα αρα. ϊνα 9^ %αϊ την ηΒρΙ τον 31 
σωμανος αμφισβητησιν ηαρωμεν , ηάλίτ ο αρ^ρ(ίηος βν- 
ρίσηεταί αηατάλψιτος 9ια το άπατάλψίψορ «2ναι την ψν^ 
γτρ^. οτι ϋ άχατάλί/ητός ίσ^ιν αντη^ άήλον έντεν&ΒΡ. 
'^ωρ π§ρΙ ψνχης δίαΧαβοντων, ϊνα την ηολλι;^ ^ άνηνν^^ 
%ον μάχν^ ηαραΧιηωμΒν, οΐ μϊν μη είναί την ψνχην ίφα- 
0αν, ως οί ηερί τον Μεσσηνίον ^ίχαίαρχον, οΐ Λί εϊναί, 
οΐ Λ Ιηέσχον• ταντην οϋν την ίίαφωνίαν $1 μϊν άνβηι- 32 
ηρηον είναι Ιείουοίν οΐ άογματίηο!, ίωσονσαν αντό^εν την 
της ψνχης άηαταΧη'ψιαν , ρΐ ϋ έηίΗριτην, τίνι ίπιπρινον-^ 
ΟίΤ αντην εΐηάτωσαν» αίσ&ηοεί μϊν γαρ ου ^«/νοι^αι ^μ> 
το νοητην υπ αύτων εϊναι λεγεσ&αι' εΐ Λ λϋονοίν οτί 

9 9 

ΛίανοΊψ, Ιρούμεν οτί ίηεΐ της φνχης το άίηλοτατον ίστίΡ 
η ύίάνοια, ως ίεέκνύονσιιν οΐ περί μ^ της νηάρξεως της 
ψνχης ομοφωνουντες ηερϊ ϋ της διανοίας ίιαφερόμενοι,^ 
ει Τ17 ίιανοία την ψνχην έ&ελοναι χαταλαμβάνειν ηαΐ την 33 
ηερί αντης ίιαφωνίαν ίηίήρίνείν, τω μάλλον ζητονμενω 
το ^ττον ζητονμενον έηιηρίνειν τε ηαϊ βεβαιούν ί&ελη" 

17. ΛΛΒα^μ9¥ ¥, 22. μιοψβ^^ V. 28. ίιηΐ Λάά V. 31. •1 64 (Ρ"'75) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

βονοίν, οηερ α,τοηον. ονό^ ιί} άιαροΐψ τοίννν ίηίηρί&η-* 
σεταί η η€ρΙ της ψνχης διαφωνία, ονίενΐ άρα. €ΐ ϋ νοντο, 
ααΐ άχατάληητος έοτίρ. οβ•8ν ονί^ ί αν&ρωηος τ^αταλαμ^ 
βανοη αν. 

34 . "Ινα δ^ χαϊ άωμβν 6%ι παταλαμβάνεταί ο αν&ρωηος, 
μηηοτ9 ονη αν ίνάεχονΐο άεΐξαί οτι νη ανί^ον ηρίνεα&αι 
9^1 τά ηράγμα%α• 6 γαρ λίγων οη νη άν&ρωηον δει «ρ/* 
νεσ&αι τα ηράγμΰ^α, 'ητοί άνευ αηοΜξεως τούτο ^£«ι η 
μετά άηοίείίεως. οντε δί μετά άηοόείξεως* 9εί γάρ την 

ιοάηόίειξίν άλη&η είναι χαΐ ηεκρίμενην, άιά ϋ τοντο ηαί 
νηό τίνος ηεί^ριμενην. ίηεϊ ουν ου» ίχομεν εΐηείν ομολο- 
γονμενως νφ* οΰ %ρι&ηναι άννησεταί αντη η άηόίείξίς 
(ζητονμεν "'γάρ το πριτηριον το ύφ όν)^ ον δυνηαόμε&α 
την άηόδείξιν έηιηρινειν, άίά δί τούτο ονϋ το ηριτηριον 

35 ηερϊ ου ο λόγος άηο9ει%νύναι. εΐ Μ άναποδείητως λεχ&ψ- 
αεται οτί υπό τού άν&ρωηου 9εΙ ηρι&ηναί τα πράγματα, 
απ$ατον εαταί, ώστε ονχ ^ξομεν 9ίαβεβαιούσ&αί οτ$ το 
ύφ ου ηρ$τΐ}ρίόν ίστιν ο άν&ρωηος. ύηο τίνος 9^ καΙ 
κρί&ηοεταί οτ$ το ύφ* ού Ηρηηριον ο αν&ρωηος εστίν ; ον 

ν^γαρ 9η άχρίτως τ&υτο λέγοντες πιστευ&ησονται• άΐΧ εΐ 

3β μΪ9 ύη άν&ρωπου, %ό ζητονμενον ου^^αρπαο&ησεταί. «Ι 
9* ύηο έτέρου'ζωου , πως έηεξνο ηρός την ηριοίν τού αν-- 
&ρωηον είναί το πριτηριον παραλαμβάνεται; εΐ μ^ν γαρ 
άκρίτως, ου ηιστευ&ησεται, εΐ 9^ μετά κρίσεως, ηάλίν εκείνο 

25 υπό τίνος οφείλει κρί&ηναί. αλλ ' εΐ μίν ύφ εαυτού, μένει 
η αύτη άτοηία (το ζητούμενον γαρ 9ιά τού ζητου/ίίενου ηρι- 
&ηοεται), εΐ 9^ ύηό άν&ρωηου, ο 9ίάλλ'ηλος εΐοάγετοί τρό-- 
πος' εΐ 9^ ύηό τίνος ηαρά ταύτα αλλόυ , πάλιν ίηείνου το 
ηριτηριον άηαίτησομεν το ύφ* ον, %αϊ μέχρις απείρου. Ι0θ1 

3θ9ίά τούτο άρα ούχ ^ομεν λέγειν ως ύηό άν&ρωπον 9εϊ 
χρίνεο&αι τα πράγματα, 

^7 "Εστω 9ί ηαΐ πεπιστωο&ω το 9εΙν ύπό τον άν&ρωηου 
χρίνεο'&αι τά πράγματα, ούηούν ίπεϊ πολΧη των άν&ρω-- 

9. 6 &(Μ V. β» αρ οηι Ι*, 15. ηέρί] το υφ ον η§ρΙ 90, ίλ^γχ^- 
Φίνα» κα. 24' έκίΧρο] ίκίϊνο προς τηψ κ^Ιαιν ΨΟ, 31. ιτ»ι««ττ•ν0^«» 1λ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Β. (Ρ "76) 65 

ίίίον ίο%1 ύίαφορα, ηρότβρογ οί ίογμαηχοι ανμφωνησάτω- 
οαψ οτι τψάβ τύ ά$^&ρωηω άβί προσίχ^ιν, βΙ&' οντω καΙ 
ημάς αν%ύ ^^ο&αι η^λίνετωσαν, βΙ 9* 

ϊστ αν νδωρ τί νάτι χα< ϋνδρ^α μαχρά η^ηλι^^ 

ταντο άη %ό του Χογον , ηερί αντον δίαγυ^νηοοναιν , ηως& 
Τιμάς ίηείγοναι προηίχως τινί ανγκατατί&βσ&αί; ην γάρ 38 
χσϊ Ιέγωαιν οτί τω αοφώ ηίοτεντεον ^ έρωτηαομεψ αντσνς 
ηοΐω σ^ψ9 ηοτερον τω ιαατα Έπίπονρον η τω %ατά τους 
ατ99ίχονς "η τω χνΡίκω' ονχ έΐονσι γάρ ονμφωνως ύηείΐ'. 
ει α σξίωσ8$ τις ημάς της περί τον σοφού ζητήσεως άηο^ 39 
ϋταντας αηλως τω ονν^τωτερω των όντων απάντων πί^ 
οτευ€§ν, ηρωτον μϊν χαι περί τον τις συνετωτερός ίοτί 
των άλλων διαφωνηοονσιν, εϊτα "καν άο&ί} ονμφωνως 9ύ- 
ναα&αί ληφ&ηναί τις έστι των τε όντων %αϊ των γεγονό- 
των οννετωτερος , ον9* όντως ίσται πίστεως ούτος αξως. α 
ίπ€ί γάρ ηοΧλη %αϊ σχεδόν άπειρος έστιν ίηΐτασίς τε καϊ 40 
άνεοίς ηατά σννεσιν, ψαμίν οτι τούτον τον άν&ρωπον ον 
λεγομεν είναι των γεγονότε^ν τε παΐ όντων σννετωτερον, 
ετερ&ν σννετείτερον ενδέχεται γενέσθαι, ωσπερ οΰν τω 
ννρ είναι λεγομενω φρονψωτίρω των τε όντων *αϊ τωντα^ 
γεγονότων δίά την σννεσιν αντον πιστενειν άξιούμε&α, 
οντε» %αΙ τω μετ αντον έσομίνω τούτον σννετωτέρω μάλ- 
λον τούτον χρη πιστεύειν. ηαϊ ίηείνον γενομενον πάλιν 
άλλον έληίζειν χρη οννετωτερον αντον γενησεσ&αί, χάϋεΐ" 
νον άλλον, %αί μέχρις άπειρον. %αϊ άδηλον πότερόν ποτέ 41 
σνμφωνηαονσιν άλληλοις ούτοί η δίάφωνα λεξονσιν. διό- 
ηερ %άν των γεγονότων τε ιιιαί , όντων σννετωτερος είναί 
όμολογη^γι τις, έπεί ον» ε'χομεν είπεϊν διαβεβαιωτιηώς οτί 
ονόΛς Ιστα»• τούτον άγχινούστερος (άδηλον γάρ), άεΐ δεησεε 
την -τον μετά ταύτα ίσομένον οννετωτερον χρίσιν περι^ 30 
μενεεν ηαΐ μηδεποτε ονγηατατι&εσ&αι τω ηρειττονι• ίνα 42 

ι 

4. Ιστ Ίλρ] Ρ1&(ο Ρ]ι&6(1γ. ρ. 2β4. ΗβΓοάοί. νί(. ΗοΜβΗ 11. 
^ .ρ. Ρ. 492. β. ^Ίίάγουα^ β. 7. τ^ οιη ν. ίρβητ^σωμιψ V. 
9.' σνμφωρους V. 11. αυητωτάτωΐ βίο ίη&& ^τιο^αβ ν. 15 6|1 27 

σηϋιιη ον^«τι«τατο$, γ. 18 συρ^τώτατορ, γ. 20 φρύρψωτάτψ. 
13. δοί^ Ι*. 

ίίέχί. Βηρ. 5 66 (Ρ " 77) ΠΥΡΡϋΝΕίΩΝ 

ί^ χαΐ πατά αυγ%ω^ηοιν δωμ^ν οτι ονΛβίς τον νποτι&Βμέ- 
νον ανν&ΐον ανν6%ωτ€ρος οντε ίοτιν οννε έγένετο οντε 
ίοται, ονδϊ ως πιστβνΗν αντφ ηροαηηει. έηδϊ γαρ /ΕΐαΑιστα 
οΐ ανν€τ(^ϊ φιλονοιν Ιν τ^ των πραγμάτων %αταοηΒν^ τοις 
5 αα^ροϊς ηαριατάμΒνοι ηράγμααν υγιή χαΐ αΧί/^Θ^η ταύτα 
9οκ€ϊν είναι ηοηίν^ οτ^α^' τ£ λέγ^ι σντος ο άγχίνονς, ονχ 
εΐαόμε&α πότερόν ηοτ$, ως ίγει το πράγμα φναεως, ούτω 
Χ^γ^^^. V φ^νάος αντό υπάρχον ως άλη&ίς ηαρίστ^οί %αΙ 
ημάς πείθει φρονβϊν ως περϊ άλη&ονς, άτβ 9η αννετωτ$^ 

ίορος των ανθρώπων απάντων ύπαρχων %αϊ 9§ά τούτο νφ 
ημών ίλίγχεα&αι μη δυνάμενος. ονΛί τούτω τοίννν ανγ-* 
ηατα&ηαόμε&α ως άΧη&ώς τη πράγ^ιατα ιιρίνοντ$, άίά το 
οΐΰϋ^αι μίν αυτόν άλη^ Χέγειν^ οϊεσ^αί 9* οτι 9ι ύπερ- 
βολην άγχινοιας τα 'ψεν9ή των πραγμάτων Φς άλη&η βου- 

15 Χαμένος παριοτάν, α φηοι λέγει. 9ιά ταΐ/τα μεν ονν ονά^ 
τω των απάντων άγχινουστάτω 9οκονντι ύπάρχειν έν τ^ 
κρίοει των πραγμάτων χρη πιοτεύειν. 

43 ΕΙ 9^ φησει τις οτι τη των πολλών ουμφωνία 9εί 
ηροοεχειν, λεξομεν οτι τούτ ε'οτι μάταιον. πρώτον μϊ^ν 

οαγάρ οπάνιον ϊοως ίοτϊ το άλη&ες, ηαι 9ιά τούτο ίν9ίχεται 
§να των πολλών φρονιμωτερον '" είναι, εϊτα ιμχΙ παντι ηρι- 
τηρίφ πλείους άντι9οίούοι των ηατ αυτό ουμφωνούντω^ ' 
οΐ γαρ οποιονούν άπολιπόντες ηριτηριον ^ερον του αυμ- 
φωνεΐα&αι 9οκονντος παρά τιοιν άντι9οξούϋΙ τε αντω και 

25 Μίνα πολύ πλειους είοι των περί αυτού αυμφωνουντε»ψ. 

44 χωρίς 9^ τούτων, οΐ συμφωνούντες ήτοι έν 9ιαφόροις ειοι 
9ια&εοεαιν η έν μια. έν 9ιαφοροις μεν ούν ού9αμως όσον 
έπΙ τω λεγομένω' πως γαρ αν τα αυτά Φλέγον περί αιΙ- 
τού; εΐ 91 έν μι^, έπεϊ %αι 6 εΙς 6 λέγων έ'τερόν τι μιαν 

30 έχει 9ια&εσιν %αι ούτοι πάντες οΐ συμφωνούντες μίαν, 
όσον έπϊ ταίς 9ια&€θεοιν αίς προσέχομεν ού9ί ίέατά ηλή^ 

45 &ος ευρίσκεται διαφορά τις. 9ιόπερ ού χρη τοΙς πολλοίς 
προσεχειν μάλλον η τω ένί, προς τω καΐ άχατάληπτον 

2. συν^τωτάτουΨ 6• ίΐ^αί ηοί τΐϋίΐΐν ΐΟ. 18. ό^ φ^οΙΙΤΟ, χρη Χ, 
1Θ. ηιστιύαν <7. ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Β. (Ρ '"78) 67 

ιΙναΜ, Ηα&άη^ρ ίν τω 7<τάρτ» τροττω της Όαέψ$ως νη^μνη- 
ααμ9¥, ττ^ν ηατά ηλή&ος δίαφοράν τάψ κρίο^ων, άη^ΐρωρ 
τάψ ηατά μίρος άνϋ^ρωηων υπαρχόντων χαΐ ημών μη ίν- 
ψ»μ4τΜΨ άηάντων αντων τάς κρίύας έηβλ&^ίν ηαΐ άηοφη- 
νασ&οί %ί μίν οΐ ηΧ^ιονζ των αν&ρωηων άηάντων αηο- 5 
φαίνονται %ι δ^ οΐ έΧάττσνί• ααϊ ηίχτά τσντο ονν ατοηος 
η «ατα το ηλή&ος προκρίοις των χρινόντων• 

ΈΙ 9^ ονΛ^ τω ηλη^^εί- ηροοίξομβν , ούχ εύρηοομ^ν 4β 
ονϋνα νφ' οί %ρί&ησεταί τά ηράγμν^α, ηαίτοι τοοαντα 
Μοτα σνχχύρηϋίν δι96ντες. βιοη^ρ έξ άηάντων τούτων να 
άηατάλψίΤΟΦ^ ΒυρίοΜεταί το ηριτηριον νφ* ου ηρι&ησβταί τά 
ηράγμϋπ^α, 

ΣνμηΒριγραφομένων 6ϊ τούτω ««2 των άλλων ηριτη^ 47 
ρΐωτ^ έηεΐ Βίαοτον αυτών ητοί μέρος η πά&ος η Μργημα 
ίοτι τοϋ άν&ρωηου, άκόλου&ον μϊν ην Ιοως ^ηί τί των ΐ5 
^ίης Ι^^Μ τω λόγω ως καΙ η^ρΐ ίκ€ΐνων Ιηανώς βίρημίνον 
Ιν ψοντοίς' ίνα ϋ μηά^ την ύ9ίηην ως ηρος §%αοτον άψ- 
τίρρηαιν φ&ύγ^ιν άοηώμεν, ολίγα ηαϊ η^ρΐ αυτών έξ ίηί^ 
βί^ρου ϋξομ^ν^ ηρότΒρον ύ^ ηερϊ του ηρίτηρίου του 9ί ου 
ηαλουμένου 9ίαΧ€ξομ€&α, ^ 

"'ΙΙο)Λη μίν ουν ηαΐ αηαρος σχεδόν η η$ρί αυτό γέγονε 48 
διαφωνία παρά τοϊς δογματιηοίς* ημείς 9^ ηάλιν του ίμ^ 
μβ'&όδου ηρονοούμενοί φαμίν οτι, ίηεΐ ηατ αυτούς αν^ 
&ρωηός ίητι τό ύφ ού ηρίνεται τά πράγματα, ού9^ 9^ 
ούτος Ιχοι αν 9ί* ου ηρινειν 9υνηαβτα$, ηα&άηερ ηαΐ αύτοΪ2$ 
συνομοΐογοϋύίν , ^ αίο&ηοιν χαΐ 9ίάνοίαν, έάν 9είξωμεν 
οΐ€ ούτε 9 ι* αίο&ηαεως μόνης 9ύναται ηρίνειν ούτε 9ιά 
μόνης της 9ιανοΙας ούτε 9ί αμφοτέρων αυτών, ουντομως 
προς άΐίάοα^ τάς %ατά μέρος 9όξας είρηκαμεί^ * ηάοαι γάρ 
9οηοναν ίΐς τάς τρεϊς ταύτας άναφέρεο&αι στάσεις* άρξω^ 49 
με&α 9ί αηο τών αίσ&ησεων* 

Ουηουν ίηεϊ τινίς μΙν κενοηα&εϊν τάς αίσ&ησεις 9>α- 

7. ηρ6Μρ•ύ§ς δ&Ιιη&βίη•» η^όαη^^οις Ι*. 10. ηβτά] χα) ηατά 90, 
16. ύ^ι^μένοψ θ, 9ΐ^'ημέ9•ίΡ οβϊβή. ηΐτο^αβ αιϋιιϋοΒ ίΐ^μένου» 
25. ουτ^ς ϊχί$ ΜΟ: οοπ οαιη ΥΧ 8(6ρ1ΐΑηα8. 

5* 68 (Ρ'"79) ΠΥΡΡΩΝΕΊΩΝ 

οίν (ονόεν γαρ νποκεϊσ&αι ων αντίλαμβαν€θ&αί ΰοκοναιν), 
οί αϊ ηάντα νηοκεϊοΌ'αι νφ ων οϊονται κινεΐα&αι Χέγου- 
αιν , οί α τα μίν νηοκαΐα&αι τά ί* μη νηοχ€ΐσ&αι, τίνι 
ανγκατα&ηοομε&α ονχ ίΖομεν'. ονΤΒ γαρ τ^ αίο&ηοα τ'ην 
5 διαφωνιαν έπίπρινουμεν , έηεΐ ηερϊ αντης ζητονμεν ηότε- 
ρον »βνοηα&εϊ η άλη&ως καταλάμβανα , συτε έτερω τιν/, 
Ιηεϊ μηδΐ έ'ατιν άλλο τι %ριτηριον δι ου χρη χρίνειν κατά 

50 την ηροκειμένην νηό-β^εοιν. άνεπίκριτον αρα καΐ άκατά- 
ληητον εαται ηοτερον κενοπα^εΐ η αϊο&ηοίς η καταλαμ- 

10 βάνει τι* ω οννειοίρχεται το μη δεΐν "ημάς τη αίο&ησει 
μονή ηροαεχειν έν τη κρΙοει των πραγμάτων, ηερί ης ουκ 

51 εχομεν εΐηεϊν ει καϊ την άρχην καταλαμβάνει τι, αλλ' εατω 
κατά συγχοίρηοιν τάς αίσ&ησεις άντιληητικάβ'εϊναΐ' ονδίν 
γαρ ίιττον και όντως αηιοτοι ενρε&ηοονται ηρός την κρί- 

15 αιν των έκτος υποκειμένων πραγμάτων, αί γοΰν αια&η- 
οεις νηεναντίως κινούνται νηό των ίκτός, οίον η γενσις 
νηό τον αντον μέλιτος 6τ^ μίν πικράζεται 6τ^ Λ γλυκά- 
ζεται, καϊ η ορασις το αντό χρώμα οτί μεν αιμωηόν οτί 

52 δι λενκον είναι, άλλ' ονδί η οσφρηαις έαντη συμφωνεί* 
«)το γουν μνρον 6 μίν κεφαλαλγικός άηδ^ς εϊναί φησιν, ο 

δϊ μη όντως έχων ηδύ. κα\ οΐ &ε6ληπτοι δΐ καΙ οΐ φρε- 
νιτίζοντες 'άκονειν δοκούαί τίνων διαλεγομενων αύτοΐς, 
ων ημείς ουκ έηακονομεν. καΐ το αυτό ύδωρ τοϊς μεν 
φλεγμαίνονσιν άηδίς είναι δοκεΐ δι ύηερβολην ^ερμοτ^η- 

53 τος, τοις δ* άλλοις χλιαρόν. ηοτερον ουν πάαας τάς φαν- 
τασίας άλη&εΐς είναι φησει τις, η τάσδε μ^ν άλη^εϊς τάοάε 
δί φενδεϊς, η καΐ ψευδείς άηάαας, εΐηεΐν άμηχανον, μψ]- 
δίν ημών εχόντων κριτηριον ώμολογημενον δι ου κρίνον- 
μεν δ προκρίνει ν μελλομεν, άλλα μηδέ αποδείξεως ενηο- 

ιορονντων αληθούς τε καϊ κεκριμίνης, διά το μέχρι ννν 
ζητεΐα&αι το της άλη&είας κριτηριον, δι ου και την άλη&η 

54 αποδειξιν έηικρινεο&αι ηροαηκει, διά ταύτα καΐ 6 άξιων 

8. βλλ' Μκ^ηον V. 14. ήττον] ημών V. 19. ίΐναι] ίΪΡΜ λ^γιιΨ 
αη φηαϊν ίΙναιΨ οοΙΙ. $ 55. η ϋάΛ V. 2β. φήσηί Ι,. 27. ή νΧ, 

ιΐ να. ΥΠ0ΊΥΠΩ2ΕΩΝ Β. (Ρ "'80) 69 

τοις' μίν χατά φναν βχονσιν ί^ τούτοις ηιατενειν, %οϊς δΙ 
ηαρά φνοίψ δίαη^ίμίνοις μηδαμώς, άτοπος ξοχαι* οντβ 
γάρ άναηοάβίητως τοντο λίγων ηιστβν&ησβ'ίαί , οντβ άηο^ 
9^ι^ίν αλ'η&^ καΐ ηβηρίμενην έ'ξΒΐ 9ίά τα προΒίρημενα- εί 55 
μίψτοί χαι αν/χωρηοαί τις τάς μεν των Ηα%ά ψναιν ίχόν- 5 
των φαντασίας είναι ήιοτάς τάς ϋ Ίων παρά φναιν δία- 
τιειμίνων άηίατοϋς, καΙ όντως αδύνατος ευρεϋ^ησεταί η δια 
των αίαό'ηαεων μόνων χρίαις των εκτός νηοκειμενων. η 
οραοις γονν %α\ η ηατά φναιν εχοναα τον ηνργον ότΙ μίν 
ϋτρογγνΧον ότΙ δ^ τετράγωνον €ΐναι λέγει, ηαϊ η γενοις τα ιυ 
αντά ο η ία έηι μΙν των κεκορεσμένων άηδη έηϊ δ^ των 
ηεινωντων τ^δεα φτ^οΐν είναι, καΐ η άηο'η ηαραηλησίως της 
αντης φωνής ννητός μϊν ως ενμεγε&ονς αντιλαμβάνεται 
ημέρας δί άμανράς, χαι η όοφρηοις έηϊ μΙν των πολλών 56 
^σ»^ ίηί δί των βυρσοδεψών ουδαμώς τα αντά είναι ΐ5 
^ﻀί^ πα ι η αντή άφη εισιόντων μΙν ημών εΙς το βαλα- 
νειον θερμαίνεται νηό της ηαραοτάδος, Ιξιόντων δί ψύχε- 
ται. διόηερ ίηεϊ κα! κατά φναιν έ'χονσαι αΐ αίσ&ησεις 
(ανταίς μάχονται, καϊ η διαφωνία έοτίν -νίνεηίκριτος , ΙηεΙ 
μη ίχομεν ώμολογημένον δι ου κρίνβσ&αι δύναται, τάςιο) 
αντάς άηορίας άκολον&εΐν ανάγκη, και άλλα δ^ ηλείω 
μεταφερειν προς την τούτον κατασκενην ενδέχεται εκ τών 
ηροειρημενων ημϊν ηερ\ τών της ζηοχης τροηων. διοηερ 
σνκ αν εϊη άληθϊς ϊσως τό την αϊσ&ησιν μόνην δυνασ&αι 
κρίνειν τα έκτος νηοχείμενα. ^^ 

Ονκονν Ιηϊ την διάνοιαν μετελ&ωμεν τω λόγω. οΐ 57 
τοίννν άξιουντες τη διανοία μόνη ηροσεχειν Ιν τη κρίοει 
τύν πραγμάτων ηρώτον μϊν εκείνο ονχ έ'ξονσιν δεικννναι 
οτι χαταλι^Λτον έστι τό είναι διάνοιαν. ίηεϊ γαρ ο μΙν 
Γοργίας ονδ\ν είναι φάσκων ούδε διάνοιαν εΊναί φησι,τινες 30 
α ταντην αποφαίνονται νηάρχειν, ηώς ονν ίηικρινονσι 
την διαφωνίαν ; οντε γαρ διανοία, εηει το ζητονμενον 
ουναρηάσονοιν, οντε άλλω τινί* ονδ^ν γαρ άλλο εΙναΙ φαοι 

Ι. ίρ τούίοις οιη «ίβρίιαηαβ. 14. <ϊΠ ^' »«^ ϊ^• ί*^^ ^^^ ^' 
17. ν»* Ρα&ήοίπβ. 20. βύναρτα»• ΡΟ. 70 (Ρ'"81) ΠΥΡΡΩΝΕΙύΝ 

ηανά την νηό&ΒΟίν την νυν νπο%9ΐμένην, Λι ου ηρίνεται 
τα πράγματα, άν^ηίχριτον αρα καΐ άκατάληητον ίσταί τιο- 
τ^ρον ί'οτί διάνοια η ονη ίστιν φ αννείϋέρχβχαι το μ^ 
δεϊν μόνη τη όίανοία ηροσεχειν έν τη των ηραγμάτωψ 

58 κρίοΗ, τη μηϋηω καταλημμενη. άΧλά χαταληφ&ω η ίιά- 
νοια, ηαΐ ωμολογηα&ω το εϊναι ταντην κα&* ύηοϋ-εσιν* 
λέγω οτι ον δύναται κρίνειν τα πράγματα* εΙ γαρ μηί^ έαν— 
την άηριβώς ορά, άλλα διαφωνεί ηερί τε της ουσίας αυτή^ 
καΐ τον τροηον της γενεαεως παΐ τον τόηον έν ω εοτιν, 
ιοηως αν δννη&είη των άλλων τι ακριβώς καταλαμβάνβιν ; 

^9 ίίίομενον ίί »αι τον την διάνοιαν κριτιηην είναι νιο ν 
πραγμάτων , ονγ^ ενρησομεν πώς κατ αύτην κρίνον μεν• 
πολλής γαρ ονσης της κατά άιάνοιαν διαφοράς^ .ίπειί'η 
έτερα μεν έοτιν η ΓοργΙον διάνοια, καθ•* ην φησι μηδίν 
15 εΤναι, έτερα δ^ η ^Ηρακλείτον, κα&* ην λέγει πά%τα είναι, 
έτερα δ^ η των λεγόντο)ν τάδε μεν είναι τάδε δΐ μη είναι, 
πώς ίπικρινωμεν την των διανοιών διαφοράν ονχ έ%ομεν, 
ονδί δυνηοόμε&α εΙπεΙν οτι τη μίν τούδε διανοίψ κατά- 

60 κολον&εϊν προαηκει τη τούδε δί ονδαμώς. ην τε γαρ δια- 
20 νοΙα τινί κρίνειν τολμώμεν, της διαφωνίας μέρει ανγκατα^ 

τι&εμενοι το ζητονμενον αυναρπάσομεν ' ην τε έτερω τινί, 
φενοομε&α οτι μόνη τη διάνοια δει κρίνειν τά πράγματα. 

61 λοιπόν έκ τών περϊ κριτηρίου τού νφ ού λεγομενον ρη- 
Μέντων δεικννναι δννησόμε&α ότι μήτε την άγχινονοτέ- 

Ίϊί^ραν τών άλλων διάνοιαν ενρεϊν δννάμε&α, ότι τε αν εν- 
ρωμεν τών τε γεγενημενων καϊ ονσών διανοιών άγχινον- 
οτεραν διάνοιαν, έπεί άδηλόν έοτιν εΐ πάλιν ταύτης έτερα 

62 Ισται άγχινονοτερα , "*ον δει προοεγειν αντη , ότι τε καν 
νπο&ωμε&α διάνοιαν ^ς έντρεχεοτέρα^ ουκ αν γένοιτο, ον 

^ ονγκατα&ησόμε&α τω δι αντης κρίνοντι, ενλαβονμενοι 
μη ψευδή τινά λόγον προφερόμενος δια το οξυτάτης δια- 
νοίας μετεοχηκεναι δύναται ημάς πεί&ειν ότι άλη^ς έστιν. 
ουκούν ονδ^ τη διάνοια μονή δεϊ κρίνειν τα πράγματα• 

7. μη αντηρ Χ. 11. ηαΐ οιη Χ, 13. οΰαης οιη V. 15. 'Η^α- 
Ηλίίτου] οί. δοΙιΙθίβιιη&οΙιβΓ ρ. 442. 19. ^ί τούύιΨ 20. δοκώμί» Ο. 
23, λίγομέρωρ ί : οί. $ 47 βχίΓ. 28. τι] 6^ ¥0. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Β. (Ρ 81) 71 

^ίίηβταί Ιέγ^ιν οτί άί άμφοτβρηψ. δ ηάΧίΡ ίοτίν οί9ύ- 63 
ι^βίτο^ * σν μόνοτ γαρ ονχ οδηγονοιι^ αί αία&ηα^ις %'ην Λία^ 
νοιαν ηρος ηατάληψίΡ, άλλα ηαϊ έι^α^^τΛούρταί αντ^. αμε- 
λεί γουψ Ιη τον το μέΧί τοϊαδε μ^ν ηιηρο¥ τοίϋίβ ί^ γλνκν 
φαί99ϋ^αι ο μ^ν ^ημόαρηος ίφη μν^9 γλνην αυτό ΒΪναί 5 
μι^€ ηακ^όν 9 ο 91 ^ΗράηΧ^ιτος αμφότερα• νοΙ ίηϊ των 
αΧΧων αίο&ι^αήν τ^ ηαΐ αία&ί^τώρ 6 αντός λόγος, όντως 
άαο των αΙα&ησ€ων ορμώμενη η ίίάνοια διάφορα τη ηαϊ 
μαγόμ^ω άηοφαιψεσϋ-αι άναγηάζ€ται. τούτο 9^ άλλοτριον 
έση ηρηι^ρίον ηαταλίριτικον• Λτα κάκεΐνο λ^ΐίτίον. ήτοι 64 
πάσαίς ταϊς αΙα^Οίσι καϊ ταΐς ηάντων διανοίαις ηρινονοί 
τα ηράγματα ^ τίοΐν, αλλ* €ΐ μϊψ η^Οϋος λέΙ%ι τις, άόν- 
νατα άξιωα^ι τοοαντης μάχης έν ταϊς αίο&ηοβοι ηαΐ έν 
ταΐς όιαψοίαις ίμφαινομένης , άλλως τε και ίηίϊ της Γορ- 
γιου Λιανοίας άηόφαοίς ίατι το μη ίείν μήτε ί)ίΙα&ηθ9α& 
μί^ο ίιανοία ηροοέχειν , ηεριτραηηαβται ο λόγος, εΐ ϋ 
τΐϋίν, ηως κρινοναιν οτι ταΐοόε μίν ταίς αίσ&ηοεαι ηαΙ 
τ^ 9ιανο{ψ ηροαέχειν όεϊ ταΙο9ε 9ϊ'ον, μη έχοντες ηριτη- 
ριοψ ωμοΧογημένον 9ι ον τάς διαφόρους αίσ&ηαεις τε χα} 
διανοίας ίηιηρινοναιν ; ην δ^ λεγωσιν οτι τάς αίσ&ηαεις 65 
ηαί τάς διανοίας τη διάνοια %αΙ ταϊς αία&ησεσι ηρινονμεν, 
το ζητούμενον ϋνναρηάζονσιν \ ηερϊ γαρ τον εΐ δύναται 
τις δια τούτων ηρίνειν ζητονμεν, είτα κάηεϊνο ^ητίον οτι 66 
ήτοι ταίς αίσ&ήσεαι τάς τε άΐο&ηαεις χα} τάς διανοίας 
κρίνετε, η ταΐς διανοίαις τάς τε αίσ&ηοεις και τάς δια^2& 
νοίας^ V ^**^^ ** αίο&ησεοι τάς αία&ηαεις ηαϊ ταϊς δια- 
νοιαις τάς διανοίας, η ταίς μ^ν αία&ησεαι τάς διάνοιας 
»ή ίέ διανοΙα τάς αίο&ηαεις. ει μϊν ονν ταΐς αίσ&ηϋεοιν 
η τη Λανο/9 αμφότερα ηρίνειν έ&ελησονοιν, ονηέτι δι αΐ- 
σ&ηοεως ηαϊ διανοίας ηρινουσιν άλλα δι ενός τούτων, οηερ 30 

2. νΐΛάάν. 11. διαφωψίαις Ον. 13. ίρ ροβ<: κα» οιη V. 17. ροβί 
ΐΜ7/^ ΚαΙιποίαβ &ί1ά, ςη^β Ιί1)Η ν. 21 ροβί χρ^ρουμιν ροηιιηί, τ^σΐ Λ μη 

18. τ§] τ5Λ τηΨ 21. χαλ τάς V, τε χαΐ ΤΟ. ροβ^ η^^νοΰμερ 1α- 
ίΐιη»ιη ίίαβπίΓηιιί 18, 4αιη τ^οΐ βϊ μή V. 22. του] τούτον ΡβΥ. 

23•. τοντο αν: οοιτ ΚβΙ)Π€ίρ». 25. η^Ιριται. Ι,» 26. ι? — 27. Λα- 
»ο/ας, οιη Κ. 26. τι] μϊν Ι». τι (Ρ "'82 "'83) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

α9 ίλωνταί* ηαι ηαρακολου&'ηαοναιν "'αύτοίς αϊ ϊμηροα&εν 

67 ΒΪρτιμέναι άηορίαι. ιΐ 9ϊ ταϊς αίσ&'ήσδσί τάς αίαϋ^ηοείς 
%αϊ τί] ίιανοία τάς διάνοιας ίηικρίΡονοιν, Ιηειδη μάγονται 
Μαϊ αίσ&ησεις αίαβ-ηοεαι %άϊ ϋιάνοιαι άιανοίαις, ηντινα αν 
5 Χάβωαιν από τών μαγομίνων αίσ&ηαεωρ προς την κρίσιν 
%ύν άΧΧων αίσ&ι^οεω^, »ο ζητούμβνον ονναρηάοουαιν' μέ- 
ρος γαρ της διαφωνίας ως ηιστόν Ί^δη ληψονται ηροςί τ^ην 

βθ τών έη ίσης αύτω ζητονμένων ίπιηρισιν. 6 άΐ α«/τος και 
έπι των διανοιών λόγος, ει δ^ ταϊς μ^ν αίο^ηοεοι τας δια- 

ίονοίας έπικρινοναι τη διάνοια δ^ τας αίσ&ηαεις, ο διάλ- 

ληλος ενρίακεται τρόπος, ιια&^ ον ϊνα μϊν αί αία&ηαεις 

ίπιχριθ-ώσι , δει ηροπεκρίσ^αι τάς διανοίας, ϊνα δί αί δια- 

βθ νοκχι δοχιμασ&ώοί , χρη ηροδιακρινεσ&αΐ τάς αισ^ηοεις» 

ιηεΐ ονν μήτε νηό των ομογενών τα ομογενή χριτηρία 

15 δύναται έηιχρίνίο&αι μήτε νηό ενός γένους «μφον^ρα τα 
γένη μήτε υπό των ετερογενών εναλλάξ, ον δυνηοόι^άϋ^α 
ηροχρίνειν διάν,οιαν διανοίας η αϊα&ηαιν αία^ηαεως• δια 
δ^ τούτο ονδί ίξομεν δια τίνος ηρινονμεν* ει γαρ μητΒ 
ηάοαις ταϊς αία&ηοεαι ηαΐ ταϊς διανοίαις ηρίνειν δυνηοό- 

20 με^α, μήτε είσόμε&α ηοίαις μϊν δεΙ ηρίνειν ηοίαις δϊ μ^η, 
ονχ εζομεν δι ον κρίνον μεν τα ηράγματα. ωοτε %αϊ διά 
ταντα άννπαρκτον αν εΐη^τό χριτηριον τό δι ον* 

70 "Ιδωμεν οϋν έξης ηερϊ τον χριτηριον κα&\ο κρίνεο&αι 

λέγονοι τα ηραγ/αατα. ηρωτον τοίννν εκείνο έοτιν ειηείν 

25 ηερϊ αντον ότι άνιηινοητός έοτιν η φανταοία. λέγοναι 
γαρ φανταοίαν είναι τνηωσιν έν ηγεμονικοί, έπει ονν τι 
'ψνχη και τό ηγεμονικόν ηνενμά έοτιν η Χεητομερέοτερόν 
τι ηνενματος , ως φαοίν ^ ον δννηαεταί τις τνηωαιν ^Λί- 
νοεϊν έν αντώ οντε κατ εισοχην καΐ έξοχην, ως έηί τύν 

30 οφραγίδων ορώ μεν , οντε κατά την τερατολογονμένην έτ€- 
ροιωτιχην' ον γαρ αν μνήμην τοσούτων αναδεξαιτο θεω- 
ρημάτων όσα σννίστηοι τέχνην, έν ταϊς έηιγινομέναις έτε- 

6. οννα^πάζονοι ΙΤΟ, 13. η^οό^αx^^ν^'^σ&α^ Χ. αη ηροίαυπρι- 

νϋα^αιί 24. «?»«» τ* ηΐ(ίΙ ΕΟ. 25. άη^^^96ηι6ς ΡΟ : V οηίιη, <ια»ο 
ίπίβι- ίίπιΐΐβ ©4 έοτιν ΙβςυηΙιΐΓ, οτη. 32. ίηιγινο(ΐίναίς ίΓ<7. ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Β, (Ρ "84) 73 

ρθ€»α€αι των ηροϋποχαμενων ά,ηαΧειφομέννϊν* ει μεντοι 71 
χαΐ ΙηίΨΟ^ΐ'Θ^ναι ίνναιτο ^ φανταοία, άπατάΐι^ητος εσταί' 
έηεϊ γαρ ηα&οζ ίατίν ι^εμονικού , το ^ί ηγεμονι%ον ον 
κοΛαΙαμβάνεταί, ως ϋείΐαμεν^ ονδΐ το ηά&ος αντον πάτα- 
λι^φόμε&Ο' είτα εΐ καΐ δοίημεν οτι %αταΧαμβανεται ή φαν-»• 72 
τα0ΐα, σν δύναται πρίψεσ&αι [χα ι] αατ αντην τα ηράγματα ' 
οι; γαρ δι έαντ'ης έηιβάλλεί τοις έκτος χαϊ ψαντααιούται 
7} διάνοια, ως φασιν, αλλά δια των αία&'ησεων, αΐ δί αιοϋ-η- 
αεις τα μϊν έκτος ύποηείμενα ον ηαταλαμβάνονοιν, μόνα 
δε, ει £ρα, τά εαυτών ηά^τ}• %αϊ η φαντασία ονν τον μ 
ηά&ονς της αία&ησεως ίοται, όπερ διαφέρει τον έητός 
νηοΜΜίμίνον' ον γάρ το αντό έατι το μίλι τω γλνχάζε- 
α^αί με ηαί το αψίν&ιον τω ηιηράζεο^αι, αλλά διαφέρει, 
ει δΒ διαφέρει τούτο το ηά&ος τον έχτός νηοηειμενον , η 73 
ίρανταοια εσται ον}[\ τον έχτός υποκειμένου αλλ* έτερου ι& 
τινός 9 διαφέροντος αντον• εΐ οϋν κατά ταντην κρίνει η 
διάνοια, φανλως κρίνει καϊ ον κατά το νποκείμενον. διό- 
περ άτοπον έοτι το κατά την φαντααίαν τα έκτος κρίνε- 
σ^αι λέγειν. άλλ' ονδ^ τούτο εατιν εΙπεΙν οτι η ψνχη 74 

χαταλαμβάνει διά των αΙσ^ητικών πα&ών τα έκτος νπο- 2υ 
κείμενα διά το όμοια τά πά&η των αίσ&ησεων είναι τοις 
έκτος νποκειμένοις. πο&εν γάρ εισεται η διάνοια εΐ όμοια 
Ιοτι τά πά^η των αια&ηαεων τοΙς αία&ητοΐς, μήτε αντή 
τοις έκτος έντνγγάνονσα , μήτε των αία^ησεων αντί] την 
φναιν αντων δηλουοών αλλά τά έαντών πάΰ•η, κα&άπερ^^ 
έκ των τρόπων της εποχής έπελογιαάμην. ωαπερ γάρ ο 75 
άγνοων μ\ν Σωκράτην εΙκόνα δε τούτον &εασάμίνος ον% 
οίδεν εΐ όμοια έοτιν ή εϊκών τώ Σωκράτει, οντω ηαϊ η 
διάνοια τά μίν πά&η των αισ&ηαεων έποπτενονσα τά 
ύέ έ9ίτος μη θεωρούσα ονδί εΐ ομοιά έατι τά των αίσ&η- 30 
σεων πα&η τοις έκτος νποκειμένοις εισεται^ ονδί κα&' 
όμοίωαιν άρα δννηοεται τατ/ια χρίνειν κατά την φαντα- 
αίαν. άλ}.ά δώμεν κατά σνγχωρηαιν, ' προς τω επινοεί- 7β 

5. ίΙιΐΛ ίί] ίΐ *1τα V. οι»,] ο V. β. (ίυναοΘ'α^ V. 17. φαυΧο^ V. 
24. αΙο&τια{«9 αΰτύρ αντη Γ8, 33. τφ Χ^ το €6(6η. 74 (Ρ 84) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

α&αί τη9 φαψταοίαν ηαΐ χΰηαλαμβά^εσ^αί , (^ί χαί έηί^ 
9€Η%ίχην ύναί τον %ξ^1ν%ϋ&αι κατ αντην τά ηράγμα^α, 
ηαίτοί τον Χογον παν το Ιναντίον νηομνηαανχος* ονηούν 
ήτοι ηάοψ] φαννααΐα ταστενσομΒΡ, ηα&' ί^ν ΙΧεγΒ ηάσας 
5 'ίάς φανταοίαζ άηίστονς ^Ιναι, κα,Ι πΒρίτραηηοΒται ο λόγος 
€ΐς το μΊ} είναι πάοας τάβ φαντασίας ώστε ηαΐ ηατ αντάς 

77 χρίνβο&αι δνναα&αί τά πράγματα, ά δ^ τιαίν , πώς ίπι- 
ηρινονμεν οτι ταϊσδε μ^ν ταΐς" φανταοίαις πίστεύβΐν προσ- 
ι^ΗΗ ταίοδε ϋ άπιοτείν; εΐ μ^ν γάρ άνεν φαντασίας, Α»- 

ιυ ϋονοιν οτι ηαρέλκα "η φαντασία προς το πρίνείν, εϊγε 
χίαρϊς αντης ηρίνεσ&αι δνναϋ&αι τά πράγματα \τίνα^ λέ- 
ξοναιν* ιΐ δ^ μετά φαντασίας , πώς λψρονταί την φαφ^τα- 
σίαν ^ν παραΧαμβάνονσι προς την τών άλλων φαντασιών 

78 ηρίσιν^ η πάλιν αντοίς άλλης φαντασίας δεήσει προς την 
15 κρίσιν τών άλλων φαντασιών, ηαΐ εΙς την εκείνης κρίσιν 

άλλης, καϊ εΙς άπειρον, αδύνατον δ^ άπειρα ίπικρϊναι* 
αδύνατον άρα ενρεϊν ποίαις μ^ν φαντασίαις ώς κρ^Φΐ^ριΌ^ 
δεΙ χρησ&αι ποίαις δ^ ουδαμώς, ίπεί ονν καν δώμεν οτι 
κατά τάς φαντασίας δεΙ κρίνειν τά πράγματα, έκατέρω&βν 
^ περιτρίπεται ο λόγος, Ιία2 ί» τον πάσ^ πιστεύειν «αϊ έ% τον 
τισΐ μίν πιστεύειν ώς κριτηρίοις τισΐ δ^ ,άπιστείν, σννάγε^ 
ται το μη δβΐί^ τάς φαντασίας ηρός την κρίσιν τών πραγμά-- 
των ώς κριτήρια παραλαμβάνειν. 

79 Ταντα μϊν άρκΒΐ ννν είπίϊν ώς έν νποτνπώσει ηαΐ 
25 προς το κριτήριον κα&* δ κρίνεσ&αι τά ηρα;^μοτα έλεγετο. 

εΐδέναι δ^ χρη οτι ον προκΒίΤαι ήμϊν άποφηνασ&αι οτι 
άνύπαρκτόν ίστι το κριτήριον το της αληθείας {τοντο γάρ 
δογματικον)' άλΧ ίπεϊ οΐ δογματικοί πι&ανώς δοκονσε 
κατεσκενακεναι οτι έ'στι τι κριτήριον άληϋ-βίας, ημείς αϊ;- 
30 τοις πι&ανονς (^οχον^τα^ είναι λόγονς άντε&ηκαμεν , οντε 
οτι άληΰ'εϊς είσΐ διαβίβαιούμενοι οντε οτι πι&ανώτηροι 
τών εναντίων, άλλα διά την φαινομενην ϊσην πι&ανότητα 

β. ίίρα^ πίστας ηάααςψ ά^ΒΪΛ^ηΛ>Λί ιΛ 6(ί&ιη δίβρίιιιηυβ. 12. φαν- 
τααΐας όίησιι, πϋζ ΡΟ. -η^ρ οιη V. 20. ηάσγ^ Χ: εβίβή ηασι ΥΛΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Β. (Ρ'''85'"8β) '7$ 

Ίουτω^ %9 τώψ λόγων %αϊ %ωψ ηαρά νοίς ίίίγμαηΐΜοΊς «#1- 
μ^ωψ %ψρ ίποχηψ ουνάγοιη^ς. 

Έί μέψχΌΐ χάϊ ίοίημεν ηα&* νηο&€θΐν βΐναί τι της 80 
άΧη^ηας χρηηρωψ, αχρηοτον ΛνρίΘηβταί "'ηαΐ μάταίοψ^ 
έαρ νηομψηοωμ^ν ο%$, οαον ίηΐ %οϊς Χ^γομέψοις νηό %Λ¥ 5 
9ύχμα%Μ*ων, αι^υπαρητος μέν ίϋΤίΡ η άλη&Βία αννηοστα%οΨ 
Λβ %6 αληΟ'ίς- νηομιμνησηομεν ίί όντως, Χέγ^ιταί ^ια- 81 
φέρΒίΨ %ης άΧη&$ίας το άλ'η&^ς τριχως, ούαία σνστάσβι 
ίνψάμπ, σναία μίν Ιπβϊ το μίν άλη&Ις ασωματοψ έστ»^ 
(αξίωμα γαρ Ιατι και λ€%%ον) η δ^ αΧη&βία αώμα {Κάτι γαρ ιο 
έπίοη^μ^ πάντων άλη^ων άηοφαντι%η^ η ί^ ίη$στημη ηως 
ίχον ηγΒμονιηον ωαη^ρ καΙ η ηως £χ&νσα χ€}ρ ηνγμη^ το 
ί^ 'ηγβμονίϋον οωμα* ίοτι γαρ ηαιτ αυτούς ην^υμα), αίΑ* 82 
στάο^ί 9^ ίηεϊ το μίν άΧη&Ις άηλούν τί ίοτιν, οίον "ίγω 
ύιαλέγομαί," η 9^ άλη&^ία άηο της ηοΧλων αλη&ων γνω^- 15 
θ€»ς οννίίίταται ^ 9ννάμ%ί 9\ Ιη%\ η μ\ν αλή&βία έηιστη-' 83 
μης ^χβταί, το ί^ άλη&^ς ου ηάντως* ^ιοιιβρ την μίν 
αλη'&Βίαν Ιν μόνω οηονίαιω φαοΐν ιίΐναι, το 9ί άλη&ίς 
ΜοΙ ίν ψανλω ' ένϋχεται γαρ τον φανλον αλη&ες τι άηέίν• 
ταίηα μίν οΐ άογματίχοΐ' ημ^ϊς 6ί ηάλιν της ηατά την 84 
ονγγραφην ηροαίρέα^ως οτοχαζομενοι προς μόνον το άλη-' 
^Ις νυν τονς λόγους ηοιησόμε&α , ίηύ αυμη^ριγράφ^αι 
τούτω %α\ η άλη&βια, αύστημα της των άλη&ων γνωο^ως 
%ϊψαι λεγομένη, πάλιν ίί ίή^Ι των λόγων οΐ μίν εΐαι χα- 
^ολϋΛωτΒροί, ίι ων αύτην την νηόσταοίν του άλη&ονς^6 
ιΐίνονμΜν, ρΙ ^ί βΐάιηοί, άί ων άβίχννμεν ότι ουη ίοτιν ίν 
φων^ το άληϋ-ίς η ίν λ$κτω η έν τ^ ηινηοβΐ της διανοίας, 
%ούς %α^ολιηωτέρους Ιχ&ίσ&αι μόνους ως ηρός το πα-- 
ρόν άρχέιν '"ηγούμΒ&α. ωση^ρ γαρ τίίχους &$μΒλίω Να- 
τΒνεχ&έντι %α\ τα ύηΒρχΒΐμΒνα πάντα αυγχαταφερΒται, οϋτω 3ο 
τ^ τον άλη&ούς ύηοστάοΒΐ ίιατρΒηομένη χαϊ αΐ χατά μέ- 
ρος των ίογμιχτιχών ΒυρΒΟΐλογίαι αυμπεριγράφονται. 

/διαφωνίας τοιννν οναης ηερι τού άλη^ονς ηαρά τοις 85 

14. ΙηΙ V. τό μ\ΐβ\ μ^ψ το ί, 15. τ^ς οηι Ι^, 32. τΰψ 

30ά V. 76 (Ρ•"87) ηΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ύογματίΗοίς, ϊταϊ τινίς μέν φαοιν είναί τι άλη&ίς τιν^ς 
91 μη9ΐν εϊναι άλη&ίς^ ονη ένϋχεταί την ίίαφηνίαν έηι•^ 
κρίναί, έτιβίδη^ ο λέγων €Ϊναί τι άλη^Ις οντΒ άνευ άηο- 
άδίξεως τούτο λέγων ηιοτεν&^ηαεταί δια την άιαφωνίαν ' ην 
5Τβ %άϊ (χπόδείξιν βονληταί, φέραν, ην μ^ν ψ€νάη ταντην 
δίναί αννομολογηση , απιατος εσταί, άλη&η ίέ την αηό- 
δει^ιν ΒΪναι λέγων βις τον ίίάλ).ηλ6ν τβ ^μηιητΒΐ λογον χαΐ 
αηύάδίξιν αΐτη^ησεται τον άλη^η αντην νπαρχειν, καϊ 
έκβίνης άλληρ, χαΐ μέχρις αηείρον. αδύνατον δί αηαρα 

ίοαηοδ€ξξαι' αδύνατον αρα γνωναι και οτι ίοτι τι αλη&ες. 

θβ καΐ μην το τί, οπ^ρ φαοιν είναι πάντων γ$νικωτατον, ήτοι 
άλη&^β η ψευδός έστιν η οντε άλη&ϊς ούτε ψεύδος η και 
ψεύδος και άλη&ές. ει μϊν ονν ψεύδος αυτό είναι φη^ 
αουσιν, ομολογησονσιν οτι ίοτι ηάντα ψενδή, ωοηερ γαρ 

15 Ιηεϊ το ζωον ίμψνχόν έοτί, καϊ ηάντα τά ζώα τα κατά 
μέρος ίμψνχά έστιν, ούτως εΐ το γενικωτατον ηάντων το 
τΐ ψευδός έοτι, καϊ πάντα τά κατά μέρος εοται ψευδή καΐ 
ονδίν άλη&ές. ω οννειοάγεται το μηδ^ είναι ψεύδος ' 
και γάρ αντο το ** πάντα έοτϊ ψενδη^' καΐ το *^ εστί τι ψεν- 

20 δος'* των πάντων ηα&εστως ψεύδος ίσται. ει δ^ άλη&ές 

έστι το τι, πάντα εσται άληΌ'η' ω συνεισάγεται πάλιν %ό 

μηδίν εϊναι άλη&ές, εΐγε καΐ αυτό τούτο τι υπάρχον, λέγω 

Θ7 ί« το μηδϊν εϊναι άλη&ές , ,άλη&ές ίστιν. ει Λ χα* ^«ν- 

δός έοτι και άλη&^ς το τι, έ'καοτον των κατά μέρος και 

26 ψεύδος^ εσται καΐ άλη&ές. έξ ου συνάγεται το μηδϊν φύ- 
σει αλη&^ς είναι' το γάρ φύοιν έχον τοιαύτην ώστε είναι 
άλη&ές, πάντως ούκ αν εϊη ψεύδος, εΐ δ* ούτε ψευδός 
έστιν ούτε άλη&^ς το τι, ομολογείται οτι καϊ πάντα τά 
Ιπϊ μέρους μήτε ψβυδή μήτε άλη&η εϊναι λεγόμενα ονκ 

30 ίσται άλη^η, "'χαϊ διά ταύτα μϊν ονν άδηλον ημιν εσται 
88 ει έστιν άλη&ές. προς τούτοις ήτοι φαινόμενα έοτι μό- 
νον τά άλη&η ^ η άδηλα μόνον, η των άλη&ών τά μίν 

β. απιοτα V. ^ ιηγ 2ίΛΛ V. 6. του οηι ί,. 9. μ('χ^^^ **ς άηα- 

ςον 8, 12. οντ4 ψινδος ούτι αΐη&^ς Ι'. 15. το] ** #Ό. 

18. 27. ψίϊ'ό^ς Ι.. 23. συνίΐοά^ααι ¥0. - 26. πνια άλη&ί'ς' V. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Β. (Ρ 87) 77 

άάηΧά έοτι τα ^έ φαί^όμ^να' ονδϊν 9ϊί τούτων έστϊν αλι•;- 
.&ες, άς ϋίίξομεν* ονάίν αρα έστΙν άΧηϋ-ές- βΙ μϊν ονν 
φαίψόμ&^α μόνον ίατϊ τα άλί^&'η , ήτοι πάντα τα ψαινο^ 
μένα λίξονων βΐναί άΧη^η ιη τινά- %αΙ βΙ μίν ηάντα, 
η€ρηρίη€ταί 6 λόγος* φαίνεται γαρ τια το μηδϊν ΒΪναι 5 
άλη&ές. €1 Λ τίνα, άνεηιχρίτως μίν ού άνναταί τίς λί- 
γοψ οτι τάίε μίν ίατιν άλ'η&η τάύβ Λί ψβνάη, ηρηηρίφ Λ 
χρ«/ΐ€^ος ι^τοι φαινομινον είναι λίξει τούτο το ηριτηριον 
τη «Λ^λον.^ καΐ αάηλον μΙν ουδαμώς* μόνα γαρ ύηόηει- 
ται νυν αΧη&ή τα φαινόμενα. §1 ϋ φαινόμβνον, ίπεί θθ 
ζητείται τίνα μΙν φαινόμενα ίστιν αΧη&ή τίνα ίέ φενδή, 
«βι το λαμβανόμενον φαινόμενον ηρός την ηρίσιν των 
φαανομενων ηαΧιν έτερον ά$ησεται ηριτηρίον φαινομένου, 
ηακεΐνο αΧΧον^ ηαι μέχρις άηείρου* αδύνατον ϋ αηειρα 
ΙηΐΜ^ίνεΐίν αδύνατον αρα χαταΧαβεϊν εΐ φαιί^όμενά ίοτΐΐ5 
μόνον τα αΧη&η. ομοίως δε καϊ ο Χεγων τα αδηΧα μό- 90 
ψοι^ είναι άΧη'&η ηάντα μΙν ού Χέζει είναι άΧη&ή (ού γαρ 
%αΙ το αρτίους είναι τους άατερας άΧη&ίς είναι Χίξει η το 
ηεραττονς τούτους ύπάρχβίν)* εΐ δΐ τινά, τίνι ηρινονμεν 
οτι τάδε μίν τα αδηΧά Ιοτιν άΧη&η τάδε δ^ ψευδή; φαι- το 
νομενψ μΙν γαρ ουδαμώς ' εΐ δΐ άδηΧψ ίηιζητούμεν τίνα 
των άδηλων ίατίν άΧη&ή και τίνα ψευδή, δεηαεται ηαϊ 
τούτο το αδηλον άδηλου έτερου τού ίηικρινοϋντος αυτό, 
καπεΐνο άλλου, ηαΐ μέχρις απείρου, δίόπερ ούδ^ άδηλα 
μόνον έοτι τάληΟ'ή. λείηεται λέγειν οτ§ τών άλη&ών τα Θ1 
μεν έοτι φαινόμενα τα δ^ άδηλα ' εστί ίέ ηαϊ τούτο άτο- 
πον, ήτοι γάρ ηάντα τά τε φαινόμενα καϊ τα αδηΧΜ Ιοτιν 
άλη^ή, η τινά φαινόμενα καϊ τινά άδηλα, εΐ μϊν ουν 
ττάντα , ηάλιν ηεριτραηήαεται ο λόγος, άΧη&οΰς είναι Λ- 
δομένον καΐ τον μηδίν είναι άλη&ες, λεχθ-ησεταί τε άλη^ 30 
'Θ^^ς %αΙ το αρτίους είναι τους άατίρας καϊ το περιττούς 
τούτους ύηάρχ€ΐν. εΐ δε τινά τών φαινομένων καϊ τινά 02 
τών άδηλων έοτιν άλη&ή, ηώς έηικρινούμεν οτι τών φαι- 

9. νποΜ^ψτα^ ΡΘ, 16. άβηλα μονά Ζ.. 30. τ<] 9ί ί. 78 (Ρ "'88) ΠΥΡΡΩΝ ΕΙΩΝ 

ψομί^ΦΨ τά99 μέν ίστί9 άΧη&η τάίε δ^ ψ9ν9η ; ^Ι μϊψ 9ίά 
φαινομίνον, εΙς άηΒίρον ίκβάΧίΛται ο λόγος* βΙ 9^ 9ί ά9η- 
Χον, ίηΒΪ %α\ τα α9ηΧα δ^Ηαι ηρίοΒως, ηάΧΐψ %ούτο %ό 
α9ψιΧον "^9ίά τίνος πρί^Ρ^σ^ται. βΙ μίν 9ίά φαίΨομΒΨον, ο 
6'9ίάΧΧ7^Χος ΒνρίακΒται τρόπος, βΙ 9^ 9ί άι^ι^λον, ο Βίς οίηβί•* 

93 ρον ίηβάΧΧων• ομοίως 9^ ηαΐ πΒρϊ των ά9ηΧω¥ Χ^ικτΒΟΨ ' 
ο μϊν γαρ ά9ηΧω τ$νί ηρίνΒΐν αντά ίηιχΒίράν Βίς αηΒίρον 
έηβάΧΧβται, ο 9^ φαινομένω ^ αΒΪ φα$Ψομ9νον ηροοΧαμβά- 
ψιοψ ΒΪς αηΒίρορ, η έηΐ α9^ΧοΨ μειαβαινων ΒΪς τον 9ίάΧ'- 

ν^Χψ^Χον* ψΒν9ος αρα έστΙ το ΧίγΒΐν τών άΧη^ώψ τα μίν 

94 ΒΪραί φαίνομΒνα τα 9ϊ α9ηΧα. βΙ ουν μητΒ τα φαι^ο- 
μΒνά ίοτιν άΧη^' μητΒ τα α9ηΧα μονά , μητΒ τινά μ\ν 
φαίνόμΒψα τινά 9^ α9ηΧα, ου9ίν ίστίτ άΧη&ίς. βΙ 9ί μη^ 
9βψ ίατιν άΧη&ές, το 9ί ηρηηριον 9οηΒΐ ηρός τψ^ ηρΐϋΐν 

ι^τοϋ άΧη&ονς χρησιμΒυαν , αχρηατον ηαϊ μάταιάν έστι το 
κρατηριον, ηαν 9άμΒν αντό ηατά ουγγωρησιν ΙχΒΐν τίνα 
νηόοταϋίν• ηαΙ βϊ/β ίψΒητίον ηΒρΙ τον βΙ Ιατί τι άΧη&ές, 
άηόΧον&όν εστί τους λέγοντας ως 9ίαΧΒητίηή ίστιν ίηίοτήμη 
'ψΒν9ων ηαΙ αλη&ων ααΐ ον9Βτέρων ηροη^ενΒσ&αι. 

95 *^4η6ρου 9ϊ του κριτηρίου της άΧη&Βίας φανέντος, οντε 
ηΒρΙ τών^ εναργών ΒΪναι 9ο%ούντων, όσον έηΐ τοϊς λΒγομέ- 
νοίς ύηο των 9ογματίΗών, ίτί οίον τέ ίατι 9ιιογνρΙζ8θ&αι, 
οντΒ ΗΒρΙ των ά9ηλων* ίηΒΪ γαρ άηο των ίναργων ταύτα 
ηαταλαμβάνΒΐν οΐ 9ογματί%ο\ νομίζονοίν, ϊάν ΙηέχΒίν πΒρΙ 

95 των εναργών ηαΧουμένων άναγχαζώμΒ&α , ηώς αν ηθρΐ 

96 τών ά9ηΧων^ αηοφαΙνΒΟ&αι τοΧμηοαιμΒν; Ι« ηοΧλον 9ϊ τον 
ηΒριοντος ηαϊ ηρός τά α9ηλα τών ηραγμάτων 19§ως Ιν^ 
οτηοόμΒ&α. %αϊ ίηΒί9η ταύτα 9ιά οημΒίου τΒ «α! αηο- 
9ΒΐξΒως ηαταΧαμβάνΒΟ&αί καϊ Ηρ'ατύνΒΟ&αι 9θΗεί, .9ιά βρα-^ 

30 χέων νηομνήοομεν οη χαΐ ηερί του οημΒίον ηαϊ ηίρΐ τηζ 
αηο9ΒίΐΒως ΙηέχΒΐν ηροσηηΒ$. αρξώμΒ&α 9^ άηό σημβίον ' 
%αϊ γαρ η άμό9ΒΒξίς τω γένΒΐ αημΒίον ΒΪναι 9οκβϊ. 

1. (ί* οιη V. 2. <ί/ οιη V. ' 3. το οιη Ι., 4. ιΐ] *αί $1? 
5. ^/ οηι V. 12. ίστίρ] μ6ψα ί^ϊρ $(€ρ1ι&ιι<». 16. όοηϋμΛΡ νχ. 
31. άρξόμί&ϋί Χ. ΥΠ0ΊΎΠΩ2ΕΩΝ Β. (Ρ '"89) 79 

Τύτ ηρ^γμά^ίύψ τοί^^ν %α%ά %σνς Λογματίησνς τα 07 
/«€^ ί0%ί ηρόάηλα να #^ αλ^λα, ηαϊ τΑ^ άίηΧων τα μ^ 
χα&άηαξ αύηλα τα ί^ ηρός ηαίρον α9ηλα τα Λ φνοΜ 
αίίβα. ηαϊ ηρόΛί}Χα μίν €Ϊναί φαοί τα Ιξ έαντάν €ΐς γνά^ 
Οίψ ^μϊ¥ έρχόμϋψα^ οίον ίστι το ημίραψ ίΐ^αι^ ηα^άηά^^ 
α αάηλα α μη ηίφυχβτ Βίς τηψ ημετίραψ ηΙητ%ί¥ χατσ- 
^Λι^^ν, ως το άρτιους βίναί τσύβ άστίρας, ηρός ηαίρορ Λί 96 
αΛηλα αηορ την φναν ίχρψτα ίναργη ηαρά τ$ψας ίζ<ύ&ερ 
η^ρέσταοβίς ηατα καιρόν ημίν αοηλαταί, ως έμοί νυν η 
των *^&ηνα!ων ηόλίς , φύθ6ΐ 9^ αάηλα τα μη ^χοννβ φι/- ίο 
Οίν ύηο την ημηίραν ηΙπτ€§ν ένάργΛίαν, ως- οΐ νοητοί 
9ΐόρο<* οντοί γαρ ούϋηοτΒ II έαντων .φαίνονται, αλί* βΙ 
άρα» Ι£ έτ^ρίον ηαταλαμβάνΒΟ&αι αν νομίο&Βίβν, οίον των 
^άρωτων η τίνος ηαραηληαίον, τα μίν ονν ηρο&ηλα μη 90 
ίέίΟ'&αί οημΒίον φαοιν ' έξ εαυτών γαρ αυτά Ματαλαμβά'• 15 
ψΜΌ&αίφ αλλ* ουϋ τα ηιιΰ'άηαξ α9ηλα ατΒ ίη μηϋ την 
ά^χην ηαταλαμβανόμ»να* τα ϋ ηρός καίρόν α^Χα %α\ 
τα φνοΒί αάηλα 9ία οημΒίων μ^ ηαταλαμβάν^σ^αί, ου 
μην ίέα των αύτων, άλλα τα μίν ηρος ηαίρον α&ηλα Μ 
τωψ νηοβΛνηατίηων , τα 9ί φνοΒΐ άδηλα δίά των ίνόΒίκτι- ίο 
%ωψ• των συν οημ^Ιων τα μέν έοτ§ν ύηομνηστηίά %άτ 100 
^^ντ9ινς τα 9* έν9€ηίτιΐίά. ηαΐ ύηομνηστίπον μ^ν ξη]μ9Ϊον 
χαλαϋο&ν δ αυμηαρατηρη&Ιν τω ύημειωτύ 9ί έναργΒίας 
αμω τω ύηοηΒοεϊν, ί%$ίνου ά9ηλ»υμίνου, αγηι ημάς $1ς 
ΰηόμνηαν του αυμηαρατηρη&έντος αύτω ηαί νυν ίναργως 25 
μη νηοηίητοντος, ως ίχει ίηϊ του %αη$*οΰ ηαϊ του ηυρος* 
Ιν9β§ατοίόν 9ί ίοτι οημΒϊον, ως φαοίν, δ μη αυμηαρα^ 101 
τη^^Ιψ τφ αημείωτω 9ί έναργΜίας, αΑΑ' έη της Ιδίας φύ- 
θ€ωβ %αϊ ΆοταοΗΒυης οημαίνβί το ού έατί οημΒϊον, ωα- 
ηερονν αί ηΒρϊ τό τύμα ηινηοΒίς οημΒϊά βΙοι της 'ψυχης• 90 
6&ΒΨ χαΐ ορίζονταί τούτο το οημΒϊον ούτως '^ αημΒϊόν ίατα^ 
Ιν094Ίίτ9χον αξίωμα ίν ύγΐΒΐ αυνημμένω ηροηα&ηγούμΒνον, 
ΙηναλυητίΜΟΤ τοΰ λήγοντος" 9ίττής ονν οναης των ση" 102 

8. ηΜ^Ι βν: εοιτ ρθ8( Χ δ&Ιιη&ήυβ. 23. σημίίω τ^ ΥΧ, σι^/ια*- 
ψ•μ4^ ν^ ΜΜ. 25. ^Φί^οΖς ΐΟ. 29. »«) οιη Κβν. 80 (Ρ '"90) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

μειων διαφοράς, ως Βφαμεν , συ ηρός ηάν οί^μπον άνη— 
Χέγομεν, άλΧά ηρός μόνον το ίνδ^ικτιηόν ως νηό %ων 
δογμαηχών ηδηλάο4^αι ύοηούν. τό γαρ νηομνηστιχόν ηβ-^ 
' ηίστ^νταί νηό του βίου, ίη€Ϊ ηαηνόν ί9ών τις σημ^ιονται 
5 ηϋρ ηαΐ ούλ'ήν &6ααάμ€νος τραύμα γεγβνησ&αι λέγει. ο&8^ 
ου μόνρν ου μαχόμενα τω βίω αλλά χαΐ ουναγωνιζόμ€&α, 
τφ μίν ύη αυτού π^ηιοτευμένω αάο^αατως συγχατατι&έ^ 
μενοι, τοις δ^ των δογματικών ιδίως άναπλαττομενοις άν^ 
^Θ-ιστάμενοι. 

103 Ταύτα μίν ουν ηρμοζεν ίσως ηροειηείν νπ^ρ της αα- 
φηνειας τού ζητουμένου* λοιπόν Λ ^^'ίηι την άντιρρηοΜψ 
χωρώμεν, ούχ άνύηαρκτον δειξαι τό ένδειχτιηόν αημέϊσν 
ηαντως έαηουδμχότες , αλλά την φαινομένην Ισοα&ένειαν 
των φερομένων λόγων προς τε την ύηαρξιν αυτού ηαΐ τηψ 

15 άνυηαρξίαν ύηομιμνησκοντες, 

104 Τό οημείον τοίννν, όσον ίηΐ τοις λεγομένσις ηίρϊ αν^ 
τού παρά τοΙς δογματικοΐς, άνεηινόητον εστίν, αύτίϋϋί 
γούν οΐ ακριβώς περί αυτού διειληφέναι δοηούντες, οΐ 
στωικοί, βονλόμενοι παραστησαι την έννοιαν τού σημείον, 

20 φασι σημείον εϊναι αΐίωμα ίν υγιεί συνημμένω προχα&^ 
γονμενον, έχκαλυπτικόν τού λήγοντος, χαΐ τό μϊν αξίωμα 
φασιν εϊναι λεκτόν αύτστελίς άποφαντόν σσον έφ' έαυτά, 
υγάς ίέ συνημμένον τό μη άρχόμενον άηό άλη&ούς καί 

105 λήγον εηΐ ψεύδος, τό γαρ συνημμένον ήτοι άρχεται άηό 
2&άλη&ούς ηαΐ λήγει έπΙ άλη&ές, οίον "βΙ ημέρα εστί, φως 

εστίν," η άρχεται άηό ψεύδους καΐ λήγει ίπι ψεύδος, οϊσν 
ει πέταται η γη, πτερωτή έστιν η γη^ η άρχεται άηό 
αλη&ούς χαΐ λήγει έπι ψεύδος, οίον "εΐ εστίν η γη, πέ- 
ταται η γη," η άρχεται άπό ψεύδους %αΙ λήγει επΙ άλη- 
3θ^ες , οίον εΐ πέταται η, γη, εστίν η γη." τούτων δί μό- 
νον το άπό άλη&ούς άρχόμενον και λήγον έπι ψεύδος 
ΙΟβ μοχ&ηρόν εϊναι φασιν, τά ί' άλλα υγιή» προχϋ^ηγονμε- 
νον Λ λέγουοι τό έν συνημμένω άρχομένω άπό άλη&ονς 

8. ίί] ό" νπο ί 10. πιρί Χ. 16. οσα I^. 22. άπόφαρτοψ 9Ό. ΥΠ0ΊΎΠΩ2ΕΩΝ Β. (Ρ "91) 8 1 

χαϊ Χηγ9Ψ%ί ίηΐ αλη&^ς "ηγουμενορ. ίη%αΧνη%ίηον άε ίοτι τ^ 
ίηγοντος, ΙηεΙ το "γάλα #χβι αντη" του '^χβηύηϋΒ^^ αντη** 
ίηλητα$θΨ εΪ¥αι 9ο%έΙ Ιψ τούτφ τά ουνημμένω "βί γάλα ίχει 
εντη, ηεηνηηεφ^ αντψ* ταύτα μ^ψ ούτοι, ημεϊί άί λέγομε9 ΐ07 
η^ωτστ οτι αδηλόν ίστίψ εΐ ίοτι τι Χεινεον• ίηεΐ γαρ των 5 
ίίίγμα^εΜάν οΐ μίν 'ΈπιηονρειοΙ φαοι μη εϊναί τι λεητόν 
"οΙ ίϊ στ9&ϋΗθ\ εϊψαι, όταν λεγωοιν οΐ οτωιηοΐ είναι τι Χειιτόν, 
^ΟΜ μονί] φάσει γρωνται η ηαΐ άηοάείξει, αλλ* εΐ μΙν φάσει, 
ανη^^^ορσέρ αντοϊς οΐ * Επικούρειοι (ράοιια^ την λεγουσαν 
!%ι ονη ία%ι τι λεχτόν εΐ ύί άηοίειξιν ηαραλψΙ^ονται, έηεΐ ιυ 
^£ άίίϋεμάτων οννέστηχε ληνίΛάν η άηόάειξις, έη των λεχτων 
α οίη^οτωοα ου ίυνηαεται ηρος ηΐατιν του λεχτόν είναι 
ηαράλαμβάνεο&αι (ο γαρ μη ίι9ούς εϊναι λειετον ηως ουγ^ 
ΐαρηΟΒί σνοτημα λειετων νηάρχειν;) — 9ιά του ζητούμε^ ΙΟΘ 
ψου νοιψνν το ζητούμενον ηιατούα&αι βούλεται ο ίη της ΐ5 
ύηάρζεε^ς τον αυστηματος των λεχτών εΙναί τι λεινείν 
ηαρείμενος χαταοχευάζείν. εΐ ούν μήτε άηλως μήτε 9ί 
άηοίείίεως ΙνΛεχεται ηαριστάν δτι ίοτι τι λεχτόν, άίηλόν 
έΰτ•τ ΜΙ Ιοτί τι λεχτον. ομοίως ϋ χαΐ εΐ Ιστιν ά&ωμα* 
λεχψΟΦ^ γάρ Ιοτι το αξίωμα, μηηοτε 9^ χαϊ εΐ χα&* ύηό^ ΙΟΘ 
&ιθ€Ρ εΙψ€Η τι λεχτόν άο&εΐη, το α£/»μα άνυηαρχτον ευ^ 
ρίσχε^αι, ουνεατηχός έχ λεχτων μη βυνυηαρχόντων άλλή^ 
Ιοις• οίον γονν ΙηΙ του "εΐ ημέρα ίοτι, φως ΐοτιν,^ οτε 
Ιίγω το "ημέρα ίοτιν" ούϋηω ίοτι το ^φως εοτιν," χαϊ 
οτε ϋγεε τό ^φύς ίοτιν^ ονχέτι ίοτι τό ** ήμερα ίοτιν." ^ 
η ονν τά μϊν ουγχείμε^^ ' ίχ τίνων άβύνατον ύηάρχειν μη 
ονννηαρχοντ^εν άλλήλοις των μέρων αύτων, τά ί^ ίξ ύν 
ούγχεηα% το άϋωμα ου ουνυηάρχει άλλήλοις, ούχ υπάρξει 
τό αξίωμα• Ι^α Λί χαΐ ταύτα ηαραλίηωμεν , τό ύγάς 110 
ουνημμίρον άχατάληνετον ευρε&ήοεται. ο μίν γάρ Φίλων 30 
φηοιν νγύς είναι ουνημμ^νον τό μη άρχόμενον άηό άλη-- 
&ους χαΐ Ιηγον ίηι ψεΰύρς, οίον ημέρας ουαης χαΐ ίμού 
ίίαΧεγομένου τό **εΙ ημέρα εστίν, ίγω διαλέγομαι Γ ό 81 

2. τον V. τ\» V. 5. 7. τ» οιη V. 12. ουψίοχύσα V, 

10. οτ*] <Ι? ίΐ οιη V. 

.^χ/. Εηρ. 6 82 (Κ "92) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

^όύωρος, ο μηνβ ίι^εδέχετο μη%Μ ίνάέχηαι ά(^χομ^νο¥ όηο 
άλ'η&οϋς ληγειν έηΐ ψβύίος* Ηα&* δν το μίν %Ιρημένο^ 
αν^ι^μμένον φηϋος 9Ϊναι ΟομΙ, ίηεϊ ι^μέράβ μ^ οναν^ 
ίμον ί^ οιωηίζααντος άηο άλΐ]^Θνς άρίάμ^νον έψ9Ϊ φ6ν9θ£ 

111 '"%αταλήξ9ί, έΗ€ίν^ ί^ άλ^&ές "βΙ ουκ ίοτιν άμε^ %ών 
ον%ω9 ατοίχ^ϊα, Μα%ιν άμερη %ω9 οντω9 στοιχεία '" άΛ 
γαρ άηό φενάονς άρχόμενον %οϋ 'Όι/'μ !α%§¥ άμερή τύν 
ζν%ω¥ οτοιχεία** εΙς. άλη^^ς ΐίαταλ'ίιίει %ατ αυτοΐ' το *^ εστίν 
αμερή των οητων ατοιχεϊα" οΐ άε την συνάρτηοιν είσ- 

ίο άγοντες νγύς είναί φααι αννημμενοψ όταν το άντίϋείμε- 
νον τω ίν,αύτω Χηγοντ$ μάχηταί τω ίν αντώ ηγονμενφ' 
%α&* ους τα μϊν είρημενα συνημμένα εοταί μοχθηρά, 

112 ίηείνο α αλη&ίς "εΐ ημέρα εστίν, ημέρα εστιν»^ οΐ ά^ 
τ^ ίμφάσεί κρίνοντες φαοίν οτι άΧη&ες έατι ουνημμί- 

19 νον ου το ληγον ίν τφ ηγουμενω περιέχεται άυνά^ιει ' 
%α&^ ους το ''«/ ημέρα ίστιν^ ημέρα εαη'* χε^Ι ηάν ^αφο- 
ρΜμενον [α{/αι/«α] ουνημμένον Ισως ψευίος εοται* σι/το 

118 γαρ τι ίν ίαυτω ηεριέχεσΟ'αι άμηχανον* ταντηιν τοίννν 
την ΛφαφωνΙαν έπικρι^ηναι αμηχανον ίσως αν είναι βόίει. 

20 οΰτε γαρ άναηοδειίΗως ηροκρίνοντές τίνα των στάσεων τύν 
ηροειρημένων ηίστοί ίσόμε&α ούτε μετά άηοίείξεως• και 
γαρ η άηοδειίις ύγιης εϊναι 9ο%εΙ όταν άηολονΰ'^ τ^ άιά 
των λημμάτων αυτής ουμηΐίοη^ το συμηέρασμα αυτής ως 
λήγον ηγοχ/μένψ, οΐ^ν ί^τωίΐ **εΙ ημέρφ εστίν, φως ίστιν 

35 άΧΧά μην ημέρα εστίν * φως άρα 4'μτιν• εάιερ ημέρα έ'στι, 

114 φως ε'στιρ' καί ημέρα εσ%ι καϊ φως ί^τιν*** ζητουμένου ύί 

η^ρϊ του ηώς ^ριψ^νμ^ την άκολον&ίαν τον λ^γοΜΤος 

ηρος το ηγούμενύν , ο δ^^^ληλος εύρισζεΛαι τροηοί* ϊνα 

μ^ν γάρ ή πρισις του συνημμένου άηοίειχβ•^, το σνμηέ" 

3ορααμΐι τοις λημμασι της άηο&εϋεως άηολουί&εϊ, είς ψ^ρο^ι- 
ρηηαμεν ' ϊνα όΐ πάλιν τοντο πιστευ^, 9εΐ το συνημμέ- 

ΡΙαΙνοΗ. 387 Α, αννάγονπζ V, συ^^»σ(νχο^τ^$ #0. 1β. π&ρ] ηαν το V. 
ίίψι^^ονμιψοψ χ. 19. δά%Α^ψ^ 20. ψάαηΛψ Χ, «Μΐη(ΜίΙ«οιιιιιιι $4β> 
ρΗλπηβ. ΎΠΟΤΥΠΩ2ΒΩΝ Β. (Ρ '"Μ) 83 

ν^ ΙΜΜ %ιίν ώΜ^λσν^ίαψ ίηίΜ€ηρί9&α$. δηβρ ατοηατ. άχα- 115 
ιάίηη^οψ ίρα το ύγάς σνρημμεψο^• άλλα ηαϊ το ηρο^ 
ΈΛ&Ύΐγ^μ9¥θ¥ £πορόψ ίύτ$¥• το μ^ γαρ ηροϋα&ηγονμβ" 
ψ^ψ , "'ως φαοί¥, ίοτϊ το ηγούμ^νο^^ ί$^ τοιούτω ου^ημ-- 
μίψψ, ο αρχ&ιραι άηο αλι/^ονς ηαΐ ληγ^ί ίηϊ αληθές, ά ΐΐβ 
9ί έχΛαλν^ταϋον ίότί τον λι^γοψτος τ^ σημ^ίορ, ^τοι ηρό^ 
^ηΐόν έστι το ληγοι^ η αδτιλον. ά μ^¥ ούψ ηρόάηλορ, 
ψϋϋ τ^ν Ιίοίαλνψορτος ά^αεταί, άλλα ϋνγκαταλί^φ&ι^Όίταί 
Λντψ^ ίίαΐ αύη Ιανι^ αυτού οημαωτορ, ίιοή^ρ ονδϊ έηφ^ο 
(«ιίναικ αημβΐατ• βΙ ϋ αάηλον, ίη€ΐ ηΦρΙ τωρ άδτ$λΦν ίξοτ- ιο 
η&μίψι^αΜ άνβηοί^Ιτως ηοΐα μέψ ίοτιν αντύν άλη&η ποία 
ίΐ ψενάη, *αΙ 6λ»β η εοτι τι αύτύν άλη&ές, α&ηλον Βοται 
ίϊ άζ άλψι&ϊς λ'ηγη το ονψημμίψοψ. φ ον^^αΰέρχεταί χα} 
το ά^ι/λ0τ ^Ι^αι βΐ ηροηα&ηγίϊτοί το ίψ αντφ ιζγούμβροψ• 
οΗχ, α %Λ ταντα ηαραλίη»μ%ί^, ου άύ^αται έκηολυητίκοψ 117 
ίΐί^αι τον λέοντος, ΒΪγβ ηρος το αημ^ϊΐον ίστι το οί^μΒίω-- 
τοφ^ Μ€ίΙ ίία τούτο ουγηαταλαμβαν^ταί αύτώ, τά γαρ ηρός 
τί άΧληΙύίς ουγηοιταλαμβάνεται* ηαϊ ωση^ρ το 9μΙ$ο^ ηρο 
τού άοΛοτ^ρού ύς ίβξιον άριατηρού ηαταληφ^ψ^αί ου Λυνα^' 
χαι, ον^ί άράηαλίψ , %αϊ Μί τΛα άλλων των ηρός τι πα-το 
^τηληθ€0£, ούτως ονί^ το αημ^ϊον ηρο τον αημΒίωτον 
ηηαλ'ηφ&ηνΛέ δυνατόν Ιοται* ύ ά' ^ ηρο^αταλαμβάνε-- ΙΙΒ 
ΤΜ τά αημ^ίΐσν του βτ/μπωτού, ούΛ ίηηαλνητιηορ ανΦον 
ίνναται νηάρχΒΐν τον οιμα αύτφ %αΧ μη μβτ αύτο ηατα- 
Ιτμβαψομί^ον• ^ύηούν ηαϊ οαον Μ %οί£ ηοινοτερον λβ- 35 
γομένίΗ£ ύηά των έ^ΜροϋΙων άν9ηιρ6ητόν ίστι το οημΒίον. 
%ύ γάρ ηρός τι ηαΐ έηιΛίλυί^τίηον τον οημΒίωτού, ηρος φ 
^ο)ν ςάτά ^αι, τούτο ΒΪναι λέγουαρν. ο^%ν $1 μ^ ηρός 110 
ιΊ έστι »αΙ ηρος τφ αημ%ιωτψ^ ουγι^αταλαμβάψΒΟ^αι ηάν^ 
τως οφ€ίΧεί τω αημ$ιωτφ^ κα&άηερ το άριστ$ρον τω ίςίμβιο 
ιβι το άνω τψ κάτω ηαί ^ά άλλα ηρος τι. %1 9^ Ικηα-ί, 
^νί^τίΛΟΨ 4στι τού οημΜίωτον, ηροηαταλαμβάνοσ^αι αυτού 
%αντως οψΗλ^ι, ϊψα ηρο€ηιγνωο91ν Βίς Ιννοιαν ημάς 

* 

β. ΙιηύΛψηηο^ Ι•. 18. Λ οη V. 

6* 84 (Ρ"'94) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

120 άγαγη τον ίΐ αντον γινωσηομέ^ου πράγμαΨΟ^. ά^να^αχ 
9^ ίννοιησαι πράγμα μη Λννάμβνον ηρό ίηδίνον γψωσθ"^\ 
ναι ου ηροκαταλαμβάν^ρ&αι ανάγκην ^χει' ά9ύνα%οψ ^ί^^ 
ίηινοεΐν τι ηαΐ ηρός τι ον καΐ έτ^κάΧνητιαον εκείνου νηά^^ 

&γρν ηρός ω νοΒΐται. το ϋ οη μείον ηαϊ ηρος τι φοιαΛί 
είναι ηαϊ έκπαλυητικόν του αημειωτον' άϋνατον ^ί^^ 
έστΙν ίηινοηοαι το σημβΐον. 

121 Πρρς τούτοις κακβί^ο λεητέον. άιαφωνία "'γίγονε ηας^ 
τοις ηρό ημών , των μίν λεγόντων εΙναΙ τι αημαον ίν\ 

10 9εΐΗτικόν, τ(!}ν 9ί μη91ν είναι αημεϊον ίν9εί»τι»όν φασκό^^ 
των. ο λέγων οϋν είναι τι αημεϊον ίν9ειητι%όν ήτοι άη.λω\ 
ίρεϊ ηαϊ άναπο9ειχτως, 'ψιλη φάσει χρωμενος, η μετά οίηο^ 
9εΙξεως. αλλ* εΐ μίν φάσει μόνη χρησετνίΐ, άπιστος €σ^αε\ 
ει 9ί άηο9εϊ}ίαι βουλησεται, τό ζητούμενον συναρηάσεέ 

122 ΙτνεΙ γαρ η άηό9ειξις τά γένει σημεϊον είναι λέγεται, β?^Η 
φισβητονμένου του ηότερον ίστι τι σημεϊον η ουη εσΐίν\ 
άμφισβητησις ίσται καΐ ηερϊ του ηότερον ^στνν άηό9€ί^ι{ 

'η ού9αμως, ωσηερ χα&* νηό&εσιν ζητουμένου εΐ εστί ζώον\ 

ζητείται χαί ήερϊ του εΐ ίστιν αν&ρωηος' ζώον γαρ ο αν^ 

^&ρωπος. άτοηον 9^ τό ζητούμενον 9ιά τον ίη ίσης ζη'\ 

τον^βνον η 9ι έαντοϋ άηο9εΐΗννναι * ονίέ 9ι άηο9ε^ξεω^ 

123 αρά 9ννησεται τις 9ιαβεβαιούσ&αι οτι ίστι σημεϊον. β» 9\ 
μήτε απλώς μητέ μετά ρηο9εΙΙεως οίον τέ έστι ηερϊ τοί 
σημείου 9ιαβεβαιωτικως αποφαίνεσαι, ά9ννατόν έστι τ^ερί 

^6 αυτού παταληπτιπην άηόφασιν ηοΒησασ&αι* εΐ 9^ μτΙ] %α•^ 
ταλαμ/^αΐ'θται μετά άηριβείας τό σημεϊον , ον9^ ση^ίΠΛ^^ιλ 
%όν, είναι λεχ&ησειται τίνος άτε 9η μη9^ αυτό όμολογον'\ 
μενον* 9ιά 9ί τούτο ού9^ σημεϊον ίσται. σ^εν ηαΙ Ηατ^ 
τούτον τόν ίηιλογισμόν άνύηαρητον ίσταιτό σημείου χο^ 
30 άνέηινόητον. 
124 ' "Έτι μέντοι κάκεϊνο ^ητέον. ήτοι φαινόμενα μ^όνοί 
έστΙ τα σημεία η α9ηλα μόνον, η των σημείων τά ^ιϋ 
έστι φαινόμενα τά 9^ ά9ήλα. ον9ίν Λ τούτων έστΙν ν^#^'ςΙ 

3. «ψάγκη V. 5. δ ΓΟ. 21. αυτο9 ^Ρβ. ονΟ^} οντ€ 1.. - ΥΠ0ΊΎΠΩ2ΕΩΝ Β. (¥"'95) 85 

'ΐ% αρα ίατί αημεϊον. ο%ι μίν ονν αάηΧα ονη ίατι ηά^χα 
ηί α^ημέΐα, ίψτ^ύ&ΦΡ ί^ίηψνταί. το άάηλον ον» ίξ έαντου 
ψϋίψ€%α$^ ιίς οί ίογματιηοΊ φαοίψ ^ άλλα άί έτβρον νηο- 
κίπτ9§* ηαΐ το οημέΐον ονν, βΙ άίηλορ -§ΐη^ έτερον ίύηοΛ» 
ταί α^μ^ίον άίηλον, ίηά μηΟν φαινομ^νον ίατι οημΛΪον & 
γίαα %ι1ιψ ηροη€&μ4ψην νηό&βοίΡ, ηαηΒίνο άλλου, %αϊ μ^χ^ί^ 
κη<ιρον• ά9υνατο¥ Λ αηβίρα αημΗα λαμβάνειν * αδύνατον 
ίύα το οημ€ΐον ηαταληφ&ηναι άά'ηλον 6ν. 9ιά 9ϊ τοντο 
%9ΐ αννηαρκτον ίσταί, μη όννάμΒνον οημαίν%ιν τι %αϊ αη^ 
ίί^ίον ^Ι^αι ίίά το μη ηαταλαμβάν90&αί• $1 ά^ πάντα τα 12& 
ζγμ^ϊα φα$ν6μ€νά έοτα^, έηβΐ καϊ ηρός τΐ Ιατι το αημβϊον 
νζί ηρό^ τψ αημΜΜτφ, τα 9ϊ ηρος νι ονγχαταλαμβάνεται 
ϋΧηλοίς^ τα αημβίωτά Λναι λβγομ^να συν τοϊβ ψαινομέ- 
πας %ύρταλαμβαν6μ€να φαίνόμ$να Ιαται' ωοη^ρ γαρ α/«ο 
ί'ηοηαΐ'τόντίΦν τον τ9 ί^ζίον ηάί τον άριατ^ρον ον μάλλον ι» 
70 ^€ξ»οτ . τνο αραίτ$ρον η το αριοτ^ρον τον ίδξιον φαί- 
ν^ο&αι λίγηαι, ούτω ονγπαταλαμβανομίνων τον νβ αη- 
μίίου ΜοΙ τον οημ§ιωτον ον μάλλον το σημ^ϊον η το ση- 
μαωτό^ φα^Μ&αί φητέον. εΐ ίί φαίνόμ$νόν έοτι το οη- 1Μ 
μ^ινατ^ψ» ονϋ οημ€ΐωτ6ν Ισταί μη ^ιομενον τον σημα-^ 
>^νντο6 αυτό ηαϊ ίηκαλνψοντοβ. ο&εν ωσηβρ άναιρονμέ- 
901/ ά^ξίον ονϋ αρίοτερον ίατιν, όντως άναιρονμένον τον 
οημβίοηοϋ ονϋ αημβϊον Λναι δύναται, ωστβ άνύήαρητον 
ηψσκ^ται το οημείον , ΒΪη^ρ φαινόμενα μονά είναι λίγοι 
%ίζ τά σ^μείβι* λείηεται λέγειν οτι των σημείων τα μεν 127 
(0%ι φαινόμενα τά Λ^ άδηλα * ηαΐ όντως δ^ αΐ άηορίαι μέ- 
νονσιν* των τε γαρ φαινομένων σημείων τά σημειωτά 
ιΐναι λεγόμενα φαινόμενα εοται, κα&ά ηροειρηκαμεν, καί 
ιιη 9ε6μ^α,τον αημανονντος ονδϊ σημειωτά όλως νηαρη 
\ίΐ, δ&εν ούδ^ ί%εϊ4^α 'Οημεϊα εσται , μηδίν σημαίνοντα* 30 
ΐά τε αάηλα σημεία χρηζσντα των ίηηαλνψόντων αννα^ 128 
(όν μίν νηο άδηλων, σημαίνεσ&αι λεγηται^ εΙς αηειρον 
ίηηίητοντος τον λόγον άηατάληητα ενρίσηεται ηαϊ διά 

21. ίΜΜίύίνψανχος ¥0, 86 (Κ'^θβ) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

τούτο ανύπαρκτα, ως ηροαρηηα^δν ' έάν ό^ νηό φαινο^ 
μένων, φαινόμενα ΐσταί σνν τοις φαινομένοις αύτύψ αη^ 
μηιοις καταλαμβανόμενα , 9ιά ϋ τούτο παϊ άννηαρ^ηα^ 
ά&ύνατον γαρ %ΙναΙ τι ηράγμα δ ηαϊ 'αάηλόν ίστι φνΑ 
5 σα %αϊ φαίνεταί, τα ά^ σημεία ηερί ων ^στϊν 6 λόγος; 
οΐ&ηλα νηοτ€&έντα, φαινόμενα εύρέ&ί] πατά την η^ρίνρθ'\ 

129 ηην τον λόγου» εΐ ονν μίμε ηαντα τα οημεϊα φαινοΑ 
μεψά εστί μήτε ηαντα α&ηλα, μήτε των σημείων τίψά με^ 
έατι φαινόμενα τίνα Ά άίηλα, ηαϊ ηαρά ταντα ονίΐν 

ϋ) εστίν, ως %αΙ αυτοί φασιν, άννηαρητα ίσται τα λεγόμενα 
οημεΧα• 

130 Ταντα μίν οϋν όλΙγα αηό ηολΧύν άρηεσει νυν εΙρήΑ 
σ&αί προς νηόμνησιν τον μη είναι αημείον ένΛει«τιχόν '\ 

'^ξης Λ καΙ τας υπομνήσεις του εϊναί τί σημείον ίκ&ησό- 
ημε&α, ϊνα την Ισοσ^ενειαν των αντικειμένων λόγων ηα-\ 
ραστηαωμεν. ήτοι ονν αημαίνονσί τι αί κατά τύϋ ση- 
μείου φωναί φερόμεναι η ονά^ν οημαίνουσιν. καϊ βί μίν 
αοημοί εΐοίν, πώς αν κινησειαν την υπαρξιν του σ^^μείον; 

131 εΐ 9^ 'σημαΐνουσΐ τι, βστι σημείον. έτί ήτοι άηοίείκτέκοί 
^είαιν οι λόγοι οί »ατα τοϋ σημείου ι} ουκ αηοΛεεχτηιοί. 

αλλ εΐ μίν ουκ αποδεικτικοί , ουκ άηοίεικνύουσι %ό μη 
είναι οημείον • εΐ ίέ άποάεικτικδί, έηεΐ η άπόίειξις "'τω γί- 
νει σημεΙον έστιν, έκκαλνπτικη ονσα τον συμπεράσματος, 
εσταέ σημείον. ο&εν καϊ συνερωτάται λόγος τοιούτος, εΐ 
25 εστί τι σημείον, εστί σημείον, *αι εΐ μη εστί σημείον, Ιστι 
σημείον ' το γαρ μη είναι σημείον άι άποάείξεως, η άη 
ίστι σημείον, άείκνυται. ήτοι Λ Λτι σημείον ^ ουκ εστί 

132 σημείον • ίστιν άρα σημείον. τούτω Λ τω λόγφ παρά- 
κείται τοιούτος . λόγος, εΐ ουκ ίστι τι σημείον ^ ουκ (στι 

30 σημείον και εΐ εστί σημείον ο φασιν ο{ δογματικοί ση- 
μείον είναι, ούχ Ιστι σημείον. το γαρ σημείον περϊ σύ ό 
^ογος, κατά την ίηίνοιαν^αύτοϋ καϊ ηρός τι είναι λεγόμε- 
νον καϊ έκκαλνπτικόν του σημειωτού, άνύπαρκτον εύρίσκε- 

6. νποιι^^ντα Ι.. 19. ο^μαίνοναί τ*, ίστ* ο^ιμύοψ, ίη V: οβίβη 
οημαίνονσι τΐ ίαη αημιΐον, ίτι 29. έί οιη V, ΥΠΟΤΥΠΩΙΕΩΝ Β. (Ρ'"97) 87 

ΧΛί, ύς ηαρ€σ%ηϋ€ίμ9ν. ητοί ^ί ίσ%ί σ^μβίον η ονη ίστί 135 
οΐ7/Μ<7ο^* ονη αρα ίστί οιιμέίύν. %άϊ ηβρϊ %Λν ψ»νύψ 
Λ %ύι¥ ύιύζ «ον αημΒίον αύ%οϊ οηοχρίνάο^ωσΛν οί ίαγμα-^ 
τικοι, ηόν^ροΐ' υημαΐνονοι τι η ονίίτ σημαίνουοΐτ. €ΐ μέν 
γαρ σνά^τ αημαί^ίήβΟίν , ϋύ ηίοτονταί το «2τβι αημέίοΐβ' 5 
ύ Λ οημΜίνονϋΐν , α%ολου&ήϋ€ΐ ανταίς το οημΒίωτορ• 
τονψο α 17^ το ύ¥αΙ %$ οι^μΒΪύν * ω ^«ται το ^ΐναί οη^ 
μέΐοψ, 4ς νπ^μψηϋαμβτ, ηατα %^ %ον Χογου η€ριτροπη^• ^ 

ΛΧψ^ αλλ* οιΐ^ιο ηί&ανύρ ηαΐ ηρός το είναί ύημηϊοψ 
ταΐ 9^ς το μη ^Ίναι λόγων φβρομίνων, ον μάλλορ <Ζν«4 ία 
αημΜίΟ^ η μη Λναι ^ψέον. 

Φαν^ρόψ μ^ρ οδψ ίη τούτων οτι ονί^ η αηόάβίξις (ίμο^ 184 
λογούμορόν τι ηραγμα ίστίν* μΙ γαρ ηερϊ του αημ^Ιου 
έίΐίέχομ€¥, ηαΐ η «ηϋίΐξΐί Λί οημΒίοψ τι ίστι, ηαΐ η^ρϊ 
της ύηοόβΙξ$φς ΙηέχΒΐν άράγηιη. %άϊ γαρ 9νρηΌ0μ9¥ τους ΐ5 
ηερί %ού οημ^Ιου λογούς ηρωτημίνονς ίφαρμόζ90&αί άίπ 
'ψαμέψους %α\ ηατά της άηοίβίξΒ^ς, ίηίΐ ηαϊ ηρός τι ηΐναι 
Λο%9ί ηαϊ ίαηαλνηταιη του ουμη^ράσματος , οίς ηηολού&9ΐ 
τα ηρός το οημ$1ον ^μίν ^Ιρημένα οχ€&όρ αηαντα* βΙ δϊ 185 
δέΐ αα\ Μως η^ρΐ αηοάίΐξβως ύηέίν, ουντόμως έη9λ$νσο^ίο 
μαι το9 ηβρί α/ύτης λόγον, ηρότΒροψ οαφηψίσαι ηΒίρα&Βΐς 
^#α βραχίί^ψ τί φαοιν ΒΪναι την άψιόάϋξιν. 

"Εοτιψ οντ, ως φαοιν, η άηϋΛδίξις λόγος 9ι ομο^ 
λοχονμένων λημμάτων χατά ουναγωγήν ίηιφοράν Ιχκα- 
λνηψων αίηλον• οαφέοηρον 9^ ο λέγουοιν Ισται ίιά τού^ μ 
των• λόγος "ΊστΙ σύστημα Ιχ λημμάτων ηαΙ ίηιφοράς* 
τούτον ϋ λΐ7μμ«ιτ«ι μ^ν ίΐναι λίγ^ται τα ηρός ηατασηουην Ι3β 
του ονμηΒράσματος ουμφωνως λαμβανόμενα αξιώματα, 
ίηιφορα Λ ^ συμπέρασμα το ί% των λημμάτων αατα^ 
ακεναζό μόνον αξίωμα, οίον έν τούτω '*«/ ημέρα βοτι, φως » 
εστίν ' άλλα μην ημέρα /στιν' φως άρα ίστιν^ το μ^ 
"φως δρα ίστέν** σνμηέρασμά'^έστι, τα 9β λοιηά λημμα/τα• 
των <ΧΙ λόγων οΐ μέν βΙοι συνααηιΐΒΟΪ οΐ 9^ άσύναπτοι, συν- 187 

ό. τίίοτοΰρτα^ί 12. ουν λΛΑ V. 17. τή[ς] τΐ|ν τ^ς V. 29. ^ 88 (1?:"98) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

αητίκοι μίν όταν τσ αννημμένον το άρχομ^νον μϊψ αηό 
τον 9ίά των τον λόγου λημμάτων ονμηεπλΒγμένόν , λ^— 
γον ίΑ «ίς την Ιπιφοράν αντον, νγύς ^, οίον ό ηρο€ίρη^ 
μίνος λόγος αννα^τιπος ίστιν, <λ«1 τ^ 9ιά των λημματω^^ 
6 αντον ανμπλοχ^ τούτοι *^ ημέρα εατί, ηαϊ €ΐ ημ^α ίοτι, 
φως Βοτιν** άπολονδ-βΐ το ^'φώς έ'στιν** ίν τούτω τω ονψημτ' 
μένω "βί ημέρα £στί, χαΐ €ΐ ημέρα εατί, φως εστίν•" άανν- 

138 αητοι 9ί οΐ μη οΰτως έχοντες• των 91 ονναητίκών οΙ μέ^ 
είαιν άλη&εϊς οΐ 91 ούη άλη&εϊς, αλη&είς μίν οτα^ μψ] 

ϋί μόνον το σννημμένον ίχ της των λημμάτων σνμηλοχής 
χα2 της έηιφοράς, ως προείρηηαμεν, νγάς η, άλλα ηαΐ %6 
σνμπέρασμα ηαΙ το 9ιά των λημμάτων αντον ονμηε- 
ηλεγμένον άλη&ίς νηάρχ^, 6 έστιν ^ηγονμενον εν τω ανν- 
ημμένφ• άλη&ϊς 91 ανμηιηλεγμένον Ιστϊ το πάντα εχαν 

ί&άλη&ή, ως το *' ημέρα εοτι, %αΙ εΐ ημέρα ίατι, φως εοτίν,'* 

139 ονΐί άλη&εϊς 9ί ο2 μη όντως ίχοντες• 6 γαρ τοι\>ντος λόγ- 
γος ημέρας ονσης *^εΙ ννξ έ'στι, αηότος έ'ατιν άλλα μην 
ννξ εοτιν ακότος άρα εστίν" αννακτιηος μέν εστίν, έπεί 
το σννημμένον τοντο νγίές εστίν "εΐ ννξ {στί, ηαΐ εΐ ννζ 

20 εστί, οηότος άρα εστίν" ον μέντοί άλη&ης. το γαρ ηγο%Η 
μενον σνμηεηλεγμένον 'ψεν9ός εστί, το ^ννζ εστί, ηαϊ ει 
ννξ Ηστί, σκότος έ'στί," ψεν9ος ίχον ί¥ έαντω το *^νύξ 
Ιστίν^'* φεν9ος γάρ εστί σνμηεηλεγμένον το ίχον έν εαντω 
φεν9ος• εν&εν ηαΙ άλη^ή λόγον εΐναί φασί τον 9ί άλη- 

140 &ων λημμάτων αλη&^ς σνναγοντα σνμηέρασμα. ηαλίν 
9ε των άλη&ών λόγων οΐ μέν είσίν άηο9εί%τίηοϊ οί 9* ον% 
άιηο9εί%τί%0ί , %αΙ άπο9εί%τί%ο\ μΙν οΐ 9ίά ττρο^^^^ω^ ά9η' 
λόν τί σννάγοντες , ονη άηο9είκτίΗθΙ 9^ οΐ μη τοίοντοί. 
οίον ό μϊν ^τοίοντος λόγος ^εΐ ημέρα Ιστι, φως ίστίν' 

ν)άλλά μην ημέρα ίστίν' φως άρα ίστίν** ονη ίστίν^άηο- 
9είκτίΗΟς' το γάρ φως εΐναί, οηερ έστϊν αντον σνμηέρασμα, 
ηρό9ηλον εστίν• ο (^έ τοιούτος "εΙ ί9ρώτες ρέονοί 9ίά της 
"' έηίφανεΐας , εΐοϊ νοητοί ηόροί' άλλα μην Ι9ρωτες ^έονα 

8. οί ίΐ μη V. 17. ημέρας ούσης ΟΜ V. 19. καί ύ η ψνξ V. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Β. (Ρ 98) 89 

λ» τηβ ίηίφαι^βίαβ* ^Μν αρα νοητοί νιόροι" άηοίβίητίχός 
Ισ%$, 9ο ουμηίραομα Ιχην α^ι^λοι^» το "βίαΐι^ αρα $^ο1^τοι 
ηόφοι." %ύψ Λ ϋηλοψ %ί αν^αγόρτωτ οΐ μϊψ ίφούβντι^ 141 
%Λς μοψοτ αγονσιψ ημάς ίια %ωψ λημμάτων Μ %ό σνμ^ 
ηίραομη, οΐ ϋ Ιφοί€υ%§χως αμα η»ϊ ίκχαλυητικως, οίον 5 
^ρούε^β^έηως μ^ οΐ έη ηΐατεως ηαΐ μφ^μης ηρτηα&αί ίο- 
ΊΜνψτ^ς, οίος ίοτιν 6 τοίοντοβ "βΐ %ις αοί ^μψ βΐηβρ οτι 
ηΐοντηαα βύ%ος, ψύίοντηοΒί σντοβ* σντοαΐ ϋ 6 ^€0ς^ 
{9%1%¥νμι 9ϊ κα^* ύηό&ΛΟΐν %6ν ^ια) '^εϊπέ αοι ο%ί πΐον- 
τ94Τ«ι ουνος ' ηλοντηοΛί άρα ού%ος * ** αυχηανατί&έμΛ&α ίο 
γαρ τψ ονμηΒράοματι ούχ όντως ίιά την των λημμάτων 
άνάγηψ^ ως ιπατ^ύοντ^ς τη του &9ον άηοφάοβί. οΐ Λ ου 142 
μόνον ΙφοάΒυτίΜος άλλα ηαΐ έηηαλνητίχως άγονοιν ημάς 
Ιηϊ το ονμηίρααμα, ως ο τοιούτος "«2 ^έονοι 9$ά της 
έηίφ^νείας Ιάρω^βς, βίσΐ νοητοί ηόροι' άλλα μην το ηρω^ ΐ5 
τον* το ί^ύτερον άρα'" το γαρ ^9ϊν τους Ιάρωτ(»ς έκκα- 
λνίνταιόν ίστι τον ηόρονς ^Ιναι, Λα το ηρθ€ΐληφΰ•αί οτι 
Αά ναοτον αωματος νγρόν ον άνναται φέρ9σ&αί. η οϋν 143 
άηόΛ9ίίίς ηαΐ λόγος Λναί οψειλ^ί %α\ συναπτίπός %αί άλη-- 
^ς ηαϊ άίηλον ξχων ανμηέραομα ηαΐ έηηαλνητόμ^νοντο 
νηο της άννάμβως των λημμάτων, παϊ 9ιά τοντο είναι 
ϋγ^ται άηόά€»ί$ς λόγος 9$ όμολογονμένων λημμάτων ηατά 
συναγωγην έηιφοράν έκιιαλνητων άδηλον* 

//ια τούτων μϊν οϋν 'οαφηνίζίρν εΐω&ααι την ίννοιαν 
της άιηοάείξεως* οτι ίΐ άννπαρητός έστιν η άηόίαξις, άη 144 
αυτών ύν λέγονοιν ίηιλογίζεα&αι ίννατόν , &ιαατον των 
ηερ'ίΛχομίνων ίν τη ίννοιψ ίέατρίηοντα. οίον γονν ο Αο- 
γος ϋύγχοηαι έξ αξιωμάτων, τα δ^ σνν&ετα ηράγματα ον 
ϋναται νηάρχΒΐΨ ίάν μη τα ίξ ων σννίατηηεν άλλήλοις 
σνννηάρτιψι , ως ηρόδηλον άπό κλίνης ηαϊ των ηαραηλη- 30 
σίων, τα Λ^ μίρη τον λόγον άλληλοις ον ονννηάρχβι. οτε 
γαρ λόγομ^ν το ηρωτον λήμμα, ονδέηω νηάρχει οντε το 
§ΐ€ρον λήμμα οντβ η έηιφορά * οτε δ^ το δεύτερον φαμεν, 

7. &9Λρ Έίάά νΛΪίήϋϊηΒ οοΙΙ. ρ. Ρ. 516 ίχη». 90 (ΙΡ'"99) ΠΥΡΡΩΝΕ1ΩΝ 

%ό μϊν ηρότ^ρον Χημμα ούηεν$ νηάρχΦί, ή Ά (ιαφορα 
σνϋηω /α%ίν * ό%€ ϋ τηψ ίηιφοράν προφ^ρόμ^&α, τα }^μ^ 
ματα αυτής ονηίτι ύφέατηχΒν. οι; αυννηάρχεί αρα άϊΧ'η- 
λο$ς τα μέρη τού Ιογον* ο^εν ονά^ ο λόγος νηάρχβίΐ^ άόξεί* 

145 '^'χ^ρϊς α τσύτων^ ο ονραιηίΗος λόγος <χκ«ταλι>^τός Μίψ' 
9ΐ γαρ ούτος ηριψβταί αηό της του συνημμένου αΜολου- 
&ίας, η άί ηατά τό^ουψημμέψον άηολου&Ια ανεπίηρίτως 
ίιαη$φώρηταί ηαΐ ίοτιψ ΐαως άηατάληψίτος^ ως ίν τψ η$ρϊ 
σημείου λόγψ ύηεμψησαμεν , %α\ 6 συραπτιηος λόγος άπα*- 

146 ταληητος 9στα$• οι γε μην άίαλεκτίηοΐ φασιν άσύναητο^ 
λόγον γίγνεο&αί ητδί ηαρά 9ίάρτησ§^ η ηαρά Ιλλείψη^ ^ 
ηαρά το πατά μοχ&ηρον ηρωτησ&αι σχήμα η κίχτά ηαρολ^- 
ΐίην. οίον χατά ίιάρτηοιν μίν όταν μη ίΡχη τα λήμματος 
άηολου&Ιαν ηρός άλληλα τε %αΙ την ίηιφοράν, άς 6 τοίου^ 

15 τος ** εΐ ημέρα ¥στ§, φως Ισην ' άλλα μην ηυροί ίν αγορά 

147 ηωλοΰνται * ^άίων αρα ηεριηατεί** παρά ϋ ηαρολπην οναν 
ενρίύηηται λήμμα ηαρέληον ηρός την τού λόγου συνάγω^ 
γην^ οίον **εΙ ημέρα Ιστ$, φως (οτιν* άλλα μην ημέρα 
ίστίΡ^ άλλά^ ηαϊ /ίίων ηερίηατεί* φως άρα ίστιν•* ηαρά 

201^^ το ίν μοχ&ηρφ ηρωτησ&αι σχηματι όταν μη ^ το 
σχήμα τού λόγου συνακτΜχόν, οίον όντων συλλογαίμων, ως 
φαοί, τούτων **εΙ ημέρα εστί, φως ε'στιν * άλλα μην ημέρα 
Μστιν' φως άρα εστιν/' *^εΙ ημέρα ίσνι, φως ίστιν* ουχϊ 

91 φως ίστιν* ονη άρα ημέρα ίστιν ^ ρ λόγος άσύνακτσς 
^ίστίν ούτος **εΙ ημέρα ίστ$, φως ίστιν' άλλα μην φως 

148 ίστίν* ημέρα άρα ΜστινΓ ίηει γάρ επαγγέλλεται το συν^ 
ημμένον Ιντός τού ίν αύτω ηγουμένου εϊναι %αΙ το ληγο$^, 
εΐηότως τού ηγουμένου προσλαμβανομένου Ιπάγεταί ηαΐ 
το ληγον, ηαϊ τού λήγοντος αναιρουμένου αναιρείσαι ϋα} 

30 »ο ηγουμενον* εΐ γάρ ην το ηγούμενον, ^ν αν ηαΐ ^ό 
ληγον. τού 9^ λήγοντος προσλαμβανομένου ου πάντως 
τί&εται χαΐ το ηγούμενον" οι/Λ γάρ ύηιαχνεΐτο το συν- 
ημμένον τω λήγοντι άκολου&εΐν το ηγούμενον, άλλα τω β. τ^ς &θ(] V. 19. μην] μη» χβ« ΕΟ, 23. φως ίοτι αάά Χ. 

25. βηρ ημίρα Ιατ/, φιβς ότ^α ΟΛΥ: ΟΟΓΓ ΡΑ^ποία». 29. ανη^μίψον \\ ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Β, (Ρ"ΊθΟ) 91 

ηγ9υμέ¥ψ %ο Χηγοψ μίνοψ. 9ίά νοννο ονν ο μ^ψ Ι» αυψ-- 140 
ημμ^νον »λΙ 9Όύ ^ονμίψον το λήγορ Όνψάγηψ αυλλογί-' 
9ν§Λθς ΜΪψαί λβγηαί, «αϊ • ίη αυρ'ημμίρορ Μαϊ 9ού α^νι- 
η€ξμίι^ον νον Χηγω^ος %ό άψ%ί%Ημ9¥ϋν τψ ηγουμένψ 
αννάγ^^ν ' ο α ί» συνημμένου ηαΐ του ϊίηγοψτος το ηγού-^ & 
μ9ΤθΡ ^νψαγηρ ασυψακτος^ ως ο προείρημίρος, ηαρο μλΙ 
ηΧη&άψ όντων των λημμάτων αιτνοι; φ§ύίος ουνάγ^ί, 
ονστ ί,νχνίαίου φωτός δντος νυητός λίγηταί. το μϊν γαρ 
"ά ημέρω ίοτι, φως Ιοτι^ ουνημμένσν άλη&ίς έστιν, κϋίϊ 
η αλΛ0 μην φως «ατι ηροοΛΛίψίς, η σέ ήμερα αρα ίο 
ίη§φορ€ί ^^ευάης. %ωτά ηαράΧεαψίν &έ ίστ$ μοχ&ηρός λο- 150 
γ^ ίν ψ ηαραλεΐηεταί τί των ηρος την ουναγωγην του 
συμπεράσματος %ρησίμευοντων* οίον ύγαούς ο^^ο^, ως 
οϋρτναι^ τού λόγου τούτου "ήτοι αγαθός ίστ§ν ο ηλουτος 
η ααηόβ 4} άίίάφορος' ούτε ό^ «οχο^ ίστιν ούτε ϋιαφο^ι^ 
ρος ' αγα&ός άρα ίατίν," φαύλος έστι ηαρά ίλΧε^^ί/ν ούτος 
ο λόγος **ητοί άγαμος ίστιν ό πλούτος η καιιος* οιί» ίστί 
ιΧέ ηακός' άγαμος αρα εστίν Γ ία ν ονν άείξω οτ$ ούίεμια 151 
ίαοίφορά των άσϋναΐίτειιν (ίίαηρίνεσ&αί ύυναταί »ατ αυτούς 
άηο τύν συναιηιηων, ϋεφζ οτι αηατάληπτός ίστιν ο συν-- 20 
αητίχός λόγος, ως περητάς εϊναι τάς ηατά. ΛίαλεατίΜην 
αύτοϋς φερομενας άηειρολογίας. ίειηνυμι Ά ούτως. 

Ό «ατοί όίάρτηβίν άσύναητος λόγος ίλεγετο ίγνωρί'^ 159 
σ#«< ία τον μη εχειν αηολου&ίαν τα λήμματα αυτού ηρός 
άλληλα παΐ την ίηιφοράν. έηεΐ ουν της γνώσεως της αηο-^ η 
λου&ίας ταύτης ίεΐ ηροηγίϊσ&αί την ηρισιν του συνημ- 
μένου^ ανεηίηρηοψ άε ίοτι το σννημμίνον ^ ως έηελογΐ" 
σάμην , αΛάηρηος ίσταί ηαΐ ό* «οτα ϋιάρτηοίν άσύναητος 
λόγος, ααΐ γαρ ό λέγων ηατά ίιάρτησιν άσύναητον εΙναΙ 158 
τενα λόγον, φάσιν μίν ηροφερόμενος μόνην άντ^τί&εμέ'- » 
νην αυτά φάσιν^ φι την άντιηείμένην τη ηροειρημένη * 
άηοίεαεννς ϋ 9ίά λόγου άηουσοταί οτί άεΐ τον λόγον τού^ 

β. ηροίΐαηκώς ί. 8. ΧίγέίαίΨΟ. 11. γ^ίν^ος ιιβίΐβϋυβ. 15. Ι^η' 
ό ηΐοϋτος οϋχΛ Γ. 19. ειοΜςίράσ&αί Ι*, 2ίθ. οννηιηύψ V. 2β. ^^μ*- 
«^ιτος Ι» οιη: βΙορΙίΑητίΒ ίΑ(ίίί(Μίί€Α&ίϋ• «Η< ; οηί \ηΜ%ΗΛίαΛίΙΐ€ ^\ το ά^«' 92 (Ρ "101) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

τον ηροτβρον ονναητίηοψ €Ϊναι, ^ϊ&^ όντως άηοίαηννΒίν 
οτι άοννάρτί]τα τα λήμματα του Λιτ^ρτηο&αι λβγομένου 
λόγου, ου γνωσόμβ&α 9^ βΙ /ατιν άηοδΒίητιηός, μη εχορ- 
τες συνημμένου ούμφωνον ηριοίν, η χρινούμεν €ΐ ά%ο^ 
^λου&9Ϊ 'τ^ Λα των λημμάτων του λογού συμηλοη^ το 
συμπέρασμα, παΐ ηατά τοΰτο ουν ουχ ϋομεν άίαηρίναν 
των συναητιχών τον ηατά διάρτησιν μοχ&ηρόν €Ϊναί Α«- 

154 γόμΒνον, τα 9ϊ αυτά ίρούμεγ ηρος τον λέγοντα μοχ&ηρόν 
δίναί λόγον τίνα ηαρά το ίν φαύλψ σχηματι "'ηρωτήσ&αι* 

ιοό γάρ ηαταοη^νάζων ότι μοχ&ηρόν τι σχημά έοτ§ν, ουχ 
€^61 όμολογονμ€νον συναντιπόν λόγον ϋ ου ίννησβταί 

155 συνάγαν δ. φηοίν. άυνάμΒί 9^ άντΒίρησ&ω ίίά τούτο Μα2 
ηρός τους π$ίρωμένους ηαρ* Ιλλαψιν άσυνάκτους λόγους 
ΒΪναι ^Εΐηνύναί» βΙ γάρ ο ίντελης άηηρτισμένος α^ιακρι- 

15 τός 4στί, παΐ ο ίν ίλλείφει αίηλος ίσται. %αΙ ίτι ό δίά 
λόγου ίΒΐηνύναι τινά έλλιηη βουλό μένος λόγον , μη ίχων 
συνημμένου ηρίσιν ωμολογημένην , άι ^ς ηρίνΒΐν ίυνηΟΒ-^ 
ται την αΜολου&ίαν τού υπ αυτού λεγομένου λόγου, ον 
ίυνησβται κΒηριμένως ηαΐ όρ&ώς λέγειν ότι έλλιηης Ιστιν• 

Ι5β άλλα %αϊ ο ηατά ηαροληην λεγόμενος είναι μοχ&ηρός άάιά^ 
ηριτός ίστιν άηό των άποδΒίητίΗων, όσον 'γάρ έηϊ τρ 
ηορολπί} %αΙ οΐ ^ρυλονμενοι ηαρά τοϊς στωιηοϊς άναηό'- 
άειχτοι άούναατοι Βύρε&ησονται, ων αναιρουμένων η ηάσα 
όιαλΒκτίΗη ανατρέπεται* ούτοι γάρ είσιν ους φαοιν άηο^ 
25 ίειξεως μϊν μη Λείο&αι ηρός την έαυτων συστασιν, άηο- 
ίειπτικούς ϋ νηάρχειν του ηαΐ τους άλλους ουνάγειν λό- 
γους• ότι 9^ παρέλκουσιν, εσται σαφ^ς έη&εμένων ημάψ 
τους άναηοάείκτους χαΐ ούτως ο φαμεν ίηιλογιζομένων. 

157 Πολλούς μίν άναηοάείκτους όνειροπολούσιν, ηέντε άί 

30 το«/τοι/ς μάλιατα ίχτί&ενται, εις ους οι λοιηοϊ πάντες άνα^ 

φέρεο&αι άοηούοιν, πρώτον τον έ% συνημμένου %α\ τού 

ηγουμένου το ληγον συνάγοντα, οϊον "«« ημέρα ίστι, φ»ς 

7. Ιε]^μ€Ρ09] λοχοψ £.. 12. τούτωνΨ €Χ Ηίβ 8(θρ1ι&ηυ8. 14. Ιν- 
τιλής χα) άπηρ%ΜΤ(ΐ^ΡθςΨ . 15. ί^ οιη V. ϊτι>] οτι Ι.: ρτα€ί€Γ€α 81©- 
ρΐι&ηηβ. 31. τοψ οτη £#. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Β. (Ρ "ΐ02) 93 

ίΜίν * αΧΧα μην ημέρα ί'στίΡ * φύβ άρα ίστιν.*" άβντΒρον 
τον ίη σννημμένον χαΐ του άντιηαμένον τον λήγοντος τύ 
άντίΜδίμ^νον τον ηγουμένου αννάγοντα, οίον ^^^Ι ημέρα 
ίστι, φως Ιοταν* ον% Ιατ$ ί^ φής' ούχ άρα ημέρα ίοτινΓ 
τρίτον τον ίζ άηοφατίκον ουμηλοηης ΜαΙ ένος των ίχ της 158 
σνμηΧοηιης το άντιΧΒίμΒνον τον Χο^ηον ουνάγοντα, '"οΙον 
**ονχ} ημέρα Ιστι ηαϊ νύξ ίοτίν' ημέρα Λ^ ίοτιν* ονη αρα' 
ννΐ Ιοτιν** τέταρτοι^ τον έη διαζευγμένου «αί ^^ο^ των 
έταζουγμένων το άντι»9ΐμ9νον τον λοιηον αννάγοντα, οίον 
^ητοι ημέρα ίοτ§ν η ννζ ίστιν * ημέρα ί^ Ιστιν * ούη άρα ίο 
ψυζ ^στιν^ ηέμητον τον έη διεζευγμένον ηαΙ τού άντικβί^ 
μένον ενός των ίηβζενγμένων το λοίηόν αννάγοντα , οίον 
*^ητοί ημέρα Ιατιν η ννξ ίοτιν" ον^ιϊ ί^ ννΐ ίοτιν ημέρα 
άρα Ιστιν," 

Ούτοι μίν ονν ίίσΐν οΐ &ρνΧονμ9νοι άναηϋδίχτοι, 159 
ηάντες όέ μοι Λοηοναν άανναητοι βΐναι ηατά ηαροΧχην• 
αυτίηα γονν, ίνα άηό τον ηρωτον άρίωμ9&α, ητοι ομο- 
Χογ8Ηα$ δτι άηολου&εΐ το '^φως Μοτιν" τω ^^ ημέρα ίατιν** 
ηγονμένω αύτφ Ιν τω "«2 ημέρα ίστι, φως Ιστιν** συν^ 
ημμένω^ η.άδηλον έστιν. αλλ* βΙ μϊν άίηΧόν ίστιν , ούν) 
8ώσομΒν το συνημμένον ως ομοΧογουμανορ' εΐ ϋ ηρό^ 
9ηΧόΨ έστιν οτι οντος του "ημέρα ίοτιν" ίζ ανάγκης ϊστι 
%α\ το **φώς Ιστιν,** ^βΐηόντων ημών οτι ημέρα ίστιν, συν^ 
άγεται ηαϊ το φως (οτιν, ως άρηεϊν τον τοιούτον Χογον 
^^ ημέρα Μστι, φως άρα Ιστιν ^ ηαϊ ηαρέΧηειν το **εΙ ημέρα 75 
Ιατί, φως (στιν** συνημμένον* ο/ιοιο»^ 9ϊ φερόμε&α ηαί 160 
Ιπΐ τον ίεντέρον άναηοίειι^ον. ητοι γαρ ενδέχεται τον 
ϊαίγοντος μη οντος είναι το ηγονμενον , η ονη ενδέχεται• 
άλΧ εΐ μ^ ενδέχεται, ονη βσται νγύς το σννημμένον* εΐ 
Λ^ ονη ενδέχεται, άμα τω τε&ηναι το *^ονχΙ το Χηγον" τι- 30 
&ετα$ ηαϊ το *^ούχϊ το ηγονμενον,** ηαϊ ηαρέΧηει πάΧιν το 
συνημμένον , της σννερω/τησεως τοιαύτης γινομένης "ονχϊ 
φως ίστιν, ονη άρα ημέρα ίστιν>* ο δϊ αντός λόγος ηαϊ 161 

2. συτημμένου] η^ρουμ^ου V, 3. ίΐ οιη V. 14. α^α οιη V, 94 (Ρ "103) ΠΥΡΡΩΝ ΕΙΩνί 

ίηΐ τον τρί%ον άναηαά9ΐ$ηον. ήτοι γαρ νιρο^ι^Αοι/ έατ*Ρ 
οτί ον% Μέτι^τάί τα ίψ τ^ σνμηίΛκιΙ} αν^νηαρζαι αλλψ- 
λοίββ η αδηΧοι^• %α\ %1 μίν αίηλον, ου ίάοομορ το άηο^ 
φ^^τίϋον της ανμηλοηηζ* λΙ ά^ ηροίηΧον^ αματφ τΒ&ηναί 

δ το ^βρον άναίρΒΗϋίΐ το Χοα%ον, %άί ηαρέλ%Η το άηοφάτ»τ- 

Ηοψ της σνμπλοηης, ούτως ημωρ ίρητωντων **ημέρι$.ίοτί¥, 

1β2 ονηάρα ννξ ^στίν" τα ϋ ηαραηληοία λέγομ^¥ %οΙ ίιιϊ 

τον τετάρτου %αϊ ^ηϊ τον ηέμητου άι^αηοίβίΜίτον, ητοί γά^ 

ηροάηλορ ίοτίτ οτ$ έρ τω ίηζ^γμίνψ το μϊν άλη&ές έστι 

10 νο ί^ φεύίος μετά μάχης τελείας, όπερ ί^ίαγγελλεται το 
βίεζενγμενον ^ η αάηλον. ηαΐ εΐ μίν «(Ι'^ίΙοΐ', ον άωοομεψ 
το ίιεζενγμέψον* εΐ 6^ ηρόύηλον, τε&έι^τος ενός άη αύτωψ 
φα^ερον ίοτιν οτ$ το Χοαηον ον% ε'στίρ, "'ηαΐ άι^αιρε^έρτος 
έι^ος ηροδηλον οτι το λοιπόν ίοτιν , ως άρκείν σννερωτάν 

ί» ούτως ^^ ημέρα (οτ%ν, ού% αρα ε^ί εοτιν" "ονχί ημέρα 
ίθΨί¥ , νύξ αρα έ'οτίν/* χαϊ πα^ληεη^^ το άιεζενγμένορ* . 

163 Παραηληοια Ά λεγείν ϋνεοτι ηαϊ ηερϊ των ηατηγορι- 
%ω¥ χαλον/^ένων ονλλογίομων, οίς μαλίοτα χρωνται οΐ άπο 
του περίαάτον• οίονγονν ίν τούτω τω λόγω "το 91%α*ον 

ΐΛΧαλον, το ηαλον άγαύ'όν, το ϋηαίον άρα άγα&όν" ητοί 
ομολογείται καϊ ηρόάηλόν ίστιν οη'νο ηαλον άγα&ον έστιε^^ 
η αμφισβητείται ηαΙ έ'στερ αίηλον. αλλ* εΐ μίν α)ηλθΨ 
ίστίν, ου 9ο&ηϋεται ηατα την τον λόγον βννερωτησιν, ηα$ 
ίιά τούτο ου σννάίει ό ανλλογιαμός * εΐ ί^ πρόδηλόν έοτιν 

η οτί παν οηερ αν η χαΑον , τούτο πάντως %α1 άγα^'ό^ 
ίστιν, άμα τω λεχ'&ηναί οτι τόόε τ$ ηαλόν έοτι αννειαάγε^ 
ται ηαΐ το αγαθόν αρτό είναι ^ ως άρχειν την τοιαύτην 
ουνερείτηαεν ''το ϋχοααν ηαλόν, το ϋκαιον άρα αγαθόν," 
ηαΐ παρελη^ιν το ^ερον λήμμα έν ψ το ηαλόν άγα&όν 

164 είναι ίλέγετο. ομοίως ϋ ηαϊ ίν τψ τοιοντω Χόγω "Σΰ^ 
ηράτης άν&ρωπος, πάς άν&ρωπος ζωον, Σωηράτ^/ς £ρ<$ 
ζωον,'* εΐ μίν ούη ίστι ηρόάηλον αντό&εν οτι πάν ο τι 
περ αν η άν&ρωπος, τούτο ηαϊ ζωον ίατιν, ούχ ομολογά" 25. )Ι3. ίάρ Ϊ4, 30. 6ί οη V. ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΛΝ Β. (Ρ"Ίθ4) 95 

ταί η ηα^άλ^ν η^ότασις, ονΆ ίωσομα^ αν^ήν ίν τί} σνψ^ 
βφ«»^1)θ€ΐ• «Ι ^ί έή^αι %ύ ίν'&^Μΐόν τΐΛ^α ΒΪναι τί η»ϊ |β5 
ύί^ν «ννον νηάρχΒίΨ, ^«1 ^^^ τούτο ^λη9ιης ίατιν ομολο--^ 
γ9νμ€Τ9$β 1^ '^ηάς αν^ρ^ηος ζύυν^' ηρύτασίς,^ άμα τψ 
λεχ&ψτοί οτί Σωη^τ^ης αν^ρΐιίηος ανν9ίθϋίγ6%αί %αΙ το £ηρτ $ 
αύ^οψ €Ϊναί, ύς αρηίϊψ %ηψ τοίίΐυύτηψ αη^βρωτί^αρ "Σω^ 
κφοτι^^ άν^ρωηο^^ Σωχράττ^ς αρα ζώο^,*' ηαϊ ηαρέλη€ίν τι^ν 
**9Μίβ αν^ρηηος ζ»ον** ηράτΛΟί^* ηα^αηληοίαίς ϋ μ^- Ιββ 
^0046 ΜαΙ έηΐ %Αν αλλω¥ ηρωτω^ ηατ^ίγορίΜώρ Χίγ»9^ 
χρψί^^έ ίυνατόν ίονίν, ΪΨί» μη ννν Ιψίία^ρίβ9»μ€¥. ία 

Πλΐ^ν ίηύ ηαρίληουαν ούτοί οΐ λόγοι έ¥ οΐί τηψ ιίηο-- 
βά&4^α¥ %ύν ανλλογίϋμάρ οί ίιαλβΜτίΛοΙ τΐ&^νταί, οαο^ 
ίαΐ τφ ηίχροΐΜ^ ίίανρέηηαί ηάοα η ΛίΛλεΐίτίΜη, μη ^νν^ί.^ 
μ^ΦΡ ημωρ ίίαηρίραί τους ηαρϋΜΟψτας ηαΐ Αμχ τούψΦ 
αβννάκτονς λόγους άηό %ύ¥ ουρα»τίχύρ η^λουμίρ^ν ονΐ* κ 
ΪΛγίϋμφίρ. €ΐ άί ονη άρίοηα τέοϊ Χογονς μο¥θλημμά%ον% 1β7 
ύρα$9 ονη δίοϊρ "'άζέοηίστότβροί *Αψτιηάτρον, ο^ ονΛ τίηίς 
τοίΟίύτουβ λόγους ΰίηοίοηίμαζίί• 

/ίίά τα«;να μ^ν ουν άρεηίηρηός ίο%ίΡ ο ηοιρά %ΦΪ€ 
ίίαΧ§ητΜΜθίς ««/ι^οίΐιτιιιας ίίαλονμβρος λόγος* άλλα ηαΐ ό' άλη-^ «λ 
&ης λύγος άΡ4υρΒτ6ς ίρτι άίά %€ %ά προχωρημένα %α\ ίηΑ 
ηαψ%9»ς οφ^ίλ^ι $1ς άλψι&^ς ληγ9ίν• %ο γαρ ουμηίρασμα* 
το άλάΐ^^ς ΒΪνοί λ9γομ%¥θ¥ ήτοι ψαινομ^ψοψ ίοτιν η άΛη^^ 
λορ* ηαΐ φαινόμ^ψορ μ\ν οι^'^αμώ^* οι; γαρ άψ ϋοηο τον 168 
#ιβ τάρ λημμάτοίΡ Ιτ»αλύη%Λα&αι 9ί ίαντδυ προοηϊπτορη 
ηαΐ ονχ ίξτ%ορ %ύν λημμάτων αυτού φαιν6μ$νον. βΙ Λ 
ϋηλορ, ίη9Ϊ η€ρΙ τ^ϋν άίηλων άνεηιπρίτως ίίαψαφωνηται, 
«βθ^ιι«ρ Ιμηροο&9Τ νπΜμνηααμ^ν, ίιόη^ρ ηαΐ άηαιτά^ 
Χηβντα Ιοτν^, αΗατάληητον ίοται ααϊ το σνμηίρασμα του 
άλη&ονς 9Ϊνα$ λφγομίνου λόγβν• ύ <ίέ [ιτνΐ] τούτο άηατά-^ μ 
ΙψντΌ¥ έατιν, ού γνωοόμ^&α ηότ^ρον αληθές ίοτι το 
ανΐΛαγόμ€νοψ η 'ψΒύάος* άγνοηοομεν ουν ηόηρον άλη&ηο 
ΙατίΨ ο λόγος η ψ$υ9ης, ηαι άψουρηος ίαται 6 άλ^ΐ&ης 


96 (Κ "Ίθ5) ΠΥΡΡΟ^ΝΕΙΩΝ 

Ιβθ λόγος* ϊ^α 9ϊ ηάϊ ταΰτο ηαρώμδΡ, 6 9ιά ηροδηλωρ ϋη-- 
ΪΛΨ σννάγωρ ανεύρετος ίστιν. εΐ γαρ ίηεται τ^ ίίά χάψ 
λημμάτων αύτ(Λ σνμηλοη^ ή ίηιφορά , %ό Λ' ίπομενον 
%αΙ το λήγον ηρός %1 Ιση %αϊ ηρός το ήγονμΒνον ^ %ά 9ϊ 
5 ηρος τι αυγηαταΧαμβάνεταί άλΧηλοις^ ως ηαρεατηοαμεν, εΐ 
μίν αάηλόν ίοτι νο συμπέρασμα, αάηλα «σιται ηαΙ τα Χήμ-- 
ματα, εΐ ^έ ηροΛηλα ίστι τα λήμματα, ηρσ9ηλον £στα& 
%αϊ το συμπέρασμα ατε συγκαταλαμβανόμενον αύτοίς ηρο- 
ίηλας ουαιν, ως μηηέτι ίπ προίηλων ο^^ι^λοι/ συνάγεσ&αί• 

170 9ιά α ταύτα ονΆ ίχηαλύπτεταί υπό των λημμάτων η 
ίηίψορά, ήτοι αλ^^^^ ούσα ηαΐ μη καταλαμβανόμενη, ^ 
πρόάηλος ηαΙ μη άεομένη του έκηαλύφοντος. εΐ τοίνυν η 
άηόάειξις λόγος είναι λεγετοίΐ χατά συναγωγην, τουτεστε 
συναητικως, άιά τίνων ομολογουμένως άλη&ων ^ιφοράν 

ι^ίηηαλύπτων αδηλον, ύηεμνηοαμεν ί^ ημείς οτι ούτε Αο- 
γος τιςίστιν οι/τ« συνακτιηός ούτε άλη'9'ης ούτε 9ίά τινεπ^ 
ηροάηλων αδηλον συνάγων ούτε ίηκαλυητίΗος του συμ•^ 
κεράσματος ^ φανερόν έστιν οτι ανυπόστατος έστιν ι/ 
άπό9ειί$ς• 

171 '^'ΚαΙ 9ΐατ έηεινην ϋ την ίηιβολήν άνύηαρητον η ηαϊ 
άνριινόητον εύρησομεν την άπόύέίζιν. ο γαρ λέγων εϊναε 
άπόάειξιν ήτοι γεί'ΐηην τί&ησιν άπόίειξίν η εΐ9ιηην τινα'^ 
αλλ* ούτε την γενικην ούτε είδιηην άπόόειξιν τι&έναι ίυ^ 
ι^ατο^^ ως νπομνησομεν' παρά 9^ ταύτας άλλο τι νοέίΨ 

35 ού» ενδέχεται* ουκ άρα άύναται τις ως ύπάρχουσαν τι— 

172 &έναι την άηόάειξιν. η μϊν ούν γενι%η άπόίεφς άνυπό-^ 
οτατός ίστι ΐίιά τάίε. ήτοι (χει Αι^/^μ^^*^ ^'^^ ^ ^^^^ 
έπιφοράν η ούιι (χει• ιιαΐ εΐ μϊν ού% (χει, ούϋ άπό9ειξΐβ 
ίστιν* εΐ 91 λήμματα τίνα έχει %αΙ ίπιφοράν τιι/ο^ ίπεϊ 

30 πάν το άποίειηνύμενον σύτω ηαϊ άποάειχνύον ίπϊ μέρους 
ίστίν, ε19ΐΛη ίσται άπό9ειξις * οι;» άρα εστί τις γενιχη άπο^ 

173 9είξις. άλλ* ου9^ ε19ιηη, ήτοι γάρ το έη των λημμάτων 
%αι της έηιφοράς ο</οτΐ|;/κ^ο άπό9ειξιν έρσύσιν\ ^ το συ^ 

14. σνρακτΜΟς Ι^,'β^πνίίϋβ βίβρλ&ηιιβ. ηίβί ρη68^ί(θή( ίοίοιη Ιιοο 
νοι/τ/στ* συνακχίχός βΐίββΓο. 27. %ΐ9ΰΐ ηαέ οιη V. ΥΠΟΤΥΠΟΣΕΩΝ Β. (Ρ"Ίθ6) 97 

(ηημα των λημμάτων μόνον \ αυ^έ^ερορ ϋ τούτων έβτίν 
άαοΛβί^ις, ης ηαραοτηαω ' ονη αρα ΐστίν άίηη άηϋ^ίς^ 
%% μίν ούν σύηημα το ίη των λημμάτων %α\ της <ηι- 174 
φορίς άν» ίστίν οηο^Βί^ίς ηρωτον μίν οτι μέρος τ$ ίχονοα 
αάηλοψ, τυντέστί την ίηιφοράν, αάηλος €θταί, οη^ρ άτο^§ 
η9ν• €ΐ γαρ ϋηλος εστίν η άπόδαξίς, αύτη &9η€ετα§ του 
αηοΛοί^βντος αύτην μάλλον η έτερων ίαταί άηοΛ$ΐ9τίηη. 
9Ϊτα %αϊ Ιηβί ηρός τι φασιν είναί την άαοδ9ί^ %αϊ ηρός 175 
την ί999ψοραν, τα ϋ ηρός τι ηρός έτόροίς νοοίται, ως «ι/- 
τοί φααν, 9$9ρον βϊναβ όβί το άηοΛ€ί»νύμ%νον της ύηο^ ίο 
Μξεως' οΐ συν το σνμηόραϋμά ίοτι το άηοΛηηίνύμΛνον, 
ου νοη'θ^οβταί η άηόίεφς ϋύν τω ονμηβράαμωτί. ηα\ γαρ 
η^οι ουμβάλλεταΐ τ$ προς την άηόί9§ξίν ίαντον το αυμ-- 
ηίρασμα η ούόαμως* αλλ' βΐ μ^ ϋνμβάλλβταί , ίοΜ/νοι; 
ίαται έβΜαλυητίΜΟν , οΐ 9^ ου ονμβάλλοταί άλλα τΜρέληα, ι& 
ούΛ μέρος της άητί^ίξοως ίαταί, ίποί ηάΐΜίνην ^ατά ηαρ^ 
ολαην ίρονμον οίναι μοχθ^ράν* αλλ* ούϋ το ανστημα Ι7β 
των λημμάτων μόνων άηόί€ίξίς αν οϊη' τις γαρ αν βΐίιοι 
το ούτω λογόμενον ^ύ ημέρα Ιοτι^ φως Ιοτιν* άλλα μην 
ημέρα εα9ίν" η λόγον είναι ^ &ίάνοί€ί¥ όλως άηαρτιζειν $ οο 
ονη αρα ούίϊ το ανοτημά των λημμάτων μόνον άηόΛει-- 
ξίς έατιν• ούάί η εϋιηη άρα άηόάειίις ύηόοταοιν "'έ'χει. λΙ 
9ϊ ρΛ(τ% η εϋβωη άηόάεφς νφέστητε μήτε. η γενίΜη, ηαρω 
Ά ναύτες ούη Ιατιν έννοεΉ^ οηοίε^ιν^ άννηόοτατός ίοτιν 
η άπύάεφς* ^ ..2« 

"Ετι ί% τούτων το άννηόοτατον της άηοίείξεως (νε^ 177 
στιν νηομιμνηαηείν* εΐ γαρ Ιοτιν άείόάείξις, ήτοι φαινο^ 
μένη ψαινομίνον ίατϊν έηηαλυητιηη η άόηλος άάι^λου η 
άάηλος φαινομένου η φαινόμενη άδηλου ' άνίενος Ά τού'^• 
τε^ν έΛΧφλυητηιη 9ννατα$ έηινοείσ^αι' άνεηινόητος αρ«3ο 
ίατίν* εί μίν γαρ φαινομένηφαα^ομένου έηωαλυητίΗη ίστιν^ 17β 
ίοται το ί»ωΛυητόμενον αμα' φαενόμενόν τε ιιαϊ άβηλαν, 

1. τύν'\ ί» τύψ ¥0, μοψην Υ. 18. β. η αηό$αξίς αυτή , βη^οΐ" 
τα» Ι,• 10. %οψ V» 20. ρθ8( ημ^ρα ίοτιν όνοι Ρ&Βποίο οιπίβΐ ψύ% 
ί<η•ν 21. μάνωψ V. 23. υφ^ηψίΛ μΐι^ ΡΟ. 

8€χί, Βηρ. 7 98 (Ρ'Ίστ) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

Ιπβϊ Ιί^Ηαι τον ίηηαλνψοντος ηαϊ ονη ίξ εαυτού νποηιητΒΐ 
ημίν ϋαφύς• ύ ό^ αάηλος αίηλου, αντη ΰ^σηαί τϋύ ^• 
χαΧνψοψτας αννην ηαί ονη Ιαται έηηαλνη^οίη ίτέρωρ, οη9^ 

179 άφίοτψίΒ της ίι^νοίας της αηοΛβίξβως• 9ίά Λ ταύτα ονΛ^ 
άίηλος ηρο9ηλον ι^νι^αται Φΐ^αί άηοό^ξξις» ά)Χ ονά^ ηρί - 
&ηλος αίηίον ' >έη€4 γαρ ηρός τι έοτίν, τα Μ προς τι άίλη^ 
λοίς ανγηαταλαμβάί^€ταί , ϋνγηαταλαμβαΨομΗ^ον τη τκρο- 
9ηΧω άηούίΐζίΐ το άηοίβΙχ$^α&αι ί^γόμενοψ ηρόδηίοψ ίοτα^, 

10 άς ηΒρηρέη•ϋ^αι τον λογον %αϊ μη 9νρί9%9σ&αι πρόύηίοψ 
την άδηλου αηοδβίχτίχηψ• βΐ ούψ μήτε φαίψομέψη φαιν^ο- 
μέψου ίοτϊν η αηοίειξ^ς μήτε άδηλος άδηλου μητβ άδηλος 
προδήλου μητβ ηρόδηλος άδηλου, ηαρά δ^ ταΛτα ουδ^ν 
6Ϊψαι λέγουοιν, λενΑον μηδέν ΒΪναι την άηόδΒίξ§ν. 

180 Προς ^ούτοίς ηάπείνο λβητέον. διοη^φωνηταί περί της 
άηοδ$ίξδ9^ς * οί μ^ν γαρ μηδί €ΐναι λεγουοιν αύτηψ, ως •{ 
μηδίν όλως ΒΪναι φάοχοντες, οΐ δί ΛΪραι, ως οΐ ηολλοϊ 
των δογματικών *ημ9Ϊς δ^ μη μάλλον βϊναι αύτην η μι} 

181 ΒΪνα$ φαμέν. %αϊ άλλως/ η άηόδβΐξίς δόγμα ηάντως η^ρ^^ 
20 ίχα, 99€ρΙ παντός δ^ δόγματος δίαηΒψωνηηαϋΐν, ωοτ€ περί 

πάσης άηοδείξίως άνάγχη εϊναι δΑφωνίαν. οΐ γάρ της άπο- 
δείξεως τού είναι ηενόν λόγου έ'νεχεν όμολογουμένης %αΙ 
το είναι χενον αυνομολογεΗαί, "'δηλον οτί οι άμψισβητ^ν^ 
τες περί τού είναι χενον ηαϊ ηερϊ της αποδείξεως αυτού 
η άμφιαβητούαιν * καΐ περί των άλλων δογμάτων, ιίν εΐοέν 
αΐ αποδείξεις, ο αυτός λόγος• πάοα τοινυν άηόδειξ/ΐς άμ- 

182 φιοβηνείται χαΐ έν διαφωνίας ίστιν* έπεί συν άδηλος έστιν 
η άεόδειξις δια την διαψωνιαν την περϊ αύτης {τά γάρ 
διάψωνα, χα^ό διαπεφωνηται ^ άδηλα ίοτιν), ουη ίστεν ίξ 

30 έαντης προύπτος άλλ* ίξ αποδείξεως οφείλει^ ημίν αυνίατα-- 
σ&αι. η ούν άηόδειξις δι ^ς ηατασηουάζετεα η απόδειξες, 
ομάλϋγουμενη μίν χαΐ πρύύητος ούα εοται {ζητούμεν γαρ 
νύν εί Ιατιν άπόδειξις όλως) , διαφωνουμενη δ^ χαι άδηλος 

3. βιη^αιτα•, ¥0. 8. %^] %ψ Μν, οοι Ο. 11. χψ^ψ] ανττιν ^^ ΥΠ0ΊΎΠΩ2ΕΩΝ Β. (ΡίΟβ) 99 

ονοα ^β^««ναι άηοΛ^ίξβως αλλη^, ηάπ^ινη «λλης, η«1 μέχρις 
αηβίρον. άΛυνατοψ ί^ άηΒίρα άηοίβίξαί' «Α/νανον £ρα 
παρασ^ίΜΐ 5τί ίσ%ΐ¥ άηο99ΐξβς. αλλ* ούϋ όίά σημείου 183 
Λύψοταί έΜΜολυητ^α^αί• ζιμουμίν^υ γαρ ταΰ Λ ίστι 9η^ 
μ^ίΟΦ', %αϊ άηύί9ίξ90£ τον αημβίον ^βομ^νοι; ηρος ψην 5 
έοΌψσΰ ίίηαρξίΡ, ο δι άΧλι^Χω¥ νίρίαηηοί %ρ6ηος, %ης μ^ 
νηοΛΛέξ^ως αημείαν άβομέ^ης, του ϋ οημείον ηάλι^ α9Μ>- 
ά^ϋΘως' 09Μρ άτσηοψ• ίιά ό^ ναιϊνο ονί^ έτνιχρΙ^^αβ ^ι/τα* 
τοψ ίσ9έ %ψ^ η^ρΐ της άηοδ^Ιξβως ίίαφωψίαν, ίηύ χρφζ^ 
μίτ χ^βτι^ριον ^ Ιηιηρίϋΐς, ζητήσεως ΰί ούσης η^ρΐ τού «/ίο 
/στ< ηρ^τηρίον, ως ηαρΜοτησαμοτ, παΐ ίιά %ον%ο αηοΛ^ίίρως 
τού ηρίτηρίον ί^ομίψοντης δηΛΡνσύσψις οτι ίστί Ψί ηριτη*- 
ρίθ¥, ο όίάλληλος τροηος της άηορίας ΜνρΙοηΜταί ηάλΜΤ. 
<2 θΌ¥ μ4^9 9ί άηο99ΐΙ%ως μητ9 άίά οημ^ιου μητο δια 184 
ηθ€9ΐί^1ον Ιατιν ύηομνηοαι οτ$ ίστ$ρ άηο9^ς^ αλΧ' οιλΓ Ιξ ϋ 
ίαν%ης πρόδηλος ίατιν, ως' ηαρ^ατησαμοτ 9 αηατάληητοψ 
ΒοτΛΐ οί !στίν (ϊηόδ$ίξίς• διά 9ϊ τούτο ηαϊ ανύπαρκτος 
£στ»ι η άηόδβφς* ψοροηται μϊψ γαρ συν τω άηοδοΛίΛνύ'^ 
¥Λί, άηοάΒίΜρνψαι 9^ ονη α¥ δνναίτο μη ηαταλαμβωψΟ"- 
μορη• άωηορ ^41 απόδ^ίξις Ιοται. 2υ 

Τούτα μίν ως ίτ ντίοτυηωσ^ι χαΐ ηρός την αη69§9ΐιν 185 
άρΜΒϋο$ λΜι&αί. οί 9έ άογματηίοΐ τούΐβαντίοψ «αν«σχ«ν«β• 
ζ/οντίς φαοιν οτι ήτοι αηοδΒίναηοί 9ΐοιν οΐ ηατα της άηο^ 
99ίξοωβ "'ηροηημίνοι λόγοι ^ ου» ξϋηο^ΐΜτιηοΙ• ηαΐ οΐ μίν 
ουη αηο99αντι*οί , ού δύνανται δ^Μνύναι οτι ούχ ίστιν η^Λ 
άη6δ9€ξ§ς* $1 δ^ άηοδ$ηηΐΜοί είαν^ οίντο} ούτοι την ύπότ- 
οτααν της ά§οδ€ίί§ως ϊμ ψί^ρηροηής είσάγονσιν. ο&9ν ηαΐ Ιθβ 
«οιούτοι^ ουν9ρατωο* λόγσν• €ΐ ίστιν άηόδΜίξίς^ ίσ^πν άηά^ 
δοφς' %1 ϋύ» ίστιν αηόδΒίξις, ίστιν αηόδίφς' ητο$ δί 
ίστίψ ά^δ$ιίίς η ου» εατιν άπόδΜίξις ' ίατιν αρα άηόδ^ιξί^. 3ϋ 
αηο Μ της αυτής δυνάμεως χαΐ τούτον ίρωτωσι τον λο^ 
γον. το τοΙς άντικβιμένοίς έηόμορον ον μόνον άλη&4ς 
Ιστινάλλα ααΐ αναγ»αϊαν' άντί»94ται δϊ ταύτα αϊΧηλοις 

ο. «ήιτ οιη Γ>. 14. μ4ξ%Λ ομ η^§τη^ίου — ονό* οη V* 16. αν- 

7» 100 (Ρίοβ) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

187 λον&€ί το ΒΪναι άηόδ^ιίιψ* ίσνιν αρα άηοόαξίς. €¥€θη 
μίν υνν ηρός ταύτα άντάεγαι^, οίον γουν, έηΒΪ μη ψομι- 
ζομέν τίνα λόγον εϊναι αηοί€ΐκτίΧΟν , ηαΐ τους »ατά της 

^ϋίηο9$ίίεως λόγους ον πάντως ψαμ^ν άηοΑ9ίκτϋ»ονς είναι 
άϊΐά φαίνεα&αί ημίν ηι&ανούς' οΐ 9^ ηί&ανοί ον» έ| 
ανάγκης βΙο^ άηοδΒίητίηοΙ. βΙ 9^ αρα ιμτ) άηοίβίίΐτίκοί 
Βίαν, οηΒρ ου ύιαβεβαιούμΒ^α^ ηάντης %αΙ άλη&είς• άλη-- 
&9ϊς Λβ βΙοι λόγοι όι άλη&ων άλη&Ις αυνάγοντΒς ' ούίκαύν 

ν^άληΌ'ης ίστίν αυτών η ϊηιφορά. ην άέ γΒ αύτη "ούη εστίν ^ 

αρα άηόίίίξίς**^ άλη&^ς αρα εστί το "ονχ ίοτιν άηοόείξίς' 

1ΘΘ έη ηερηροηης. δύνανται 8ί οΐ λόγοι %αι ηα^ηερ τα 

ηα&αρταια φάρμαηα ταϊς ίν τψ σώματι ύτ^οΗΒΐμέ^αις νλαις 

έαντά συνεξαγει, οΰτω χαϊ αύτοΙ τοις άλλοις λόγοις τοις 

15 άηο9ΒΐΗτικ/ο7ς ΒΪναι λεγομίνοις ηαϊ εαυτούς συμηεριγράφειν. 
τούτο γαρ ονχ εστίν άηΒμφαΐνον , έηει %αι η φωνή αύτη 
η *^οίύ9^1στιν άλη&ές" ον μόνον των άλλων Μααστον αναι-- 
ρε^, άλλα χαΐ έαυτην ίχείνοις συμηερ^ρέηει• ο τ^ Αο/ος 
ούτος δύναται δεικνυσ&αι άσύναχτος " βΙ ϊοτιν άηόδΒίξις, 

70 εοτιν άηόδΒίξις* βΙ ονη ίστιν άαόδεφς, εστίν άηόίειξις' 

ηίοι α ίστιρ η ου χ ίστιν ιίστί¥ άρα" κα} δια πλειόνων 

μεν ψ ως.δ^ ηρός το ηαρόν άρχουντως διά^ τούδε τού έπι- 

189 χειρηματος• εΐ ύγιες Ιστι το συνημμενον τούτο "«/ εοτιν 

άαόδειξις^ £στιν άπόδΒίξις,** δβΐ το άντιχείμερον τού έν 

7&αντψ λήγοντος, τουτεστι το ^'ούη εστίν . άηόδειξις ,^ μα- 
χεσ^αι τψ "ΐστιν άηόδβιξις'^ τούτο γάρ ίστι τού συνημμέ- 
ψου το ήγουμΒνον* αδύνατον δε ίστι κατ αυτούς σν^ημ-- 
μεν'ον νγάς ΒΪναι ίη μαχόμενων αιμάτων ουνΒοτως. το 
"'μ^ γάρ συνημμενον επαγγέλλεται ορτος τού ίν αντφ 

30 ή^ονμεψου είναι ηαϊ το λήγον, τα δ^ μαχόμενα τουναντίον, 

οψτος τού έτερον αυτών όηοιουδήηοτε αδύνατον ΒΪναι το 

λοιηόν ύηάρχειν• όντος άρα υγιούς τούδε τού συνημμένου 

εΙ ιστιν άηόδΒίξις, ίστιψ άηόδειξις*" ου δύναται ύγάς είναι 

11. άΙη&^ Λάά Χ. «.-' ΎΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Β. (Ρ;*Ίθ9) 101 

%ού%ο το ανίΜίμμένον "«/ οι;» ϊσ'ϊΐν άηόίαξίς, εστίΡ άηόίοτ^ 
ξίζ.** ηάλέν &* αύ σνγχωρονττωρ ημύν %α&* ύηυ&ΜΟΐψ νγάς 190 
ίϊ^^αι τ699 το οννημμέψον ^ ά ουη !οτ$ρ άη^ί^ίξις, ίατιψ 
άηο9€^ίς^ άύταται ανννηάργ^αρ το "</ ίατίΡ αηόά6φς'' 
τω '^ον% εοτιν 4ίήόά$ιξις•'* €ΐ ϋ 9άν{Λτξ;ΐί αυτά ουρνη^ρ- 5 
χαρ, ου μάχεταί αυτά* Ιρ άρα τ» '*9ΐ Ζατιρ άίΐόύεφ^, 
εστιρ (κηο^€ΐ|#ς" αυρημ/ί^ρφ ον μάχεται το άρτιη^Ιμ^ΡΟΡ 
Ίού ίψ αντψ ληγορτος τω Ιρ αντφ ηγονμέρψ, ωστβ 0V1^ 
ίσται νγΛς ηά맥 νοννο το σνρί^μμέρορ , ίη^ίρον ηατά 191 
ονγχηρηοίΡ ως υγιούς τί&£/$£Ρου , μη μαχομέρου 9ϊ του ίο 
"^ουχ ίατιρ άηο9€ίξίς** -τω *^!στίΡ «ηόύ^φς.** ουά^ το ^ι«- 
ζενγμΒΡΟΡ ύγάς ίοται το **ητοι εοτίρ αηόύείξίς ^ ουκ Σστιρ 
ίηόόαξίς*" το γαρ ύγάς ίάζευγμέρορ ΙηαγγέΧΧεται ερ τωρ 
έψ αντω νγάς λΙροφ, το ίί λοίπορ η τα λοίηά ψευάος η 
ψευύη μετά μάχης• η (ΐηερ υγιές ίατι το ίιεζευγμέρορ, ΐ5 
ηάλερ φαύΐορ εύρίαπεται το '^εΐ ου» Ιοτιρ άηόίεφς, εατίΡ 
ωηό&ε^ίς^ ουρτιμμέρορ, ίη μαχομερωρ αυρεοτως• ονηουρ 
ααύμφεερά τέ έοτ$ %αΙ άΧληλωρ άραιρετιηα τα ίρ τφ Μγφ 
τψ ηψ^ειρημίνω λήμματα* όιοτίΒρ ού% εστιρ ύγιης 6 λ•- 192 
γος• αλλ* ουά^ οτι άηολου&εΐ τι τοις αρτιηειμίτοις 9ύραρ^ 2Τ) 
ται 9εΐΜ!Ρυραι, μη εχορτες ηρίτήριορ άηολου&ίας, ως ίηελο^ 
γΐϋάμε&α* 

Ταύτα 9ϊ ίη ηεριουαίας λεγομερ. εΐ γαρ ηιΌ'αΡοΙ μέρ 
Ηοιν οΐ ύηΐρ της άηοίείξεως λόγοι {εοτωοαρ γαρ), ηι^α* 
ραΐ 9^ *αΙ αΐ ηρός τήρ αη69ειξίΡ λεγόμεραι ίηιχει^αεις, 76 
ίηεχειρ άρογηη ηα\ ηερϊ της άηο9ειζεως, μη μάλλορ εϊραι 
αηϋείζβΡ η μη εΪραι λέγορτας. 

ΔίΛ χαΐ ηιρΧ τώρ ^'ρυλουμερωρ αυλλογισμώρ ίοως 193 
ηεριττορ ίοτι ίηξιέραι, τούτο μ^ρ ουμηεριτρεηομέρωρ αν- 
ιωρ τ^ νηαρξει της άηοίείξεως {9ηλορ γαρ οτι έηειρης μη 3» 
ονσης ον9^ αηο9ειιιτιηός λόγος χωραρ εχεί), τούτο Λ ηαϊ 
δυνάμει 9ιά τωρ "'εμηροο^ερ ημίΡ λελεγμέρωρ άρτείρη-- 
χο7»ν ημών ηρός αυτούς, οτε ηερι της παροληής ^ΜχΑβ- 

I. το οιη V. 9. υγίές, ηάΧίΡ Ι*. τοντο] ϊο ϋηο Χ. 89. 4ιμΐ9 Ιτ. 102 (ΡΪΤπο) ΠΥΡΡΩΝΒΙΩΝ 

γομ^νοί μί^οϋψ τίψα ίλί^ομβ^ ίί Ί^ς ΙνίέχίΛΰΛ άεικνύναί 
Ό%ί ηάψ%Βς οΐ άηοίβϋη§Μθϊ λό^α των τ9 ϋτωιηώί^ χα) των 

ΙΗ ηΛρίηατίΐτίΐίωψ ααύί^αητοί τνγχάνονοίΡ οψ%Βς• έ| Ιηίμέ%ρον 
α σν χείρον Ιαως και Ιϋα η€ρΙ αντωψ ίίαλαβ$ΐν, ΙηεΙ μα^ 
ίλέοτω ίη αντ&Ις μέγα φρο^^σνοι^• ιιολλα μί^ οΰν ίατι 
λέγ^ίΡ %ο άνυη6σ%α%0¥ αντωψ νηομίμνηοηορτας* ω$ έψ 
νη(^νηωσ9ί ά^ άρη^Ι τ^ίβ τ^ μ€&όδω χρησ&αι %α^ά αν- 
%ω^. λέξω α ηαΐ ψνν η^ρΐ χών άψαηοί^ιητωρ ' τσνιων 
γαρ αναιρουμένων %α\ οΐ λοιηοϊ ονμηαν%9ς λόγοί ίίατρέ'^ 
ϊοψιονταί, την άηόάαξξν τον οννάγ^ν αη αντων ίχοντ^ς- 

195 *^5Γ ηρότααις τοίννν αντί] "««ί άν&ρωηος ζύον** έη 
των %ατά μέρος έηαγωγίκως β^βαιονται* ίύ γαρ τον Σ»- 
ηράτην αν&ρωηον οντά %αΙ ζωον ΒΪναι^ ηαϊ Πλάτωνα 
ομοίως καϊ //ίωνα καΐ Ηαοτον των κατά μέρος, #ι^ανο^ 
15 9Ϊναί ίοκΒΐ ίίαβεβαιούΟ'&αΛ καΐ οτί ηάς άν^ρωηος ζώον 
έντιν^ ως €ΐ καν ¥ν τι των κατά μέρος ίναντίούμίνον φαί- 
νοηο τοΙς άλλοις, ονκ ίατιν νγιης η κα^ολοι^ ηροταοίς, 
οίον γονν, έηβΐ τα μ^ψ ηλεΐατα των ζωών την κάτω γέννν 
κ$ν€Ϊ, μόνος ί^ ο χροκόάβιλος την ανω, ονκ ίοτιν άΐηϋ^ς 

Ιββ η "καν ζωον την κάτω γέννν κιν^Ι** ηρόταοις. όταν ονν 
λέγωσί *^ηάς άν&ρωηος ζωον, Σωκράτης ί' άν&ρωηος, 
Σωκράτης άρα ζωον" έκ της κα&ολον προτάσεως της *^ηας 
αν&ρωηος ζωον" την κατά μέρος ηρόταοιν οννάγειν βον- 
λόμενοί, την ** Σωκράτης άρα ζωον," η άη βεβΐΜηΐΜη της 
25 κα&ολίκιης ηροτάαεως έατι κατά τον έηαγωγ$κον τρόηον, 
ως νηεμνηοαμεν, ύς τον όιάλληλον ίμηίητονοί Χόγον, 
την μίν κα^ολικην πρότααιν άί έκαστης των κατά μέρος 

197 ^11 της κα&ολικης ονλλογίστίκώς. ΨΜραηλησίως ϋ «αϊ ίηΐ 
τον τοιούτον λόγου "Σωκράτης άν&ρωηος, ονΜς Λ^ αν^ 
^&ρωηος τβτράηονς, Σωκράτης άρα ονκ ίστι τετράησυς** 
την μΙν ^^ουίείς άν&ρωηος τετρξχηους" ηρότασιν Ι» τάν 
κατά μέρος έηαγωγικως βουλόμενοι βεβαιούν, έκάστην όί 
των κατά /Λέρος ίκ της "ουΜς άν&ρωηος τετράηους** σι/Α- 

12. σωκρά%η V. 25. ίπαγω^ορ Υ,^ 27. μ/(ος έηαγω/ΐΗ&ς β^- 

βΛΜυρτκ, αυψάγοψχι^ 9ϊ Ιη&ύτην τύ9 Ηνηά μέρος Μ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Β. (Ρ "Ί 1 1) 103 

ιιήΐΦ•««ιτ• "'ομωως ϋ ίφοίΛντίφ^^ ηαΐ νοϋβ λοαιοι/^ τ«^^ 19β 

%αΧ 9θν£ νοιοννον^ **«/ ιζμίρα ίαψί, φάς εαζίΡ*** νο τβ ^ρ 
"«/ ιζμίρα ίο%ι, φως 909$^ ύνταηι^§χόψ έστιν, ως φαοί, ταυ & 

φως €θτι, νο τβ φ«£ €σ%ί μβτα του κίμ^ρ^ ^στι /7<• 
βΰΜηοίΑτ ίοτί ταυ **9ΐ ημίρα ίστί, φως ιστιψ*** ου γαρ 
α9 υγώς ίψομίσ&η το ηροΒίρημίνον συψημμίτοψ είναί, βΐ 
μ'η 99ρότ€ροΨ τ^^βωρητο ουψυηάρχον α«( το **φάς !οτι* 
%ψ '^ημ^ρα ίοτίτ." βί ονν Λβϊ ηροηατΒίληφέναι ίτι ημέρας 199 
οίσης ηοψτως ϊατ€ ιμΙ φως εΙς το αυν^εϊραί το **€/ ήμερα 
ίοτί, φως ϊστι" ουι^μμέψοψ, 9ίά ϋ του αυνημμέψου τού- 
τον αυψαγνται το \ρτϊ\ ιημίρας ουοης φως είναι , τηρ μ^ν 
συννηαρξβί^ του ήμίραν έίψαι %αϊ τον φως είναι συψά^ον-- 
τος τον **€ΐ ήμερα Ιστι, φως ίατι^ συνημμένου οαον ίηΙι& 
τψ ηροαειμενψ αναηοάειητω, το ϋ αυνημμίνον της συνυ^ 
9ΐάρίεεβς των ηροειρημενων βεβαιούοης^ ηάνταϋ&α 6 άιαΐ^ 
Ι/ηΙος τρΑηος της απορίας ανατρέπει την ύηοστααν του 
λίγον. ομοίως ύί %αΙ ίηΐ του τοιούτου λόγου **</ ήμερα 200 
^στι, φως εστίν ούχΙ άί φως εοτιν' ούχ άρα ήμερα εατιν** το 
Η μίν γαρ του μη ανεν φωτός ήμεραν &εωρ€ία&αι ύγάς 
αν είναι νομίϋ&είη το *^εΙ ημέρα ίοτι, φως εατι" αυνημ- 
μένον, ως εϊγε ηαΰ'* ύηό&εσιν ήμερα μϊν φανείη ηοτϊ φως 
^^ Μ^β ^Λ^ος αν λεχ&εΐη το ουνημμένον είναι ' οαον ό^ 
ίηι τψ ηροεβρημένω άναηοίείητω το μή είναι ήμέραν φω- η 
τος μή οντάς ίιά του ''«/ ήμερα ίοτι, φως ίστι'* αυνάγε- 
ται, ώστε έηϋεραν αύτων ηρος τήν εαυτού βεβαιωαιν 
χρήζβΐ^ του τα Ηερον βεβαίως είλήφ&αι, ϊνα 9ί αυτού 
ηιατον γίνηι%αι ηατά τον ύιάλΧηλον τράηον. άλλα ηαΐ έη 201 
ταυ μή άύνασ^ι άλλήλοις συνυηάρχειν τινά , οίον ήμέ- 30 
ραν, εΐ τνχοί, %αΙ νύητα, τό τε άηοφατικόν της σνμηλοηής, 
το "ουχ ημέρα ίοτι ααΐ νύξ εοτι," ηαΐ τό ίιεζευγμένον, τό 

'ήίοι ήμερα εστιψ ή νυξ εστίν,** υγιή νομίζοιτο αν είναι. 

18. άροτ^ωρ V. 25. γγ V. 28. χ^^ϊζορ Ι^: εοΓΓ Χ. (« ¥ 104 (Ρ "112) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

άϊΐΛ το μ4{ αυννηάρχίίΡ αντα β^βαωύα^αι ^ομέζ^ήΠίί Λά 
τ9 τον άηοφατίΗον της αυμηΧοηης χαΐ τβί δίβζΒυγμένον, 
λίγοψτίς "^ονχϊ ημέρα Βοτι ηαϊ ννξ ίοτιν* άΐΐά μηψ #^£ 
ΒΌΤίν* ον% άρα ημέρα ίστινΓ ^'ητοί ημέρα ίο%ί¥ η ¥υ^ 
5 εοτ^ν • άλλα μην ψνΐ Ιστιψ * ον» α^α ημέρα ίατιν^ η *ονχΙ 

202 Λ %'νΐ εοτιν * ημέρα άρα ίοτινΓ ο&βψ ημ^ίς ηάλίν ίηι- 
Χογιζομε&α οτι βΙ μίν ηρός %ηρ β^βαΙωοίΡ του Λι^ζενγμέ- 
¥ον καί του της ανμπλοηής άηοφαταίού Χ^ζο/*^ ^ον 
ηροΗατ9ίληφέναι ο%ι τα ίν αύτοίς η^ριεχόμενα άξίωματά 

* 10 ίοτίν άουνυηαρχτά , το ^9 αουνυηαρίίτα ταύτα είψαι αν¥~ 
άγαν άοΗοΰαι 6ιά τ« του ϋι^ζ^υγμένον ηαϊ του της ουμ-- 
ηλοκης άηοφατίηού, ό άι' αλλήλων ΒίαάγΒται τροηος, μ^η 
δυναμένων ημών μητη τοϊς ηροειρημένοις τροηίχοϊς ηι•^ 
ατβυΒίν άνευ του το αουννηαρχτον των έν αντοίς ηεριβχο- 
15 μένωψ άξίωμάτων κοβταλαβπν, μήτε το ασυνύπαρίίτον αν- 
των δίαβεβαίουσ^αι ηρό της των ονλλογισμών ίίά των 

203 τροταχάν αυνερωγηοεως• ύιοηερ "ουη έχοντες ηό&εν αρξό^ 
με&α της ηιοτεως ίιά το ηαλίνδρομον, λέξομ^ν μήτε τοψ 
τρίτον μήτε τον τέταρτον μήτε τον ηέμητον των άναηο^ 

00 ίείχτων όσον έηϊ τούτοις ύηοοταοίν εχειν• 

Τοοαΰτα μίν ηαΙ ηερί ουλλογισμων ίηΐ του παρόν^ 

204 τος άρχέσει λελέχ&αί ' εύηαραίτητον ϋ εϊναι νομίζω %αϊ 
τον ηερϊ έηαγωγης τρόηον* έηεΐ γαρ από των χατά μέρος 
πίοτούσ&αι βούλονται 9£ αύτης το ηα&όλου, ητοί ηάντα 

25 έηιοντες τα ηατά μέρος τοϋτο ηοιηοονοαν η τανά• αλλ* ει 
μίν τινά 9 αβέβαιος εαται η έηαγωγη, ενδεχομένου του 
έναντιοϋσ&αι τω ηα&όλου τινά των παραλειπομένων ηατά 
μέρος ίν τ^ επαγωγή* ει ίί πάντα, αδύνατα μοχ&ηοου- 
ϋΐν, άπειρων όντων των ηατά μέρος ηαΐ απεριορίστων• 

30 ωσ^' όντως έηατέρω&εν, οΐμαι, συμβαίνει σαλευεο&αί τψ}ν 
ίπαγωγην, 

205 *Αλλά ηαϊ Ιπι τη περί ορών δη τεχνολογία μέγα φρο^ 
νούοιν οΐ δογματικοί, ην τω λογιηω μέρει της ηαλονμένης 

Ι- μη οιη νχ. 7. ηρός μϊν V. 12. αποφοχΜης V. 18. χα- 
λί¥ΟζομΗ9 V. 25. τα Λάά V, 29. χβΐ Άάά δίβρίιαηαβ. 32. ^€» ΡΟ. ΥΠΟΤνπαΣΒΩ». β. . (Β^ιΐ3) 105 
φίλθ0Θφίας ίγηοΛολη^ΟΛ^ιν^ φέ^ ύύψ ηαΐ η9φΙ β^^λρ ολίγα 

Π^ς ηολλα τοίψ^ψ χίμιοιμ€ν99ίΐ^ νοι/ς ο^ους τ£ψ ίογ^ 

πάο^ς ^£ λέγονοίψ άραγΜΛ409η%ύ£ αννύν ίαως ^ύρηαας" ^ 206 
ριρ βίβ ηρός %α%άλιρΐίΐ¥ η ως ηρος Μα9Ά»1ίία¥ ί¥ »ασ# 
ψΛαραά^βΜ^Φνοί %συς ορανς ά¥»γ»αί9νς• ίάν ον$^ νηομη^- 
οφμ9Ψ ί%ί ηρόβ ού9έ%$ρον %9ύ%Φ¥ χρη^ιμ^νουοι , η^ρηρί- 
φο/ΜΤ^ οϊμίΛί, ηίοαψ %ιη¥ γε/Βψημένην η^ρΐ '"αν^ώ¥ ηι»ρά 
%θίς Λσγμ9Λ$Ηθϋς μαι%αφη9^ίνψ• βν^Μς ουν, €ι ο μίψ 207 
αγψούρ το ορίοτον ουχ οΐίς %έ έο%$, νο μι/ γίψ^αμαμ^οΡ 
αντω ορίοαΟ'&ηι, 6 ύ^ γίψωοηωψ, φΪ&' ορίζόμ^ΜΟς οΰη ίη 
τον οροί; το οριατό^ ΜΛτβίλψρ^ν άΧΙ* ίηΐ 77ροΐίατ«ι2ι;ζ/Μ- 
μίρψ τούτω τοψ ίροψ ίηίονντέ&Β»η§ρ^ ηρός ΐίατάληψ§ρ τωψ 
ηρωγμάτωφ^ 6 ορ^ς ονη ίστ^ψ αναγκαίος• μΙ γάρ ίη^ ΐδ 
ηντηι β»ίτ ορίζ$ο&αι ^έλοψτ^ς ΗοΛαηοί ονΟτ ορίζομ^^α 
ίίά τψβ ύς ϋΙψΜίρον ίηατωοίΐ^, τίψά ϋ κατνΛαμβάψΒο&ίΗ 
ηαί όίχα %ω$β ορών ομοΧογ^ύντ^ς ου» ^ραγη^ίους η^ος 
ηωτωληψα^ τους ορονς άηοφαι^ομΦΦ^ , ««ι^' ο^ τροηοί^ τα 
μη οριο^ί^τ» ηατΛληφ&ιι, ίν^αμέίίων ιημωρ ηάντα χωρίς νΰ 
τύν ορω^ ηιαταΧαμβάνην , η κα&άηαζ ουίϊψ ορίοόμΛ&α 208 
[ιΐια τηψ €ΐς άη^ίρον €ΐιιη%ωθ9ν'\ ^ ου» άναγηαιονς τονς 
ορούς άηοφανούμ^ν• διά 91 τ^ύτα ούϋ ηρός Μαοηαλίαν 
αντονς 9νροψ9¥ αν άψαγηαίονς* ως γάρ ο ηρωτος το 
ηράγμα γνονς εγνω τούτο χωρϊς ο ρου, ηατά το ηαρα^ 25 
ηΧηοίΟΡ καί ο Μαο%6μΛΨος αντό ίνναταί χωρίς όροι; 8φ- 
ίαχ&ηναί• «ίτϋ. αηό των όριοτων Ιηιηριψουοί^ τους ορονς, 200 
%αί φαοι μοχ&ηρούς ορονς είναι τους η^ρίέχοντάς τι των 
μη ηροοόντων τοϊς όριατοίς, ητοί ηάοίν η τιοΐν,. ίιοη^ρ 
όταν €Ϊηιι %ίς τον αν^ρωηον Λναι ζωον λορίΜον α&άνατον ^ 
η ζώον λογίηόν &νητόν γραμματίΜον , οηον μίν μηδενός 
οντος αν&ρωηου ά&ανάτον, οηον 9ϊ τινών μη γραμματι-- 

%ων όντων, φαοϊ μοχ&ηρόν είναι τόν ορον. τάχα μίν ηάΐ 210 

• - ■*« 

5• ^φ οιη νΧ θ. χ^α^μιύοουα^ 90. 16. άψΛγπαί<»¥ V. 1β. 6^»σό- 
μι&αΧ. Π.ιΙςονΛΥ. 21 . ίηΐΗ^$Ψονο* V, 33. μ^ι»] ^ίΐ'ονί' δίβρίλ&ηιιβ. ΙΟβ (Ιτ"Ίΐ4"Ίΐδ): ΠΥΡΡΩΝΕΙΩίΙ 

άψνηΐη^ηοΐ ύΌα¥ οΐ οροί άφά τηψ «ΐΜΐ^ιαν μφ' ηα%ά /μ- 
ρο£, ίξ Λψ €99ίχρΙνΛα&α$ οφΜίλουσίψ* εΐ^α σνη Λν κάνα- 
ΧψίτιιιοΙ %ε 1ΜΪ ΜαητίΛΟΪ τούτων εΐβψ ίξ ύν έηηίρΐ¥^¥%α$ 
9ηΐΜ^6%ί ηροβΛ§γΡ0θμέρ»¥, •ϊγΒ άρα, η»1 ηροηοΛΒίλημμέ^ 
5 νω¥. ηύς ά^ ονη &¥ ύη γελοΐοψ ψο Ιέγ%ί9 ως οι οροί 
χρησιμβύουοι ηρός ηατάληψίΡ η ΜαοΜολίαψ η σαφητ9ία§^ 

211 όλως, άοάφΒίαψ ηριΛν έη^ίΟΜυηλονΫΨ^ς τοααύτί^ ;^οΙοψ γοϋ¥, 
Ϊ¥ίΛ τι %αΙ ηαΙξωμΒΨ, $ϊ τίς ηαρά τον βονλόμει^οβ ην&έ- 
β&αί 9ΐ άηηντηταί αύτω άν&ρωηος ίηΐ ϊηηου οχονμ«^ος 

10 «αϊ ικυνα ίφείπόμβρος ,' την έρωτηοιν οντω ηοβήοξατο *'ιο 
ζωον ΧογίΗΟψ ^ητον, νου ηαϊ ίηιστημης ίβητίηόν, άηηψ- 
τητό οοι ζωοψ γ^Ιαστιηον ηλατυωνυχον/^έηοίτημης ηολίνι-^ 
η^ς ύβΗτιηον, ζωω &νητφ χρ^μετίοταίφ τα οφα$ρωματα έφψ' 
ίραποα, ίφ€ληομ€Ψον ίύον τηραηονν νλαηταων ί** ηάς ονη 

1$ αν 9Ϊη κατα]^4λαατος, ϋΐς άφαοίαν οντω ψνωριμον ηραγμα- 
τος ίμβαλωψ τον άν&ρωηον ύια τονς ορονς$ ονηονν αχρψ- 

212 οτον •1ναι τον ορον οοον ίηϊ τοντοΐζ Χωιτοον, βΗ* ονν 
λόγος Λναί Ιίγοηο όίά βραχείας νηομνηοΒως ύς Ιννοίοψ 
*^μας άγων των νηοτεταγμένων ταϊς φο^ναϊς πραγμάτων, 

20 «ς ίήλον γε (ον γάρ;) ί% των μί^ρφ πρόο&βν ημίν Λρη- 
μένων, $ϊτο λόγος ο το τι ην είναι ίηλύν, εϊτο ο βονλεταί 
τις• ΜαΙ γαρ τι ίατιν ο ορός βονλόμονοι ηαριατάν οίς 
άνηνντον έμηίητονοι άιαφωνίαν, ην ίια την ηροαίρεοιν 
της γραφής ηαριημι ννν, εΐ ηαϊ 9οηεΙ άιατρόηειν τονς 

25 ορονς• 

Τοοαντα μίν %αϊ περί ορών άηόχρη μοι ννν Αβ- 

213 λεχ&αί* έπεί ϋ τίνες των ίογμαιτιηων την ίιαΧε^νειηην εϊ- 
ναΙ φαοιν έηιοτημην σνλλογιοτιηην ίηαγεη^ια^ν όριστιηην 
ίιαιρετίΜην, διελεχ&ημεν ϋ ημείς η9η μετά τονς ηερί 

30 τον ηρηηρίον ηαΐ τον οημείον ιιαϊ της αποδείξεως λόγους 
περί τε ανλλογισμων «α) ίπαγωγης "'%αΙ περί ορών, ονη 3• έφ νχ» 11. ςιιίάΐιί άιρίίψτψιταέί 12. ποίΜί^ς V. 13. χ^ 
/ΐ€%ίΜ^ν, χρψισταίψ ΡΟ, 20. ων ^ήΑό^ γι ούδΐν ί» Ι^οιιιη $(6ρ1ι&ηο, 
ώς δηΧόρ γέ σνδί ^αρ Ιμ Ο. 26. όρο» V. 28. δψ^ρη^κην Λάά Ρ&- ΥηΟΤΥΙίαΙΕΩΝ Β. (Ρ'Ίΐβ) 107 

ΐΜβΛβ. γΐΨΜΟ&Φβ %οίνν¥ νην 9ίαΙο%ϋί¥ φαοί ^^^ραχίβ* η 
γάρ οΜμα ύς νημα^φομ^ψΰ^ #ιαιρ«ία^α# η οΧ^^ 8ΐς μ^ρη 

Έύ&€9$ς ανρ ης ίηίσ%ημΛς τύν φύσ9ί φββ2ν βίψοί, 114 
τύψ ^4θ€$ ^ί ουόαμως• «α* «ίιι•τ«ις* η μ^ γαρ ίηί9%ημη 
βέβ^ίέοψ %ι ΗοΙ άμ9ί%άα%9ΐΛον πράγμα €Ϊψα$ &ΰί€ΐ, %ά Ά 
&ίθ6Λ ^9ίαγ ίχ9ί ηαϊ Λυμ^άη^ωτοτ τ^ψ μΦταβοληρ , ταίβ ιβ 
ίναλλΛγαϊς τωρ &έα$»$^, αϊ $1σίν έφ* 'ήμΛν, Η^ρΘίούμ^Ψύ. 
^«2 ξήΐτ %α οψοματα ^έοΒί οημαίνη ηαϊ αν φύσ^ι {ηά9^9ς 
γαψ άψ ύνψί€ϋΐ»ψ ηά¥%α %ά νηο τάν φωνών σημαίνόμ^ν», 
6μοίως "ΈλΧηνίς %β χαΐ βάρβ^ρύί » προς %ψ ηαϊ ίφ ίξμίν 
βΖτα» %ά αημαίνόμ9ν» οίς αν βονλωμ€^α όνόμααν Μροίς ι» 
άΛ 9ηΜν %€ ααί ϋημαΐναν), πως αν ύυνατάν ΒΪη ^ιαιρ«* 
%αιην ονόματος ΒΪς αημοίνόμβνα ίπισ^ι/μην 9Ϊναί; η ηύς 
ΙαίΦτημη 9ημ€ανόν9ων νβ καΙ ο^/μαίνομένων , ως οϊανταί 
%ι»^9 V ^^ΛίΛΜ^ίπη ίύνανί αν νπαρχ9ίν; 

ΠΜρΙ ά^ όλον ηαϊ μίρανς 9•αΧ9ΐ6μ9&α μ^ ηαϊ ίν %οίς 1115 
φυαηίοίς ύή ΪΛγομίψοίς, ίήϊ Ά του παρόντος η9ρΙ %ης 
Ιβχύμένης ^ίαίρ^ΟΒως τον όλον 9ΐς τα μέρη αντοΰ νάί$ 
ΧωκΛέαν. ο%αν λίγρ τις 04α$ρΒΐο&αί την ^Βηάία 9ΐς μία» 
ηωΐ 9ύο ηαΐ τρία ααϊ τέοααρα, ον ίφαμμΗαί Βίς ταντω ι/ 
ϋηάς, αμα γαρ τφ το ηρωτον αντης άρ&ηνοί μέρος, ϊνα%^ 
κοιτά αυγχωρηοίν ννν ταντο Μμ^ν, οίον την /«ο^α<^«» 
ούηΗι νηόη$ηαί ή άβηάς, άίΧ ίννίω ηαϊ δλως #τ«ρον τ$ 
9ΐαρα τ^ν ί^Μαία• ή ονν των λο§ηων άφαΙρΒοίς '"τ% ιηΛ 1116 
όίαιρΒϋίς ον» άαό της ^Βηοίος γίνεται άλλ' άηο τίνων ϋτ- 
λωτ, Μα&* Ηάοτην άφαΙρβοίν ίτΒροίονμένων. τά][α ούν^ΐ) 
σν» ένάΒχβταί το όλον όίαίρβίν $1ς τα λ^γόμ^να ΒΪναί αν^ 
του μέρψ ηαϊ γαρ βΙ ίίαιρΒΗαί το όλον Βίς μί^, φύΒΐ 
τα μέρη ίμηΒρηχΒΟ^ΐΛί τφ ολφ ηρό %ής ίίαιρίοΒως, ον 

17. €Ζ]τα» ΛόΛ V, 23. μίαρ] ίρΨ &η μονάβ$ίψ 108 ^"*ιΐ7) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ηερ'ίέχηα^ α Ιϋ09ξ• οίον γονρ^ ϊρα έηΐτης ^Φκα<)ό$ οτη- 
αωμ€^ ηάΧΐΨ *€θν λόγο9^, ί^ς δεχάίος μίρος φ«ο} ηάρ%ί0£ 
€Ϊραί. νά ίνψία* 9{αίζ>€ϊτα$ γονν €ΐς €^ %αΙ εννέα* ίχΧλά ηαΐ 
τα ^ητω όμοΐ9»ς* ίαΐίρ^ΐταί γαρ ίΐς οη^ω %αϊ ίύο. ηαΐ τα 
6 έητά ομοΐϋίς καΐ «£ ηαΐ ηέν%6 και τέσσαρα ηαΐ τρίο ηαΐ 

217 άνο Ηαϊ ίν. Λ οϋν ταντα τιάντα έν τί} ίβηάό$ η€ρ$έχεται 
%αϊ συντιθέμενα μετ αύ^ι^ς ηεντεκαιη^ντηχοντα γίνεται, 
έν τοϊς ύέαα ηεριέχεται ηεντεηαοίεντηηοντα * οηερ ατοηοψ. 
ούηούν οντε περιέχεται έν*•τ'η ίεηάάί τα λεγόμενα αυτής 

10 είται μέρη , ούτε η άεηας εΙς ίηεϊνα Λιαίρεΐσϋ-αι 9ύναταε 

218 ύς όλον εΙς μέρη, & μη6^ όλως έν αυτί] &εωρεΙταί. τα Λ 
αυτά άπαντηοεται ηαΐ έηΐ τ^ μεγε&ων, όταν το δεαάηηχν 
μέγε&ος, εΐ τύχοι, άιαίρεΐν έθέλοι τις. ουπ ενδέχεται οΰτ 
ϊοωβ άιαιρεϊν ουδί όλον έΐς. μέρη. 

219 Ούπουν 6 ηερί των γενών ηοΙ των εΐ9ων ύηολείηεται 
λόγος, ηερΙ ου ηλατύτερον μίν έν άλλοις διαλεξόμε&α, ως 
έν συντόμφ Λ νυν ταιυτα λέξομεν. εΐ μ^ν έννσηματα 
είναι τα γένη %αΙ τα εϊ&η λέγουσιν, αί ηατα του ηγεμονι- 
ηού και της φαντασίας επιχειρήσεις αυτούς διατρέηουσιν 

20 βΙ #4 Μίαν ύπόστασιν αντοΐς άπολήηουσιν, τι προς τούτο 

220 ίροϋοίν; εΐ ίστι τα γένη, ήτοι τοσαύτά Ιστιν δσα τα ε19η, 
^ ^ έοτι ηοινόν πάντων των εΙδων αύτοΰ λεγομένων είναι 
γένος, ει μϊν ουν τοσαϋτα έσττ τα γένη οσα τά ει9η αν- 
%ων , ούκετ αν εϊη ηοινόν γένος , 9 ^Ις αυτά ίιαιρε^σο- 

2» ται. εΐ Λ €ν είναι λέγοιτο έν πάσι τοίς ει&εαιν αυτού τό 
γένος, ήτοι δλου αύτου εκαστον εϊ9ος αύτοΰ μετέχει ή με-- 
ρους αν%ον. άλΧ όλου μίν ουδαμώς • άμηχανον γαρ ίστιν 
έν τι υπάρχον αΧλω καΙ αλλω κατά ταύτό περιέχεσ&αι ου-- 
τως ως όλον έν έκάστψ &εωρεΙσ&αι των έν οίς είναι λέγε- 

3ϋταί. βί 9^ μέρους, πρώτον μ^ν ου» άκολου&ησει τω εϊ9ει 
το γένος πάν, ως ύπολαμβάνουσιν, ού9ί ό άν&ρωπος εαται 
ζύον άλλα μέρος ζώου, "Όϊον ούσια, ούτε 9^ Ιμψυχος ουχ^ 

17. βϊ α<1(1 V. 22. **νβ* «ίίος ήνονί' γέΡος Ι.. 25. τό οιη V. 
28. υπα^χορ έρ αλλω χ. ^ατ αντο V. ΥΠΟΤΥΠαΐΕΩΝ Β. (ΡΙΙΎ) 109 

αιϋ9ψίίχη. «Ζτ« μ€$^0ΐ ηαΐ η%οί ταύρου λίγοηο άψ μ09Β^ 221 
οχψκψαί ηάψ%α τά εί9η μ^ρί>νς τον γίψονς αννάν, ^ Ηίρο& 
«αΐ ^«ρον. άλλα ταύτ^ηί μ^ ουη ίψϋχ^ται Λίά %ά 9τρο- 
€ί(ημέτα. 9ί ^« άλλον ««2 άλλον, σντ^ ομοία άλλ^λοί^ 
ίΘ%€ί* τα 9Ϊίη ΜΧΜ γ^Η^9 οΐ9βρ ρν ηρο^ϋίοΡ'Μί , ολμ•^ & 
%€ /οΜ» Ί^ψος Άαζϋτορ «ιγ αηαρα .%9μ90μ9¥0Ψ ου μοροψ 
%ά €ίάη άλλα ηαΐ τα ηα&* ^ίΐαα^οτ, ίν οίς ηαϊ αννοίς μβ^α 
ΤΜβ βΐΜΐβ αντον &βωρβίταί ' ον. ^άρ μονοψ άρ^ρωηος άλλα 
»αϊ ζύστ ο ^ίων ' ΛΪνείί λίγεται. $1 Λ %αύτα ά%οηα , ούΛ 
πάνα μέρος μβ9€θχψί9 "^ 9ΐΛη %ον γετονς.αντύ^ έης 0¥^ ίο 
τος• εΙ Ά μν^^ όλον μηίοχίΐηβν έ'καοτοτ βϋος τον γίψσνς 222 
μΐ}τ« μίρονς αν%ον, η£ο «ί^ λέγοηο βψ ^Ϊπμ 'γί^ος ίρ ^ασ$ 
τοις οϋΒΟίΡ αύ'κού, Λοτμ «αι β^^ αύτα ί/αίρ^Ιο^αι; 9οηια 
ονΛ αν εχοί τις λίγοίν μ^η^ όν)^ αραηλάοαην τάρας εΐά»^ 
Χοηο9ηαΒΜς, α? τοις έηοίνών αυτών άρηαηρίτοίς 9ίαφ9»ρίω§ς ικ 
ηατά τάς οηοηιτίΜάς ίφόάονς, η^ρίτραπηοορταί* ' 

ΙΙρος ό^ τοντοίς ηάηΒίρο λ^κτέορ. • τα βϋη τοϊα ^ 223 
«#2» ίοτνρ' τουτωρ τα γίρη ητοίπαΐ τοίιΡΓΜαΙ τοία- η τόΙα 
μ^ τόξα 'ϋ ον η οντβ τοί» ρντΒ νοία• οίορ ^9μ1 τωρ 
τορΛρ τα μέν έατί οωματα τα ϋ άούματα, %αϊ τα μ^οο 
άλιι&η τα Λ ^ονίή, ημί ίρια μ^ρ λονηά, $1 τύχοί, ερ$α ^Α 
μέίαρα, %αΙ €Ρία μίρ μέγιστα βρια όί ομ^οροτατα, %αϊ τά 
ϋίλλα ομοι«ι^ το τϊ λόγον Βρο^ηγ, ο φααιρ ΛραΙ τιρες γ9Ρ^ 
9ΐύιτατο^^ ^ ηάρτα ίοται ^ τά ΗΒρα η ονίέρ• αλλ* ύ μ^ 224 
οά^ορ ίστα^ όλως το τΐ, ονΛ το γέρος ^ ήίρας ίχει η ζη^25 
τηας» ύ 91 ηαρτα ΒΪραι ^&Βξη, προς τύ άάύρατορ ΒΪΡαι 
το λογομοροψ, ααΐ τωρ Μηρ ηαϊ τωρ «α^' ^αστο^ ίρ οίς 
ίστί ΛοηοΗ ηάρτα ύραι. ώς γαρ, Ι^ά το ζάοψ, ως ψαοΐρ, 
ονοία έοτίιτ ίμψνχσς αίσ&ητικη, ίηαοτορ τωρ 9ΐ9ωρ αν^ον 
ΜοΙ ονοία ΒΪΡαι λίγοται καΐ ίμφνχος Μαϊ αίσ^^ΐΜη, όντως 30 
«ί το* 2^Ρθς χαΐ σωμά ίστι ηαΐ άσωμακορ ηαϊ ψουίϊς %αϊ 
άλη^^ς ηαΐ /αέλαρ, εΙ τύχοι^ καΙ λβνηορ »αΙ αμιηρίτατορ 
ηαΐ μέγιστορ καΐ ταλλα ηάρτα, Άιαστορ τωρ £ΐ9ωρ ηαί τωΨ 

25. ίχο$ ^Ο. 2β. %^ Χ, οβίβή το 27* , Μαί].,^ίΛαα%ο0ψ οί•ν.33• 110 (Ρ"Ίΐ8) ηΥΡΡίϊΝΕίΩΝ 

ΐ9α&* β^οσνοτ ηάψτα £στα$* οη«ρ ου ^εωρ^Ιταί. φ^νίος 

225 ανψ ηάΐ νον^ο. Η ϋ τα ^«ρα μοψα ίστί, τουτωψ %ό γέ- 
νος τάψ λοιηύν ον% Ισναι γένος, οίορ βΐ "'ρωμα %ο %ΐ, %ύψ 
ιίοωμάτων, ηαΐ βΙ λογι»ον %6 ζάον^ %ωψ αλόγων , »ς μητο 

5 αβωματον νι ύναι ζύον μ^€ αΧογον, %αΙ ίηΐ %ών αλΑ«ΐΦ^ 
ο/Μ>/«£• οη^ρ αχοηον. ούηονν οντ9 %αΙ τοίοι^ ηαί τοίοψ 
το γένος, ούτε νοΙοΐ' μ^ν τοίοψ ϋ ου, ούτε μην οΰ%% τοίον 
οντο τοίον ίύναταί είναί [γένος} * §1 Λ τούτο, ουάί ίστ4Ψ 
δΧ»ς το γένος• βΙ ϋ λέγο$ τίς οτί ΛννάμΒί πάντα ΙστΙ 

10 το γένος, λέξομον ως το άυνάμΒΐ τι δν ίοΐ τέ χαί ενεργεία 
εϊναί, οίον ου ίυνα/ταί τις γραμματαιός εϊνα§ μη τΙς ων 
ΙνεργεΙ^. ηαΐ το γένος ούν εΙ 9υνάμΒΐ ηάντα έοτιν, |ρ««- 
τωμεν αυτούς τι έοτιν ενεργεία, 9μΙ οντω μένουαιν αί 
ανταΐ άηορίαι, τάναντία μ^ν γαρ ηάντα ενέργεια Λναι ου 

226 ίύνα^α*• αλλ* ούά^ τα μίν ηαΐ ενεργεία τα ίΐ δυνάμει 
μόνον, οίον σώμα μ^ ίνεργεία, δυνάμει δ^ άοωμαιτον. 
δυνάμει γάρ έοτιν δ οίον τέ έοτιν ενεργείς ύηοοτήναι, 
το δί οωμα ενεργεία αδύνατον έοτιν άοωμα^ον γενέο&ωε 
ηατ ενεργειών, ώστε εΐ λογού χάριν οωμά έατιν ένεργείψ^ 

30 ον» ίστιν άοωματον δυνάμει, ηα\ το άνάηαλεν. ού%ούν 
ού% ενδέχεται το γένος τα μ^ν ενεργεία είναι τα δί δυνά- 
μει μόνον• εΐ δ^ ούδΐν όλως έστϊν ένεργείψ, ούδ^ ύφέοτψ^ 
ηεν. ούκουν ουδέν ίστι το γένος, δ διαιρεϊν εΙς τα είδη λέ^ 

227 γουοιν• ετι ηαι τούτο &εάοασ&αι αΐιον* ωοηερ γάρ έηείί 
26 αυτός έοτιν ^ΑλέΙανδρος ηαϊ Πάρις, ού% ένδέχετειι το 

μ^ν ^** Αλέξανδρος ηεριηατεί** άΐη&^ς εϊναι, το δϊ '^Ιΐάρι^ 
ηεριαατεϊ** ψευδός, οΰτως εΐ το αυτό έστι τω άν&ρωπψ 
είναι θέωνι ηαΐ ^ίωνι, εΙς οννταξιν αξιώματος αγομένη 17 
αν&ρωηος ηροοηγορία η άλη&^ς η ψεύδος έπ άμφοτέρωφ^ 
ίοηοιηοει το αξίωμα, ου θεωρείται δ^ τούτο ' τού μίν γά^ 
Δίωνος ηα&ημένου θέωνος δ^ ηεριπατούντος το ^αν^ρω^ 
ηος ηεριηατεί^* έφ' ο4 μίν λεγόμενον άλη&ές έοτιν έφ ον 
δ^ ψεύδος, ούη αρα ηοινη έοτιν αμφοτέρων η αν&ρω'^ 

θ. Αή'Μ V. 11^ «ιτ &(1ά Χ. 25. ό Αάά Χ. 27. «ι'^^ιιο^ ΫΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Β. (Ρ"*ιΐ9) 111 
ηος 9ίρ^σ^η^ία, ηαΐ ^ αυτί} ύμφρίν, άλλ' %1 αρα, Ιάία 

ΠκραιηΧιίοί» ύί Χίι^εν^Η ηαΐ η9ρΙ τύν η^ψΛν συμβ9-,228 
βιρίνωτ• «ί /«ρ ^ χα• το ξίύ^ ϋνμβίβηκβ ^ίωψι %8 ηαΐ 

β^Μ^ ό^ ηβρι^ ηαϊ άρα, ητ0ί ψην ορασίτ του ίφ&αρμίψον 
ΜΜ^ος αφ^€φτοτ μίίΐ^ην ίρούοαι^, οη^ρ αη9μφαΙν9ί, η τηψ 
4»ύτψ^ ορα痢 ϊφϋ'άρ&αί τβ ηαΐ μη ίφ&ύρ&αι λ^τυοίτ, 
Μ«ρ άταηοτ* ον% ϋρα η θίωτος οραοίς η αυτή ίοη ψ^ 
'"Αί^^ο^ , «λλ' βΙ άρα, Ιϋα έηατερον. αηϊ γαρ ύ ταντίρ ίο 
συμβ^βηηβ //ι«η' τβ ηαΐ θέ^»ΐΗ %6 άροηψΒΪν, ονη Μέχ^^' 
ται τηψ ίψ θέωνι άρα99Ροηρ %1να$, τηψ ίψ //Ιμ^ι ί^ μη 
ύψοΛ' Ιψ9έχηα4 Λ τού μϊρ φ&αρέιηρος τον ό^ ηΜρίΟψτος* 
ον% αρα η αύτη ίατίν. 

ΙΙ«ρ1 μ^ψ ονρ τού%ωψ ίπϊ τοσούτοι ψνψ άρηίαΒί ον¥^ ΐ5 
Μ/Μ9Τ λίλέχάοί' ούκ ατοαοψ ύί ?󫻣 χαΐ τψ η$ρϊ τύψ 229 
βοψφ^μάτωψ ίίηοτη^α^ λόχφ όφά βραχίωτ, ίη^Ι ηαΐ Ηί τηψ 
τφύτων ίίάίν^»/!^ άψοχηαίαν Λναί Χέγουοί την ύίολ^ητιηηψ 
όί αββΜΨννοψτβς αντηρ^ ύ γαρ τύψ ν# άλη&ωρ ηαΐ ψ^ίΗ 
ύύτ λόγων, φασίν, ίστίν αντη ^ίαγνηατβαη, ψηΛ^ίς ά^οο 
λόγοι καΐ τα οοφίοματα, «αϊ τούτων αν $1η ί$αηρίτ$Μη λν- 
μαινόμενων την άλη&£§αν φακ'ρμΜ^αις ηί&ανΑτηοαν. δ&6ν 
ως βοη&ούντ^ς οΐ ^κιΧβιιν^Νύ οαλωίοντί τφ βίφ %α\ τψ^ν 
Ινψοωίν ηαϊ τας ίίαφορας ηαΐ τά(ί έηΛύοΗβ όη των σο- 
φωμάτων μοτά οηονίής ημάς ηΒ§ρύνταί ^ΜσηΒΐν, λίγον^ 2$ 
τ9ς αόφίσμα ύνφι λόγον ηι&ανον ηαΐ Μολ$9υμενον ωστβ 
ΨκρΦαϋίαο&ωί την ίπιφοραν ήτοι ψ^υίή η ωμοιωμένην 
φβνλιΙ η α&ηλον η άλλως άηροσίωντον, οίον ψ€νάη μ^ν 230 
ω^ Ιμϊ τούτου τον αοφίοματος, ίχ9§ '*ούίύς ίΐ^ωοί ηατη-- 
γόρημα ηι^* αατηγορημα ϋ ίοτι το άψίν^ίον ηΐΒίν• ιίί 
ονάοΐί αρα ίϋωαιψ άψίν&ίον ηηίν^' Η$ ϋ ομοίον ψ9υ9έΙ 
ως ίηΐ τούτον *'δ μητβ έν^ΰέχβτο /αητ^ ίνδέχεταί, τούτο 

1. ά)£ α V: οβίβπ αΧΧτι 10. &ΙΧη λ^λ ¥0. 12. νιγτ ^ Ιι^Υ 
Ιβ. το ¥• 17. 'ίψβ οπκ V. 20. «νη) ¥0, 23. τ^ν β(οψ ντ. 
24• §Λ*φο^ς 9ύ. 29. τούτου οιη ^&. 30. ηίΐβΐ^ψ * «αν. #0. 31. Μ V. 112 (Ρ"Ί20) ΙίΥΡΡΩΝΒΙΩΝ 

ονΗ Βθ%ίν Μοηύν * οντΒ 91 ίρ^ϋχετο συτ^ ένάέχ$€αί το 6 

231 Ιατρός, %α^6 Ιατρός ίατί, ψονΒνΒΐ•** Αι (^ί αίηλο¥ οιίτοιβ 

*Όύχί «α2 ι^ρωτηκά τι σ« ηράτο^, ^Ι ουχϊ οΐ αατΒρ€ς αρ- 

τωι βίοίν* ηρωτί/ηα 9έ τι όβ πρωτορ* οΐ αρα αστέρες αψτωί 

» «ίσίΦ'/' Άί€ ^έ άηρ6α09»τον άλλως, ως οΐ λεγρμΒΡΟί υολβι^ 

ηίζοντΒς Χογοί, οίον "ο βλέπεις, ϋηίν* βλέηεές ί^ φρ^η-- 

τί%ον ' ίοτα^ άρα φρενηΐίωρ. ο οράς, βόπ^ ' οράς Αέ 

φλ^γμαιροντα τόήον * ίστβ^ άρα φλεγμαΐνοντα τοηον^ 

^2 ύίτα μέντοι %αϊ τάς έηιλνοΒΛς αυτών {οραν ^τοι] ηαριαταρ 

ιοίηίχαρονοί, λ^γοντ^ς ίαϊ μ^- τον ηρωτου οοφίομαιτος οτι 
άλλο ίιά των λ'ημμάτω^ ονγΐίδχωρψμαί κα) άλλο ^ίη^^^η^ 
ΨΒΗταί. αυγκεχωρηται . ^άρ το μη ηΙν€θ&αι κατηγόρημα, 
*αϊ ΒΪΡαι κατηγόρημα - το άψίψ&ιον ηίνΒΐν, ούη αύτο το 
άψίν&ιοψ. δίό δέον έηιφεραν '^ούά^Ις άρα "'ηίψει,τό άψίν^ 

χ&&ίο§( ηίνΛίΡ,*^ οπ€ρ έστΙν άλη&ές, ίηο9^ν€κταί "ονίάς άρα 
, άίΙ^ινϋ•Μ^ν. ηΐΨΒέ.^' οηερ^ έατί ψΒΐυίος, συ συναγομΒνσν -^ 

233 των ίϊυγη$χωρημένω^ λημμάτων^ . ^ίτΛ 9^ του ίΒυβίρσυ άτ$ 
ίοκΒϊ μίν ίηϊ ψΒύίος άπάγειν ως ηοίΒΐν τους άρΒηίστάτσιυβ 
οΗνΒϊν αύτψ αυγύατατι&^σ&φίί, αυνάγΒξ ά^ άληύΈς, το %ι;» 

70 άρα άτσηο^ έοτ$ το ο Ιατρός, κα&ό Ιατρός ίστι, φοψΒυτι, 
ονά^ν γιΐίρ αξίωμα άτοηον ίστ$ν,. αξίωμα 9έ ίστι το ^ο 
Ιατρός, «α#α Ιατρός ίοτι, φύνουΒί*** 9φο ούΆ τσύτο «νρο- 

234 ηον^ ,η ϋ ίηΐ το άάηλον απαγωγή φαοιν οτι Ιη του γέ•^ 
νους των μΒταηίήτΒντων >ίστΙν. μηΛ^νος γαρ ηροηρωνη^ 

7&μέ^ου χατά την ύηο&ΒΟΦν τόάποφατοίόν της ουμηλοηης 
άλη&^ς γίνεται, ψΒνϋονς της συμηλοπής ούσης ηαρα νσ- 
έμπΒηλέχ&αι ψΒυ^ς το ^ηρωτηηά τι οβ ηρωτον" <ν άντη• 
μφτβ ίϊ το έρωτη&ή§^αι το άηοφατοίόν της συμηληης, 
της ηροοληψΒως άλη&ους γινομένης, 'Ί^ραίν^να ίέ «ί αε 

30 ηρωτον, '* Λα το ηρωτησ&αί προ της ι^ρροσληψΒως τό άιτο^ 
φατίμάν τ^ς αυμηλοΜης η του άί$οφΛ%ίχού της Οίυμπλοωης 

1. ί* οιη V. ο αίύ ΜαΓοίαηπβ 4 26. 2. φοψιύίί] 8θ<1β βχ § 233 : 

ου» άρα ατοηον Ιστ^ το ο Ιατρός ^ ηα&6 Ιατρός ^στ», φοΨ€ν%^. ίηΐ V 

6| Α^3Γ«ήαΒΐίΐβ. 4. οί] *ΙΡΘ, 5. 4ηΙ V. 21. ο &(1άΤ. 28. Ιιτα- 

γωγη ΨΟ. 28. <ΤΙ οιη V. 29 βΙ 30. ηροΙηψ€ως £τ. 29. γ(Ρθμ4ψης V. 

30. προς Ρβ» > > < ΥΤΙΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Β. (Ρ""ΐ2ΐ) 113 

ηρόταοίς γίρί^αι ψενάης τύύ έν %ύ ονμηβηΧ9γμένφ ψ€ύ- 
Λϋυ£ γ^ψομε^αν άλη&ονς' ως μηϋηοτβ ϋνναα^αί αυψ- 
αχ&ηψ4ίί το συμπέρασμα μη συψνηαρχσ$^ος τον άηοφατί^ 
Μον της σνμηίύηης τη ηροοληφ^ί. τους ά^ τίλβυταίονς 235 
φαοϊψ ίρ&α τους σοΧοίηιζοψτας λόγους άτόηως ίηάγ€ίΤ^ 
ψ^αρα τηρ συτη^Μίαρ. 

Τοίαντα μϊν ονν τίψ^ς ίίαλβητίηοί φασι η^ρϊ σοφίσμά- 
τωτ (^1 γαρ «ΑΑο< αΧΧα λέγουσίψ) * ταϋτα 91 τάς μ^ν τΛψ 
εΐηαη/τζρηψ άηοάς Ισως άυψαταί γαργαλίζβίρ, η^ρίττά δί 
έστ$ ΜαΙ μάτηρ αύτοΐς ηίηορημέτα. ηαΐ τοντο άνψατόψ μ^ ^ 
Ίσως %α\ άηο των η9η λελίγ μένων ημίν όράν' ύη^μνή- 
σαμ^ν γαρ οτι μη 9ννατα$ το άΧη&Ις %αΙ το ψεύδος %ατά 
τσνς διαλεητίχονς ηαταλαμβάνεσ&αι, ηοίπιλως τε άλλως 
ηαΐ τψ τα μαρτυρία της συλλογιστικής δυνάμεως αυτών, 
τηψ άηόδεΜξιν καΐ τους άναηοδείκτους διατρξηεσ&αί λόγους• ^ 
εΙς δϊ τοΫ ηροηείμενον τόηον Ιδίως %αϊ άλλα μίν ηολλά 29β 
λέγαν ίνβστιν, ως δί Ιν συντόμω νυν τόδε λε%τέον. οοα 
μϊν σοφίσματα Ιδίως η διαλεητίηη δυνασ&αι δοκεϊ διε^ 
λέγχείν, τούτων η δίάλυσις άχρηστος ίστιν * όσων δί η δια-- 
λνοίς χρησιμεύεί, ταύτα ο μ^ν διαλεητιηός ούη αν διαλύ-- » 
σεέεν, οΐ δί ίν 'έηάστη τέχνη την '"έηϊ τών πραγμάτων 
ηαραηοΐον&ηοίν ίσχηχότες• ευ&έως γονν, ίνα ένος η 237 
δευτέρου μνησΌ'ωμεν παραδείγματος, ίρωτη&έντος Ιατρφ 
τοίοντου σοφίσματος ^Ήατά τάς νόσους ίν ταίς ηαραημάΐς 
την τε ηοίηίλην δίαίταν ηαΐ τον οίνον δοηίμαστέον * ΙηΙ ^ 
ηάοης δί τυηωσεως νόσου ηρό της ηρωτης διατρίτου ηάν^ 
τως γίνεσαι παρακμής άναγηαίσν αρα ηρό της πρώτης 
δίατρίτου την τε ποινίλην δίαιταν ηαϊ τον οΙνον ως το 
ηολν παραΐαμβάνειν^ ό μ^ν δίολειιτίχός ούδ^ν αν εΙπεΙν 
¥χοε ηρος δίάλυσιν τού λόγου, καίτοι χρηοίμηρ οϋσαν, ό 238 
^1 Ιατρός δίαΧύσεται το σόφισμα, είδως ότι παρακμή λέ^ 
γεται δίχως η τε τού όλου νοσήματος ηαϊ η έκά(ηης ίπίτ- 
τάσεως μερικής από της ακμής ροπή προς το κρείασον, 

5. ΐν•ο* β €ΐιιη δ(ύρΙι&ηο. 9, οίηαοτί^ων V. 14. ίυψάμ$ωζ σιη V. 
2β. πάρτΜς Λάά 8Ϋ, 

3€Χί. Βηψ. 8 114 (Ρ"Ί22) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ι 

η«1 η^ μϊν της ίΐροηης ίίαψρίτσν ως το ηολν γιψ^αι 
ηαραημίΐ η της Ιηιτάθ€»ς της μΒρίαης, τηψ Λ ηοιηίληψ 
ϋαιταν ου% έν %αντη άοηιμάζομβτ άΐΧ Ιν τ^ παραημ^ 
€9ϋ ολου ψοαηματος. 6&€¥* ηαΐ άίηρτησ&αί λέξ^ι να λημ^ 
Β ματα %ον λόγον , Ηίρας μ^ν ηαραημης ίν τψ ^πρ^τίρω 
λημματί λαμβανομένης, τοντεοτί της τοϋ όλον ηα- 
&ονς, ίτίρας δ^ ίν τω 9%ντίρω, τουτέοτ$ της μ$ρι%ης. 

239 ηαλνν τ€ ίπΐ τ$νος ηνρίσσοντος ηατά ηνηνωα§ν ίηηξβαμέ- 
νην Ιρωτη&δντος τρν τοίοντον λόγου '*τα ίναντία %άν 

10 ΙναντΙων Ιάματά ίστιν ' ίναντίον ϋ τ^ ύήοΜΒίβΐένι/ ην- 
ρωΟΒί το ψνχρόν πατάλληλον αρα τη νηοηβίμένη ηνρω- 

240 οα το ψνχρόν" ο μϊν ίίαλΒΗΐτιηός ησνχάοβι, ο 9^ Ιαιτρσς 
9ΐ9ως τίνα μέν εστίν ηροηγονμίνως ηροο^χη ηά&η τίνα 
9ϊ ανμητωματα τούτων, ίρ€ΐ μη ίηϊ των ανμητωμάτο^ν 

η ηροηόηταν τον λό/ον {άμέλα γονν ηρός την ΙπΙ^ινοίν του 
ψνχρον ηλβίονα γΐνέο&αί ονμβαινΒΐν την ηνρωσίν) άλΧ* 
ΙηΙ των ηροοεχων ηα&ων, καϊ την μ^ν ατέχνωοίν ^Ιναί 
ηροσ^χή, ητίς ον την ηνηνωοίν άλλα τον χαλασταιοψ νρό- 
ηον της ίηψΒλ^Ιας άηαηΒί, το ϋ της έί^αηολον&ούϋης 
&βρμασΙας ον προηγουμένως προσεχές, ο&εν μηΆ το 

241 κατάλληλον ^Ιναι ίοκονν αντ^. καϊ όντως μίν Ιη\ τοΙς 
ϋοφίομαοί τοΙς χρηαίμως άποίτονβι την ύιάλνοιν ονάίτ 

ν ^δΐ λεγδ§ρ ο ίίαλεκτίκός, "Ίρωτηαας 9^ ημίΨ τοαούτονς 
λόγους **«/ ονγ\ καϊ καλά κέρατα ίχας καΙ ιι^ατ» ^^'β"^ 
κέρατα ίχδίς* ονχΐ 9^ καλά κέρατα βχ%ίς καϊ «^ροητα 'Χ^ν* 

242 κέρατα άρα ^δίς" *'δΙ κίνδΐταί τί, ητοί ίν φ ίστί τοΫ^ω 
κινδίται, η ίν ω ονκ εστίν * οντδ 9ί ίν ω Μοτίν, μέινδί γαρ, 
οντδ ίν φ μη ίστί^• ηως γάρ αν ίνδργοίη τι ίν ίκοίνω 

2ΛΆ ίν φ μη9^ τι^ν άρχην ίστίψ; ονκ αρα κινδίταί τι." *'^•« 

90 το ον γίνδταί η τό μη ον• τό μ^ ούν ον ου γίνβταδ, 

ίστί γαρ* άλλ* σν9ί τό μη ον* τό μ^ν γάρ γω/όμοψον 

ηάσχδί τί, τό 9ί μη 6ν ον ηάαχδί* ον9^ αρα γίνδταί•** 

244 **ΐ7 Χ'^^ ^^ρ ί^ί ηδηηγός ' μέλαν 9ί τό ν9ωρ ίστίν * 
μέλαίνα άρα ίατϊν η χίάνΓ καϊ τοίοντονς τίνάς ά&ροιοας 

9. '99ν λόγου ψλό νοιοντβν Ι*0 27. •νη ϋ' Ιν Χτ. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Β. (Ρ"Ί2$) 115 

ν&Χονς ϋννά/9ί τας οφγΰς, ηαϊ ηρ0χ€4ρΙζ9ταί ^ιζν άίαλ^Η- 
τίΜίρ^, Μοί ηάνν 09μηίς ίηη[9ίρ9ϊ %αΐ9αο%9υάζ$ηβ ημϊρ ίί 
β9ΐο^«ί{β•^ ανΙΧογιστιηΛ^ 6τ$ γίνεται τι %αΙ ο%ί %ίν9Ϊ%αί 9$ 
καΐ ΟΤΙ η χηίψ έατι λ^νηη ηαΐ οτί η^ραψα σύ% ίχομ^^^ 
%αίτοι γ% αρΐίου¥%08 ίσως ταυ τηψ ίψάργααψ αύτοϊζ ίψτί~$ 
τ$&9^αι ήρας το ό-ραύβα&αί την δι^βββαί^τιηην &ίαν 
0ν%Λν δια της ίη τύψ φαΐΨομέψξ»ν Ιαοα&^νονς οι/τον άρτ§^ 
μαρψυρησΒως, ταύτα τοί ηαΐ ίρωτη&^ίς φίλόαοφος το¥ 
3ΜΙΜ της ΐίΐνηαως λόγον αιωηΛρ η9ρέ$ψιατηα$ρ , ηα\ οΙ 
ηατ^ί τ^ν βιοΡ άν&ρ9»ηφί πβζάς τ9 ηαΐ διαηαντίους στίλ-' ίο 
λαντ»€ ηορείας ηαταοη^νάζονοι τε νανς ηαΙ οίηίας ηάί ηα^τ- 
ίαηοίονψταί τίν %ατά της ηινηαΒωςκα\ γΒψίοΛως αμελούν^ 
τ^ς λόγων, φέρεται ίί %αϊ Ηροφίλου τον Ιατρον χαρίεν 246 
άηομνημάψενμα * αυνεχρόνίσε "'γαρ οντος άίοίωρψ , δς 
ίρίχη€ΐρο»αλων τ^ Λίαλύητιχί} λόγους δίΒξρμι οοφίστίηονς α 
ΐΜττά τβ άλλων ηολλων ααΐ της κινηούως. ως ονν ίηβΰ^ 
λων ηατβ ωμον 6 Διόδωρος ^μ ^9ραη9ν9ηϋ6 μένος ως τον 
Ήφύφίλον, Ιχαριεντίοατο ίηείνος ηρος αυτόν λίγφν "ήτοι 
Ιν φ ην τόηω ο ωμός ων ίίίηέητωΜεν, η ίν ψ ού% ην* 
οντΒ δί Ιν ψ ην οντε ίν ω ουκ ην * ούιι άρα ίιιηίητωηον^*' 9ο 
ως τον σοφ$στην λιπαρείν Ιάν μίν τους τοίούτους λόγους, 
την δί ίξ Ιατρηιιής αρμόζουσαν αύτω ηροοάγΒίν «9^4ρ0- 
ΐΜΐα#^. άρηοί γαρ , οΐμαί, το ίμηείρως το ηαϊ άδοίάί^τως 246 
Μίκτω τας ι/Θίνας τηρηοείς τε καΐ ηροληφ$ίς βίοΰν, ηερί 
των έ» δογματιηης περαργίας «αϊ μάλιατα Ιίω της βιω^ι^ 35 
«ι^ς χρ^ί^β λεγομένων ίηέχονταςψ εΐ ονν οοα μ\ν ενχρήοτως 
αν ύειλυ&είη, ταύτα ου% αν δ^αλύααι^ο η διαλε^ίηη, οοα 
δ^ ίαάύεο^αι δοΐη τις άν ϊοως ύη αντης οοφίαματα, 
ψοντων η διαλυαις αχρηοτός ίο^ίν, αχρηοτός έο%ι ηατα 
%ψβ ύτ/λραν των αοφιαμά%ων η δίαλΛΐ$τΐίίΐη. 90 

Καλ άα ωυτων δΐ των ηαρά τοΙς δ$αλεητίαοίς λεγο^ 247 
μόνεετ ορμείμονός τίς ον%ως άν συντόμως ύαομνηαε$» 

1& Ιτ Μίΐ^οϋάΧ^ ^ η, %^ «44 V. 18. Ι|ΐ•7ιν Υ. 9^ (ψη> V. , 
31• 4^ οη Γ. 

8» 116 (Ρ"Ί24) ΠΥΡΡΩΝ ΕΙ ΩΝ 

η9^ιτ%ά 9ΐναι τά ηβρ) τώ^ αοφίομάτων ηαρ' αντοίς &ι^ 
τ^χνοΧογσυμ^να• Ιπϊ νην τίχνηρ την Λίαλεχτιηην φαοίΡ 
ωρμηηεναί οΐ ΛίαλΒητίκοϊ ονχ αηλως νη^ρ τον γνάναι τί 
ίη τίνος αννάχεταα, άλλα προηγουμένως ύηΐρ του ^ι' άηο- 
& δ^ιιαιηύν λόγων τά άλη&η χαΐ τά φβνίη ηρίνειν ίηίστα- 
ο&αί ' λίγονοί γονν ΒΪναι την ύίαλ^κτιχην έηίστημην άλη- 

248 ^ύν %άϊ ψΒυίύν %αϊ ουδετέρων. έη€ί το(ννν αντοι φασιν 
αλη&η λογον £Ϊνα$ τον 9ι άλη&ων λημμάτων άληθ-ϊς σν- 
νάγοντα αυμηίραομα , άμα^ίψ Ιρωτη&ηνα& λογον ψενΛος 

10 Ι^οΐ'γα το συμηέρασμα εΐοόμε&α οτι ψευ&ης ίοτιν ««} ου 
αυγηατα&ηαόμβ&α αύτω. ανάγκη γαρ %αϊ αυτόν τον λογον 
ητοί μη ΒΪναι συνακτίκόν η μηί^ τά λι;/^ματα Ιχαν άλη&η, 

249 Ηαϊ τοντο άηλον ίη τώνίδ. ήτοι ά%ολου&€ϊ το ίν τά λόγω 
'ψευδίς συμπέρασμα τί} 9ιά των λημμάτων αυτού συμ-- 

15 πλοη^ η ουκ άκολου&€ί. άλλ' εΐ μ^ν ου% άηολου&Βϊ, ονό^ 
συναητιηός λόγος ίσται ' "'λέγουσι γαρ συναητικόν γίνβσ&αί 
λόγον όταν άχολον&^ τη βίά των λημμάτων αυτού σνμ- 
ηλοκη το ίν αντω συμπέρασμα, εΐ ί^ άηολου&Βϊ, ανάγκη 
χαΐ την άίά των λημμάτων συμπλοκην ΒΪναι ψευ9ή %ατά 

2οναΰ αύτων εκείνων τεχνολογίας* φασϊ γαρ οτί τό ψεύδος 

250 φεύίεί μϊν άκολου&εϊ, άλη&εϊ 9^ ού9αμως* ότι 9ί ο μη 
συνακτικός η μη άλη&ης λόγος «ατά αυτούς ου9ί άηο9ειΚ'• 
τΐΛίός έσην, 9ήλον ίκ των ίμπροσ&εψ είρημένων• εΐ τοίνυν 
έρωτη&έντος λόγου ίν φ ψεύ9ός έστι το συμπέρασμα, 

95 αύτό&εν γινώσκομεν δτ$ ουκ Ιστίν άλη&ης ον9ί συνακπτ' 
κός ό λόγος, έκ τού συμπέρασμα ίχειν ψευ9ές^ ου σνγκα- 
τα&ησόμε&α αύτω, καν μη γινωσκωμεν παρά τί τό αττα- 
τηλόν ίχει. ωσπερ γαρ ού9^ οτι άλη&η ίστϊ τά υπό των 
ψηφοπαικτών γίνόμενα συγκατατι&έμε&α , άλλ' ϊσμεν στί 

30 άπατωσιν καν μη γινωσκωμεν όπως άπατώσιν, ούτως ούά^ 

τοϊς φευ9έσι μ^ν πι&ανοϊς 9^ είναι 9οκούσι λόγοις πει&ό-' 

261 με&α, καν μη γινωσκωμεν όπως παραλογίζονται. ^ ίαεί- 

6. ,Χήτουσίψ οΙρ Χ•• 11. σν^Ίταταβι^σο^ιι* V. 15• δ^Ι^^^ — β»σ• 
^ουΒϋ Οίη V. 31. μίν'Ι μη ΤΧ. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Β, (Ρ "125) 117 

ον μοψοψ ίηϊ ψ^νίος άηάγ$ίί^ τοϊς σοφίομαοίτ άλλα ηαΐ 
ίηΐ αλλμς α^οηίαί, ηοί^6τ€ρο^ ούτω οννίρωτητέον. 6 Ιρητ 
τωμ€Ρθς λόγος ητοί ίηΐ τι άηρόαί^ιιτον ημάς άγει η ίη$ 
τι ^ΟίίΛτοψ ως χρη^αι αν%ο ηροο9ίχ€θ^αί. αλλ* εΐ μίψτο 
ίβνψ^^οτ, αυχ άτόηως αυτά ανγηατα^ηοόμ^&α* «/ ϋ ίηί 5 
τι α^όαΛεητυν, ουχ ημάς τ^ άτοηΐφ 9€ηο9ΐ σνγκατατι&€^ 
ο^ίΜΛ ηροη€τως ύιά την ηι&ανότητα, αλλ* έηδίρους αφι* 
σνασ-^ι τον λόχου τον τοΙς άτόήοις άναγηάζοντος συγκα-- 
τατίΌ'δΟ^αί, ηγ€ μη ληρέΐν ηαιίαρίφίάς άλλα τάλη^ 
ζητ£ί^, ύς νηισχνοννται, ηρο^ρηνταί. άαηερ γαρ β/ όάός 352 
ώ^ έηί τίνα η^^ημνον φέρουσα, ονη ω&ανμΒν αυτούς ύς 
τοψ Μ^μνόν δια το όίόν τίνα ΒΪναι φέρονοαν ίη αυτόν, 
άλΧ άφιστάμ€&α της όάού 9ιά τον κρημνόν^ οΰτω Μαϊ βΙ 
λόγος 9ίη Ιηί τι * ομολογουμένως άτοηον ημάς αηάγων, 
ονγΐ %ψ ατόηψ ϋνγηατα&ηοόμβ&α Αα τον λόγον, αλλ* ^* 
άηοοτησόμ€&α "'τού λογού 9ιά την άτοηίαν. όταν οΰν 253 
σντως ημίν αυνερωτάται λόγος, ηα&' έηαοτην Ψ9ρότασϊν 
ίφέξομ^ν, ΛΪτα του όλου συνδρωτη&ίντος λόγου τα ίοηουντα 
ίηάξβμνν• %αϊ ΒΪγβ οΐ πβρϊ τον Χρύϋΐηηον ύογματιηοϊ ίν 
τ^ συν^ρωτηαι τον σωρίτου προϊόντος του λόγου φααΐ^ 
9§ϊν ΐαταο&αι μΙ έηίχΜίν, Ζνα μη ίηηέαωαιν 9ΐς άτοηίαν, 
ίίολυ άηηου μάλλον αν ημΙν άρμόζον 9Ϊη οηεητιηοίς οι; σιν> 
ύηοητ^νουαιν άτοηίαν, μη ηροηίητβίν ηατά τάς συνερω^ 
τ^αεις %άν λημμάτων, αλλ* ίηέχΒΐν ηα&* &ιαοτον ίως της 
όλης σννερωτηοβως τον λόγου• ηαΐ ημ$ϊς μίν άάοξάοτως 254 
Μηό της βιωτίχης τηρηοεως ορμώμενοι τσύς άηατηλούς 
ούτως Ιηηλίνομεν λόγους, οΐ 9ογματι^ο\ 9ϊ άδυνάτως ίξουαι 
ίιαηρίναι το οόφισμα άηό του δεόντως βοηοϋντος ίρω^ 
%άο^αι λόγου, εΐγβ χρη ίογματίπως ί»υτους έηιπρϊναι ΜίΙ 
οτι σνναηταόν ίοτι το σχήμα του λόγου ηαΐ οτι τά λημ^ 90 
μανά ίοτιν άληϋί} η ουχ ούτως έ'χει* ύηεμνησαμεν γαρ 255 
ίμηροσ&εν οτι ούτε τους συναητίηους λόγους δύνανται 
ηαταλαμβάνεηβ ούτε άλη&^ς εΙναΙ τι ηρινειν οίοι τε εΐοί. ό #ν• 14. & Αό^'ος ΨΟ, 23. η^ο^ηίητι^ψ ¥0, 4. μΪΡ Μ 

ΊΟ ~ - - - . » Λ — 118 (Ρ"Ί2β) ΙΖΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

μητδ χρηιηρίο^^ μψΒ άηόάεφ^ ομοΐϋγονμέρως ΙχορτΒ^^ ως 
έη τύν Χ^γομίνηψ νη αυτών ίη^Ινην νη^β^ησαμ^ν^ ηαρ- 
έΧηεί ονρ οοορ ίηΐ τσντ^ίς η &ρνΧονμένη ηκρά τοΙς 9ία^ 
λ6ΐί%ίηοΙ$ π€ρϊ τϋν οοφιαμάτων Τ€χψολογΙα• 

256 Παραηλησία άί ηαΐ ΙηΙ της άίαστολης τών άμφίβολιΛν 
Χίγομδψ, βΙ γάρ η άμφίβοΧία λέξίς ίοτϊ άνο χάΐ ηΧειω 
αημαίνηνοα χαϊ αΐ λίξίίς αημαινοναί &έθΒ{^ ούας μϊν Χ9^** 
βιμοΫ έοχίψ άμφίβολίας ί^αλύηο^αί, %ϋντέο%ί %άς Α^ τιη 
τΛψ ίμηΒίρίάν, %αν%αύ οΐ χα&* έηάσ%ί]ν %ίγψην ίγγΒγνμ- 

ίοψαομέροί διαΧνβοψταί, την ίμηαρίαν (^οντΒς αντοί της 
υη αυτωψ ηίηοίημΒνης &6Τ4χης χρήοίως των ονομάτων 

257 »ατα των αη^ιαίνομένων, ο ί^ άίαΧβητίηος ονίαμως, οίον 
ως ίηΐ ταύτης της άμφιβοΧιας "ίν ταϊς ηαραημαίς την 
ηοίχιΧην άίαηαν ηαΐ τον οίνον ίοηιμαοτίον^^ η9η ϋ ηαΐ 

15 ηατά τον βίον άχρι ηαϊ * τονς ηαϊίας όρωμεν ίίαατδλΧο^ 
μένους άμφίβοΧΙας, ί5ν η ίίαστοΧη χρηαμεύείν αντοίς 
ίοηεί. €ΐ γονν τίς ομώνυμους οίηέτας ίχων %ΒΧεύοι παιδίον 
ηΧη&ηναί αυτά τον Μάνην, εΐ τύχοί, {τούτο γάρ τοννομα 
ψοίς οίηέταίς ίοτω ηοινόν) ηίύοβται ο ηαΐς ηοΙον> ηαί εΙ 

^ηΧείονας ηαϊ άίαφόρους τίς οίνους έ'χων Χέγοι τω ηαΜω 
'^Ιγχεόν μοί τού οίνου ηΐΒίν^' ομοίως ο ήαϊς ηεύσεταί 

258 ηοΐον• ούτως η έν ίηάοτοίς ίμηείρία τού χρησίμου την 
άίαοτοΧην εΐοάγεί, οοαί μίντοι μη Ιν τίνί ψων βίωτί%ύν 
έμηαρίών $ΙοΙν άμφιβοΧίαί, άΧΧ* έν Λο/μαηκαϊς οίηαεαι 

^%έΙνταί ηάϊ ύο\$^ ίοως αχρηστοί προς το άίύίάστως βίονν, 
ηβρί τοιι^α^ Ι9ίως 6 ίίαΧεητίΗος ^χων άναγηαο&ηοεταί χαΐ 
ίν αύταίς ομοίως έηέχ(Βί¥ ηατά τάς οκεηηηάς ίφόίονς, 
ηα'β-ό ηράγμαοίν άάηΧοις χαϊ άχαταΧηητοίς η ηαϊ άννηο- 

259 οτάτοίς ίοως $ΙοΙ ουνεζευγμέναί, άΧΧά η%ρϊ μϊψ τούτων 
90 ηαϊ εΐοαύ&ίς άίαΧΒξόμε&α ' εΐ 9έ τις &ο/ματ$ηος ηρος τι 

τούτων άντέΧίγβίν ίπίχειροίη, ηρατυνεΐτόν οηεητίηον Χογον, 
ίη της έκατίρω&εν έπίχειρηοεως ηαϊ της άνεηίηρίτου ίίαφω^ 
νίας την ηερϊ των ζητουμένων ίηοχην ηαϊ αυτός βέβαιων. 

20. λ^<* Ιτ. 31. η^0ίύ9ΐ% Χτ.^ ΥΠΟΤΥΠΩΙΕΩΝ Β. Γ. (Ρ'"Μ7-129) 119 

ΤοααΜα ηκΐ η^ρΐ άμφφοΧίύν ^Ιπί^τεζ αντον ηον 
η^§χράφΌμ€Τ ηαΐτό ύ^ύψβρορ των ύηατνηωσ9ων ούψταγμΛ. 9»ί ΠΤΡΡΛΝΕΙΛΝ ΤΠΟΤΤΠΛΣΕΛΝ 

ΓΛίν Εα ΤΡΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ. 

'^ΠβρΙ μ^ %0ν λο/ΜΟί; μέρους %ής λ$/ύμίτης φάοαο- » 
φίας #»γ ίι^ ύηϋι^νηωσ^ί νοσ«ι]^α αρηονψ%ωβ λίγοηο Αν* 
Μίνοί ίΐ %οψ αντορ νρόηορ %ης ανγγρηφής ηαΐ το φνοίΜΟΡ 
μόρος ανψ^ς Ιηαοντ%9 ου ηρος ίχαατον τύψ λ^χομέρωρ 
αντο^ «ανα ηηορ άντ%ρονμε¥, αλλά τα Μα^ολίηωψ^ρΛ «ι- 
ψοίψ ίη£χαρηοομ€¥ , οίς ουμΛ99ρ$γράφ9τα$ ηαΐ %ά Αοΐϋΐί• ίο 
αρί6μ€&α Λ άηό %οϋ η%ρϊ αρχώψ λογον^ ηΛΪ ϊα%ίδη ηαρά 
%οΗ ηΧΒίστοίς βν/ΛηβφωριμΛί %ύψ άρχΛψ τάς μϊν ύλϋΜβ 
€ΐΡΛί τάς 9^ άραατίΜας, άηο τωψ άρΛΟπαωρ τη¥ οΐρχηρ 
τού λογον ηοιηϋομοΛ'α* %άύ%ας γαρ %αϊ ηυρίωτέρας τύν 
νΧααίψ ψαοϊτ Λναι. ονηονψ ίη^ϊ ^βοψ β7^αι ίραστιη/ύτα-^ 2 
%9Ρ αΐτίοψ οΐ ηλειους άη^ψηναντο, ηρότβροτ η^ρϊ ^βού 
θΛ»η^θ9Λμοτ, ίχοϊψο ηρο€η90ψ%ββ δτι τω μϊψ βίω ηαταΜΟ^ 
λον&ΌνΡ99ς άίοξάστως φαμίφ ΜΪ¥αί &€ονς χαΐ οέβομβρ 
&9θνς χαΐ ηροΡΟΜϊν αυτούς φαμέν, ηρος 9^ τηρ ηροηί^ΒΦΟΨ 
τύν ίογματιηύψ τάίε λίγομβρ, ίο 

Τύν ίντοουμένωρ ημίν ηραγμάτων τάς ούοίας ίαινοζϊΡ 
οφοίλομΛΡ, οϊοψ €ί οωματά έστιν η άαωματα. άλλα ηαί 
τά βϋη' ου γάρ άρ τις ΐηηον έρροηααί 9ύραηο μη ονχΐ 
ηρ6τ€ρο¥ το Μος τού ϊπηου μα&ωΡ• τό τ€ ίρροούμ^ρορ 
έρροΒίσ&αί ηου οφειλή• ίη^Ι ουν τύρ ίογματιιαάρ οΐ μΪΡ 3 
οόμά φαονρ %1ραι τορ &$όρ οί 9^ άαάματορ , ηαϊ οΐ μϊν 
άρ^ρ^οηο^άη οΐ 9ί ου, ηαΐ οί μ\ρ ίΡ τόηφ '"οΙ 91 οί, ηαϊ τώρ 
ίρ %6ηφ οΐ μ^ρ ίρτος ηόσμου οΐ 9ί έκτος, ηως 9υρηαόβΛ€&α 
ίρροίαρ &9θϋ λαμβάρΒίΡ μητ4 ούσίαρ ίχορτ^ς αΰτου όμο- 
λογονμίρι/ρ μη%€ Μος μψ9 τοηορ ίν ω βϊη^ ηρότ^ρορ γάρ » 
έηΒίροί ομολογηοάτωσάρ τζ ηαϊ ουμφωρηοάτωσαν οτί τοΙοο98 

2. 9Μά Λάά V. 6. «•*«ντβ νχ. 9. ϋαν« χ^ψ %ύηο9 ΡΟ. 

11. β^ΐ0μ%^α Ρα. 13. ^φαοτΐ}^<ανς ΥΧ, 26. τοψ Βώψ €ΐ9Μ V. 120 (Ρ"Ί30) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ίσψ)ψ ο &66ς ' 9Ϊ%α 'ημίν αν%6ψ νη^νϋπωοάμερα αντωβ 
αζίούτωααψ ημάς Μννοιαν &€ον λαμβάι^ίν. ίς όοορ 9^ 
άνβπίχρίτως ίίαφωρονοίτ , τι νοήοομβν ημβίς ομολόγου— 

4 μένως ηαρ* αι/νώ^ οι/χ ίχομεν. ολλ' &φ&αρ%οψ τι, φααί, 
&ηαϊ μακάριον έννοησας, τον &€0ρ ^ϊναι τοντο νόμιζε• 

τούτο 9έ Ιατιν ενη&βς' ως γαρ ο μι} ίΐ9ως τον /ίίωνα 
ονά^ τα ονμβεβηηοτα αυτά ως /ίΐωνι άνναται νο^ν, όντως 
ίπΒΐ ού» ϊσμβν την ονσίαν τον &8θύ, ονϋ τα ονμβββψ- 

5 κότα αντω μα&Βΐν τβ < %αΙ Ιννοησαι δυνηοόμ^^α. χωρίς 
10 ^ί τούτων εΐηάτωσαν ημϊν τι έστι το μαηάριον, ηοτ^ραν 

το Ινεργονν ηατά άρετήν καϊ προνοούμενον των νφ* {(χντό 
τεταγμένων, η το ανενέργητον %αΙ μήτε αντο ηραγμα^α 
ξχον μήτε έτερω παρέχον ' χαΐ - γαρ %αΙ ηερί τούτον άια- 
φωνηααντες άνεηικρίτως άνεννόητον ήμίν πεποΐίμΜΟί το 

15 μακάριον, ίιά ύ^ τοντο καΐ τον &ε6ν• 

β "Ινα α και έηινοήται 6 &ε6ς,, ίπέχειν άνάγηη ηε^Ι 
τον ηότερον ίστιν η ονκ εστίν ο σον έτύ τοις δογματιχοΐς. 
το γαρ εϊναι τον &ε6ν πρόίηλον μ^ ονκ εστίν, εΐ γαρ 
ίξ έαντον ηροαέηιητεν, σννεφωνησαν αν οΐ βογματιηοϊ τις 

20 έστι %αϊ ποδαπός καΐ ηον ' ή άνεπίκριτος ϋ διαφωνία 
ηεηοίηκεν αντόν «(ϊι^Αον ήμίν είναι βοκείν καϊ άησίεί-- 

7 ξεως βεομενον. 6 μίν ονν λέγων οτι εστί &ε6ς, ήτοι 
άια ηροάήλον τοντο άηοδείκννοιν ή δι άδήλον* δια ηρο- 
δήλον μΙν ονν ουδαμώς* εΐ γαρ ήν προ(^ΐ7^οι^ το αι^ο- 

25 δειηνύον οτι ίστι &ε6ς, '''έηεϊ το άηοδεικνύμενον ηρος 
τω άηοδεικννντι νοείται, διό καΐ σνγκαταλαμβάνεται αντφ, 
Να^^ω^ χαί ηαρεστήσαμεν , ηροδηλον εσται^καϊ το είναι 
&εόν, ονγκαταλαμβανόμενον τω άηοδεικνύντι αντο προ^ 
δήλω οντι. ονκ εστί δ^ πρόδηλον, ως νηεμνήσαμεν' ονδ^ 

8 άηοδείκννται άρα δκχ ηροδήλον, άλΧ ονδί δι άδηλου• 
το γαρ άδηλον το άηοδειχτίκ&ν τον εϊναι &εόν, αποδείξεως 
χρήζον, εΐ μΙν δια ηροδήλον λέγοιτο άηοδεικννσ&αι, ον»έτι 

2. ό^] ηαηι δίβρίιαηαβ. 5. τοΰτον V. 6. ωατξ^ρ ο Ιι, 12. ικρα- 
^^μα V, 19. ηρο4ηΝίτ€Ρ 1«. 20. ηοταηος ^Ρ0. 22. λ4^ων ί οιη, 

$(6ρ1ι&ηαΒ 6χρΓ6Ηί(. 25. ίηοόϋΗρυόμίΡΟΡ V• ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Γ. (ν'"ηΐ) 121 

ϋίίηλαν ίαταί άλλα ηρόάηλορ το ηΐναί &90ρ. ονη αρα νο 
άηού9ηί9ίΗύρ ίχύτου υί9ηλον 9ίά προάηλον άηο9€ΐ%ψν%αι. 
άλΧ. ονΑλ ίί άίι^λου* ίΐς αηβέρορ γάρ ίηηΒ0€ίτα$ ο τοντο 
Χίγην, αΐτούντωρ ημύν ά%1 άηϋπίι^ του φερομένου 
άάηλον ηρος αηο#β<|ιι^ τον ηροη^ιμεψον• ονη αρα ίξ έτερον $ 
ίύψαται άηοίίίΐίί^νσ&αί το βϊναί &90ν, λΙ ϋ /*ν^^ ίϊ 9 
έαυταν ίατί ηρόίτ^λον μ^Β <$ ίτίρον άηοΜηι^νταί , αηα^ 
τάληη^ορ εοτοί βΙ {0ν$ &60ς' 

"Έτι χαΐ τοννο λαατέον. ο λέγων εϊναί &90Ψ ητοίηρο- 
¥οΗρ αν%όρ τάψ ίρ ηόαμφ φηοΐν η ον ηροΡΟΒΪΡ, ηαΐ «ίιο 
μίρ ηροΡΟΒίΡ, ητοί πάντων η τίνων, αλλ* βΙ μ^ ηάντων 
ηρονψοα, ονη ην ύν οντΒ ηαηόν τί οντΒ ηαηία Ιν ,τψ 
κόομω* ηαηίας ϋ ηάντα μΒοτά ΒΪναί λέγονοίν* οώι 
αρα ηάντων ηρονοΒίν λΒχ&ηβΒταί ο &ΒΟς. βΙ ϋ τ^νων ίο 
προ^οχΐ, ίίά τι τωνδΒ μίν ηρονοΒϊ τωνίΒ Λ οΰξ ητοοΑ 
γάρ χαϊ βαύλβταί ηαΐ δννατοίΐ ηάντων προνοΒϊν, η βον^ 
λ^αί μ^ ον ίύναται ϋ, V δνναταί μίν ον βονλβταί 
α, η οντΒ βονλΒταί οντΒ ίνναταί* άλλ* βΙ μ^ν ηαΐ 
ηβονλΒτο ηαι ηόννατο, ηάντων αν ηροννοΒΐ* ον ηρονοΒΐ 
9\ ηάντων 9ίά τά ηροΒίρ^ημένα * ονη άρα ηαΐ βονλβτα$ οο 
ηα} άνναται ηάντων ηρονοΒίν. βΙ ϋ βονλΒταί μίν ον 
άύνατα$ 9ί, άο'Θ'ΒνέστΒρό^ ίοτι της αίτιας 9ί ην ον 9ννα^ 
ται ηρονοΒϊν ων ον ηρονοΒί' ίοτι ϋ ηαρά την ^Βον χι 
έηίνοίαν το άσ&ΒνίοτΒρον ΒΪναί τίνος αντόν• βΙ #& λ/ι^α- 
ταί μΙν ηάντων ηρονοΒϊν, ον βονλεται 9β, βάαηανος αν 26 
είναι νομιο^Βΐη» βΙ 9ϊ "'οντΒ βονλΒταί οντΒ δύναται, ηαΐ 
βάαηανός ίατι ηαΐ άο&Βνης, οηΒρ λέγειν ηερί ^Βον άσε- 
β^ύντων ίοτίν. ονη άρα ηρονοΒΐ των έν ηόσμφ ο ϋ-ΒΟς* 
£ΐ 9^ ονδενός ηρόνοιαν ηοιεϊταί ον9ί £οτιν αντον Ιργον 
ον9έ άηοτέλεαμα, ονχ ίξει τις εΐηείν ηο&εν ηαταλαμβάνει ν) 
οτι Βοτι &ΒΟς, εϊγε μήτε έξ έαντον φαίνεται μήτε 9ι άηο^ 
τελεομάτων τινών ηαταΧαμβάνεται, και 9ια ταύτα άρα * 
άηατάληητόν έοτιν ει εοτι &εος. έ)ί ί^ τούτων έηιΧογί' 12 

• 

6. ηροιηκιψίρου V. 29. ονύί] ού<Ι^ΐ' 8ν. 122 (Ρ'"ΐ32) ΠΥΡΡΩΝΕΐηΝ 

ζ6μ9&(» ΟΤΙ Ισως άο^β^ϊψ ά^^αγηάζοψ^αί οΐ ί$αβ3βαίη9ίκύς 
λέγορτβς Λνα^ &Βον* ηάρ%ων μ^ρ γάζ αντον η^ύψ9%X¥ 
Χέγ^ψ%Βς ηαηάρ αΙΐΡίον τορ &€0ψ Βίναι φηοουσίΡ, %ίνύρ Λί 
η %αϊ μψι^ΒΡος ηρΒΡΟΒ^ρ αύ^όψ Χίγαψ%Βς ηνοι βάσηαψαν 
5%όρ &€0Ρ η άϋ&9ρή λίγΗΨ άναγηαα&ηοονταί , %αύ%α άε 
ίατίΡ άθ9βούρ%ωρ ηροάηλως. 

13 'Ίνα ^έ μη ηαι ημάς βλασφημείρ έηηχείρηύωσίΡ οί 
άο/ματικοϊ 9ί άηοριαρ τον ηρα)^μα9ίηωβ ημίρ άρτίΧέγειν, 
Μίτό'ίΒραρ η6ρ€ τον ίΡΒργη%ίηον αΜαυ Λίαηορηαομβρ, πρό-^ 

ιο^ΒροΡ ίηίστήσαί ηβμ^α&εψτίς τη 70«/ αίτιου ίηίΡοΙψ• οσορ 
μ\ρ ούρ ίηϊ τοϊς Χ^γομίροίς νηο τωρ άογμαηηωρ ούΛ' άψ 
ίρροηοαΐ τις το αϊτιορ ϋύραιτο, ΒΪγΒ ηρός τφ άίαψίίρους 
ηαί άλλοχότξΛ;ς ίΡΡοίας τον νίΐτιου, §τι ηαΐ τηρ ύηόαταοίρ 
α/ντοϋ η$ηοίηκασίΡ άρβύρ^τορ Λίά τηρ η^ρϊ αυτό άιαφω^ 

14 ρίαρ. οΐ μΐρ γόρ σώμα οΐ 9ί άσωματορ το αΐτωρ ύ¥αι 
φαοίν. Μίαί 9* άρ αΐτίορ ΒΪΡαι %ο%ρ6τ$ρο¥ ηατ αυτούς 
9ί ο ίΡ€ργονρ γιρεταί το αηοτίλΒομα, οίον ης ο ηλέος ^ 
η τον ηλίου 9•Βρμ6της του χβίσ&αί τορ ηηρορ ^ της χνσοως 
τον ηηρον. Ηαϊ γαρ ϊρ τούτω 9ίαηΒφωρηΜασαρ , οΐ μ\¥ 

70 ηροσηγοριάρ αϊτωρ ΒΪραι '"τό αΐτίορ φάσηορτβς, οίορ της 
χύσ^ως, οΐ «^έ ηατηγορημάτωρ , οίον τον χ€ϊο&αί• 9ί6, 
Ηα&αηβρ βΙτιορ, ϋΟΐΡοτβρορ αρ ΒΪη το αϊτίορ τούτο 9ί δ 

15 ΙΡΒργονρ γΐΡΒται το άηστέΧεσμα• τούτωρ 9^ τωρ αΐτίωψ 
οΐ μ\ρ ηλείονς ηγοϋρταί τά μ^ρ ουΡΒκτί%α βϊραί τα 9ί 

25 συραΐτια τά 9^ σνρΒργά, »αΙ σνΡΒητίηά μΐρ ύπαρχΒίΡ ων 
ηαρόρτωρ ηάρΒΟτι το άηστέλίσμα ηαΙ αίρομέρωρ αίρεταέ 
ηαϊ μείον μέρωρ μβίούταί (οντω γαρ τηρ ηΒρι&ΒΟίΡ της 
ϋτραγγαλης αϊτιον εΙναΙ φασι τον ηριγμού), σνραιτιορ 9ϊ ο 
τι^ρ ϊσηρ βίσφίρεταί 9νραμίΡ έτέρω σνρααιω ηρός το ΜΪρωΛ 

30 νο άηοτέλίσμα {όντως ^καστορ τωρ έΧκόρτωρ το αροτροψ 
βοωρ αϊτίορ $ϊραί φασί της ολπής-του άροτρου), συρεργορ 
91 ο βραχΒίαρ Βίσφίρεταί 9ύραμιρ %αϊ ηρός τό μβτά 
^στωρης ύπάρχαρ τό άηστέλεσμα, οΙορ όταν 9νοΐΡ βάρος 

9. ίψί^ριχ^ηύς V. 12. &ά χρος τφ ^βββΐ νβΐ αηοδΜψΜ τβΐ ήΐηΐ- 
Ιίβ βΐίςαίβ ιηϋηίϋτυ•. 20. το αΧτίον] το αγγύύ^ ΨΧ, 33. δύο £>. ΥΠΟΤΥΠΩΧΒΩΝ Γ. (Ρ"Ί33) 123 

τ# βασψαζύρ^ητ μόλίς τρίψύ^ ης- ηροσ^Ι&ωψ αυγησυφίίηι 
ταντο. ίτΦΟί μέψ%οί ηάί ηαρόψτα μ9λλόψ%»§^ αΗία ϋφασαρ 16 
Λψοί, ιίς τα ηροχαταρητίηά, οΪοψ τη¥ ίηνί^ταμέψηψ ηλί^αρ 
ηνρηου. τίρίς ά^ ταν%α ηαρι^τηα&νίο ^ ίηΒΐίη %ο αΗω¥ 
ηρός Π ύηάρχοψ %λΙ ηρος το άηοτίλβομα ον ου βύψατοί λ 
ηρο7ΐγέία9•αί αντον άς αίτιον, ίν άί τ^ η^ϊ αντύψ ^μτ- 
ηορησβί τοιάΛ^ λίγομ€¥. 

ΙΤί&αρόν ϊοτιψ ΜΪψαί το αΓνιο^* ηης γαρ άν αύξησις 17 
γίψοττο, μείωοις^ γέν^ϋίς, φ&ορά, ηα&όλου αίψηας, τύρ 
φνοοίύψ τβ %α\ ψυχαιύρ άηοτβλ^ομάτωτ Κηαστορ, η του §» 
ηοψτος Μομου άίοίχ^οις, τα άλλα ηαρτα, βΐ μη ηατά τίνα 
αΐτίαψ ; ηα\ γαρ μΙ μηΟρ τούτων ως ηροζ την φναν νηάρ^ 
χβι, Χ4ξομ$ν οτ$ ίια τίνα αΐτίαν ηάντως φαΙν$ταί ημίν 
τοΛοντα οηοϊα ουκ Ιατιν. άλλα ηαϊ ηάντα ίη ηάντων ηαΐ 1β 
«ς Ηνχον αν ην μι) ούβη^ αΙτίας. οίον ΐηηοί μ^ <»ι• 
μ^ν, ύ τνχοί, γεννη^ηοονταί, έλίφαντ$ς 9^ ίη μνρμηκων * 
«β1 έν μίν ταΐς- ^ίίγυητίαις θηβαΐζ ομβροι ηοτ^ ^{«(σιο« 
ταΐ χιοψζς αν ίγίνοντο, τα ϋ νότια ομβρων ου μοτ^ίχεν, 
Η μη "'αΐτία τις ^ν, 9ί ^ν τα μίν νοτιά ίοτι όυσχβΙμΜρα, 
αυχμηρά ϋ τά ηρός την ίω. ηαΐ ηΒρίτρέη^αι ϋ ο λέγων 19 
μηάίν οΛτων ΒΪναι * βΐ μϊν γάρ άηλως ηαΐ αν^υ τίνος 
αΙτίας τούτο φηα λίγΒΐν, αηιστος Ιοται, ύ άί άιά τίνα 
αΐτίαν, βουλόμβνος άναιρΒίν το αίτιον τΐ&ηοιν, άηοΜοο^ω 
αΐτίαν ύί ΐζν ούη Ιστιν αΓνιοι^• 

/ίια ταύτα μϊν ύϋν πί&ανον ίατιψ ^Ιναι το αίτιον ' μ 
ονι ^ί %αϊ το λέγπν μη 9Ϊναί τίνος τι αίτιον ηι&ανον 20 
Ιατι, φανΒρον ίσται λόγους ημών έΐ9&€μένων οΑι;^ονβ άίΐο 
ηοΙΧΛν ίηι του ηαρόντος ηρός τ^Ιν τούτον ύηόμνηοιν. 
ύΐον γονν άίύνατόν έοτι το αΗιον έψνοήααι ηρ)ρ το άηο^ 
τέλεσμα τούτου χαταλαβΒϊν ως άηοτίλβο^ιια αυτού* τότΜ» 
γάρ γνωρίζομον οτι αίτιον έοτι τοϋ άηοτ^λεοματος , όταν 

1. τις Λάά V. β. άηο^ηα•* ΤΘ. 17- 18.^ ροβΐ ό/ι/9φθ» €βιη V βΙ 
Ηίβρίίβηο οηίιί «μ« τύ^^ψ^ ροβΙ χιόνια ν€Π> •)< Ι^υχιΐ' , ρο•* ομ,ξ^^ 
<Ιβηί<|β• ^Μ^ι μαή[Η. 18. Ι;^οτνο Ι- 1^. Λίτ» οιη V. 23. ' ««ο- 124 (Ρ "134) ηΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

21 Ιη9ΐ¥ο ως άηοτέλ^ομα %αταλαμβάνωμ€ν• αλλ* ονΆ το άηΟ" 
τέλίομα τον οΛ%ίου ως άηοτέλ€ομα αντοΰ καταΑα/ίβιν Λυ- 
ψάμε^α, ίάρ μη καταλάβωμ^ν το αΐτιορ τον αηοτελέσμα^ 
τος ως αϊχίον αντον' τότε γά^ ηαι οτι άηοτέλεαμά έο%ιν 

5 αντου γινωοηείψ ίοιωύμεν, όταν το «Γτμ^ αντον ως αΐτίορ 

22 αύτον ηα,ταλάβωμεν. εΐ ουν ϊνα μϊν ίννοησωμεν το αϊταοψ, 
ό$ί ηροεηίγνώναι το άηοτελεσμα, ϊνα 9^ το άηοτελεσμα 
γνωμ^, ως Ιφην, 9εΙ ηροεηΐσταα&αι το αίτιον, 6 Λιάλλί]- 
Χος της απορίας τρόηος ά/ιφω 9εΙ%ψυσίν άνεηινοψα, μήτε 

10 τίΛ αίτιου ως αίτιον μήτε τον αποτελέαματος είς άηστ€^ 
λέσματος ίπιψοεΐσ&αι άνναμενον' έηατέρον γαρ αυτών 
άεομενου της ηαρά Πάτερου ηιοτεως, ουχ ί^ομεν άηο 
τίνος αηηων άρξόμε&α της εννοίας, ίίόηερ ουά^ άηοφαί-- 

23 νεα&αι Λυνησόμε&α οτι ίοτι τί τίνος αίτιον, ίνα ίϊ καϊ 
αίννοείσ&αι 9ννασ&αι το αίτιον αυγχωρηοψι τις, αηατάληη- 

τον αν είναι νομισ^είη δια την άιαφωνίαν• δς μ^ν γάρ 
φηαιν εϊναί τί τίνος αίτιον, ήτοι αηλως ηαΐ από μη9εμ$άς 
ορμώμενος αΙτίας ευλόγου τούτο φηοι λέγειν, η 9ιά τινας 
αίτιας ίήϊ την συγκατά&εοιν ταύτην Ιεναι, λείει. %αί εΐ 
τϋμίν άπλως, ουη ίοται ηιοτότερος του λέγοντος άηλως μη^* 
9ϊν είναι μη9ενός αίτιον εΐ 9ϊ %αϊ αΙτίας λέξει 9ι ας 
εϊναί τί τίνος αίτιον νομίζει, το ζητούμενον 9ιά του ζητου^ 
μενού ηαριστάν ίηιχειρηαει* ζητουντων γάρ ημών ει ίατι 
τί τ<ΐΌβ αίτιον , αυτός ως αΙτίας ούσης του είναι αίτιον 

24 αίτιον είναι φησίν. χαΐ όίλλως^ έηεϊ περί της νπάρξεοίς 
τον αΙτίου ζητούμεν, 9εηοει πάντως αυτόν ηαϊ της "' αίτιας 
9θύ εϊναί τι αίτιον αΐτία^^ παραοχείν, καηεϊνης αλλην, %αΙ 
μέχρις απείρου. ά9ύνατον 9^ απείρους αΙτίας παραοχείν 
ά9υνατον αρα 9ιαβεβαιεΐίτικως άποφηναι οτι εστί τί τίνος 

25 αίτιον, προς τούτοις ήτοι δν ήαϊ ύφεστως η9η αίτιον %ό 
αίτιον ποιεί το αποτέλεσμα, η μη όν αίτιον. %αϊ μη δν 
μϊν ουδαμώς* εΐ 9^ όν, 9εϊ αυτό πρότερον ύποστήναι 

8. ώ« οιη ν. 16. οΐ νχ. 17. φασι,ν νχ, %1 οηι νΧ. 21. »αα 
οιη V 22. τί 001 Ι«. νομίζοι 1«. 24. του Ο οοιη δίβμΐιαηο, %6 
οβίβη. 31. το &(1ί1 ν. ΥΙίΟΤΥΠάΣΕΩΐί Γ. (Ρ'Ί35) 155 

«α Ι ηρ(^9ΐ^ίϋ&ία αϊηοψ, €ΐ&* σντης ίηάγ^ιν %ό αηοτέλ^αμα, 
οηβρ νη αν^ον «πνοτβΑ^ίσ^αι λέγεται ίν%ος η9η αίτιου* αλλ* 
ί9%^} η^ς %1 ίϋΤί το αΐρίοψ ηαϊ ηρός το άηστέλ^ομα, ααφ^ 
Ο'^Μ μη 9ύψ»%ίΧί ψοντον ως αϊτ§ον ηροϋηοσνηναί ' ονάί ον αρα 
€ίί^$οψ %ο οΗίΟΨ αηοτ^Χβίν ίνψαχαι %6 ο{ έο%)ψ αΗίον. $1 26 
Λ μ^^ μη ορ αΗιθ¥ άηοτηλΒϊ τι μη%Β ον, ούΛ άπο^βλέΐ τι. 
β(θ ούά^ αΗίθ¥ ίσταί ' αν^ν γαρ του άηοτίλΒίΨ τι %ό αΗίοτ 
αν όύταταί ως αίτιον νοΒίο&αί• οϋ•9ψ ηάχ9ϊΨο ΙεγουοΙ τινβς. 
%ο αΗιον ήτοι ουνυφίοτασ&αέ ά^ί τω άηοτίλέσματί η ηρον- 
φ/στασ&αί τούτου η μ^τ αύτο γιγψ€0&αί• το μ^ν ουψ κι 
ΧίγΒ9Ρ οτί το αίτιοτ Βίς νηόοταοίΡ αγβται μετά τηψ γέτο^ 
ο»ψ του άηοτΜαματος αυτού μη χαΐ γ^λοίον ^. άΧΧ' 
ον^έ ηροϋφίοτασ&αί ίύναται τούτου ' ηρός αύτο γαρ 
ψοέίσ&αι λέγεται, τα 9^ ηρός τι φαοΐν αυτοί, ηα&ο ηρός 27 
τι ίατίν, ουψυηάρχΒίν %α\ συνψοβίο&αι άλληλοις• αλλ* ουδ^ η 
ανψυφίστασ&αι' βΙ γαρ άηοτ9λ$οτίη6ψ αυτού έατί, το 4ΐέ 
γΕΡομεψοψ ύηο οντος ηάη γινεο&αί χρη, ηρότερον βΗ το 
άΐτιοψ γεψέα&αί αιτών, εΐ&' ούτως ηοαϊρ το άηοτίλεσμα• 
εΐ ονν το αίτιον μήτε ηρονφίσταται τού άηοτβλέομα^ος 
αντού μήτε ουνυφίσταται τούτψ, άλλ' ούό^ ηρό αυτού ^ 
γίνεται, μηηοτβ ουά^ ύηοστάοΕώς όλως μβτέχβΐ• ααφ^ς Λ^ 2β 
ιοως οτι ηαΐ ίιά τούτων η ίηίνοια τού αίτιου ηάλεν ηβρι» 
νρίηεται. Λ γαρ το αίτιον ως μϊν ηρός τι ου άυνωτοΛ 
τον άηοτ$λέσματος αυτόν ηροβηινοη^ηναι, ίνα #ε ως αίτιον 
τον αηοτελίοματος αυτού νοη&^, Λ•ί αυτό ηροεηινοείσ&αι^ 
τού άηοτΒλίαματος αυτού, αάύνατον Λ ηροΒηινοη^Θηναί 
τι ΙκΒίΨον^εύ ηροεηινοη^ναί [τι] οι; ίν^^«τ«ί, «< 
«ρα {σν}^ ίπινοη&ηναΐ' το αίτιον* 

*Ελ τούτων ουν λοιπόν Ιηιλογιζόμε&α οτι ΙηεΙ 
νοϊ μεν εΐϋ» οΐ λόγοι ηα&* ους νηεμνησαμβν ως 
αϊτών είναι, ηι&ανοϊ Λ %αί οί ηαριστάντ^ς «β 
οηχει οΗην ΛναΙ τι άηοφαινεσ&οιι» «αΐ τον* 
"τινας ουα Μίχ^ται μητ6 σημείον μήτε 
$«βρΐΜυη•. 2β. άφα οη νχ. 29. Μ»• «■ *^ 126 (Ρ"Ί«6"Ί37) ΠΥΡΡΩΝΕΙϋΐί 

ύηϋ^ίΙίΡ ομοΧογονμένως ^μύν ίχον%9$¥ , ύς ,ίμηρύο^βρ 
ηαρΜοτησαμΒΡ , ίηέχπψ άψάγηη ηα$ η^ρΐ τ^ς ύηο9%άα90£ 
%σΰ αίτιου, μη μάλλοΡ ύνΜ η μη ΛΪΡαί τ< 9ύτ$αρ λέγίίί$^ 
^ας οαο¥ ίπΐ τοίς Χ^γομίνοις νηο τΛψ ίογματιηΛρ• 

30 Π^ρΙ μ^¥ ου¥ της ύραστίηης τοσαύτα ψύψ άρηέο^ι 
ΐΛΪίχ^αι* ίίνψτόμως άί παΐ τι^ρΐ των νΐίκωιι χηΧονμένηψ 
άρχΛν λ$ητέορ• οτι τοίννρ αίταΐ ΒίοίΡ άπατάληπτοί, ^9$οΡ 
ϋνναίέίψ ίη της η^ρΐ αντωρ γ^γένημέρης ίίξίφωρίας ηαρά 
τοίς ίαγματιηοΐς. Φερ^κνάης βύρ γαρ ο Σύριος γηρ ΒΪη* 

ιοτηρ ηάρτωρ 9ΪΡαί αρχηρ, Θαλής ίί ο Μιληοίος νύ^^ρ, 
*ΛραΙΙμαρίρος 9ϊ ο άηουοτης τούτον το άηΛίρορ, ^Λραξί" 
μέρης Λ^ »αί /ίωγέρης ο *ΛηοΧλΐύΡξάτης αέρα, "Ιηηαοος 91 
ί ΜοταηορτίΡοςηύρ, Ξ^ροφάρης 9ί ο Κολοφωριος γηρ 
ηαΐ νίϋΐρ, Οΐροηϋης Λ ο Χίος ηνρ ηαϊ αέρα, "Ιηπωρ Λί 

15 ο 'ΡηγίΡος πυρ χαι υίωρ, ^Ορομάπριτος ίί έρ τοις, "'Όρφ^- 

31 ΐίθ7ς ηύρ καΐ ΰίωρ ιιαί γηρ, οΐ 9^ η§ρϊ τορ '£μηο9ο%λέα 
ηρος τοϊς ατ»ίκο2ς ηύρ αέρα ϋωρ γηΡ — * ηερί γαρ της 
τ^ρατολογουμέρης άηοίου παρά τιαιρ ΰλης^ ηρ ον^έ αννοί 
ΜΟ/ταΙαμβαΡΒίΡ ύιαβ^βαίοϋρται , τΐ δ%ϊ %λϊ λίγ$ίΡ^ οΐ 9^ 

τχ^πΒρϊ ^^ίριστοτελη τορ πΒρίπατητίΜΟΡ πυρ αέρα ϋ9ωρ γηρ, 

32 το ηυηλοφορητ$ηόρ ούμα\ /Ιημοηριτος ϋ ααΐ ^Εηίηονρος 
άτόμους, ^^ίροξαγόρας 9ί ο Κλαζομίριος ομοωμφρίΐας, /Ιφο^ 
Λαρος ά^ ο^ίηίκΙη^Βΐς Κρόρος ίΧάχίοτα ηαί άμερή οωματα, 
^ΜραηλΒίάης 9^ ο Πόντιας ηαϊ *Αα%ληηαα9ης ο Βί&υρός 

4• άι^άρμους ο/ΐίοι;^^ ο{ 9ϊ πΒρΙ Πν&αγόραΡ τους άρί^μούς, 
οΐ 9^ μα&ηματίΗοΙ τα '" πέρατα τάρ αωμάτ<»ρ, Στράτωρ 9ί 

33 ο φυοίΜος τάς ποιότητας, τοααυτης τοίρυρ ηαϊ^^ί π^Βίο-- 
ρος 9ίαφωρΙας γΒγΒΡημέρης περί τύρ ύλιΐίΛρ άρχίρ παρ 
αύτοίς, ητοί πάσαις ονγηαταϋ'ηοομΒϋ'α ταΐς ηΒίμέραίς σνα- 
κ) 94αί ηαΐ ταΐς άλλαίς η τισιρ, αΧλα ηαοαίς μ^ ου 9υρα^ 

τορ' ου γαρ 9ηπον 9υρηοόμΒ&α ηαΙ τοίς περί '^ίαηλη^ 
π»ά9ηρ ουγηατατΙ&ΒΟ&αί, Κρουστά ΒΪραι τα σνοιχβία ΐ£- 5. %Λρ ^ραοτικύρ δίβρίι&ηαι. 9. ρά^ Λάά V• 17. «ρος «ους 
«τ»Μθν( τ;~ ιι«^ νον« βνίΜΜίιιβ Χ. 23. ( λ<1<1 V. 30. •Χακ Ο. ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Γ. (Ρ'Ί38) 127 γο^Ηίί ηαΐ ηύίά^ «βΐ %οίς ιι«ρ1 4ημοη^νίθ¥9 άνομα τανΜ 
9Ϊν€α φάσηανσι %αΙ αηαα, παΐ τοίς η^ρΐ ^Αναίαγόοαν, ψ§ά^ 
θ€Μ/9β ίΛο&ηψηψ ινο«όν^« «Μρΐ %^ξς 0βΛ0$βμ9ρ9ία$ς ο»ο- 
ΐΜίαν^ιτ• 9ΐ α ^ίΡΛ οτάοίψ %Λψ αΧΙηψ ηροηρί^αΰμ^β, 34 
ψ^Φ€ αψ$λύ^ %«1 αν^ν άηύίΜίξ€ως ηροηρίψ&ΰμίψ η μψίά^^ 
αηο^είξΒως. α^βν μϊ¥ ούψ ύηοάίίξβως ον ϋυψ^οόμ^^α' 
ύ Λ μ99ά ώιοάβίξβφς, άλ^&η ίέΐ %ψ^ αηϋ^φν ΒΪι^αί• 
αλι/&ης ^έ ονιι α¥ όο&Μΐη μη ονχΐ ΗΜΜρίμέτη ηρι^τηρίψ 

η€»ρ$μένψ!ς• , ^Ι τθίννν ΐη» μϊρ η άηο^Βίξ^ς η ηρο%ρί¥9υοά $5 
%ιψα οτάοίψ άλη&η$ Λνοί δ^ηκ^, ά^Ι %ο αρΜ/νηρίον αννι/β 
άηοόεύΜίχ&αί, ϊνα Λ η ηριτηριον αποίβίχά^, ί^Ι %ην αηό^ 
^€ΐ{ιτ Μντον ηροίί9ηριο&Λί, ό ί4άλληλος ΛυρΙση^ταί νρίηος, 
ος 0νη ίάθ€ί ηροβ•ί¥%ίψ %09 Χίγον, %ης μϊψ αΗύά9ίξ$0ς 
άΑ ^ηηρίον ίβομέψης αηοίβΟ€ίγμέτου, τϋύ Μρηηρίον Ά ΐ5^ 
€ίηο98ΐξ$ως ηΒηριμίψης* «Ι ^έ άηΧ το ηρηηρωψ ηριτηρίψ Ββ 
ταρΙΨΗΐ^ %άΙ τψ^ «ηοίΒφν ύί άηοΜζΒως άηοίβνιινύψαί 
βονλοηό νίς, 9ΐς αη^μ^οψ ίμβλη&ήσ^ταί• $1 τοίψνν μηψ$ 
ηάοΛίςταίς 9$9ρΙ α90ί%$ίων σνβαβσι άν.νάμ9&α ονγηατοιιτί-' 
&β9&αι μητβ %η^1 %οντξ»ψ, ίηέχ999 ηροοηηβί ηβρί αύτάψ• 90 
^ννα%ο¥ μΐρ ούρ Ιοως ίατί μλΙ ίί» νούτην μο¥η¥ 37 
νηομίμ^^ΟΜΒϋ^ τηψ τύψ οτοίχδίων «ο1 τωψ νλίχω¥ άρχύρ 
αΜΜ%αΧηψίΰ^* ίνα Ά ηαΐ άμφέλαφίοτβρον τους ίογματ^ 
ηονβ ίΐίγχαν ίίχωμΛΡ, Μιαιτρίψομ€¥ σνμμίτρως %ψ τοηω, 
ηαΐ ίηοϊ ηολλαΐ και οχβίόν αη^^ροί τινές Βίαν αΐ η^ρΐ ι« 
ϋτοη[9ίωψ ίόξα$, ηα&9ίς "'νηΒμνήοαμΛΨ, το μϊν ηρος ΑμΙ- 
ονι^ ΙίγΜί^ ΜϋίΛς νυν ηαραίτηοόμβ&α ίιά τον χαραντηρ» 
^ς ουγγραφης, έννάμΒί ό^ »ρός ίΐάβας ύντ£ροϋμ$ν• ίηΛ 
γάρ ^ ί^ τις δίπ^ ΗΜρΙ στοίχ^ίων οτάοιψ, ητο§ ίηϊ αωμφ^τα 
9ατ§ν€χ&ησ9τα$ η ίηϊ αόμματα , «ρίΜΐΜ ηγονμΛ&α νηομ^ ίο 
1^0»! οτί άΐΜ^τάΧτιη^α μίν ίοη τα σώματα αηατάληΗτα 1. ηοίά] τοϊα V.• 3. άΙα$ψιταηΐ9 β. θ. συγηατα^^οόμ*θ••^ 

17. ^«' ίΛθ4αξ»ως] μο^ι^μ V. 23. ηαΐ 9Μ V. 24. §90•«τ^ 

ψΜμ*9 ¥. 29. έάψ Ιμ 1*28 (Ρ"'ί39) ΠΥΡΡΩΝΕίΩϋ 

ά^ τα άούματα * Λιά γάρ τσντον σαφίς ίατοί οτί ηβΛ τα 
στϋΐχΒίά ίατιν άΐίατάλψντα. 

38 Σώμα τοιψυ^ λίγονοίΡ βίναί τί^Βς ο οΐόρ τβ ηοΜίψ η 

ηάαχ»ί^. οσοι^ ό^ ίηΐ ταύτψι τ^ έηίνοΐα άκατόληητόψ ίσ9ί 

/6τσν90. τό μ^ γάρ αΐτίοψ άίΛα^άλίρτΨϋψ ίο%ι, 9η»&ωςνη€μ'• 
νψίαμίψ* μη ίχον%Βς ί^ βΙηΒΪΨ βΙ ίσ%ί τι αίτιον, αυά^ €ΐ 
£α9ί τί ηάαχον Βΐηείν ίννάμ€&α* το γάρ ηάοχρψ πάντης 
υπό αΙτΙον ηάσχδί. άηαταίηητου ί^ ορ%ος ηαϊ τον αίτιον 
ηαΐ τσν ηάσχοψτοβ, 9$ά ταντα αΐίατάλ^τοΐ' ^σται καΐ το 

59 οωμα• τιψ^ς άί σώμα Λναί λέγουαι το τριχι^ <)ιάστατο^ 
μ^τά άντηυηιας. αημδΐορ μϊν γάρ φααιν ον μέρος ον&έν, 
γραμμην 9^ μηηοβ άηίατές, έηίφάψειαν ϋ μήχος μετά 
ηΧάτονς ' όταν 9^ αύτη καΐ βά&ος προσλάβω] παϊ άντινν- 
ηίαν, οωμα είναι, π^ρϊ ου νυν έστΙν 'ήμϊΫ 6 λόγος, σννε^ 
ι&οτωβ ε% τ« μψιους ηαϊ πλάτους %αΙ βά&ονς ηαΐ άντη^υ- 

40 πΐας* ιύμαρης μέντοι ηαϊ ό προς τούτους λόγος, τό γάρ 
οώμα ητοί ούί^ παρά ταύτα είναι λεξουσιν η έτερον τι 
παρά την ουνίλβνοιν των προΒίρημένων• %αϊ ίξω&εν μ^ν 
του μήηους τε %αΙ τού πλάτους »α] τοι; βά&ους ηαΐ της 

^άντιτυπιας ου9ϊν αν ΒΪη τό οώμα* βΐ &^ ταιϋτά ίστι τό 
σώμα, έάν 9ειξ:η τις οτι άνύπαρητά ίοτιν, άναιροίη αν %αΙ 
τό σώμα* τά γάρ όλα συναναιρέΐται τοις εαυτών αάσι 
μέρ^σιν• ποιχίλως μίν ουν Ιστι ταύτα ίλέγχειν* τό ίί 
νύν αρΐί«σ«ι λέγειν ότι βΙ ίστι τα πέρα?ία, ήτοι γραμμαί 

41 είσιν η "'έπιψάνΒίαι η σώματα• ύ μίν ουν έπιφάνειάν 
τενα ^ γραμμην ΒΪναι λεγοι τις, ηαι τών προειρη μένων 
^ηαστον ήτοι χατα Ιίίαν ύφΒοτάναι άυνασ&αι λΒχ&ηϋεται 
η μόνον πΒρϊ τοϊς λεγομένοις σώμασι &εωρΒϊσ&αι. αλλά 
ηα&' έαυτην μϊν ύηάρχουσαν ήτοι γραμμην η έπιφάνειαν 

30 όνΒίροπολεϊν Ισως ευη&Βς. εΐ 9^ πβρι τοις σώμασι &Βω^ 
ρείΰ&αι λέγοηο μόνον ηαϊ μη ιια&* εαυτό ύφεστάναι 
τούτων έ'καοτον, πρώτον μίν αύτό&εν 9ο&ησεται τό μη 
Ιί αυτών γΒγονέναι τά σώματα {έχρήν γάρ, οϊμαι, ταύτα 

2. Ισιτα* Ιι. 11. μ^ οιη V. 13. ηυτψι ΙΌ. 14• ψιιΛψ ΙβτΜτ #0. ΥΠ0ΊΎΠΩ2ΕΩΝ Γ. (Ρ"Ί40) 129 

η^τ^ρατ νη6α%αϋ0^ ηαϋ^* έαν%ά ίοχηκέναί, ηαΐ οντω βυ^Βλ- 
^όν%α η^ηοιηπέταί τα αωματα ), «2να σύάί ίν τοις χαΑοι/- 42 
μένοίβ οωμασί9 νφέστηηην. %ξύ τούτο ίίά ηλειόί^ωί^ μϊψ 
Ματιν νηομίμνησπβίν, άρπίσ^ι άί ψυν τά ίη της αφής άηο^ 
ρονμ§ρα λέγβίψ. βΐ γαρ αητ^ται αλλήλων τά ηαρα/τί&εμ^να & 
σώματα, τοϊβ ηέραοιν αντωψ, οίον ταϊς ίΐΗφανβίαίς, ψαύ^ι 
αλλήλων, αί ουν ^ηιφάνΒίαι ολαί μϊν 9ί όλων άλληλαίς 
ούχ ένω&ησονταί ηατά την άφην, έηβΐ ούγχυοίς ίσται η 
αφη ιοΛ 6 χωρίομος. των άητομένωΦ 9ίαοηαομ6ς* οηβρ 
ον &βωρ€ϊταί. €ΐ ϋ αλλοίς μίν μέρεοίν "η ίηίφάνβια αητβ-- 43 
ται τ^ς τον παρατι&βμένού αντρ αωματοβ ίηιφανΒίας, 
αΙλοΜς α ουνήνωται τω σώματι ού ίοτϊ ηίρας, ονη άρα 
ον^έ 7^€ρΙ σωματί &€ωρί}σαι 9νναιταί τις μήκος καΐ ηλατος 
αβα&ές, ο&^ν ονϋ ίηιφάνΒίαν. ομοίως ϋ ηαϊ 9ύο Ιηΐτ- 
φανΒίύν ΐία^' ύψιό&βσιν ηαρατί&βμίνων άλληλαίς ηατά τά ΐ5 
τνέρατα αντων €ΐς α ληγονοί, πατά το λεγομ^νον αύτων 
μήηος ^Ιναι, τοντέστι ηατά γραμμάς, αΐ γραμμάί αιί'ται^ 
9ί ων αητβσ&αί λέγονται αλλήλων αΐ Ιηίφάνείαί, ούχ 
έψωϋ^σονται μ^ν άλληλα$ς {σνγχν&βϊΒν γάρ αν) * βΙ δϊ 
έηάστη αυτών άλλοές μίν μέρεσι τοϊς ηατά πλάτος άητεται το 
της ηαρατί&εμίνης αύττ} γραμμής ^ άΧλοί^ {(ϊ σννηνωται 
τ^ ίηίφννεΐ€(. ^ς ίστί ηέρας, ού% Μσται άηλατης, ο&εν ούδ^ 
γραμμή• $1 ϋ μήτε γραμμή Ιστίν ίν σώματι μήτε 6ιι- 
φάνεία, ού9^ μηηος η ηλατος η βά&ος ίσται ίν σωματί. 
εΐ α τ$ς σώματα είναι τά ηέρατα λεγοί, σύντομος ίσται 44 
η ηρός αυτόν άηοηριοίς. εΐ γάρ το μηηος σώμα έστΙν, 
ύεησεί τούτο εΙς τάς τρεϊς αυτού μεριζεσ&αί ά$αστάσείς, 
ών έηάστη σώμα ούσα ηάλϋΡ αύτη ίιαιρε&ησεται εΙς ίία^ 
στάσεις αλλάς τρεΙς, αΐ έσονται σώματα, ηαΐ έτιείναι εΙς 
άλλας ομοίως, και τούτο μ^χ^ις άπειρον, ως άπειρομέγε&ες 90 
γίνεσ&αι το αωμα εΙς άπειρα μεριζομενον' όπερ άτοπον, 
ούα σώματα '"άρα είσΐν αί προειρημέναι διαστάσεις, εΐ 4. ψυψ\ τίιΐ9 ην ^ τά ψν¥ β. 10. μίν ΟΟΙ Ι»• 
3€χ1, Β/ηρ, 9 130 (Ρ 140) ΠΤΡΡΩΝΕΙΩΝ 

α μητΒ αωματά €ΐαί μη%Β γραμμαί η έπίφάν^ιαί, συϋ 
€Ϊναί νομίϋ&ηαονχαι• 

45 *Αηατάλψιτος ϋ έστι καΐ ή άντηνηία. αντη γαρ 
$ίί$$ρ χαταλαμβά^€ταί, άφ^ χαταίαμβάνοηο ά^• ίάν ονψ 

&ίβΙξωμβν οτι άπατάλιιητόβ έοτιν η άφη, ααφ^ς ίοταί ο%ι 
ύύχ οίον τέ ίαπ ηα%αλαμβάνΒα&α$ την άντιτνηίαν. οτι 
δί ακατάληπτος έατιν ή αφή, ίίά τούτων Ιηιλογιζόμ9&α. 
τα άητομΒνα αλλήλων ήτοι μέρεαιν αλλήλων αητβται ή ολα 
όλων* ο Αα μίν ονν όλων ουδαμώς * ένω&ήοΒται γαρ οντω ηάί 
ιθο</χ αψβται αλλήλων* αλλ* ονά^ μ^ρβοι μερών τα γαρ 
μέρη αυτών ώς μϊν ηρος τα ολα μέρη έατιν, ως ϋ ηρός 
τα μέρη εαυτών ολα* ταντα οϋν τα ολα, α έατιν έτερων 

46 μέρη, ολα μϊν όλων ούχ αψ^ται δια τα ήροΒίρημένα, άλΧ 
ούδί μέρβοι μερών* χαΐ γαρ τα τούτων μέρη ώς ηρος τα 

15 ίαυτών μέρη ολα οντά ούτε οΑα όλων αψεται οϋτ$ μέρ^οι 
μερών, εΐ δί μήτβ πατά ολότητα μήτε ηατά μέρη γινο• 
μένην άφην ηαταλαμβάνομεν, άκατάλ'ηητος εοται ή αφή. 
δια δί τοντο χαΐ ή άντιτυηία. ο&εν παΐ το αώμα* βΙ 
γαρ ουδέν έατι τούτο ηαρά τάς τρεις διαστάσεις χαΐ τ7}ν 

^άντιτυηιαν, ίδείξαμεν δ^ άηατάληητον τούτων έ'χαστον, 
ηαΐ το σώμα εσται άκατάληητον. 

Ούτω μΙν ούν, όσον έηΐ τη έννοια του σώματος, άπα-- 

47 τάληητον έστιν ει εστί τι σώμα* λεητέον δί ηαΐ τοντο 
εΙς το ηροκεΐμενον. τών όντων τα μέν φασιν είναι αίσ&ητά 

35 τα δ^ νοητά, Μαΐ τα μϊν τή διανοΐοί ηαταλαμβάνεσ&αι τα 
δί ταΐς αίσ&ήσεσιν, παϊ τάς μϊν , αίσ&ήσεις άηλοηα&είς 
εϊναι, την δ^ διάνοιαν άηό της τών αίσ&ητών καταλήψεως 
ίηϊ τήν κατάληψιν τών νοητών Ιέναι. εΐ συν (στι τι 
σώμα, ήτοι αίσ&ητόν έστιν ή νοητον* και αισ&ητον μ\ν 

^οιύκ ίστιν* κατά γαρ συνα&ροισμον μήκους καΐ βά&συς 
κα\ ηλάτους καΐ άντηυηίας καΐ χρώματος καΐ άλλων τκνών 
καταλαμβάνεσ&αι δοκεϊ, συν οίς &εωρεϊταΐ' αΐ δϊ αίσ&ή^ 

48 σεις άηλοηα&είς είναι λέγονται ηύί^' αύγοϊς• εΐ δ^ νσητον 

12. « οιη Ι». 26. ίιάΑΐΜθ'ύς δΙβρΙίΑηαί, &ηΧΜκ&φΛ^ οβίοή. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΒΩΝ Γ. (Ρ"Ί41) 131 

δΐ^αί Ιίγ€ταί το ούμα, ά€ϊ τι ηάντως νηάρχβίν έ¥ τι^ φνσβι 
χωψ πραγμάτων αία&ητον, άφ ου η τύψ σωμάτων νοιγτάψ 
οψτωψ *"ίαται νόηοίς. ούίΐν ΰ^ ίστι ηαρά %ο οωμα ηαΐ 
το άοωματον, ωρ το μϊψ άσωματορ αύτό&βρ ροητον ίβτί, 
το Λ θάμα ουκ αία&ητορ, ως νηΒμρηοαμ^ψ• μη ορτος 5 
ονρ Ιρ ττ] φνοα τώρ ηραγμάτωρ αίο&ητον τίνος άφ ού 
η νόηοίς ίαται τον οωματος, ούδϊ ροητορ ίσταί το οώμα. 
ύ α μψ[Β αίο&ητορ ίοτί μητ€ ροητον , ηαρά 9ϊ ταντα 
ονϋ^ ίατι^ Χ^ητέορ οαορ ίπϊ τω λόγω μηϋ €ΪΡα$ το αωμα• 
Λα ταντα ονρ ημείς άρτηί&έρτες τους κατά τον σώματος 40 
ίογονς τω φαΐρβσ&αι 9ο%βϊρ νηάρχορ το σωμά, σνράγομ^ρ 
%ψ η%ρΙ τον σώματος ίηοχηρ. 

Τβ όί του σώματος άχαταληφίίΐί συρασάγεταί %αϊ το 
άαατάΐηητορ βϊραι το άσώματορ. αΙ γαρ στ$ρησΒίς τώρ 
Ιξβω^ ρο^νρταί στερήσεις, οίορ οράσεως τνφΧοτης %αϊ άηοης ΐ5 
ηωφότης καΙ έηϊ τώρ αλλωρ ηαραηλησιως. ίιόηερ ϊρα 
στίρηοίΡ καταλάβω μερ ^ δεΙ τηρ ίξίρ ημάς ηροηατειΧηφίραι 
ης λέγεται στέρησις εϊραι η στερησις* άρερροητος γάρ τις 
ων της οράσεως ονη αρ ίύραιτο λεγειρ οτί ορασίΡ οάε ονη 
ίχεί, οηερ Ιοτϊ το τνφλορ είναι, εΐ ονρ στερησις σωμοτ 50 
τος Ισ%ι το άσωματορ , τώρ 6ϊ ξζεωρ μη παταλαμβαρο^ 
μίνων άάνΡΟΊίΟΡ τάς στερήσεις αντώρ χαταλαμβάρεσ&αι, 
καϊ ϋίεικται οτι το σώμα άκατάληητορ ίστιρ, άκατάληητορ 
εσται και το άσώματορ. καϊ γάρ ήτοι αίσ&ητορ έστιρ η 
νοητορ• εΙτ$ ϋ αίσ^ητορ ίστιρ, άκατάληητορ ίστιίιάτΒ 
την ίιαφοράρ τών ζώων καϊ τώρ άρ&ρώηωρ καϊ τώρ αίσ&η- 
σεων καϊ τώρ ηεριστάσεωρ καϊ ηαρά τάς ίηιμιξιας καϊ τα 
λοιηα τώρ ηροειρημερωρ ημίρ Ιρ τοϊς ηερϊ τώρ ϋκα τρο- 
ηωρ* εΧτε νοητόν, μη Μομίνης αντό&εν της τών αίσ&η- 
τώρ καταλήψεως, άφ* ής όρμωμεροι τοϊς ροητοϊς ίηίβάλλειρ 90 
άόκονμβρ, ονά^ η τώρ ροητώρ ϋ^ύτό'δ'ερ κατάληψις ίο&ψ' 
οεται, άιόηερ ονϋ η του άσωμάνον. ο τε φάσκωρ κατα-^ 51 
λαμβάνειν το άσώματοΡ ήτοι αίσ&ησει τούτο ηαραστησει 2. βΛοΦιιμΛν Ι». 

9* 124 (Ρ "134) ΠΥΡΡΩΝ ΕΙΩϋ 

21 έ%9ΐνο ωβ άηοτέλ^αμα χατϋίλαμβάνωμ^ρ. άλλ' ούΆ το άηο- 
τέλβομα τον αΐτΐύυ ως άηστέλ^αμα αννοϋ ααταλαββϊν 8ν~ 
ψάμβ^α, έάν μη Ηα%αλάβωμ$ρ το αϊτίΟΡ τον άηοτεΧέϋματ- 
τος ως αίτιον αυτού ' τότβ γαρ %αί οτι άηοτέλεαμά ίστιν 

5 αντον γινώο%€ίν ίοηούμ^ν, οταί^ το αΐτιοψ αντον ωβ αΐτίοψ 

22 αν%ον ηαταΧαβωμεν. €ΐ ονν ϊνα μίν ίννοηοωμ9¥ το αϊτ§ον, 
δ$1 ηροίηιγνωψαί το αποτέλεσμα, ίνα Λ^ το άηστέλεσμα 
γνωμ^ν^ ως ίφην, δέΙ ηροεηΙστασΰΌΐ το αίτιον, 6 άιάλλη- 
Χος τηβ άηορίας τρόηοβ άμφω 9^%ννοιν άνεηινόητα, μητβ 

10 τον αίτιον ωβ αίτιον μι^τβ τον άποτΜοματοβ ως άηοτ^^ 
λέαματοβ ίπίνοβϊα&αι όνναμένον* έηατέρον γαρ αντων 
ίεομένον της παρά &ατ4ρον ηίατ^ωβ, ονχ ί^ομεν άηο 
τίνοβ αντων άρζόμε&α νηβ έννοίαβ. ίιοηερ ούΆ άηοφαί" 

23 νΒβ&αι άννησόμβ&α ότι ίατι τΐ τινοβ αίτιον, ϊνα ϋ παΐ 
ι&ίννοέίϋ&αί άνναο&αι το αίτιον ονγχωρηοί^ τΐβ, άηατάΧψτ-' 

τον αν βίναι νομ$α&£ΐη δια την 9ιαφωνίαν• δβ μ^ν γαρ 
φηοιν είναι τι τινοβ αίτιον, ήτοι άηλύβ %αϊ άηο μηάεμιάς 
ορμώμενος αΐτιαβ εύλόγον φοι/το φηοι λέγειν, η 6ιά τινας 
αΐτίαβ ίη\ την σνγκατά&εσιν ταντην Ιένακ λέίει. καΐ εΐ 
7Άμ\¥ άηλως, ονπ ίοται ηιοτοτερος τον λ^^^οι^οβ άηλύς μη-' 
άίν είναι μηδενός αίτιον ' εΐ ϋ ηαΐ εστίας λ4ζεί δι ας 
είναι τΐ τίνος αίτιον νομίζει, το ζητονμενον ίιά τον ζητον- 
μένον ηαριστάν επιχειρήσει* ζητονντων γαρ ημών εΐ ίστι 
τι τίνος αίτιον , αντός ως αίτιας οναης τον είναι άΗφον 

24 αίτι/ον είναι φησίν. καϊ άλλως, έηεϊ περί της υπάρξεως 
τον αίτιον ζητονμεν, δεήσει πάντως αντον ηαϊ της '" αίτιας 
τον είναι τι αίτιον αΐτία^^ παραοχείν, κάηείνης άλλην, %αΙ 
μέχρις άπειρον, αδύνατον δί άπείρονς αίτιας παρααχείν* 
αδύνατον άρα διαβεβαιωτιπως άποφηναι οτι εστί τΐ τίνος 

26 αίτιον, προς τούτοις ήτοι δν καϊ νφεστως ηδη αίτιον το 
αίτιον ποιεί το αποτέλεσμα , η μη δν αίτιον, ιιαϊ μη οψ 
μίν ουδαμώς* εΐ δϊ ον, δει αυτό πρότερον νποστήναι 

8. ώ€ οιη V. 16. οΙ νχ. 17. φασιν νχ. ^ τ£ οιη ΥΧ. 21. «α» 
οιη V 22. τί οιη Ι«. ψομίζοι Χ. 24. του Ο ουοι 8(6[>]ΐΐΐηθ, νο 
06ί6η. 31. το &άίΙ V. ΥηοΤΥΠύΣΕΩΝ Γ. (Ρ''Ί3δ) 155 

ι»! ηρογβψεα^αίαϊτίον, ίϊ&* ούτως ίηά^^ίψ τό ίχηότέλ^αμα, 
οη^ρ νη αν^^σν άηϋτβλΒΪο&αί ΧέγΒται οντος ηάη αΙτΙον. βλλ* 
§9%ά προς %ί ίση τό αΐηον ηαΐ ηρός %ο άηονελβομα, σβρρ^ς 
οη μη ^νι^αται ΐίοντον ως αίηον ηρονηϋστί}ψαί * ούά^ 9ν ίρα 
αίέίατ τό αϊτών άηοτ^λίϊρ ίνναταί τό οι ίστίν «Ϊ9$0Ψ• «/ 26 
Λί μ^ίτε μη 6ν αΗίΟΨ άηοτΒΧεϊ τί μήτε ον, ονϋ άηοτβλεί τι• 
9ίθ ονά^ αΗίΟψ εσταί * ανεν γαρ τον αηοτελείρ τι τό αΗίον 
ου όνραταί ως αίτιον νοεϊσ&αι. ο&βψ ηάπεΐρο λέγουοί τίψες. 
τό αΗίον ητοί ονννφίαταο&αί 9βΙ τω αηοτβλέαματ$ η ηρον- 
φίστασ&αι τούτον η μετ αντο γίγψεο&αί. τό μίν ονν ίο 
Ιεγεη^ οτι τό αϊτιοψ εϊς νηόατασί^ άγεται μετά την γεψο- 
ϋΐψ τον αποτελέσματος αντον μη καΐ ^ελοϊον ^. άλΧ* 
ονύί ηροϋφίστασ&αί δύναται τούτον ηρός αντό γαρ 
νοεϊσ&αι λέγεται, τα δί ηρός τι φασϊν αντοι, ηα&ό ηρός 27 
τι Ιστιν, σνννηάρχειν ηαϊ σνννοείσ&αι άλληΧοις. αλλ* ονϋ ΐ5 
ονννφίστασ&αι' εΐ γαρ άηοτελεστιηόν αι/τοί; ίστι, τό Λ^ 
χινόμενον νηό οντος ηάη γίνεσ&αι χρη, ηρότερον ίεΐ τό 
αίτιον γενέσ&αι αϊτών, ε1&* όντως ηοιεϊν τό αποτέλεσμα^ 
εΐ ονν τό αίτιον μήτε προνφίσταται τον άηοτελέσμνεος 
ξ»ντον μήτε ονννφίσταται τοντφ, αλλ* ονό^ πρό αντού^ 
γίνεται, μηηοτε ου9^ υποστάσεως όλως μετέχει, σαφ^ς δ^ 2β 
ΐσεες οτι ιαα\ 9ιά τούτων η έηΐνοια τον αΙτΙον πάλιν περι^ 
τρέπεται, εΐ γαρ τό αϊτών ως μϊν προς τι ον ίνναιταε 
τον αποτελέσματος αντον προεπινοή^ηναι, ίνα Λε εις αίτιον 
τον αποτελέσματος αντον νοη^ί}, &ει αντό προεπινοείσ&αι » 
τον αποτελέσματος αντον, αδύνατον 9^ προεπινοη&ηναί 
%ι ίκεΐνονωο^ προεπινοηϋηναί [τι] ον 9ύ^αται, αδύνατον 
αρα ^στιν ίπινοη&ηναΐ' τό αίτιον. 

'Εη τούτων οϋν λοιπόν έπιλογιζόμε&α οτι ίπεϊ πι&α-- 29 
ψοΐ μέν είσιν οΐ λόγοι ηα&' ονς νπεμνησαμεν ως χρη λέγειν 30 
αΙτΜον είναι, πιϋ'ανοί 9^ παϊ οΐ παριστάντες οτι μη προ^ 
σηχει αϊτών εϊναί τι άποφαΐνεσ&αι, ηαΐ τούτων προκρίνει^ 
"τινάς ού% ενδέχεται μήτε σημείον μήτε ηριτηριον μήτε 

10. μηα το νχ, μηα τοντο 06(6η. 20. μιτ β^σ? φοεί ίφηιαη 
δΙβρΙΐΜηι•• 28• «ρα οπι νχ. 29. §ηξ^ οιη 1^. 126 (Κ'"156"Ί37) ΠΥΡΡΩΝΕΐύΝ 

4Μπάί4φρ ομ^Χογουμένως ημάψ ίχ6ψτ9$ψ , ως ,Ιμηροοφ^^ν 
ηαξ^Βθ%ηααμ9ν 9 Ιηέχ^ιν άνάγηη ηαί η^ρΐ τ^ς ύηοσταα9»ς 
νοι7 αίτιον, μ^ μάλλορ $1ναί η μη Λ^αι τξ αΐτίορ λέγα$^ 
ψαβ όσον ίηΐ τοΙς Χ^γομίψοις νηο %άν 9ογμα%ι%Αρ. 

30 ϋΐφΐ μ^ ονν %ής δραοτιηης νοσαι/να 9νρ άρηία^ι 
ϊΜχ&αι' ανν%6μ»ς ϋ ηαΐ πβρί τωρ ύΙίηΛν πηλουμέρων 
άρχΛρ λεητέοψ• οτ$ τρΙννρ αί^αί Βίαιν άηατάληητοί, ^9φθν 
ϋνψιϋΒϊψ ίπ της η^ρΐ αν%ύρ γ9γέψημέρης άίαφωψίας ηαρα 
τοίς ίογμα%αίθίς• Φ^ρ^χν^ης μ^ρ γαρ ο Σύριος γηψ β&κβ 

ί^την ηάντωρ Λναι αρχήν, Θαλής άΙ^ ο Μιληαος νΛωρ, 
*ΑναΙιμαν9ρος ύί 6 άηουατης 7<η^οι; το άπείρορ, ^ίναξίτ• 
μεψης ύ^ ^αΐ /ί^^γίρης ο '^ηολλωνίάτης α^ρα, "Ιηηααος 9ϊ 
ί Μβταηοντίρος ηύρ, Ξενοφάνης Λ 6 Κολοφωηος γηψ 
%αί νά^ρ, ΟΙνοηϋης ϋ ο Χίος ηύρ ηαϊ αέρα, "Ιηηωρ ά^ 

16 « ^ΡηγΙνος ηύρ καϊνίωρ, ^Οψομάχ^ιτος ίΐ έρ τοϊς ""Όρφι-- 

31 ηοίς ηύρ ηαϊ νάωρ ηαί γηρ, οΐ Οι ηφρΐ τορ ΈμηΒίοηΙέα 
ηρος τοϊς ατ^ίποίς ηύρ αέρα ϋΛ^ρ γηρ -* η^ρϊ γαρ τ^ς 
τβρατολογονμέρης άηοΐον παρά τιοιρ νλης^ ηρ ου$^ αννοί 
ίίο/ταλαμβάρΒίρ άίαβιβαίούρταί , τΐ ί$ί ιμϊ λέγ^ΐΡζ οΐ 9^ 

ΜΑ^ρΙ '^ίρίοτοτέΐη τοΡ η^ριηατητίηορ ηύρ αέρα νάωρ γήρ, 

82 90 ηνηλοφορίΐτίηόρ οωμα", Αημόχρίτος ϋ ηαϊ 'Εηίηονρος 
ατομους, '^ίροίαγόρας άί 6 Κλαζομέρίος ομοίομ^ρΒίας, ^Ιιο- 
ύωρος 9^ ο^ίηίκΧη&Έίς Κρορος ίΚάχιστα ηαΙ άμερη οοίματα, 
'ΜραηΙβίάης ^έ ο Πορτιηος ηαϊ ^ΑαηΧηηιαίης 6 Βί&υρός 

ΐΛΟιράρμονς όγκους, οΐ Λί ηερί Πυ&αγοραΡ τονς αριθμούς, 
οΐ 9^ μα&ηματίχοί τα "'ηέρατα τωρ σωμάτηρ, Στράτωρ ό^ 

33 ο φναηιος τάς Ποιότητας, τοοαντης τοίρυρ ηαΙ^ΙΙτί ηΐείο^ 
ρος άίαφωρίας γίγΒΡημένης ηερϊ τύρ ύλίπώρ άρχίρ ϋ<φ* 
αντοϊς, ητο$ ηάοαίς ονγΗατα&ηοομΜ&α ταϊς ηΒίμέψα§ς στά- 

90 99βι %αΙ ναΐς άλλαις ^ τιαίρ. άλλα ηάοαίς μ^ρ ου 9υρα-- 
%ίρ' 61; γαρ δψιον ΛνρηαόμΒ&α %αΙ τοΙς ηβρί '^ίοηλι/^ 
ηφά^ί/ρ ουγηατα^ί&ΒΟ&αίβ Κρουστά είραι τα ατοιχ^Ια ϋ-^ 5. τ4ί9 ^ραστίΜύρ 8(θρ1ΐ8ΐιιΐΒ. 9. ράρ ηάά V• 17. «ρος τονς 

ϋψωΪΜονς ν,' ηβΛ τονς σνωΪΛΟίΚ Χ, 23• & »άά V. 30. όλακ 0• ΥΠΟΤΥΠίΙΣΒΩΝ Γ. (Ρ'Ί3β) 127 

γσν9$ »αΙ π9ί»^ η^ϊ τοϊύ ηΒρϊ /ίημόηρηορ, άτομα ταύτα 
$1ψαί φάύηουοι ηάί αηοία, ηαϊ τοίς η^ρΐ '^α{β)τόρβ^« ϋα- 
σαψ Μίο&ητηψ ηοωτγ^α η^ρΐ ταίς ο^ιο/Μρ«ιαΐ£ σινο- 
1βτ9ΐθν•«τ• 9ΐ α τίνα οτάαν τωρ αίλωτ η^οηριψούμ^ρ, 34 
^Θ$ άηλίς %αϊ £ρΜυ άηο^£ϋ$ως ηροαρίΨΘύμίΨ η μηα^^ 
αηοάΒίξ9»ς* α¥9ν μ^ν ον¥ ι&ιο^«ι|컣 ον αυτ^ί/υόμΜ^α' 
β< Λ μβτα οηοάβίξΜς, αλη&η #β7 τφ^ άηϋ^Λιν €ΐνα$. 
άλη&^ς ί^ ον» άψ Λο^Βΐη μη ούχΙ η9$ίρίμέτη ηριτηρίψ 
άΧηύ'έί, αΐη&^ς ϋ Μ^Μτη^ίΟί^ ξίίψαί ίβίηρυταί ίι αηοί§Ιΐ9ω£ 
ηεν^ίμ^^ς• . λΙ τ^Ινυψ ϊνα μΪ¥ η άηοίΒίξβς η ηροηρίψοΊΜίά ^ 
τίψα στάο*¥ άλη&ης ΒΪΨΟί ί^ηι^, ΛμΙ τα Μ^ηρ§ον αύτή£ 
αηούε^Βίχ&αί, ϊψα ίϊ το ηρηηρμ^ άηοάβ§χ<6^, Λέί την άηο- 
^€ΐ|ιτ αύτον ηροΜ9κρΙσ&αί, ο ίέάΧληΙοβ «νρχοΐΜται τροηοβ, 
8ς ουη ίάβΜΐ ηροβαΙψ9ίΡ τοψ λόγορ, της μίν ινϋο^«ι£#0^ 
0€ΐ %ίρηηρίον ΙΐΒομένης άηοάβίβίχμίρου, τον ηρηηρίου Λ ι» 
αηοίύίβως η^ηριμέψης. δΐ Λ αΛ το %ρηηρ40$^ ηρίτηριφ ίβ 
χρίτΒ^ι^ ηαϊ την αηόά$§ξίψ Λί άηοΜξΒης αποίδίηνύναι 
βονλοηό τ$β, 9ΐς αη9ίρον ίμβλη&ησ9τ᧕ 9ΐ τοίννν μητο 
ηάοα§ςταίς η9ρΙ στοιγΜων στάοΒΟί ύυνάμ9&α ονγ%ατατί-- 
^9β&αί μητ9 τίνΐ τούτο^ψ, ίη9χ9$ν ηροβηη9ί η9ρϊ αύτων. «ο 
δυνατόν μίν οΰν 7σ»^ ίατί ηαΐ 9$ά τούτοι μο^ΐΗ^ 57 
νηομίμψηθΜ9§ν την των οτο$χ9ίων «αϊ των ύλίχαν άρχαν 
άααταληψιαν* ίνα 9ϊ %αΙ άμφύαφέοτ9ρο¥ τονς 9ογματ^ 
ηούς ίΧέγχ9ίν {χαμ9ν, Μιητρίψομον ανμμίτρας τφ τοηφ. 
ααΐ ίηΛ ηοϊΛΜΪ κα\ βχ9άόν αη9ΐροί τίνίς 9Ϊαν αΐ η9ρΙ^ 
στοιχ9ΐ»ν ίόξα$, ίΜ&ως "'ύη9μνηοαμ9ν, το μϊν ηρος Αμ(- 
οτην Ι9γ9αί 9ΐ9ίαιας ννν ηαραηηοομο&α ίίά τον χαραητηρα 
της ουγγραφης, 9υνάμ9$ 9ϊ ηρος ηαβας «Γτ«^ο«ϊτμβ^• ίπύ 
γαρ %ν «μτ τις 9»9^ η9ρΙ σνοιχνίον οτάοίν, ητοί ίηΐ αύμα^α 
οατςνΒχ&ησΒται η ίβύ άοάμα^α , αρη9ξρ ηγούμ9&α νηομ^ ιο 
ψηαα$ οτι αηατάληη^α μίν <0τι τα αάματα άηατάληΗτα 17. ^* άΐΜ^ι^Μβ] <Μο4*α«» V. 23. ηαΐ Λάά V. 24. ΙτΑιον^ 

ψωμΛ9 Ψ. 29. ίόψ Μη Ιΐ^ ,τ**!») πΤΡΡΩΝΕίΩΝ 

Μ γαρ τού%9υ οαφ^ς ίατοί ον# μμ να » » ^ Λ Ι»2 ν«ννΐ7 9|7 ^^^οία άχατάλψηίτ ίσ9ί 

ψ^99μ9Ψ* μή Μχοψτ^ς Ά βΙηβΙψ μΙ ίστ$ τι αΐτίον, φύϋ €ΐ 
<#ν« τί Μοχοτ «ιινβίτ άυτάμ^&α * το ;^αρ πασ;;^»*^ 5τνττν£ 
νϋ• αΐηον ηνο^βι. άαταΐ^τον ^έ ο^νο^ ΐίαΐ τον Λκτίον 
9βΛ %99 η άβ ρΡ ΜΒ ίί , Λμ τοϋΨα ίΧΜατάλψηορ Ισται «αϊ το 

3§ 9ίμΜ τνές 4Κ μ/μ ύψοί λιγουαί το τριχι; 4ια•ν«τοι^ 
μβη ΜπηηΐΜί^. Ψΐζμ§ΐοψ μ^ γαρ φαοιν ον μ^ος σνι^'έΐ'^ 
γ ρ Μμ μτξΨ ϋ βψ'^ αηίατίς, έηίφάψ^ιαν ίί μψης μ^α 
ηλβαηνς ' «ττβν #1 «ντ^ ηϋ βά&ος ηροαλάβι^ ηαΐ άψτην- 
ηίβψ, Μ^β «Ιμμε, 5¥«^ι οο «^ ^στ}^^ ^/^<^ ο λίγος, σνψ^ 

!&•«■»£ άι τ« /ι^ρΜνι; ΜΛί 5ν2ατον^ χα2 βά&ονς ηάί ά^την- 

40 ]Μ«£. ^ύβΜψιίς μίψψ9€ «βΐ ό 9ΐ^ς νούτους λόγος* το γαρ 
αίμα ΐξ^ο• ονϋψ ηαρα ταντα ύψαί λεξουοίν η Ηβρ09^ η 
ηαρα %ηψ οικ^Άητσιτ %ύψ ηροΗρημίψωψ. %α\ (^4α&^ μϊψ 
νον μψηρς τβ μοΙ %ον ηΐάτους «αϊ τον βά&ους ηαΐ της 

» αψψηνηίας ονΛίψ αψ βίη το αύμα " §1 ^ ταϋτά Ιοτ« το 
θύμα, ία¥ ^<ι^ %ίς οτι άψνηαρκτά ίατιν, άρίΜροίη αν χνΛ 
το σύμα* τα ;^ιιφ ολα ανψαψαίρέίταί τοϊς έαντωψ ηαοι 
μίρ^ϋΐΨ. ηοΜίλως μίτ φόψ «στ# ταντα έλέγχβίψ* το άε 
9η9¥ αρχέοΗ λέγείψ οτι η ίοτι τα ηίρατα, ητοί γραμμαί 

41 Βίοίν η "'έηίψάψΒΜΐ η οωματα. ίΐ μΐψ ονν έπίφάψβΜαν 
τ9¥α η γραμμην ύψοι Χέγοι τις, παι τύν ηροείρημ^ων 
§ηαοτο¥ ήτοι κατά Ιϋαψ νφεατάναι άυναο&αι λεχ&ηοβται 
η μόνον ηερί τοϊς λεγομένοις αωμαοι &€ωρ€ΐο&αι. άλλα 
ηα^* ίαυτην μ^ ύηάρχονσαν ήτοι γραμμην η έηιφάνααν 

30 όνείροηολεϊν ίσως ενη&βς* βΙ ϋ ηερι τοις οωμαοί &€ω^ 
ρ$ίο&αι λεγοιτο μόνον ηαϊ μη %α&* εαυτό νφεστάναι 
τούτων ¥%αοτον, ηρώτον μϊν αντό&εν ίο&ησεται το μη 
Ιξ αυτών γεγονέναι τα οωματα (ίχρην γάρ, οϊμαι, ταΰτα 2. Ιαται Ι». 11. μϊν οιη V. 13. ηυ%η #β. 14. ίιμίψ ΙβτΜτ #β. ΥΠΟΊΎΠΩΙΕΩΝ Γ. (Β"Ί40) 129 

5ΐ^τ«ροΐ' νηόαναοίτ ηα&* ίαυ%ά ίσχηχέφ^αι, *αΙ ίΛ%ω σν^βλ- 
^οψτα ηεηοιη%έρξ»ι %ά αωματα ), «Ινα σύίί ίν τοις καΑοιι- 42 
μενο^ σύμαοίψ νφέσ%η%ην. %ξΐ\ %ξΛ%ο 9*α ηλειοψην μϊψ 
ΙστίΨ ύηομίμνηα%£ΐν, άρπέσ^ι άί ψνν τα & της αφής αηο- 
ρονμφρα λίγβίτ. ύ γαρ αητετα$ άλΧηλων τα ηαρα/τι&ίμΗ^α & 
σώματα, τοϊς ηέρααιν αντύ^, οίον ταϊβ ΙψΗφα^βίαις, ψαύβί 
άλληλωτ. αί ουν ίηιφάψααι ολαι μίν 9ί όλων αλληλαις 
ονχ ένωϋ^αονταί %ατά την άφην, έη^Ι ονγχναις ίσται η 
αφη ηαΐ 6 χωρίομος. των άητομένωΦ ίίαοηαομός' οηβρ 
αν &Λωρ6Ηαι• €ΐ άί αίλοίς μΙν μέρ^οιν η ίηιφάψΒία αητε^ 43 
τα$ της τον ηαρατι&Βμένοίβ αντρ οωματος ίηιφαν9ίας, 
αλίας Λί ουνηνωται τφ σώματι οί ίατϊ ηέρας, ον% αρα 
ονϋ ηδρΐ σώματι ^^ωρήσαί άύναταί τις μήκος ηαΐ ηλατος 
άβα&ες, ο&8ν ονϋ ΙηιφάνΒίαν. ομοίως ϋ ηαΐ 9ύο Ιηΐτ- 
φανείάν ιια&' ύηό&$αίν ηαρατΦ&βμίνων άλλήΐαίς ηατά τα ΐ5 
ψιέρατα αυτών %1ς α Χηγονσι, χατα το λεγόμβνον αύτων 
μη*ος ΒΪναί, τοντέστι ηατά γραμμάς, αΐ γραμμάί αύταί, 
9ι ων απτβσ&αι λέγονται αλλήλων αΐ ίηιφάν^ιαι, οι/χ 
ένω&ησονται μ^ν άλληλαις {ανγχυ&ίίβν γαρ αν) * €ΐ όί 
έηάστη αυτών άλλως μΙν μίρβσι τοϊς ηατά ηλάτος αητίται 20 
της ηαρατι&δμένης αντ^ Υζ^Ι^Μ'η^^ αΧλοι^ ^^ σννηνωται 
τ^ έπιφαν^ί^ ^ς έοτΐ ηέρας, ονη Ισται άηλατης, ο&^ν ον9ϊ 
γραμμή. βΙ ϋ μητβ γραμμή Ιστιν ίν σώματι μητβ ίπίτ- 
φάνεια, ονΛί μηηος ή ηλατος η βά&ος (σται ίν σώματι* 
§1 9έ τις σ»/«ανα ΒΪναι τα πέρατα λέγοι, σύντομος Ισται 44 
η ηρος ϋνντον άηοηρισις» $1 γάρ το μηηος σώμα ίστίν, 
ϋίησΒΐ τούτο έΙς τάς τρβϊς αντον μβρίζίσ&αι διαοτάσΒίς, 
ών ίηάστη σώμα ούσα ηάλιν αύτη 9ιαιρ8&ηθ£ται €ΐς δια" 
στάσεις αίλας τρεΙς, αϊ έσονται σώματα, ηαΐ ίηείναι εΙς 
αλλάς ομοίως, %αί τοΰτο μέχρις άηείρον, ως άηβιρομέγβ&ες 90 
γίνεσ&αι το αωμα εΙς αηειρα μεριζομενον* οηερ ατοηον. 
ούάί σώματα "'άρα είσϊν αΐ ηροειρημέναι ίιαοτάσεις• εΐ 4. ψνψ\ τίιψ 9ν9 Χ^ τα ψν¥ β• 10. μΙν Οίη Ι». 
ίιχί, Εμρ, 9 130 (Ρ 140) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

α μηΪ8 αωματά βΙοι μη%€ γραμμαϊ η ίημράν€ία$, ουϋ 
€Ϊναί ρομίο&ησονταί. 

45 * Αηατάλητνΐος 6έ ίατι καΐ η αντηνηία. αντη γαρ 
$ΐί$$ρ καταλαμβάνεται, άψη καταλαμβάνοιτο αρ. ίάν ίΛν 

^ίβιζωμεν οτι άκατάληητόβ έοτίΡ η άφ'η, ϋαφ^ς ίοται οτι 
οι/χ οίον τέ ϊοτι χαταλαμβανεσ&αί την άντιτνηιαν* οτι 
δϊ ακατάληπτος έατιν η άφη^ όιά τούτων έηιλογιζόμΒ&α. 
τα άητόμενα αλλήλων ήτοι μέρεοιν αλλήλων άητίται η ολα 
όλων• ο Αα μίν ονν όλων ουδαμώς * ένω^ηονται γαρ οντω %αΙ 
ιθο<;χ άψβται αλλήλων• αλλ* ονδί μερ^οι μερών τά γαρ 
μέρη αυτών ως μϊν ηρός τά ολα μέρη ίατίν, ως ϋ ηρός 
τά μέρη έαντών ολα^ ταντα ονν τά ολα, ο έατιν έτερων 

46 μίρη, ολα μίν όλων ούχ άψεται διά τά ήροΒίρημένα, άίΧ 
ονδ^ μέρΒοι μερών * χαΐ γάρ τά τούτων μέρη ώς ηρός τά 

15 έαντών μέρη ολα οντά οντΒ ολα όλων άψεται οντε μέρεαι 
μερών* εΐ δί /ιι/ητε κατά ολότητα μήτε χατά μέρη γινο^ 
μένην άφην ηαταλαμβανομεν, άκατάληητος έ'σται η άφη. 
διά δί τοντο ηαΐ η άντιτνηία. ο&εν ΗαΙ το οώμα" εΐ 
γάρ ουδέν έστι τούτο ηαρά τάς τρεϊς διαστάαεις χαΐ την 

^άντιτνηίαν, έδείξαμεν δ^ άηατάληητον τούτων ^χαστον, 
ηαϊ τό αώμα εοται άχατάληητον. 

Οντω μΙν οϋν, οαον έηΐ τη έννοια τον οώματος, άπα- 

47 τάληητόν έστιν εΐ εστί τι οώμα* λεητέον δί και τοντο 
εΙς τό πρϋχείμενον. τών όντων τά μέν φαοιν είναι αίο&ητά 

35 τα δ^ νοητά, και τά μϊν τη διανοΙ^ καταλαμβάνεσ&αι τά 
δ^ ταΐς αίσ&ησεοιν, καϊ τάς μϊν , αίο&ηοεις άηλοπα&εϊς 
είναι, την δ^ διάνοιαν άηό της τών αίσ&ητών καταλήψεως 
ίηΐ την κατάληψιν τών νοητών ιέναι, εΐ ονν (οτι τι 
ϋώμα, ήτοι αίσ&ητόν έοτιρ η νοητόν• και αία&ητόν μΙν 

^ούη ίστιν* κατά γάρ σννα&ροισμόν μήκους καϊ βά&ους 
καΐ ηλάτους καΐ άντατυηίας καϊ χρώματος καϊ άλλων τινών 
καταλαμβάνεσ&αι δοκεϊ, συν οίς θεωρείται- αΐ δ^ αίσ&η- 

48 οεις άηλοηα&εϊς είναι λέγονται ηύί^' αύγοΐς. εΐ δΐ νοητόν 

12. « οηι Ιι. 26. οηΪΛπΛ^ύς ^ίε^εανα», αηΧ&ηκ&εΙας οθίθΐί. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Γ. (Ρ "Ί41) 131 

βϊψαί Χίγβναί %ο σω/ια, ^$1 τι ηάντως ύηάρχβΐν ί¥ ψ^ φνσ9ί 
τωψ ηραγμά^ωψ αία&ητόν, αφ* ον η τύν αωμά%ων ν^η]%ων 
οντφψ **'^ϋται νοηοις, σνάΐν Λ^ ίστι ηαρά %6 θύμα %αϊ 
το άοημοηον, ω9 το μϊψ άαωματον αύ%6&βρ νοη%6ν ία%ί, 
το Λ θάμα ούη αίο&ητόν, ως νπβμ^ηααμβΐ^, μη οψτος 5 
ονν ίψ τ'η φύσα τώψ πραγμάτων αίσ&ητον τίνος αφ ού 
η νόηας ί'οται τον οωματος, ονϋ νοητον ίοταί το οωμα• 
ΐ€ α μήτε αίσ&ητόν έοτί μήτε νοητον, ηαρά ϋ ταύτα 
ονΆτ ίστί, Χβντέον οαον ίηϊ τω λόγω μηΛ εϊναι το οωμα• 
ίιά ταύτα ονν ημείς άψτίτι&έρτες τους κατά τον σώματος 40 
λόγους τψ φαινεο&αι άοηείν νηάρχον το οωμα, οννάγομερ 
την ι^ερί τού οωματος Ιποχην, 

Τη Λ^ τού οωματος άχαταΧηψΙα σνρβιοάγεταί ηαΐ το 
άηατάληητον είναι το άαωματον. αΐ γαρ ατΒρηοεις των 
ΙΙβων νοοϋνταί στερήσεις, οίον οράσεως τυφΧοτης %άϊ άηοης ΐ5 
ηωφοτης Μαι έηι των άλλων ηαραηληοίως• άιόπερ ϊνα 
ατίρησιν χαταλάβωμεν, δεΙ την ίζιν ημάς προηατειληφίναι 
ης ϋγεται οτέρησις εϊναι η στέρησις* άνεννόητος γάρ τις 
ων της οράσεως ονη αν όνναιτο λέγειν οτί ορασιν οίε ουη 
ίχει, οηερ ίοτϊ το τυφλον είναι, εΐ οϋν οτερησις σωμοτ 50 
τος ίστι το άσωματον , των ί^ ϋξεων μη καταλαμβανό- 
μενων άίννατον τάς στερήσεις αντών καταλαμβάνεσ&αι, 
*αΙ ίέίεικται οτι το σώμα άηατάληητόν έστιν, άκατάληητον 
εσταί %αί το άσωματον. Ηαϊ γάρ ητοί αίσ&ητόν ίστιν η 
νοητον• ΒΪτε ϋ αίσ^ητον ίστιν , άηατάληητόν ίστι ίιάτε 
την διαφοράν των ζωών ηαϊ των άν&ρωηων %α\ των αίσ&η- 
σεων ηαϊ των περιστάσεων καΐ ηαρά τάς ίηιμιξίας ηαΐ τα 
λοιηά των ηροειρημενων ημίν έν τοϊς ηερϊ των ϋηα τρο^- 
ηε^ν* εϊτε νοητόν, μη διδομένης αντο&εν της των αίσ&η'- 
των καταλήψεως, άφ' ^ς ορμώμενοι τοϊς νοητοίς ίηιβάλλειν 90 
ΛοΗονμεν, ονϋ η των νοητών αντό&εν ηατάληψις άο&η^' 
αεται, άιόηερ ούϋ η τού ασωμάτου, ο τε φάσηων ηατα^ 51 
λαμβάνειν το άσωματον ^οι αίσ&ήσει τοιίτο ηαραστησει 2. §Λύ4ΗζΐΛ9 ι», 

9* 132 (Ρ"Ί42) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ηαταλαμβάν€4ν η Λα λόγον. ηαΐ αΙα&ηοΒί μεν ον&αμώς, 
Ιππίη αί μίν αία&ηββίς ηατά ίπΈρβωΐρ ηαϊ ννξιν άντίλαμ- 
βάρ9α&αί άοκονσι των αίο&ητων, οίον η ορααις, έάν τε 
πατά ίρσταϋίΡ γινψαι ηωνον, έάν τβ κατά ηάωΧωρ άηο- 
^ηρίσβίί τε ηαΐ Ιηιχρίσείβ, έάν τβ άητινωψ η χρωμάτων 
"'άηοχναΗς, ηαΐ η άκοη 9έ, ην τ« ο ηεηΧηγ μένος άηρ ^ν 
τε τά μόρια της φωνής φέρηται ηερϊ τά ωτα ηαΐ ηλητττ^ 
το άχουστικον ην^νμα ώστε την άντιληψίν της φωνής 
άηεργάζεσ&αι. αλλά καΐ αΐ ο^μαΐ τ^ ^ινί ηαϊ οΐ χνμοϊ 

ίοαϋ ψη γλωτττ] ηροσηίητονσιν , και τά την άφην %$νονντα 

52 ομοινις τη άφη. τά Λ άοωματα ίηέρειαιν τοιαντην νηο- 
μένειν ονχ οϊά τέ ίστιν, ώστε ονη άν άύναιτο τη αίο&ησει 
ηαταΧαμβάνεσόαί. άλλ' ονίί 9ιά λόγου* εΙ μίν γαρ Α^χ- 
τόν εστίν 6 λόγος καϊ άαωματος, ως οΐ στωιηοΐ φαοιν, ο 

η λέγων 9ίά λόγου ηαταλαμβάνεο&αί τά ασώματα το ζητου- 
μ$νον συναρπάζει, ζητούντων γάρ ημών $1 ίύναται άσω- 
ματόν τι ηαταλαμβάνεα&αι , αυτός άσωματόν τίτ λαβών 
άηλώς 9ιά τούτου την αατάληψιν των ασωμάτων ηοιεϊσ&αι 
&έλει• ηαΐτοι αυτός ο λόγος, εϊπερ ασώματος έστι, τ^ης 

&3 των ζητουμένων ίστί μοίρας, ηώς ουν άποάείζει τις ο'ίι 
ηροτερον τούτο το ασωμα^οι^ καταλαμβάνεται] φημί ^^ 
τόν λόγον. εΐ μΙν γάρ δι άλλου ασωμάτου, χάκείνου ζη- 
τησομεν την άηόάειξιν της καταλήψεως, καΐ τούτο μέχρ^ε 
άπειρου* εΐ ί^ ίιά σώματος ^ ζητείται χαΐ περί της κατά- 

35 λήψεως τών σωμάτων • Λα τίνος ουν άείξομεν οτι κατα- 
λαμβάνεται το σώμα το εΙς άηόδειξιν της καταλήψεως του 
ασωμάτου λόγου λαμβανόμενον; εΐ μϊν 9ιά σώματος^ εΙς 
αηειρον έκβαλλόμε&α, εΐ δΐ &ι ασωμάτου, εΙς τόν Ααλ- 
ληλον τροηον έκηίητομεν. μένοντος ουν ούτως αχατα* 

^ληητου του λόγου, εϊηερ ασω/^ατος έστιν, ουκ άν άύναιτό 

54 τις λέγειν 9ί αυτού καταλαμβάνεσ&αι το άσώματον. εΐ 

α σώμα έστιν ό λόγος, έηεί καΐ ηερί τών σωμάτων Λα- 

4. γ4ψΎ(9αι Ιλ, 5. άητΐ99ίψ\ «ατ αιηίψ^ρ^ 7. τά ροβΐ τ< οιη V. 
10. αύ τψ{] α^ Ι,. 16. 9ΰναταΙ τ» αούματον τ» £.. 20. ίπίδ€ίξ€$ £. 
23. %οντο οιη V, 28. ίμβίκΧΧόμί^ 1*0. ΥΠ0ΤΥΙΙΩ2ΕΩΝ Γ. (Ρ"Ί4Β) 133 

η€φΦ»Ψίΐ%αι ηοτ€ροψ ηαταλαμβάρεταί η ον, άιά τηρ λ%γο^ 
μέψψΐν ανψ^χη ρύσιν αύτωψ, ης μηίϊ %ην τότε ί€φ9 έπί- 
^έχ^α^οί, μηϋ ΜΪναί ψομίζεο&αι (ηαρό ηαΐ ο Πλάτων γί-- 
ψομ^α μ^ ο^τα ^ί αυάίποτε ηαλεΐ τα σώματα), άηορω 
ηως έίίΐηρξ&ηαεταί η ηιρϊ τον αωματος διαφωνία, μητ€& 
οωματι μητβ άαωμάτψ ταντηψ '"6ρων έηίηρΙΡΒσ&αί ίννα- 
μίνην ίίά τάβ μαίρω πρόα&βν ΒΪρημένας άτοηίας. ον»ονρ 
ονϋ λόγω (^ι/^ανοΐ' έσνι καταλαμβάνβιν τα ασώματα, ύ άί 55 
μ^ηΐτε αΙσ&ψΐ€ί νησηίητει μήτε όίά λόγου καταλαμβάνεται, 
ονδ' αν ολωβ ηαταλαμβάνοηο• ίο 

ΈΙ τοίννν μγ^ε ηερί τί^ς νηάρξεως του σώματος μήτε 
ηερί των ασωμάτων οΙόν τέ ίατι όιαβεβαίωσασ&αί, ηαΐ 
ηερΙ των στοιχείων ΙστΙν ίφεητεον, τάχα ί^ ηαΐ ηερΙ των 
μ€τά τα στοιχεία, εϊγε τούτων τα μϊν σώματα τα δϊ άσω-- 
ματα, καΐ ηερΙ αμφοτέρων ηηόρηται. ηλήν άλλα των τε ΐ5 
ίραοτίΜων άρχων %αΙ των υλικών δια ταύτα Ιφεητών ονσών 
αηορός Ιστιν ό περϊ άρχων λόγος• 

"Ινα άί παϊ ταύτα ηαραλίηυ τις, ηως άρα ΗαΙ γίνε^ 56 
σ&αί φασι τα συγηριματα ίη των ηρωτων στοιχείων, μήτε 
^ιζεως ηαΐ αφής ύηαρχού σης μήτε ηράσεως ή μίΐεως όλως; το 
οτι μεν γαρ ούδίν ίοτιν ή άφή, %αϊ μιηρω ηρόσ&εν ύηεμτ' 
νησα, ότε ηερΙ της υποστάσεως του σώματος 9ιελεγομην* 
οτι 91 ούϋ ο τρόηος της κράσεως όσον ίηΐ τοϊς λεγομέ- 
νοις νη αντων δυνατός Ιστι, δια βραχέων ίηιστησω. 
ηολία μΙν γαρ λέγεται ηερϊ ηράσεως, %αϊ σχεδόν άνήνυτοι ιε 
ηερϊ του ηροηειμένου σηέμματός είσι ηαρά τοΙς δογματι^ 
ΗΟϊς στάσεις* ο&εν ευ&έως άμα τή άνεηιηριτω διαφωνί^ 
%αί το άηατάληητον του στιέμματος συνάγοιτ αν• ημείς 
δι νυν την ηρός Εκαστον αυτών άντίρρησιν παραιτήσαμε-- 
να δια την η^ό&εσιν της συγγραφής, τάδε λέζειν έηΐ του 30 
ηαροντος άηοχρώντως ύηολαμβάνομεν. 

Τα %ιρνάμενα ίΐ ουσίας %αϊ ποιοτήτων συγηεΐσ&αι 5: 
φασίν. ήτοι συν τάς μΙν ο^σ/ας αυτών μίγνυο'&αι φησει 
τις τάς δΐ ποιότητας μηδαμώς, ή τάς μΙν ποιότητας άνα- 

12. ί<τίΐι»? 20. κα) «θά V. 134 (Ρ"Ί44) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

μιγνναϋ-αι /α/ηηί^ί 9ϊ τάζ ουσίας, η μη&έτ^ροψ άψαμίγνν-^ 
α&αί &€Βτ€ρω, η αμφότ$ρα ένονα&αί άλληλοίς. αλλ* εΐ μίν « 
ουτ9 αΐ ποίότψΡΒς ου%β αΐ ονοίαι άναμίγψννχαι άΧληλοις, 
άνεηινόητος ίαται "η ηράοις* πάς γαρ μια αΐσ&ησίς αηο 
&τώι^ χίρναμενων γΙνΒΟ&αι ονμβηοεταί, εϊγε κατά μηδίν 

58 %£ν ηρ^Βίρη μένων μίγννται άλληλοίς τα ιαρνάμ$να$ θΙ 
ί^ αΐ μ\ν ηοίότητες "'άηλύς παραπεΐσ&αί λεχ&είεν αλληλαίς 
αΐ Λ ονοιαί μιγννσ&αι, %αΙ όντως άτοπον άρ είη το λβ- 
γόμενον* ου γαρ αεχωριαμένων των ηοίοτητων των έν 

ιοταϊς ιιράαεοιν άντιλαμβανόμε&α, αλλ* ως μίας αηό των 
ιαρναμίνων αποτελούμενης αίσ&ανομε&α, εΐ άί τάς μϊν 
ηοίότητας μΐ/ννο&αι λέγοί τις τάς ά^ ουσίας μηίαμως, 
άάννατα λι^ει' η γαρ των ποιοτήτων ύποστασις έν ταίς 
ονσίαις ίστίν, ίιόπερ γελοϊον αν εϊη λέγειν ως αΐ μϊν ποίό^ 

^^τητες χωρισΰ-εϊσαι των ουσιών ηαΐ Ιδία μίγνυνταί παν 

59 άλληλαις, αποιοί δ^ αΐ ονσιαι χωρ)ς υπολείπονται, λείπεται 
λέγειν οτι καϊ αΐ ποιότητες -των ηιρναμενων παΐ αί οναίαι 
χωρούσι δ^ αλλήλων παϊ μιγνυμεναι την κράσιν άποτε- 
λοϋοιν• δ των προειρημενων ίστϊν άτοπωτερον* άδννα-- 

30 τος γαρ ίστιν η τοιαύτη κράσις. οίον γοΰν έάν άεΐία ηστύ-^ 
λαις ύδατος ηωνείον χυλού κοτύλη μιχ9"β, παντϊ τω ύδατι 
συνανακίρνασ&αι 'άν λέγοιτο το ηωνειον* εΐ γούν %αί τι 
βραχύτατον μέρος του μίγματος λάβοι τις, εύρησει πεηλτΐ" 

βΟ ρωμένον αυτό της του κωνείου δυνάμεως, ει δ^ ίπιμίγνυ- 

35 τα( το κωνέιον παντΙ μέρει του ύδατος χαΐ ' ηαρεκτείν^ται 
αυτω όλον ολω κατά τε την των ουσιών καΐ τών ποιοτήτων 
αυτών δι αλλήλων δίοδον, ϊν ούτως η κράσις γενηται, τα 
δ^ παρεκτεινομενα άλληλοις κα&* άπαν μέρος τον ίσον 
επέχει τόπον, διό καϊ Ισα άλληλοις εστίν, ϊση ^σται η κο^ 

30 τυλη του κωνείου ταϊς δέκα κοτύλαις του ύδατος, ώς εϊκοσι 
Ηοτυλας όφείλειν είναι το μίγμα η δύο μόνας, όσον έπι 
τηδε τί] ύποΟ'έσει του τρόπου της κράσεως* και κοτύλης 
πάλιν ύδατος ταϊς είκοσι κοτύλαις όσον έπΙ τω λόγω της, 

15. σβ* — μίγνυν οω V. καΙ άέίβί βΓβυζθΓηβ ΡΙοΙίη. 3 ρ. 116 α. 
19. έατίψ] ΙΊ» ίάβιη» 22. τ*] τοι ΡΟ. 31. οψύΐοψ ¥0. ΥΠ0ΤΥΙΙΩ2ΕΩΝ Γ. (Κ '"ΐ4δ) 135 

%ο μίτρον •Ιψαί η ηάλίν άνο μονων^ Ιη94ύη ηαΐ τη¥ ηο%ύ'' 
λη^ ΜίΛΟύί $Μ»τνλας ενδέχεται νοέΐν, οααίς ηαρεητβίρεταί, 
Λοϊ τάς «ίχ9αι %ο%ύλας μίαν, ^ οννεξισουνται. ίννατον 61 
ά^ Όντω χατά μίαν ΜοτνΧην ίη^μβάλλοντα ηαΐ ομοίως^ 
ονλλογίζόμβνον αννάγαν οτ$ αΐ $Ικοσιν όρωμεναι τον 
μίγματος ηατνλαί άίσμνριαί ηον ηαΐ ηρος όφείλαυ^ιν €ΐνα$ 
όσον ίηΐ τ!} νηο^έοει τον τροπίή) της χράσεως, αΐ ϋ αύταΙ 
%αϊ ίνο μοναι' οηερ αΗ9μφάϋ8ως νηερβολήν συκ ατ^λ^* 
λοα9€ν, συηονν ατοηός ίση ηαΐ αντη ή νπό&€θί£ της ίο 
τράσ^ως. εΐ ϋ οντβ των οναών μόνων μίγννμένων άλλη- β2 
ΐΛίβ αν%Β των ποιοτήτων μόνων οντε αμφοτέρων οντβ 
ου&β^έρον άνναται γίνεο^αι χράοις, "'παρά όί ταντα ονϋν 
οίον τέ έοτιν έηινοεΐν, άνεηινόητος 6 τρόηος της τβ κρα- 
0€ως «αΐ όλως της μίξεως Ιοτιν. διόηερ β/ μητβ ηατάι^ 
^ι^Μ^ ηορατιΌ-έμενα άλληλοις τα ηαλονμενα οτοίχΒϊα μητβ 
άν€ραρνωμ9να η μιγννμβνα ποιητικά των οντ^ηρι/ιαίτων 
ύνα$ άνναται, αννηινόητός έατιν η ιιατά τονς δογματικούς 
φναιολογία ηαΐ οαον ίηϊ τούτω τω λόγω. 

Προς Ά τοϊς προ€ΐρημένοις ην ίπιατηααι τφ π9ρϊ των 63 
ηιν^σ€ων λόγω, ηαϊ ως αδύνατος αν %ϊναι νομιο&Φΐη η κατά 
τονβ δογματικούς φνοιολογια. πάντως γαρ κατά τίνα 
ηίνηοιν των τε στοιχείων καΐ της δραοτικης άρχης οφείλει 
γίνεο&αι τα ονγκρίμαιτα* έάν^ονν ύηομνηαωμεν οτι μηδϊν 
είδος χινησεως ομολογείται, ααφ^ς Ιοται οτι καϊ διδομένων 25 
ηα'Θ'* νηό&εαιν των ηροειρημένων απάντων μάτην ο «α- 
Χονμενος φνσικός λόγος τοϊς- δογματικοίς δίεξωδενταί. 

^ααΐ τοίννν οΐ δοκονντες έντελέστερον περϊ κινηοεως 64 
διειΧηφεναι εξ είδη ταύτης ύπάρχειν, τοπικην μετάβααιν, 
φνοαιην μεταβολην, ανξηαιν^ μείωσιν, γένεσιν, φ&οραν•^ 
ημεϊβ ονν έχαστω των προειρημένων ειδών της κινηαεως 
κατ Ιδίαν έηιοτηοομεν, άηό της τοπικής μεταβάσεως αρ- 
ξάμενοι» Ιατιν ονν αντη κατά τους δογματικονς κα^ ην 

1. 6φ€ίλ€Λ α: 06(βή οφιίλψ 6. εϊηοαί V. 14. %έ οιη V. 

21. ηαΐ οια δίβρ&αηαβ. άδύνατοψ νο. 136 (Ρ"Ί46) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

τόπον Ιχ τοηον ηβρίερχεταί %ό ηιψούμβνον ηνοί ηα&' οΑο- 
τί^τα ή ηατά μέρος, όλον μϊν ως ίπΐ τύν π^ρίπατσύντων, 
ηατά μέρος ί^ ως έηί της ηίρϊ %έντρω ηινουμινης σφαί- 
ρας' όλης γαρ αυτής μ^νονοης έν τω αντω τόηω τα μέρη 

65 τους τόπους αμ9ΐβ€ί. τρεϊς ϋ, οΐμαι, γεγόραοιψ αΐ άνω- 
τάτω π^ρΐ ηινήοεως ατάσας. ό• μίν γαρ Βίας ηαι τίνβς 
των φιλοοόφων είναί ηινησιν υπολαμβάνοναν , μη ΒΪναι 
α ΠαρμΒνϋης τΒ %αϊ Μελιοαος χαΐ αλλοί "'τινές. μη 
μάλλον #ί ΒΪναι ή μη %ινηαιν ίφαοαν οΐ σκΒπτίΧοί* οαον 

ϊ\} μίν γαρ Ιπϊ τοΙς φαινομένοις 9θΗΒΪν είναι κίνηοιν^ όσον 
^έ ίηΐ τω φιλοσοφώ λόγω μη υπάρχαν• ήμεϊς ουν Ιχ^ε- 
μ€νοί την άντιρρησιν των τε εϊναί %1νησιν υπολαμβανόν- 
των καΐ των μηίΐν είναι ηΐνησιν αποφαινομένων, έάν την 
διαφωνίαν ευρίσηωμεν Ισοσ&ενή, μη μάλλον είναι ή μη 

15 είναι κίνησιν λέγειν άναγχασ^ησόμε&α όσον έπϊ τοις λβ- 

66 γομένοις. άρξόμε&α 9ί από των νπάρχειν αύτην λεγόντων. 

Ούτοι 9η τη εναργείς μάλιστα έπερείίονται' ει γαρ 
μη ίστι, φασί, ΐΛίνησις, πως μίν από ανατολών έπϊ δυσμάς 
ο ήλιος φέρεται, πως 6ϊ τάς του ϊτους ώρας ποιεϊ, παρά 

2θτο«;ν προς ημάς συνεγγισμούς αυτού ηαϊ τάς άφ ημών 
αποστάσεις γιγνομένας; ή πώς νήες από λιμένων άνα- 
χ&βϊσαι χαταίρουσιν έπϊ λιμένας άλλους πάμπολυ των προ- 
τέρων άφεστωτας; τίνα άί τρόπον ,ό την κίνησιν άναιρων 
προειοι τής οΙκίας ηαΙ αΰ&ις αναστρέφει] ταύτα άή τελέως 

25 αναντίρρητα είναι, άιό ααϊ των ηυνιηων τις ίρωτη&είς 
ηατά τής κινήσεως λόγον ούίϊν άπεκρίνατο, ανέστη δί καϊ 
έβάίισεν, έργω χαι 9ιά τής ενάργειας παριστάς οτι υπαρκτή 
έστιν ή ηίνησις. 

Οντοι μίν ουν οντω άυσωπεϊν ίπιχειρούσι νους τής 

67 εναντίας αύτοϊς στάσεως οντάς • οΐ Λ την ύπαρίιν τής 
κινήσεως άναιρούντες λόγοις έπιχειρούσι τοιούτοις. ει 
κινείται τι, ήτοι ύφ* εαυτού κινείται ή νφ* έτερου, αλλ* 17. Λ V. «ί] το ίί ΕΟ, 

κατά βυρπι ρ. 115 8. 26. κατά] κατά το* Ρ8, τον ΥΠΟΤΥΠΩΙΕΩΝ Γ. (Ρ'Ί47) 137 

€ΐ μ^Ψ ν φ έτίραν, 1%6 γαρ λ^γόμ^ΨΟΨ νφ ίαυτον ηίΨΒϊ- 
ο^αί\ ^01 αραηιως ηιψη&ηοβταί η %α%ά τξνα αΐχίαψ» 
άψοηΜς μϊψ νυϋν φαοί /ί^£0&αί' Η ί^ ηατάτινα αΐτιαν 
χιτβΗαι^ η ϋύτία, ηα&* ηψ ηίΡβϊταί, ηίΡί]%αίη αυτού ψΒψη^ 
ϋβται, ο&^ εΙς αηείραν έηηίητβί %α%ά την μίηρφ ηρόο&εν 5 
άρημέψηψ ίηιβοΧην. άλλως τβ ηαΐ «/ το ηί^ονν ΙψΜργΒΪ, 68 
το ^έ έψ^ργονψ ηινεΠαί, %ά%έΐΨ0 ί^ηανται %ΐ9θΰντος Ηέρου, 
%α\ το όεντ^ρον τρίτου , %αΙ μίχρ^ς άηείρου, ύς αναρχοψ 
γΐ¥Μσ&αί την ηίνηοιν' οτνβρ ατοηον. ού% αρα ηάν "'το 
χίνονμ^νον ύφ* ίτίρου ηινείταί. άλλ' ούύΐ ύφ εαυτού, ίπη ίο 
γαρ ηάν το ιανοϋν ήτοι ηροω^ούν η§ν9ΐ η ίπίοη»μΒνον 
η άνω^-ούν η ίν&λΐβον, άβησα το ίαυτο ηινούν κατά τίνα 
των 9ΐρο€ίρημένων τρόηον έαυτο χινΒϊν. αλλ* $1 μϊν 69 
ηροωστίχάς έαυτο κιν^ϊ, Μσταί ίξόηια&'^ν εαυτού, Λ 9ϊ 
ΙηιοηαοτίχΛς^ Ιμηροσ^βν, βΙ 9ϊ άνωοτιηως, ύηοηάτω, €ΐ α 
δ^ έν^Ιοίτικύς, ίηάνω. αδύνατον δϊ αύτο νι έαυτοϋ 
έηάνω βίναι η €μηροσ&9ν η ύηοαάτω η όηιαω* αδύνατον 
αρα ύφ* εαυτού τι ηιν^ΙοΟ-αί. Λ δΐ μητΒ ύφ* εαυτού τι 
ΜΛνΒΐταί μητβ ύφ* έτίρον, ούδ^ ηιν^Παι τι. $1 δε τίς ίηΐ 70 
την ορμην ηαΐ την ηροαιρεαιν καταφβύγοί, ύηομνηοτέον ίο 
αυτόν της η^ρΐ τού. ίφ' ημίν διαφωνίας, ΗαΙ οτι άνεηΐηρίτ' 
τος αύτη ηα&έοτηκβν, ηριτηριον ημών της αληθείας άχρι 
νύν ονχ εύρηκότων• 

"Έτι ηαΜΒίνο λειιτέον. ύ ηινείταί τι, ήτοι ίν ω ίοτι 71 
τόηω κινείται η έν φ ουκ Ιοτιν• ούτε δί ίν ω Ιοτιν' μένει 75 
γαρ ίν αύτφ, εΐηερ έν αύτω ίοτιν* ούτε Ιν φ μη ίστιν* 
οηου γαρ τι μη Ιοτιν, ΙκεΙ ούδΐ δράσαι τι ονδί ηα&είν 
δύναται, ούχ αρα κινείται τι. ούτος δί ο λόγος Μάτι μϊν 
Διόδωρου τού Κρόνου^ ηολλών δϊ αντιρρήσεων τετύχηηεν, 
ων τάς ηληκτικωτέρας δια τον τρόηον της συγγραφής 3ο 
ίκ&ησόμε&α μετά της φαινόμενης ημΙν ίηικρίοεως, φαοΐν 72 
ουν τινίς οτι δύναται τι ίν ω Ιστι τόηφ κινεϊσ&αι* τάς 

1. το μίν ΧίχόμΛΨΟΨ υφ ίτί^ου *Μβ&ύ&ΌΛ V• οί. 6€βΙ. Ν. Α(Λ. ΒΟΟ. 
ΚΙΐ6ηο -ΤηίβοΙ. 2 ρ. 44. 3. μϊψ] μϊψ ονψψ 12. κίψοΰν] άγψ•»&ον9 
V, αψ^0ο%ψ Ο, αν ηθ^ϋν Ε. 26. οντβ ^^ έρ Ι,, 138 (Ρ"Ί48) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

γονψ ηίρϊ τοίβ ηέντροίς ηΒριϋΐΡον μίνας οφαίρας ίψ τω 
' αύτώ μένουσας τοπω ηινΒϊο&αι• ηρός οΰς μεταφέρΒίν χρη 
τον λόγον έφ ^%αοτον των μέρων τ^ς οφαιρας, κα! υπο-- 
μίμνησηοντας οτι όσον ίηϊ τω λόγω μηδ^ ΐΛατά μέρη 
5 Μίνείταί, συνάγειν οτι μηϋ ίν ω ίστι τόηω αινέΐταί τι. 
73 το ί^ αυτό ηοιησομεν χαϊ ηρός τους Α^^Ό^^^α^ οτι τό ηινου- 
μενον ίυοίν ίχεται τόπων, του τε εν φ ίστι ηαϊ του εΙς 
ον φέρεται, ηευσόμε&α γαρ αυτών πότε φέρεται το ηινου^ 
μενον άηό του έν ω έστι τόπου εΙς τον ¥€ερον, άρα οτε 
10 ^ν τω πρωτω τοπω ίστιν η οτε έν τω ύεντερω. αλλ* οτβ 
μίν ίν τω πρωτω τοπω ίοτιν, ου μετέρχεται εΙς τον δεύ- 
τερον ' §τι γαρ ίν τω πρωτω ίστιν* οτε ί^ ούη εστίν έν 
Τ4 τούτω, ου μετέρχεται απ αυτού, προς τω %αι συναρπα" 
ζεσ&αι τό ζητούμενον* ίν ω γαρ μη εστίν, ούάί ΙνεργεΙν 
15 Ιν αυτά δύναται* ου γαρ δηπου φέρεο&•αι εις τίνα τόπον 
συγχωρήσει τις έηεϊνο άπλως δ μη ϋδωσι ηινεΐσ&αι. 

75 τιν^ς μεντοι κάηεϊνο φασίν. τόπος λέγεται δίχως, ο μ^ν 
Ιν πλάτει, οίον ως ίμού η οίηία, ο δ^ π^ός άηρίβειαν, ως 
λόγου χάριν ο περιτετυπωκως μου την έπιφάνειαν τον 

20 άω^ατος άηρ> λέγεται ούν ίν τόπω ηινεϊσ&αι τό ηινού με- 
νον ούη ίν τω προς άκρίβειαν αλλ* ίν τω ιιατά πλάτος• 
προς οΰς ενεστιν, ύποδιαιρουντας τόν ίν πλάτει τόπον, 
λέγειν οτι τοντοι; έν ω μΙν ε οτι κυρίως τό ηινεϊσ&αι λεγό- 
μενον σώμα, ως ίν τω προς άχρίβειαν αυτού τόπω^ ίν φ 

25 δ^ ούκ εοτιν , ως ίν τοϊς λοιποις μέρεσι του %ατά πλάτος 
τόπον * β7τα συνάγοντας ότι μήτε ίν ω ίστι τόπω πινεΐσ&αί 
τι δύναται μήτε ίν ω μη (στιν, ίπιλογίζεσ&αι ότι μηδ^ 
ίν τω ηατά πλάτος καταχρηστικώς λεγομένψ τόπω κινεϊσ&αί 
τι δύναται* συστατικά γάρ ίστιν αυτού τό τε ίν ω εστε 

3θ^ρ<>£ άκρίβειαν καϊ ίν ω προς άκρίβειαν ούκ έ'στιν , ων εν 
ού&ετέρω κινείσ&αί τι δύνασ&αι δέδεικται. 

76 Έρωτητέον δ^ κάκεϊνον τόν λόγον. εΐ κινείται τε, 
ήτοι κατά τό πρότερον πρότερον κινείται η κατά ά&ρονν 

33. π^ότβροΐ' &1(θηιιιι οιη Υ, ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Γ. (Ρ"ΐ49) 139 

μ€ζίσ%ον &$άο%ημα * ουτβ ί^ ηατά το ηρότβροψ ηροτ^ρορ 
άνψίΐηαΐ τί ηα^Βία&αί, αντβ ηατά το αίρουν μ^ριοτον δίά- 
στί'ημα, »ς ίδίξσμίν ' ονά^ ιαψ^ϊταί τι ίρα• οτι μ^ν ονψ 
χατά το ηρότεροψ ηρότδρον ονχ ένϋχίταί τι ΗίΡίϊα&αι, 
αντό&9Ψ άηλορ• βΙ μΐψ γαρ ύς ΟΛΗρον τέμνονται τα β 
θύματα %α\ οΐ τόηοι ηαΐ οί χρόνοι οίς ηιν^ίσ^αι λεγβται 
τα οωματα, ου γ^νηΟΒται ηίνηοΐζ, άύννάτου οντος του 
ηρύτόν τι ίν άηείροις ενρε&ηναι^ αφ* ου πρώτον ηινηο^-' 
ται το ηιν€ϊο&αί Ιεγόμδνον. €ΐ ϋ βίς άμβρίς χαταληγη ΤΙ 
τα ηροΒίρημένα, %α\ ^ηαοτον των Ηΐνονμβνων ομοίως το ίο 
ηρύτον άμερΗ '^ον τοηον τφ ηρωτψ έαντον άμ^ρ^ϊ με-^ 
τ4ρχ9ταί χρόνω, πάντα τα ηινουμενα Ιατιν Ισοταχή; οίον 
ο ταχύτατος ίππος ηαι η χελωνη* όπερ τον προτερον 
ίστίν άτοτΒΰίτερον. ονη αρα κατά το ηρότερον ηρότερον 
γίψεται η κίνησις» «Αλ' ονά^ κατά το α&ρονν μερέοτόν ι$ 
διάστημα* «ί γαρ από των φαινομένων, ως φασί, μαρτν^ 78 
ρΒίοΟαι τα άδηλα χρη, ίπεί, ϊνα τις άνύοψι σταάιαϊον 
διάστημα, ά^Ι ηρότερον αυτόν άνύσαι το πρώτον τον 
σταδίου μέρος παΐ το δεύτερον δεύτερον ηαΐ τα άλλα ομοίως, 
οντω %αΙ πάν το ηινούμενον κατά το ηρότερον ηρότερον 2ϋ 
9ΐινείσ^αι ηροοηχει, έηεί τοί "'γε εΐ ά&ρόως διιέναι το 
Χέψούμενον λέγοιτο πάντα τα μέρη του τόπον έν ω ηινεΐ* 
σ&αι λέγεται, ίν πάσιν άμα ίοται τοΙς μέρεοιν αντον, 
ααΐ εΐ το μϊν φνχρόν εΐη μέρος το δί &ερμόν τον δι ού 
ηοι^ται την κίνησιν, η το μέν,εΐ τύχρι^ μέλαν το Μ 25 
λ^υχόν «ίστβ χαΐ χρωζειν τά έντνγχάνοντα δύνασ&αι, το 
αινί^ύμΛνον ίσται &ερμόν τε άμα καϊ ψυχρόν και μέλαν 
ααϊ Χ^νκόν' οηερ άτοπον, είτα καΐ πόσον ά&ρόως διέίεισι 79 
τόπον τό κινούμενον , είπάτωσαν, εΐ μ^ν γάρ αόριστον 
τούτον είναι φησονσιν, προσδέξονταί τι κινεϊο&αι δια ηοτ- 30 
Όης της γηζ ά&ρόως ' εΐ δί τούτο φεύγουσιν, όρισάτωσαν 
ημίν το μέγε&ος του τόπου» τό μϊν γαρ προς άκρίβειαν 
ίπηκειρείν όρίζειν τον τόπον ου πλέον διάστημα ονδϊ κατά 12. 70τα*? 22. να »άά V. 26. τύχη V. 140 (Κ"Ί50) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

%ό άκαριαϊορ Λυρησ^ται ύίβλ&^ΐψ το χινί^μΜνον ά&ρόως, 
ηρός τφ άποηληρωνικόρ ηαΐ ηροη€τίς η %αϊ γ^λοϊον Ισως 
βίναί^ ^ίς '^ν^ ^ρχν^^ν άηορίαν έμηίητΒί' πάντα γαρ 
ίατα& Ιαοταχη, ύίγ9 ίηαστον αυτών ομοίως κατά η^ριω- 
5 ρίϋμένους τόηονς τάς μεταβάαας των ηινηο^ων ηοΐ9ΐταί• 

80 €ί α φησονσιν οτί μικρόν μεν, ου ηρός άηρΙβΒίαν 9ϊ ηΒ- 
ριωρίομένον τόπον ά&ρόως ηιν^ϊται τό ηινουμενον, ένέσταί 
ημϊν ηατά την σωριτιηην άηοριαν άεΙ τω ύποτβ&έντι με^ 
γέ&€ί άκαρίαΐον προστί&εναί μεγε&ος τόπου• ει μίν γάρ 

10 οτ^ηοονταί που τοιαύτην ποιούμενων ημών οννερωτησιν, 
πάλιν εΙς τόν ακριβή περιοριομόν ηαϊ την τβρατβ/αι^ ί%εί- 
νην ίμπεσουνται* εΐ ϋ προαησονται την παραύίηαιν, 
άναγκάσομεν αυτούς οωγχωρειν ά&ρόως τι άύναα&αι κιν^^- 
&ηναι ίιά του μεγε&ους της γης άπάσης. ωατβ ούϋ κατά 

16 ά&ρουν μεριστόν διάστημα κινείται τά κινείσ&αι ΧεγόμενβΛ. 

81 εΐ α μήτε κατά α&ρουν μεριστόν τόπον μήτε κατά τό 
πρότερον πρότερον κινείται τι, ούάί κινεΐταΙ τι. 

Ταύτα μϊν ούν καϊ ίτι πλειω τούτων φασιν οΐ την 
μεταβατικην κΊνησιν άΡαιροΰντες. ημείς Λί μήτε τους 
70 λόγους τούτους μήτε τό φαινόμενον, ψ κατακολου&ονντες 
είσάγουσι την ύηόστασιν της κινήσεως, δυνάμενοι διατρέ-- 
ηειν, όσον έπϊ τη άντι&έοει των τε φαινομένων καϊ των 
λόγων, Ιπεχομεν περί του πότερον εστί κίνησις η ουκ Ιστιν. 

82 '"Τω ά^ αύτω χρωμενοι λογιομφ καΐ περί αυξήσεως 
25 τε καϊ περϊ μειώσεως έπέχομεν ' η γάρ ενάργεια δοκεΐ 

την ύπόστασιν αύτων είσάγειν, ην οΐ λόγοι ίιατρέπειν 
ίοκοΰσιν» η &εασαι γούν. τό αύξόμενον ον καϊ ύφεστως 
εΙς μεγε&ος ΙπιΜόναι προσήκει, ως ειγε έτερω προσ&εσεως 
γενομένης ^ερον ηρξηκέναι τις λεγοι, ψεύσεται. έπεί τοι- 
30 νυν η ουσία ούάέποτε έ'στηκεν άλλ' άεϊ ξεί τε χαΐ ^^^ρα 
άν&* έτερας έπεισκρινεται , τό ηύξηκεναι λεγόμενον ουκ 
Ιχει την προτέραν ούσίαν χα} μετά ταύτης αλλην την 

83 προστε&βϊσαν αΑΑ' όλην έτέραν. ωσπερ ουν εΐ, λόγου 

,2. το Ι#. 8. σ•ηιιρ$ΗΨΐ» V. 14. Ηοτα οιη V. 29. ^ίψομ^της V» ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Γ. (Ρ"Ί5ΐ) 141 

Τ(μζ9ΐ^9 ίνλον τριηήχ^ος οντος ίεηάηηχν ^ερον άγαγων τις 
ψ^νξηΐίέ^αι %ό νρίηηχυ Χέγοι, ψίνϋβταί δια το ολο^ ^€ροψ 
9Ϊναι τούτο ίχΒΐ^ον, οντω ηαϊ έηϊ ηαντος τον ανξεσϋ'ϋΐί 
λε/ομίψον^ της ηροτερας νλης αηορρεούσης ηαϊ έτερας 
Ιηειοιούοης, εΐ ηροστί&εται το ηροοτί&'€θ&ύίί Χεγομενον,^ 
σν» αν άνξηοιψ τις εϊηοι το τοιούτον είναι, αλλ* Ι£ οΑον 
έτεροίωσιν. 6 ^έ αντός ηαϊ ηβρί της μειώσεως λόγος* β4 
το γαρ μη νφεοτως όλως ηως αν μεμειωσ&αί λεγοιτο\ 

Προς α τούτοις, εΐ η μϊν μειωοις γίνεται ηατά άφαΐ- 
ρεα$ν ^ 9^ ανξηοις «ατα ηρόσ&εσιν, ονάίν δε ίστιν οι;τ« ίο 
άφαίρεσις οντε ηρόσ&εϋΐς, ονηούν ονδί η μείωοις ονδΐ η 
ανξηοις Ιοτί τι. οτι ^ί ονίίν ίοτιν άφαιρεοις, ίντεν&εν 95 
ίηιλογίζονται. ει αφαιρείται τι άηό τίνος, ήτοι το ίσον 
άηό τον ίσον αφαιρείται η το μείζον αηό τον ελάσσονος 
τ} το έλασσον άηό 7ο«7 μείζονος, κατά ονϋνα δϊ των ι$ 
τροηων τούτων άφαίρεσις γίνεται, ως ηαραστησομεν * άάύ-' 
νατος αρα έστϊν η άφαίρεσις• οτι δϊ ίΐατ οι;^€να των 
ηροειρημένων τρόπων η αφαίρεσις γίνεται, δηλον Ιντεύ&εν» 
%ό αφαιρονμενον άηό τίνος ίμηεριεχεσ&αι χρη ηρό της 
αφαιρέσεως τω άφ' ού αφαιρείται* ο^τβ δ^ τό ίσον Ιν τφ β6 
ίσω περιέχεται, οίον τα εξ έν τοις ίξ* μείζον γαρ είναί 
δεϊ τό περιέχον τοι; ηεριεχομένον καΙ τό αφ* ον άφαιρείταΙ 
τι τού αφαιρονμενον, ίνα μετά την άφαιρεσιν νηολείπηταΐ 
%ι' τούτο γαρ διαφερειν δοηεϊ της ηαντελσύς άρσεως η 
άφαίρεσις* ούτε τό μείζον ίν τφ μικροτιρω, οίον τα εξ2Β 
ίψ τοις πέντε * "'άηεμφαινει γαρ* δια δί τούτο ονδ^ τό 87 
ίΧασσον έν τ^ μείζονι• εΐ γαρ έν τοίς εξ περιέχεται τα 
ηεντε ως έν ηλείοσιν ελάσσονα, ηαΐ έν τοίς πέντε περι^ 
οχε^αεταί τα τέσσαρα ίΐαΐ έν το7β τέτταρσι τα τρία ηαΐ 
/^ τοίς τρισΐ τά δύο ηαΐ έν τούτοις τό ίν* ίξει ονν τα30 
εξ ηεντε τέσσαρα τρία δύο Εν, ων σνντε&έντων γίνεται ο 
ηεντεηαίδεηα άρι&μός, δς έν τφ εξ ;περιέχεσ&αι σννάγεται 
δίδομενον τον τό ίλασσον έν τφ μείζονι περιέχεσ&αι. 

23. νηοΧέηΎ{τα^ Ι^. 26. Ιψ οιη Ι.• 29• τΗ^αα* Ιι: οί, ρ. Ρ. 389. 142 (Κ"Ίδ2) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ομοίως Λ ηαΐ έν τω πεντ%ηαι99ηα τω ίι^ τφ ΐξ Ιμηερίβχο- 
μένω 6 τρίαηονταηαίηίψτβ αρί&μος η^ρΐέχ^ται ηαϊ ΐίοτά 
νηοβαοίν ατκβιροι* άτοπον Λ το λίγείΡ άπΒίρους άρί&μονς 
ίμηΒρίέχβα&αί τω εξ άρι&μω' άτοπον αρα Μαϊ το λεγαν 

88 οτί ίν τω μειζονι ηερίέχεται το έλασσον. εΙ ονν χρη το 
άφαίρονμενον άηο τίνος ηεριεχεα&αι έν έπείνω άφ* ου 
άφαιρεϊα&αι μέλλει, οντε 9^ το ϊοον ίν τω ϊαω ηεριεχεταί 
οντε το μείζον έν τω μίκροτερφ οντε το μιηρότερον ίν 
τω μείζονι, ον9ί άφαιρεΙταΙ τι άηο τίνος. 

10 Καϊ μην εΐ αφαιρείται τι άηο τίνος, η όλον άηο όλον 

αφαιρείται ή μέρος άηο μερονς η όλον άηο μέρους ^ 

89 μέρος άηο όλον. όλον μ^ν ονν άφαιρεϊσ&αι λέγειν ί}τοι 
άηο όλον ^ άηο μέρονς άπεμφαίνει ηρο9ηλως, λείηεται 
α λέγειν το μέρος άφαιρεϊσ&αι ^τοι άηο όλον 1} άηο με- 

15 ροι;ς ' οηερ Ιστϊν άτοπον, οίον γονν , ϊνα ίηϊ άρι&μων 
ϋτηαωμεν τον λόγον τον σαφούς ξνειια, ίστω ίεκάς, %αϊ 
άηο ταύτης άφαιρεϊσ&αι λενέσ&ω μονάς, αντη ούν η 
μονάς ούτε άηο όλης της ύεκάάος άφαιρεϊσ&αι δύναται 
ούτε άηο του λεαιο μενού μέρους της 9ε%ά9ος, τουτέοτι 

ν^της ίννεα9ος, ως ηαραστησω* ουχούν ον9^ άφαιρείταε, 

90 ξΐ γαρ η μονάς άηο όλης αφαιρείται της 9εκά9ος, ίηεΐ ιη 
9εηάς ούτε ^ερον τι ίστι ηαρά τάς 9έϋα μονά9ας ούτε τις 
των μονα9ων άλλ' η συνέλενσις ηασών των μονά9ων^ άηο 
έηάστης μονά9ος άφαιρεϊσ&αι οφείλει η μονάς, ϊνα άηο 

25 όλης άφαιρήται της 9ε%ά9ος. μάλιστα μίν ούν άηο μο^ 
νά9ος ού9ϊν 9ύναται άφαιρεϊσ&αι* ά9ιαίρετοι γάρ είσιν αΐ 
μοι^ά^βς» %αϊ 9ιά τούτο ουκ άφαιρε&ησεται η μονάς άηο 

91 της 9εκά9ος όντως, εΐ 9ε %αϊ 9οιη τις άηο έκαστης των 
μονά9ων άφαιρεϊσ&αι την μονά9α, 9έιια ^ξει μέρη η μο^ 

^νάς, 9έΐία 9ί Ιχονσα μέρη μονάς ίσται. άλλα %αϊ έη€ΐ 
"*9έ%α ^τερα μέρη άηολέλειπται, άφ* ων άφ^ρηται τά της 
μονά9ος λεγομένης 9έ\α μέρη, έ'σται τά 9έκα ειποσι. άτξ^ 
ηον 9ί λέγειν το εν 9έΗα εϊναι ηαΐ τά 9έκα εΐηοσι ηαΐ %ό 

28. όψη £.. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Γ. (Ρ 152) 143 

ά9ιαΙζ9Ψ0¥ %α%ά αντούβ ΛίαιρβΙσ^αί. ά%αηαράρα το Χίγηψ 
άηό οΧης %^δ ΟΒχά9ος άφαιρβίΟ&αί τηψ μονάΛα. αλλ^ ονϋ 92 
άηο %ης ύηοΧ^αηομένης Ιν^εάδος αφαιρβΗαί η μονάς* %ό 
μ\ν γαρ αφ' ^^ ^^ αφαιρείται ον μένει ολόηληρον, η ϋ 
ίννεάς μειτά την αφαίρεσιν εκείνης της μονάδος ολόηΧηρος & 
μένει, ηαΐ άΧΧως, έπεϊ η έννεάς ουδέν έοτι ηαρά τάς 
ίννέα μονάδας, εΐ μϊν από οΧης αντης Χέγοιτο άφαιρεϊα&αι 
η μονάς, έννεάδος άφαίρεοις ίοται, εΐ δ^ άηό μέρους τύν 
ίννέα, εΐ μίν άηό των όΐίτω, τα αυτά άτοηαάχοΧου&ηοει^ 
εΐ δε άηό της έαχάτης μονάδος, διαιρετην είναι φηαουσίίο 
την μονάδα, οηερ ατοηον, ούχούν ούδ^ άηό της έννεάδος 1β 
αφαιρείται η μονάς• εΐ δ^ μήτε άηό οΧης της δεκάδος 
αφαιρείται μήτε άηό μέρους αύτης, ούδί μέρος άηό οΧον 
17 μέρους αφαιρείσ&αι δύναται, εΐ ούν μήτε οΧον άηό 
οΧου τι αφαιρείται μήτε μέρος άηό οΧου μήτε οΧον άηό Χ5 
μέρους μήτε μέρος άηό μέρους, ούδϊ αφαιρείται τι άηό 
τίνος• 

ΆΧλά ηαΐ ή ηροα&εοις των αδυνάτων εϊναι ηαρ" αύτοϊς 94 
νηείΧηηται• τό γαρ ηροοτι&έμενον , φααΐν, ήτοι έαυτφ 
ηροστί&εται ή τω ηροϋηοκειμένω ή τφ έξ άμφοίν οννε^ 20 
σΤι»«ι* τούτων δ^ ουδέν ίατιν υγιές* ουχοϋν ουδί ηροσ* 
τέ&εταΐ τι τινί. οίον γούν ίατω τι τετραηοτυΧιαΙον ηλη^ 
^^ς, %αϊ ηροοτι&έο&ω κοτύΧη• ζητώ τίνι ηροστι&ετα$* 
έαυτη μίν γαρ ου δύναται, ΙηεΙ τό μίν ηροΰτι^έμενον 
βτεροψ έστ* τον ω ηροστί&εται, ούδϊν δ^ εαυτού ^ιερόν ^ 
ίστίν. άΧλ* ονδ^ τω ίξ άμφοΙν , του τετραηοτυΧιαίου ηαΐ 95 
της χοτνΧης* ηως γάρ αν ηροστε&εΐη τι τω μηδέηω οντι^ 
καΐ αΧΧως, εΐ τω τετραηοτυΧιαίω ηαι τη ΗοτυΧη μίγνυται 
ή ηοτύΧη ή ηροατι&εμένη , ίξακοτυΧιαΙον ίοται ηΧή&ος 
αηό τον τετραηοτυΧιαίου χαϊ της ηοτύΧης ηαΐ της ηροστι^ 30 
δεμένης κοτύΧης. εΐ Λ μονω τφ τετρακοτυΧιαίφ ηροοτΐ^- 9β 
&Βται η ηοτνΧη, ίηεΐ τό ηαρεητεινόμενόν τινι ίοον ίοτίν 
ίηείνω ω ηαρεκτείνεται, τω τετραηοτυΧιαίω ηΧή^ει ή «β- 

32. }[ηα^ Χ»« 144 (Ρ "163) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

τύλη ηαρειηείνομέρί] ύ&Ηλααίάθ€ί το τ^ζαη^νίαάΐον ως 
γίνεο&αί νό ηάγ ηλη&ος όχτω κοτνλων * οηερ 6ν ϋ'βωρβίταί^ 
ύ ονν μη%Β έαντώ ηροατι&€%αί το ηροστί&€α&αί '"Χ$γ6- 
μΛΨον μητβ τω ηρονηοχΒΐμένψ μψΐΒ τω ίξ άμφοϊν τον- 
5 των, ηαρά 9ϊ ταύτα ονί^ν έ'ατιν, ουίϊ ηροοτί^εται ονάΐν 
ονί^νΐ. 

97 Τ^ ί^ της ηροο&εοΒως ηαΐ της άφαιρέο^ως καί της 
τοηιηής %ίνηθ€ως ύηοατάοβί ουμη^ρίγράφ^ται ηαϊ η μ^τά- 
&Βαίς' αντη γαρ άηό τινός μίν ίατιν άφαιρΒΟίς τίνϊ ά^ 

10 ηρόο&ΒΟίς μ^ταβαταπως• 

98 Καϊ το όλον άε ηαΐ το μέρος, ηατά μϊν γαρ ουνέ-- 
λ^νοίν %α\ ηρόϋ&δΟίΡ των μ^ρων το όλον γίγνΒϋ&αί ίοκεϊ^ 
ηατ άφαίρΒΟΐν όί τινός η τινών ηανΒο&αί τον όλον ΒΪναί* 
ηάϊ άλλως άε, εΐ Ιστι τι όλον, ητοί έτερον έστι ηαρά %ά 

09 μερν ^^ον η αυτά τα μέρη αυτού τό οΑοι^ έοτίν• ^τδρον 
μϊν ονν των μέρων ον^ϊν φαίνεται τό όλον είναι" αμε- 
λεί γούν αναιρουμένων των μέρων ούϋν υηολειηεται, ίνα 
ξτερον τι ηαρά ταύτα λογιοωμε&α τό όλον. εΐ άί αυτά 
τα μέρη τό όλον ίστιν, όνομα ^οται μόν^ν τό όλον χα# 

ίοηροοηγορία κενή, ύηόστααιν ϋ Ιϋαν ούχ ξ^ει, ΐΜ&άηερ 
ούϋ ϋιάοταοίς έστι τι παρά τά 9ιεστώτα ούϋ 9ο%ωαις 

100 ηϋ^ρά τά 9εδο%ωμένα• ού% άρα ίοτι τι οΑο^. αλλ* ούί^ 
μέρη* εΐ γάρ Ιστι μέρη, ήτοι τού όλον ταύτα ίοτι μέρη 
η άΧληλων η εαυτού ίηαοτον. ούτε 9^ τού όλου, έηεΐ 

»μη9ί Ιστι τι ηαρά τά μέρη (χοί άλλως τά μέρη όντως 
ίαται μέρη εαυτών, ΙηεΙ ξχαατον των μερών συμηληρωτΦ-- 
ίων είναι λέγεται τού Ολου), οντε αλλήλων, ίηεϊ τό μέρος 
Ιμηεριέχεσ&αι 9οηεϊ ίν ίκείνφ ου έοτι μέρος, καϊ άτοηόν 
ίστι λέγειν την χείρα, εΐ τύχοι, ίν τω ηο91 ηεριέχεα&αι. 

101 αλλ* ού9ε ϋιαοτον έαιητον μέρος εοται ' 9ιά γάρ την ηε- 
ριοχην ίαται τι εαυτού μείζον καϊ Άαττον. εΐ ονν μητΒ 
τού όλου μήτε εαυτών μήτε αλλήλων μέρη έοτΙ τά λεγό- 
μενα είναι μέρη, ού9ενός έοτι μέρη. εΐ 9ί μη9ενός ίοτε 

13. όλου 14. 15. το οιη £•. 17. αΐ^ονμίρων Ι•. 22* Ιστα* Χ. 
96. η^^Ι 1$^ ρτα€ί€τ δίβρίι&ηαβ. ΥΠΟΤΥΠΟΣΕΩΝ Γ. (Ρ "154) 145 

μ^ρη, βνΛ /οη μέρη' τα "'γάρ ηρος τι άΧλήλοίς ανν- 
Λψα4ρ9ΐ%αί. 

Ταύτα μ\ν ου ν αλΧως ίίρησ&ω ηα%ά ηαρίηβααιψ, 
ίηηδη αηαξ όλον καΐ μέρους Ιη€μρήσ&ιιμ9Ρ' άννηόστα-- 102 
τοτ α ύίναί λέγουΌΐ τιν^ς »αϊ την χαλονμέρην φναι^ήν^ 
μβταβολην, λόγοις Ιηιχαρονντεβ τοίοντοίβ. βΙ μ^αβάλλ^ί 
τι, ητοί οωμα ίατί το μίταβάίλον η άοωματον' έχάτ^ρον 
α ιόντων ηπορηται* αηορος άρα. ίοταιηαΐ ό π^ρϊ της 
μ^αβοΧης λόγος. ύ μεταβάλλει τι, %ατά τινας ^«ρ- 103 

γ^ιας αΐτίόν ηαΐ ηάαχον μεταβάλλει, ϋιατρέπεται γαρ ή ίο 
τον αίτιον νηόοταοις' φ το ηάαχον σνμηερίτρίηεται μη 
εχοψ νπο ότου ηά&γι. ονϋ μεταβάλλει τι αρα. [δ] εΐ 104 
ματαβάλΧει τι, ήτοι το ον μεταβάλλει η το μη ον* τό 
μ\ν ονρ μη ον άνυηόατατόν ίστι καϊ ούτε ηάσχειν τι 
οντε ίράν δύναται, ώστε ονά^ μεταβολην ίηιϋέχεται. εΐη 
δϊ το ον μεταβάλλει, ήτοι ηα&ό ον Ιοτι μεταβάλλει η 
Μ»&ό μη ον ίοτιν. ιια&ό μϊν ούν μη ον.έοτιν, ου με-- 105 
ταβάλλει' ονϋ γαρ ούη ο ν ίσχιν' εΐ δί ηαϋ-ό ον ίστι 
μεταβάλλει, έτερον ίαται του δν είναι, τουτέστιν ου» δν 
εοται• ατοηον δ^ τό λέγειν τό δν ούη δν γίνεσ&αι' ούη^ο 
άρα ονδΐ τό δν μεταβάλλει, εΐ δ\ μήτε τό δν μεταβάλλει 
μήτε τό μη ον, ηαρά ταύτα δ^ ούδίν ίστι, λειπεται λέγειν 
ο%ί ονδίν μεταβάλλει• ετι μΛ ταύτα φασι τίνες, τό 109 

με^αβάλλσν Ιν τινι χρόνω μεταβάλλειν οφείλει* ούτε δε 
Ιν τω ηαρφχηηότι χρόνφ μεταβάλλει τι ούτε ίν τω μέλ*^ 2& 
1ο)^ι^ αλλ* ουδ^ ίν τφ ίνεστώτι, ως δείξομεν ούη άρα 
μεταβάλλει τι. ίν μϊν ούν τφ ηαρεληλν&ότι ί) μέλλοντι 
χρόνψ σύδ^ν μεταβάλλει ' τούτων γαρ ού&έτερος ίνέστη^^ 
ηεν, αδύνατον δε ίστ$ δράν τι ^ ηάσχειν ίν τφ μη. δντ* 
9€(1 ί^εστηηοτι χρόνω. άλλ' ονδϊ ίν τφ ίνεβτωτι. ό γαρ 107 
ίνεστως χρόνος Ισως μίν και άνύηαρητός ίστιν, ίνα δ^ 
τούτο νύν ύηερ&ωμε&α, άμερης ίστιν ' αδύνατον δέ 6^ μηαβάΧΧα Χ*. 9• ίΐ] άήηάβ η 8(6ρΙι*&ηο8. 10. ηΧχιον Χ. 
γΛ^'\ ^Η 12. ^ ρτΛ€ίίΤ€α $(6ρ1ι&ηα3. 19• ίστα^ Χ, Ιστ* οβίβτί. 146 (Κ"Ί55) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ΙστίΨ ίν άμβρ^ϊ χρονφ νομΙζΒΐί^ τον αΐ^ηρον, $1 %ύχοί, ατνο 
της σκληρότητας Βίς μαλαχότητα μδταβάλλβίν η τω$β άΙΧωψ 
μεταβολών ίηάατην γίνΒΟ&αί* παρατάσεως γαρ α^ναι 
φαίνονταί χρι^ζβιν. €ΐ σϋν μητβ ίν τφ παρβληΐν&ότί 
^"'χρόρψ μεταβάλλεί τί μήτε ίν τω μελίσ^^ί μήτε έν τω 

108 ^ψεστύτί, ου μεταβάλλείν νι ^ητεον• ηρός το«^ο#^^ εΐ 
Ιστί τις μεταβολή, ητοί αία&ησείς αηλοηα&εΐς εΐοΐν, η ϋ 
μεταβολή ονμμνημονενοιν ίχείν δοηεϊ φόι; τε έ| ού μετα- 
βάλλει χαϊ εΙς δ μεταβάλλείν λέγεται*, εΐ άί νοητή Ιοτιν, 

10 Ιηεϊ ηερ\ της νηάρ^εως των νοητών άνεηιχριτος γεγονε 
ηαρά τοϊς ηαλαιοϊς διαφωνία, ιϋα&άηερ η9η ηολλάηις νηε^ 
μνηοαμεν, ονϋΐν έΐομεν λέγειν ρνί^ ηερί της νηάρξεως 
της μεταβολής• 

109 Σνμηεριτρέηεται μϊν ονν %αϊ η γενεσις ηαΐ η φ&ορά 
15 Τ'ζ ηροσ&ίσει χαϊ τ^ αφαιρέσει χαϊ τη φνσιχ^ μεταβολή * 

χωρϊς γαρ τούτων οντε γένοιτο αν τι οντε φ&αρείη, οϊον 
γονν από της 9εχάδος φ&ειρομένης , ως φασίν, έννεάδα 
γίνεσ&αι συμβαίνει χατά άφαίρεσιν μονάδος, χαϊ %ην ^β- 
χάδα άπο της Ιννεάδος φϋ-ειρομένης χατά ηροσ&εσιν της 
70 μονάδος, χαϊ τον Ιόν άηό του χαλκού φ&ειρομένου χατά 
μεταβολην• ώστε αναιρουμένων των προειρημένων χινψ- 
σεων άναιρείσ&αι χαϊ την γένεσαι χαϊ την φ&οράν ίσως 

110 άνάγχη. ούδΐν Λ ηττόν τίνες χάχεϊνα φασίν. εΐ ίγεννη&η 
Σωχρατης, ητοι οτε ονχ ην Σωκράτης ίγενετο Σωηρατης, 

ί$ η οτε ην ήδη Σωκράτης. άλλ\ ει μίν οτε ήν ήδη γεγε- 
νήσ&αι λέγοιτο, δϊς αν εΐη γεγενημένος* εΐ Λ ότ€ ουκ 
ήν, άμα 9^αϊ ήν Σωκράτης χαϊ ουκ ήν. ήν μ^ν τψ γε- 

111 γονέναι, ουκ ήν Λ χατά την ύπό&εσιψ. χαΐ εΐ άηέ&ανε 
Σωκράτης, ήτοι οτε ίζη ηηέϋ-ανεν ή οτε άηέ&ανεν. χαϊ 

3θο«Γβ μ^^^ ξζγι^ ούχ άηέ&ανεν, έηεϊ ό αυτός αν χαΐ φ] %α\ 
ίτε&νη)ιει • άλλ* ουδί οτε άηέ&ανεν, έηεϊ δϊς Λν είη τε&νη- 

1. ίν οιη £„ 2. μαλ&αΜΟτψιτα ΜΌ. 5. μγτ9 — 6. ον θΐη ΟΥ, 
6. μνταβαΧίΛ^^ Ον. 7. τ* V. ^το* αΐ^&ψ^ 4ατ^ψ η *οΐ|τΐ}. καί 

Λίσ&ιιτη μ^ν οϋ* ΙστΜ'• αΐ μ}ρ χάρ αΙα^ί$ςψ 23. ίγ^Ψ^^ V. 

24• ο σ^Ηράηις ΙΌ. ητοι οιη £. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Γ. (Ρ"'ΐδ6) 147 

««1^• σνη αρα άηε&α¥Β Σωηράτης. τοϋ^ον 9ί %οψ λόγον 
οϊοψ %έ ίατιν ίφ έηάατου τώρ ^Ιρ9σ&α$ η φ&$!ρ90&α$ λ«- 
γομένωτ Ισταρτα άνοέρδϊρ τήν γίνΒΟΐΡ %αΙ νη¥ φ&οράρ• 
€Ψΐθί 91 κα\ οντ» συρερ^ηΛατ. $1 γίρεταί %ί, ητοί το ον 112 
γίτ9€αι η το μη 6ν• οντΒ Λ το μη 09 γίν^ταί * %φ γαρ β 
μη ον%ί ου^ΪΡ σνμβίβηΐίέραί άύραται, ωατε ον9^ το γί-- 
ψεσ^αί• αίΧ ούί^ το ορ. εΐ γαρ γίρεταί το ορ, ητοί 
ηα&ο ΟΡ ίστί γίρεται η %α&ό "Όνκ ορ ϊοτίν. κα&6 μ^ρ 
ονρ ον» οιτ έστίΡ, ον γιρε^αι. εΐ 9ϊ ηα&ό ορ Ιστι γίρεταί, 
ίηεΐ το γίψόμερορ ίτερορ ίξ έτερου φασί γίρεσ&αί, ^ερορ ίο 
Ισται τον ορτος το γιρομερορ, οηερ ίστϊρ ονη ορ• το 
αρα γίρομερορ ου» ορ ίσταί, οηερ άηεμφαίρεί, εΐ οΰρ 113 
μήτε το μη ορ γιρεται μήτε το ορ, ονάί γίρεταί τι. 
%ατά τα οντά ϋ ον9^ φ^είρεταί• εΐ γαρ φ&είρεταΐ τι, 
^ητοί το ορ φ&είρνναί η το μη ορ. το μ^ ουΡ ονη ορ ου ΐ5 
φ&είρεται' παοχειρ γαρ τι 9εϊ το φ&είρομενορ. ά)Χ ού9^ 
ψο 0Ψ• ήτοι γαρ μέρορ ίρ τω δρ εϊρα$ φ&είρεται η μι^ 
μεροψ. *αϊ εΐ μίρ μέρορ ίρ τω ορ εϊραι, ίαται το αντο 
αμα ηαϊ ορ ιμτΙ ονη ορ* Ιηεϊ γαρ ου φ&εΙρεται ηα&ό /^η 114 
ΟΡ Ιστιρ άλλα κα&ό ορ ίστιρ, χα&ο μΪΡ ίφ&άρ&αι ϊΛγεται, 20 
ίτερορ Ιοταε του ορτος ηαΐ 9ια τούτο ουη ορ, κα^ο Λ μέ^ 
ψορ έρ τψ ε1ψα$ φ&είρεο&αι λέγεται, δρ ίοται• ατοηορ 
α το λεγειρ το αντο εϊραι %αΙ ι ρ ηαΐ ουη ορ* ονη αρα 
μερορ έρ τψ εΪΡαι φ&ειρεται το δρ, εΐ δί ον μερορ ίρ 
τψ εΪραι το δρ φ&ειρεται, αλλ* εΙς το μη εΙραι ηεριίαταταί 3& 
ηρωτορ, εΙ&* ούτως φ&εΙρεται, ονηέτι το δρ άλλα το μη 
ΟΡ ίρΛείρεταί* οηερ άδυρατορ εϊραι νηεμρησαμερ• εΐ 
οΰρ μηιτε το δρ φ&είρεται μητβ το μη ορ, ηειρά δ^ ταντα 
σύά^ρ Ιστίρ, ονδ^ φ&ειρεταί τι. 

Ταύτα μίρ ούρ ως ίρ νηοτνηωσει ηαϊ ηερϊ τωρ ηιιρή^ 30 
αεωρ άρηεσει λελίχ&αι, οϊς Άεειται το άρνηαρβτορ εϊραε ηαϊ 
άρεηαροητορ τηρ ΐ(ατα τονς δογμαηραιονς φυσιολογιαρ• 

^Εηομεψως Λ ηαι ηερϊ της ως ηρδς τηρ φνσερ μορης 115 
ηηορησάρ τιρες, λεγορτες δτι το ηιρούμερορ ου μέρει^ 
ηάρ ά^ σώμα δηκρηΑς ηί^εΗαι ηατά τάς τωρ δ»γματιηωρ 

10» 148 (Ρ "157) ΠΎΡΡΩΝΕ1ΩΝ 

νηολι^ψ9ίς, ρ^νατηρ ύναί λεγόντων την ονϋίαν και άεΐ 
ίίαφορησ€ίς τε ηαΐ ηρορ&εοΜίς ηί>ίονμένην , ως τον μ^ν 
Πλάτωνα μηϋϊ οντά λίγείν τά σώματα άλλα γινόμενα 
μάλλον χαλεϊν, τον Λί ^Ηράχλεηον όξεί^ ποταμού '" φύσει 

116 την ενηινησίαν της ημετέρας νλης άηείηάζειν. ονίίν άρα 
σώμα μένει. τό γε μην λεγόμενον μενειν συνεχεσ&αι 
ίοκεϊ νηό των ηερϊ αυτό, τό ί^ σννεχόμενον πάσχει ' 
ού9^ν α ίστι πάσχον, ίπεί μη9ε αίτιον, ως υπέμνησα-- 
μεν* ούί^ μένει τι άρα» ίρωτωσι (ίε τίνες ηαΐ τούτον 

ιονο#^ λόγον. τό μενον πάσχει, τό ί^ πάσχον κινείται ' τό 
αρα μενειν λεγόμενον κινείται ' εΐ ϋ κινείται, ον μένει. 

117 ίκ ίΐ τούτων φανερό ν εστίν οτι ούδί τό άοωματον ενδέχε- 
ται μενειν. ει γαρ τό μένον πάσχει, τό άί πάσχειν σω- 
μάτων έστΙν ϊίιον, εΐπερ άρα, καΐ ούχΙ ασωμάτων, ονίΐν 

ί&α άσωματον οντε πάσχειν δύναται ούτε μενειν, ουδέν 
άρα μένει. 

118 Τοσαϋτα μϊν κάϊ περ\ μονής ειρησ&ω. ίπεί δ^ ίκα- 
στον των προειρημένων Οΐ^ άνευ τόπου η χρόνου επι- 
νοείται, μετιτέον ίπΐ την περϊ τούτων σκέψιν* έάν γαρ 

ΐίο ταύτα δείξη τις ανυπόστατα, άνυπόστατον εσται και δια 
ταύτα εκείνων έ'καστον. άρζώμε&α δ^ άπό του τόπον. 

119 τόπος τοινυν λέγεται δίχως, κυρίως και καταχρηστι- 
κώς, καταχρηστικώς μίν [ως] ο ίν πλάτει, ως ίμού η ηό- 
λίς, κυρίως δ^ ό προς άκρίβειαν κατέχων, ύφ* ον περιεχό- 

2$με^α προς άκρίβειαν. ζητούμεν ούν περί τού [τόπου] 
προς άκρίβειαν. τούτον δί οι μϊν Ι&εσαν οΐ δ^ άνεϊλον, 

120 οΖ δϊ έπέσχον περί αυτού, ων οΐ μϊν ύπάρχειν αντόν 
φάσκοντες ίπΐ την Ινάργειαν καταφεύγουσιν. τίς γαρ άν, 
φασί, λέξει μη είναι τόπον όρων τά μέρη τού τόπου, οίον 

30 τά δεξιά τά αριστερά, τά άνω τά κάτω, ίμπροσ&εν οπίσω, 
κα\ άλλοτε άλλαχού γιγνόμενος, βλέπων τε οτι £ν&α ο 
υφηγητής ό ίμσς διελέγετο, ίνταύ&α ίγώ νυν διαλέγομαι, 
τσπον τε διάφορον καταλάμβαναν των χοι^ωΐ' φύσει και ΥΠΟΤΥΠΩΣΒΩΝ Γ. (Ρ'"158) 149 

ι 

««0^ φνοΗ βαρέων, ^ι ηαΐ τΛ¥ αρχαΐωψ αχοι)»^ λβγόντωψ 121 
^'ητοί μίν γαρ ηρύ^α χάος ίγέΡ9το**' ^Ιναί γαρ φααι χάος 
τον τογνον "'αηο τον χωρηταίον αντον Λναι των ίν αντφ 
γ§νομέ9»Ψ• €ίγ9 μην ϊστί τι σώμα, φασίν, Ιαται ηαΐ ο 
τσηος* ανβν γαρ τούτον ονη αψ βϊη το σώμα. καΐ 9ΐ& 
εατί το νφ' ον »αΙ το έ£ ο^, (ατι ηαΐ το ίν φ, οη^ρ ίατίν 
ο τόηος* το ϋ ηρωτον ίν έχατέρψ* το άρα ίεύτερον ίν 
άμφοτέροίς• οΐ δί άναιρονντ^ς τον τοηον οντΒ τά μέρη 122 
του τοηον Μοααιν ^ϊναι' μη9ΐν γαρ βΐναί τον τοηον 
ηαρα τά το ντον μέρη, ηαΐ τον αννάγαν ηαρωμενον οτιΐο 
εστίν ο τόηος έκ τον τά μέρη ϋΐντον ως οντά λάμβαναν, 
το ζητονμ€νον 9ί έαντον ηαταση^νάζην βονλεσ'^αι. ομοίως 
ύ^ Χηρ€ϊν %αϊ τους ίν τιη τοηω γίν9σ&αί τι η γβγονέναι ' 
φάοΐϋοντας, όλως μη Μομένου του τόηον^. συναρηαζην 
α αυτούς %αϊ την τον σώματος ϋηαρξίν μη Μομένηνι^ 
αι/τό'^βι^, %αΙ το ϊί ού «αί το νφ ού άείκννσ&αί άννηαρητα 
ηαραπίησίως τω τοηω. τον ϋ *ΗσΙοίον μη άξιόχρ^ων 123 
βίναι ηριτην των %ατά φιλοσοφίαν. ηαΐ οντω ίίαηρονομβνοί 
τά €Ϊς ηατασχευην φβρόμΒνα τον $ϊναί τοηον, η9η «αί 
ηοαιαλωτερον χατασκΒνάζονσ$ν οτι άνύηαρητός ίστι, ταίςνί 
έμβρί&Βστάταις εϊναι άοκούοαις των ίογματικων στάοΒσί 
η€ρΙ του τόηον ηροσχρωμΒνοί^ τ;; *' ^^^ στωικών ηαΐ τη 
των ηΒριηα^νητικων, τον τρόηον τούτον» 

Οι στωίηοί φαοί ΠΒνόν μϊν είναι το οίον τε νηό ον-- 124 
τος Μοτέχεσ&'αι μη ηατεχόμενον 9έ, η διάστημα ίρημον^ 
σώματος, η διάστημα άχα&εητονμενον νηό σώματος^ τοηον 
α διάστημα νηό οντος χατεχόμενον καΙ ίξισαζόμενον τω 
χατίχοντι αυτόν, ννν ον καλούντες τό σώμα, χωράν δε 
διάστημα %ατά μέν τι χατεχόμενον νηό σώματος χατα δέ 
τί αχα&εχτονμενον, ένίων χωράν εΐηόντων είναι τον τοηον 30 
τον μεγάλου σώματος, ως ίν μεγέ&ει την διαφοραν είναι 
τον τε τοηον χα\ της χώρας, λέγεται ούν οτι έηΒίδή δια- 125 

2. ητοίλ Ηβήοά. ΤΙιβοβ;. 116. 10. τα «άθ V, 10. τό ίϊ] τό 

τό Ι|? αι^νηαρκτον V. 17. τ^ λ^ά Γ. 21. ΙμΡρί&ίϋτ4(ίΛΐς Ι*. 
22. τ^ ρο•( ηαΐ οπχ V. 150 (Ρ "159) ηγρραια£ίΩΝ 

στι/μα νηό ^ωμα90^ κατ^χόμεψόι^ φ(»θίν β^αι τοψ %6ηον, 
ηύς »α1 "'λέγονοίν αντορ ύναι ίίάο%^μί»; η6%€ρον το 
μήηος %ον αώματος ^ %ό ηΧάτος ^ το βάϋ^ος μόνον η 
τφίς %ρ9ϊς άίαοτύσίίς; βΐ μ\^ γαρ μίαν ύίάατασιν, ουκ 
5 ίίωάζβται ο τόπος τφ ου τοηος ίατίν, ηρος τω %αΙ μέρος 
του ηΒρΜχομίνου το περιέχον ύναί, ο παντάηαοίν άπεμ- 

126 φαινΒί. ύ 9^ αΐ τρέΙς ίίαοτάοΒίς, ίηεϊ οντβ κβνον ναό- 
κ€ηα{ έν τψ λ$γομένψ τοηψ οντβ άλλο οωμα διάσταοιν 
^ον, μένον Λ το έν τόπω λβγόμενον βίναι οώμα ον σν 

^νίοτηκ^ν Ια των διαοτάσεων (ίατί γαρ τούτο μήκος ηαΐ 
πλάτος ηαΐ βά^ος χα2 άνταυπία, ^ 9η συμβ^βηκέναι λ^- 
γβται ταϊς 9ίασταθ€αί ταϊς ηροίξρημένάίς), αντό το σώμα 
Βοται έαντον τόπος, καϊ το αντό περιέχον κα2 »6ρι«χο/Μ«- 
νον, οπ^ρ άτοπον, ουκ αρα έατι τις 9ιααταοις τόπίή) 

127 νηοΜ^ιμένον. 9ιά Λ τούτο ονΑέ ίσνι τ# ο τόπος. ερω- 
τάται 9^ καΐ ούτος ό λόγος. ίπ^Ι 9ίπλαί αΐ 9ιαοτάθΗς ου 
θεωρούνται κα&' ίκαστον των ίν τόπψ ΒΪναι λεγομένων, 
αλΑ. £9^ μήκος κα\ εν πλάτος κα\ εν βά&ος, πότερον μόνον 
του οωματος είαιν αΐ 9ιαατάαει^ αύται η μόνου νον τόπον 

2017 αμφοτέρων; αλλ* εΐ μίν μόνον τον τόπον, ονχ έ^ει το 
σώμα ϊ9ιον μήκος ον9ί πλάτος οι/Λ βά&ος ονάέν , ωατε 

128 ον9^ σώμα εαται το σώμα, όπερ άτοπον• ει 9ί αμφοτέρων, 
έπεί το κενόν ον9εμίαν νπόοτασιν έχει παρά τάς 9ιαστά- 
σεις, εΐ αΐ 9ιαστάσεις αι τού κενού υπόκεινται έν τω σαί- 

^^ μάτι σνστατικαι ούσαι αυτού τού σωμαγο^^ νοί τού κβνοι; 
σνστατικά χαΐ τον σώματος εσται σνατατιχά. περί μίν 
γαρ της υπάρξεως της άντιτνπιας οι;» ίατι διαβεβαίωσα- 
σ^αι, ιτα^ατΜρ ίμπροσ&εν νπεμνησαμεν • μόνων Λ τών 
9ιαστάσεων φαινο/ίΐ^νων κάνα το λεγόμενον σώμα, αϊπερ 

30 είσΐ τού κενού και αί ανται τώ κενώ, κενόν εσται το σώμα. 
οπερ άτοπον. βΙ 9^ /ιιονον τον σώματος είσιν αΐ 9ιαστά- 
οεις, ον9εμία εσται 9ιάστασις τόπον, 9ιόπερ ου9ϊ ο τόπος, 
εΐ τοιννν «ατ' ον9ένα τών προειρημένων τρόπων εύρισκε- 

11. 7 ^η ν, η ηόη ΕΟ. 24. ιΐ αί δ^στάαι^ λΙ V: οβίβπ λΙ Λ. 

ο9. τροπορ ρβ. ΥΠΟΤΥΠΟΣΕΟΝ Γ. (Ρ"Ίβθ) 151 

701 %όηαν άααο%ασίς, ον9ϊ ίατη^ 6 τόηος* ηρίς τούτοις 129 
Χ£γ9%αί οτι ονβ έηε$σί %φ η^νφ το αωμα η^Ι γίνεται τόηος, 
ήτοι νίίομίψΜΐ το η9¥0Ψ η ύηοχωρ€ΐ ^ φ&βΙρΒται. αλλ* έΐ 
μ!^¥ νηομίΡ¥€ΐ, το αυτό Ιοται «α2 ηλήρ^ς ηαΐ %9νοψ^ £ΐ ί^ 
νπσχωρΜί ηιψούμ^νοψ μΒταβατιηως ^ φ&Βίρβται μνταβάΧ- 5 
λο#% ούμΛ ίσται το η^όν* σήματος γαρ Ϊ9ιά ίοτι τηντα 
τα ηά^. ατοηον Λ το αυτό Χεγ^ν ιι%νον %αϊ ηΧήρβς, η 
οτι οΛμά Ιστι το »^όρ. ατοηον αρα το ΧίγΜίν οΙόν τβ 
€ΐναι το η^νοψ νηο θάματος αατασχβ&ηραι ηαΐ γ€τέο&αι 
τόηοτ* ίια ϋ ταί/νιχ %αϊ το η^νοψ άνυηοατατον '"«ι;ρ/σ««« 190 
ται, 9Ϊγ9 μη ίνψοιτόν ίοτιψ αυτό ηαταοχΒ&ψ^αί νηό θάμα- 
τος Μαϊ γ^νέϋ^αι τοηοψ* ίΧέγ^το γαρ %9νόν ΒΪναι ο οίον 
τ9 νηό θάματος Ηαιταοχ$&η9α$• ονμτ^^ριτρίηβται Λ 

τούτοις ηαϊ η χύρα* δΐτβ γαρ ο μέγας τόηος ίοτϊ χάρα, 
συμη€ρίγ§άφ4ταί τψ τόίΐφ, «Γν« ή ηατά μέν τι νηό θάμα- » 
τος ηατη[0/Μνη ηατα ϋ τι κΒΨη βίάατααις, άμφοτέροις 
Όνψαψα§ρ9Ηαι• 

Ταντα μ^ν ονψ ηαϊ ΐτι ηΐΛίω ηρός την οτάοιν των 
ατοιοΛν η9ρϊ του τόηου Χέγ^αι * οΐ ϋ η^ριηατητιηοΐ 131 
φαοιν ΜΪναι τοηον τό ηίρας τον περιέχοντος, αα&ό ηεριέ^ 20 
χ9ΐ, ως ίμοΰ τοηον Λναι την έηιφάνειαν τον αέρος την 
η^ρξτετνηωμένην τω ίμω σάματι. οίΑλ' 9Ϊη9ρ τοντό ίοτιν 
ο τοηος, τό αυτό χαι Ιαται Ηαϊ ούη Μσται. οτβ γαρ μέλλει 
Ιν τινι τοηφ γίν€θΰ•αί τό αώμα, ηα&ό μίν ούδϊν δύναται 
γ^έσ^αι ίν τφ μη νηάρχοι^ι, 9βΙ ηροϋηάρχπν τόν τοηον, 3$ 
ϊνα ούτως ίν αντφ γένηται τό σώμα, ηαΐ άια τούτο ίαται 
ο τόηος ηρ)ν ίν αντφ γενέο&αι τό ίν τόηφ σώμα* κα&ο 
ό^ ηΒριτυηουμένης της τον περιέχοντος ίηιφανεΐας τφ 
ηορινχομίνψ άηοτδλεϊται, ού άύναται ύηοστηναι ο τοηος 
ηρό του ίν αντφ γενέσ&αι τό σώμα, »αΙ όίά τούτο ονηχ 
ίσται τότε» ατοηον 9ϊ τό αυτό λέγειν ηαϊ είναι τι ηα\ 
μη είναΐ' ον% άρα ίστι τοηος τό ηέρας τον ηερίέχοντος^ 
Μο&ό ηβριέχει• ηρός τούτοις, εΐ εοτι τι 6 τοηος, ήτοι 132 

4. το Λάά ν. 6. Μψονμίψον Ι4. 9. ^στ* νΧ. 27. τό^γ] %ύ 
τόπω V. 1 52 \ (Ρ "Ί61) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

γ^ννψύς ίστιν η άγέννητοζ. άγένψψι%θζ μϊν ϋύν σνη 
Ιατίν' η€ρίτυπουμ€9ος γαρ, φαοΊν , τω ί¥ οντά σάματι 
άποτβλβΐταί. «λλ* ον'Λ γ6ννη%6ς* ά γάρ εατι γ^ννιγνος^ 
ητοί οτΒ Ιν τοηψ ίοτι το σωμα,^τότ$ γίνεται ο τόηος ίψ 
δ ω ηΛιιι λέγεται ύναι το ίν τόηφ, η οτβ ϋν% ί&€ΐν ίν αντά. 

133 ουτΒ α οτε ίψ αν%φ εατιν {ία%ι γαρ ηάη τοϋ εν αντψ 
σαίματο^ ο τοηος) ούτε οτε ούη (στιψ ίν αντφ, εϊγε ηΰρι- 
τνηονται μεν, ως φαοΙν, τω ηεριεχομίνω το ηεράγον και 
ούτω γίνεται τόπος, τω Λ μι^ Ιν αύτφ οντι ονδ^ν όύνα- 

10 ται ηεριτνηω&ηναι. εΐ ά^ μήτε οτε έν τόηφ έστι το σώμα, 
μ'ητε οτε ούη εστίν ίν αντω, γίνεται ο τόπος ^ ηαρά #έ 
ταντα ονό^ν Ιστιν έηινοείν, οϋΛ γεννητός ίστίν ο τοηο^. 
εΐ Λ μψ^ε γεννητός έστι μήτε αγένν^ος, ονδϊ Ιστιν> 

134 %οινότερον 9^ %αϊ ταύτα ίνναται λεγεσ&αι. εΐ Ιστι τι 6 
τόηος, "ήτοι σώμα έστιν η άοωματον* έηάτερον ^ τοι;τω^ 
αηορ^ται, ως νηεμνηϋαμεν * και ο τόηος άρα ^οτ<ι^ αηο- 
ρος. ό τόηος ηρός τω σώματι νοείται οί ίστι τόηος* 
αηορος δε έστιν ο ηερϊ της ύηάρξεως τον σώματος '" λόγος • 
9ίαι ο ηερΙ τον τόηον αρα. ο τόηος έηάστου άιδιος μίν 

30 ον% εστίν, γίνεσ&αι δί λεγόμενος άννηόστατος ενρίσιιεταί 
γενέσεως μη νηαργονσης. 

135 "Ενεστι δΐ %αϊ άλλα ηλειω λέγειν, αλλ* ίνα μη το'ν 
λόγον μηπύνωμεν , έχεΐνο έηακτέον ότι τονς σκεητιηονς 
έντρέηονσι μίν οΐ λόγοι, δνσωηεϊ δϊ %αϊ η ενάργεια• διό- 

25 ηερ ον&ετέρω ηροστι&έμε'^α όσον έη\ τοϊς λεγομένοις νηό 

των δογματικών, αλλ* έηέχομεν ηερϊ τον τόηον. 

13β Το Λ αντό ηάσχομεν %αι έν τι; ηερι του χρόνου 

ζητήσει* όσον μίν γαρ έηΐ τοις φαινομένοις δοχεϊ τι είναι 

ο χρόνος, όσον δ^ ίηΐ τοϊς ηερΙ αυτού λεγομένοις άνυηό- 

30 οτατος φαίνεται, χρόνον γαρ είναί φασιν οι μΙν διάστημα 
της τον όλον κινήσεως {όλον δ^ λέγω τον κόσμον), οΐ δ^ 
αντην την κίνησιν τον χόσμον, '^4ριστοτέλης δέ, ή ως 
τίνες Πλάτων, άρι&μόν τού ίν κινήσει ηροτέρον καΐ ύστέ- 

3. Χεη ζάΑ V. 10. Ιν %^ χοηω V. 12. Ιατιψ ο «~ 13. γ€Ρ' 

νηχός οιη V. 31. όλοι;] χρότου £•• ολοψ] χρόνον ί. ΥΠσΤΥΠΩΣΕΩΝ Γ. (Ι?;"ΐθ2) 153 

ρον^ Στράνωί^ &β, η ως %ίΤ6ς * ^ίρΐΌτοτέλης , μίτρορ Χίψψ- 137 
σββ>ς ηοΛ μοψί^ς, *]ΒηΙηονρος ϋ, ηα&ως /ίημήτρίος ό Αί-^ 
%9Λν φηοι, ανμπτωμ» ϋνμητωμάτων,' ηαρβηόμενσψ ημέρν^ς 
νε η^Ι ψνίϊ %α\ ύραίς ηαΐ ηά&έσ$ %α\ άήα&βίαίς %αΙ ηίψψ^ 
σ^ϋΐ »αί μοταΤς. ηατ ονοιαν ^β οΐ μίν σώμα αύ%6ν 138 
ίφαααψ €Ί^αί, ως οΐ η^ρΐ τον ΑΙψηαϋημϋν, {μη9^ γαρ 
αν^ϋν βιαφέρΒίν τ(ή} οψτος %α\ τον ηρωτον ϋωματος), οΐ 
Λί άϋωμαιτογ» ητοί οΰρ ηάσαι αΐ ϋτάθ€ΐς αυτ^ί βίοίν αΧη- 
^έϊς, η ηαοαί φενόείς, ^ τίν^ς μίν άΧη^Βίς τινίς 9ϊ φβίΗ 
&9ίς* οντε ά^ ηάσαί άλ^η&εΐς νπάρχβΐρ ϋνανται {μάχον^ιο 
ταί γάρ αΐ ηλίίοταί) "Όντβ ηάσαι ψέν&βίς €Ϊναι ίο&ηοον^ 
ται νηο των δογματικών• ηαΐ άλλως, ύ δο^Βΐη φεν&ος 139 
μίν βίναί το σώμα είναι τον χρόνον, ψευδός ό^ ιμΙ το 
οτι ασώματος ίστίν, αντό^εν ίο6•ησεται η τον ιρονον 
άννηαρίια ' ηαρα γαρ ταύτα ονβΐν είναι άνναται Ηερον. ΐ5 
ο4ίν€ τίνες μεν εΐοίν άλη&έξς τίνες ϋ ψενίεϊς ίΗ)νανον 
ησιταΧαβεϊν διά τε την ισοσ&ενη ίιαφωνίαν %αΙ την άηο^ 
ρίαν την ηείτά πριτήριον τε ηαϊ την άηο&ειξίν. είστε 
ύιά ταντα ονίΐν ^ξομεν ηερί χρόνου διαβεβαίωσα^^ 140 
σ&αι• εΗα, ίηεϊ ούπ άνευ ηινησεως η %αΙ μονής ^ 

ο χρόνος νφεστάναι δοηεϊ, της »ινησεο)ς αναιρουμένης, 
ομοίως ϋ %αΙ της μονής, αφαιρείται 6 χρόνος. ουδϊν 

9ί ^ττον %αΙ τάδε φασί τίνες κατά του χρόνου, εΐ ίστι 
χρόνος, ήτοι ηεψ^ερασται ή αηειρός έοτιν• αλλ* εΐ μ^ν 141 
ηβηεραοται, άηό τίνος χρόνου ήρξατο ηαΐ εις τίνα χρόνον 25 
λήξει ' δια δί τούτο ήν ηοτε χρόνος οτε ουκ ην χρόνος, 
ηρο τού αρξασ&αι αυτόν, και ίοται ηοτΐ χρόνος οτε ουκ 
^οται χρόνος, μετά το λήξαι αυτόν, οηερ άτοηον• ου 
τοίννν ηεηίραοται ό χρόνος, εΐ δ^ άηειρός ίοτιν , έηεΐ 142 
το μεν τι αυτού λέγεται ηαρψχηκός το δ^ ίνεατως τό δί 30 
μέλλον, ο μέλλει %αϊ ό ηαρωχηκως ήτοι είοιν ή ουκ εΐοίν. 
άλΧ εΐ ουκ είσΐν , μόνου τού ίνεστωτος ύηολειηομενον, 
ος ίστιν ακαριαίος, ηεηεραομίνος εσται ό^ χρόνος καϊ άκο" 

2. μόψψις ν, 13. το ρο»( καϊ οιη Γ. 30. ίνίατος Τ. 154 (Ρ"Ί63) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ' 

λανδΊίσοναν αΐ άζχη&ερ άηορίί$4• €ΐ ϋ ο παρψχ$ικ»ς ία%ι 

ΨξΟΡ α %6 λεγείΡ έψ^στύτα %ον η(»ρψχηηο%α ηνί τον μέλ^ 

λσ$^α χρόψορ' ούηοΰν ουδί άπ$ίρ6ς ία%$ρ 6 χρόνος* βί 

5 δί μήτΒ αηΛίρος μη%€ ηβηεραομένος , ονδί Ια%ίν όλως 

143 χρόνος• ηρός τούτοις, βΙ Ιστιν 6 χρόνος, ^τοί μβριατός 
Ιοτιν η αμεριατος. άμέρ$ατος μ^ ονν ονη ίοτιν* ^ιαιρβί* 
ναι γαρ ύΐς τε τον ενεστώτα ηαΐ εις τον Ίπι^ρψχηίΜτα «αϊ 
εΙς τον μέλλοντα, ως αντοι φαοιν. άΧλ' ονά^ μεριστός• 

10 ^καστον γαρ των μεριοτών ηαταμετρεΐται νηό τίνος έαντοΰ 
μίρονς, %α&* Μηαοτον μέρος τον μετρουμένου γινομένου 
τον μετρονντος, ως όταν δαητύλφ ηηχνν μετρώμεν* 6 Λ^ 
χρόνος ον δύναται %αταμετρείο&αι ,νηό τίνος ίαντοΰ /Λε- 
ρούς* ει γαρ ο ένεατως λόγον χάριν ηαταμετρεϊ τον πα^ 

ι^ρφχημένον, Ιοταί ιαατά τον ηαρφχηιιότα Η^Ι δια τούτο 
ηαρφχηκως, «αϊ ίηΐ τον μέλλοντος ομοίως μέλλων, ιεαϊ 
ο μέλλων εΐ ^αταμετροίη τους άλλους ^ ίνεστως ε^ται ηαϊ 
ηαρφχηιιως, ηαΐ ο ηαρφχηηως ηαραηλησίως μέλλων ίοται 
Να2 έν^ο^^ός" οηερ άηεμφαίνει. ονκοΰν ονδί μεριοτός 

20 ίατιν• εΐ δ^ μήτε "'αμέριοτος μήτε μεριστός, ουδί ίστΐ¥• 

144 ο τε χρόνος λέγεται τρίμερης είναι, και το μ^ ^ίαρφχη- 
ηως το δί ίνεοτως το δί μέλλων* ων ο μίν ηαρωχψΜς 
%αΙ ό μέλλων ούη εΐοίν ' <ί γαρ εΐαΐ ννν ο τε ηΐΛρωχψ' 
ηως %αΙ ό μέλλων χρόνος, ίοται ένεοτως έηάτερος αντύν• 

τεάλΧ ονδ^ ό Ινεστως. εΐ γαρ ίοτιν 6 ένεοτώς χρόνος, 
ήτοι άμέριατος ίατιν η μεριστός. αμέριστος μ\ν ονν ουκ 
ίοτιν* ίν γαρ τω ένεστωτι χρόνω λέγεται τα μεταβάλω 
λοντα μεταβάλλειν, ονδϊν δϊ έν αμερεί χρόνψ μεταβάλλει, 
οίον ό σίδηρος εΙς μαλαιιότητα η των άλλων ίηαστον• ώστε 
146 ονη ίστιν αμέριστος ό ένεστως χρόνος• ^άλλ* ονδ^ μερί-- 
στός' εΙς ενεστώτας μ^ γαρ οι/χ αν μερισ&είη^ ^^^^ ^'^ 
την όξείαν ^ύσιν των έν ηόσμω άηερινοητως 6 ίνεστως 
εΙς ηαρωχηκότα μεταβάλλων λέγεται* αλλ* ονδ* εΙς τκαρβιι* 

2. 1<7τ««] δΐ Ιστα* ΕΟ, 6. όλος V. 31. Ινίύτΰτα ΨΟ* ΥΠΟΊΎΠΩΣΕΩΝ Γ. (Ρ"Ί64) 155 

χιμότα ηαΐ μϋΧοψτα' Ιοταί χαρ αιτν«£ άψνηαριηος, %ο 
μέψ τι. μηηέ%ί ον Ιχην μέρος ι§αντσν, 90 ί^ μηϋηω οψ• 
ο99Ψ ον9ΐ %έλος τ&υ παρωχημένου %αϊ άρχη τον μέΧλορ- 146 
%ος £7γβί 9νναταί ο ίν^στως, ίη^Ι ηαΐ €θτα$ ΜαΙ ονη ίοται. 
ίαται μ^ \ρνν\ ως ίν^ατως, ονη ίσται Ά ίηά μη εστίν ^ 
αντον τά μέρψ ούηονν ούϋ μ^ριστος έστιν. $1 Λ μητ9 
άμέρ*οτ6ς Ιατιν 6 ίνεοτως μήτε μεριατός, ονί^ εατιν. μη 
οψτος α τον ίνεστωτος μηϋ τον ηοίρωχημένον μη9\ του 
μέλλοντος, ούϋ εατ$ τι χρόνος" το γαρ ίξ άννηάρητον 
σννεστείς αννηαρητόν ίατιν. ίο 

Αέγεται ηατά του χρονον χαχεξνος 6 λόγος, εΐ ίστι 147 
χρόνος, ήτοι γενητός ίοτί ηαΐ φΰ•αρτός η άγένητος ηαΐ 
άφθαρτος• αγένητος μϊν ονν %α\ αφ&αρτος ον» ίατ^ν, 
ειγε αύτοΰ το μΑν ηαρφχηχέναί λέγεται ηαΐ μηηέτι εΙνα$ 
το ά^ μέλλείν ηαΐ μηάέηω εϊναί* αλλ* ουάί γενητός καΐ 14β 
φϋ-αρτοςφ τά γαρ γι/νόμενα Ι» τίνος όντος γιγνεο&αί ίεϊ 
ΜαΙ τα φ^ειρόμ^να ύίς τι ον φϋ'είρεα&αι κατά τάς των 
^ο/ματαων αντων νηο&έοεις. εΐ συν εΙς τον ηαρωχημέ- 
νον φ&είρεταίγ εΙς ονκ όν φθείρεται, ιιαΐ εΐ Ι^ι τον μέλ-^ 
λοντος γίνεται ρ εΐ ούη οντος γίνεται* ον&έτερος γαρ αι/-^ 
τείν εστίν• ατοηον ίί το λέγειν τι ί^ ου» όντος γινεσ&αι 
^ εΙς το μη όν φ^είρεσ^αι• ούη αρα γενητός και ςρ^ορ-* 
τΟ£ Ιστιν ό χρόνος, εΐ ά^ μήτε αγένητος καΐ όίφ&αρτος 
ίοτι μήτε γενητός και φ^αρτός^ ονϋ όλως ίατιν. 

Προς τούτοις, εηεϊ πάν τό γινόμενον Ιν χρόνψ γίγνε- 149 
οΟόι ίοκεϊ, "'εΐ γίνεται ό χρόνος, έν χρόνψ γίνεται, ήτοι 
ονν αυτός έν έαντω γίνεται ή ¥τερος έν ίτέρω^ αλλ εΐ 
μ\ν αυτός έν έαντω, τό αυτό καΐ ε'σται καΐ ονκ έοται. 
έηει γαρ τό έν φ τι γίγνεται του έν αύτω γιγνομένου 
οφείλει ηρονηάρχειν, ο γιγνό μένος έν έαυτφ χρόνος, εΐιο 
μίν γίνεται, ούίέηω εστίν, εΐ ίε έν έαυτω γίνεσαι, ηδη 
εατιν. ωοτε ουάί γίνεται έν έαυτφ. άλλ' ονίί ίν έτέρψ ΐ50 

6. ενψ] ύ£. ρ. 146 27. 6. ίψιστύτος αγα Ι«. 9. τ« οιη V. 

24. Ϋίρτητος V. 29. ην%^1\ ψ ί: (ρεο βώρΐι&ητιβ. 32. ον^Ι 81β- 
ρΙίΑΒο», οντι Ι*. 156 (ΪΓ"Ί65) ΠΥΡΡΩΝ ΕΙΩΝ 

ΗΒρος• βΙ γά^ ο ίν^οτιος Ιν τω μέλΧο^^^ί γίγν^Γηι, μέλλων 
έ'σται ό έΨΒοτως, ηαϊ ^Ι έν τω παρωχηηότι, παρωχηηως. 
%ά 9^ αντά λΒΉτίον χα} πβρί των άλλων χρόνων, ωστβ 
ονδϊ ^ερός χρόνος έν έτέρω γίνβται χ^ρ6νω^ εΐ άί μητΒ 
& αντος ίν έαντω γίνεται μητβ έτερος Ιν έτέρω, σνδ^ γένη-- 
τος Ιατιν 6 χρόνος, ίά^ΐηνυτο ί^ οτι ούϋ άγένητός ίοτιν. 
μήτε ονν γενητος ων μήτε άγένητος ον^ όλως εοτιν ' 
ξηαοτον γάρ των όντων ^τοι γενητόν η άγένί]τον είναι 
προσήκει. 

151 ΈΐΐΒΐ άί 6 χρόνος δοκεΐ μη άνευ άρι&μον &εωρεϊσ&αι, 
ονχ αν εΐη άτοηον ηαΐ ηερι άρί&μον βρο^χέα ίιείβλ&είν• 
οαον μίν γαρ έηϊ ττ} σννη&εΐψ ηαΐ όίοξάοτως άρι&μεΐν 
τί ψαμεν %α\ άρι&μόν βίναί τι άκονομεν * η ϋ των 
άογματιχών ηεριεργια και τον χατά τούτον κεκίνηχε λόγον. 

152 αντίηα γονν οΐ από τον Πν&αγόρον καΐ ατοιχεϊα του 
%όομον τονς αρι&μονς εϊναι λέγοναιν• φαοϊ γονν οτι τα 
φαινόμενα ίκ τίνος σννέοτηκεν, άπλα ϋ εϊναι 9εϊ τα ϋτοι- 
χεϊα' άδηλα άρα έστΙ τα στοιχεία• των ϋ άδηλων τα 
μέν έστι σώματα, ως οΐ ατμοί και οΐ όγκοι, τα Ά άσω«- 

τομάτα, ως σχίσματα καΐ 19έαι καϊ άρι&μοί. (ίν τα μΙν 
ΰωματά έστι σνν&ετα, σννδοτώτα ίκ τε μήκους και πλά- 
τους και βά&ονς καϊ άντιτυπιας η καΐ βάρους, ου μόνον 

153 άρα άδηλα άλλα καΐ άσωματά έστι τα στοιχεία• άλλα κ(Λ 
των ασωμάτων ξκαστον επι&εωρονμΒνον ίχΒΐ τον άρι&μόν ' 

25 η γαρ εν έστιν η δνο η πλ^ίω» δι ων συνάγεται οτι τά 
στοιχεία των όντων είσΐν οΐ άδηλοι καϊ ασώματοι καϊ ηά- 
σιν έηι&εωρονμΒνοι άρι&μοί. καϊ ονχ απλώς, αλλ* η τβ 
μονάς καϊ η κατά έπισνν&εσιν της μονάδος γινομένη 
αόριστος "'δνάς, ής κατά μετουσίαν αΐ κατά μέρος γίγνον^ 
164 ται δυάδες δυάδες, έκ τούτων γάρ καϊ τους άλλους γίγνε- 
σθαι αρι-θμονς , τους ίπι&εωρουμένους τοϊς άρι&μητοϊς, 
καϊ τον κόσμον κατασκϋυάζεσ&αι λέγονσιν. το μΙν γάρ 

2. 6 παρφχηκώς ΡΟ. 7. ων μη ό^ V, 16. άηο των Π. Ι<. 

21. συν^ίνά ΕΟ, 23. α^α] γάρ Ο, 29. «ρ*στος Οψ: ΟΟΓΓ Ρλ- 

Ι>ΓίοΙαβ. ο πι ί$(βρ1ι&ηυβ. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Γ. (Κ'Ίββ) 157 

αψ^μέίον τοί^ ν^β μονάί^ΰ Ιηίχαν Χ6γο¥, %ην ϋ γρ»μμην 
%ο¥ «^£ ίνάίος (βνο γάφ οημβίων,μίταξν ό-βωρβίσ&α^ ταν- 
%Ψΐν), %ην α ίηίψάν^ίαν τον τί^ς τρίάάος {^αν γάρ ύναί 
φαοί της γρ^μμ^^ ^Ιβ ηλά^ος Ιη οίΧΧο σημβξον ίη πλα^σν 
Μ^ίμενον), το ϋ οώμα τον της τετράάος* ΙπανάαταοίΡ ^ 
γαρ γΙγψ€Ό&αι ^ης ΙηιφανΒίας ίηί τι αημεϊον νη€ρ%είμενον• 
«α) οντίο^τά τε σώματα χαΐ όλον τον ηόσμον άνβίάωλο^ 15& 
ηοίούοιν^ οντ$να %αϊ ^ιι>ικ«7σι9-αί φαοι %ατά αρμονιχονς 
λόγους, τον τε δίά τεααάρων, ος Ιατιν Ιπιτρηος, ως Βχει 
ηρος τα εξ τα ΟΜΛω, παϊ τον άίά ηεντε, ος έατιν ημίολίος^ ίο 
ίίς ίχει ηρός τα εξ τα Ιννέα^ ηαι τον ίιά παθών, ος ίστι 
ίαηλάοίος, ως ίγει ηρος τα εξ τα δωίεηα. ταντά τε οϋν 156 
όνείροηολονοίν , και οτι ^ερόν τι έατίν ο άρί'9'μός ήαρα 
τα άρ^μητά ηαταοκενάζονοί, λέγοντες οτι εΐ το ζώον %ατά 
τον ίαντού λογον ίοτίν, εΐ τνχοι, €ν, το ίρντον, Ιηεϊ μη ΐ5 
Ιατι ζώον, ονη ίοται εν" Ιοτι 9^ ιιαϊ φντον IV* ού% 
αρα το ζώον IV έατιν, άλλα %ατά τι Ηερον %ηι&εωρουμε^ 
νσν Ιξω&εν αντφ, οχί μετέχει ίχαατον παϊ γίνεται 9ι ξ»ντό 
«ν. και ει τα άρι&μητά ίατιν ο άρι&μός, ίηει9ή αν- 
^ρωηοι είοιν οΐ άρι&μη%βΙ ηαΐ βόες, εί τύχοι^ %α\ ϊηηοι, το 
όίν'&ρωηοι ηαΐ βόες και ϊηηοι ίβται 6 άρι&μός, ηαΐ λευκός 
αρι&μός καΐ μέλας καϊ γενειητης, εΐ τύχοιεν τοιούτοι 
τνγχάνοντες οΐ μετρούμενοι, ^αντα ^ε ίοτιν ατοηα ' ού^ 157 
αρα τα άρι&μητά ίοτιν ο άρι&μός, αλλ* Ιδίαν ύηόοταοιν 
ίχει ηαρά ταύτα, κα&* ην καϊ έηι&εωρεΐται τοις άρι&μη^ ^ 
τους "'καΐ ϊστι ατοιχεϊον. 

Ουτω$ οΰν εκείνων ονναγαγόντων ότι άρι&μός ουη 
Ιστι τα άρι&μητά, ηαρειοήλ&εν η κατά του άρι&μοΰ άπε^^ 
ρια. λ</βτβ^ γαρ ότι εΐ ίοτιν άρι&μός, ήτοι αυτά τά 
αρέ&μητά ίοτιν ο άρι&μός η ετερόν τι ηαρά ταύτα υ»- 30 
&ον* ούτε Λ^ οντά τά άρι&μητά ίστιν ο άρι&μός^ ως 
άηϋειξιαν οΐ Πυ&αγορικοί , ούτε Ηερόν τι ηαρά ταΰτ^ 

7. τ< &4](1 1. 17. ίρ] κατά τορ ίαντοΰ Χούορ Κν Χ, ροΜίβ οϋληι 
χβ^ Χια)09 Ι(ηΓβ#, Κψ. 21. β οιη V. 22. η;/ο»σ«•' ν; ΑΙοχ&ιΐίΙΗηο^ 
Γαία ηοτβ. 29. ι< οΑι ά οατη Β^βρίιβηο. 158 (Ρ"Ίβ7) ΠΥΡΡύΝΕΙύΝ 

158 ως νηομνηαομΒΡ ' ονίΐρ αρα έστίι^ ο άρ§&μός. οη ^έ 
οι/<^}τ Ιξω&έι^ ίση ηαρά τά άρί&μψ]τά 6 άρί&μός, ηαρα^ 
ανηοομεν ίήϊ %ής μονάδος %ον λόγον ο%ηοαν%Βς ευαημον 
ΜασκαλΙας ^ν^ηεν. ά γαρ ίο%ί %ι ηα&* έαυ%ην η μονάς^ 
5 ί^ς μννίχοψ ^ηαατον των μετηιρντων αν%ης γίνεται ¥ν, ιητοι 
μία Ιαται αύτ^η η μονάς "η τοσανται οοα τά μβτεχοντα 
αντης ΙατΙν. αλλ* εΐ μϊν μια ίστίν, ηοτερον όλης αντης 
μετέχα ίχαστον των μετίχαν αντης λεγομένων ^ μέρους 
αυτής; εΐ μίν γάρ ηάααν Ιχηι την μονάία, εΐ τνχοί, ο 
10 εΙς άν&ρωηος, ούχέη ίοται μονάς ^ς με&έξεί ο εΙς Ζηηος 
^ ο εϊς ηύων ή των άλλων ^αοτον ο λέγομεν είναι Μν, 
150 ωσηερ ηαΐ ηολλων ύηοτε&έντων γυμνών άν&ρωηων, ένος 
δ^ οντος ίματιου μλΪ τοΰτο ένος άμφιασαμένου, γυμνοί 
μένουαν οΐ λοιηοΐ παϊ χωρίς Ιματίου, εΐ ^ί μέρους αυτής 
15 μετέχει &Λαοτον, πρώτον μΙν φι τι μέρος ή μονάς ^ ηαι 
άπειρα γε έΐει μέρη, εΙς α διαιρείται* όπερ άτοπον, είτα 
ως το μέρος τής δεηάάος, οίον ή δυάς, ον% ίοτι δεηάς, 
ούτως ούδΐ το μέρος τής μονάδος ίοται μονάς ^ δια δ^ 
τοΰτο ούδ^ με&έξει τι τής μονάδος, ώστε ουκ εστί μία ι; 
ΙθΟ μονάς ής μετέχειν λέγεται τά κατά μέρος, εΐ δ^ Ιοάρι&μοι 
τοϊς άρι&μητο7ς, έφ' άίν λέγεται το ^ν, αι μονάδες εΐοΐν 
ύν %ατά μετοχήν Άιαστον των κατά μέρος λέγεται §ν, 
άπειροι Ισονται αΐ μετεχομεναι μονάδες, ηαΐ αύται ήτοι 
μετέχουσ^ιν έπαναβεβηκυίας μονάδος ή μονάδων Ιααρί&μων 
25 αύταΐς, %αϊ διά τουτό είσι μονάδες, ή ου μετέχουοιν άλΧά 
161 χωρίς τίνος μετοχής μονάδες είσΐν• εΐ μϊν γάρ χωρίς 
μετοχής μονάδες είναι δύνανται αύται, δυνήσεται καϊ των 
αίσ&τ^των ^καστον χωρ}ς μονάδος μετοχής εν είναι, καϊ 
ε^τό&εν περιτρέπεται ή κα&' έαυτήν &εωρεέσ&αι λεγομένη 
ΙΟ μονάς, εΐ δ^ άπό μετοχής κάκεϊναι^ μονάδες είσΐν , ήτοι 
μκας^ μετέχουσι πάοαι ή μία έκαστη Ιδίας, καϊ εΐ μΙν 
ηάσαι μιας, "'ήτοι κατά μέρος έκαστη ή όλης λεχ&ήσεται 

6^ αυηι ¥, λί^ΰ $(βρΙι&ηο8. νοσαντα V. 15. /χ^ας .τ» V. 
18. μοψΛος βίβρίίληιΐι, ό%ηά^0^ Ι^ 26• γα^} οντΙ ΥΠ0ΊΎΠΩ2ΕΩΝ Γ. (¥ 167) 159 

μ^ι^4^9§ρ, χαϊ μέψουοίψ ϋΛ άρχη&βν άίοηίαι * ύ ϋ έχάίηί] 102 
ΙΛίας, %αΙ ί*Βΐψη¥ τΛν μοψάϋωψ ίηάατψ] μό¥ά9α ίπί&Βω^ 
^έιο9'α^ 99ί, χαϊ %αΐβ Ιηί&9ωρονμέναίς Ιχ€ΐνα$ς αλλο^^ χαΐ 
ρίχρίί αηβίρσν• €ΐ σνρ ϊνα χαιταλα^ωμβρ οτί ηΐοί τινίς 
ηα&* έαυτάς μοψάβ^ς, ων χατά μετοχην ίηαστον τΛψ οι^ωι^ 5 
ίϋτϊψ §¥, 9^1 χα%9ΐΧηφέναί άη^ιράχίς αη^Ιρανς νοητας μο^ 
ψάθας, άϋνατον 9ϊ χαταλαββίψ άηειράχίς αηίΐρονς μύνά-* 
8ας ροητάς, αδύνατον αρα ίστίν άηοφηνάσ&αι στι βΙοΙ 
τιν«ς ΦΌίττα} μονάδες χάϊ §χαανον των όντων ΙοτΙν €ν 
χατά μετοχην ΙδΙας μονάδος γινόμενον ίν. άτοηον αρα 103 
το Χέγειν οτι τοαανταί ηΐοίν αΐ μονάδες οση τά μετέχοντα 
αντων• εΐ δί μήτε μια ίστϊν η χα&* έαντην λεγομένΐ] 
μονάς μήτε τοοανται δσα τά μετέχοντα αντης ίστΙν, ονδ^ 
εοτνν όλως μονάς χα&* έαντι^ν. ομοίως δί ούδ^ των άλλων 
άρίβ^μων ίχαοτος χαϋ^ έα<;Φον (αται* χρηο&αι γαρ ενεοτιν » 
ίηΐ ηαντων των άρί&μων τω λόγω, ηαραδειγματιχως ννν 
ίηΐ της μονάδος ηρωτημενω• άλλ^ εΐ μ'/με χα&* έαντόν 
Ιστέν ο άρί^μός, ως νηεμνησαμεν, μ^ε αυτά τά άρί&^ 
μτΐ^ά ο άρί&μός Ιοτιν, ως οΐ άηό Πν&αγόρον ηαρέ" 
ατηοαν, ηαρά δ^ ταύτα ούδϊν Ιστι, λεχτέον μηδί «2ν«ΐ2ο 
άρι&μάν. 

Πως δϊ χάϊ γίνεσ&αι φαοίν ίχ της μονάδος την δυάδα 164 
οΐ εξωϋ-έν τί δοχονντες είναι τον άρι&μον ηαρά τά αριθ- 
μητά; οτε γαρ συντί&εμεν μοί'άλ» ίτίρα μονάδί, ήτοι 
ηροστί&εταΐ τί ταΐς μονάαν Ιξω&εν, η άφαιρεΙταΙ τι 76 
άη αντων, τ} ούτε προοτί&εταί τι οντε αφαιρείται, οτλλ' 
βΐ /ύν οντε ηροατί&εταί τι οΐϋτε αφαιρείται, ονχ Χστα$ 
δνάς. οντε γάρ χωρίς αλλήλων οΰσαι αΐ μονάδες εϊχον 
την μονάδα Ιηι&εωρονμένην αύταίς Χατά τον ίδιον αντων 
λογον, ούτε ννν τι ανταΐς ίξω&εν προσγέγονεν, ωσηερ ονδ^ 165 
άφρρηται χατά την νηό&εσιν. ωοτε ονχ Ιαται δνά$ η 
ούψ&εβις της μοι^οί^ο^ ηρός τήΡ μονάδα, μήτε άφαιρέαεως 
μήτε ηροσ&εσεως ¥ξω&εν τίνος γινομένης, εΐ Λ άφαίρε- 

2. ίηαϋτηρ £τ. 13. τοσαντα V. 27• τβ οη ξ,, ^0. ύ<η$ £τ• 160 (Ρ"Ί68) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ. 

αις γΐΡί^αί, ου μόνον ονκ ^αταί άυάς, άλλα καϊ μ^ωΰ-η- 
ϋονταί αΐ μονάδες. βΙ β^ ηροοτι&εται αι;τα?£ εζωϋ'Βν η 
άνάς, ίνα ίχ %Λν μονάδων γένηταί 9νάζρ τά δύο δοΗουντα 
εΐναί τέσσαρα «'σται' νηοχβίταί γαρ μονάς %αϊ έτερα μο- 
^ψάς, αΐύ ηροστι9•€μένη£ ίξω&$ν δνάδος 6 τέσσαρα "'άρί&τ 

166 μός άηστελοΐτο αν> ο ϋ αντος λόγος %αϊ έηί των άλλων 
αριθμών των χατά σνν'^^σιν άηοτελβϊσ&αί λεγομένων• εΐ 
ονν μήτε ίίατά άφαιρεσιν μι^τβ ηατά ηρόσ&εσιν μήτε άνεν 
αφαιρέσεως %αϊ προσ&έσεως γίγνονται οΐ σύνθετοι λεγομε- 

χονοι είναι άρι&μοί ίχ των έηαναβεβψιότων , άσυστατος 
έστιν "η γένεαις τον ηατ Ιδίαν %αϊ παρά τά άρι&μ'ητά 
είναι λεγομένου άρι&μον• οτι δί ονδ^ άγένητοι τνγχάνον- 
οιν οντες οι κατά σύν&εαιν άρι&μοί, δηλονσιν αντοι συν- 
τί&εσ&αί τβ αυτούς καΐ γίγνεσ&αι φάσχοντες ίκ των έηα- 

15 ναβεβηηοτων , οίον τ^ς τε μοί'άί^ο^ χαΐ δνάδος της άορί- 

167 στου. ούηονν ονχ ύφέστί]%ε ηατ Ιδίαν 6 άρι&μός. εΐ 
δ^ μήτε %ατ Ιδίαν 6 άρι&μός ^θ-εωρειται μήτε ίν τοϊς 
άρι&μΐ]τοϊς ίχει τ^ν νηόοτασιν , ούδί . ίστι τι ο άρι&μος 
όσον έπΙ ταΐς ηεριεργίαις ταΐς υπό των δογματικών είσε- 

20 νί/νεγμέναις» 

Τοσαντα μϊν %αϊ περί του φυσικού καλουμένου της 
φιλοσοφίας μέρους άρκουντα ως Ιν νποτυπωσει λελέχ&ω* 

168 λειπεται δ^ το ιζ&ικόν, όπερ δο^βΐ περί την διάκρισιν των 
τε καλών καΐ κακών καΐ αδιάφορων καταγίγνεσ&αι. ίνα 

95 ονν κεφαλαιωδως καϊ περί τούτου διαλάβωμεν, πε^ τής 
υπάρξεως των τε άγα&ων καΙ κακών κα} αδιάφορων ζητη- 
σομεν, την εννοιαν έκαστου προεκ&έμενοι* 

169 ΦασΙν ουν οί στωικοϊ άγα&όν είναι ώφέλειαν η ούχ 
^ερον ωφελείας, ώφέλειαν μίν λέγοντες την όίρετην Μαί 

30 την σπονδαίαν ηράξιν, ούχ ^τβροι/ ^ί ωφελείας τον σπου-^ 
δαΐον άν&ρωηον καϊ τον φίλον» η μΙν γάρ άρετη ηώς 
ίχον ηγεμονικόν κα&εστηκυία καΐ η σπουδαία πράξις ίνέρ- 
γεια τις ούσα ηατ άρετην αντικρύ ς ίστιν ωφέλεια ]^ ο δ^ 

11. ΐίξρΐ.ί, 26. ζψηισωμΜΨ V. ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Γ\ (Ρ "169) 161 

οηανάαίος αρ&ρωηος %αϊ ο φίλος ονχ ^€ροβ ωφ^λ^ίας, 
βικρος μΐψ γηρ τον οηονΛαίου έστίρ ωφέλαα, %ό ηγΒμονι-- 170 
Μον αντοιυ νηάρχονοα' τα ϋ ολα οντ• τα αυτά τοις με- 
ρβϋΐν €Ϊναι λεχοναιν, ον γαρ ίατ$ν 6 αν-Θ^ρωηος χΒΐρ, σντβ 
ετ^ρα ηαρα τα μερη^ ουα ανβν γαρ των μ^ρων νφέοτηηεν. $ 
ύίόηΒρ ονχ ^ερα των μερών τα ολα λέγουοιν, ο&ε^ τον 
αηονίαΐον όλον οντά ως ηρός το ιηγεμονιηόν έαντον, οηβρ 
εφαοαν ωφέλειαν , ονχ ^ερον ωφελείας είναι λέγονοιν. 
ΙντεύΟ'Μν %α\ τριχως το άγά&όν φαοί λεγεο&αί. ηαδ-* 171 
^α μ^ γαρ τροηον φαο)ν εϊναί άγα&ον το νφ* ον ίατιν ίο 
ωφεΧΜία&αι, ο δη άρχικώτατόν ίατί ηαϊ αρετή, κα&* ^ερον 
ίϊ Μα&* δ ονμβαίνει ωφελεϊα&αι, ως η άρετη παϊ αΐ κατ 
άρετην ηράξεις, ηατά τρίτον ϋ τρόπον το οίον τε ωφελείν, 
τοντο δ^ καϊ άρετην είναι %αϊ κατά άρετην ηράξιρ ηαΐ τον 
οηοιυδαϊον καΙ τον φ'ιλον '^εονς τε ηαΐ αηονδαΐονς δαιμο-ΐΛ 
νας, ως το μίν δεύτερον αημαινόμενον τον άγαϋΌν Ι/Μ- 
ηεράηητιηον εΊναι τον ηρωτου οημαινομίνον^ το δϊ τρί- 
τον του δ^ντερον χαΐ τον ηρωτον. τινίς δέ φασιν άγα- 172 
^ο^ ειΐναι το δι ίαντό αίρετόν, αΧλοι δ^ το ανλλαμβάνον 
ηρός ^δαιμονίαν ^ το ονμηληρωτιηον' ενδαιμονία . δέ Λί 
Ιατιν, ως οί στωικοί φασιν, ενροια βίον- 

Τοιαύτα μέν τίνα εΙς την ίννοιαν τον άγα&ον λεγε^ 
γο«• 'εΗ9 δί το ωφελούν εϊτβ το δι έαντό αίρβτόν είτε το 178 
οννεργονν ηρός ενδαιμονίαν άγα&όν τις είναι Χεγοι, ονχΐ 
τί Ιστι τό αγαθόν ηαρίστησιν, άλλα τι των σνμβεβηκότων 25 
αντψ λέγει, οηερ ίστϊ μάταιον. ήτοι γάρ μονω τω άγα^ 
'&ά σνμβεβηκε τά ηροειρημενα η καΐ έτεροις. άλλ* εΐ μ^ν 
%αϊ έτίροις, ονχ Ιστι χαρακτηριστικά τον άγα&ον κοινό- 
ηοιονμενα, εΐ δ^ μονω τω άγα&ω, ουκ ενδέχεται ημάς 
άηο τοντων νο€ϊν τό άγα&όν* ως γάρ ό άνεννοητος ΐηηον 174 
σΰτβ τό χρ^μετίζειν τί ίστιν οΐδεν, οντε δια τούτον δύνα- 
ται εΐβ ίννοιαν έλ&εϊν Τηηον, εΐ μη ηρότερον ϊηηω χρε- 
μετίζοντι ίντνχοι, όντως ό δια τό μη εΐδέναι τό άγα&όν^ 

12. αΐ οιη V. 13. η^άξασα^ V. 14. τιρα^ς V. 19. σνλλβι/*- 
βΰο^μίτοψ ίηύηι ρ. Ρ. θ9^ 30. ο] το V. 

8€χ1. Βπιρ, 11 162 (Ρ "170) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ζητών τί ίο%ιν άγαδ-όν, σν άννα^αι γινωοηίίν %ο Ιάίως 
αύτώ %αϊ μονψ νηάρχορ, ϊνα 9ί αντον το άγα&ον αντό 
ροήααί δννη&ί]. ηρ6τ€ρύν γαρ δ€ϊ μα&^ιν την αντίΛ του 
αγαθού φυοιν, βΐ^* οντω ουνείναι οτι ωψβλΒΐ ίίαΐ οτι 
^ίί αντο αίρίτόν έστί ηαϊ οτι ενάα$μονιας ποίητίπορ., 

175 0^1 ί^ τα ηροαρημένα σνμβββηίίότα ουκ ίοτιν ΐΗανα μη- 
^ννααί την έηΐνοίαν %αϊ την φύοίν τον άγα&ον, Ληλονσίν 

έργω οΐ 9ογματι%οΙ. ως μϊν *"γαρ ωφελβΐ το άγα&όν ηαί 
οφ^ αΙρ€τόν ίοτί, ηαρό χαΐ άγα&ον €Ϊρηταί το οίονβΐ άγα- 

10 ο%ορ , %α\ οτι ευδαιμονίας Ιοτϊ ηοιητιηον , πάψΤΒς ίσως 
ονγχωρονοιν ' ερωτώμενοι ίί τΐ έοτιν ω ταί;τα ονμβέβη- 
ηεν, 6ΐς αοηβιστον έμηίητοναι ηολεμον, οΐ μ^ν άρετην 
λίγοντες, οΐ 91 ηδονην , οΐ 9^ αλνπίαν, οΐ 9^ αΑΑο τι. 
χαίτοί εΐ ί» των ηροαρημενων ορών ίδείηνντο τΐ ίοτι το 

ί^αγα&όν αυτό, ούη αν έαταοιαζον ως αγνοουμένης της Τξ^ύ-- 
βον φύοεως• 

176 Ουτω μ^ν ονν 9ίαφερονταί περί της ίννοίας τον αγα- 
&οΰ οΐ 9θΗίμωτατοί 9οίίθύντες είναί των 9ογματίηύν* 
ο/Μ>/ω£ ^^ 9§ηνίχ&ηααν ηαΐ περί τον καχον, λ^/οι^τβς «α- 

% ΧΟΗ ^ί^<^* βλάβην η ούχ έτερον βλάβης, οΐ 9ί το 9$ έαι/το 

φενχτόν, οΐ 9ί το »αχο9αίμονίας ποίητίχόν• 9ί ων ουχί 

την οναίαν του χαχου άλλα τι^'α των ουμβεβηχότων Ισως 

. αι^{ίι φάαχοντες εΙς την ηροΒίρημενην Ιμηιπτουοιν άηορίαν. 

177 7ϋ ^<έ ά9ίάφορόν φαοί λεγεα&αι μ^ν τριχως, χαϋ•* ίνα 
^^μίν τροηο)^ ηρός ο μήτε όρμη μήτε αςρορμι; γίνειταί, 

ρΐόν Ιστί το άρτιους είναι τους αστέρας η τάς ίπΐ της 
χ$φαλης τρίχας, χα&' ξτερον 9ί προς ο ορμή μ^ η άφορμη 
γίνεται, ου μάλλον 9^ ηρός τόδε η τό9ε, οίον ΙηΙ 9νοϊν 
τετρα9ράχμων απαράλλαχτων, όταν 9εη το ί^ερον αύτύν 
^αιρεϊα&αι* όρμ^ μϊν γαρ γίνεται προς το αΙρΛΪο&αί το 
έτερον αύτων, ου μάλλον 9ϊ ηρός τό9ε η τό9ε. %ατά νρί- 
τοί' 9ϊ τρόπον φασίν ά9ιάφορον είναι τό μητΒ ηρός εν9αι- 9. άταστορ Ρλ&ιίααβ ρ. Ρ. 697, άγωγον Ι». 12. ΑίΜηοψ αν, ί 
ϋτεάίΐηΐε δίβρίι&ηιιβ: ΰοπ Ραίιιίείυβ. 28. ^€%ρ V. 31. ό^ 9άά V, ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Γ. (Ρ"Ί7Γ"ΐ72) 163 

μονίίΐν μητ€ ηρος ηαηοάα§ματίαν ονμβαλλάμ9νο9^ , ύς 
νγίΒίΛν ηλοντοψ* φ γαρ ί'σ%ίν 6τ^ μ^ $ν ο%^ 9^ ηαηύς 
χρησαο&οί, τσντο άίίάφορον ΒΪναί φααΐ^. η^ρϊ ου μάλιονιχ 
"'ίψ τοΙς η&ιηοίς ίΐΰΛαμβάηϊρ Χέγί^υαΐ¥. %1ψα μέν%ο$ %αϊ 178 
ψ§£ρΙ %ίίύτψις %ης ίντοΐας ίβΐ φρο¥Βΐν, 9ηΧοψ ηαϊ ίη μι^φ 
€ΐρημ$ψωτ ημϊν η^ρί 7« αγαπάν %αϊ «άκων• 

Ον%Φ μ^ ϋν¥ ααφές ίστιν ο^ι σνη ίηίοτησαρ ημάς 
%^ έρί^οΐα των ηροπρημίψων έηάοτον' ούΟν Λ^ άηΜίασς 
ηναόν&ασιν ί¥ άννηοατάτοις τάχα ηράγμαα σφαλλόμ9Ψ0$. 
οη γάρ ονί^ τ^ φναε^ ίοτίν άγα&όν η ηοΜον η άδίάφο^ ίο 
ρο9, ίψτεν&ίν τιψ^ς ίηΛογΙζονταί. το ηϋρ ψυθ9ΐ άΐ^αϊνορ 179 
ηαοί φαίν9ταί αλ^αψηΜον, καΙ η χααν φύα$$ ψυχονοα ηάοί 
φΛίΨ^νσι φνίρτίκη, ηαΐ ηάντα τά φύο^ί ηινούντα ομοίως 
ηάψτΛς Η*ηΙ τους ηατά φύοΐ¥, ως φαβίν, ίχοντας• ουίϊν 
Ά%Λψ λεγομένων αγα&ών πάντας ίανίΐ ως άγα&όν, ωςΐΒ 
νηομνηοομ^ν" ουκ αρα Ιοτί φυοα α/α^ον. οτι Λ ούΛ^ 
των λεγομένων άγα&ων ηάντας ομοίως ηινεΐ, 9ήλον, φαοίν* 
ίνα γωρ τους Ιίιωτως ηαρώμεν, ων οΐ μ^ν βύβξίαν οωμω^ 180 
τος αγαθόν %1ναί νομίζονοίν, οΐ Ά το λαγνεύειν, οΐ ϋ 
το άόίηφωγείν^ οΐ ϋ οίνοφλυγίαν, οΐ ^9 το χρησά'αί β»ν^ ν) 
βοές^ οΐ α ηλεον^ξίαν, οΐ Ά ηαΐ γείρω τίνα τούτων, ωντων 
των φύοοόφων τίνίς μ^ν τρία γένη φαοΐν εϊναί άγω^ων, 
ως οΐ ηερ^ηατητοίοί* τούτων γαρ τά μ^ν εϊναι ηερϊ ψυ^ 
χην ως' τάς άρετάς, τά Λ ηερί οωμα ως νγίειαν ηαΐ τά 
ίοακάτα, τά 9^ έκτος ως φίλους, ηλοντον, τά ηαραπλησ»α. 7& 
οΐ ^1 «ηο της στοάς τρ$γένείαν μ^ %α\ αντοί φαοίν είναι 181 
άί^οΛων' ^ τούτων γάρ τά μϊν είναί ηερ\ ίΙ/υχην ως τάς 
άρετάς^ τά 91 Ικτός είς τον αηου9αΙον καΐ φίλον, τά 9^ 
οντε ηερϊ "ψν^ρ^ν ούτε ίητός, οίον τον σηου9αίον είς ψερος 
ίαντόν* τά μέντο$ ηερΙ οωμα η ίητός, α φαοίν οΐ ^ιΐ90 
τον ηεραεάτον άγα&ά είναι, ου φασιν άγα&ά• ίνιοί 9ϊτην 
η9ονην ησηάϋαντο είς '^'άγα&όν, τιν^ς 9^ ηαηόν αντην 

4. τ^υτευ Χ. 6. ηβΛ οιη Γ. 17. ϋίΧοψ] καί τνφΐφ άηΧορ Χ• 

11* 164 (Κ 172) ΠΥΡΡΩΝΕ1ΩΝ 

αν%ίκρνς εϊναι φαοίν , ωστβ %αΙ Τίννί %ών έ% φίλοοοφίας 

182 άραφ&εγξασ&αι '^μαν^ίην μάλΧον η ηα&βΐη^** β» τοινι/Ί' 
να μίν φύϋει %ίνούν%(χ ηάντας ομοίως %ινΒϊ, έηϊ '9ϊ %οϊς 
λβγομίνοίς αγα&οϊς ον ηάννες ομοίως ηινονμβ&α, ουδέν 

5 ίατι ψυοΒΐ αγα&όν. ηαΐ γκρ οντε ηάααις %αϊς ηρο6ΗΗ€ί- 
μέναις οτάο%οι ηίοτευειρ ίνάεχεται δίά την μάχην ύυτο 
ηνί, 6 γαρ λέγων οτι τ^^Β μΙν ηίοτβυνέον %'η ατάαεε 
τ^ίβ ίί ουδαμώς, Ιναντίου μένους τους παρά των άντίδο-- 
ξούντων λόγους αύτω έ'χων^ μέρος γίνεται διαφωνίας, ηαΐ 
10 του ηρινοϋντος αί/τος δεηοεται δια τούτο μετά των άλλων, 
. αλλ' ούχ έτερους κρινεϊ, μήτε ουν κριτηρίου οντος ομο— 
λογού μενού μητβ άηοδείίεως, διά την άνεπίπριτον ηαΐ 
ηερϊ τούτων διαφωνίαν εις την ίηοχην καταντήσει, ηαΐ 
δια τοι)7θ ούχ εΖει διαβεβαιοίσ&αι τί έοτι το φύοει άγα&6ν• 

183 "Έτι Ηακείνο λέγουοι τίνες οτι άγα&όν έστιν ήτοι το 
αίρεϊα&αι αύτο η ίχεϊνο δ αίρούμε&α. το μΙν ούν αίρεϊ- 
σ&αι ού% Ιοτιν άγα&ον κατά τον ίδιον λόγον' ου γάρ αν 
έσηεχδομεν τυχείν εκείνου δ αιρούμεΰ•α, ϊνα μη εκπέσω- 
μεν τοϋ ίτι αύτο αίρείσ&αι, οίον εΐ άγα&δν ην το αντί- 

00 ποιείσΰ-αι ηοτοΰ, ούκ αν έαηευδομεν ποτού τυχεΙν* άπο- 
λαύσαντες γάρ τούτου της άντιηοιησεως αυτού άπαλλαττο-- 
με&α. καΐ έπΙ τού πεινην ομοίως και έηϊ του Ιράν καϊ 
των άλλων• ούκ άρα το αιρειο&αι δι αυτό αίρετον έστιν, 
εΐ μη γε και όχληρον • καΐ γάρ δ πεινών σπεύδει, μένα- 

26 σχεϊν τροφής ^ δπως άπαλλαγί] της έκ τού πεινην δχλη- 

184 σεως, καΐ δ έρών δμοίως καΐ δ δίψων, αλλ* ούδ^ το αίρε- 
τδν έστι το άγα&όν. τούτο γάρ ήτοι εξω&έν έστιν ημών 
η περί ημάς. άλλ* ει μΙν ίξω&εν ημών, ήτοι ποιεί ηερί 
ημάς άστείαν κίνησιν και άποδεκτδν κατάστημα καΐ άγα- 

30 στον πά&ος, η ουδαμώς ημάς διατί&ησιν. καϊ εΐ μ^ν σνη 
(στιν ημίν άγαστόν, ούτε άγα&δν Ισται ούτε έπάξεται ημάς 
προς το αίρείσ&αι αύτο ούτε δλως αίρετον ^σται. εΐ Λ 

3. ίηύ V. 8. τηόι <Τ^ V: οοίβή τή <Τ^. 9. ^^ψ^τα^ τ^ς δ^αφω- 
ψίΛςΨ 29. «α» ρο«( ηίρησιψ ονη V. ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Γ. (Ρ '"173 "174) 1 65 

[ίγΐ^ίψ^ταί τι η9ρΙ ημάς αηό τον ίητός ηροσηρ^ς %η%ά^ 
οτημα «α2 άαμ^Ψίατον ηά&ος, 'ΌνχΙ 9ί έαννό αίρ^τόν 
^σται %ό Ιχτός, άλλα ίίά %ην η^ρϊ ημάς Ιί§ αντφ γινομί^ 
ψτρβ 9ιά&έθξν* ωσΐΒ ον δύψαται %ο 9ι αν%ο αίρβτόι^ ίιντός 1β5 
εϊταί, αλλ' ανί^ η^ρΐ ημάς. η%οι γαρ η€ρΙ αώμα ΒΪναί 5 
λ^βται /«όΐ'οΐ' η η9ρ\ 'φνχην μόψην η η^ρΐ άμφ6%9ρα. 
αλλ* <ι μ^ ηβρί σώμα μοψοψ^ ίΗφενξβταί την γνάαν ημών * 
ψνχής γαρ αί γνωσας εϊναι Χέγονταί, το 91 αύμα αλογον 
εϊψαί φααιρ όσον Ιφ έαντω. ύ 9^ %α\ μίχρί της ψνχής 
ΛιατΜίνείν λέγοηο, τη της ψνχής αντιληψεί ηαϊ τω ταύτης ιο 
αγα0τω ηά&€ΐ 9οηοίη αν αίρετον είναί' το γαρ ηρίνομε-* ν 
νοι^ ως αίρετόν τη 9$ανοία ηρίνεται κατά αντονς ηαΐ ονη 
άλόγω σωμαζί• Χειηιται λέγειν οτι η^ρϊ ψνχην μονην το 186 
άγα^ν ίστιν. ηαΐ τούτο 9^ ϋ ων οΐ 9ογματιχοΙ λεγονοίν 
οΛννατον έστιν. η γαρ ψνχη τάχα μίν ηα\ άννηαριντος η 
έοτιν' «ί 9^ ααΐ υπάρχει, όσον Ιφ οϊς λεγονσιν ον ηατα- 
λαμ/ίάν^α$, %α&ως ίηελογίοάμην ίν τω περί ηρηηρίον 
λόγω• πως 9* αν &αρροίη τις ίν ίκείνω τι γινεσ&αι λέγειν 
ο μη ηαταλαμβάνει; ϊνα 91 ηαϊ ταντα παραλίπωμεν, πως 187 
α^α χαΐ λεγονσιν ίν τη ψνχη το άγα&όν γινεσ&αιι εΐ γονν^ 
ο *^Εα^%ονρος έν ή9ονη τΐ&εται το τέλος %αϊ φησί την 
ψυχην, ίπεί %αΙ πάντα, ίξ ατόμων σννεστάναι, πως ίν 
ατόμων σωρφ 9ννατ6ν η9ονήν γίγνεσ&αι ηαΐ σνγηατά&ε- 
οϋ^ η ηρίσνν τον τό9ε μΙν αίρετόν εϊναι %αϊ άγα&ον τό9ε 
9ί φευηιτον ηαϊ ηαηόν, άμηχανον εΙπεΙν. πάλιν οΐ στωιηοϊ 188 
περί ψνχην άγα^ά φασιν είναι τέχνας τινάς, τάς άρετάς* 
«έχη;^ 9ί είναι φασι σύστημα έκ ηαταλήψΒων σνγγεγνμνα^ 
αμένων, "'τάς Λ ηαταληψεις γίγνεσ&αι περϊ το ήγεμονι^' 
%όψ» πως οδν ίν τω ήγεμονιηω, πνεύματι %ατ αντονς 
νηάρχοντι, ίναπό^εσις γίνεται ηαταληψεων ηαΐ α^ροισ/ιο^ 3ο 
τοσούτων ως γενέσθαι τέχνην, ονχ οίον τε ίννοήσαι, της 
(πιγινομένης τνπωσεως άεϊ την προ αυτής άπαλειφούσης, 
ίηεΐ χντόν τέ έστι το πνεύμα ηαϊ ίί όλον ηινεϊσ&αι λέγε- 

2. ίαντο V: 66(6Π «νιο. 3• αιηο V. 9. {«ντο £.. 19. ηαζα- 
λιίπωμ€Ψ V. 23. ^^οι^ V. 166 (Ρ"Ί75) ΠΥΡΜίΝΕΙΩΝ 

■ 

189 %αί ηα&^ έκάατην ννηωοίΐ^. το γαρ την Ιίλάτωνος άψ9ίάω^ 
ΧοηοΙηοίΡ λέγειν ίηιδβητίκην είναι 9νναβ&αί τον αγα&ον, 
φημϊ 9ϊ την ηράαν της άμΒρΙστον ηαΐ μεριατης ονοιας 
ηαΐ της Πάτερου φύσεως ηαΐ τίχντον^ η τους άρι&μούς, 

5 τίλεον Χηρω9ές ίστιν, οι&εν ονί^ περϊ ψνχην είναι δυνα-- 

190 ται το 'άγα&όν• εΐ 9^ μήτε το αίρείσ&αι αυτό άγα&ον 
ίστι, μήτε έητός νηόιιειται το 9ι αυτό αίρετόν, μήτε ηερϊ 
οΑμά Ιατι μήτε ηερϊ ψνχην, ως έηελογισάμην , ούί* οΧως 
Ιατι τι φναει άγα&όν. 

10 /ίιά α ψά ηροειρημένα ονίί ηαηόν τι εστί φύσεί* 
τα γαρ έτέροις 9οκοϋντα είναι κακά, ταντα ^εροι άιωκον- 
σιν ως άγα&ά, οίον άσεΧγ%ιαν αίικίαν φιΧαργνρίαν άκρα- 
σίαν, τα ίοικότα. ο&εν εΐ τα μ^ν φύσει ηάττας ομοίως 
ηίφνκε κινείν, τα 9^ Χεγόμενα είναι κακά ον ηάντας ομοίως 

15 κινεί, ον9έν έστι φύσει κακόν, 

191 ^Ομοίως 9^ ού9* ά9ιάφορόν ίστί τι φύσει 9ιά την ηερϊ 
των ά9ιαφόρον 9ιαφωνΙαν. οϊονγονν οΐ μεν στωικοί των 
ά9ιαφόρων φασϊ τα μ^ν προηγμένα είναι τα 91 άησηροηγ-- 
μένα τα 9ί οντε προηγμένα οντε άηοηροηγμένα ^ ηροηγ^ 

2ϋ μένα μ\ν τα Ικανην άξίαν έχοντα ως νγίειαν ηΧσντον, 
άηοηροηγμένα 9^ τα μι) "Ίκανην ίχοντα άξίαν ως ηενιαν 
νόσον, μήτε 91 ηροηγμένα μήτε άηοηροηγμένα ως το 

192 ΙκτεΤναι η σνγκάμψαι τον 9άκτνΧον. τιν^ς 9^ ού9^ν τύΐβ 
ά9ιαφόρων φύσει ηροηγμένον η άηοηροηγμένον εϊναι Χέ- 

25 γονσιν * ^αστον γάρ των ά9ιαφόρων ηαρά τάς 9ίαφορονς 
ηεριστάσεις ότΙ μ^ν ηροηγμένον φαινεσ&αι ότί 9^ άηο^ 
ηροηγμένον. εΐ γονν, φασίν ^ οΐ μίν ηΧούσιοι έηιβον-- 
Χεύοιντο ύηό τυράννου οΐ 9ϊ ηένητες είρηνενοιντο, ηάς 
αν ίΧοιτο είναι ηένης μάΧΧον ^ ηΧούσιος, ως άησηροηγ- 

193 μένον γίνεσ&αι τόν ηΧοντον. είστε Ιηεϊ ¥καστον των λε- 
γομένων ά9ιαφόρων οι μίν άγα&όν εϊναί φασιν οΐ 9ί κα- 
κόν, άηαντες 9* αν ομοίως ά9ιάφορον αντό ένόμιζον είναι 
εϊγε α9ιαφορον ην φύσει, ού9έν έστι φύσει ά9ιάφορον. 

2. ΙηιόΐίϋΠΗηρ #Ό. 4. η οιιι V. 7. ίκτος] ίκ τον V. 8. μη6^^ 
16. ον δίάφορον V. τι] τι; Ι^. ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Γ. (Ρ '"Π6) 167 

Ον%»ς ηαΐ 9Ϊ %$£ φνϋπ αίρίτηψ ΒΪψαί λίγοι την αρ- 
ίρΐϋ^ ίηί %ό τ(^6 λέορτας φυϋίηως όρμάν έηΐ το αν^ρι- 
ζ€α&ί$ί 9οη9ΐ¥, ηαϊ ταύρους, «/ %νχο%^ χα} άψ&ρωηονς τινάς 
%α\ άΧβΜτρνόψας, Χέγομ^ν οη όσον ίπΐ τούτω καΐ η όβΛία 
τύψ φΌθ9ί αΙρ^των εστίν, έηίΐ ελαφοί ηαΐ λαγωοΐ ηλΙ άλλα & 
ηΐΛίονα (ώα ίρυοίκως Ιη αντην ορμοΙ, %αΙ οΐ ηλίϊοτοί 
ίϊ τύν άν&ρωηων ^βιλοί θεωρούνται ' αηανίως μίν γάρ 
τίς νηίρ ηατρίάοβ έαντον ίηϋωκΒν €ΐς «^άι^ατον βλα%%ν^ ' 
σίμενος η άλλως &$ρμ6ν τι τνφω&8ΐς εΰοξί τις ίιαπράττε^ 
σθαι, ο 9ϊ ηλΛστος όμιλος των άν&ρωπων ηάντα τά^^ 
τοιαύτα έαχλίν€ΐ• ο&€ν παΐ οΐ *Εηιησύρ9ΐοι δακννναι να^ 194 
μίζονσι φνοΒΐ αίρβτην Λναι την η9ονην* τα γάρ ζωά 
φααιν αμα τψ γβνεσ&αι, άάιάοτροφα οντά, ορμάν μίν 
Ιη\ την ηόονην έκκλίνειν ά^ άλγηίονας. %αϊ ηρός τούτους 195 
ύ^ ίστι λέγΜίν οτι το ηοιη^ιηον καηοϋ ου» αν €Ϊη φύθ9ΐ ΐ5 
ά/ικ^ό«^• η α γβ ηίονη κακών ίστϊ ηοίητιπη* ηάοη γαρ 
ιζάσν^ ψιαραηέηηγεν άλγηίων, η έοτι κατ αυτούς φύσει 
κακόν• οίον γονν ηίεται 6 μέ&υσος ίμφορούμενος οινον 
"'ωαΧ ο γαστρίμαργος τροφής, καΐ 6 λάγνος άφροίισίοις 
αμέτροις χρωμενος* άλλα ταΰτα χα) ηενιας και νόσων Ζί 
ΙατΙ ηοιητικά, αηερ άλγΒΐνά ίστι και κακά, ως φασιν. ονκ 
αρα φυοβι αγαθόν ίστιν η ηάονη» ηαραηλησίως ϋ καί 196 
%ό ηοη/τικόν αγαθών ουκ Ιστι φύσει κακόν, ηίονάς ύ^ 
άηοτελ/ονσ^ άλγηίόνες' καΐ γαρ ίηιστημας άναλαμβάνο- 
μεν ηονούντες, καΐ ηλούτου καΐ ερωμένης όντως εγκρατής 2& 
γίνεται τις, καΐ νγίειαν ηεριηοιούσιν αί άλγηάόνες* ούκ 
άρα ό ηόνος φύσει κακόν, καϊ γάρ ύ φύσει αγαθόν μϊν 
ΎΚν η ηίονη φαύλον άί ο πόνος, ηάντες αν ομοίως διέ^ 
%Βΐν%ο ηερί αυτών, ως ίλέγομεν ' όρώμεν ά^ πολλούς των 
φιλοσόφων τον μίν πόνον καϊ την καρτερίαν αύρουμίνους, 3() 
τ^ς ηάονης ϋ καταφρονονντας• ομοίως 9' αν περιτρέ- 197 

2. οψμ&ψ Χ θχ οοηίβοίαΓα., ίβηάαηί δίβρίιβηι», τοίμ&ψ !>• 

3. ^ΟΜΐ £.• &. Χα^ύς V. 9. τνφΙ»&ίΙς V. 16. ηάωι γαά\ ο^• 

Η><1βηΐΜΐοΙι. ίη Ρ1α(, ΡΙιμιΙ. |>. 123. 28. ^ οπι V. 29. αντώ V 
311 αυτάΨ 168 (Ρ"'η7) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ηοινχο %αΙ οΐ τον ίνάρ^ον βίον φνσ$ι άγα&όν είναι λέ^ 
γοντες έχ %ον τινάς %ών αοφών %ον με&* ηδονής αίρείσϋ^αί 
βίον, ως €» της ηαρ αι^οί; ΙηΛίνοις ίίαφωνίας το φύσβι 
τι τοϊον η τοϊον είναι άιατρέηέα&αι. 

198 Ονη ατοηον δ* αν ίσως εϊη ηρός τούτοις καΙ εϋιηω^ 
τερον έηιστηυαι 9ια βραχέων ταΐς νηοληψενι ταίς ηερί 
αίαχρων %αΙ ουκ αΙσχρών ά&εσμων τε καΐ ου τοιοντω$^ 
ηαΐ νόμων ηαΐ ί&ων και της εΙς ^εονς εναεβείας ηαΐ της 
ηερϊ τονς ηατοιχομένονς οαιύτητος ηαΐ των έοιηότων* ηαΐ 

10 γαρ οντω ηερϊ των πραχτεων η μη ηολΧην εύρηαομεν 

199 ανωμαλίαν. οίον γονν ίίαρ' ημϊν μίν αίαχρόν, μάλλον άί 
ηαΐ ηαράνομον νενόμιοται το της άρρενομι&ας, ηαρά 
Γερμαψοϊς 9ε, ως φασιν, ονπ αίσχρον αλλ* ως ¥ν τι των 
οννη&ων• λέγεται 9^ παϊ ηαρά θηβαιοις το ηαλαιόν ούη 

15 αίοχρόν τοντο εϊναι 9οΙαι^ %αϊ τον Μηριόνην τον Κρητα 
οντω ηεκλήο'Θ'αι φααι 9ι εμφαοιν του Κρητων ε&ονς, χαΐ 
την *Αχιλλεως ηρός Πάτροκλον 9ιάηνρον φιλίαν εις τούτο 

200 άναγοναι τινές, ηαϊ τι ^ανμαατόν, *"όηον γε καΙ οι από 
της κυνικής φιλοσοφίας καΐ οΐ ηερΙ τόν Κιτιέα Ζήνωνα 

7(}%αΙ Κλεάν&ην χαι Χρύοιπηον ά9ιάφορον τούτο είναι φα-- 
σίν; και τό 9ημοσία γυναιηΐ μίγνυαάαι, καίτοι ηαρ* ημιν 
αΙαχρόν εϊναι 9οκούν, ηαρά τιαι των Ίν9ών ουκ αΙοχρόν 
είναι νομίζεται* μίγνυνται γούν ά9ιαφόρως 9ημοαία, «α- 

201 &αηερ καΐ ηερΙ του φιλοσόφου Κράτψ^τος άκηκόαμεν. άλλα 
25 καΐ το τας γυναίκας έταιρείν ηαρ' ημϊν μίν αίσχρόν Ιστι 

και ίηονει9ιστον, ηαρά 9^ ηολλοϊς των ΑΙγυητίων εύκλεές ' 
φασι γούν ότι αΐ ηλειοτοις συνιούοαι καϊ κόσμον βχοι/σι 
ηεριοφυριον, σύν&ημα του ηαρ* αύταϊς οεμνολογηματος. 
3α ηαρ ίνίοις 9}, αυτών αΐ κόραι ηρό των γάμων την ηροϊκα 
ίϊ έταιρησ^ως συνάγουσαι γαμούνται, κα\ τους στωικούς 
9ε ορωμεν ουκ ατοηον είναι λέγοντας τό εταίρα συνοικείν 

202 η το εξ £τα/ρα^ εργασίας 9ιαζην. άλλα καΐ τό ίστίχ&αι 

9. ηατίίχουμΐψονς V, κατοιχουμ^νονς *Ό: οί. $ 226. 13. Κάρμα- 

νοϊς Ρ&Ηηοίυβ. ως ψαα(ν οηι 8. 14. ίί αάά V. 19. Κιττ^ία <»( 

ρ. 169 27. Κιιιιινς Λ. 23. γονν V, ονι» Γβ. ΥΠΟΤΥΠαΙΕΩΝ Γ. (Ρ "178) 169 

9τ«ρ' νΜ^'^ β*^^ αίσχροψ ηαΐ ατιμοψ Λ^αί 9οη9ϊ, ηοΙΧοι 91 
^βγνητινίψ %αϊ ΣαζματΛν ατιζουοί %ά γ^ννώμΒψα. %ο νβ 203 
ίΙΧοβνι ϊχΒί¥ τους αρρεψας ηαρ ημίψ ξύν αίοχρον ίστι, 
ηίΐρ Μοίζ ό^ των βαρβάρων ^ ωοη§ρ «α2 Σνροις, ευγενείας 
ίοτϊ σύνθημα, τ^νίς 9^ ίπηεινοντες το σύν&ημα της& 
ευγεψειας, ΜαΙ τάς ρίνας των ηα19ων τηρωσηοντες ηριηους 
ά» αυτάν άργυρέους η χρυσούς άηαρτωοιν , ο ηαρ* ημϊν 
ονη αν ποίησείε τίς, ωσηερ ουίε άνϋ^οβαψη %α\ ηοίηρη 204, 
«ις αρρην ίνταυ&α αν άμφιεααρεο ίο&ητα, καΐτοί ηαρά 
ΙΙερϋαές εύηρεηεατάτου του ηαρ ημίν αίαχρού τούτου ^ο 
ίοηιούντος είναί, %αΙ ηαρά /ίίονυσίω 9^ τω της ΣίΜελίας 
τυραννώ τοιαύτης ίσ&η^ος Πλατωνί «αϊ '^ίριατίηηω "'τοΐς 
ψίΐίοοόφοίς ηροσενεχΟ-εΙαης ο μίν Πλάτων άηεηεμψατο, 
είηων 

ονχ αν 9ννα/μην &ηλνψ Μυναι ατοΧψ >& 

αρρην ταφυκώς^ 

6 9ε '^ίρίστιηηος ηροσηηατο, φησας 

χαϊ γαρ Ιν βαχχεύμααν 
ουσ η γι αώφρων ου διαψ^αρηαιται^ 

οντω ηαί των σοφών ψ μίν ούη αίσχρον ψ 9^ αίσχρόν το 
εόύχει τούτο είναι, ά&εσμον τέ ίστι παρ* ημΐν μητέρα η 205 
άίελφην Ι9!αν γαμεϊν * Περοαι 9ε, %α\ μάλιστα αυτών οΐ 
σοφιαν άσχεΐν 9οηούντες, οΐ Μάγοι, γαμούσι τάς μητέρας, 
χαΐ ^ίίγυητίοί τάς ά9ελφάς άγονται ηρος γαμον, ααΐ ε!ς 
ο ηοίητης φησιν, 2& 

Ζευς 'Ήρην ηροσίαηι χασιγνητην αλοχόν Τ£. 

άλλα »αι 6 Κιτιεύς Ζήνων φηοΐ μη άτοηον είναι το μο- 
ριον της μητρός τώ εαυτού μορίω τρίψαι, ηα'&αηερ ου9ί 
άλλο τι μέρος τού σώματος αύτης τί} χειρι τρίψαι φαύλον 

7. αα 001 V. 8. ουτί ¥0. 8. αψ οιη Ι,. 11. 6ί εύά V. 

15. ον* «^] Καηρίύ. ΒβοοΗ. 827 Ηβπη. ^ 17. Ά^Ισηπηο^] ▼. ^^χί- 
«βηΐΜΐΰΙι. άΑ ΡΙαί&ΓοΙι. 330 €. 18. »α» /αρ] ΕιιπρίΗ. Β&οοΙι. 317. 

23. ασ»ονιττ<ς εοηηψ V. 24. *αϊ οΐ ΑΙχυητ^οι Ρθ. 26. Ζίυς] II. 

18 35β. 27. ΖψΐΡί^ν] ?. >Ι'ϊίΙβηΙΐΛοΙϊ. αά ΡΙαίΛΓοΙι. 239 Α. ΚγϊβοΙι. ΤΙιβο- 
Ιο&. ίβΐιτβη β. Ογ. ΟβηΙςβΓ ρ, 374. 28. των ίηιηον μο^ίφψ Ο: ιιη<1β 

ΜβΠΑί^ίιιβ ζΛ Ό\θ%. 1<. 7 33 τόΐς ίκντου μο()ίθίς. 170 (Ρ"ΊΤ9"Ί80) ΠΥΡΡϋΝΕΙΩΝ 

ι 

άψ 9ίηοί τίς «2ναι. ηαΐ 6 Χ^ααηηος ϋ έν %^ ηολη^Ια 
9ογματΙζ9ί τον %β ηατίρα έη %ης &νγα%ρ6ς 7ΐ(χι^οτιο<€ΐσ^α« 
καΐ %η¥ μητίρα ί% %ον ηαΜς %αΙ %ον άάίλφορ ί% της 
άίίΧφης. ΠΧα%ων 91 %αϊ ηα&ολίηωτερορ χοινάς βίναί %άς 

206 γυναΐηας 6έίν άηβφηνίχτο. το 7« αίοχρουργείψ ίηάρατον 
6ρ ηαρ* ημίν ο Ζήνων ούη άποίοηίμάζβι* %αΙ άλλους ά^ 
ως αγα&ψ τίνΐ τούτω χρησ&αί τφ ηακφ ηυν&ανόμΒ&α• 

207 άλλα καΙ το (χν&ρωπβίων γβύβσ&αι οαρχων ηαρ* ημϊν "'μϊν 
α^εσμον, π;αρ' ολοις ί^ βαρβάροις ί&νβοίν άδίόφορον έστίψ• 

10 ηαΐ τί ^βΙ τους βαρβάρους λέγειν, οηου ηάί 6 Τυί&ος τον 
έγηεφαλον του ηολεμίου λέγεται φαγβϊν, %αΙ οΐ άηο τής 
στοάς ούη ατοηον εΙναί φααι το σάρκας τινά έσ^ίειν αλ- 

20β λων τε άν&ρωηων ηαΐ ^αι/νο«7^* το %ε άν&ρωηείω μιαίνβαν 
αϊματι βωμον &εοΰ ηαρ* ημΙν μίν τοΙς ηολλοϊς ά&εσμον, 
ι^ Αάηωνες άί ίηϊ του βωμού της *Ορ&ωσίας Άρτέμιάος 
μαστίζονται ηιχρως ύη^ρ του ηολλην αίματος ίπϊ του 
βωμού της &εού γενέσθαι ρύσιν• άλλα ηαΐ τφ Κρονψ 
&ύουσιν άν&ρωηόν τίνες, %α&άηερ χαΐ Σηύ&αι τη *Αρτέ- 
μιΛι τους ξένους^ ημείς ί^ χραίνεσ&αι τα Ιερά δοηούμεν 

200 άν&ρωηου φόνω. τοι;^ γε μην μοιχούς κολάζει ηαρ' ημϊν 
νόμος, ηαρά ϋ τιοιν άϋιάφορον έστι ταΐς των έτερων γυ- 
ναιξί μίγνυσ&αι ' καΐ φιλοσόφων ίε τινές φασιν άίίάφο- 

210 ρον είναι το αλλότρια γυναιηϊ μίγνυο&αι. τους ηατέρας τε 
ύηό των ηαϋων επιμελείας άξιούσ&αι κελεύει ηαρ* ημϊν 

25 νόμος ' οΐ Σηύ&αι ϋ ύη^ρ τα ϋηηοντα ίτη "' γενομένους 
αυτούς άηοσφάττουσιν. %αϊ τΐ &αυμαστόν, είγε ο μ^ν 
Κρόνος τη άρηη τά αΐίοϊα έξέτεμε του πατρός, ο Λ^ Ζευς 
τον Κρονον κατεταρτάρωσεν , η ϋ *Α&ηνά μετά "Ηρας 
ηαΐ Ποσειδώνος τον ηατέρα δεσμεύειν έηεχείρησεν; άλλα 

211 %αΙ τους εαυτού ηαϊ9ας ο Κρόνος άναιρεϊν ίχρινεν, καΐ 
ο Σόλων Ά&ηναίοις τον ηερϊ των άκριτων νόμον Ι&ετο, 
κα&* δν φονεύειν έκάοτω τον εαυτού ηαίία ίπέτρεψεν* 

1. Ιν τη ηολιτιίι/] αρυιΐ Β&£;υβ1υιιι (ΑηηαΙ. αο&ιΐβιη. 1<ον&η. 1821) 
§ 124. 4. ηλΙ ΛάΛ V. 8. γίύσαα&οΛ ίΌ, 17. τφ Κροψψ] ν. 

ΐνχ^^βηΐι&οΐι. &(! ΡΙηΙ&γοΙι. 552 Λ 18. σκν&ας ν. ΥΠΟΤΥΠΩΣΒΩΝ Γ. (Ρ'ΊβΙ) 171 

ηαρ' ηρίΨ Λ το τϋνς ηιαίίας φο^βύαρ άηαγορβύίή;αί^ οΐ 
ψόμοϊ• οι 98 ^Ρωμαίωι^ ψομο&έται τούςηαίάας νηοχαρίονς 
ηαϊ όούίονς τωψ ηατέρων η^λβνονοίψ Λνοί, ηαΐ της ονσίας 
τύ¥ ηα19νή^ μη ηυρίβύη^ τους ηαϊίας άλλα τους ηίηερας, 
¥»ς άψ έΧβν&^ρίας οΐ ηαϊ9Βς τνχηϋί %ατά τονς άργνρω^ 5 
νητονς' ηαρ ίτέροις Ά ως τνραννιηοψ τοΰτο ίηβέβληταί. 
ψομος %έ ίοτι τονς άψΰροφοψονς κολάζΜΟϋ'Λί' οΐ μονο^ 212 
μάχα* 91 φον9ύοΨ%9ς ηοϊΧάΛΐς μΛ ημης ψνγχάψονοίΡ» 
άίΧα «α) %ό τνητβίν ίλ$ν&ίρονς οΐ ¥ομο^ κωΧύονοίν* οΐ 
άΜηταΙ Λ τύητον%9ς έλ$υ&ίρονς ανάρας, ηολλάηις «αϊ ίο 
άραίρονψ%€ς, τιμών χαΐ οτ^φάνωψ άξίούί^ταί• νόμος τ€ 213 
ηαρ' ημϋν ««Αβι/βι μιά σννοϋΜίν ^ηαατον, θρϋ^ηων ϋ ηαΐ 
Γαηονλων {Λίβυων ϋ ί&νος τούτο) "'ηολλαϊς ^Μαστός 
ϋυνοίΛ€Ϊ. τό ν« λφ^στίναν ηαρ* ημϊν μ^ν ηαράνομον «α} 214 
αίαηόψ Ιατι, ηαρά 9ί ηοΧλοϊς των βαρβάρων ουη ατοηον. ΐ5 
φασϊ Λ οτί ηαΙ Μνηλ^^ς τούτο οΐ ΚΙλιη^ς Ινομιζον ύναι, 
ως ηαΐ τους Ιν λγ]ατβΙψ τ€λ6ντησαντας τιμής άξιους Λνοί 
9ύΜ€ίν» ηαι 6 Νέατωρ 9^ ηαρά τψ ηοιητ^, μ^τά το φίλο- 
φρονηααϋ&αι τονς πβρί τον Τηλ^μαχον, φησί ηρός αυτούς 

^ μαψίδίως άΧάΧησ9$ «ι 

οΐά τ$ Χηιστηρίς; 

χαίτοί «/ άτοηον ην τό λρατεύβΐν, ουη αν ούτως αυτούς 
φιλοφρόνησα /ιι^νος 9ιά τό ύηοητ^νειν μη άρα τοιούτοι νι~ 
^Βς βΐ^ν. άΧΧά ηαϊ κλίητβιν [μΐρ"} ηαρ* ημϊν μϊν α9ιηον 21& 
ΐ€€ΐΙ ηαράνομον έστιν* οΐ 9^ ηαϊ ηλεητίατατον ΒΪναι &ΒΟν» 
Χίγ^ντΒς τόν ^Ερμην ουκ ά9ιχον τοϋτρ νομΙζΒΟ&αι ηοιούοιν * 
ηως γαρ αν ^90ς ΒΪη ηαηός; φασϊ 9έ τίνες ότι %αϊ οΐ 
Αά%ων%ς τους ηΧέητας ΙηοΧαζον ου 9ίά τό ΗΒηΧοφέναι άλΧα 
άίά τό η%φωράσ&αί. άλλα παϊ ό 96ίλός και ο ^ίψασηις 216 
άνηρ Μολάζεται ηαρά ηοΧλοίς νομω * 9ιό ηαϊ η την αση/- 3() 
^σ τφ ηαι9ϊ Ιηϊ ηόλδμον Ιξιόντι 9ι9ούσα Αάηαινα "σι/" 1. οί ΏίλΛ V. 7. %ί] δί ¥0, μονομάχοι, V, Ιΐ( 1 156: ΰβΙθΗ 

μονομάχο*. 20. ^] 0(1. 3 72. 28. ιΛέψϋίψτας ΕΟ, 172 (Κ "Ί82) ΠΥΡΡΩΝ ΕΙΩΝ 

Ιφη^ '^τέηνον, η τανταν η Ιηϊ τανταν" *^4^χ^Xοχος ύε, 
ωαηερ αεμ^ννόμβρος ημϊ¥ ίηΐ τψ νην ασηίία §1ψας φν- 
γΒϊν, ίν τοις ηοί^ημαοί ηερί εαυτού φηοϊν 

ααηίδι μέν 2άί'ων ης άγάλλίται^ ηψ παρά ϋ-άμνω 
5 }ίν%ος άμώμητον χάλλίπον ονχ ΐΟ-ίλων, 

αντος δ* Ιξίφνγον Β-ανάτου τΆος, 

217 "'αΐ δ^ ^^ίμαζονβς χάϊ ίγωλΒνον τα άρρενα τωψ ηαρ αν- 
ταϊς γ^νν^μίνων νηϊρ τον μηδϊν άνδρ^ϊον αυτά ηοιηααι 
δνναα^αί, ηβρί ποΧ^μον δϊ εσχον ανταΐ, τον ίψαντιον 

10 παρ* ημϊν χαλάς εχβιν ν9νομιαμένον. χαϊ "η^ μ^τηρ δΐ των 
^€ωρ ηροοίεταί τον ς &ηλνδριας, ονχ &ψ οντω χρινασα η 

218 &ΒΟς, Βίγε φναπ φανλοψ ην το μη άνδρεϊον ΒΪναί* οντω 
χαΐ τα η€ρϊ των διχαίων χαϊ άδίχων χαΐ τον χατά την 
άνίριαν χαλον ηολλην άνωμαλιαν Ιχεί. 

15 Κα} τα ηερϊ ενσεβείας δί χαΐ &€ών ηβηληρωταί ηολ- 
λής διαφωνίας• &$ονς γαρ οΐ μ^ ηολλοί φασίν είναι τι- 
νίς δ^ ονχ είναι, ωσπερ οΐ περί /Ιιαγοραν τον ΜηΧιον %αϊ 
Θεοδωρον χαΐ Κριτίαν τον *^&ηναΙον* χαΐ των είναι 
&εονς άηοφηναμενων οι μίν τους πατριονς νομίζονσι 

20 ^8ονς, οΐ δ^ τονς έν ταις δογματιχαΐς αίρεαεοιν άναηλαα^ 
σομένονς, ως ^ΑριοτοτεΧης μεν άαωματον εΐηεν είναι τον 
^εον χαϊ πέρας τον ουρανούς ατωιχοί ίί πνεύμα διήχον 
χαΐ δια των είδεχ&ών, 'ΈηΙχονρος δ^ αν&ρωπόμορφον, 

219 Ξενοφάνης δ^ σφαϊραν αηα&η. χαΐ οΐ μϊν προνοείν των 
ταχαϋ^ ημάς^ οΐ δί μη προνοείν* το γαρ μαχάριον χαϊ 

αφ&αρτον ο ^ΕπΙχονρος φηοι μήτε αντό πράγματα ίχειν 
μήτε έτεροις παρέγειν. 6&εν χαϊ των χατά τον βίον οι 
μίν έ'να φααΐν είναι 9ε6ν, οι δί ποΧλονς χαϊ διαφόρους 
ταΐς μορφαϊς, ως χαϊ εΙς τάς των ΑΙγνπτιων ύποίηφΒΐς 1. ταντηψ — ταντην ΕΟ. οί. τας ^χάρτας &<)ν. Κϋβΐ. § 21. ρΓΟ 9ΐΗ6Γ0 
τανταψ ρηββΗΐβιϋ χαΰταζ νϋΐ ταντ?. ^ -^(ίΧ^^οχος] ίτ. 51 Ι4ί6ΐ>β1• 

4. άσηίβ§ V οοτΓβοΙαβ, ασπίδα ΡΟ, 5. ξντος ΒηιηοΙίίαβ «( (ΑηαοΓ. 

ρ. 128) ΒύΓ^Ιςίαβ: ίηος £>. κάΙΧ^ηιν βΥ. 6. αυτός] Υ. Ι^^ΜθΐιΙι&οΙι. 
8θ ΡΙα^ΓοΙ). 239 Β. 7. η§ρΙ αντας Ι,. 9. ίσχο^ΜζονΙ αη ^»/ο^? 

αύται Η1>π. ^ 12. το] «ντο 8. μηδ^ρ Ο. 21. τον &{θψ ίΐναι ¥0, 

22. }ΐ/ιρα( χον ουρανού] οΓ. Κήβοΐι. ρ. 309. ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Γ: (Ρ"Ί83"Ί84) 173 η» ίκηΙητΒΐν 9 χννοηροαήηονς ηαΐ ίίραηομορφονς χα} βόας 
καΐ κροηοά^ίλονς χαϊ τι γαρ ονχΐ ^ομίζόντων τονς &€ονς• 
6^9Ψ χαΐ τα ηερί &υϋαίρ χαΐ της ηερϊ τονς &€ονς &ρη- 220 
Ό%9ίας οίης ηολί'ην άνημαλιαν εχ€ί * α γαρ ί9 τιοιν Ιβροϊς 
όσια, ταντα ίν έτίροις άνοοια. ηαί%οι ύ φνοΒί το οοίον 5 
«β} το οΐ'οσιον ηρ, ουκ αν τούτο ίνομίο&η. οίον γονν 
Σα^άπιάί χοϊρον ούη αν ϋνοειέ τιρ, *ΗραιάΒΐ Λ^ ηαΐ 
'^ύΐΛψΐίψ ύ'νουϋίν. ηρόβατον "ΙαιΛι ^ναν ά&Βομον, τ^ 
μνίτρί μίντοι Χ^γομέντ] των &€ών %αΙ ϋ^ΒΟϊς άλλοις χαλ* 
λί8ρ€Ηαι^ τφ Κρόνω &ύουσιν άν&ρωηον, δ τοϊς ηλδίατοις 221 
άα^βΐς βϊναι νομίζεται, αϊλονρον ίν * Αλεξάνδρεια τφ "Λρψ 
^ύονοί, χαΐ θετίίί αίλφην* δ ηαρ* ημϊν ουκ αν ηοιηοειέ 
τίς• ίηηον τφ Ποοείίώνι ηαλλιερονοιν ' ^Αηολλωνι 9ί, 
ίξαιρίτως %φ ^ίίυμαιφ, το ζώον άηεχ&ίς. αϊγας ^Αρτέ- 
μίί$ &ν€ίν εναεβές, άλλ' ουκ Άσκλψΐίφ» ηαΐ άλΑα <ϊί 222 
τοντοκ ομοία ηαμηλη&η λέγειν ίχων έώ, της ονντομίας 
Ιηαρα]στοχαζ6μενος• εΐ μέντοι τι ην οσιον φνοει &νμα 
%αι άνοϋΐον, ηαρά ηάοιν αν ομοίως ίνομίζετο. 

Παραηληαια ϋ τούτοις ίστιν εύρεϊν ηαϊ τα ίν νζ 
ηβιτά την ϋαιταν των άν&ρωηων &ρηϋχεΙα ηερϊ τους &ε6νς. 3ο 
Ιουδαίος μίν γαρ η Ιερεύς Αϊγύητιος &άττον αν αηο&ά" 223 
νοι η χοίρειον φάγοι, ΑΙβυς ά^ ηροβατείου γεύσασ&αε 
Μρίως τύν ά&εαμοτάτων εϊναι άοηεϊ, Σύρων δέ τίνες περίτ- 
στεράς, άλλοι ϋ Ιερειών. ΙχΟνς τε έν τισΐ μϊν Ιεροίς 
ϋ'έμίς ίσ^1ε§ν, ίν άλλοις 9^ άοεβες. ΑΙγνητιων δ^ των ^β 
αοφων είναι νενομιαμενων οΐ μίν ϋεφαλην ζώου φαγεϊν 
άνίερον είναι νομίζουσιν, οΐ ^ί ωμοηλάτην , οί 9^ ηόία, 
οΐ ^ί "'αλλο τι. πρόμμυον 9^ ού% άν τις ηροσενεγηαιτο 224 
των χα&ιερονμενων τω ηατά Πηλούοιον ΚαοΙω /ίιι, ωοηερ 
ονΛ Ιερεύς της ηατά Αιβύην Άφροϋτης σιιορόίου γεύααιτο 3υ 
άν. άηέχονται δί ίν οίς μΙν ίερΰϊς μίν&ης, ίν οίς 9^ 11. ηρω €ίβν: €0Π* Ρ&5ήαο8• 12. αίλψίον ηββοίο ορίβ αρηθ Ρ&- 
Ι>ΓΗ3αιη. 10. έω] ίρ ώ νχ. 17. ηαράηαρ οτοχαζβμΜψοςΙ 22. Χφυΐ^ 
ηίή {Μοτ, V. 25. τβ χΛν V. 26. ψομ^ζομ^ρωρ Ψύ. 28. η^6μνορ V. 
31. οϋς &η(ο μ^ψ οιη Ι^ 174 (Κ "185) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ηίυοομον, ίψ οίς ϋ ϋΒλίραυ. /ρμι δ^ άά^τοτ αν τα ς 
%9φαλάς φαγέΙν φαοϊ των πατέρων η ηυάμσνς• άΧλα 

225 ηαρ' έτίρας ταΰτα ά9ιάφορα• ιαυνείων τ$ γεύοαϋ^α$ Λο• 
ασνμεν ημεϊς άνίδρον είναι, θρψηων Λ^ ίν$ο$ ηννοφαγΒΐν 

6 ία%ορ6υνται• ίσως ϋ ηαΐ ηαρ "ΕλΧηοι τοΰτο ην αννη&€ς * 
άιόηερ %αί ^ίοηλης άηό των κατά τους '^έσηλψίίάδας ορ- 
μωμενος τίοΐ των πασχόντων αηνλόηεία ύϋοα&αί πίΧ^ύ^ι 
ηρέα. τιν^ς ϋ $ιαΙ άν&ρωηων αάρηας, ως ίφην, άίίαφό^ 
ρως ία&Ιανσίν, οη^ρ άνίερον ηαρ* ημίν είναι νβνόμίατοΜ. 

226 «ια/τοι Βίγδ ην φύσει τα της &ρησΜ9ίας ηαΐ των ά&4αμην, 
ηαρά ηάαί$^ αν ομοίως ένομίζετο. 

Παραηληοία ϋ ίστι λέγειν και ηερϊ της εΙς τους «α* 
τοιχομένονς οοιότητος. οΐ μ^ γαρ όλοκληρω£ ηεριατ^Ι-- 
Χαντες τους άηο&ανόντας γη ηαΧύητουοιν^ άσεβίς εϊναι 
^ νομίζοντες ηλίω δειηνύειν αυτούς* '^ΑΙγύητιοι 9ϊ τα Ιντ^ρα 
Ιξελόντ^ς ταριχεύοναιν αυτούς ηαϊ αύν έαυτοις ύηΐρ γης 
Μ27 ίχουοιν. Αΐ^ιόηων ϋ οΐ Ιχ&υοφόγοι εΙς τάς λίμνας ίμ* 
βάΧΧουαιν αυτούς, νηο των Ιχ&ύων βρωϋ^αομένονς* 
'ΤρηανοΙ 9^ ηυσίν αντοι/^ ίητι&βνται βοράν, *Ιν9ων ύϊ 
^ενιοι γυφίν. ΤρωγΧοίύτας ϋ φαοιν έηί τίνα γεωΧοφον 
αγειν τον άηο&ανόντα, είτα άεσμενααντας οι/τοι; την μ- 
φαΧην ηρος τους ηϋας Χι^οις βάλΧειν μετά γεΧωιτος, ^ί&' 
όταν χωαωσιν αυτόν τοϊς βαΧλομένοις άηαΧΧάσσεα&αι• 
228 τινίς 9ί /ίαρ/9αροι τους μ^ν ύη^ρ έξηηοντα Ιτη γεγονότας 
25 ^ααντες έα&Ιουσιν, τους ϋ ίν νεότητι αηο&ανόντας γ^ 
ηρύητουαιν• ίνιοι 9^ ηαίουσι τους τετεΧ^υτηκότας * ων 
οΐ βέ^ αναΧαβοντες αυτών %ά οστ^α ηη9ενουοϋν, '"οί 91 
άφροντίστως ηαταΧΜίηουσιν έρριμμένα. Πέραας 9ε φασεν 
άνασηοΧοηΙζειν τους άηο&ανόντας ααΐ νιτρω ταριχεύεεν, 
30 6Ϊ^' ούτω τεΧαμωαι αυνειΧεΙν. αΧΧοι 9^'θόον ηεν&ος έηΐ 
229 τοϊς τεΧευτηοασιν ύπομένουαιν ορωμεν. ηαΐ τον ^α^^ατο•^ 
9ϊ αυτόν οΐ μϊν 9είνόν παι φευητόν είναι νομίζουαιν , οί 
9ί ου τοιούτον* ο γοϋν Ευριηι9ης φησίν 

3. τ•] ^^ ίΌ. 5. «εφ "ΕΙΧηα*] οί. ΜθίηθΙ^. Οοιη. 6τ. 4 ρ. 484. 
12. Μ€ηθίχύυμέτους V. 20. γν^ίο^ V. ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Γ. (Ρ "Ίββ) 175 

τΙς ί* ο7δ€ν ά τ& ^ν μίν ίση κατ&αρ^ν^ 
τ& χα%$^(χηΐν δί ζην χάτω νομίζιταί; 

ΐίαϊ ο ^ΕίΛίη^υροβ δέ φηατ "ο &ά$^ατος ονδ^ προς ημ&ς * 
%6 γάρ ίίαλυ&^ν άψαιο^ητέί, το δ^ άναιο&ητούψ ονδίψ 
ηρος ημνίς^ φαϋΐ δϊ ηάί ως β&ι«ρ σνν^ανηηαμ^τ έχ ψν^ & 
χης ηαΐ αήματος, 6 δ^ &(ίι^α%ος δαίλνσίς έσ%ί φνχήβ ηαί 
α^μα%ος, οτΒ μΐψ ^μΒϊς έαμίν, ουκ Ια%ίν 6 θάνατος (οι; 
γαρ δίαλνόμ9&α), ο%8 δ^ ο θάνατος ίοτίν, ουη ίαμίν 
ημ€ΐς* τω γαρ μηκένί την ανοταοίψ βϊναί της ψνχης 9μΪ 
ταυ θύματος ονδ^ ημ^ϊς ίομέν. 6 δ^ Ίΐράηλ^ηός φηαηβ 280 
οτι «αϊ το ζην ιιιαϊ το άηο&αν$ϊν χαι Ιν τω ζην ημάς ϊατί 
χαΐ έν τω τβ&νάναι ' οτ9 μίν "'γάρ ημείς ζάμεν, τάς ψν- 
χαβ ημών τβ&νάναί ηαΐ ίν ημίν τβ&άφ&αί, οτ« δ^ ημείς 
άησ&νηοχομΒν, τάς φνχάς άναβιονν ηαΐ ζην. Ινωι δ^ %αΙ 
βέλτίον 9Ϊναί το άηο&ανείν του ζην ημάς ύηολαμβάνοίΗ ΐ6 
ο§ν. ο γοΰν Ευρίηιδης φηοϊν 

ίχρην γαρ η(ΐας ανΙΧογον ηοωυμένονς 

τον φνντα &ρην%ϊν^ άς £σ ^ρ/£ται κακά^ 

τον δ* αν θανόντα ηαϊ παχών τίνίονμίνον 

χαίροντας ίνφημοϋνχας Ιχτιίμηην δόμων. 2ϋ 

άηο Λ της αυτής ύηοληψ^ως ηαΐ ναί^α βίρηταί* 231 

^Χ^ Μ^*^ §^ή φνναι Ιηιχ^ονΙοίϋΐν Άριστον, 

μηδ^ Ισιδαν ανγάς όζίος ηέλίον^ 

φνντα δ^ Βπως ώχίοτα τίύΧας !ίίίδαο π^ρησαι 

χαΐ χιΐσ&αι ηολλην γαΐαν Ιφισαάμ^νον, 2& 

χαΐ τα ηβρί Κλέοβ$ν δί ηαϊ Βιτωνα ία μεν, α φηααν ο 
Ηρόδοτος Ιν τω ηερί της '^Ιργειας Ιέρειας λόγω. Ιοτο" 232 
^ονι^α» δϊ καΐ θραηων ίνωι ηερ§χα&εο&έντες τον γεννη^ 
^έντα ^ρηνείν, ούδ^ ο &άνατος οϋν των φυαεί δε§ινων 
εΙν4ΐ4 νομίζοηο αν, ωαηερ ούδί το ζην των φύσει χαλων• 3α 1. τ<< δ*] Βαηρ. ΡοΙγΜί (τ. 7 ρ. 311 Μ&<ϋ]. 10. ίομίρ οιη V. 

'ΒΙζάΜλατος] £τ. 60 8ο1)1θί6πη&€ΐΐ6Γ. ρ. 404. οί. ΨγϋεηΐΛάί. αά ΡΙιη 
«Ατοΐι. 106 Κ. 17. ίχρηρ] ΒαΗρ. Οτοβρίιοηϋβ Γγ. 13 ρ. 126 Μ&ίϋι. 
/βφ 001 V. 21. ΟοψΜ] Τ1ΐ60£;ηί<1ί 425. 23. μη β^ ΙβίίίΡ V. 
Ζ7.Ήαόδοτος] 1 3ΐ7 176 (Ρ '187) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ονϋ %άι^ ηρθ6ίρί]μένωρ τι ίστι φύσα τοίον η τοίον, νο- 
μιστά 9ϊ ηάντα καΐ ηρός τι. 

233 Τον άντόν ϋ τρόηον %ης έπίχ£ΐρήσ$ως μεταφέρ€ΐν 
ίσ%ί χα! Ιφ έ'χαστον των άλλων, ' α μη ίί6&€μ€^α νυν ίια 

& την αυντομίαν του λόγου, εΐ ϋ καΐ ηερί τίνων μη εχο- 
μεν ύηηΐν ^"αντό^Μν άνωμαλίαν, λβκτεον οτι ίν τίοιν 
δ&νεοίν άγνοουμένοίβ ημϊν ένάέχεται ηαΐ ηερί αντων είναι 

234 ίιαφωνιαν. ως οϋν εΐ μη ίγιγνωοκομεν, εΐ τύχοι, το ηερϊ 
τον τάβ άίελφάς γαμείν των ΑΙγνητιων ί&ος, ουκ αν 

ίοόρ&ως ΰιεβεβαιονμε&α ομολογούμενον ηαρά ηάσιν είναι 
το μη 9εϊν άίελφάβ γαμείν, όντως ονϋ ηερί των ηραγμά- 
των (ηεΐνων Ιν οίς ονχ ύηοηίητονσιν ημϊν άνωμαλιαι δια-- 
βεβαιονο&αι η§οσηκει μη είναι ίιαφωνίαν ίν αύτοΐς, ίνδε- 
χομενον, ηα&άηερ ίφην, του ηαρά τισιν ε&νεοι των ημϊν 

ι&μη γινωοΗομένων την περί αυτών είναι ίιαφωνίαν^ 

235 Ό τοίννν απεπτιχός την τοααντην ανο)μαλΙαν των 
ηραγμάτων ορών έηεχει μϊν ηερ\ του φνοει τι άγα^ον η 
κακόν η όλως πραητέον η μη ηρακτεον είναι, καν τούτω 
της δογματικής άφιστάμενος ηροτεετεΐας, ^ηεται ϋ α^ο- 

τοξάοτως τί} βιωτικ^ τηρήσει, και δια τούτο ίν μϊ¥ τοΙς 9σ- 
ΙαστοΙς άηα^ης μένει ^ έν δ^ τοΙς κατηναγκααμενοις μβ^ 

236 τριοπα^εΐ* ως μίν γαρ άν&ρωηος αίσ&ητικός ηάσχει, μη 
ηροοίοζάζων ύ^ ότι τούτο ο πάσχει κακόν ίστι φναει, με- 
τριοπα&ει. το γαρ προσάοζάζειν τι τοιούτο χεϊρόν ίστι 

^5καΙ αυτού τού ηάσχειν^ ως ενίοτε τους μ^ν τεμνόμενους 
^ αλΑο τι τοιούτο πάσχοντας φίρειν, τους ϋ παρεστώτας 
δια την περί τού γινομένου άόξαν ως φαύλου λειποψυχεϊψ• 

237 ο μέντοι γε ύπο&έμενος το φύσει τι άγα&όν η κακόν ^ 
όλως πρακτέον η μη πρακτέον είναι ναρασσβται ποικιλως. 

50 χα} γαρ παρόντων αύτω τούτων α νομίζει φύσει κακά 
είναι ποινηλατείσ&αι δοκεϊ, καΙ τών φαινομένων άγα&ών 
αύτω γινόμενος εγκρατής υπό τε τού τύφου καΐ τού περί 
την άποβολην αυτών φόβου, καϊ ευλαβούμενος μη πάλιν 

18. η μη ηρακτέοψ οιη Ι'. 26. τολοντοι» V. 28. το] τ•; Ιι• ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ Γ. (Κ"Ί88) 177 

ίψ νοίς φύσα ηαηοίς νομίζομίνοις τταρ' αντψ γέψηταί, 
ταραχάίς ονχΐ ταΤς τνχούααίς ηΒριηΙπτα' τους γαρ άνα^ 238 
ηοβϊαηι%α ΒΪταί τα άγα&ά λί/οψτας ίφίζομΒΨ ί% της άηο^ 
ρίας ψ^ς %ατά τηψ ίιαφωψίαν• ο&βψ ίηίΐογίζόμε&α ο%ί μΙ 
το Μαηον ηοητιηοι^ ηαηόν ίατί ηαΐ φΒνκτον, η ά^ ηίηοΐ&η- & 
ας τον τάδ9 μϊν 9Ϊναι '"φνσ€έ αγα&ά τά9% ϋ χα%ά ταροί- 
χαβ ψ^§εΙ, ηΛχοψ έατί ηαΐ φ$νκτό^ το ύηοτι&βσ&αί ηαί 
η^ηοΦ^έραι φανΧάν τ$ ^ άγα&ον ως,ηρός τηψ φύαιν βΖι^αι. 
Ταύτα /^ ονν ίηΐ τον ηαρορτος άρη€ί λ€λέχ&α$ η^ρΐ 
αγα^ύν ηαϊ %α%ίν %α\ αάίαφόρω^* άήλοψ Λ Ικ τ»¥ 239 
ηροΒμ^μέψ^Λψ οτι ονδΐ τέχνη τις αν ίΐη η€ρΙ τον βίον. «/ 
γαρ ϊοτι τοίαντη τίγνη, ηΒρΙ την ^εωρίαν των τ9 άγα&ων 
ηαΐ %Λν αααων %αΙ των άίίοφορων Ιχβί* ίίο τούτων ανν^ 
ηά(^ων όντων ανύηαρητός ίστ$ ηαΐ η η^ρί τον βίον 
τέχνη• %α} αλίως, Ιπ9Ϊ μη ομοφώνως μίαν αηοΧβίηονοί !& 
ηάντ^ς οί άογματιχοί τέχνην ηέρΐ τον βΙον, αλλ* άλλοι 
αλλίξ^ν νηοτί&βνταί, νηοηίητοναι τ^ 9$αφωνια %α\ τψ άηό 
της ^ίαφωνίας λόγω, δν ηρωτησα έν τοϊς ηερί να;^α^ο«; Ιβ- 
λ»γμίψοις ημϊν. ύ μέντοι %αΙ μίαν βίναι ηαντ^ς λέγοην 240 
9αύ^ νηό&$ο§ν την η^ρΐ τον βΙον τέχνην, οίον την άοΐίί" ^ 
μον. φράνηοίν, ητ$ς οναροπολΒ^^αί μϊν ηαρά στωίηοίς, 
μάλλον Ά ηληντιηωτέρα των αίλων $ϊναί 9ο%βΙ, %α\ όντως 
ον9^ ^ττον ατοηίαί ηαραπολον&ησονοίν• ίπ^Ι γαρ φρο^ 
νηαίς ίοτιν άρβτη, την 9^ άρ^την μόνος ΒΪχβν ο αοφος, οΐ 
οτωΐΛοΙ μη οντβς αοφοί ονχ ίξονοί την η9ρϊ τον βίον» 
τεχνην• όλης τ€, Ιηά μη 9ύναΛαι $Μτ αντο«/ς νηοοτήναί 241 
τέχνη, ον^λ η^ρΐ τον βίον Ισται τέχνη τις όσον ίφ* οίς 
λέγονσι». οίον γονν τέχνην ΒΪναί φασί σύστημα ί% «ατα- 
ληψοων, ικατάληφ^ν 9^ καταληητίηη φανταοία συγ%ατά&6^ 
σιν• ανεύρετος 9έ Ιστιν η ηαταληητίηη φαντασία * οντβ 3ο 
γαρ ηασα φαντασία καταληπτίηη έστιν, ούτβ ποία τίς έστιν 
άηό των φαντασιών η ηαταληητιηη φαντασία έηιγνωσ&η^ 
ναι 9ύναταί, ίη^Ι μητβ ηάση φανταοία 9ννάμ€ϋ'α αρίνειν 

16. τσρ οη Υ, 18. άγα^ν ί. 2». η] ^^ νο. 28. ^γηα- 

ταΙηψωΜβ Ζ. 178 (Ρ^'ΊβΟ) ΙΙΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

άτψλώς τΙς μίν έατι καταΧηη%ιηή τίς ά^ ου %θίαύ%η, χο^- 
ζοντέζ %9 ηαταληητιΐϋής φαντασίας €ΐς την ΙηΙγνωαν τον 
ηοία τις ίοτιν η χαταληητίηη φαντασία €ΐς αη^ίρον έ»βαλ- 
λομ9&α, £ΐς έηίγνωσίν της λαμβανομένης »ς ηαταληητί-- 
» ηής φαντασίας '"%αταληητι%ην φανταοίαν αίΐην αΙτούμε- 

242 νοί* ταντά τοι ηαϊ οΐ ατωίΗοΙ ίν τ^ της ηαταληητίκ'ης 
φαντασίας έννοιας αηο^οσβι ουχ νγίάς φερο^^αι' «ατα- 
ληητικην μίν γαρ φαντασιαν λέγοντας την άηο νηάρχον^ 
τος γινομένην, νηάρχον ίί εϊναι λέγοντας δ οίον ν« ιανέίψ 

^^ }Μν§αΧηητι%ην φαντασιαν, %1ς τον ίαίλληλον ίμηίητουαί 
της αηορίας τρόηον. €ΐ τοίνυν, ίνα μ^ν η^ρΐ τον,βιοψ 
ζ τις τέχνη, 9βϊ ηροτερον Λναί τέχνην, Ζνα ϋ ύηοστ^ 
τέχνη, ηατάληψιν ηροϋφ^στάναι, ϊνα 9ϊ ύποστ^ αατάλη^ίς, 
ααταληητίΚ'^ φανταοΙοί συγ%ατά&9σίν «ατβιΐι^ςρ^αΐι άν$νρο^ 

η τος ίέ Ιστιν η καταληητιηη φαντασία, άν$νρ€τός ίσην η 
η€ρϊ τον βίον τέχνη. 

243 "Ετί ΐίαη€ϊνο Α^^«ται. ηάοα τέχνη ίπ των Ιίίως νη αν* 
της αηοβίάομένων {ργων ηαταΧαμβάνβσ&αί άοη$1, ον9ϊν 
9έ ίστιν Ιίίον ίργον της η8ρΙ τον βίον τέχνης" ο /αρ αν 

30 ίργον $1ναι ναι;τ^β λέγψ^ τις , τούτο ηοινον εορίσηνται %αϊ 
των Ιδιωτών, οίον το τιμάν γονΒΐς, το ηαρα&ηηας άηοΛι-- 
ίόναι, τάΧλα ηάντα. ονη αρα Ιστι τις ηΒρϊ τον βίον 
τέχνη. οι;ν« γαρ ί% του αηό φρόνιμης άιαϋ^έσ^ως φαίν- 
σ&αί ΧεγομΒνον τι νηο τον φρονίμου η ηοιούμ^νον, ως 
' 35 φασί τινίς^ έπιγνωσόμί&α οτι της φρονησ^ως ίργον εστίν• 

244 αντ^ γαρ η φρόνιμη ίιά&^σις άηατάληητος έστι, μητΒ 
ίξ 01/Τ176 σηλως ηαΐ αντ6&€ν φαινόμενη μήτε ίη των ίργων 
αντης* ηοινά γαρ έστι ταύτα 9ΐαϊ των Ιίιωτων. το τβ 
Χέγειν οτι τω ίιομαλισμφ των ηράξεων καταλαμβάνομεν 

30 νον ΐχοντα την ηερι το^ βίον τέχνην, νηερφ&εγγομενων 
ίστί την άν&ρωηων φνσιν και ευχόμενων μάλλον η να- 
λη&η λεγόντων* 

2. βίνα. θ. γίΡομέτηψ ΨΟ. 19. ^αψ Ι,. 22. τα άλλα V. 

^ 24. ΐΛγομίΡον δΙβρ1ι&ηο«ι ^ομ^ψον Ι», οί. ρ. 185 18. ▼< V. 25. 

φ^οάΐΜΜ δ(βρ1ι&ηηΒ ί. β. ό τ». 28. τ&ν οιη Γ. 31. τ^ν] τϋν £*. . ΥΠ0ΤΥΠΩ2ΕΩΝ Γ. (Ρ'Ίοοχ 179 

τ^ίός γαρ νόος ΙστΙρ Ιπίχ&ονΙων άνΘ'ρώηωρ 
οΊοτ Ιιί ημαρ αγησι ηατί^ρ ανδρών τ§ 9'ίώτ Τ€. 

ΛύΛ9€αι Χίγ9ϋΐβ ο%ι Ι{ ΙηεΙψωρ τάρ Ιργωψ ηοΜαλαμβά^ 245 
ιτβται ι; η%ρ\ τον βίθ¥ 'τίχψη αηερ άψαγράφονοίν ίν τάίς 
βι^9ς' ύν ηολλωρ ηαΐ ηαραηληαίων αλληλοις "'οντηψ^ 
ίΙΙγα έ»&ηαομα$ ηαρα9%ίγμΰηος χάρίΡ. οίον γονν ο αίρ•^ 
99άρχιις αυτύρ Ζηψων έρ τ^ας ίιαιτρφαίς φηαΐ ηΒρϊ ηαΐίωρ 
αχωγης αλΛα ν« ο/ιοια «αϊ τάίβ "^ΛίαμηρΙζαν μηό^ μαΧ- 
ϊιοψ μηϋ ^οοορ ηαιδίχά ^ μη ηααίηιά, μηίΐ ^λ«α ^ 
αρρβτα* ου γαρ [ίο%ί\ ηαίίηίοΐί άλλα η μή ηαίδηΜςρίο 
αηϋ^ &ηΐ9ία$ς η «Γρρ«σιν> άλλα ταύτα ηρέη$ί τβ χαΐ ηρέ^ 
ίϋ^ντα ίστίν^ η^ρϊ 9^ της εΙς τους γονείς οοίότητος 6 246 
αντός άνηρ φηαν εΙς τα ηερί την Ίοηάστην ηαΐ τον 
ΟΙΚηοίΛ οτί ονχ ^ ίείνον τρίβειν την μητέρα• 'ΊίαΙ $1 
ρίν αο&ονονααν Ηερόν τι μέρος του θάματος τρίψας ταίς ι& 
χερσϊν (ίφίλεί , ονΛ^ αίοχρον * εΐ ϋ ^ερα μέρη τρίψας 
ενφρα§νβν, οάννωμενην ηαναας^ χαΐ ηάΐ9ας Ιη της μητρός 
γενναίους ίηοίηαεν, αίοχρον;^ τοντοίς 9^ ομογνωμονεί »α) 
ό Χ^ααεηος* ίν γουν ν/; ηοληεία φηο\ ^9θΗεΙ 9ε μοί 
ταύτα οΰτω 9ιεΐάγείν ηα&άηερ ηαΐ νυν ου ίπχκως ηαρά^ 
ηολλοίς εΙ&ωτϋΜ, Λοτέ καΐ την μητέρα έη του νΙοΰ τεηνο^ 
5ΐοιβίσ'^ο< ηαΐ τον ηατέρα έ» της &υγατρός ηαϊ τον ομο^ 
μητρίον έκ της ομομψρίαςΓ ηαΐ άν&ρωηοφαγεϊν ίν τοΙς 247 
αυτίΛς συντάγμαοίν ημϊν ίηείοάγεί ' φηοϊ γοϋν "ηαΐ ίάν 
τΑν ζύντεεν άηοηοη^ τι μέρος ηρός τροφην χρηαμον,^ 
μψβ ηατορνττοιν αυτό μήτε άλλως ^ίητειν, άναλίσηε$ν 9ί 
αύτο , οηείς Η των ημειτέρων ^ερον μέρος γένηται^ Ιν 248 
9^ τοίς ηερί του ηα&ηχοντος ηερί της των γονέων ταφής 
^ητως φηοΐι^ ^άηογενομένων 9^ των γονέων ταφαίς χρη- 
οτίοψ τοις άαλουοτάταές , ως αν του σώματος, ηα&άηερ 30 
ονύχων ^ ϋόντων η τρίχων, οι^^^ν οννος ηρος ημάς, ααϊ 1. χοϊφς] Οό. 1β 136. 3• ^Λψ οιη Ι». 8. βίαμίρίζαρ ^ν. 

10. δΙΙα οη V: ο£. ρ. Ρ. 724. 16. ώψίΧ^Ι ΨΟ. 19. μο* καΐ 

τβΦηι ρ. 27• Ι» οιη ρ• Ρ. 725. 28^ «#^ %Λ χαι^χοΜπος] «ροά 
Β««ιιβΙιιιη % 118. / 180 (Ρ "191) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

ούΛ^ ίηίσνροφηβ ή ηολυωρίας ηρύοδΜομέψ^ψ ήμΛψ τοίαύ- 
της νιι^ος. 9ίθ ηαΐ χρησίμων μϊν όντων %άν ηρβων %ροψ^ 
χρηαον%α$ αί^οΐβ, %α&άη€ρ ηαϊ των Ιϋων μ^ρων, οίον 
ηο^ος άηοΗοηίντος, ίηίβαλλΒ χρησ&α$ αντω μλΙ νοίς ηαρα-- 
5ηλιΐαίοίς' αχρείων ό^ όντων .η κατορύξαντΒς ίάσουαν, η 
ηωταηαύϋαντες την τέφραν άφησαυσίν, η μααρότ^ραν ^Ι- 
^ντ9ί ονΛΒμίαν αύτων 1ηίοτρ0φΐ]ν 9νοιΐ7^οι^α< ηαϋναιβρ 

249 '^'οννχος η τρίχων•* τοίαντα μίν ηλεϊστα όσα λέγαυαν οΐ 
φΛ^σοφοι* ίη^ρ ον% αν τοΧμηϋ%%αν ίίαηράττεα&αί, 9ΪγΒ 

^μή ηαρά ΚύιΛωψ$ν η Ακίατρυγοϋί ηοΧιτΛΡΟίΐντο. εΐ ύ^ 
τ^πίτων μ^ν άνενέργητοι ηαντάηασίν είαν, α Λ ηράττσυοί, 
%ο§νά ηαΙ των Οιωτων ίατίν, ούίΐν ϊίιον ίργον ίοτΐ των 
ίχείν ύηοητευομένων την ηερϊ τον βίον τίχνην• Λ οϋν 
αΐ μ^ τέ^α$ ηάντως οφείλουσίν ίη των 191ων Ιργων *α- 

15 ταΐαμβάνεα&αί, ουΟν ϋ ϋων (ργον οράταί της ηερϊ τον 
βΙον λεγομένης τέχνης, ου καταλαμβάνε%αί αΰτη. ίίοηερ 
ονΆ Λίαβεβαίονο&αί η$ρΙ αντης 9ύνϋΰ%αί τις 6τ$ Ιστξν 
νηϋ^ητψ 

250 ΚαΙ μην εΐ γίνεται ίν άν&ρωποις η περί τον βίον 
» τέχνη, ήτοι φύαει ίγγινεται αντοίς ή 9ιά μα&ηαεως ηαί 

Μασ$ια11ας. άΧλ* εΐ μΙν φύσει, ήτοι ηα&ο είσΐν αν&ρω- 
ηοί ίγγίνοιτο αν αύτοίς η περϊ τον βίον τέχνη, η «α^ο 
οι;» εΜν αν&ρωηοι. ηα&ό μΙν οΐυν ον% είσΐν αν&ρεη^οι, 
ούΛαμως* ουϋ γαρ οι;» εΙα)ν αν&ρωηοι. εΐ 9ί ηω&ό 
25 ειύΐν αν&ρωηοι, ηααιν άν&ρωηοις νηηρίεν αν η φρόνηοις, 
ως ηάντας εΙνα$ φρονίμονς τε ηαΐ ϊναρέτονς ηαΐ αοφονς. 

251 φαύλους Λ τους ηΧεΙστους λίγουοιν• ουηονν ουίε %α^ο 
εΐύΐν αν&ρωηοι ύηάρξειεν αν αύτοίς η ηερι τον βιον 
τέχνη• οΰί^ φύσει αρά. ηαΐ άλλως, ΙηειΛη τηντέχνην 

. 30 σύστημα ίη καταλήψεων είναι βούλονται συγγεγυμνασμέ- 
νων, 9ιά ηείρας τε τίνος %α\ μα&ησεως ίμφαινονσι μάλ- 
λον άναλαμβάνεσ&αι τάς τε άλλας τεχνας ηαΐ τωύτην ηερΙ 

252 ^ς ο λόγος, αλλ* ούί^ ΜασηαλΙα ηαϊ μα&ησει άνμλαμ- 

Ι. ουβ^ V. 4. ΜβηΧ• V. Ιβ. ^αρ«τ«ι^ Ιλ 30« ίγη»- ΥΠΟΤΥΠΩΣΒΩΝ Γ. (Κ •"192) 181 βίτΜίΟΜ. Ζψλ γαρ νηοΦτΦί0$ρ ξχρ/ %αντα, Λβϊ %ρία προΜμο- 
ΐΛγηα&οί, %ο Μα9Μομ9ν^9^ ^^ϊΙλλ» ^ον (^ιΑχσιιΐΗ^α ηαϊ 
%οψ μα^άροψτφ, τον τρόπον της μα&ήσΒως• αυί^ Λ 
%9ύ%9^ νφέ^τψΜΡ ' ούϋ η ΜααηαλΙα αρα. "ΌΙορ γίΛρ 2&5 
το ΜάσΜομ^τοψ ητοί άλη&ίς ίστιρ η ψ$ΰ^ος ' %αΙ §1 μλν & 
ψΛύΛος, 9υη αν Μάοηοηο* αννηαρΜτοτ γά^ ψούίν «7ναι 
το "ψβΰίύς, άψνηάρντωψ 9^ ονχ άρ ΛΪί/ Μασηαλία. άλλ'ανί^ 
(Ι αλη&^ς «Ιναι λ^οιτο* ότι γαρ ανι^αριινόν ίοτ$ το 
0^9^^^ 9 νη9μ¥ησαμ9¥ Ιν τοϊς π«ρ} χρηηρίού. €ΐ ο^ν 
/*9τ• το 'ψηϋος μητ% το άΐη&ίς ΛΜσχ^ταί, ηαρά ϋταντα ίο 
Μβχτον οι^^ν Ιστιν {ου γαρ 9η τούτηρ άΜάητωρ οντ«ν 
τοιίς άηορους μόνους ΜάσκΒίν ίρεϊ τ$ς), ονϋν ΜάακΜ'- 
τοί• το τ9 ΜασηόμΒΤΟτ ηράγμα ητο$ φαινομβνον 254 

ίστιν ^ &9ηλθ¥. αλλ* λΙ μΐψ φαινομβνον ^στιν, σύη !ατα$ 
Λ^ία^ηΛλίας ί^όμ^νον τα γαρ φαινομβνα ηαοιν ομοίης^^ 
φα{ν«ται. Λ 9^ αάηλον, ίη^Ι τα α9η)ία 9$ά τηψ άν^^Ιηρι-^ 
τον ψηρϊ αντΛψ λαφ^ν/αν άηατάΧηητά ίοτιν, ως ηολλάηίς 
ύηΒμψηοαμΒν, ου% Ισταί 9ί9αητόν* ο γαρ μη ΐίαταίο^- 
βάψΒΐ τ$ς, ηως αν τοντο 9§9άσ%Λίν ή μαψ&άρΒίν (^ναιτο; 
λΙ α μητ9 το φαινομβνον μητ€ το αλ^Αον 9ι9άσΜΜταί,^ 
ού9ίτ 9ί9άοηβταί• ίτι το 9ί9αα%ομΒνον ητοί σωμά 256 

Ιστιν ή άοωματοψ., έκάτΒρορ 9^ αυτών ήτοι φαίνομ^νον ^ 
ϋηλουμ^νον ου 9ύνα%αι 9ί9άση€α&αι ηατά τον μ9*ρψ ηρο'- 
ο^€ψ ημίν είρημέψον λογον. ούη αρα 9ί9άο%9ταί τι• 
9ΐρος τοντοις ητοί το όν 9ί9άση9τα$ η το μή ον• το μίν 255 
ονν μη ον ου 9β9άακ9ταί' βΐ γαρ 9ί9άσχβταί το μη όν, 
ΙηΛ τάν άληΜν 9οηύΰθίν βίναι αΐ 9ί9ασΗαλ{α$, άλη&ίς 
ίσταί το μη όν. άλη&Ις 9^ όν %αΙ νηάρξΜΐ ' άλη&ίς γαρ 
ΒΪναι φασιν ό ύηάρχεί και αντΙηΒηαι τιν$. ατοηον 9ί ίστί 
Τ^γ^ίΡ νηάρχην το μη ον* ούη αρα 9ι9άο%9ται το μη» 
δν. άΧλ' ου9ί το όν. βΙ γαρ 9ί9άσχβταί το όν, ιτ^οι κα^ό 257 
όν ^οτι ^ιό1ασιι«ται η ηατ αϊΧο τι. άϊΧ εΙ μίν κα&ό όν 
Ισ%$ 9ί9αΜτ6ν, των όντων ίσται, 9ίά 9ί τούτο ον9^ ^ι- 

12. τονς «πο^νμ^ψους δίδ. Χ* 33. Ιστ» δΛδϋίΜχόψ\ <ατ» δΜιη^τίΛΐ 9 182 (Ρ"Ί93"Ί^) ΠΥΡΡΩΝΒΙΩΝ 

ύαχτόψ' τας γαρ ΜααηαλΙας ^» τ»νάρ όμοΧθ]^ονμί¥ων 
ηαϊ άδίίαχτωρ γίρεσ&αι προοηηβί. ϋύη αρα το ον %α^ό 

258 ον έστί 9ι9α%τον Ιατιν• "'%αϊ μην ούίΐ ηαιτ άλλο τ^. το 
γαρ ον ουκ ίχει αΧΧο τι ουμβββηηός αντω δ μη ον έατίν, 

5 ωατ€ ύ το ον χα&ό ον έστιν ου 9ίάαοηε%οα, ουί^ ικατ άλλο 
τι ίίάαχ&ηϋεται * έκΒϊνο γαρ 6 τι ηο%έ Ιο%$ ονμβ$βη%6ς 
αυτά, ον έσην• καΐ άλλως, είτΒ φαένόμενον €ΐη %ο ον δ 
ΧέΙονοι 9ι9ϋία%6θΰ'αι, €α« αάηλον, ταϊς είρημέναίς άηορίαις 
νηοηίητον άϋίαιαον εσται. ά ϋ μην$ το ον διάάαΐίΒ%ξ»$ 

ίο μητΒ το μη ον, ονϋν ίατι το 9ι9αΌκομ9νον• 

259 Σνμπεριτρίπέταί μίν ονν τούτω ο τ8 Μάοη^^ν' ηαΙ 
ο μαν&άνων, ούδϊν δϊ ήττον %α\ κατά Ι9ίαν άηορούντί)ίΐ» 
ητοί γαρ 6 τεχνίτης τον τ^χνίτην Μάακα η ο άτεχνοβ 
τον άτεχνον ή 6 ατεγνος τον τ^χνίτην η 6 τεχνίτης τον 

15 α7•;[ΐΌΐ'• ο μΙν ονν τβχνίτης τον τεγνίτην ον Μ4^Μ91 ' 
ον&ύτ$ρος γαρ αντων, ηα&6 ίοτι τεχνίτης, ίέίταί μα&η^ 
ΟΜως. άλλ' ονί^ 6 άτεχνος τον άτεχνον, ωσηερ ονΆ τν^ 
φλον οίηγΒΐν δύναται τνφλος. ονΛ άτεχνος τοντεχνίτην* 

260 γελοίον γάρ. λείηεται λέγειν οτι 6 τεχνίτης τον άτεχνον^ 
30 ηαϊ αντο των άδννάτων έστίν\ όλως γάρ νηοστηναι 

τεχνίτην αδύνατον είναι λέγεται, έπεϊ μήτε ^αντοφνως τις 
και άμα τω γενεσ&αι τεχνίτης υφιστάμενος βλέηετίπ μήτε 
Ιί άτεχνον γίνεται τις τεχνίτης, ήτοι γάρ εν &εείρημα 
καϊ μία κατάληψις δύναται ποιήσαι τον άτεχνον τεχνίτην 

261 η ονία/ΐίϋ^. αλλ* εΐ μ^ν κατάληψις μία τον άτεχνον τεχνί- 
την άηεργάζεται, πρώτον μ\ν ένεοται λέγειν οτι ονη ^στι 
σύστημα έχ καταλήψεων ή τέχνη* 6 γάρ μηδ^ν ίλως 
ειδως^ ει εν &εωρημα διδαχ&εΐη τέχνης, τεχνίτης αν ον»ω 
λεγοιτο είναι, είτα καϊ ίάν λέγη τις ως 6 τινά &εωρή' 

3υματα τέχνης άνειληφως χα) ηροσδεο μένος ίνος Ιτι καϊ 
δια τούτο ων άτεχνος, αν το εν Ικείνο ηροσλάβη, τεχνίτης 
ίξ ατέχνον άηοτελεϊται "'έκ καταλήψεως μιας, άηοκληρω- 

262 τικον λέξει, έηϊ γάρ ιών κατά μέρος ουκ αν δύναιτο δεϊξαί 

2. ¥0^0 ον οπι ν. 27. ^^χα%1xX^ιφιωΡ Ι.. 29. λ#>Όΐ Ι*. . 

35. όύνΜτο ονη V. 


ΎΠΟΤΥΠΩΣΕΟΝ Γ. (Ρ "195) 183 

^«ί^μα ψ^ροολαβί] ' οι; γαρ Ληηου την ίξαρι&μηοίν %Λψ 
^49^ΐί^μηΛην έηάοτης %ίχνηύ ΙηΙσταταί τις, ωστ« αηαρι- 
^μηαάμΜΨος Μ Ιχτωσμ^ΨΛ &9»^ματα, ηόσα λΒΐηηαί 
ηρος τοψ ηΐ^ρη %ύψ ^^ωρημάτωρ %ής τέγνης άρι^μοψ^ 
9ΐη9^ Ιχ^ιψ. ηυηούν ίνος &βωρηβΜΐτος γψάοις ου ηοηϊ 
τον ύ^ηιψαν τ^χνίτην. %1 9ϊ τούτο έατιν αλη&ές, έηδϊ μη 261 
ηάντα α&ρόως τα ^%ωρηματα τάν τεχνών αναλάμβανα 
τίζ, αλλ* βίηβρ αρα, ηα&' ίν ίύαατον, ϊνα τίς %α\ νοννο 
«ι^' ύηό&βσξψ Μώ, ο %ατά Βν ^Μϋίρημα της τέχνης άνα^ ι^ 
λαμβάνειν λεγόμενος ου* αν τεχνίτης γένοηο' ι/7κ«μι- 
μνηοΜομ^ν γαρ οτί ου ίνναται &€ωρηματος ένος γνάοίς 
τον ατ^χνον ηο»ηοα$ τ^χνίτην, ονάί ίί ατίχνου τοίννν 
γίνηαΐ τις τεχνίτης, ύοτε ηαϊ ίίά ταντα φαΐνβταί άνν^ 
ηοσιοιτος %ϊνα$ ο τβχνίτης. ύίά Λ «οι/υο ηαΐ 6 άίδάοχων, ^^ 
αλλ* οϋΐ 6 μαν^άν^ξψ λΛγομ^νος, ατεχνος ων, Λννίχταί 264 
9α της τέχνης &9ωρηματα, ης έατΙν ατ^χνος, μαν&άνειν 
τβ «αϊ ηαταλαμβάναν. ως γαρ ο ίη γενετής ηηρος, ΒΪς 
ο<ιοι^ ΙοτΙ ηηρός, ού% αν λάβοί χρωμάτων αντίληψϊΫ, ον9^ 
ό Ι« γ9¥9της %ωφός ομοίως φωνής, όντως ούίί ο ατ^χνος 30 
ααιταλάβοί αν τα της τέχνης &Βωρηματα ^ς έστΙν ατεχνος• 
ωαΐ γαρ αν όντως 6 αντός βΐη τβχνίτης τ« ηαΐ ατ%χνος 
των αύτων^ ωτεχνος μίν ΙηεΙ όντως νηό%€ίταί, τεχνίτης 
ι)λ ίη€ί πατάλη^ίν ίχπ των της τέχνης θεωρημάτων. 
ωσ%€ ονϋ ο τβχνίτης τον ατεχνον Μάαηεί. εΐ ό^ μήτε ό 265 
τεχνίτης τον τεχνιτην δίίάαχει μήτε 6 ατεχνος τον ατβχ^οΐ' 
μηΐτε ο άτεχνάς τον τεχνιτην μήτε 6 τεχνίτης τον ατεχνον, 
ννορα 4^ ταύτα ονίϊν Ιατιν, οντε ο άίδάσηων ίοτιν οντε 
6 Μαοηομενος. 

Μη οντος α μήτε τού μαν&άνοντος μήτε τού δίάα'- 9ο 
σηοντος ηαί ό τροηος της Μασκαλίας ηαρέλΜει' ονδϊν 266 
9^ ^ττον %αϊ ίίά τούτων άηορείταέ» 6 γαρ τρόπος της 
Μααχαλιας ήτοι ενάργεια γίνεται "'ή λόγω' οντε ό^ ίναρ- 

18. Η V. 19. ο^χ £ιταλά/?ο* Ζ«. 21. η 8. 24. της οιη V. 
33. ίνέ^ίΐι^ α(ΓθΚ»ί<]ΐΐ6 ον. 184 (Ρ 195) ΠΥΡΡΩΝΕΙΩΝ 

τρόηοβ άρα της μα&ησ9»6 ίαηρ «νηορος• ί^αργΒί^ μ^ 
ονν ον γΙ$^$ταί ΜίΛαηαΧία, ίηΑ των δη%ννμ&ΐβω¥ ίατϊψ ιζ 
ένάργ^ία. το ϋ δΒί%νύμΛψον ηαοΐν ίατι φαινομ^ψον' το 
5 ^λ φαί¥ομΒνοψ, τ/ φαιψ^ταί, ηαοιν έστ$ ληητον το 9ί 
ΗΟίνως ηάσι,λψηόν άίϋαιιτον* ον» αρα τ$ ΙναργεΙψ ^ι- 

267 ίαητό^ εστίν, ηαΐ μην ονίΐ λο^ω Μάαηηαι τι. ούτος 

γαρ ητοί οημαίνει τι η ον9ϊν σημαίνει, άλλα μηίΐν μίν 

σημαίνων ούδ^ Ιύται τινός ΜαοΜαΧαιος. $1 ϋ σημαίνει 

10 η, 17^01 φνσβι σημαίνει τι η &έσει. %αϊ φύσει μίν Όν 

σημαίνει άίά το μη ηάντας ηάντων άκονοντας σννιέναι, 

26β οίον "Έλληνας βαρβάρων και βαρβάρους ^Ελλήνων. &εσει 
ίί εΐ σημαίνει, ίήλον ως ο{ μ^ν ηροκατειληφότες %α&* είν 
αΙ λέξεις είσΐ τεταγμεναι άντιληψονται τούτων, ον» ίΐ 
15 αντων διϋασηόμενοι άηερ ηγνόονν, άλΧά άναμιμνησπόμενοί 
Μαι άνανεούμενοι ταίΤτα άηερ ηδεσαν, οι δί χρ^ζοντες της 
των άγνοονμένων μα&ησεως, »αΙ μη είδότες ηα&* ων είσιν 

269 αϊ λέξεις τεταγμεναι, ονδενός άντίληψιν ίξονσιν• διόηερ 
ούδϊ ο τροηος της μα&ησ^ως νηοστηναι δνναιτο αν. »αϊ 

τογάρ 6 διδάσηων ηατάληψιν των θεωρημάτων της διδασηο- 
μένης τέχνης έμηοιείν οφείλει τω μαν&άνοντι, ίνα συτφς 
έηείνος το σύστημα τούτων χαταλάβείν τεχνίτης γένηται* 
ονδ^ψ δε έστι ηατάληψις, ως έν τοις ίμπροσ&εν ύπεμνη- 
σαμεν * ονκονν ονδϊ ο τροηος της διδασηαλίας νφεστάναί 

25 δύναται, εΐ δ^ μήτε το διδασηόμενον ^οτι μήτε ο δίδά- 
σκων »ξ$1 6 μαν&άνων μήτε ο τρόηος της μα&ησεως, οντε 
μά&ησις εστίν ούτε διδασκαλία. 

270 Ταύτα μΙν ονν κοινότερον εηικεχείρηται ηερί μαθή- 
σεως ηαΐ διδασκαλίας * ενεστι δ^ άηορεϊν οντω χαι ίηι της 

^ λεγομένης ηερΙ τον βίον εϊναι τέχνης* οίον γοϋν το μΙν 
διδασηόμενον ηραγμα, τοντέστι την φρονησιν, άννηόστα- 
τον ίδείξαμεν ίν τοϊς ΐμηροο&εν* άνυηόστατος ύέ ίστι 2 βί 6. Ινι^γιίη αν, 4. ίν^γΐΜ ΟΥ. 8. μΪΨ οηι V, 

30. τον ΟΒϊ V, ΥΠ0ΤΫΠΩ3ΒΩΝ Γ. (Ρ"Ί9β) 185 

%αΙ ί ΑιΙμιμντ ιμι} • μα^^ΨΦΤ. ^ο$ γύρ ο φροτιμ^ς 
τον ψρόψίβ$θΡ 9Μί•ί %ην η^ϋΐ %ον βΐ^ψ τέχψην ^ ο αφρΜΡ 
τον «φ^οτα ^ ο αφρ»¥ %9Ρ φρόημοψ η 6 φρω^ιμος %0¥ 
αφροΜί' ί^Μς Λ τούτωρ ουΟ^α ΛΜαη^ί' ουη αρο <Χι- 
ΑκοΜται η η^ρΐ τοψ βίατ ΛΪΨαι Ιδχομέψη ^^χ^^• 9μΙ πορ2 271 
μίτ τωρ "'ολΑιιον ισ»ς ηίρη^ορ ηαΐ ΧίγΒί'Τ* «/ Λ ο φρόνι- 
μος νον άφρονα Μάσηα %η¥ ςρρόνι/σιν^' ι; '^ φρόνηοίς 
ίηκηημη ίοτϊρ άγαϋ'ύν ηα\ ΜαΐΝον ηα\ αυ&9τέρ»ρ, ο αφρνν 
μη ή[«ν ^«^ φρον^^σιν αγνοιαψ ίχΒΐ των άγα&ύν «αϊ »α«- 
«ιίν ηαΐ ον&Λτίρων, αγτααν 9^ τούνηψ ίχων ηαψ%ως ^ιΐ-ιο 
Ακαχοντο^ «ντον %νν φρονίμου τα άγα&ά ηαΐ «αικχ ηαϊ . 
ου&ίτ^ρα οΜούσ^ται μόνον των λεγομένων ^ ου γνω09τη$ 
91 ταύτα• λΙ γαρ άντιΧαμβάνοηο αύτων Ιν άφροσννιι «α- 
^βοννς, /σναι καΙ ιζ άφροουνη των τ€ άγα&ων ηαΐ ηαΜων 
%λΙ οί^ηί^ων &9ωρητίΜη.- ουχί ϋ γ• τούτων %ατά αυτούς 272 

^ αφροοννι; ^^^ρψ^^ν ^^^ίοττμβν, Ιη^Ι 6 άφρων Χοταί 
φροημος. 6 αρα άφρων ούη αντιλαμβάν^ταί των ύηο του 
Ψίονίμου λεγομένων η ηραττομίνων ηατά τόν^ της μα&ψ- 
β<ι»ς Ιογοι^. μη άντέΧαμβανόμβνος Λ ουη αν Μάσηο$το 
ύη αντοΰ^ αΧλως το «α} ΙηεΙ μήτε Ιναργειψ μήτε ίίά λόγου » 
λίναται ΜάοΜβΟ&αί, κα&ά ηρ09ΐρηηαμ9ν. ηΧι^ν άλλ' Λ 
μψΒ ίίά μα^ΟΒως ηαΐ ΜασηαΧΙας έγγίνεταΐ τιν$ η περϊ 
τοψ βίον λεγομένη τέχνη μήτε φύσεέ, ανεύρετος ίατ$ν ή 
ηαρα τοϊς φιλοαόφοίς &ρυλουμενη τέχνη ηερί τον βΐ^ν• 

ΈΙ μέντοί %αΙ Λοίη τ$ς ίη ηολλού του ηερ$όντος ΙγγΙ-- 279 
^^ο&αι τίΠ την όνείροηολουμένην τέχνην ηερΙ τον βΙον, 
β^Λβερα %αΙ ταραχής αΙτία φανηοεται μάλλον νοί^ Ιχουοιψ 
οΛ\ψ ^ ωφέλίμος. αύτΐηα γοϋν, ίνα ηαροΛεΙγματος 9νεκεν 
ολί/α άηο ηολλών εϊηωμεν, ωφελεϊν αν ίοηοΐη τον σοφό ν 
η ηερ\ τον. βίον τέχνη ίγηράτείαν αύτω ηαρεχομένη Ιν 30 
ταίς ψίρος %ο ηαλον όρμαϊς ηαΐ Ιν ταίς άηό του ιιαιιοι; 
^φορμαίς. ό ούν λεγόμενος κατ αυτούς έγηρωτής αοφός 274 

5. ίΐναι οιη V; ^ί. ιοΓγα ▼. 23. 18. της μα&ησέως] τηοσίως νΧρ 
«Λίϊβ •αηιρ•ί ςαο^ ΡΟ ά^ηϊ της, 21. Λα&άη§^ ΨΟ, 24. ^ςνΚ- 186 (Ρ"Ί(Τ7) ΠΥΡΡΩΝΒΙΩΝ 

^ΨΟί «ανα νοννο λίγηαί Ιγηρξίψης ηΛ&όαον ίν ούδΒμιφ γι- 
ψε%α^ ορμ^ %^ ηρός «ο ηαηόιτ ηαΐ αφορμή τ^ άηο %ού 
ά]^ί»&αν, ή %α&οσορ €ΐχ6 μ^ψ φανλας ορμάς ηαΐ άφορμάς, 

275 η^ίβηράν€ί ^ί αυτών τω λόγω. άλλα χατά μϊν %ο μη 
^γί¥9α&α$ Ιν φανλα§ι^ ηρίαβοιν ονη αν 9Ϊη ίγηρατης* ου 

γάρ ηρατηθ9$ ου ουη Ιχα. ηαΐ ως ούη αν «&ιο< τίς τον 
νύνουχον εγκρατή ηρος αφροδίσια ηαΐ τον ηαηοατομαχούντα 
ηρος ϋ^ομάτων άηόλαυοίν {ούί* όλως γάρ Ιηιζητηοίς 
αύτοίς γίνεται των "' τοιούτων , ίνα %αΙ Ιγηρατως πατίιζα- 
ι^ναοτίύΌί της έηίζητηοΒως)^ τω αύτω τρόηω ού^ί τον οοφον 
ίχηρ€(τη ^ητίον Λίά το μη φύεσ&αί έν αύτω ηά&ος οδ 

276 ίσταί Ιγχρατης. 9ΐ ^έ ηατά τούτο άξίωσουαν αυτόν ύηάρ^ 
χειν ίγηρατη ηα&όαον γίν€τα$ μ^ Ιν φαύλαίς ηρίσβοιν 
πορη^Ινβται 9^ αύτων τω λόγω, πρωψον μίν ίωαουο$ν οτί 

ίΒούϋν ωφίλησεν αυτόν η φρόνησες, άημην έν ταραχαϊς 
οντά Να} βοη&Βίας ί^όμ^νον, βίτα ηαΐ ηαηοάαίμονέστορος 
των φαύλων λεγομένων ευρίοχεταί. βΐ μ^ γάρ όρμφ έηΐ 
τί, ηάντως ταράβαεται, εΙ ϋ ηερίχρατβί τω λόγω, ουνίχΒί 
ίν έαυτω το %α%όν, χαϊ ίιά τούτο μάλλον ταράοο^ιται νού 

277 φανλον εκείνου μηχέτί τούτο ηάσχοντος * εΐ μ^ γάρ ορμά, 
ταράοαεταί, εΐ 9ί τυγχάνει των έπί&υμιων, ηαύβταί της 
ταραχής, ον τοίννν εγκρατής γίνεται όσον ΙπΙ τη φρο* 
νηοει ό σοφός* η είηερ γίνεται, ηάντων άν&ρωηων ίστί 
χαχοάαιμονέστατος, ώστε ούκ ωφελειαν άλλα ταραχην αύτω 

26 μεγίστην η ηερϊ τον βίον ηαρεσχε τέχνη* οτι Λ ό νομί- 
(ων ίχειν την ηερϊ τον βίον τεχνην χαΐ Λ' αυτής έηε- 
γνωηέναι τίνα τέ έστιν άγα&ά ως προς την φύσιν και τίνα 
φαί/λα, ταράσσεται σφόδρα χαϊ των άγα&ών αύτψ παρόν- 
των καϊ των κακών, ίν τοις εμηροσ&εν ύηεμνησαμεν. 

278 λεκτίον ούν οτι εΐ μήτε ή των άγα&ων τε και κακών καΐ 
αδιάφορων ύηόστασις ομολογείται, ή τε ηερϊ τον βίον 
τέχνη τάχα μϊν %αϊ ανυπόστατος έστιν, εΐ δ^ καϊ^ύφεστά- 
ναι άο&είη κα^' ύηό&εσιν, ούδεμίαν ωφελειαν τοϊς (χου- 

3. ψαυΪΜΨ V, 21. τής οιη V, ΥΠΟΤΥΠΩΙΕΩΝ Γ. (Ρ"Ί98) 187 

ΟίΡ αντψβ ηαρέχ9$, τού^αντίο^ ^ί ταραχας ανψοίς ίμηοαϊ 
μΜγισ%ας, μάτην ωφρνωα^αί 9οηοΐ9ν αψ οΐ ίογμοΛίΜοί %άν 
%Λ λβγομίνφ η&ηίφ μερ^ί της ΉΐάΧαυβ*ίνης φΛοϋοφΙαβ. 

Τοααντα ηαϊ ηερί τον η&Μοΰ τάηου σνμμί%ρωβ «ς 279 
ί^ νψίθ9νηωσ9ί ύίδξ9λ&όψ%9ς , ίνταν&α η^ρίγράφομεν «αϊ & 
το %ρΙ%σψ ούνταγμα ηαΐ %ό ηάν των ΠυρρωνεΙων νηστν^ 
η»09ων αψί^νία^μα, ί%€ΐνο ίηΗηόντης. "'ο ση^ητίκός Λια 280 
9θ φίλάν&ρωμος είναί την των Λογματιχών οϊηαίν τβ ηαΐ 
ηρσηέτ9$αν χατά ύνναμιν Ιασ&αί Χογψ βούΧ^Λαι• %α&άη9ρ 
αδν οΐ των σωματιχων ηα&ων ϊατροί 9$άφορα %ατά μέγ9~ ιιι 
^0^ ίΚ^Οί βοη^ματα, ηαΐ τοΙς μίν αφοίρως ηβηον&όα$ 
τά οφοάρά τούτων ηροοάγονσι τοίς 9^ ηονφως τά ηονφό-- 
τ^ρα, *αΙ ο ΟΗεητίηός όντως Λίαφόρονς ίρωτά {%αΙ'\ ηα/τά 
Ισχνν λόγους, ηαΐ τοίς μίν ίμβρί&ίαι ηηΐ βντονως άνα- 281 
απ^υάζΒίν άνναμένοις το της οίηοεως των άογματίηων ηά- ία 
^νς Ιηϊ των αφϋρα τ'^ ηροηβτΒΐψ ΜΒηαηωμίνων χρήται, 
τοΙς Λ ηονφοτίροές ίηΐ των ίη/ηόΧαίον ηαΐ βνιατον ίχίν^ 
των τά της οΙησ$ως ηά&ος ηαΐ νηο ηονφοτίρων ηι&ανο^ 
τητων αναοΜυάζβΟ&αι ίνναμένωί^. Λίόηερ οτί μΙν ίμ^ 
βρι&Βίς ταΐς η$&ανότηθίΡ οτί Λ ηαΐ άμαυροτέρονς φαι-20 
νομίνονς ονη οί^ηΐ λόγους συν^ρωτίν ό άηό της ϋηέψΛως 
ορμώμενος, ΙηΙτηίβς, ως άρηουντας αύτω ηο^Λάη^ς ηρος 
το άνυ$ίν το ηροιαίμενον• 

1. %6 ίψΜπίοψ ¥&. 15. οίΐί^αΜς V. 18. σφο^ρλ V• 2ΕΞΤ0Τ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΜΠΙΑΤΙΚΟΤΣ, (Γ"'3Τ0"'371) 191 - 9/9 (^ /ύψ ηα&όΐου %ης οη^ηιτηής 9ν¥άμ•»ς χΐΗί^^ί 1*^^ 
της ηροαηησναης ίξβργααΐας ύηοάεάΒξΛταί, να μ^ν νιροι^χοι;- 
ρέί^ως να Λ ηαϊ ηατά Λίορισμοψ τύν. παρα%βίμέρω9^ φΛα^ 
ύοφίύρ ίητνηω&Λΐς * αηολβίηεναί Λ έίης ΜαΙ %ηρ ίηΐ ι^Λν 
χατα μέρος αντου χρήσα^ ΜάαΜ9ί$^ εΙς %ό μη^β Ιϋψ η^ρϊ & 
%ύν ηραγμάτωρ α$ί9ητομέ9^σνς μητβ τοίς ίαγματίκοίς α^- 
ταίροψτας ^ϋως ηροηΙη^Βίν. αλλ* ίη^Ι ηοΛίΧοφ^ νι χρημ» 8 
φίΐοαοφία, ί^ηαη ηρός το ηατά τάξιν ηαΐ οίφ ζητ6ΐ9 Αα- 
στοψ οΧί]τα η^ρΐ των ταύτης μβρων 9ιαΧαβ9ΐν. αντίκα γαρ 
οΐ μ^ μορομ^ρη άοηούοέΡ αντην νηοτΒ&Ηα&αι οΐ ά^ 9ί- ίο 
μ9ρή τι$βϊς 91 τρίμερη, ηα\ των ίψ μέρος νηοοτηοαμένωρ 
οΐ μ^¥ το φνοιηον οΐ 91 το η&$Μ0Ρ αλΧοί 9ί το Χογοίοψ 
νη^στησαντο, ηαΐ ωοαντως τωψ ηατά 9νά9α 9ία(ρούψτωψ 9 
οΐ μ\¥ ύς το φυσοίόν ηαΐ το λογιμοψ 9ί9ΐΧογ, οΐ 6^ ΒΪς 
το φυοοίορ ηαΐ η&$η6ν, οΐ 9ϊ Λς το ΧογΜΟψ ηα\ η&ίηόν * ι& 
οΐ μίν γάρ €ΐς τρία 9ια§ρονψτ8ς σνμφύνως •1ς το φυοίΛον 4 
%α\ λογίΜΟΡ χαΐ η&ΜΟΡ 9η]ρηηαοΐρ. φναΐΜΟψ μ^ οΰψ δ 
μόνον νηοστησαντο μέρος Θαλής τ« ηαΐ ^ΑναΙ$μένης ηαϊ ' 
^ΑναΙΙμαν9ρος *Εμη99οηΙής τ€ ηαΐ Παρμ9νί9ης %α\ Ήρα-" 
ιΛ$ηος, ίν θαΧης μίν χαΐ 'ΑναΙψένης ηαϊ ΆναξΙμαν-» 
9ρος %ατά ηάντας ηαϊ αναμφάέχτως, ο ί^ *Εμη%9ο%Χης 
ηαϊ Παρμ9ν19ης Κτί 9ί Ήράηλατος ον ηατά ηάντας• 
*£μηε9θΜλέα μίν γαρ 6 ΆρίοτοτέΧης φηοϊ ηρητον ^ητο^ β 
ρί»ην η^ηέη/ηέναί, ^ς άντίοτροφον ΒΪναί την 9ίαΧΛη9ίηην, 

τουτέστιν Ιοοστροφον, 9ιά το π^ρϊ την αντην νΧην ατρέ- 35 
φοα&αι, ως ηαϊ άντ!&€ον ο ηοιητης Ιφη τον *09ναοέα, 

1. 6] ^ Ο. 3. φιΙοσόφοΜ^ Ι», 19. 'Β^κΧίηοζ] οί• βοΐιΐβίβτ- 

βιμΙι^ ρ. 352, 192 (ΙΡ'"372) ΠΡΟυΟΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Α. &€ΐτ.ιιΐΑ(Ηβ 

οη9ρ ^ ΙαόΌ'εοτ* Παρμ9ν19ης ϋ (ηίη αν Λόξαι %ής 9ία- 

7 Χηί$ί%'η^ άηείρως ίχ^ίν, ίη^Ιπ^ρ ηάλίν ^Αριστ^ίΧης τον 
γτωρίμον αύτοΰ Ζήνωνα άίαλβητίηης ^χνΥ^^ ύη^ληφ^ν. 
ίζψΙ^ΒΗο 9^ ηάί ημι/ϊ ^Ηρα%Χ%ιτον , ά μη μόνον φυα$χ6ς 

* ίατίν αΧΙα χαΐ η&ίηος φιλόσοφος• ηλην οΐ μίν τσν φν9ΐ- 

8 %ξΛ μέρους ηροατάντ^ς βίσΐν οΐ9%, τον 9ί ιζ&ιηον μόνον 
ίη^μηΧ^Ηο Σφηράτης %ανά γ9 %ούς άλλους αύνου γνωρί- 
μους, ΒΪγ9 ηαΐ ό 3ΐ9νοφ£ν ίν ψοίς Ληομνημονεύμαοι ^ψ- 
^Λς φηοΐν άηαρν^Ισ&αί αυτόν το φυοίχόν ως ύτί^ρ ημάς 

10 Ηα&Βοτηηός ηαΐ μόνον σχόλαζαν τω ηϋ'ίηω ως ηρός ημάς 
οντί. νοιοιΤνοι^ αυτόν ο19€ ηαΐ ό Τιμών, Ιν οϊς φηοΐν 

Ιχ ό* αρα των άηίκΧινι Χαο1ξ,6ος ίννομοΧέοχης, 
τουτίοτίν άηό των φυσοαων ΙηΙ την η&$ηην &€ωρΙαν* 9ίό 
%αΙ ΙννομοΧέσχης ηροαέ&ηη^ν, ατΒ του η&ίΗον μέρους ο^- 

9 τος του η^ρΐ νόμων 9ίαλέγΒα&αι• ό μ^ γαρ Πλάτων 
ηαντός μέρους φΛοοοφΙας αύτω μβτα9ί9ωοιν, τον μϊν λο- 
γηίοΰ παρόαον η9ρΙ ορών %αΙ 9ίαίρέθ9ων ηαΐ ετυμολογίας 
ηάρΒίοηηταί ζητών, αη^ρ έατϊ λογίκά, του 9ί ή&ίχου οτι 

10 η9ρ\ αρετής ηαι ηολη^Ιας %α\ νόμων 9ιααηέητ€ταί, τον 
20 9^ φυοΜοΰ οτι ηαΙ ηερί ηόσμου τί ηαΐ "'η^ρΐ ζωογονίας 

ηαΐ ψυχής ηΒψιλοοόφηηΒν. ίν&€ν ηαΐ ό ΤΙμων αίτίαται 
τον Πλάτωνα έπΙ τω οΰτω χαλλωηΐζαν τον Σωχράτην 
πολλοίς μα9ημααίν* ^ γαρ φηΟί τον ούη έ&έλοντα μεΐναί 

11 η&οΧόγον. 9οηοΰσί 9^ ηατά τινας %αΙ οΐ άηό της Κυρψ- 
^νης μόνον άσηάζ^σ&αξ το η&ίηόν μέρος, ηαραηέμηΒίν 9^ 

το φυοιηόν ηαϊ το λογίκόν ως μη91ν ηρός το Βυ9αμ^νως 
βιοιΰν αυν$ργουντα• ηαιτοι η^ρηρέηΜ&αί τούτους ΙνίΟί 
ν^νομίηααν ϋ ων τό η&ιηόν 9ίαίρούοιν €ΐς τ« τόν η^ρΐ 
των αίρβτων ηαΐ φ$υητών τόηον ηαί €ΐς τόν ηβρί των 
»ηΛ&ων ηαΐ ίτί Βίς τόν ηβρί,των ηράξφων ηαΐ η9η τόν 
ηερί των αΙτΙων %α\ τηλενταϊον 9ΐς τόν ηβρί των ηΙοτΒων^ β. μύψος ακν. ιΐο Γβ οί. Κη•ο1ι« ρ. 207• 10• κα^ιση^χνβ Ο Η 
ρΓ Μ, μόψος ΟΛ. 11. *ο*ο£^^ο^ ό* αντον ΡΟν. 17. ξοον V. 
Οί, τ6 ό, 23• 4 €Λν, 2Θ« τόπον οιη £, ▼βηίοηί ίη(ο1ι( Ρίώηοία•. πίΛΐκίοβΉΙ* ΠΡ02 Λ0ΓΜΑτΐΚ0Υ2 Α. (Ρ^^ΤΒ) 193 

ί¥ 7ονν«ι^ γαρ ο ηερί ϋΛτΙη^ τόηος, φασίν, ίη τον φνοί- 
9θΰ μίρονς ίτνγχανβψ, ο Λί π9ρΙ ηιοτ^ωρ έη %σύ λογίχον• 
ΜοΙ *ΑρίιηΛΡ Λ 6 Χίος ου μοψοψ, ως φααί, ηα^γ/τ^ίτο την 12 
τ9 φνοίβην %αϊ Χ9γ9»ηψ &€ωρίαν ϋοά το άνωφ^ϋς χαΐ προς 
κακού τους (ρίΧοαοφούοιν ύηάρχβί^, άλλα χαΐ τον η&ίκον 6 
τόψ§ονς τινάς ονμηΛρίέγρΛφηί , κΛ&αηερ τον τ9 ηαραιν^-^^ 
τιηόν ηαΐ τότ νηο&^ίκον τόηοψ ' τοντονς γαρ βίς τίτ&ας 
ηαΐ ηα»9αγωγονς ' ηιητΒίν , άρκΜίν ί^ προς το μακαρίης 
βαίναί τον οίκαονντα μ^ν προς άρβτην λογον, άπαΧλ^^ 
^ρίονντα <Ι& κακίας, κ9^ατρ$χοντα ί^ των μεταξύ τούτων, ίο 
ηερϊ α οΐ ηολλοϊ πτοη&ίντβς κακοίαιμονοναίν• π9ρ\ ϋ 13 
%ο Ιύγίωάν κατην€χ&ηο»ν μίρος οΐ ηΛρΙ Ιίαν&οϋην καΐ 
^Αλφνον κάϊ Ενβονλϋην κα\ Βρνοωνα /ίιονναόίωρόν τ€ 
και Εν^ίημον [θονρίΟί, ύν μίμνηται '"«α# ο Πλάτων 
έν τω Έν&νάημφ]. των ϋ 9ψ9ρη την ψίλοσοφίαν 14 

νποοτηοαμέτων Ξενοφάνης μϊν 6 Κολοφωνιος το φνοικον 
άμα καΛ Χογέκόν, ως φαοί τιν^ς, μετηρχβτο , Αρχέλαος δί 
6 ^Α&ηψΰϋύς το φνοικον καϊ η&ίηον' μφ&' ού τινίς καΐ 
τον ^Εηίκονροψ τάττονοιν ως καΐ την λογίκην &€ωρΙαν 
ίκβάλλοντα. άλλοι 9ϊ ήσαν οι φαοί μη κοινώς αντόν την 15 
ίογίκην π(Λρητήο&α$, μόνην Λί την των στωικών ^ ωοτβ 
Λννάμβί τριμβρη πάλιν άπολβίπίΐν την φιλοσοφίαν• άνα-^ 
ψίρεται Λ νπό τανων δόξα, κα&ο καΐ 6 ΣωτΙων μεμαρτύ-- 
9ηκ€ν, ύς τους άπό '^ης Κνρηνης ως λέγοντας η&ικόν τι 
»α1 λογικον φιλοσοφίας ύναι μέρος. πλην ούτοι βύν 1β 

ίλλιηως άν^ατρΰ^φϋ'αι δοκονοιν, έντελέοτΒρον δί παρά τού- 
τους οΐ Βίποντης της φιλοσοφίας το μέν τι είναι φνοικον 
το ίί η&ικον το δ^ λογικόν* ων δννάμει μίν Πλάτων 
εστίν άρ'ριγος, περϊ πολλών μϊν φνσιχών [περί] πολλών 
δ^ ηθικών ουκ ολίγων δΐ λογικών διαλεχ&εΐς' ^ητότατα^ 2. Ικ οιη £^ 3• Λ 001 ΓΑ. 5. φίΧοαόφοις €Η. 7. τίτ&ασο9 
^% τίζ&ας αν €9Λ• Α% Ιοαυβικίί ηϋοηβ οί. Ι•βΙ)Γ8ίαιη Αγ»!. βΙαιΙ* ρ. 210. 

8. ά^ιχβΐσ^α» Ι». ΐΟ.^οΐ' Ο». 13. β^ίαωνα ΟΗ. 17. άρΧαο^ V. 

19. »βΙ] ίΐαί αυτοψί 20. €Μΐβ^ 21. μοη/ι^ Γ. 26. αναστρο- 

φέα* α 

%χ/. Αηρ. 1 3 194 (Ρ "374) ΠΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ! Α. «άτ.πΐίΐΛβ 

Λ^ οΐ η€ρΙ τον Ξβ^οηράτ^/^ ηαΐ θΙ άηό τού η^οοίάτου ετι 

17 άί οΐ άηό της στοάς εχονταί τηο99 της 9ίαίρέα€ως• ίψ&ένύε 
άηί&άρως ομοίούοί τη¥ ψίλοσοφίαψ ηαγαάρηφ άλω^^ ϊνα 
ττ] μϊν νψηλότΐ]%ί των φντύψ βΐχάζηταί το φνβίΛΟΨ, τω 

5 &^ ψοατίμψ τών "Ήαρηύρ το η&ιηον, τ^ 91 οχυρίτητι %ύν 

18 τεηιΑν το Χογίχον. οι 8^ ωψ φααΐν αντην είναι παραηλη- 
Οίον' ίφκ8ΐ γαρ τ^ μίν λίκι&ω^ ^ν τίνες ΐ'βοννον ύηαρ- 
χείν λεγοναι, τα η&ιηά^ τω ϋ ίενκω, δ ίή ψροφη 
ίοτί τ^ς λεηί'&ον, τα φνοίΜα, τφ ίε ίξω&βν οατραηωδεί τα 

19 λογιηά. 6 &^ Ποσείδωνιος^ έηεΐ τα μίν /Λέρη της φίΧοαο- 
φίας άχωριοτά ίοτιψ αλλήλων , τα 9^ φυτά των Μκχρηων 
^ερα &εωρείταί ηαΐ τα τείχη των φυτών Μβχώρ$σταε, ζύψ 
μάλλον εΐηαζειν ηξίου την φιλοσοφίαν, αϊματι μ^ ηαϊ 
<ίαρ& το φυοίκόν, όοτεοίς άί καΐ νευροις το λογηιον, φνχ^ 

15 9^ το η&ίΜν. 

20 ^ΑλΙά γαρ τρίμερους ούσης της φιλοσοφίας οΐ μίν 
τίρωτον μέρος τάττουοί το φυσιηον, ίηεϊ Μβϊ χρονψ μΙν 
πρεοβυτάτη ίβτϊν η ηερϊ την φυσίκην ηραγματεΐα ο!ς κα\ 
μέχρι νυν τους πρώτους φάοοοφησαντας φυοίκούς «αλ«ι- 

^α&αι, τάξει 9ε, οτι ηρωτον άρμοττει ηερΙ των όλων 9ια^ 
λαβείν %αϊ τότε ηερϊ των έη «ίι^οι/β ηαΙ τάνϋ-ρείηον σ»/- 

21 ητεσ&άι. οΐ 9^ άηο των η&ηωίν ηατηρξαντο ώς αναγ- 
καιοτέρων ηαι ηρός ευ9αίμονΙαν ίηειγόντων, ηα^ παΐ 
ο Σωηράτης ηαρηγγελλε μη91ν άλλο ζητεϊν εΐ μη 

25 δττ« τοί Ιν μεγάροισι χακόν τ αγαθόν τε τέτνχται. 

22 οι 9ί 'Εηιχούρειοι άηό των λογιχων εΙοβάλλουσι$^* τα 
γαρ ηανονιχά ηρώτον έπι&εωρούσιν , ηερί τε εναργών κα) 
ά9ηλιων χαϊ των τούτοις άχολου&ων ηοιοΰνται την ύφηγη- 
οιν. οΐ 9ί άηό της στοάς χαι αύτοΙ άρχειν μεν φασι τα 

Μ)λογι$ιά, 9ευτερενειν 9^ τα η&ιχά, τελευταία 9^ τετάχάαι 1., ξΛΨΟΜ^άΐη Ρν. 2. έρ&α* Ο, Ι9θ4ρ4» Α, ί^^ψ ϋ #0. 

3. άπί>^ψως Μβηββίοβ &(1 Ο. Ι•. 7 40, ονκ άηί&όψως Χ, αώηοάΜΐη 
μτοΐΜΐΙ{Ηΐ€τ Η. ςυίώιί }ι«^«μ3«? 7. λαήΦω 6( 9. Χχηύ&ω) €. 

20. άρμόττηψ V. 23. ίη§στώτ»ψ ΘΥ, ίχιστώντων ΟΤΗΧ, ψΛοε ρή- 
Ιίηίαηί Η. 26. όττ»] Οα. 4 392. ιηβΐΜοβνΐΙ. ΠΤ02 ^ΟΓΜΑΤIΚΟΥΣ Α. {Ρ'"37δ) 195 

%ά φυοοίά. ηρύτοψ γαρ άβξρ Μ4»τηοφαλια^αί τον ψϋΰψ €ΐς 23 
^νσάηιρονστο^ "'τύν ηαραΜομέψωψ φνλαηην, οχυρωτιηον 
η ΒΪναί της &ίαροίας τορ ύιαΙ^κτίΜον τρηορ' Λφύτερον ϋ 
νηοχράφορ την η&§κηψ &$ωρίαρ προς ββλτίωβίν των η&άν' 
ώα'νάντος γαρ η ηαραίοχη ταύτης ίπΐ ηροϋηοηΜίμένη τγ] 5 
Αο^^Μΐ; ύνψάμΛΐ • τ^λ^υταίαν Λ ΙηάγΒΐν την φυοίχην ^««1 
ρίβν &€ίστίρα γαρ ίοτί ηαΐ βα&υτέρας ά^ίταί της ίηί^ 
οτάσεως. 

Ταύτα ρΛν ηαϊ οντοι* ημΛϊς 9^ το μίν άχρίβίς έν 24 
τω ηράγματι τα νυν ου σχεητόμΒ&α, ίχ^ϊνο ϋ φαμ§ν ως ^^ 
ίήϊβρ έν ηαντϊ μίρει φίλοσοφίας ζητητέον ίστί τάλη&ές, 
ηρο ηαντος Λϊ τάς αρχάς ηα\ τους τρόηονί της νοι/τοι; 
ίίαγνυίοεως ίχειν ηιοτονς• 6 όβ γε Χύγιηος τοηος την ηερϊ 
τύν %ρηηρίων ηαΐ των αηοάείξεων &9ωρίαν ηορμϊχεν* 
άηό τοι^ι; αρα ηοιητέον έατίν ημίν την άρχην. παϊ ίνα 25 
ενέψοίος γένηταί ηρος τονς Λογματίχονς η ζητηοίς, ίηεΐ 
τα μεν έναργη Λα ηρηηρίον τίνος αντό&εν γνωριζεο^αι 
ύοηεί, τα Λ ά&ηλα Λα σημειω^ ηαΐ άηοίβίξεων ηατά την 
αηο των εναργών μετάβααιν φχνεύεο&αι, ταξεί σπετετεί^ 
μβ&α ψερωτον μίν ηερί του εΐ εστί τι ηρηηρίον των αντο-' ^ 
&εν Νοτ' αϊα•9ηαεν η ίίάνοιαν ηροαηαητόντων, το ά^ μετά 
'ίοντο ηερΙ του εΐ εττι ύημειωτίχός η ά^εο^βίκτίπός των 
(ΐδηΐωψ τρσηος» οΐμαί γαρ ως τούτων άναίρε&έντων σύίε^ 26 
μία ετί ηαταλείψΰ-ηαεταί ζητηοις ηερί του 9εΙν 4ηεχείν άτε 
μήτε έν τους ηροφανίοί μήτε ίν τοΙς αννεσηίασμενοίς ευ- 25 
ρίοηομενου τίνος άλη&ους• αρχίτω ουν ο ηερΙ του ηρίτη^ 
ρίον λόγος, ύεύ παί ηάντων των της ηαταλήψεως τροηων 
ηερίεΉτηίος είναί ίοη€ΐ. 

^Η ηερϊ του ηρνεηρίου ζητηαις ου μόνον Λα το φυαεί 27 
ψίλάΧη&ες ζωον είναι τον αν&ρωηον, άλλα καϊ Λα το τάς 3ο 
γ^νίχωτάτας της ψιΧοοοφίας αίρίσείς η€ρΙ των χυρίωτάτων 
βραβεύειν, ηάσίν ίοτί ηζριμάχητος* η γαρ το μέγα χαϊ 1. 9α €»ν. 9. μϊψ\ 6ϊ €ΛΧ: 20. μϊψ ΟΤίί Ι.. 21. ηροση^- 
νΐοηξύψ χ; ηρνπιητοτΕ^ίψ οβ^βη. 28. η^ρίΚψιτίΜο^ ΡΟν, 29. η οιη €. 

13 * 196 (|Γ'"376) ΠΡΟΣ ^ΟΓΜΑΤIΚΟΥΣ Α. α<1ν. ιηβΛβ 

ΌΒμψον τάψ δογματικών αύχημα άναίρεϊσ&αί άρδην βΒ^αα, 
μηδενός βνρίσχομένου ηανόνος της ηατ αλη&€ΐαν των 
πραγμάτων νπάρξΒως, η άνάηαλίν ως ηροηετεϊς έλίγχεαϋ'αί 
τονς σχΒητικούς ηαϊ της ποινής ηίστεως χαταιτολμ/ησαντας, 
& ίάν 'ψαίνηταί τι το δννάμενον ημάς έηϊ την της αλη&βίας 
ηατάληίριν οάηγεϊν, ηαϊ γαρ αχέτλιον εΐ τα μίν ίητός 
κριτήρια "'μετά ηάσης οηονδης άναζητηοομεν , οίον κα- 
νόνας καϊ διαβητας ατα&μία τε καϊ τρντάνας, το όΐ έν 
ημίν χσ} τοντων αντων δοκιμαοτικόν είναι δοκούν πα- 

28 ρησομεν. τάξει τοίνυν ως αν περϊ των οΧων οναης της 
οκέψεως άναΐαβοντες, Ιπεϊ δύο μέρη έμφέρεται τη ηροτα^ 
οει, τό τε κριτηριον καϊ η άλη&εια, ίν μέρει τον ηερ\ 
έηατερον τούτων λογον ηοιηοομε^α^ %αΙ οτϊ μ^ν έ^γητι- 
κως ύηοδεικνύντες ηοααχώς λέγεται τό ^ιριτηριον καϊ η 

15 αλήθεια, χαι τίνα ποτ^ κατά τονς δογματικούς είχε φύαιν, 
ότ^ δ^ καϊ άηορητικωτερον σκεπτόμενοι εΐ δύναται τι τού- 
των νπάρχειν. 

29 ^ίντικα τοίνυν τό κριτηριον (άρκτέον γαρ άηό τού- 
τον) λέγεται πρώτον μΙν δίχως, κα&^ §να μίν τρόπον ω 

τα προαίχοντες τα μϊν ποιονμεν τα δϊ ουδαμώς, κα&' ^ερον 
δί φ προϋεχοντες τα μΙν νπάρχειν φαμϊν τα δϊ μη 
νπάρχειν καϊ ταντϊ μϊν άλη&η κα&εοτάναι ταντϊ δϊ ψενδη. 
£ν τό μϊν πρότερον έν τοίς περί της σκεπτικής αγωγής 

30 Ιξε&εμε&α' χατ' «να/κΐ'/ΐ' γαρ ίδει τόν άπορητικως φάο^ 
35 σοφονντα , μη εΙς τό παντελϊς άνενεργητον οντά καϊ Ιν 

ταϊς κατά τόν βιον πρόξεσιν απρακτον, ίχειν τι κριτηριον 
αίρεσεως α μα καϊ φνγής, τοντεστι τό φαινόμενον , κα&ως 
καϊ ό Τιμών μεμαρτύρηκεν εΙπων 

άλλα τ6 φαινόμίνον ηαντϊ σ&ένει^ ονηίρ &ν Ιλ^. 

31 το δ* Ηερον, λέγω δϊ τό περϊ της νψ9αρξεως καΐ περϊ ον 8. στά&μΐΜ ΟΗΥ. τριτάνας Ου. 9. βοχψαοτών Ο. βοκονν 

οίη €Η, 13. ^χατ^ρωρ Ι». *αΙ οιη Η. 19. ηρώτως η όιχως (^Λλ': 
ΟΟΓΓ 0Ι6&ΠΙ18. βί Η ρήτηητη Η(ηΗηίη. 20. τά μίψ — 21. ηοοσί- 

χοψπς οιη €Η. 23. τής οπι Ο. • 29. πάντ^^ 6( οί)ΐ«ρ? 30. «ο 

ροβ( 9^ οιη £. ιπβίκββνΐΐ. ΠΡ02 ΛΟΓ1ΚΟΎ2 Α. (Ρ "377) 197 

τα ¥νψ αΜΘητόμβ&α, λίγ$ο&α§ 9ο%βΙ ^(ιχως, ηοί^ως τβ «αϊ 
ιϋως %α\ Ι8ίαιτατξ$. ηοίνως μϊψ γαρ πάν μέτρορ ηαταλη- 
ψΜως^ Μα&* δ σημαίνόμΒψον ηαΐ τα φυοιχά ηριτηρία ταυ- 
^νε νί^^^^^ ^ν^ ^ουηγορίας, οίον οραας αηοη γβύοίς' 
ι&ίως άί ηάν μέτρον ηαταληφε^^ς ιεχνίκόν, Ηα&* δ ηήχνν 32 
μίν ηαί ζνγόν χαϊ ηανόνα »αΙ διαβη%ην ίίηοί τις αν «ρι* 
τηρια^ ηαρόύον έβτΐ τ^χνίπα, την ύί δραοιν ηαϊ την άκοην 
χβ< Μα&όλον τα λοίηά κο$νά τάν αία&ητηρίων , φνοιηην 
έχοντα την Ματασηινην, ονάαμώς' ΙάίαίτΒρον ύί ηάν μέ- 33 
τρον Ματαληψβως "'άόηλον ηράγματοζ^ ηα&* δ τα μϊν βίω- ίο 
τιια 9ν%ετ4 λίγβταί ηρνρηρία, μόνα ά^ τα λογίπά «α) άηερ 
οί ίογματίχοϊ τάν ψίλοοόφων ηαρασάγονα ηρός την της 
αλη&βίας βνρβΌίν, ηολλαχώς 9η λεγομένου τον ηρίτηρίον, 34 
ηρόηβηαι πάλιν το 0Ηίητ9α&αι ηροηγονμένωβ μίν ηΒρΙ 
τούλαγιηον ηαϊ παρά τοϊς φίλοαόφοίς &ρνλονμένον, ηατ ίηα^ ι» 
ΐίολού^μα ό^ ηαΐ η^ρΐ έηάατον των ηατά τον βίον. πά- 35 
ρβοτι μίντοί ηαΐ το Χογιηδν τούτο νηοίίαίρβϊσ&αί , λέγον- 
τας τύ μέψ τι βϊναί ηρηηρίον »ς ύφ ου, το δΐ ως 9$ ού, 
το Λ ως προαβολη ηαϊ σχέοις, ύφ* ού μϊν ως άν&ρίοπος, 
όί* ού Λ ως αΐσ&ηοίς, το 9ΰ τρίτον ως η προσβολή τηςτί) 
φανταοίας» δν γαρ τρόπον ίν τη των βαρέων ηαϊ ηονφων 36 
ίξβτάοβί τρία έοτϊ κρίτήρια, δ τ€ ζνγοοτάτης %αϊ ο ζυγός 
χαΐ η τον ζυγού &έαίς, τούτων Ά ο μ^ν ζνγοοτάτης ηρι- 
τήρισν ην το ύφ* ού,- ό Λ ζυγός το δι ον, ή ϋ &έθίς τοΰ 
ζνγον ως οχέας^ ηαΐ πάλιν δν τρόπον προς την των βι/-^» 
&€ίύν χαΐ ατρββλων δίάχρίαν τεχνίτου τε χαι κανόνος «αι 
της τοντικ; προσβολής ίστί χρβί», ηατά τα αυτά χαΐ Ιν 
φιλοοοφια προς τήν των άλη&ων τ€ χαΐ ψβυδων διαγνωοιν 
ίίόμβ^α των προΕίρημένων ήμίν τριών κριτηρίων^ ηαϊ 37 
ίθί»ε τω μίν ζυγοστάτη ή τέητονι ο άν&ρωπος, ύφ* ον 3ο 
γίν$ταί ή ηρίσις, τω δ^ ζνγω καϊ κανόνι ή αίο&ηοίς κάϊ ή 
διάνοια, δι ής γίνεται τα τής κρίσεως, τη δ^ οχέσ€ΐ των 

2. ηάν το μέτ^ον ρΓ Η. 12. <ίς ΟΆΧ, 19. προβολή ΓΑ. ΐηίΐιί' 

(οΐϋΐη Ιιοο «ροσβολη — 21. φαψτααίας βριιπιιιη ιτίΗΰΙιΐΓ ιηαίΒπθυιηςιιΐ' 
ηηο ηα&' ο. οΓ. $ 261. 21. τρόπον οιη Ο. 24. το Οι] τοϋ δί Ο. 198 (Ρ '"378) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. β4τ. ηβΐΐλβ 

ηρο6ίρημέ$^ων οργάνων η ηροσβολη ^ης φαν%αοΐΛς, ηα&* 7}ρ 
6 ΰίρ&ρωηοβ ίπίβάλλ€να$ ηρΙψ$ίν. 

*Αλλά η9ρΙ μΐρ ηραηρίον %αν%α άναγηαΐον ^ψ έηΐ 

38 τσν ηαρόντος ηρολαββίν τηψ 9ϊ άλ'η^Βίαν οίονναί ^ινες, 
&καί /ιαΑισνα οί άηό τ^$ στοάς, 9ΐ(χφίρΒΐ¥ ταλη^ονς πατά 

τρΒϊς τρόηονς, Όυσια τβ ηαϊ ανστάοβί %αϊ δυνάμει, οναία 
μίψ ηαρόοον η μ^ άΧηδ'ΜΜίί σάμά ί9%4, η Ά άλη&^ς 
άσωμαην ύηήρχ^ν. %αι €ΐΗΟτως, φαυιν* τον%ϊ μίν γαρ 
αξίωμα ίοτί, το ί^ αξίωμα λβίίτον, τά ί^ λβκτόν άσωμα- 
10 τοψ, άνάηαλα^ άί ιξ άλι^&^ία αώμά Ιστι παρό^ορ έηιστημί] 

39 ηάντων άλη&ων άηοφαντίηη άοκ9ΐ τνγχάρ99Τ, πάαα ϋ έπι-- 
στη μη ηως έ'χον ίστιν ηγ^μονικοψ , ωση^ρ %α\ η πώς 
έχουσα χεϊρ ηνγμη νοείται ' το άί ηγΈμον$ΗΟψ "'σώμα «ατοί 
τούτους ύπηργ^€ρ ' τοίνυν καϊ ή άλη&€ΐα ηατά γένος ϊσται 

40 σωματιπη. συστάσβι ϋ ηα&όσον το μίν άΧη^ς ως μο- 
νόαϋς τ$ χαι άηλονν την φνοιν ν^νοηται, οϊον έηϊ του 
ηαροντος το "ημέρα ίστίρ*' «αϊ το *Ίγω 9ίαΧέγοβΛαί\ η ίε 
αλη&εία ως αν έπιστί^μη ηα&εοτηκυία τουναντίον σνστη- 
ματιηη τε %αϊ ηΧειονων α&ροίομα τυγχάνειν νη^ίληηταί. 

41 ω ουν λόγω ετερόν τι έατιν ο άημος χιχΐ ^ερον 6 ηοϋτης, 
ΐίαΐ ίήμος μίν το έ% ηολΧων ηοληων άθροισμα ηολίτης 
Λ ο εΙς, τω αύτψ λόγω διενηνοχεν η άλη9^εια του άλη- 
&οΰς, ηαϊ ωμοίωται ή μϊν άλη&εια τφ 9ημψ το Λ άλη- 

, ιί^^β τω ηολίττ/ , Λα το την μίν είναι συστηματί%ιην το 

42 Λ απλούν, δυνάμει Λ ταύτα αλλήλων πεχωρισται, έπεϊ 
το μϊν άλη&Ις ου πάντως επιστήμης εϊχ9το {%αϊ γαρ ο 
φαύλος ιμΛ ο νηπιος %αϊ 6 μεμηνως λέγει μέν ηατέ τι 
αλη&ές, ουκ έχει Λ έπιοτημην άλη&σύς), η Λ άΧη&ειά 
ηατ ίηιοτημην &εωρειται. ο&εν ηαϊ α ίίχων ταντην σοφός 

3οέστιν (έπιατημην γαρ εϊχεν αληθών) παϊ ονποτε φεύδε- 
δεται^ καν ψεύδος λέγί] , δια το μη άηό ίΜπης άλΧ άηό 

43 αστ«/α£ αυτό δια&έσεως προφέρεσ&αι* κα^ά γαρ ο περϊ 
της τού ηάμνοντος σωτηρίας ψευδός τι λέγων Ιατρός, «αϊ 

υ. νηοψανχίχη α Ι8. ανανατΜη α 19. νχ§4λέ*τ<ι$ α 

22« η ΌΓΛ Ιμ, π>8ΐΜΜνυ. ΠΡΟΣ λογικούς Α. {Ρ'"379) 199 

ίηαγγύΐάμβ^ς %ι άωσβίΡ μη Μσνς ϋ, φενίος μέν νι 
\ίγ€%,.^ ιρ9ύά^αί ϋ {ηρός γαρ τηψ %ον έπίσ%ατουμέΡον « 
α9Λ%ψ^ρΙαν αυ9ψ το %οηύ%ο λαμβάψΒί την οοΗϊφοράν), ηαΐ 
ως όΙ αρ$9το$ τύρ ατρατηγοψ ηρος εύ^μίαψ των νηο- 
ταττομ4ψωψ οντοϊς στ(^ίω%ων ηολλάηίς ίη§ϋ%<^λας αηο^ 
σνμμίτχΐάωψ ηόΙ$ωτ ηαραθΜ8υασάΐί§€Ρ0$ ^εύάος μέψ νι 2<- 
γαυαατ^ ου ψΒνόοψταί ϋ Αα νο μη άηό ηονηράς γψώμης 
τούτο ηοίθί¥, »α1 οψ τροηοψ ψραμματΜος σολοίΜίσμον νι- 44 
&9ΐς νηό9ο»γμα οολοίΜομόν μ^ ηροφέρεταίρ ον σολοιχιίβ* 
α {ον γάρ ηαρά άη^μ^ιαν τον όρ^άον λόχου τούτο ηάβχΒί), ιυ 
Μ#β ΜΛέ ο ^"οοψός, τουτέοτίΡ ο την του άλη&ονς έαίοτη- 
μην ίχ^^ί ίρ*^ μ^ 9$οτ9 ψεύΛος, ψούαεταί ^ί ούάέηοτε 
9ίά το μη ίχβίν την χνωμην ψ¥ί9ε$ συγΛατατί&Βμένην. 
οτι γάρ, φαοίν, άηο της δία&έύεως %ίχϊ ονη άηό ψίλής 45 
της ιτροψοράς ηριτέον ίοτϊ τον ψευάό/ίΜνον , ηύρεατί μα^ ι& 
&6ΐν ίη τύν τ9&ηαομέν(ύν ύηοί^ίγμάτων* τυμβωρύχος 
γάρ λεγηάί %α\ ο ίηΐ τψ -^ίΜυλούοίν τους νβΜρους τούτο 
ηράττων ηαϊ ό τύμβους τοίς ψ^ηροϊς ορυττων * άλΧ ο μ^ν 
ηρύτος χοΧάζ^ταί ως άηό %α»ής άία&έσβως τούτο ηράοοων, 
ο Λ ίουτορος ΜαΙ μέΟ&όν λαμβάνει της ύηηρεοίας ίίά^ 
την άντ$Μ€έμ9την ίύτίαν• ηροφαν^ς τοίνυν ίοτϊν οτί «α# 
το ^$ύ9ος λέγείρ τον φεν^ΒΟ&αί ηατά ηολύ ίίενηνοχεν, η 
το μ^ν άηό άατείας γίνεταί γνώμης, τό 9ί ψευδ^ο&αι άηο 
ηονηράς» 

Ταύτα ηαί ηορϊ της άλη&είας ηατά τινας ^^ροαηοίόν- 4β 
τες, άηολού&ως κΰΛ την γενομένην τοϊς δογματηιοίς φίλο- 
οόφοίβ ίιάοτααιν ηερϊ τού χρατηρίου σηοηωμεν' άναγηη 
γάρ ίστι ζητούντας ηερϊ της τούτου ύηάρίεως οννεηί^εω" 
ρΒϊν ηαΐ ο τι εστίν, ηολΧαϊ μϊν ούν ηαΙ ηοιηΐλαι άίαίρέ- 47 
ΟΦίς φέρονται %ατά τόν τρόηον' άΛΧ ημίν άηοχρη ηρός 3» 
το ηαρον λέγειν οτί οί μίν άνβϊΧον τό κριτηριον οΐ ϋ 
άηέλαίον. ηαΐ των ά^ιολοίόντων τρεϊς αΐ οψωτάτω γεγο- 

3. τό οιη α δΜΛλααάμ§Ρθ* νχ. 9. μ^ψ οιη Ζ<. 12. χρ^ΰδί- 
τα* Γ. 15. π^ϋφο^ (Χ το €Λ, 22. ^ιυ^Η £κ 25. η^οοΛο- 
Μόπίς Γ. 30. τοινο9? 200 (Ρ "'380) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. βαν. αι&ιΐιβ 

ναοί ϋτάοΒίς' οΐ μίρ γάρ Ιν λόχψ τοϋ%ο άηέλίηΜ^, οΐ ^ί 
4%^ν ταϊς αλόγας ίψ^ργ^ίαις, οΐ ό^ Ιν άμφοτέροίζ. ιμΙ 9ι^ 
άν^ίΧον μϊν αυτό ΞΒ^^οφά^ης 7« ο Κολοφωηος «α) 3^νίά- 
9ης 6 Κορίν&ίος ηαΐ *Ανάχαροίς 6 Σκύ&ης χαΐ Πρωταγό- 
δρας χα! /Ιίοννϋοδίηρος , ήρός όί τούτοις Γοργίας ο Αλοψ- 
τίρος παϊ Μητρόάωρος ο Χίος Μαϊ ^ΑνάΙαρχος ο ευ^αίμο- 
νι%ος %αΙ Μονψος ο ηνων.' έψ %ού%θίς δε είοι χαι οΐ 

49 απο %ιίς αηέφεως• ^ν Ξ^^οφάνης μΙν %ατά τίψας εΐηων 
ηά^τα άκΜαληητα ίηι ταύ%ης ίρτί τής φοράς, έν οίς 

10 γράφβί 

"'χαΐ τό μέν ονν σαφές ον τις άνηρ ιόα^, ούϋ τις εσται 
ίϊδώς αμφϊ &£ών τ€ χαΐ ασοα λίγω ηερί τιάντων* 
ύ γάρ χαΐ τα μάλιστα τνχοι τίτίλισμίνον έίπων^ 
αυτός όμως ονχ οίδί^ δόχος ό^ Ιηϊ ηασι τίτνχτοΛ, 

50 δια τοντωρ γάρ οαφϊς μϊ¥ ίοιχε λέγβέ¥ τάλη^Ις ηαΐ το 
γνάρίμον, χα&6 ηαϊ λέγεταί 

αηΧονς 6 μν&ος της άληθ-ίίας ίφν, 

άνδρα δ^ τον αν&ρωηον, τφ ώδίχψ χαναχρωμενος αψτΐ 
του γένους ' είδος γάρ άν&ραίηου χα&έοτηχεψ ο άψηρ. 

90 συνήψες δ^ ίστι τοντψ χρηο&οί τω τρόηφ της_φράσεως 

χαΐ ^Ιηηοχράτεί, όταν λεγί] '^γυνή άμφίδεζίος ου γίνεται", 

τουτεστ$ &ηλεία ίν τοίς δβξιοις μερεοι νης μήτρας ου σι/- 

νίσταταί. άμφϊ &εών δ^ ύηοδειγματιχως ηερι χίνος των 

61 άδηλων, δοχον δί την δοχησιν χαΐ την δόξαν. ωστετοέού-- 

35 τον εϊναι χατά ίξάηλωσιν το ύη αι^ον ΪΒγόμενον '\ό μίν 

ουν άλη&ίς χαΐ γνωριμον ού&ε)ς άν&ρωηος οίδε, τό γε 

έν τοις άδηλοίς ηράγμασιν' ηαν γάρ έχ τύχης έηφάΧΧψι 

τούτω, όμως ούχ οίδεν οτι ίηιβεβΧηχεν αύτω, άΧΧ οίεται 

52 χαϊ δοχ€ϊ.*' ωσηερ γάρ εΐ έν ζοφερω οΐχηματι χαϊ ηοΧΧά 

3ϋ ίχοντι χειμηΧια ύηο&οίμΒΰ-ά τινας χρυοόν ζητούντας^ υηο^ 
ηεσεΐται διότι έ'ιιααϊος μΙν τούτων Χεψόμενός τίνος των 5. /οργίας ψλιοηϊνος Χ. 8. ίΐπών κατά ηνας ΓΗ. 0. ίστη ΑΓ. 
11. ΗαΙ το] ίτ. 14 Κηηΐ. 12. 23. Ιίμφί&4ωρ ΟΗΥ. 14. αντο V. 

17. αίίΧονς] Κηηρίιΐ. ΡΙιοϋΠ. 472. 21. γυνή] Αρ(ιοΐΊ9ηι. 7 43. 

29. */] οΐ €7ίν. πΜίΙκο• Υϋ. ΠΡ03 λογικούς Α. (Ρ "'3β1) 201 

έν τψ οΐπίΐμαχί ΐίίψέψων οίηοίχαί τον χρυαον άιίράχ&αι^ 
ούΟΜίς α αν%ύ^ ίίηαί η^ηΒίομίνος οτι τψ χρνσώ ηΒ^ιέ- 
η9θΒ, ΜΨ μάλίοτα τνχ^ι %συ%φ η$ρίη€η%ω%9ίς , ύά€ χα) €ΐς 
%€ντσρΙ %οψ ηοαμον ΛσηΒρ τινά μίγηψ οΖχο^ ηαρηΧ^Β 
992^ος φάοαόφ^ν Μ την της άλη&αας ζήτηοιν, ης τον & 
λο^θμ^ψον βΙκός ίσην αηεστΗν οτί βύϋτόχηοβν. 

Ούτος $ύψ 9η ον φηοίν ΜΪναί ηρίνήριον άλη&βίας 9ίά 
το '^μηΛίψ είναί καταληητόν ίν τη φνσΒίτων ζητουμένων 
Ξ^ΨΛαάης όί 6 Κορίν&ίος, ον %αΙ /ίημοηρηος μέμνηταί, 53 
ηάψτ' βΐηων ψη^, %αϊ ηάοαν φαντααίαν ηαΐ ίόξαν ^βι;- μι 
δΜΟ^αί, ΛαΙ έ» τού μη οντος ηάν το γανομβψον γίνεσ&αί, 
ηαί 4ΐς το μη ον ηάν το φ&εέρόμβνον φ&ίίρ^α&αί, άυνά- 
μ€Λ της ηύτης ίχβταί τψ Ξ^οφάνα οτάϋ€ως> μη οντος 54 
γά^ τίνος άλη&ονς %ατά διαφοραν τον ψεύίονς, άλλα 
ηάντην φβνόύν όντων ηαϊ 9ίά τοΰτο όηαταΧηητων, ούδϊ ι& 
δέΛίαρηΛον τι τούτων ίοται ηραηρίον. το 9* οτι ηάντα 
έστΙ φ9υ9η ηαϊ 9ία τοντο ακατάληπτα , ον9^ 9ίαηρίτίΗον 
τσύτ99ν ίοται ίίρηηρίον, 9Βί%ννται 1% της των αίο&ηο^ων 
άίΒβολής' ύ γαρ το έηαναβββηηός κρηηρίον ηάντων 
τύν ηραγμάτων έοτϊ 'φ9ν9ίς, ίξ ανάγηης καΐ ηάντα ίοτΐ 2ο 
ψ€υ9η• το 9έ γ€ έηαναβββηηος ηραηρων ηάντων των 
ηραγμάτων €ΐαΙν αί αΙσ&ηοΒίς, ηαΐ 9%1%νννται ψβυ9€ϊς' 
ηάντα άρα τα πράγματα έοτι ψΒν9η. 

ΚαΙ *Ανάχαροις^ ως φααίν^ 6 Σηύ&ης ηάοης τέχνης 55 
τι^ν ηρηξΜην ηατάληψίν άναιρΒϊ^ οφο9ρα τβ έηιτψα τοΙς ^5 
"ΜΚλη9$> ταντην άηολΒίηονοίν * τίς γαρ ίστί, φηοίν, ο 
ιαρίνων τι τίχνίπώς; αρά γε 6 Ι9ίωτης η 6 τεχνίτης $ αλλ* /- 
ίαωτην μεν ουη αν εϊηοίμεν ' ηεηηρωταί γαρ ηρός τήν 
χνωοιν των τεχνικών ί9ίωμάτων, ηαϊ ως όντε τυφλός λαμ-* 
βάνεί τα της όράοεως ίργα οντβ ηωφος τα της άηοης, 3ο 
όντως ον9^ 6 ατεχνος όξνωηεί ηρος την ηατάληφιν τον 
τεχνικώς άηοτελεα^έντος , ίηεί τοί Ιάν καϊ τοντω μαρτν- 
ρωμεν την τίνος ηράγματος τεχνικού κρίαιν , ον 9ιοίαεί 

3. %νχθί V. 17. ούό^ — 1β. ηρηη^ίον οιη V. 20• ίατί παΐ 

ηάντα €. 22. «ί ίκΐιΐ €ΗΥ. 20. ται;τ?/ς Γ. 202 (Ρ"'382) Π¥02 άΟΓΜΛΊΊΚΟΎΣ Α. χΐν.ιηαΐΐιο / της τίχψης η άτΕχνΙα, οπ^ρ εστίν ατοηον* ι»βν« ούχ ο 

56 Ιδίάτης ίοτϊ Ηρ9τη6 %άν τ^χνικύρ Ι9ίωμάτωψ. Μηεται αρα 
ΧέγΒΐΨ τον τΜχνίτην* δ ηάΧιν ίστϊν άηι&ανον. ητοί γαρ 
ο ομοζηΧος τον ομοζηΧον η 6 ανομόζηλος τον έτβρόζηλον 

^%ρίνΒί• άΧΧ ο έτβρόζηΧος ούχ οίος τέ ίστ$ ηρίνείψ τον 
ΗδρόζηΧον* της γαρ Ιάιας τέχνης έστΙν Ιπέγνωμην^ ηρός 

57 9^ την άΧΧοτρΙαν Ιίίάτης ηα&έστηηβν. ηίύ μιρ^ ούόί^' ο 
ομοζηΧος τον όμόζηλον όνναταί Λοηιμάζαν* αυτό γαρ 
τούτο ίζητοϋμεν , τις ίοτιν 6 τούτους ηρίνων έν μια #ι;- 

^νάμΒΐ το οϋον έηΐ τ^ αύτ^τέχνί^ ηα&Μστωτας. αΧΧως τΜ, 
ΒΪηβρ ούτος ίχβΕνον κρίνει, γ^νηαεταί' το αυτό πρΐνόνί τε 

58 «012 κρίνομβνον ηωτόν τβ %αϊ απιστον * φ μΗ^ γαρ όμό^ 
ζηλός ίατιν ο ^βρος τω ηρίψομένψ, ηρίνόμονος ηαΐ €Μος 
αηιατος ίοται, ^ ϋ ηρίνδί, ηιοτος γβνησβταί. ου ^ΐ'ανο^ 

15 ίί φο αυτό παΐ ηρίνον %αϊ ηρ»ν6μ$νον ηαϊ ηίοιίόν «αϊ άπι-^ 
στον ύηάρχαν* ούη ορο ίστί τις ο ηρίνων τ9χν§»Λς. 9ηί 

59 Μ τούτο ούϋ χρίτηρίον ' των γαρ. ηρίτηρίων τα μίν ίστι 
τεχνικά τα Λ Ιάιωτίηά, ούτ9 Λ^ τα Ιάίωτί»ά ηρίνβί, ωσηβρ 
ούά^ 6 19$ωτης, ούτε τα τεχνικά, ωσηερ ούϋ ο τεχνίτης, 

30 9ίά τάς ίμπροσ&εν είρημένας αιτίας* τοίνυν φύϋν ίστι 
ηρηηρίον. 

60 ΚαΙ Πρωταγόραν ϋ τον ^ΑβίηρίΜην ίγηατίΧεξάν νι- 
νες τφ χορφ των άναιρονντων το κριτηριον φιΧοσόφων, 
ίηει φησι ηάοας τάς φαντασίας »αϊ τάς ^όξας άΧη&έίς 

25 νηάρχειν »α2 των ηρός τι είναι την άΧη&ειαν (ίιά το ηαν 
το φανίν η ίόξαν τινί εύ&έως ηρός ίηείνον ύηάρχε{ν. 
έναρχόμενος γονν των ηαταβαΧΧοντων άνεφωνησε "^ηάντων 

' χρη/^οίτων μέτρον έστϊν άν&ρωηος, των μ^ν όντων ^ ως 

61 ^στιν, των ϋ ούη όντων ως ούη ϊστιν". ηαϊ μαρτυρείν 
30 φαίνεται τούτω ο αντικείμενος Χόγος. εΐ γάρ φησε$ τις 

μη ηάντωρ των ηραγμάτων ηριτηριον είναι τον αν&ρωηον^ 
βεβαιώσει τό ηάντων των ηραγμάτων ηρι/τηριον είναί τον 

2. %ϋψ οιη V, 5. κ&^(»] ου η^Ιψη ΓΑ. 7• 6 οιη ΓΑ. 13. %^ 
η^ί9ομέ¥§ίψ ΐ4, 19. ονδϊ &η(6 ο 1^*«0τι^ οιη ΓΑ. 30. φήει^ οοΐ 

τκ Ιί| ηοη Η, ΐΜϋοΜνίΙ. ΠΡΟΣ λογικούς Α. (Ρ "383) 203 

α9β&ρΦ9€θψ* αύτϋς γαρ ό τσύτο Χέγφψ α¥&ρΐίητός έο%ίν, 
Μχΐ «ο «ς ηροβ αυτόν Ό^δΙς φαίρομενον ομολογεί ηαϊ 
α^ινο %ον%ο των ως ηρος αντον φαίΡομετων νηαρχβίν• 
ο^^ «αϊ ο μΒμηνως των ίν μανία ψίπνομένων ηίοτον έοτι 
πρηηρΜον^ κα\ ο χοιμωμ^νος των ίν νηνοίς ηαΐ 6 νηηίοςβ 
των ίν νψιιοτητέ ηαϊ ο γ^ί^ραηως των έν γηρξ/ί ηροαηί^ 
τντυντών. ονα ίατί ϋ οίη^ίον άηο των δίαφ^ροναων η$ρ»η 62 
οτάσΜων τας άίαφόρους η^ραατάο^ίς ά&Βτβϊν, τουτίβτίν 
άηο /*έν τώρ ίν τω σωφρονέΐν νηοηιητοντων τά ίν τω 
βίΜμψινίναί φοΛνόμ^να , άηο 9ϊ τω^ νηαρ τά ηατά τους ιο 
νηνους, άηο ϋ των ίν γιίρα τά ίν νψ^ίότί/τί» ως γάρ 
αυτά ίκηινοίς οΛ φαίνΜταί, ούτω %αΙ άνάηαλίν τά νοί/νοι^ 
φωανόμΒνα ίΜοίνοίς ον ηροαηίητ^ί. ίιόηερ §1 οτί ο μημη^ 63 
νως η 6 ηρέμωμ$νος ίν ηοια άία&ίοα ^9ωρ$ξτα^ ον% ίατι 
βίβαως των φαίνομίνων αντω ηρηης, ^βΙ ηαΐ ο αωφρ^^ ΐ5 
νΑν να} ο ίγρηγορως ίν ηοίψ ηα&έστηΛΒ Λία&ίθ9§^, ηάλίν 
σΰ» Ιοταί η$στός ηρος την 9$άγνωο»ν των νηοηίητοντων 
ωυτω. μηάβνός ουν χωρίς η$ρίθτάσ9ως λαμβανομίνον, 
έκάοτω η^στ^υτέον των ηατά την οίηΒίαν ηερίσταοίν λαμ^ 
βωνομόνων• ηαΐ τούτω άη η$νέΙν τιν^ς άη^νοηοαν το ηρι^ 64 
τηριον, ίηβίηερ τουτί μϊν των ηα&^ αυτά ύηοη^ιμίνων δοηι-^ 
μαοτικον ΒΪναι βονλίταί, τον τ€ άΧη^ονς ηαϊ τον ψβύάονς 
9οορΐοτααον νηάρχπν, 6 ^έ ηροβίρημένος άνήρ ουτ$ ηα&' αν- 
νό τί νηάρχον οντβ φβύάος άηολίλοίηεν» τοίοντοί ά^ γ^-^ 
γονένα€ λέγονταί ηα\ οΐ η^ρϊ τον Εν&ύίημον ηαΐ /Ιίονυ* 3& 
σάίωφίν* των γάρ ηρος τί ηαϊ οντοί τό το ον ηαϊ το 
άΧη^ϊς άηολ€λο^ασίν. 

ΤοργΙας ύ^ ο Αβοντϊνος ίη τον αντού μ^ τάγματος β5 
νηηρχο τοίς άνψιρηηοοι τό ηριτηρίον, ον ηατά την όμοίαν 
άί ίηίβοΧην τοίς η^ρϊ τον ίίρωταγόραν, ίν γάρ τω ίηί^^ο 
γραφομίνψ η$ρϊ τον μη οντος η η$ρϊ φνθ€ως τρία ηατά' 
τό έξης η^φάλαια ηαταση^νάζα, €ν μ^ν ηαϊ ηρωτον οτί 

1• αντο ν. 5. ΰηρφ ¥0, 7. τ^ ΟΗΥ. ατάοίων Ο. 

18. στάσ<«0ς ΟΟΗΥ, λαμβαψομίνοψ €. 20. έη§νόιια09 ΛΓ. 

28. Γο^χίας] οί. Ρθ88. ιΐβ Οοτ^λ Εβοηϋηο ρ. |71 βςς. 204 (Ρ'"384) ΠΡ02 ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Α. «ά^.πίΑϋιβ 

αν9^ρ €α%ίΡ, Λ^ύνβρον οτί «/ ηαΐ Ιαταψ, άηατάλψξ,τορ άψ- 
&ρωπφ, τρί%ον οτι βΐ ηαΐ ΐί<χταλ'ηητόψ, άλλα τοί γβ αι^^ξοί- 
θβ στον ηαϊ άνΒρμηνεντον %ά ηίλας, οτι μ^ν οϋρ οϋϊν 
ία^ί^, έηΛογΙζεταί τον τρόηον τον%ον. ά γαρ ίοτί τί, 
5 ητοί το δν εοτιν η το μη 0¥^ η ηαϊ το 6ν ίαη ηαϊ το 
μη ον• οντ^ 9ϊ το ον Βοτίψ, ως παραοτηοα, ούτε το μη 
6ν, ως ηαραμν&ηο9%αί, οντβ %ο οψ κα\ το μη 6ν, ως »α1 

67 το«;το Μάξβί ' "^ού% άρα ίοτί τί* ηαΙ 9η το μίν μη 6ν 
ονη Ιο%ί¥. ά γαρ το μη ον ίοην , ίοταί τ^ άμα καϊ ον* 

Μίατοί' η μίν γαρ ονη ον νοείται, ονη ίοται, η β^ £σ%ί 
μη ον, ηάλίν ^οται, ηαντελώς ϋ άτοηον το είναι τι 
άμα ηαϊ μη είναι ' ονη άρα £ατι το μη ον. ηαι άλλως, 
εΐ το μη ον εατι, το ον ονη εοταΐ' εναντία γαρ ίατι 
ταί/τοΕ άλλήλοις, ηαι ει τω μη οντι ονμβεβηηε το είναι, 

15 τω οντι ονμβησεται το μη είναι, ονχΐ δε γε το ον ονη εστίν, 

68 ονά^ το μη ον έ'σται• ηαΐ μην ονί^ το ον ίστιν» 
εΐ γαρ το ον έ'στιν, ήτοι άϋιόνίοτιν η γενητον η άίόιον 
άμα ηαΐ γενητον * οντβ (^έ άΐδιόν εστίν οντε γενητον 
άντε αμφότερα, είς άείξομεν* ονη άρα ίστι το ον• ει 

7» γαρ άιδιόν έστι το ον {άρητεον γαρ ίν^εν&ετ), ονη έχει 

69 τινά αρχήν* το γαρ γινομενον πάν ίχει τιν αρχήν, το 
9^ άίάιον άγένητον ηα^εστως ονη εϊχεν άρχην• μη Ιχον 
δϊ άρχην άηειρόν ίσην» εΐ δ^ άπειρον έστιν , ονάαμον 
ίστίν. ει γαρ πού έοτιν, ^ερον αντον ίστίν ίηεϊνο το 

25 [ον] έν φ έοτιν, ηαϊ όντως ονηίτ άπειρον Ισται το ον 
ίμπεριεχόμενόν τινι* μείζον γαρ έστι τον έμπεριεχομίνον 
το εμπεριεχον, τον δϊ άπειρον ονδέν έστι μείζον, ώστε 

70 ονη εστί ηον το άπειρον* ηαϊ μην ονδ* έν αντω περιέχε- 
ται, ταντόν γαρ ίσται το έν ω ηαϊ το έν αντω, ηαΐ δύο 

^γενήσεται το ον, τόπος τε ηαϊ σώμα* το μϊν γαρ έν ω 
τόπος έατίν, το δ* έν αντω σω/ινα, το<;νο δε γε άτοπον" 
τοίνυν ονδί έν αντφ έοτϊ το όν. ωστ εΐ άίδιόν έστι το 

4. τι οπι ι^. 7. το &η(β μ*ι οιιι 1<. 9. τ»] ι< ¥Ό. 16. ΪΟΐΐν 
%ο(ννρ ον^^? υ( ν. 32 6^ |». 2(λν 2 β( 12. 32. 6ς τ* ίΐς V. ΒίΕϋβοβ VII. ΠΡ02 λογικούς Α. (Ρ"'385) 205 

οψ, αηβέρ^ν Ιοτίν, β« Ά αη^έρον ίατιν, ονάαμον ίο%ίΦ^, $1 
α μ'ηίαμίη} ίο%ίν , ονη ίστίν. τοίνυν βϊ άϋίον ίστι το 
6ψ, ονίέ %ιίν ^ρχην ον έσ%ίν. χαϊ μην ονΛ γ^νητον βίναι 71 
,ύνταται %ό ον. βΙ γαρ γέγοψεν, η^ο$ έξ ζντος η ίη μη 
οντος γίγονεν* ολλ' οντΘ ίη %ον ον%ος γέγον^ν * «ί γαρ β 
ον ίο^ί^, ου γίγον^ν αλλ* !ο%ιν ηίη' ούτΜ ίη «θι/ μη 
σντος' το γαρ μη αν ονΛ^ γ^ννήσαί τι ίνναταί Λίά το' 
ίξ ανάγκης οφείλβίν νηάρξ^ως με%€χ%ίν το γ^νητοίον τι- 
ψος. βνη αρα ανϋ γ^νητον έο%ι το ον. %ατά τοί αντα 72 
ίΛ ονϋ το ανναμφότ^ρον, άϋίον αμα %αϊ γ^νητόν * τοη/τα ιο 
γαρ αναιρνίίηα έο%ιν οΜήλων , χα ι βι αωίον ίοτι %ο ον, 
αν γέγονβν, ηαϊ εΐ γέγονεν , ονη ίο%ίν άϋίον, τοίννν %1 
μη^8 αϋίον ίατι το ον μητΒ γενητόν μητΜ το συναμφό- 
τ9ρον, ονη αν €Ϊη το ον. %αΙ άλλως, «/ ίστιν, ήτοι ^ν 73 
έοτη^ η ηολλά ' ουτ€ άί Μν έοτίν οντΒ πολλά , ως ηορα- » 
οτα&ηοΒταί' ουκ άρα Ιοτι το ον. «/ γαρ ¥ν ίστίν, ητοί 
ηοϋον Ιυτίν η οννεχές ίατϊν η μίγ9&ός ίοτιν η αωμά 
εστίν, ο τι 9ϊ αν ^ τούτων, ονχ Ην ίοτιν, άλλα ηοοόν 
μίψ χα&Βοτως ΛιαίρΒ&ησβταί , οννεχ^ς Α ον τμη&ηοίταέ. 
ομοίως άΐ μίγε&ος νοούμ^νον ονη εοταί άάίαίρετον• οωμα 20 
Μ τνγχάνον τρίηλονν ίοται' ηαϊ γαρ μηηος ηαϊ ηλάτος 
ηαϊ βά&ος έξ^ι. άτοηον ϋ γε το μηδ^ν τούτων εϊναί λ^- 
γοίν το ον ονη άρα ίστϊν εν το ον. ηαϊ μην ονϋ ηολλά 74 
Ιστιτ. εΐ γαρ μη ίοτιν Ην^ ον9ϊ ηολλά ίστίν' ανν&εοίς 
γαρ των ηα&* Ην έοτι τ^ ηολλά, άιοηερ τον ενός άναιρον- 25 
μενον ανναναίρείταί ηαϊ τα ηολλά. άλλα γαρ οτι 

μίν ούτε το ον εστίν οντε το μη ον εοτιν , Ιη τούτων 
ονμφαν4ς' οτι ϋ ούϋ αμφότερα εστίν, το τε ον ηαϊ το 75 
μη ον, ενεηίλόγίοτον, εΐπερ γαρ το μη ον ίστι ηαϊ το 
ον εστί, ταντόν εοται τω οντι το /^ ον όσον ίηϊ τω 3<' 
είναι* ηαϊ άίά τούτο ονϋτερον αντών εστίν, οτι γαρ το 
μη ον ονη εστίν, ομόλογον' ϋδείηταί 91 ταντό τοντω 
καθεστώς το ον* ηα\ αντό τοιννν ονη εσταί. ον μην 7β 

2. ίϊ\ ίΐς V. 16. ν» οηι €. 18. «1] ίϊη Ι^. 32. τοντο ΟΟΙΙΑ, , 206 (Ρ'"386) ηΡΟυΟΤΜΑτΤΚΟΎΙ Α. κΑ^.ίΛκύ^ 

αλλ* €Ϊη6ρ %αντ6ψ έα%ί %ά μη οψτι το οψ^ ϋύ Λύνίχτ^ι 
αμφότερα ύναί* ύ γαρ αμφότερα, ον ταυτόν, ηαΐ είταιύ^ 
τόν, ον» αμφότερα, οίς §ηεταί το μί^ύϊν εϊψαί* εΐ γαρ 
μήτε το ον Ισνι μν^Β το μη ον μήτε αμφότερα, ηαρά 
5 ά^ ταντα ονίίν νοείταί, ορϋν εστίν. 

77 "Οτί α ηαν ^ τι, τούτο άγψωατόψ τε ααΐ άνεηίψόητόψ 
ίοτ§ψ άψ&ρωηφ, ηαραηείμετως νηο&είητεον• εΐ γαρ τα 
φροψούμενα, φηοΐν ο Γοργίας, ονη ^στεν όντα, το ον συ 
φρονεΊταί• ηα\ χατά λόγον * ωοηερ γαρ εΐ τοϊς φροψοίΗ 

10 μενοίς ουμβίβιραεν "είναί λευηοϊς, ηαν αυμβεβηχεί τοϊς Αβι;- 
ηοϊς φρονεΐα&αί, οϋτως εΐ τοίς φρονουμενοίί ϋυμβεβηηει 
μη είναι ονα, κατ άνάγηην σνμβηοεταί τοίς ^σι μ/η 

78 φρονεϊα&αί• Λιόηερ νγάς καΐ αωζον την άηολον&ίαν έοτΐ 
το ^εΐ τα φρονούμενα ονη εοτιν οντά, το ον οι; φρο^βΙ- 

15 τοί." να ^β γε φρονούμενα ( ηροΧηητέον γαρ ) σύ% ίστιν 
οντά, ος ηαραοτησομεν, ονη αρα το ον φρρνεΗαί• ηεΛ 

79 0^1 τα φρονούμενα ουκ ίστιν οντά, ονμφανες* εΐ γαρ 
τα φρονούμενα ίατίν ο^^α, ηάντα τα φρονούμενα Μστιν, 
%α\ οηη αν τις αυτά φρονηοί]• οηερ έστΙν αηεμφαΐνον* 

^ΙεΙ δέ έοτί, φαύλον."] ούϋ γαρ αν φρονη τις αν&ρεεηον 
ίητάμενον η άρματα έν ηελάγει τρέχοντα, εύ&εεας αν&ρεί" 
ηύς ϊηταται η άρματα ίν ηελάγει τρέχει. . είστε ον τα 

βΟ φρονούμενα ίστιψ όντα, ηρός τούτοις εΐ τα φρονούμενα 
έστιψ όντα, τα μη όντα ον φρονη&ησεται* Φθ7ς γαρ έναν^ 

75τΙοις τα ίναντία σνμβίβηηεν, ίνα^ίον 9έ ίστι τω δντι το 
μη ον* ηαϊ 9ιά τούτο πάντως εΐ τω όντι συμβεβφιε το 
φρονείσ&αι, τω μη όντι αυμβησεται το μη φρονεϊσ&αι• 
ατοηον ^' ίστϊ τούτο* %αϊ γαρ Σηύλλα ηαΐ Χίμαιρα ηαΐ 
ηολλα των μη όντων φρονεϊται* ου% αρα το ον φρονεΗαι. 
81 ωοηερ τε τα όρωμενα βιά γοί^το όριχτά λεγετεπ ότι όρα- 
ται, ηαϊ τα ακουστά άιά τούτο ακουστά ότι ακούεται, ηαϊ 

ον τά μεν ορατά Ικβάλλομεν ότι ούκ ακούεται, τά ϋ 

• 

2. ον — 3. ά/4φότ#ρα οηΐ €. 8. φρου^ύμΛ¥α €, 16. οιττα Οίη €. 
** χαί] καΙ ίΐηνΐ ηηίετη Η, 29. ούη — φρονέΐταί οίη €Ή. 31. ηαΐ 
ον -^ 32. αχού«τα« οιη €ΉΗ, οηϋβΜΥΠ. ΠΡ01 ΑΟΤΊΚΟΫΣ Α. (Ρ'"387) 207 

« 

αηονονα ηαραηέμησμβτ οτί ουχ όρα%αί (^Λαατσρ γαρ νηο 
%^ Μίας αΙσ^ΟΜως άλλ' ονχ νη άλλίΐς οφείλεί ηρίψΒσ&αή, 
οΰτω ηαϊ τα φρ^Η^^μβΤϋ^ Μαϊ «/ μη βλεηοηο %^ οψη μηδΐ 
άηΌΐύοα$9 %^ ^^^ /ατοέ, σ%ί ηρός τον οίηβίον Χαμβάνεται 
χρηηρίον• 9ΐ ονν φρονεί %ίς ίψ η^Χίγη άρματα τρίχβίΡ, 82 
ααΐ 9ΐ μη βλεηα ταύτα, όφ€ΐλ9$ηίατ8ναν6τί άρματα {στ$¥ 
έψ η€λά]Τ€$ τρίχορτα• ατοηοψ Λ τϋΰτο ' ύύη αρα το οψ 
φροψΜΐταί ααΐ ηαταλαμβάνεταί. 

ΚαΙ βΙ ΐΜταλαμβάνοηο δέ, άγίζοίοτον έτέρω. ηΐ γαρ β3 
τα οψτα ορατά ίστί %α\ άηονοτά ηαΐ ηοίνάς αία&ητά, άηερ ίο 
^9νος νηό%9ηαί, τούτων Τ9 τα μϊψ ορανα οράαβί ηαταλη^ 
ητά ίστί τα ί^ άηονατά άηο^ ηαΐ ονη ^^αλλαξ, ηωβ οϋν 
'"9υψαηίαι ταύτα Ηίρφ μηννΒΟ&αι; φ γαρ μηννομεψ ίοτί 84 
Ιίγος, λόγος ύ^ ονη Ιστι να ύηοΜίμβ^α %αϊ οντά* ούη 
άρα τα οντά μηννομ^ν τοϊς ηέΧας αλλά λόγον, δς ^9ρός Ι5 
Ιστι τάψ νηοηαμίνην. Ηα&άη9ρ ονν το -οραιτον ονη αν 
ψίψοηο άηονατόν ηαΐ άνάηαλ§ν, ούτως ίη€Ϊ νηοχ99ταί νο 
δν ίητός, ονη αν γίνοηο λόγος ο ημέτΒρος' μη ων Λ Β5 
λόγος ονη αν άηλω&^ίη έτίρω. ο γβ μην λόγος, φησίν, 
άηο των Ηω&^ν ηροοηίητόντων ημίν ηραγμάτων οννί-^^ο 
ατωται, τοντ^οτί των αία&ητων' ίη γάρ της νού χνλοΰ 
έχηνρηοΒως ίγγίνετοί ημίν ο ηατά ναντιι/ς της 9»οιό'η|;τος 
ίηψΒρόμενος 1ο;^ος^ ηαΐ ίη της τον χραί/^ατο^ νηοητωσοως 
6 ηατά τον χρώματος, ύ ϋϊ τούτο, ονχ 6 λόγος τον ίητός 
ηαραοτατίηός ίοτιν, άλλα το ίητός τού λόγον μηννηηόν 25 
γίνβταί. ηαϊ μην ονά^ ίνεση λίγαν οτί ον τρόπον τα 86 
ορατά ηαί άκονοτά νηόηαταί, ούτως ηαΐ ο λόγος, ωατο 
9ύναο&αί ίξ νηοηβίμίνον αυτού ηαϊ οντος τά νηοΜίμβνα 
ηαΐ Μ^α μηννΒΟ&αί. βΙ γάρ ηαϊ νηόηΒίται, φησΙν, ο Αό« 
/ο^, αλλά δίαφέρΒί των λοίηύν νηοηΒίμίνων, ηαΐ ηλΒξΟτψΜ 
ί§ΒνηνοχΒ τά ορατά οωματα των λόγων όί έτερον γάρ 
οργάνου ληητόν ίοτι το όρατόν ηαϊ ίι αλΧον ο λόγος. 

11. χ%\6ί¥0, 13. μίΐΨνομ§9 Μ, μψητομίνον Ιι. 14. ΗαϊτάοψταΡΟ, 

ω 
18. οψψ 30. ηΧΐΧστοψ Η, πλιίστων ΟΧ, 208 (Κ'"388) ΠΡ02 ^ΟΓΜΑΤIΚΟΥ2 Α. βάν.ιηιιΐΐιβ 

οι;» α{^α ένδΒΐίΐνν%αι %ά ηοΧλά %ών νηοηβίμένων 6 λόγος, 

87 ωσπιρ ονΛ^ έχΒϊνα την αλλήλων διαίηλοί φναν. τοίοννωΐ' 
ουν παρά τω Γοργί^ ψιϋρημένων οϊχ9ται οοον Ιη αντοϊς 
το της άλη&βίαβ ηριτηριον τον γάρ μήτε οντος μήτε 

βγνωρίζεο&αί δυναμένου μ/ητε ϋίΧλω ηαραοτα&ηναι ηεφν- 
ηότος ονδϊν αν είη ηρηηριοι^. 

Ουκ ολίγοι δ^ ηοαν, ως ηροεΐηον, οί %αΙ τους ηερί 
Μψ;ρό9ωρον %αϊ ^Ανάξαρχον ετι ϋ Μονι^ιον φηοαντες 

88 άνψιρηηεναί το ηρηηρων, άλλα Μητροδωρον μίν οτί εϊηεν 
ιο**ονδ^ν ίσμεν, ονδ' αυτό τούτο ϊαμεν ότι. ονδϊνΛομεν^^ 

^Ανάξαρχον δ^ χα2 Μόνιμον οτι αηηνογραφία άηείηαααν 
τα όντα, τοις τε %ατά ύπνους η μανίαν ηροσηΐ9§τουοι 
'"ταντα ωμοίωο&αι νηελαβον. 

89 *Λλ)! ούτοι μίν τοιαύτης μετεσχηηασι στάσεως, πρώ- 
ί5τοί δ* Ιδοζαν οι άηό θάλεω φυσικοί την ηερΙ ηρηηρίον 

οκείριν είσηγησασϋ-αι• καταγνόντες γαρ της αίσ&ησεως έν 
πολλοίς εις άπιστου, τόν λόγον κριτην της έν τοις ονσιν 
άλη&είας επέστησαν αφ* ου ορμώμενοι περί τε άρχων 
ηαΐ στοιχείων κα} των άλλων διετάβσοντο, ων η ηαιτάλιιψις 

00 διά της νοΐ/τοι; δυνάμεως περιγίνεται. εν&εν ό μίν φυσι- 
Ηείτατος Αναξαγόρας ως άσ&ενεϊς διαβάλλων τάς αίαϋ-η- 
σεις "υπό άφαυρότητος αυτών* φησιν '^ού ^ϋΐ^βτο/ έσμεν 
κρίνειν τάλη&ές•** τί^σί τε πίστιν αυτών της απιστίας 
την παρά μικρόν τών χρωμάτων έξαλλαγην ει γάρ δύο 

25 λάβοιμεν ;[ρώ^ανα, μέλαν ηαΐ λευκόν, είτα έπ &ατέρου εΙς 

&άτερον κατά σταγόνα παρεκχέοιμεν, ου δυνησεται η όψις 

διακρίνειν τάς παρά μικρόν μεταβολάς, καίπερ προς την 

91 φύσιν ύποκειμένας. τούτφ δί τω λόγω δυνάμει καΙ ό 

^Αακληηιάδης ευρίσκεται κατακεχρη μένος έν τφ πρώτω τών 

^περϊ οίνου δόσεως, εν&εν έηϊ ώχρας και μέλανος ΐσταιτεΐί' 

2. βηίοϊ V. 3. αντης της αλ, €. δ. παρα&ηραι €, 9. *»» ^ψ- 

δί9 ϊαμΛίβ V. 11. οχ^ογ^αψία ΟΗ, ρΓοΒαίηιη >ν7ηβη(>αε1ιΐο ίη ΡΙ»1. 

Ρ1ΐ&6<). μ, 171. 14. μ4ντο^ αΰχοί Ι», μίν τής αυτν,ς Ρ&6ηοίιΐ8. 18. τ« 

οιη α 20. τοντωψ ΡΟ. 22. άμαυροτητος ΚίΙίβΓ Ιοη. ΡΙιίΙΟδ. ρ. 298. 

23. ^^ ΡΟΗ. 29. τών] τω Η, 30. ξν^αί • η&ίλβοβνπ. ΠΡΟΣ λογικούς Α. (Ρ'"380) 'Μ9 

'^μίγέν^ΦΨ χαρ ταύρων" φηοϊρ ^^ϋννατΗ #<ο/ιηασχ«ιν η 
αίϋ&ηοΜί: €ί9Φ Βΐ^ ίοτί ηαϊ άηλούψ χρώμα το νηοχβΙμΒΡσν 
&τ9 ηΰΛ μη" ωσ%€ ο μ^ψ Άνβξ^γορας ηοίψως τον Χογοψ » 
ίφη %ρηηρων βϊραί ' οί Λ Πυ&φγορίΜοΙ τοψ Χογύν μίν 92 
φααιν, αν ηοινως 9έ, τον ϋ άηό των μα&ημάτων Ι9βρ<}^ι-^ 
ψόμ%νο¥, Μα&άηβρ /λβγ€ ηαΐ ο Φίλόλαος, &ίωρητΐΜον %μ 
οντά τ^ς των όλων φύο$ως ίχ^ιν τίνα ουγγίν^ίον ηρός ' 
ταντ^ρ^, ίηείπβρ νηο τον ομοίον το ομοίον καταΧαμβάνο- 
σ&αι ηέφνηεν' 

"'γΛίγΐ μίν γαρ γαΤαν οηώπαμίν^ νίατι ό^ ΰόωρ^ ίο 

α2&ίρί δ* αϊΌ-ίρα όϊον^ άτάρ πνρ\ πνρ άίόηλογ, 
στοργην δέ οτοργγι^ νπ^ίος δέ γ% νίίχέϊ λνγρψ. 

Μαι ως το μίν φως, φησίν 6 ΠοοΒίδωνιος τον Πλάτωνος 93 
ΤιμοΛον ίξηγούμενος, νηο της φωτοΒίδονς 6ψ€ως «ατα- 
λαμβάνετοα, η άί φωνή νηο της ά8ρο€ίδονς αχοης, οντω ι& 
ηαϊ η τϋν όλων φνοίς νηο ονγγβνονς οφείλει ηαταλαμβά-- 
ψεα&αί του ^όγον. , ην δ^ άρχη της των όλων νηοατάοεως 
αριθμός* δίό ηαΙ ο ηριτης των ηάντων λόγος ουκ αμετο^ 
χος ων της τούτου δννάμεως %αλοΙτο αν άρί&μος. %αϊ 94 
τούτο έμφαίνοντες οΐ Πν&αγορι»οϊ ηοτ^ μϊν εΐω&αοι Αβ- ^ 
γείν το 

άρί&μψ ίέ τ£ ηάνί ίηίοικιν^ 
οτϊ ύ^ τον φνσιχωτατον ομννναι ορηον οντωοί, 

ον μα τον άμ^τίρα χ€φαλα ηαραδόντα τέτραχτύν, 

ηηγην ά^ά&ν φύσεως ριζώμαχ* ϊχονσαν, 2& 

τον μίν ηαραάόντα Χέγοντες ΙΊυ&αγοραν {τούτον γαρ 
ϊϋ-εοηοΐονν), τετραχτνν δ^ άρι&μάν τίνα, ος έκ τεσσάρων 
των ηρωτων άρι&μων συγκείμενος τον τ^λείότατον άηηρτξΓ- 
ζβν , ωσηερ τον ϋκα * ΐν γαρ %αϊ δύο ηαι τρία ηαϊ τεσ^ 
σάρα άεηα γίνεται• έ'στι τε ούτος 6 άρι&μος ηρείτη ν«-3» 6. 6 οιη ΒοβοΜΙιίη» ΡΙιίΙοΙ» βηί ρ. 192. 11. δϊαν V, 

12. σνορνρ δι στοργίιψ Λρηά δ^ιΐΓζίαιη Επιρβιΐ. ν. 320. 14. υπ^ — 
15 φωψτι' ΟΈΛ €• 21. IV Ο. 24. ου\ ναΙ ΟλΓίη. αογ. 47. ψ*^ψ II». 

Η μ. Ρ. 332. 25. ϋαρψοου ΓΑ. 28. Λ^ιθ-μ&ψ τίρΟψ %ωρ ηρω^ 

τωρ 0ΟΑ. 30. ο Λάά V. / 310 (Ρ'"390) ΠΡ02 δογματικούς Α. Ε^Γ.ηιιιύιβ 

05 τρβίΐιτνβ» ηηγ^ Λ Μψάον φύσεως Χέλ^ηναί η€ίρ6σο9 ηαν αν-- 
τους ο σύμη«β ηοομος «ατα αρμοψίαν διοηί9Ηαι, η 9^ 

^ αρμονία ονσ%ιιμά έατί τρ*ωψ ονμψωνίύν , της τ« δίά τ«0- 

οιι^ων ηαϊ %ης ίίά Ψΐ^ντΒ ηαΐ %ής όια ηασωψ, τούτων δ^ 

5 τύν τρίύν αυμφωνίών αΐ άναΧογίαι ίν τοις ηρο^ίρημίνοις 

τέτταρσίψ άρι&μοίς $ύρίακοντα$, «V τ« τω ένϊ %άν τω &ύο 

96 %αν τψ τρία ηάν τφ τέσσαρα• ην γάρ η μίν 9ιά τ«σσα- 
ρων συμφωνία έν ίηίτρίτω ΐΑγω %9ΐμένη, η ίί ίία ηέντβ 
Ιν ημίολίω, η ί^ δια ηααών ίν 9ιηλασίονι. ο&$ν 6 μ^ν 

ιοτέαοαρα άρί&μος του τρία ίηίτριτος ων, Ιηηίπερ ίξ αυτού 
ηαΐ τον τρίτον μέρους αυτού συνίσταταί, ηεριίαχηκβ την 

97 "'^ίά τδοαάρων ουμφωνίαν ' ο (^έ τρία του 9νο ημιολιος 
ων, η ίη€ϊνόν τ9 η^ριέοχη^ε παΐ %6 ημωυ αυτού, εμφαίνει 
την 9ιά ηέντβ ουμφωνίαν^ ό 9^ τίσσαρα του 9νο και 6 

15 9ύο της μονά9ος 9ίπΧαοιων κα&βοτως ηΒριληηηηος έστι 

98 της 9ια παοών. ίηεϊ ούν η τετραπτυς άναΧογίαν των 
Χεγ&Βίοων αυμφωναίν ύηοβάΧλει, αί 9^ ουμφων'\αι της 
τεΧείου αρμονίας είσϊ ουμηΧηρωτικαί, %ατά 9ϊ την τέΧείον 
άρμονίαν ηάντα 9ίθΐΧΒϊται, τού9ε χάριν ηηγην άενάου φύ- 

99 οεως ^ιζωματ ίχουσαν ιιρηηααιν αυτήν. %αι αΧΧως, ίηεϊ 
χατά τους Χόγους των τεσσάρων τούτων άρι&μών το τε 
σώμα ηαΐ το άσωματον νοείται, ίξ ων τα πάντα, στιγμής 
γάρ ^υείσης γραμμην φανταοιουμε&α, ήτις Ιοτϊ μή%ος 
άηΧατές, γραμμής 9ί ρνείοης πΧάτος ίηοι^οάμεν, όπερ 

25 ίστιν επιφάνεια τις άβαθης, επιφανείας 9^ ρυείσης στερεόν 

Ιγενετο σώμα. αλλ' ην γε έπϊ μεν της στιγμής η μονάς 

100 ά9ιαίρετος ονσα, πα^ως χαΐ η στιγμή, ίπϊ 9ί της γραμμής 

ο 9νο άρι&μός' πο&^ν γάρ πάρεοτιν η γραμμή, τοντι- 

στιν από σημείου ίπϊ σημεϊον %α\ πάΧιν άπό τούτον Ιπ\ 

3θαΑΑο σημεϊον** ίπί 9ί του στερεού σοόματας ο τέσσαρα ' 

1. 19. α€9ψάου Οϋ. 6. τίτοαοιψ V. Μ] Μ 25. ίύχϊρ οιη Ο. 
28. ρθ8( αρί&μός Έ^ΜάκΜ [κχο οημίΐου ΙηΙ σημιϊοτ. ΙπΙ δϊ της Ιπί- 
ΦαΡΜ^Λς ο τοία], 6^0 οοΙΙ. Ατίώιη. $$-4 6( 5 Ιιαβο Μ δί τ^ ίιαφαψΛίας 
ο ψ^Λ τ• 29 Ληίβ ί1Ι& χα^ ηάΧ*9 ροΕαβΗπ), &(]<]ί(Ϊ5 Ιιίβ ίβιβ: τη^^ψ γαρ 
3Μ# ηβΛ ηΌ^ η έη^ψάναα, τοντίσην άηο α^μίίον Μ σημύθ9» γίί^ 
γάρ ηούί πΐΑΐΜοβΥΗ. ηΡ02 Α0Γ1Κ0Υ2 Α. (Κ'"39ΐ) 211 

ίάψ γαρ τρίϋΐ ϋΐ^μ^Ιως τέτορτοψ ίηαιωρήσωμΒν αημέΐο^, 
ηνραμ\ς γίηταί, οη^ρ ύή ηρύ%6ψ ίοτι ατ€ρ€ον οωμανος 
όχημα• «βνα λόγον ούν η Τδτραντν^ ηψ]γη %ης %ύν οΧωψ 
φνοεως έατιψ. %α\ άλλως, ηαν το ηα%αλαμβαρόμ9το¥ 101 
άψ&ρωΗψ, φασίψ, ψιοι οώμά ίσπρ ^ άσωματον* ΐάν ^•5 
9^ σώμα" ^ ΐάν τ« ηάϊ άοώματον, ου χωρίβ της τάψ άρέ^ 
^μύψ εννοίας ηαταλαμβάνβταί, το μ^ν αώμα, ίηβΐ τρίχη 
^ίααταχοψ ηα&Βοτως νόν τρία άρι&μον υπαγορ^ν^ί' έηΒΪ 102 
9^ των σωμάτων τα μέν έοτιν ίπ ονναητομένων ως ηλοία 
χα) άλύοΒίς ΐίάϊ ηνργίσχοί, τα ά^ ίξ ηνωμένων, αη$ρ νηό ίο 
/ίίίάς ίξεως αννεγ^ται^ ως φντά καϊ ζωα, τά 9ϊ ίη ^ιβστω- 
των ως χοροί ηαΐ στρατιαΐ κα2 ηοϊμναί. αλλ' ίάν τε ίη 
ονναητομένων ^ ίαν τε ίξ ηνωμένων "*ΐάν τβ έκ δίηοτω^ 
των, αρί&μούς ίχΒΐ ηαρόσον Ικ ηλαόνων συνέοτηηΒν. ϋι 103 
των οωμάτων τά μίν ίν άηλαίς ηεΗαί ηοίότηοί τά Λ^ ί^ ι& 
ά&ρόαίς, ηα&άηερ το μήλον ' κα) γάρ ηοιηΐλον #χ€ΐ χρώμα 
ηρός οραοιν ααΐ χνλόν ηρός γενοίν %α\ οσμην ηρός οσφρη^ 
οιν ηαέ λαοτψα ηρός άφην' α άη της των άρι&μων έοτϊ 
φνθ€θ)ς• ο 9^ αυτός ηαΐ έηί των ασωμάτων ίστί λόγος^ 104 
€Ϊγ€ χαΐ χρόνος άοωματος τω άρί&μω λαμβάνεται, ως ίατι το 
ονμφανίς από ίνιαυτών τβ καϊ μηνών ηαϊ ημερών ηαΐ 
άρών• ωααύτως 9ί καϊ η στιγμή κα\ γραμμή καϊ έηιφα-^ 
Ρ€ία, καΐ τάλΧα η^ρι ων καϊ μικρω ηρόσβ-Βν δίΒλέχ^ημΒν, 
συνάγοντες καϊ τάς τούτων νοηοΒίς εΙς άρι&μούς. ουνά-- 105 
ίειν α τοϊς Βίρημένοις φασϊ καϊ τά κατά τον βίον, £τ$ Λτλ 
κα} τά κατά τάς τέχνας πράγματα, ο τε γάρ βίος ίκα- 
στον κρινΒί κριτηρίοις άτίΒρ ίοτίν άρι&μού μέτρα, ίαν 
γοϋν άνέίωμεν τόν άρι&μόν , άναιρΒϋ'ησεται μ^ 9§ηχυς 
ίκ δνοΐν ημνηηχΒίων καϊ παλαιστών ?| κα\ 9ακτύλ(άν Βίκοσι•* 
τεσσάρων συγκείμενος , άναιρε&ησεται 9ί μέίιμνος καϊ 106 
τάλαντον καΐ τά λοιπά των κριτηρίων* ταντα γάρ πάντα 

\. ί9 ν. 2• 3. ϋ)Αματος σώμα ΟΗΛΧ, 0. «;] ίοτιν £. 8. %ύΙα\ 
τρίτοψ V. ίη^Ι] Γτ»? 9. τύ* 9•μά%Μψ\ εί. ΡΙαϊαΓοΙί. 142 ΕΡ» ΐ1»ί- 

<|«β 1¥7(ΙβιιΙ>Ιΐ£ΐΐ. 13. «] οιη Χ. 16. ηοίϋΙΙον] «ομτιττ« ΤΧ. 

19. ρντός τι %α\ ί^ΟΨ, 23. η^•τ€^ψ νχ. 9ί^ίΛ^^ΎΐμΐΨ ία 

2Θ. μ^ οιη £μ 31. ηαντα γαρ ταύτα V. 

14» 212 (Ρ "392) ΠΡ0:ε ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΎ! Α. &<1τ.ιιΐΑ(λ€ 

ί% ηΪΛίονων ανν^οτύτα €ν&νς άρί&μον ίστϊΡ.^ΙΛψ ο9'9ν 
%α\ τα- λαηά τούτω ανί^έχβταί, δά^Βία μα^τυρίαι ψήφοι 
αυγγραφαΐ χρόνοι η^ρίοϋοι. ηαϊ ηα&όλου τάψ αμήχανων 
ίστίν ίνρΒϊν τι πατά τον βιον άμοιροϋν τούτον• ηάοά γΒ 
^ μην τέχνη ου χωρ)^ αναλογίας ουνίστη, αναλογία ί^ έν 
άρι&μφ κ«ίναΓ παοα αρα τέχνη ίι άρι&μου οννέστη. 

107 ^Ρο9ιοι γονν, ως φαοίν, έηύ&οντ'ο Χάρητος τον άρχιτίητο- 
νος ηόοον ίαηανη&ηοΒται χρήμα ηρος χαταοχΒνην τον 
χολοοαον. όρίααντος ίί αντον τι, ηάλιν έηηρωτων ηόοον 

*^ 9έ, βΙ ϋ-ελοΐΒν ίιηλααίονα ηατά μέγΒ&ος αυτόν καταοχενα- 
οαι• τον ϋ το ίίηλάοιον αΐτηααντος οΐ μίν ϋοοαν, ο ί* 
Βίς τάς άρχας ηαΐ τα ηροχεντηματα ίαηανηοας τό 9ο^ίν 

108 ίαντόν άρΒίλεν. &ανόντος άΐ αντον αννΒϊ9ον οΐ τΒχνίται 
ως ον διηλάσιον έχρην αλλ* όχταηλάοιον αΐτηααι' ον γαρ 

\? μηχος μόνον "'άλλά χαϊ ηάοαν διαοταοιν ωφΒίλΒ μΒγ^&ο- 

ηοΐΒΪν τον δημιονργηματος. ωστΒ αναλογία τις ίοτιν ίν 

ηλαοτιχη, ομοίως δ^ χαϊ έν ζωγραφιά, $ί ην ομοιότητα 

^^ χατ αηαραλλαζίαν χατορ&ον%αι. χοινώ τΒ λόγω ηάσα 

τέχνη ΙατΙ ανστημα έχ χαταληψΒων, τό ί^ όύβτημα αρι- 

^ &μός. τοίννν νγάς τό 

άριΘ-μω δί τβ ηάντ ϊηέοιχίν^ 

τοντέοτι τω χρίνοντι λόγω χαϊ όμοιογενΒΐ τοις τα πάντα 
ουνΒΟταχόσιν άρι&μοϊς. 
110 Ταύτα μΙν οί Πν&αγοριχοί * ΞΒνοφάνης 6ϊ χατάτονς 

η ως ίτέρως αντόν εξηγονμένονς, όταν λέγ^ 

χαί το μίν ουν σαφίς ον τις άνηρ ιδίν^ ουδέ τις ϊσται 
ύδώς άμψί &ίών τι χαϊ ασσα λέγω τξίρί ηάντων' 
ιΐ γάρ χαϊ τα μάλιστα τνχοι τίτιλισμένον ύπών^ 
αίτ^ς Ημως ονχ οίδι, δόχος δ* έπΙ πασι τέτνχται^ 

30 φαίνΒται μη ηάοαν χατάληψιν άναιρΒίν αλλά την ίηιστη^ 
μονιχην τΒ χαΐ άίιάητωτον, άπολΒίπΒΐν &1'την ίοξαατην' 

2, τούτΜ9 £>. 14. ίκΰκοψτνηΐόσίοψ ΟΟΗΛ. 16. ίμ V» 

17• ύμοίοτη^ V, 22. τψ οιη €». 27. άμφιϋ-έων ΟΛΥ. 28. ««} 
τα] κατβί V• 29. αΐ)το€ δ' ομ^ς ΟΗ* 31. τ« οιη V. βηο^ οΜϋοΜΥα. ΠΡ02 ΑΟΠΚΟΥ^ Α. (Ρ"'3Θ3) 213 ι> »»0 τοντο γαρ ίμφαίψΜί %6 ^ίόΐίφς Λ' ίηϊ πασί τί%υ9ηαί.* 
ϋστΜ ηρν^ρίον γΙψΒΟ^αί ιαχτά %σύτορ τον Λοξαατόν Χογοψ, 
τοντέοτι %οψ τον β/χότος άλλα μη τόψ τον ηαχίον ίχομ9^ 
νοψ• ο 91 γψάρψος αντου Παρμενίδης τον μϊψ όοξαατον 111 
λόγου κατίγνω, φημί ϋ του άα&ενβίς ίχοντος νηοληψΒίς, 5 
τοψ 9* ϊίΐίοτημονίηον , τοντίστι τον άβίάητωτον, νηε&ετο 
χρξτηρίον, αηοατάς κλΙ της των αίο&ησεων ηίοτεως. ίναρ- 
χό/Μ^νος γονν του ηερϊ φύσεως γράφει τον τρόπον τοίΤνο^• 
7ηπθί ταί με φίρουσιν, όσον τ ΙηΙ &νμος ίπάνοί^ 
πίμηον^ ίπεί μ Ις οδον βησατ ποΧνφημον αγονσοΛ ίο 

'δαίμονος^ η χάτά πάντα τη φίρει ίϊδότα φώτα• 
τ^ φερόμην• τγι γαρ με τιολνφραστοι φίρον ΐττποι 
άρμα τιταίνονοαί^ χονραι ό* οδον ηγιμόπνον. 
Βξωρ ό* Ιρ χροίτίσίν Ία σνριγγος άντην * 
αΐ^ομιψος* δοιοΤς γαρ ίπίίγετο δινωτοΐαιν ι& 

χνχλοις άμφοτίρωΘ•ίν^ Βτε σταρχοίατο ηίμηαν 
^Ηλίάδες ηονραι, προλιπονσαι δώματα ννχτός^ 
ύς φάος^ ώσάμεναι κρατών αηο χερσί καλύπτρας^ 
ϊνδ'α ηνλαι ννχτδς τε χάί ηματός ιϊσι χίλεν&ων^ 
χαΐ αφας νηίρ&νρον αμφϊς ϊχα χαί λάίνος ονδός* ^ 

ανταΐ δ^ αίθ^έριαι ηΧηνται μιγάλοίσί θ'νρίτροίς. 
των δι ^Ικη πολνπσινος ϊχπ χληΐδας άμοιβονς. 
την δή ηαρφόμίναί χονραι μαλαχοΐσι λόγοισιν 
ηιΐσαν Ιηιφραδέως ως αφιν βαλανωτον οχηα 
άπτερίως ώσαε ηνλέων αηο. ταί δί βτρίτρων η 

χάσμ άχανίς ηοίησαν άναητάμεναί^ ηοΧνχάλχονς 2. τοντο V. 5. δη ΟΗ. 8. τον οιη Γ. 9. τέ ΟΗ, 

%οί Ο. 0900Ψ ΟΗ, 10. ζηοαψ βΥ, 11. ΰαΐμορος] οί. ΚΗβοΙι. 

ρ. 108. η Ο. ηόψτα φί^α «^ Ο, η&ρ ηάντη φ4ζί$ Βοβοΐΐ' 

ΙιίαΒ, ηάντα οαψη φ, ΒηηάΪΒ^ ηάντ άαν^ φ, Μ^ίηβΙιίπΒ, ηάντ α»^ή τ^Ι 
ηάτί^ ά^ίηί φ. ζΆί, Ηβπη&ηηοβ άοηίςηβ η χαΐ πάντ αύτη φ, (ΐηα€ €αά€ίΗ 
φ»εηηή$ βαμί^Ηίοη ννηηη ά^ϋϋ, 12. ψΛ^ομ^τηψ Ο, φίρομα^ Ο. 

13. άρματα ταζρουσαί θ, 14• Γ€* &ι)ά Κ&ΓβΙβηυβ. 15. αίσ&ομίνοζ Ο. 

ίηψϊγ9Τθ ΟΑ, ίηηγ^ος Ο. ^ 18. ηοατΰψ Κ&η^βηπβ, αροτάφων Ηβΐη- 
π<λίΐΜ, χραηράίς Ο, ηρατίρων ΟθΙβη. 20. ηαΐ σφας ΟΟΗΥ, 

21. αΙ&4ρΜ ηληηα* μίγσλαα* Ο, αίθ'έρ* πίπτέαχαι μίγάλοια* Ι•οΙ>6- 
οΐϋαβ Α^ Βαί^ιη&ηηϊ βηιηιη. Ογ. 2 \ί, 17, κΙΟ-^ρ^ία ηηηταΐ μίγάΧο^οι 
$«ί<1ΐΡΠΐ8, αΙΘ•4ϋΐαι «Αι^σταί μί/άλοισι• ί.&εΙ)ΐη&ηιιιΐ8, αΙΘ-^ρ^αι ηΧ^ΪΨτ 
ινΜίαόοΐύ* ΒβΓβϊίαβ. ' 22. όέηψ ΟΗΥ, 24. βαλαρωιον] τ. ΒβεΙίβπ 

€Ιΐ2ή€ΐ€8 1 ρ. 180. 25. ταΐς Τα, 2β. χαίμ ίχαν^ς Γ. ΙηϋΙηααψ €ΟΛ. 214 (Ρ ''994) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. αάτ.ιιιιιΙΙιβ 

{Ιξι^ας ίψ σνριγξίν άμοιβαδύν έΙΧΙξασΰ^, 
γομφοις χβύ ταράντιαιρ άρηρότας. γι ρα δί αύτ&ν 
Ι^ύς ίχον Ηοΰραί κατ* αμαξ<τοΐ' άρμα χαΐ ^Ιπηονς. 
χαΐ μι &ία ηρόφρων νταδίξατο^ Χ^^ρ^ ^^ Χ^^9^ 

& δεξιτίρην Ι'Χη, ώδε δ* ϊπος φάτο χαΐ μι ηροαηύδα, 

ύ Ηονρ αθ'ανάτγ^αι σννηορος ηνίόχοιαν 
νηποις &* α? σε φίροναν, ΐΗάηον ημέτερον δω 
χαΧρ*^ Ιπύ ούτι σι μοίρα χαχή ηρονπφηι νΐισ^αι 
τήνδ* οδδν (η γαρ άη άν^ρώηων ίχτ6ς ηάτον ΙστΙν) 

10 αλλά Ο'ίμις Τ€ δίχη τ£. χρεώ δί σε πάντα ηυΒ^ίαβ'αι^ 

ημίν άΧη&ιΙης ινηπ^έος άτρψίς ητορ 
ηδέ βροτων δοξας^ ταΧς ονχ ϊνι ηΐστις άΧη&ης. 
άλλα σν τησδ^ αφ* οδον διζήσιος 6?ργί νόημα, 
μηδέ σ ϊθΌς ηολνπιιρον οδον χάτα τηνδί βίάα&ω 

15 νωμαν ασχοπον όμμα χαΐ ήχηεσσάν άχουήν 

χαΐ γλώσσαν, χρΐναι δί λόγω ηολίδηριν ϊλεγχον 
Ιξ ίμέβ^ιν ρη&ίντα, μόνος δ' Ιτι Θ-νμος 6 δ οίο 
λεΐηεται. 

112 ίν τούτοις γαρ 6 Παρμενίδης ΐπηονς μεν ψηοιν αυτόν φε- 
ιορΒίν τάς άλογους της φυχης ορμάς τ ε καϊ ορέξεις, κατά 

α την ηολύφημον οδον του δαίμονος ηορεύεο&άι την 
ηατά τον φιλόαοφον λογον &€ωρΙαν, δς λόγος ηροηομηον 
δαίμονος τρόηον έηϊ την άηάντων οδηγεί γνώοιν. κούρας 
9* αύτοΰ προάγειν τάς αίσ&ηοεις, ων τάς μίν άκοάς αινίτ- 
25 τεται ίν τω λέγειν ^δοιοϊς γαρ ίηείγετο δινωτοίοι κύκλοις" 
τουτεστί τοις των ωτων , την φωνην Λ' ων καταδεχοί*ται, 

113 ^ώ 9^ οράσεις 'Ηλιάδας κούρας κεκληκε, δώματα μϊν 
νυκτός άηολιηούοας, ίς φάος δ^ ωααμένας δια το μη χω- 

2. »«ρόΐΌ*σϋ' €ΟΛ, ί^ηροτα τη ΟΟΗν^ άρηρίτας η δοοΙί^βΓ, 

ν; ΗβΓΠΐ&ηηα*. 3. ηατ αμαξιτορ ϋ, ηαΰ^* νμαξιτορ Ο. 4. χϋρα 

ό^ οπι Ο, 6. ά&ανάτοιαι ουράορος Ι•; γογγ Βηηάίβ. ηρ^ζ^^^ ^^• 

7. ΐπποί V. τέ Η, ταί οβίβή: οογγ Η^Γΐη8ηηιΐ8. Ίϋαρώρ €, 

8. οΰτο* €Ά, οΰτι Ο. 9. η ν,ί\ Ο. 10. σ^ ^^ χρίω ιη&Ιϋ Μβί- 
ηβΚίιιβ. ηΜΐοΘ-αί €Η. 11. ιυψιγγίος ΡγοοΙοβ. ατβιμ^ς ΡγοοΙοβ, 
Λχρίΐάς £«. 12. ^όξο» Οϋ, 13. ^ίι^)α*ος Ο. 15• «υσνοηοΐ' Β^Γβ- 
λ^ΐυ•. αηοηρ €ΟΗ, 16. *αΙ γΧωασαρ οιη ΟΗ, ηρΙρ% ΟΛΥ^ χρί- 
νοι* Ο. ηοΐύόηριρ 1)ϊο^^η^Β 1.&6Γ(ίυ•, ηολνηαρορ Ιι. 17. ^^ τ* V, 
^/ το ι €Η, βέ γι ΓΟ, δί τι ΗβΓπι&ηηιιβ. 22. λογορ οιη Ο. ος] «ς ί, 

ηροηόμηονς V. 25. έηηγιτο ΟΛ, 28. Ληολπηούσν^ V. ^^ οηι £τ. ϊοΛύί^να. ηΡ02 Λ0ΓΙΚ0Υ2 Α. (Ρ"'395) 315 

ηο€ν¥ ίλ&9ΐτ άίηψ^ ηαΐ ή[ον«ν(^ »ληϊίας αμοίβ^ν^, ν^^ 
άίφη^ΟΜΨ άβφαΙ^£ ίχονα^ν %άς χύν πρα^μάψ»^ «οναΑ^* 
ψΗς. γίΐς αύτον ύηοίβ^ϋ^μίνη ίηαγγέλΧ9τ(Μ άύο ταύτα 114 
&ίάάί$ί9^, ήμίν άλη&βίης &υη9ί94ος άτρβμ^ς ^ορ, 09ΐβρ & 
έατί το της ίηίστήμης άμ^τααΐνητον βήμα, ^ε^^ν δ^ /}ρο*- 
τύν όοξας, ταϊς ονη βν< ηίστις άΧη^ης, τοντίοτι το ίν 
9όξ^ %€ΐμενον ηαν, οτί ι^ν άβίβαιοψ• %αϊ ίηϊ τέΧη ηροα^ 
ύιαοαφεί το μη ίέιν ταίς αία&ηοβϋΐ ηροαίχβίν "'άΧΧα τω 
Χογψ" μη γαρ α€, φηοΊν , Ι&ος ποΧνπ€ίρον οάόφ^.Ηατα^^ 
τηνίε β$ασ&ω νωμάν ααηοηον όμμα %α\ ηχηεοααν άκονηψ 
χαϊ γλωσσαν, ηρϊναι ί^ Χογφ ποΧνη^ίρορ ίΧεγχον ίξ έμέ&βρ 
^η^Βψτα. 

^ΑΧϋ οντος μίν ηα\ αυτός, ως ίχ των ^Ιρημένων ονμ- 
φατές, %6ν ΙηίοτημονίΗΌψ Χογον ηαψονα της έν τοϊς οναιν ΐ5 
άΧη^Βίας άναγορ^νοας άηεατη της των αΙσ&ησ€ων έπίοτά" 
οεης' *ΕμηΒδο%Χης ϋ 6 *^4%ραγαντΙνος πατά μϊν τονς 115 
άπλούατερον ίοκονντας αυτόν έξηγβϊσ&αί $ξ κρηηρία της 
άΧη^ίίας ηαραάίάωσίν. 9υο γαρ ύραστηριονς των όΧων 
αρχάς νηο&έμενος, φιΧΙαν ηαϊ νεΐχος, α/4α τβ των τθοσα* 2ο 
ρων μνησ&ΒΪς ως ύλιηών, γης τ6 καϊ νδατος %αΙ αέρος %άί 
ηνρός, ηααας ταντος έ'φη κριτήρια τυγχάρΒίν. ηαλαια γαρ 119 
τ^ς^ ως ηροΒϊηον, άνω&Βν ηαρά τοϊς φνσικοϊς κυΧιεται 
δόξα περϊ τον τα όμοια των ομοίων ΒΪναι γρωριύτικα' 
χαι ταύτης βΛοΙβ μίν καϊ /ίημόηρηος κΒκομικέναι τάς 2& 
ηαρα μνείας, {άοξβ ϋ καϊ Πλάτων αύτης έν τω ΤιμαΙω 
ηαρΒψανκίναι. αλλ* ο μΙν Δημόκριτος έπΙ τ β των έμψν- 117 
χων %αϊ άψυχων ϊοτηοι τον Χόγον. καϊ γαρ ζώα, φη- 
αίν, ομογΜνέοί ζοίοις ανναγίΧαζεται^ ως η^ριοτεραϊ ηΒρί- 
ατ^ραίς ηαΐ γερανοί γΒράνοις, καϊ έτιϊ των άλλων άλο^ 3ο 
γων' ωααντως δ^ καϊ ίηϊ των άψυχων, κα&αηΒρ οράν 
ηάρΒοτιν ίηί τ« των κοσκινενομένων σηΒρματων καϊ ίηϊ 

Ι. x^^ο^ρ α. 5. ημί»^] ΐ» /ι^ν? «τριιτίς ΟΗ. 12. χρίη ΓΑ» 

«ρ/η V. 16. τηα] τ€ €. αία^ίμω» Η, 22. ηλάοας ΟΘΗ. 

ταν%» ΟΘΛΥ. 216 (¥""396) ΠΡ0υ0ΓΜΑΤ1Κ0Υ2 Α. αάΨ.ίΛβύ^ 

%Λν ηαρά τηίς ηνματωγαϊς ψηφϋωρ * οηον μ^ρ γαρ ηατφί 
τον τον ΐίοοχίρον ίΐνοψ άίαηρηαιως φαηοΐ μ^Μ φαχων 
νασοονταί ««ί κρί&φΛ μητα τίρί&Λψ %αΙ ηυροί μηά ηνράν^ 
11β οηον α χατα '^ην τον Ηυμίχτος ηΐνηοιν αί μίν ίηιμηηεις 
5 ψηφΙ^Βζ §1ς τον αντον ψόηον ταίς ίταμηχεαιν ω&οννταί, 
αί <^^ ηβρέψ^ίΐς ταϊβ η^ρίφερεοίν, ως αν ονναγωγον φ« 
Ιχονσης των πραγμάτων ψης ίν τούτοις ομοιάτητος. αλλ' ο 

119 μίν άημοηρατος όντως, Πλάτων <λέ ίν τω Τιμαιω πρό^ 
ηαράστααν τον άοωματον ύναι την ψνχην τω αντω γέν^Μ. 

^οτής άηο9€ίξ^ως ηίχρηταί. §1 γαρ η μίν οραοις, ψηοί, φω^ 
τός αντιλαμβανόμενη ^ν^νς έατι φοηο^ιίης, η 9ϊ ά%ο'η 
αέρα ηεηληγμένον ηρίνονσα, οη$ρ ίοτΐ την φωνην, 9ν&νύ 
αΒροδίάης &$ωρΒϊται, η άί οαφρηαις άτμονς γνωρίζοναι» 
ηάντως ^οτ\ν άτμοειβης ηαϊ η γενοις ^ινλονς χνλθ9ΐ9ης, 

15 Ματ ' ανάγκην και η ψνχη τάς άαωμάτονς Ιί^ας λαμβα-^ 
νονοα, κα&άπερ τάς έν τοϊς άρ4&μοίς ηαϊ τάς έν τοίβ 

120 ηέραοι των αωμάτων ^ γίνεται τις άαωματος. τοιαντης 
9 ονοης ηαρά τοις "'προγενίοτ^ροις 9όξης , ίοιηε καί ο 
Έμπείοκλης ταντι^ σνμηεριφίρεσ&αι, έ'ξ τε οναών των τα 

30 ηαντα σννεοτακνιών αργών λέγειν Ισάρι&μα τανταις νηάρ- 
χειν τα χρηηρια, Λ' ων γεγραφε 

121 γαίτ] μίν γαρ γαΐαν οπώηαμεν^ νδατι ό* νδωρ, 
αΐ9•ίρι δ* αϊθ-^ρα ίΓον, άτάρ ηνρι ηνρ άιδηΧον^ 
στοργην δε στοργτ]^ νίΐχος δί τε νιίχεϊ Χνγρω, 

25 Ιμφαινων ως γην μίν ηαταλα μ βανόμε&α μετονσία γης, 
νίωρ Λ «ατοί μετοχην νάατος , άερα ίέ μετονοΐα τον 

122 άερος, χαΐ έπΙ πυρός το άνάΧογον. άλλοι Λ ήσαν οί λ€- 
γοντες κατά τον ^Εμηε9οκλεα κριτηριον είναι της άλη&είας 
ου τας αίσ&ησεις αλλά τον όρ&όν λόγον , του Λ^ όρ&ον 

^λογον τον μεν τίνα ϋειον νηάρχειν τον ϋ άν&ρωηινον, 
ων τον μίν &εΙον άνίξοιατον είναι τον 9ε άν&ρωηινον 

« 

1. χνματωχαϊς Η, χυμηναχωγαΐς Ο. 6. αυναγαγόν €• 7, άΐλ* — 

.8. όντως οιη ϋΕ, 14. χνΧονς οηι V. χυΧοαβιΙς Οί, 16. τοις 

οιη V. τας ίν οηι €Η. 22. νδωρ τ ύδωρ €Λ. 23. δίαν \\ 
24. ί>] δί' τί €Η, 30. 10 μ^ν €, 31. το μ^ψ V. ««ικοβΤα. ΠΡ03 ΑΟΓΪΗΟΎΣ Α. (ϋ•'"39Τ) 217 

ίξοίϋτον• Χέγη * 91 9ΐ«ρ} μ^ν %ον μη ίν ταίς αΙσ&ηϋ€αι 123 

τι^ρ «ρίσιι^ τάλη&ονς νηάρχ^ίψ όντως, 

στορωηοΐ μίν γ&ρ ηαλάμαι πατά γνΤα κίχνψται^ 
ηοΙΧά δί διΚ {μτταια, τα -ί αμβΧνψονϋΐ μιρίμνας. 
παν^ν α ζώης Αβιου μίρος ά&ρησαντίς^ β 

{οχνμοροι χαπνοΐο δίχψ άρ&ίντίς άηίηταν^ 
αντο μόνον ηιιαθ-ίντις οτ^ ηροσίκυρσιν ΐχαστος, 
ηάντοσ Ιλαννόμ^νοί. τό ϋ δλοι^ ίνχίται ινριΐν. 
οϋτίος οντ* Ιπιΰ^ρκτά τάδ^ άνόράσιν οντ ίπαχονστά 
οία νόω ηίρίΧηητά. μ 

περί δ^ τσν μη Λψαι ^Ις το παντελές αληητορ τη¥ άΧψ- 124 
ϋ-^ίΛΨ, αΑΑ* ίφ οαο¥ Ιην^ίταί ό άν^ρωηινος λίγος λψιτηρ 
νηάρχ9ίψ, ίιαααψΒΐ τοΙς ηροηειμένοις έηίφίρων 

σν ό* ονν ίπιι ωδ* Ιλιάσ&ης^ 
π^νσιαί^ ου ηλπόν γ€ βροτιΐη μηης ορωριν, 15 

ηα\ Λιά των έξης ίηίτιληξας τοις ηλέον ίηαγγελΧομένοίς 
γιγψΛοηαν, ηαρίστηαιν οτι το δ$ έηάοτης '^αΐο&ηοβως Χαμ-- 
βανόμβροψ ηΐϋτον ίατι, του Χόγον τούτων έπιατατουντος, 
ηαίπ€ρ ηρότερον κα%αδραμων της απ αντων ηίατιως» 
ψηοί γαρ 125 

άΧΧά Θ'ίοϊ των μβν μανίψ άποτρίψαΧί γλώσσης, 
Ιη δ^ οσίων στομάτων χαθ'αρην οχίτινσατ^ ηηγην. 
χαΐ σ/, ηοΧνμνηστη ΧίνκώΧ^νε ηαρ^ίνι μονσα^ 
αντομαι^ ων Ο-ίμις Ιστ)ν ίφημερίοισιν άχούίΐν, 
πίμπι ηαρ ινσΒβίης Ιλάονσ ίντινων άρμα* 25 

μηδί σί γ ενδό'ξοω βιησιται αν&ια τιμής 3. μϊν οίη €1 4. δηΧψη^α ΟβΚ βΐ οιηίβ8θ αοΰβηία V, ίι^λίμ- 

ηί^Λ #: οοπ* Ειηρβπο*. 5. ζω-ίΐς ά^(ον δο&ΙΐββΓ: ΟΡΗν ζ»^σ* /9/ον, 

Ο ζΜ0»α* βίου, βαΙ&Ι^Γυβ ίρ ζωοϊσ* βίου, ΥίγαΒη)^ΛάιίΏ8 &(1 ΡΙαΙβΓοΙι. 

ή 
360 Ο ζΜονσ* βίου. αθ•()θΙ<ιαντος €Ρ, ά&^οιααντος Α, α&Χησα9τ€ς 

ο οχ 

ΚαηίβηοΒ• 7. αντω Α, αυιος Ο. μόν• Η, 8. παψτός ο Γ. 

ό^ λωίον 8ο»ΙίςβΓ, ^' ολορ ηας Ββι^Κίαρ. 10. νώ ΟΥ. 11. ίΐνα^ 

Αΐιΐβ την ν. 13. το&ς οιη V. 14. δ' ζάά ΒβΓ^λίυβ. 15. ου 

ηϋορ η/Λ ίθβτη, ηίβί ιη&1ί• β^οτοίς η ρΓΟ ίΙΙο β(^οτιΙψ νΧ ΗβπηΑπιιοβ ου 
πΧΛίων* 21. μανίαν θ, άιατ^^ι^ατ* ΟΟΥ, 22. ηα^^αραν €0. οχίν- 
ιτατβ νΟΗΥ, 24. ίφ* ημιίροιΟίΡ Ο, ίφημ^ροίοιρ Η, ίφημ4^^ίΡ Ο: ΟΟΓΓ 
$(βρΙι&ηυ•. 25. ηα^'] δέ μ ΒβΓ^Ιιίυ*. 26. σν ίά«ιη. /9ο«ΐ}ο<τα* ν, 218 (Ρ'"5»β) ΠΡ02 δογματικούς Α. ιιι1ηιιΐΑΐ1ι« 

ηρ^ς ^ατων άν^λίσΟ-οα Ιφ* φ &* οσίης πλίον άηάν 
δ-άρσέι χαΐ τότ€ δή σοφίης Ιπ ΆκροίΟί Ο-οάζβίν. 
άλΧ αγ α^()Μ πάσιι ^^αλά/ίρ ητ} δηλον ΐχαστον^ 
μητΒ ην οψίν ϊχων πιστην πλίον η χαΫ άχονην 
& η άχοην ΙρΙδουπον νπίρ τραψώματα γλώσσης^ 

μητ€ τι των αΧλων^ οπόστ] ηόρος ΙστΙ νοησαι^ 
γνίων ηΐατιν ϊρνχΒ^ νΟ€ί ί* ^ δηλον ίχαστον, 

126 Τοιαύτα μϊψ ηαΐ 6 *ΈμηΒδοηλί}ς' ο δ^ *Ηρά%λα%οβ, ίηΛ 
ηάλ$$^ ίδόκ9ί δνσϊν ωργανωσ&αί ο άψ&ρωηος ηρός τηψ νης 

ιοάλη&είας γνωοίν, αΙα&ηοΒΐ %β %αϊ Χογψ, %ούτων την μίψ 
αΐα^ηϋΐν ηαραηληαίως τοις προαρημένοές φνο^xο^^ αηιατοψ 
είναί νβψομοίεν, τορ δί Χογαν νηοτί&βταί χρίτήρων* άλλα 
τΎ^ν μ\ν αϊα&ηοιρ ελέγχει λέγων πατά λεξιρ *^%αΜθϊ μάρτυ-- 
ρες άν&ρωηοισιν οφθαλμοί ηαϊ ωνα βαρβάρους φνχάς 

15 εχόντων,** όπερ ϊβον ^ν τω βαρβάρων ίατί ψυχών ταϊς 

127 άλόγοίς αίαϋ-ησεαι ηίατενε$ν• τον δί λόγον χρηην της 
άλη^Βίας αποφαίνεται ον τον οποιονδήποτε άλλα τον ηοι- 
νον %αϊ &εΙον. τις δ* έατϊν ούτος, αυντομωςύηοδειχιτέον• 
"'άρίοηει γαρ τω φνσιχω το περιέχον ημάς λογιχον τε δν 

128 ηαϊ φρενήρες• εμφαίνει δ^ το τοιούτο πολύ προο&εν 
"Ομηρος εΙπων 

τοΧος γαρ νοος ίατιν ίπιχΘ-ονίων άνθ'ρώπων 
οίον Ιη ημαρ αγ^σι πατήρ ανδρών τε Θ-εών «. 

%αΙ ^Αρχίλοχος δε φησι τονς άν&ρωπονς τοιαύτα φρονείν 
25 οηοίην Ζινς ίφ ήμίρην αγα. 

εΐςηται δί χαι τω Ευριηίδ'η το αύτο* 1. αραδίΙσΟ-αι. ΒβΓςΙίίαβ. ίφω&οΐίης ΟΗΥ, ίφ <δ ^οίίης Γ. ^φ' ^ 

&ύ^^ Ο: ΟΟΓΓ 8(6ρΙι&ηυ8. ίΐηιϊψ ^όροιΐ Ηβιπι&ηηυΒ, §1πίϊψ, &αρσι^Ι*, 

2. &οάξΗς Μβ'ιηΜχϊΒ: ^οάζΐΐ ΗΥ, θ-οάζη ΟΟ, &αμ(ζι*ς Λ^ηά ΫΙηίΛΤίΛι, 
93 £. 3. άλλ' ά/ αΘ'ρει πάσι; ΒθΓ£:1(ίιΐ8, άλΙά γαρ α&ρα ηας Ι>• 

πιιδηλορ V. 4. τ« ΒθΓβ^Ιϋαβ. θ( ιηοχ πιατηρ, Μ Ι> ηίοτη. αλ4•ΛΡ €. 

5. άκουηψ Ο, γλώχτης ΟβΗ. 7. γυιωρ Ο. ό' ΚαΓβϊβηυβ, ι9-* £». 
8. ΉράΜΧ€ηα^] ίτ. 22 8ο1ιΙοί(;Γΐη&€ΐιβΓ. μ. 363. 10. μ^ν οιη Ι^ 

II. φυσ$κοΙς οιη Ο. 13. καχοί] δοΙίΙβίβηη&οΙιβΓ ρ. 364. 

14. &α( άρ&ρωη»ρ ουηι δίοΐϊ&βο &α( 15. Κχουαι» Κϊϋ^τ Ιοη. Ρΐιίΐοβ. ρ. 
74 αΡθγΐίηωρ ί()«ιη ββββίΐ. Η. Ρΐήΐοβ. 1 ρ. 269. 16. ν^} τώρ Ι>. 

19. τφί φυοΜψ] ίν. 43 ΒοΜβίβΓίηαΰΙιβΓ. ρ. 476. 22. τόίος] Οά. 18 130. 

24. 'Αρχ^ΧοχοςΙ ίτ, 37 1•ί6(>6ΐ. 25. ^ηόία Οϋ, 6κοίηρ Μοη&ςίιιβ &ί1 

Β. 1.. 9 71. 26. ΕνρΝίίόρ] Ύΐο&ά. 885. ΐΒλίίΜΜνΠ. ηΡ02 Λ0Γ1ΚΟΥ1 Α. (Ρ "309) 219 

^σχίζ ηύ'ί €? σύ δυστόηαστος άύιδύν 
Ζίνς^ άί άψάγκη φνσίος <2ν< νονς βροτωψ, 
ΙκΗίξάμψ σ<• 
%αύ%0Ψ 9η %0¥ ^9ϊθ¥ λόγοψ ι^αϋτ Ήράηλπνορ ϋ άναηί^αψί 129 

ιιοτα Λ £γ€ρσίν ηόΧί9^ ΙμφροψΒς. ίν 'γαρ 9ΡθΙς νηΡΟίς 
μναάψτωτ %Λν αία&γαηων ηόρωψ χωρΙζ^τΜ της ηρος τά 
η^ρηχον βνμφνίας ό ίψ ημίν ρονς, μόψης της κατά άρα- 
ΐ9τσηψ ηροαφνοΜ»ς ϋωζομένης οΙον^ί τίνος ^ίζης, χ»ρ*^ 
ο&9ΐς τΜ άηοβάΧλ9ί ηψ ηροτ^ρον βίχε μνημονιηην Λυνα-- ίο 
μ§ψ' έν ^έ ίγρηγοροοι πάλαρ όίά τύν αίσ&ηταίων ηόρωρ 130 
£ση€ρ όίά τατων ^υρϋων ηροκύψας ηαϊ τά ηερίίχοντί 
σνμβΰίλϋίψ λογιηην ένίν^ται βύψαμιν. ονη^ρ ουψ τρόηορ 
οί αρ&ραηβς ηΧηοίάσαντ^ς τώ ηνρϊ ηατ άλλοΐωων βίάην- 
ροί γίνονται^ χωρία^έντ$ς ϋ οβέννννταί, ούτω ηαΐ η έηί~ ι& 
^ΒΨωϋ'€ΐσ» τοίς ημετίροις οωμαοίν από τον ηβρίέχοντος 
μοίρα ηατά μίν τον χωρισμον οχβδόν άλογος γίνεται, κατά 
Λ την δία των ηλ^ίατων ηόρων σνμφνσ$ν όμοιοΒίίης τω 
ολφ ηα^Ιαταται. τούτον δη τον ηοινον λογον %αϊ ϋ•Βϊον, 131 
%αί ον %ατά μετοχην γινομΒ&α λογικοί^ ηρηηριον αλη&€ΐας ^ 
φηοΐν ό Ίΐράχλβίτος^ οβ-εν το μϊν ηοινί} η&οι φαινομε-- 
ψον, τοντ είναι ηιοτον {τω ποινω γάρ ηάι 'θ'βΐω λόγω λα/χ- 
βανεταί), το δέ τινι μονω ηροοηιητον αηιοτον νηαρχαν 
ύία την Ιναντίαν αΐτίαν. έναρχόμενος ονν των ηερϊ φν-- 132 
α$ως ό ηροειρημένος άνηρ , καΙ τρόπον τίνα δειηννς το 25 
τίΜρίίχον, φηαΐ ** λογον τονδβ ιόντος αξννετοι γίγνονταί 
άνθρωποι, ηαΐ ηρόο&εν η άχονοαί, ηαΐ απονοαντες το 
9ΐρωτον, γινομένων γάρ ηατά τον λόγον τόνδε άπειροι 
έοίχαοι ηειρωμ^νοι Ιπέων 'καϊ ίργων τοιοντων όηοίων ίγω 

Ί.ηοι οιη ΟΟΗΥ, 2. φύσιως ΟΟΗΥ, φναιος Ρ» 4. ουν ΟΗ, 

Ήράβλητορ] βεΙιΙβίβΓΠίβοΙιβΓ ρ. 616. 5. ^ι* μ^ρ] Ρ1α(&ΓθΙι. 166 € εΐ 

382 Β^ΰοηίβΗ >¥>(ίοη(»8€ΐήυ>• 10. άηοβάΧλιΐρ ΟΛ, 12. ηροκρνφας V. 
13. ορη{ρ] δοΗΐβίβηη&οΙιβΓ ρ. 518. οδρ οιη ΟΚ. 26. Χόγσυ] {τ. 

47 ρ. 482 $€ΐ)ΐ6ί6πη&εΗ6Γ. οοΙΙ. ρ. 476 β1 496. ιΐβ λόγφ Κίη^Γ Ιοη. 

ΡΙΐίΙΟΒ. ρ. 151; ιιιίηΐ]8 τβοΐβ (]ΐΐΑ!η ΚΓΪβοΙιίαβ ρ. 370. 8ντοζ €Β. 

28. ν6ν οιη €. λ6/ω^ €. 29. Μκαα^ ηηρώμιροί] οΓ. ΜβΙηοΙί. 

Οοπι. <?Γ. 4 ρ. 641. καΐ — 9ίνα(^ί09 οηι Γ, 220 (Ρ 899) ΠΡ02 ^Ο^ΜΑΤIΚΟΥI Α. «ιΐτ. αιβ(1ΐ6 

9ιηγ9υμαί, ηατά φύοιρ 9ιαίρέ(Λν ίηαστον ηοΐ ς^ά£ων οηωβ 
Ιχα. τους ίί αλλοι/ς άρ^ρωηονς λφ^&άνΗ ώίάαα ίγερ^έν-- 
τ^ς ηοίουοίψ, οηωσηίρ όηοαα ευάοΡ%Λς ίηίΙαψ&ά¥Μ^%α^' 

133 9ίά %ού%ην γάζ ρητώς ηαρϋίοτι^σας οτ$ »αζά μετοχητ %ον 
5 &€ΐον λογον ηάντα ηράτιημέν %9 ηαϊ νοονμερ, οΧΙγα ϋροσ- 

δίΒΧ&άν έηίφερΒί ^ίιό βέΐ ^^βσ&αι τω |ν^«*" ξυψος }^ 
ο ΜΐΊ^ός. ^τον ΐ6]^ου ϋ έόντος ίυνον, ζωονο€9 οΐ ηοϊΧοΙ 
ως Ιϋορ ίχοντΒς φρονηοιν. η 9* ίατιν σνη άλλο %$ άλλ' ^- 
γψ/Οίς %οΰ τρόπον της τον παψτός όίΟέκησ^ως. 9ίό καϋ'* ο 
10 τι αν αντον της μνήμης ηοίνωψησωμ^ν, αλη&βύομβν, ά 

134 α αν Ιδίάοωμβν , ψ^νίομβΛα** ψνν γαρ ^ιτ^ονανα χαί 
ίψ τούτοις τον κοινόν λογον κριτηριον άηοφαίνβταί, »αΙ 
τα μίν ηοινη φηοϊ φαινόμενα ηιοτά ως αν τφ ηοινω ηρι^ 
νόμ^να λόγω, τα 9^ κατ Ιδίαν ίηάοτω φβνάή. 

135 Τοιόοδ^ μίν %άϊ 6 Ήράχλατος' Δημόκριτος 91 οτι 
μίν αναιρεί τα φαινόμενα ταΐς αίσ&ηοβσι, χα} τούτων 
λέγ€ΐ μηίϊν φαίνεο&αι κατ αληϋ-Βίαν άλλα μόνον κατά 
δόξαν, άλη&^ς ϋ έν τοίς οναιν ύηάρχ^ιν το άτόμονς ΒΪναι 
κα\ κ^νόν. *\όμω" γαρ φηοι ^^γλνκν καΐ νόμω ηίκρον, 

τιονόμψ ^βρμόν, νόμω ψνχρόν, νόμω χροιη' έτεη 9ί ανο/>»α 
καί κενον.'* οηερ έ'ατι^ νομίζεται μίν είναι κα\ ίοζάζεται 
τά αία&ητά, ουκ Μοτι δ^ κατ άλη&βιαν ταύτα, άλλα τά 

136 άτομα μόνον και το κενόν, έν 61 τοις κρατνντηρίοις, 
καίηερ νηεοχημένος ταΐς αίσ&ησεσι το κράτος της ηίστεως 

^^άνα&εΐναι, ούδΐν ήττον ενρίοηεται τούτων καταίικάζων* 
φηοϊ γαρ *^ημεϊς δ^ τω μ^ν ίόντι ούδΐν άτρεκ^ς συνίεμβν, 
μεταηϊπτον δ^ κατά τε σώματος διαϋ-ηκην καϊ των ίηει- 
οιόντων χαι των άντιοτηρίζόντων.^' καϊ ηάλιν φηύϊν "έτε^ 
μεν νυν οτι οίον επαοτον εοτιν η ουκ εστίν ου συνίεμεν^ 1. φ^άζον Η, ψ^άξοΫ Ο, 5. η(^ο9^^Χ^ν Ι•. 6. Ιυψ^^ δοΙίΙβίθΤ* 

ιη&β1ΐ6η]β, ηο^νφ Ι», ηββαο &η &θά6ηι1υιη τοντ/ατ» τ^ ηοιψω, 7. 6* Ιόν- 
τος V, β^ οντος ΟΗ, 13. φααΐ Ι•. 17. μηβ^ν μηβ^ρ 0, 19. Ρομψ] 
οί. ΚίΜβΓ Οββοΐι. θ. ΡΜΙοβ. 1 ρ. 332 3). 20. νιΜη £: οογγ δ^βρΙίΑηαβ. 

21. δπιρ €Τ, }|ατ^ οιη £. «23. Ιψ] ιΐ V. 28. αΐτΐη μ^Ρ Ο, 

χύίη μ^ν ΟΑΧ, τίημβρ V 6ΐ ιη&Γβ;ο Χ: €0ΓΓ ΚαΒΗοίυβ. 29. ψϋν βΥ, 

η οιη ΟΗΓ. ού ΟΠν. ]ΐ»ΐΜθ5νΠ. ΠΡ02 Λ0ηΚσΥ2 Α. (Ρ"'400) 221 

η^Λλαηκ^ Λβάηλωταί•" ί¥ 91 %ψ η^ζϊ 1&9ω$^ '^γη^ηϋΚΗΡ τ« 137 
χρη" φησίψ '^αψ&ρωηο^ τβίΛ τω κανόνι οτ$ Η9ης άηηΧ^ 
λαιηταο" %αΙ ηάΧίν '^άηλοί μϊν "'άη χαΐ ούτος ό Χογος οτι 
Ηβ^ ουΛν Ισμ€9 η^ρΐ ού$ε$ηίς, αίΧ ϊηιρνομίη έηάατοιαίν 
V Λ'Ι'β'/' ««ί ^^» ^ηαΐτοί βηΧον ίαται οτι ίτ«7 οίον ίχαστον β 
γίγνωαηην Ιν αηορω ίβτΐ,** καϊ δη ίν μίν τούτοις ηασαν 
ο%%9οψ ηιν^ϊ ηατάΧηψίν^ ύ κα\ μονών Ιξαιρέτως ηα&άητ^" 
ται των αΙϋ&ησ€ων * ίν ϋ τοϊς ηανόαι 9ύο φ^ησιν Βίναι 138 
γνώσεις, την μίνύίά των αΐϋ&ηαβων την δ^ ίια της Λια-' 
νοιας, ων την μίν 9ιά της διάνοιας γνηαΐην ηαΧ^Ι, ηροσ-- ίο 
μαρτύρων αύτ^ το ηιατόν εις αΧη&εΙας χρίαν, την ϋ 
δια των αΙσ&ηοΒων ακοτίην ονομάζει, αφαιρούμενος αντης 
το ηρος διαγνωοιν τον άΧηϋΌνς άηλανίς* ΧέγΒΐ δί κατά 139 
Χέξιν **γνωμης δΐ δυο είοιν Ιδίαι, η μϊν γνηοΐη η δΐ οκο- 
τΐη' %αΙ οκοτίης μΙν τάδβ βνμηαντα, Ο'ψις άκοη όδμη α 
γ9νοις ^αύοις, η δ^ γνηοίη, άηοκβκριμίνη δ^ ταύτης• ' 
^Ιτα ηροκρίνων της οκοτιης την γνηοίην Ιηιφερει Χέγων 
"σταν η σκοτίη μηκίτι δύναται μητΒ ορην ίη ίΧαττον 
μητβ ακουβιν μήτε οδμάο^αι μήτε γενεσ&αι μητ€ ίν τ'^ 
φαύαει αίσ&άνεο&αι, αλλ' ίηϊ Χεητότερον" ονκονν «αΐιο 
ηατά τούτον 6 Χόγος ίοτι κριτηριον, ον γνηοίην γνωμην 
τιαΧεΙ. ^άιότιμος δϊ τρία κατ αυτόν ίΧεγεν είναι κριτή-- 140 
ρία, της μΙν των άδηλων καταΧηφεως τά φαινόμενα, ως 
φησίν Αναξαγόρας, ον ΙηΙ τοντφ Δημόκριτος ίηαινεϊ, ζη-- 
τηοεως 9ϊ την ίννοιαν {ηερί ηαντόςγάρ, ω παϊ, μΙα2& 
αρχή το εΐδέναι περί ότου εοτιν η ζητηοις), αίρίοεως δί 
«αϊ φνγης τά ηά&η' το μΙν γαρ ω ηροοοικειούμε&α, 1. ηβρί ϋί£ψ] ο£. Κηβοΐι. ρ. 14θ• *2, αΐτίης 6( 4. €ΐ 5. α^• 

τί9ΐ ΟΘΗΥ: οοπΓ Μβηα^ίαβ Λά Ώίοζ. Ιι. 9 47. 3. ίη οηι ΟΗ, 

ω 
4. Μ (υσμίη €Η, 7. μΙ χαϊ] ηαΐ Ιτ, Ιί€€ί Ρ&1»ηοία8. μόψοψ Β^ 

μοψίίψ ¥αν. 10. γν&αιψ ΟΘΗΥ: ΰοΐτ Ρ&ΒΗοίαΒ. ηαΧΛ\ *α%άγι* 

£».* €ί. Τ. 22. 16. γψησία €Η. άηοχΜΜ^υμμ^νη ΨΟΥ 9ί γ^ΟΗ, 

17. γψ^σίαψ ΟΑ. 19. μη «». Ο. Μίηά ταντοψ ΟΟΛΥ^ €» ^ιμ 

ΜηΐΜΐΜ Η, 35. Λίζϊ ηαηος] Ρΐ&ίο ΡΙι&βάΓ. ρ. 237 δίβρίι. 

26. οηον Ο. 27. η^0θί»ΐίωμΛ&α ρΓ Α, προς οΙ*4ΐιωμί^α €. 222 (Ρ"'401) ΠΡΟυΟΓΜΑΤΙΚΟΥΙ Α. βάΓ.ιηιιΛβ 
%9ν%ο ϋΛρβτον ίοτίΡ^ το ϋ β» ηροσαλΧο^ρίούμ^&α , τσΰ%ο 

Ή μ^Ψ ονν'^ά¥ ηαλαιωρ η^ρϊ τοι; ηριτηρίον τ^ς άΧη- 

141 &Βΐας Ιατορία τοιαύτη τις ψ^* αητωμ9&α &ί ίξής ηαΐ τύν 
5 μ^ά τούβ φυοαπονς άίρέο^ΐΛψ. 

πιάτων τοίννν Ιρ τω ΎιμαΙω άηλόμ^νος τα " Λρ«- 

γματα €ΐβ τ€ τά νοητά καΙ αία&ητά, ηαΐ $1ηων η^ρίληπτά 

μίν λόγω βίναι τά νοητά ίοξαστά 9ί τύγχαναν τά αίο&η^ 

τά, ηροάηλως χρίτηρ$ον ωρισβ της των ηραγμάτων γνώ^ 

ιοϋοωβ τον λόγον, σνμηεριλαβων αντώ ίζαϊ την άίά της 

142 αΙοϋ^ΟΒως Ινάργείαν. ΧέγΒί 91 όντως. **τί το δν αΒί, 
γίνεαιν ίέ ουκ ίχον, παΐ τι το γινομ^νον μεν, ον 9ϊ ονί^- 
ηοτΒ^ %6 μίν 9η νοηοα μετά λόγου ηβρίληητόν, το 9^ 

143 90^9^ μοτά αΙσ&ήσεως*' ηΒρίληητίκόν 9^ ηαλεΐο&αί φαοι 
ΐξ^λόγον παρ αντω οΐ ΠλατωνίχοΙ τον %θίνόν της ενάργειας 

%αΙ της αληθείας• 9εΙ γάρ τον λόγον έν τω ηρίνειν την 
άλη&€ΐαν άηο της ΙναργεΙας όρμαα&αι, εΐπερ 9ι εναργών 
η ηρίοις γίνεται των άλη&ών. άλλ* η τε ενάργεια ονκ 
ίατιν αυτάρκης ηρός γνώοιν άλη&οϋς' ου γάρ εΐ τιιιατ ί-- 
τΐύνάργειαν φαίνεται, τούτο ιια\ ηατ άλη&ειαν υπάρχει* άλλα 
' 9εί ηαρεϊναι το κρίνον τι τε φαίνεται μόνον %αϊ τι αύν 
τω φαΐνεο&αι ετι καΐ κατ άλη&ειαν υπόκειται, τοντεατι 

144 τον λόγον. αμφότερα τοίνυν αννελ&εΐν 9εησει, την %ε 
ίνάργειαν ως αν άφετηριον οϋσαν τω λόγω ηρός την »ρ/- 

7& σιν της άλη'&είάς, καΐ αυτόν τον λόγον ηρός 9ιάκριοιν 
της ενάργειας* εΙς μεντοι το έπιβάλλειν τι/ ενάργεια και 
το έν ταντη άλη&ίς 9ιακρίνειν πάλιν ουνεργον 9εϊται ο 
λόγος της αίσ&ηαεως ' 9ιά ταντης γάρ την φανταοιαν 
ηαρα9εχόμενος ποιείται την νόηαιν καΐ την έπιατημην 

90 τάληδ-οϋς, ώστε περιληπτικόν αυτόν ύπάρχειν της τε έναρ-- 
γείας καΐ της άλη&είας, όπερ ίσον ίοτΐ τω^καταληητικόν• 4. αιη6μ(&α Τ. 1Ι• τΐ το ο»] ρ. 27 6χ(γ. 14. πί^ίΧητίτ^ν ί: 
οί. τ. 30. 15. ίνι^νί^ας V. 18• γ^Ι 27. ανηρ^τουτα»^ δίΧται V* 

30. ίρίρ^Λ^ζ Γ. .^1. Μίχταληπτόψ Ο, καταΧηητίκφ ΡΘ. ηιϋΜΤΠ. ΠΡΟΣ Α0ΓΙΚ0Ύ1 Α. (Ρ''402) 223 

^β#9 ^Λ¥ χα) Π)컥 * 2νιη/σΐ9ΐηος ΑΙ, <ιι«ι τιν^ 145 
ψ^ραγμάκωψ τα μ^ αίο&ψά %ά δΐ νσψά, των μ\ν ρ^ητΛρ 
χρ9τηρ$οψ Άβ^βτ €Ϊναί το¥ ίηίστημοηηοψ λόγορ, τωψ ό^ 
ϋΛο&ητήν τηψ έηίοτημοψίηην αϊσ&ηοψ. Ιηέατημον$ηηψ ί^ 
σίσ&ησιψ νηΜί/φβ χα^βστα^α< τηψ μ^ταλαμβάτ^υσαν της β 
ΐ{0τα τον λόγον άλη&€ΐ»ς. ωοη^ρ γαρ οΐ του ανλητοΰ η 146 
^ράλτοΌ ίάητνλοί τΜχνιηην μΙν-Λγον ίνέργ^ιαν, ον% Ιν 
αντοϊς ϋ ηροηγουμένωζ τβλβίονμένην αλλ* ίΐί της ηρός 
τον λόγιο μον ανναοηηθ€ως αηαρτίζομίνην , ηαϊ ως η τορ 
μονοΜον αϊοϋ^ϋίς ένέργβίαν μϊν ΒΪχβν άντίληητί%ην του^ 
τβ ηρμοσμένου ηάϊ τον άναρμοατον^ ταντην ά^ ονχ αντο- 
ξμνη άλΧ ίη "'λογιομοΰ η^ριγ^γοννίαν , οντω ηαΙ ή έηίοτη^ 
μονιηη αϊα&ηοις φναιχώς παρά τον λόγον %ης ίηίοτημο^ 
νίηης μεταλαμβάνει τριβής ηρός άηλανη των υποκείμενων 
ίίάγνωοιν. η 

Ξενοηράτης ίί τρείς φηο\ν ονοίας είναι, την μ^ 147 
αίο&ητην την Λ νοητην την 6ϊ ανν&ετον ηαΐ άοξαστην, 
ων αίο&ητην μ^ν είναι την εντός ουρανού, νοητην Λ 
πάντων των έκτος ουρανού, δοξαοτην 9^ καϊ ονν&ετον 
την αντον τού ουρανού ' όρατη μίν γάρ έστι τη αιο&η^ το 
αεί, νοητή ϋ 9ί αστρολογίας, τούτων μεντοι τούτον 148 
εχόντων τόν τρόπον, της μΙν έκτος ουρανού κα} νοητής 
ονοίας ηριτήριον άπεφαΐνετο την έπιστήμην, της Λ εντός 
ονρανου ηαΐ αίσ&ητής την αϊσ&ηοιν, τής δί μιχτής την 
άόξαν ηαϊ τούτων κοινώς το μ^ν άιά τού επιστημονικού 2$ 
λόγου κριτήριον βέβαιον τε ύπάρχειν καί άλη&ες , τό Λ 
9ιά τής αίσ&ησεως άλη&6ς μεν, ονχ ούτω ίέ ως τό δια 
τον επιστημονικού λόγου, τό δί σνν&ετον κοινόν άλη&ούς 
τε καΐ ψευδούς ύπάρχειν τής γάρ δόξης τήν μεν τίνα 140 
άλη&ή είναι τήν δί ψευδή. 6&εν καϊ τρεϊς μοίρας παρα^^ 30 
δεάόο^αι, "Ατροηον μ\ν τήν των νοητών, άμετά&ετον β. οί] ^ ΟΗ, 8. ία ΛάΛ Η, 10. ίνό^γαΐΛΫ £. 14^ μηαΐαμ• 
βάτη €•^ 16. Χίψοκράτιις] Κιηώ. ρ• 316. 18. ^] 4^ τψ^ρψ 

24. τ^ &η(6 αΧα&η0»9 οπι Ι*. 25. κο^νώψ V. 224 (Ρ"'40β) ΠΡΟΣ /ί0ΓΜΑΤΙΚ0Υ2 ^. Λάγ.βΜΛβ 

οίσα^, ΚΧω&ύ ϋ την %άν αΙο&ψΛι^ , ΑίχβΟίψ ^ί τ^ν 

τών άοίαοτώρ• 

1^ 01 α η^ρΐ %^ν '^ίρ%^σ^Xαον προηγονμίψως μίν ούί^ν 

ωρίοαν ηριτηριον, οΐ ί^ ιιαί ωρβιιώ'αι άοηανν%^ς ^αννο χατα 

5 άρτίηαρ9ξαγωγηρ %ην ως ηρος τους στωίηούβ άηϋοααψ• 

151 τρία γαρ εϊραί φαοιν ίτα^Ινοι τα ανζυγοϋντα άΧΧηλοίς, έηι-- 
οτημην παΐ βόξαι^ χαί τηρ ίν μ€&ορια τοντωρ τ^ταγμίν^ιν 
ΗατάληψίΡ, ων ίηιοιημην μίν ^Ιναι την ασφαΧη ηαΐ βΒ- 
βαιοψ %αϊ άμιτά&ετον νηό λόγου ηατάληψιν, ίάζαν ^ί τηφ^ 

ΙΟ άσ&€νη χοι ψενάη ονγηατάϋ-Βαιν, κατάλη^ιν Λ την μεταξύ 
τούτων, ητις ίστϊ χαταληητίπης φαντασίας ονγκατά&€θίς ' 

152 χαταληπτίηη ί^ φαντασία ηατά τούτους ίτύγχανεν η άλη-- 
^ης^ηαϊ τοιαύτη οία ούη αν γένοιτο ψευδής, ων την μίν 
έηιοτημην ίν μονοις ύφίοτασ&αι Χέγουοί τοις οοφοΐς, 

%$ την δβ ίόξαν ίν μονοις τοις φαύλοις, την ί^ ηατάληφιν 
ηοινην αμφοτέρων εϊναι, ηαϊ ταύτην ηριτηριον άΧη&€ίαβ 

153 '"Ηα&€οτάναι, ται7τα ίη λεγόντων των άηο της στοάς 6 
*^4ρ%$σιλαος αντικα&ίστατο, άειηνύς οτι ουδέν ίατι μεταξύ 
ίηιοτημης καΙ άόξης κριτηριον η, χατάληψις. αύτη γαρ ^ν 

Μ) φασι ηατάλ,ηψίν παϊ καταληητιη^ φαντασία ουγκατά&εοίν, 
ήτοι ίν σοφω η ίν φαύλω γίνεται^ αλλ* έάν τβ έν σοφά 
γένηται, έηιστημη ίστίν, έάν τε ίν φαύλω, δόξα, καΙ ούδ^ 

154 αΧΧο ηαρά ταύτα η μόνον όνομα μετείληηται• είηερ τβ 
η κατάληψις ηαταληητικης φαντασίας συγκατάϋ-εσίς έστιν^ 

26 άνύηαρητός έστι, ηρώτον μίν οτι η συγκατά&εσις ου ηρός 
φαντασίαν γίνεται αλλά ηρός λόγον {των γαρ αξιωμάτων 
είσϊν αΐ συγηατα&έσεις) , δεύτερον οτι ουδεμία τοιαύτη 
άλη&ης φαντασία ευρίσκεται οία ούκ αν γένοιτο ψευδής, 
155 ^£ δια πολλών καΐ ηοικίλων παρίσταται, μη ούσης δί 
3οκαταληπτικης φαντασίας ούδ^ κατάληψις γενησεται' ^ν 
γαρ καταΧηητικρ φαντασία συγκατά&εσις, μη ούσης δ^ 
καταλήψεως ηάντ «'σται άκατάληριτα• πάντων δ\ όντων 

5. ώς οιη €Ά, 7• ιτα2 &ιι(6 ^ό|ον οιη Ο. 13. μ\ν αιΐά 0• 

20. ϋίττοΛηητ^χήΐ' φοι^ασ/αν <η;;νατά^€α•ς £>. 31. καταλ^τλίτ^ φαν- 

χϋίϋία ΟΟην: οογγ ΡαΙ^Ηοιοβ. ηΜΗΜΥΙΙ. ΠΡΟΣ λογικούς Α. (Ρ'^'404) 225 

αικχταλψΐ'ίϋ^ψ ά$Μ>λον&ησ6ί ««Ι ηα%<χ τ(η)ς ϋτωοίονς έηέχηίν 
%όψ αοψίν. σχοηωμ€ψ άί ούτωσί. ηάντων όντων άτΜΛΟτ• 156 
ληΐη%9ον Α» %7ΐν άννηα^ξίαν τον στοαχον %ξΐτηρΙον, $1 
συγηατα^ϋ€ταί 6 σοφός, Λοξάσβί 6 αοφός* μηϋ^ός γάρ 
ορτος ηαταΧ'ηητον $1 ϋνγχατατί&^ΐϋίί τιη, τω άηα%αληητφ 5 
ονγίΝχτα^ιίαεταί, η ίέ τω αηαταλι^ητφ ουγχατά&ΒΟίς δοία 
εστίν• Λα%Β 9ΐ των ονγ%ιχτ(χτι&€μένων έστΙν ό ^σοφός, των 157 
δόξαύτων ^σται ο σοφός, ονχϊ θ^ γ9 των δοξαοτών έστϊν 6 
σοφός (ναννο γαρ αφροσύνης ην %ατ αντονς, χαϊ των άμαρ» 
τημάτων αΙ%ίον)* ον% αρα των σνγηατατι^ υμένων ΙστΙν-όιο 
σοφός. βΙ 9ϊ τοντο, η$ρΙ πάντων αυτόν, άεηοΒί άσυγχατα- 
^€τ€2ν• το ί^ άσν/ηαταΰ•6τ€ΐν ούΛϊν §%9ρόν ίστιν ^ το 
ίηέχ9ξν' ίφίξ^ι αρα η^ρΐ ηάν^ων ό σοφός. αλλ' Ιπίί 158 
μετά τοντο Μη ηαϊ η^ρΐ της τον βίον ϋηίαγωγης ζητίϊν, 
^ίς ον χωρίς χριτηρίου ηέφνηεν άηοόΙΛοσ&αί , αφ* ου %αΙ η 
τι εύίαίμονία, τοντεοτί το τον βίου τέλος, ηρτημένην (χει 
τ^ν ηίσ%ίν, φησίν ό *Αρ%εσίλαος ο%$Μυ ηερϊ ηάντων ίηε- 
γων ηανονιεϊ τάς αίρέσεις %αΙ φυγάς χα} χοινως τας ηρα- 
ίείςτ τω ενλόγω, %ατά τοντό τε προερχόμενος το χριτηρίον 
χατορ&ωοΒί * την μίν γαρ ενδαιμονίαν ηερίγινεσ&αι 9ΐϋ^ το 
ψης φρονησεως, την ό^ φρόνησιν %ινεϊσ&αι ίν '^τοίς χα- 
τορ&ωμαοίν, το δί χατόρ&ωμα είναι οηερ ηραχ&Ιν ενλο- 
γον ίχβι την άπολογίαν. ό ηροσέγων ονν τω ευλογώ χα- 
Ίορ^ωσει χαϊ ενάαιμονησεί. 

Ταύτα χαϊ ό *^ρχεσίλαος' α άί Καρνεάδης ον μό^ 159 
νον τοίς στωιηοϊς αλλά χαΐ ηασι τοΙς προ αντου άντί&ιε- 
τάαοίτο ηερϊ τον χριτηριον. χαϊ δη ηρωτος μϊν αντφ 
χαΐ χοίνός ηρος πάντας ίστί λόγος χαϋ^ ον Λαρίσταταί 
οτι ονϋν Ιστιν απλώς άλη&είας χριτηρέον, ον λόγος^ ύύχ 
αίσ&ηοίς,^ ον φαντασία, ονχ άλλο τι των όντων ' πάντα 30 
γάρ ταύτα συλλήβδην διαψεύδεται ημάς. δεύτερον δ^ Ι6α 

2. ούτωσί] ούτως. *1 Ι». 17. ον] 8 Η. 22.^ οτκο ηοαχ&^ν] ο£. 
Ολτιι. λΑ Οίο. «1β Ρίη. 3 17. 31. Λύτί^ος ί> κα^ οψί 

3^χί, Εηιρ, Ι δ 226 (Κ "405) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. ιΐίΐτ. πίΛΛβ 

χα^' 3 ίίίηψυαν ο%ί %αϊ </ £οτί %ο ηρη-ηρων τοντο, ου 
γφρϊς %ού άηό της ενάργειας ηά&ονς νφίαταταί. ίηεΐ γαρ 
αία&ψι%^ δυνάμεί διαφέρει νο ζωον τάν άψυχων, ηαννως 
Λιά ταύτης εαυτού τβ ηαΐ των ίητός άντιληητιχον γενψ- 
& σ«ται. η δε γε αίο&ηας ακίνητος μϊν ουοα χαΐ άηα&ης 
%αΙ ατρεητος ούτε αϊσ&ηαίς ίστιν ούτε άντιλψιτίΛη τίνος, 

161 τραηεϊαα ^ί χα/ ηως ηα&ρύσα πατά την τών εναργών 
ύηοητωοιν, τότε ίνάεΐηνυτα'ι τα ηράγματα* ίν αρα τά 
άηό της ίναργείας ηά&εί της φυχης ζητητεον ίοτΐ το ηρι— 

ιοτηριον* τούτο άί το ηά&ος αυτού ίνίεικτίίΐον οφείλεε 
τυγχάνειν και τού ίμηοιηοαντος αυτό φαινομένου, οηε^ 

162 ηά&ος ίστϊν ούχ ϋερον της φανταοίας. ο^εν %α\ φαντα^ 
οίαν ξητέον είναι ηά&ος τι ηερϊ το ζώον εαυτού τε %αΙ 
τού έτερου ηαραοτατιχον• οίον ηροοβλέψαντές τινι, φη- 

ηοΐν ο Άντίοχος, διατι&έμε&ά ηως την οψίν^ *αϊ ουγ^ 
ούτως αύτην άιααειμένηρ ΐοχομεν ως ηρϊν τού βΧεψαε 
διακειμένην εΐχομεν' κατά μέντοι την τοιαύτην άλλοιωοιψ 
δυοιν άντιλαμβανόμε&α, ενός μΙν αύτης της άλλοιωο^ως, 
τουτέοτι της φανταοιας, ' δευτέρου άί τού την άλλοίωοιν 

ι«) ίμηοιηοαντος , τουτέστι τού ορατού, και έηΐ τών αλλ«ι^ 

163 αίσ&ηοεων το ηαραηληοιον• ωσηερ ου ν το φως έαυτο τ€ 
ίείπνυοι %αϊ ηάντα τά έν αυτά, ούτω χαϊ η φανταοΐα^ 
αρχηγός ουοα της ηερϊ το ζώον εΐάηοεως, φωτός α%ην 
έαυτην τε έμφανίζειν οφείλει χαι τού ηοιηααντος αύτην 

2& εναργούς ίνόεικτιχη καϋ•εατάναι• αλλ' ίηεϊ ου τόχατάλη- 
'&ειαν αεί ηοτε ενδείκνυται, ηολλαηις δ^ διαψεύδεται και 
διαφωνεί τοις άναηέμψασιν αύτην ηράγμαοιν ωςτοί μοχ&η- 
ροΐ τών άγγέΧων, %ατ ανάγκην "'ηκοΧου&ηοε το μη ηάσαν 
φαντααίαν δννασ&αι κριτηριον άηολείηειν άλη&είας, άλλα 

164 μονην, εΐ καΐ αρα, την άλη&η. ηάλϊν ονν έηεϊ ουδεμία 
ίοτ\ν άλη&ης τοιαύτη οϊα οι;» αν γένοιτο ψευδής^ αλλά 
ηαΌΐ} τ}] δοηούση άλη&εϊ κα&εατάί'αι ευρίοχεταί τις άηα- 

2. υφέοταο^ι. Ο. 4. αντιλίίπτίΗίι €Η. Γι. αχ^ι^^τος μέψουαα 1>, 
8. ΜηηψίΛΐ £. 10. αΐηο^] β^τοΰ τ«? Μηηχοψ €. 12. φα-- 

0ίας V, 24. τ< οιη V. ιιΐΛΐί€ο•νΠ. ΠΡ02 λογικούς Α. (Κ 405) 227 

ράΙ}Λν$θβ ψβνάης, γίτηαεταί %ό ηρίτηρωι^ ίν ηοινη φαν-- 
τασία %οΰ τε αΧη&ονς ηαΐ ψΒνΛονδ. η Λ ηοι^η νοντων 
φαψτα9ία ονχ Ιο%ι %αταλ%π%ί%η^ μη οΰσα Λ χαταλψιτίηή 
οτ/Λ Μρηηρίοτ Χσταί. μηδεμιάς Λ οναης φαντααίας ηρι^ Ιβ5 
'^έΜης οι/Λ λόγος αν βΐη χρηηρίον • αηο φαντααι'ας γαρ β 
Όν%ος ανάγεται, χαΐ είχότως' ηρύτον μ^ γαρ ίπ φαψη- 
ναι αντύ το χρινομενον , φανηψαι Λ ούίϊν δύναται χω- 
ρίς της άλογου α1σ&ι}σ€0}ς. οντΒ ονν η άλογος αϊα&'ηοις 
ον%Β ο λόγος ην ηρηηριον. 

Ταύτα μίν [γάρΐ άντίπαρ^ξάγων νοϊς άλλοις φάοοό-- 1β6 
φοις ο Καρνεάδης €ΐς την αννηαρξίαν τον ηρηηρίου Λ«|- 
ηρχ£Το* αηαηονμβνος Λ *αΙ αντος τι χρηηρων προς τβ 
τηψ τον βιον ίαξαγωγην χαϊ ηρος την της ευδαιμονίας 
ηερίιηηαιν, δυνάμει ίπαναγκάζεται και χα&* αυτόν ηερί 
τοντον δαχταττεα&αι, ηροαλαμβάνων την τε ηι&ανην φαν-- 15 
τααίαν ηαΐ την ηι&ανήν αμα παΐ άηερίσηαοτον καΐ ί«£ο>- 
^ενμδνην. τις δε ίατιν η τούτων διαφορά, ονντομως 107 
νηοδεακτέον. η τοίννν φανταοία τινός φαντασία Ιοτίν, 
οίον τον τε άχρ ον γίνεται ηαΐ τον ίν ω γίνεται, %αϊ 
αφ ον μίν γίνεται ως τον έκτος υποκειμένου αίσ&ητου, 20 
τον εν ω δί γίνεται κα&άηερ άν&ρωηον• τοιαύτη δί οέ^σα 16β 
δνο αν £χοι σχέσεις, μίαν μΙν ως ηρός τό φανταστον, 
δ$ντέραν δί ως ηρός τον φαντασιονμενον, κατά μϊν ούν 
την ηρός το φαντάστόν οχέσιν η άλη&ης γίνεται η ψευ- 
δής, καΙ άΧη^ης μϊν όταν σύμφωνος η τω φανταστώ,^ 
ψΒνδης δϊ οταν διάφωνος. Ματα ι^ί την ηρός τόν φαντα- 169 
σιονμενον οχέσιν η μέν ίστι φαινόμενη άλη&ης η δϊ ου 
φαινόμενη άλη&ης, ων η μϊν φαινόμενη] άλη&ης ίμφασις 
καλείται ηαρά τοις 'Ακαδημαϊκοϊς καϊ ηι&ανότης καΐ ηι- 
&ανη φαντασία, η δ* ον φαινόμενη άλη&ης άηέμφασίς τε 30 
ηροσαγορεύεται καϊ άηει&ης κα} άηί&ανος φαντασία* 
οντε γάρ τό αύτό&εν φαινόμενον ψευδές ούτε τό άλη&ίς 

10. γά^ οιη ν; 11. 6 οιη ΟΗ, 14• άηαραγχάζ^τΜ £•. 

«α)] ^ ^• 16. βίίξ•θίυομέρίΐ9 €Ην. 23. 26. το Γ. 32. ά«ο»ιν Χ 

15* Τ28 (Ρ "'406) ΠΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΥΣ Α. «άν. ηΐΑίΙιβ 

170 μέψ, μη 'φαιί'ομβ^'Οΐ^ 9^ ημιν ηβι&ΗΨ ημάς ηέφνηΒΨ. τουρ- 
τών ίϊ νών φαν%αϋίωψ η μίν φανιρώς ψενάής χα) μι} 
ψαιψομένη "'άλη&ης ηαραγράψίμός έστ$ ηαϊ ον ηρηηριο^, 
ίάν %9 άηο νηάρχοψνος μεν , 9*αφύνο)ί 9^ ^ψ νηάρχον%ι 

5 χαΐ μη «αν* αι/το το νηάρχον, οηοΐα ην η άηο *Ιίλ6η%ρας 
ηροσηδοοναα τω ^Ορέοτη, μίαν %ών *£ρίννων αντην άοζά- 
ζοντί χαϊ %9%ραγ6τι 

μί&ίς μ" ουαα των ίμών ^Ερινυών. 

171 της Λ φαινόμενης άλη&ονς η μίν τις ίατιν ά/αν9ρά, ως 
ιυ η ΙηΙ των ηαρά μικρότητα τοίΓ ϋ^εωρονμένον η ήαρά Ιχα- 

νόν ίιάατημα η και ηαρα άα&ίν€ΐαν της οψέως ονριεχν^ 

μένως καΐ ονη ίχτνηως τι λαμβανόντων, η ϋ τις ην ανν 

τω φαίν€θ&αί άλη&ης ίτι χαΐ αφοίρον {χονσα το φαίνε- 

' 172 ο&αι αντην άλη&η. ων ηάλιν η μίν' άμυίρά %α\ ΆΛντος 

15 φαντααΐα ονα αν εΐη χριτηριον ' τω γαρ μήτε αυτήν /α/ι^τε 

το ηοιήοαν αυτήν τρανώς ένάϋΐηνυα&αι ου ηίφυχεν ημάς 

178ι ηεί&ειν ούά' εΙς αν/χατάϋ-ΒΟΐν ϊηιαηάο&αι. ή άί φαινο- 

μένη αληθής χαΐ ίκανώς Ιμψαινομένη χριτηριον ίστι της 

άλη&6ΐας χατά τους ηερϊ τον Καρνεάίην• χριτηριον ΰί 

2υ ουαα ηλάτος ^ΐχ^ν ίχανον , χαι έηιτεινδμίνης αυτής άλλη 
άλλης έν €Ϊ9βΐ ηι&ανωτίραν το χα2 ηληχτιχωτέραν ϊσχει 

174 φαντασίαν, το δ^ πιϋ-ανόν ως ηρός το ηαρον λέγεται 
τριχως, χα&* έ'να μϊν τροηον το άλη&ίς το ον χαι φαινο- 
μόνον αληϋές, χαΰ"* €^«ρον ί^ το ψουδίς μΙν χα&οστοίς 

25 φαινομονον 91 άλη&ίς, χατά ί^ τρίτον το [άλη&Ις] χοινον 
αμφοτέρων. ο9•εν το χριτηριον εσται μΙν ή φαινόμενη 
άλη&ής φανταοια, ην χάΙ ηι^ανήν προσηγόρευον οΐ άηο 

175 της *Αχαδημίας, έμηίητει ΰί εα&* οτε χαϊ φενίής, ωατε 
άνάγχην εχ^ιν χαΐ τ^ χοινή ηοτί του άλη^ονς χαι ψευ- 

30 όοΰς φαντασία χρήαϋ^αι. ου μεντοι άιά τήν σηάνιον ταν- 

3• ηι^»/ρά^»μός? 4. ^ά^ τι] Ιλψ τι «ιό ^ή . νηά^;^ο*^ος γίνη[%αΛ 

Ιάψ τ<? ^8• μ4θΊ%] Ειιηρ. θΓβ8(. 264. ΙΟ. /««χ^ότβτα Ο, μΜ^οτα- 

%οψ Χ, «II €0 ηαοά ηιίηίίηιιιη ηΙ>€8ί η( €€τηαίητ Η. ηα^ αψί*ανοψΊ ηοη 
οαΐίβ βραΐϋ Η. 12/ λαμβανονοης Ι». 15* το ΓΑ. 16. 3νο«^σα* Γ. 

18. ινί^^η^ψομ,ίνιι \Χ. 20. αίΧνι νΟ. 23. τ<] το'Ο. 24. ηα^ — 
25. «λΐ7^/ς οιη Ο. 25. ίηείηβί' ςιιοι) γοο(6 Λα^^ί ρ. Γ. 301 $ 63. ηϊΒύοοΒΥΙί. ΠΡΟΣ ΑΟΓΙΚΟΥΣ Α, (Ρ "407) 229. 

της ψ^αρίμητωοίΡ, λίγη ά^ της μίμου μέψης τάληϋ-ες, ώα- 
οτητέον ί^%1 %ί} ως %ο ηολν άλη&^ονο9]' τω χάρ ως ίηΐ 
το τνολι) τάς τ€ %ρίύ9{ς ηαΐ τάς πράξεις χανο^ΙζΒα&αί 

Το μίν ονν ηρωτον καΙ ΐίοινον κρηηρίον Ματά τους ^ 
περί τοψ Καρνεάδην ίοτΐ τοιούτον έηύ 91 ούδίηοτΒ 176 
φαντασία μονοπδής υφίσταται αλλ' άλνοεως τροηον άλλί] 
ίξ άλλης ηρτηται, δεύτερον ηροο^βνηοβται κριτηριον η πι- 
θανή αμα χαϊ άη^ρίσηαστος φαντααΐα. οίον 6 αν&ρωηον 
οηύν φαντααιαν ίζ άνάγηης χαϊ των η$ρϊ αντον λαμβάνει ιο 
φαντασιαν καϊ των έπτός, "'των μίν η$ρϊ αντον ως χροας 177 
μΒ/ί&ανς οχήματος χινησ^ως λαλιάς ίοΟ'ήτος ύποάέσεως, 
των α ίητός ως άίρος φωτός ημέρας ουρανού γης φίλων, 
των άλΧων άηάντων. . οται^ ονν μηάβμια τούτων των φαν^ 
τασιών η9ριέλ%ί] η^ιάς τω φαίνεσ&αι ψευάης , άλλα ηάσαι ι^ 
σνμφωνως φαίνωνται άλη&€Ϊς, μάλλον, ηιοτίνομεν. οτι 178 
γαρ οντος ίστι Σωκράτης, ηιστενομεν ί* τού πάντα αντω 
ηροσεΐναι τα εΐω&ότα, χρώμα μέγεϋΌς σχήμα άιαληψιν 
τρίβωνα, το ίν&άόε είναι οηον ου&είς Ιστιν αντω άπα- 
ραΧλαντος* %αϊ ον τρόπον τιν^ς των Ιατρών τον ηατ άλη- 179 
&ειαν πνρεόσοντα ονχ ίξ ενός λαμβάνονσι σνμητωματος, 
Ηα&άηίρ οφνγμού σφοάρότί^τος η ύαψιλούς &9ρμασιας, 
άλλ' 1% σννάρομηί, οίον &ερ μασιάς α/ια %αϊ σφυγμού %αϊ 
Ιλχωίονς άφης ηαϊ ίρυ&ηματσς ηάϊ ϋψους x<x^ των ανα~ 
λογον, ούτω ΜαΙ ο *ΑηαΛημαϊηός τη συνίρομη των φαν-:^^ 
τασιών ηοιεϊται την κρίσιν της άλη&είας, μηάεμιάς τε των 
ίν τη συνδρομή φαντασιών η^ρισπωσης αυτόν ώς φρυδούς 
λέγει άλη&ίς είναι τό ηροσηΐητον. %αι οτι η άηερίοηα^ 180 
ατός ^στι συνδρομή τού ηίστιν ίμηοιπν, φανβρον αηο 
Μενελάου ' χαταλιηών γαρ . ίν τη νηΐ τό εϊδωλον της ^ 
^Ελένης, οηερ άηό Τροίας έηήγετο ώς Έλενην, ηαϊ Ιηι- 

1. άη €ν. άΐη&ίς Εθ. 7. αίλη] αλλ* €71. 10. Ιαμβάψοι ΤΟ. 
11. ώς οιη Ιτ. 16. φφύψχα^ €Η, 18. ^ιαΧ%^ιν^ ςαββ βάρη τ. 12 

ο 
ίυβηΐ λαλ*ά. 24. 1»^ Γ. αΨοΧογωΨ ΓΟ, 28. η^οηίητοψ ΟΟΒ, 230 (1?'"408) ΠΡ02 ^ΟΓΜΑΤIΚΟΥI Α. ΛΐΙν.πίΛϋιβ 

βάς %ηα Φά^ου νηαον ορα την άλη&ή ^ΕΧέψην, ^ηιων %€ 
»η αν%η6 άλη&η φανταοίαν όμως συ ηίοτενα τ^ τοίαύτψ^ 
φαντασί^ 9ίά %6 ύη άΧΧης η€ρίαπάο&αί, παθ•* ην ν^^^ 

181 αηολβλοίηως ίν τ^ νηϊ την ^Ελένην. τοιαύτη γούν ίοτΐ 
5 %αΙ η άπ$ρΙύηαστος φαντασία * ητι^ «αϊ αυτή ηλάτος 

Ιχίίν ίοι%$ 9φα το άλΧην άλλης μάλλον άη^ρίσπαοτον εν- 
ρίοΗ^σ^αί. 

Της ύ^ άηίρισηάστσν φαντασίας ηιστοτέρα μάλλον 
Ιατί %άϊ τελ^ιοτά^ην ηοισϋσα την πρίοίν, η συν τω άπερι- 

182 σηαστος ιϊναί Ατι «αϊ δξ^ξωά^νμένη ηα&έστηχ£ν• τις 9έ 
ίστι ηαΐ 6 ταύτης γαραχτήρ, ηαραχΒΐμένως ύηοά^ιητεον* 
έηΐ μίν γάρ της άη^ρισηάστου ψίλόν ζητείται το μηάε- 
μίαν των έν τ^ ουνάρομη φαντασιών ως φευίή "'ημάς 
η^ρισηάν, ηάσας 9ϊ είναι άλη&εϊς τε «αϊ φαινομέψας 

15 %αϊ μη άηι&άνους * ίηΐ ϋ της %ατά την ηεριωίευμένην 
ουνδρομην έηάστην^ των έν τη συνδρομή ίηιστατιχως 
ίοηιμάζομεν , οηοΐον τι γίνεται %αι έν ταϊς έκηληοιαις, 
όταν 6 δήμος ε'καστον των μελλόντων άρχειν η δικάζειν 
έξετάζη ίΐ αξιός ίστι του ηιστευ&ηναι την άρχην η την 

183 ηρίσιν, οίον όντων πατά τον της κρίσεως τόπον τον τε 
κρίνοντος %αϊ του κρινόμενου καϊ του δι ου η κρίσις, 
άηοστηματός τε καϊ διαστήματος^ τόηου χρόνου τρόηου 
δια&ίσεως ενεργείας^ &ιαστον των τοιούτων όποιον ίοτι 
φυλοκρινοϋμεν, το μΙν κρίνον ^ μη η οψις ημβλυται {τοι- 

35 αύτη γάρ ούσα άϋ•ετός ίστι προς την κρίσιν), τό δί χρι- 
νομενον, μη μικρόν άγαν καλέστηκε, τό δ^ δι ου η χρ/- 
σις, μη ο αι^ρ ζοφερός υπάρχει, τό δ^ απόστημα, μη μέγα 
λίαν υπόκειται, τό δ^ διάστημα, μη συγκίχυται, τον δ^ 
τόπον, μη άχανης ίστι, τόν δ^ χρόνον, μη ταχύς έστι, 

»ο την δί διά&εσιν, μη μανιώδης &εωρείται, την δί ένέργειαν, 

184 μη άηρόσδεκτός Ιστιν, ταύτα γάρ πάντα κα&* εν γίνε-- 

9. τέλι^οτάτΐ} η ΐίθ$ονα€ί £>. η οηι Η, 12. άιτίρ^αχάτον €θΗν. 

Π. ϋοηψάζο/αρ ΟΟΗ, 18. ϊκαστος ΟΗ, 19. τι;•» οηι ν. 

»7 οιη Γκν. 20. της οιη V. 22. χύηου ΟΗΗ. 24. φιλοη^ι- 

ροϋμιψ ΡΟ. 27. νηάρχ'η ΟΟΛ, οΜϋΜτΥΗ. ηΡ02 Α0ΓΙΚ0Υ2 Α. (Ρ"'409> 231 

• 

Μαί άι^ί€^ϋηνσ9ος , ηρός Λ^ τοντοίς η η$&αψη &μα «αϊ 
άψ^^^^9ηαοτος ηοΐ 9ίΒΐί»99υμίψψ ηαρ' ^¥ αίχιαν οψ νρο- 
7%οΨ έτ τω βιω, 6%αν μΐψ ηβρί μίηρον ηράγμανοβ ζητώ-- 
μ9Τ9 ^β μάρτυρα άναηρινομβν, οταψ ϋ ηΒρϊ μ$ΙζθΨΌς, 6 
ηΐίίοτας, όταν Λ* !τι μάλλον ηερί άναγηαίοτίροΰ , ηα\ 
ίχαστοι^ των μαρτνρονντωψ έΐντάζομ^ν ίη τής τωρ αλλκιν 
άν&Όμολογησβωβ, σντω, φασίν οί η^ρϊ τοψ ΚαρνΒοδην, έψ 
μΐψ τοΙς χυχούοι ηράγμααι τ^ ηί&αν^ μόγοτ φαψτασία 
κραρηρίψ χρώμε&α, Ιψ δϊ τοΙς άξαφερουοί τ^ άη9ριαηάστψ, ίο 
ΐ¥ Λ τοΙς 91^0^ ΒνδαίμονΙαν ουντ^ίνονοι τρ η^ριωδ^νμέί^ίΐ• 
ον μηψ άλλ' ησηίρ ίπΐ την δίηψΒροψτΦν πραγμάτων την 185 
ίίάψορόν φαοί ηαραΧαμβάνΒΐν φαντασίαν, οΰτω ηαΐ ηατά 
τάβ ί$αφόρους ηΒριστάοΒίς μη τί] αύτη ίίατακοΧσν&ΒΪν• 
τ^ μ^ γαρ αυτό μόνον ηί&αν^ ηροοίχΒίν λίγονσέν Ιφ ύν ι& 
ον ηδωοιν ημίν %αιρόν η η^ρίστασις ηρός άηρίβη του 
ηράχμντος άνα&Βωρηοίν, οίον δίωκ^ταί τίς ύηό ηολ^μιων, 1^6 
χαΐ ίλ&ων €ΐς τάφρον τίνα φαντασίαν αηα αίβ κάνται^ν^α 
ηοΧτμΙων αυτόν Χοχύντων* βΪ^* νηό ταύτης τηςφαντα- 
οίας ως ηι&ανης συναρηασ&Βΐς "'ίηηΧίρΒταί ηαϊ φ^ύγΒΐ την 2υ 
τάφρον^ έηόμΒνος τη τίΒρΙ τηγ φανταοίαν ηί&ανότητί, 
ηρίν άηριβως ίηίστήσαι ηρότΒρον βΙ τφ 6ντ% Χόχος ίοτι 
ηοΧεμίων ηατά τον τόηον η ουδαμώς, τη 91 ηί&ανη ηαϊ 187 
ψ^ρίωδΒνμένη ϋηονταί ίφ ων χρόνος άίάοταί Βίς το μΒτά 
έηιοτάοΒως ηα\ άΐΒξόάου χρήσ&αι τη ηρΙοΒί του ηροοηίητον- ?& 
τος ηράγματος. οίον ίν άΧαμηΒϊ οίηήματι ΒΪΧημα οχοινιου 
^ΒαοάμΒνός τίς ηαραυτίκα μίν όφιν ύηοΧαβων τυγχανΒΐν 
νηΒρ4ιΧα%0ί το Λ μΒτά τούτο ύηοοτρέψας έξΒτάζΒΐ ταΧη&ίς, 
ηαΙ Βύρων άηίνητον ηάη μΙν Βίς τό μη ΒΪναι όφιν ροηην 
ίαχα κατά την διάνο ιαν , όμως Λ ΧογιζόμΒνος ότι %α$ 188 
οφΒίς ηοτί άπινητούσι χΒΐμΒρινω πρύΒΐ παγέντΒς, βακτηρία 

2. 3. αηίρίατατος Ι»; ΓβοίβΗ. 7. άλλων οιη €. 9. μονν V: 

μό^ιι οβίβπ. 13. πραλαμβάψαν V. οϋτ» οίη Γ. 16. ηρος οιη ΓΗ. 
28. το] οτ» α 232 (Ρ'"410) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. λ(Ιιγ. ηΜίΛβ 

χα&ί%Ρ€Τ^»ί τον ση€ΐρ<χμα%ος, ηαΐ τότε όντως έχ9Κ€ριο<^Μ/— 
οας %ην ηροοηίητονααν φαντααίαν ύνγχατατι&'9%αί τοϋ 
. ψ€ν9ος είψαι το οφιν νηάρχειν το φανταϋ&Ιν αντώ οάμ<χ• 
χα) πάλιν, ως προ^Τπον, όρώρτες τι ηβρίφαψώς ον/χϋί%ατ§- 
6&ίμ€&α οτι τοντο αληθές έατι, ηροάηξούενσαντες α<τ< 
άρτίονς μίν ί'χομΒΨ τάς αίο&ησείς, νηαρ άϊκαΐ ον %α&* ν— 
ηνονς βλίηομεν, ονμπάρεστι δΐ %αϊ διανγτ^ς άηρ %ο.\ από— 

189 οτί]μα ανμμετρον ίίάϊ άη'ινηοία τον ηροϋηιητοντος , υίστε 
Λα ταύτα ηιοτήν είναι την γανταοίαν, χρόνον ημών 

ΐΜίοχηχοτων αντάρηη ηρός άιέζοίον των κατά τον τόηον 
αντης ϋ-εωρον μένων• ο 9* αντός λόγος ίστϊ χαΐ ηερί τ^ς 
άηεριοίΐάοτον ' ηροοίενται γαρ αντην όταν μηδϊν ^ %ό 
άντιηερηληειν ίννάμενον, ως ίπΐ Μβνελάον ηροείρηται* 

190 *ΑΏ.ά ηαϊ της *Αηαδημαϊιιης Ιστορίας ανω^ερ αηο 
15 Πλάτωνος άηοάο&εΐαης, ονχ ίστιν άλλότριόν ηον ηαΐ τ^ν 

των Κνρηναϊχών στάσιν εηελ&ίΐν' 9οκεϊ γαρ ηαι των 
ανδρών τούτων η αΐρεοις άηρ της Σωηράτονς άνββχηηεναι 
διατριβής^ αφ* ^σηερ άνεσχε χαΐ η ηερϊ τον Πλάτωνα 9ια- 

191 9οχψ φαοϊν ουν οί Κνρηναϊηοϊ ηριτηρια εϊναι τα πά&η 
20 »α2 μόνα ήαταλαμβάνεσ&αι ηαϊ ά9ιάψενοτα τνγχάνειν, 

των 9^ ηεηοίηκότων τα ηά&η μη9ΐν είναι %αταληητ^ν 
^" μη9^ ά9ίάψενστον. οτι μίν γαρ λενκαίνόμε&α, φασί, ηαΙ 
γλνπαζόμε&α , 9ννατόν λέγειν άδιαψενατως ηα} [βεβμίως^ 
άνεξελέγιιτως' οτι 91 το έμηοιητικόν τον ηά&ονς λενηόν 

192 Ιατιρ η γλνκν έοτιν, ονχ οΙόν τ άηοφάίνεσΰ^αι. είχός γαρ 
Ιοτι %άϊ νηό μη λενχον τινά λενκαντικως 9ιατε&ηναι και 
νηό μη γλνχέος γΧνχαν&ηναι. κα&ά γάρ' ο μεν νχοτω&είς 
παΐ Ιχτεριων ωχραντικώς νηό ηάντων κινείται, ο 9ί όφ&άλ- 
μιων ίρνϋ-αινεται, ο ^έ ηαραηιεοας τον όφ&αλμόν ως νηο 2. το ο. 3. τβν οφ^ν ΚΧ, τΰν οφιν €. 6. άρτίοις Ο. 7• β^αν 
γ7\ς Η, όίοντης Ια, 22. Βιάψινστοψ Γ. 23. α^Μτ^^βύστ^ς] β^Μ(^<ύστ«ς 
χα2 αλΐ7Μ« ΕΟΥ^ οιη Η, ηαΧ ροβΐ βεβαίως Κ. β^βαΐ^ς ίοΓίΑβββ 8(1 
ίΙΙΰθ ν. 2^, αηοφαίνίαΟ^αί, ι•(?(Γ&Ιΐΰηί)υιη. 24. «^^5^X^xτως ΟΟΗΥ, ά»€|- 

«Α/χταις Χ, ««'«|«λ//»τ«ις Η. 26. τιψος €. 27. /ο) γλυκ^'ως καυ- 

&ηψα» Ο. γαρ οπι Ο. 28. άπ6 Ι,. οΜίκοβνυ. ΠίΟΣ ΑΟηΚΟΥΣ Α. (Ρ "411) 233 

ίυ^ϊν Μ€Ρ4Ηαί, 6 ϋ μ^μηνως άίοοας ορά τάς Θήβας ηαΐ 
ίιααοψ φαψτάζ^αί %6ν ^λίθ¥, έηι ηάν^ωψ δϊ %ί»ύ%ων το 193 
μΐψ οτι %ό^β τί ηάσχονοίΫ, οίον ωχραΐνονταί η Ιρυ&αί- 
νοτταέ ψ ίνάζοι^ταί, άλη&ίς, το ί^ οτι ύχρον Ιοτι το κι- 
ψονρ αυτούς η έν9ρφυ&^ς ^ διηΧονψ ψβύάος Λναι ν^νομι- 5 
οταί, ούτω και ι^μάς ίύλογύτατόι^ έοη ηΧέον ^άν οΙχ${ων 
ηα^ω^ μηίϊν λαμβάνειν δύναα&αι. ο&^ν ητοί τα ηά&η 
ψαίΨομ9ψα ^$τίθ¥ η τα ηοίί^τοίά των ηα&ύν. %α\ *1 μίν 194 
τα. ηά&η ψα/ύψ ^Ιναι φαινόμενα 9 ηάντα τα φαίΡΟμ9Ρα 
ΐ9»%4οψ άλη&ή ηαΐ ηαταΧηητά' «/ (^έ τα ηοίητιηα %ωι^ ίο 
πα&ων προααγορ^νομ^ν φαινόμενα, ηάντα ίστί τα φαιι^ο- 
μ€¥α φ^νάη »αΙ ^ηάντα ά%ατάληητα. το γαρ ηΒρΙ ημάς 
συμβαίνον ηά&ος έαντον ηλίον ονάίν ημίν ένδβίχννταί. 
€Ψ^Μν %αΙ «/ χρη τάΧη&^ς λίγηίν^ μόνον το ηά&ος ημϊν 
ίατϊ φαίνόμ^νον * το Λ^ ίχτος ηαί τον ηάθ'όυς ηοίί]ταί6ν ΐ5 
τάχα μίν έοτ$ν 6ν, ον φαινόμενον ϋ ημϊν. ηαΐ ταύτη 1^ 
η^ρΐ μ^ν τα ηά&η τα γΒ οΐχβία ηάντ^ς Ιομ^ άηλαν^ξς, 
η^ρί α το ίχτος υποχείμ^νον ηάντες ηλανωμ^ϋ'α* χα- 
κείνα μεν ίοτι χαταΧηητά^ τούτο ά^ άχατάΧηητον, της 
φνχης ηάνν άο&^νονς χα&ιοτωοης ^ρος διάγνοιοιν αι/τοι7 2θ 
ηαρα τους τόηονς^ παρά τά διαοτηματα , ηαρά τάς χινη- 
αεις, ηαρά τάς μεταβοΧάς^ παρά άΧΧας ηαμηΧη^εϊς αίτιας. ^ 
εν&εν ονδ^ χρηηριον φαοιν εϊναι χοινον άν^ρωηων, όνο- 
/«ατα δί χοινά τί&εο^αί τοΙς χρίμαοιν* Χενχον μ^ γαρ 19β 
τί χαΐ γΧνχν χαΧονοι χοινώς πάντες, χοινόν δέ τι "'Χενχόν 25 
^ γΧνχν ονχ εχουοιν. ^κασ^ος γάρ τον Ιδιον ηά&ονς άν- 
τίλαμβάνεταί, το δί ίΐ τοντο το ηά&ος άηό Χενχον ίγγι- 
^ετοί αντψ χαϊ τω ηέΧας, οντ αντός ^ν^^αται Χέγειν μη 
αψαδηιρμενος το τον πίΧας ηά&ος, οντε ο ηεΧας μη άνα- 
άέχομενός το έκεήον. μηδενός δϊ χοινον ηά&ονς ηερί 197 
ημάς γίνομενον ηροηετίς ίατι το Χίγειν οτι το ίμοϊ τοϊον 
φαίνόμενον τοϊον χα\ τω ηαρεοτώτί φαίνεται, τάχα γάρ 

ι 

ι. ο] ότ< ΓΑ ν, ο τ< να, ^ διοϋάς] ΚοΓίρΐϋ Β&€€ΐ). 918. 

4. βιαζονταί V. 14. τοιλ'η&η ΤΟΥ» ηα^ον Ο, 21. τόηοι/ς] η6ϋα% Γ. 
27. το VI ο το] ταντό? 30. μ'ηβ€Ϋθς -—31. γινομένου οπ) Ο. '2Η (Ρ"'412) ΠΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Α. Λά^.ηΛύ» 

ι 

^/•ί μ^ψ οντω ονγηίχρίμαί ξίς Χ$ν»αίν$σ&ί${ ύηό τον ^ο>- 
&^ ηροσηίητορτος, ^ερος δ^ σν%ω ηατ€σΗ$υαομέψηψ ίχ€ί 
%ιην αϊα&ηοίν ωο%Λ Ηέρως διατί^δ^ηψαι. οι; ηάντης ^ν 

198 ηοινοψ ίατί το φαινομενον ημίψ. «α) οτι τω οψτι ηαρα 
5τας διαφόρους %ης αΙσ&ηϋ€ως χατασηευας ούχ ωσαύτως 

ηίΨονμ8&α , πρόδηλον ίηι τβ των Ιχτβρίωντων ηαΐ όφ^αΧ- 
μίώψτων «αϊ των κατά φύοίψ δια%$ί μένων ως γαρ άηο 
τοϋ αύτον οΐ μ^ν ωχραντίπώς οί δί φοίνικτιπως οΐ δί λ^υ- 
ηαντικως ηάοχονοιν, ούτως Βΐηος ίστι χαϊ %ονς ηατά φύθί¥ 
ίΟ δίαχβψένονς ηαρά την δίάφορον των αίσ&ηοίωψ ηατα^ 
αη^νι^ν μη ωοαντως άηο των αυτών ηινείϋ&αί, άλλ' ίτέ^ 
ρως μίν τον λ€υη6ν, έτίρως δί τον χαροηόν, μη ωόαύτως 
δί τον μ^λανόφ^αλμον. ωοτβ ηανά μϊν ημάς ονόματα 
τι&Μναί τοίς ηράγμασιν, ηά&η δί γε ^χαν ίδια. 

199 Ανάλογα δ^ ύναι δοχ€ϊ τοίς ηΒρϊ η^ιτηρίων Χεγομέ^ 
νοις αατά τούτους τους άνδρας τμΛ τα ηΒρϊ τεΧων Χεγό" 
μ^να» διηχΒΐ γάρ τά ηά&η χαϊ ίηϊ τα τέΧη, των γαρ 
ηα&ών τά μέν ίατιν ηδέα τά δ^ αλγεινά τά δ^ μεταξύ, 
χαΐ τά μ^ν αλγεινά χαηά φααιν εϊναι, ων τέλος άλγηδων, 

20 τα ^^ ηδέα άγα&ά, £ν τέλος έστιν άδιάψευοτον ηδονή, τβί 
δ^ μεταξύ ούτε άγα&ά ούτε κακά, ων τέλος το ούτε άγα^ 
&ον ούτε χαχον, οηερ ηά&ος ίοτΐ μεταξύ ηδονής χαϊ 

200 άλγηδόνος. ηάντων ούν των όντων τά ηά&η χριτηριά 
έατι χαι τέλη, ζώμέν τε, φασΙν, έηόμενοι τούτοις, ίναργεία 

7^τε χαιεύδοχησει ηροοέχοντες, ενάργεια μϊν κατά τά άλλα 

ηά&η, εύδοχηαει Λ χατά την ηδονην. 

Τοιαύτα μΙν χαι οΐ ΚνρηναϊχοΙ, ουατέλλοντες μάλλον 

τό χρηήριον ηαρά τους ηερϊ τον "Ίΐλάτωνα * ίχείνοι μϊν 

γάρ σύν&ετον αυτό Ιηοίουν εχ τε ενάργειας χαι του λόγου, 
30 ο^τοι -^έ έν μόναις αυτό ταΐς έναργειαις χαϊ τοίς ηά&εσιν 

όρΙζονοιν• 

201 Ούχ άηο&εν Λ της τούτων δόξης έοίχασιν εϊναι χαι 
οΐ άηοφαινόμενοι χριτηριον ύηάρχειν της άλη&εΐας τας 

23. τύ9 οΦχ^ψ οιη ΟΑΑ. οΜίΗΜβνΐΙ. ΠΡΟΣ λογικούς Α. (Ρ'"4Ι3) 235 

αΙο&ησ€$ζ* οτι γαρ ίγίψοψτο ^ίνΜς %ο νοιοννο άίωνντΒς, 
ιΐροι^ιινο^ η^ηοίηΐΜΡ *Α^οχος 6 άηό της ^Αχα9*ιμίας, ίψ 
Λ^υτίρψ τώρ ηανοψοίώρ ρητώς γράψας ταύτα "* άλλος ί4 τις, 
έ^ Ιατριη^ μ^9 ούί^νος ί^ντ^ρος, άητομενος ϋ ηαϊ φιλο- 
νοφίας, ίπΒΐ&ετα τάς μϊν αΙο&ηοΒίς όντως ΜαΙ αλη&ως& 
αντίΐηψας ΒΪΨΟί, λογψ 9^ μηδϊψ όλως ημάς ηαταλαμβώ- 
ΨΒΐΨ^ €0{Η€ γαρ άίά τσυτων ο Άντίοχος την ηροπρημέ- 202 
ψψβ τί&έναι στάοιν %αϊ *Αακληπιά9ην τον Ιατρον αΐνίττδ^ 
ο&α$, άναίρουντα μϊν το ηγ^μονέηόν, χατα 9ί τον αυτόν 
χρόνον αντω γβνόμ^νον. αλλά Η^ρΙ μίν της τούτον φο- ίο 
ρας ηοίΧίλωτίρον ηαΐ ηατ Ιϋαν «V τοϊς Ιατραιοϊς νηομ^η" 
μαοί άί^ξηλϋ-ομεν, ώστε μη ΙχΒ$ν ανάγκην ηαλίνωάβίν. 

'Εηίηονρος 9^ ΛνοΙν όντων των ανζνγούντων άλληλοίς 203 
ηραγμάτων, φαντααίας καΙ της άόξης, τούτων τήνφαντα- 
ϋίαν, ην %άί ίνάργίίαν ηαλβί, 9{ά ηαντός άλη&η φηαΐν η 
νηάρχΒίν. ως γαρ τα ηρώτα ηά&η, τοντέοτιν ηδονή «αϊ 
ηόνος, άηό ηοιητ^ηών τινών %αϊ %ατ αυτά τά ηο§ητη(ά 
σννίοταται^ οίον η μ^ν ηδονή άηό τών ηδέων η Λ άλγη-* 
ίων άηό τών αλγεινών, και ούτε τό της ηδονής ηοιητίΜον 
ίνδίχβταί ηοτε μη είναι ηδύ οντβ τό της άλγηδονος ηα^ 2υ 
ρεπτικόν μη ύηάρχειν άλγεινόν, αλλ* άνάγηη %α\ το ^δον 
ηδύ %άϊ τό άλγύνον αλγεινό ν την φύαιν ύηοηεΐσ&αι, οντω 
καϊ ΙηΙ τών φαντασιών, ηα&ών ηερϊ ημάς οναών, τό 
ηοημίκόν έηάστον αυτών ηάντί/ τε ηαϊ ηάντως φανταοτόν 
έατιν, ο ονχ ενδέχεται δν φανταοτόν, μη ύηάρχον αατ ά- » 
λή&ειαν τοιούτον οίον φαίνεται, ηοιητιχόν φαντασίας ιια- 
^Βοτάναι. ηαΙ έηϊ τών κατά μέρος τό ηαραπλησιον γ^ρη 204 
λογίζεο^αι, τό γάρ όρατόν ου μόνον φαίνεται όρατόν, 
αλλά ηαϊ (στι τοιούτον όηοΐον φαίνεται* Καϊ τό άπουοτόν 
ον μόνον φαίνεται άπονστόν, άλλα ηαΐ ταίς άλη&είαις ^ο 
τοιούτον υηηρχεν, πα ι ίηι των άλλων ωσαύτως, γινον^ 
ται ούν ηάσαι αΐ φαντασίαι άλη&εϊς. ηαΐ ηατά λόγον' 

4. ίψ Ύξί ιατρ^Μ^^ νβ, 15. καΧιΙς Ο. , 17« «ατ αυχα τα] χατβ 

χανχα I^: ά. §$ 205, 24β, 249. 22. Αίγουψον αλγπνοψ V, αΧχιΐΡον 

άλ/ητον &, αλγα^ορ άΚχονν ον ^, 25. ύηάρχην Ι*. 236 (Κ 413) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. »<1ν. ηιαύιβ 

20& ύ γαρ άΧν^ϋ^ης φαίνεται φαντααία, φασϊν οΐ ^Έπίΐίον(ί€ΐθ£, 
Όταν αηο ύηάρχοί^ός τε χαΐ κατ αυτό %ό νηάρχον γίνε- 
ται, ηάαα άί φανταοΐα από υπάρχοντος τον φανταατοϋ 
χαΐ ηατ αυτό το φαρταατορ αννίσταταί, ηάαα ηατ άναγ^ 

206 ηην (ραντααία ίατϊν άληβ-ης. ίξάηατά ά^ Ινιονς ^ 9ία^ 
φορά των άηό τον αντον αίσ&ητοΰ, οίον ορατού, ίοχον- 
αών ηροοηίπταν φαντασιών, καδ•* ην η άλλοιόχρονν η 
άν^Οίοαχημον Τ/ άλλως ηως ίξηλλαγμίνον φαίνεται το «ίηο- 
ηειμενον. νηενοηααν γαρ οτι των οντω όιαφερονοών %αϊ 

^0 μαχόμενων φανταοιών βεΐ τ^ν μεν τίνα άλη&η είναί την 
ό* ίη των ίναντιων 'ψενδή τνγχάνειν. οηερ Ιοτϊν ένιβες, 

207 χαι ανδρών μη οννορώί'των την έν τοις οναι φνοιν• ον 
γάρ όλον οράται το οτερεμνιον, ίνα έηϊ των ορατών ηοίώ- 
με&α τον λογον, αλλά το χρώμα τον ατερεμνίου. τρν δΙ 

ΐ5χρω^ατορ το μεν ίατιν Ιη αυτού τού οτερεμνιον ^ ηα&α- 
ηίρ ίηΐ τών οννεγγνς ηαΐ ^% τού μετρίον διαστήματος 
βλεηομενων, το δ* ίητος τού οτερεμνιον %άν τοίς ίφεξης 
τοηοις νηοκειμενον, κα&άηερ έηϊ τών έχ μαηρον διαστή- 
ματος &εωρονμενων. * τούτο δ^ έν τω μεταξύ ί6αλλα»το- 

2υ μενον, και ϊδιον άναδεχομενον σχήμα, τοιαντην άναδιδωοι 

20^8 φανταοίαν όηοΐον και αντο ηατ άλη&ειαν νηόηειται• ονηερ 

ονν τροηον οντε η'ίν τω χρονομένω χαλίΜίματι φωνή 

έξαηονεταί οντε η ίν τω στοματι τού ηεκραγο%ος^ άλΧ η 

ηροσηιητονσα τη ημέτερα αισ&ησει, και ώς ον&εις φηοι 

25 τον έ| αποστήματος μιηράς άκονοντα φϋΗ*ης φενδώς αχοί;* 
ειν, ίπείπερ σύνεγγυς έλδών ώς μείζονος ταύτης άντιλαμ^ 
βάνεται, όντως ονη αν είποιμι φενδεσ^αι την οψίν, ου» 
ίη μακροί; μίν διαστήματος μικρόν ορά τον πνργον κάί 
στρογγνλον έκ δ^ τού σννεγγνς μείζονα και τετράγωνον, 
209 αλλά μάλλον άλη&εν.ειν, οτι ηαϊ οτε φαίνεται μικρόν ανί^ 
το αίαϋ-ητόν καΙ τοιοντόσχημον , όντως εστί μικρόν και 
τοιοντόσχημον , τη διά τού άερος φορόί άπο&ρανομενων 

2• άπο του νπάρχοηός Γ• γί Ι«. 7. ξν η ] ην οί Γϋ• 

14. τον ^2 — 15• ση^ίμψίου οιη €Η. 31. όψτος Η, οιιι ΟΗ» 

ΙαχΙ οιη ΟΒΗ, μίκροψ καΐ τοιουτόσχημορ οιη €Ή. πΜΐίΜΛβΥΙΙ. ΠΡΟΣ λογικούς Α. {Ρ "414) 237 

Μν Μίχνα τά ίίίδωλα η^ρατων, καϊ οτ€ μίγα ηάλιν %αΙ 
αλλοίόσχημορ, ηάλίν Ο/Μοιω^ μβγα χα} άλίοιόσχηβίορ , ηΛί^ 
μέν%θί ου %ό (χυτό άμφότ$ρα ηα&βστωβ. τούτο γαρ της 
ΰίαστροφου Ιοίηόί^ ίοτι δόξης οΐβσ&αί, οτι το αν%ό ^ το 
τβ Ιη τον ονν^γγυς %αϊ το ηόρρω&ίν &βωρονμ€νον φαν^ 5 
ταστοψ• αίο&ηαεν/ς δϊ ϊδιοψ νηηρχβ τον ηαρόντος μόνον 210 
%οΛ %ίνονψτος αννην αντιλαμβάνεσ&αί , οίον χρώματος, 
οιίχΐ Λ€ το "'άιαηρίνειν^ οτι άλλο μέν έστι το έν&άί^ί άλλο 
Λ το Ιν^άΛε νηοηδίμενον. άιόη^ρ αί μίν φαντααίαί ίιά 
ταύτα ηαοαί ΒΪοιν άλη^ηϊς, αΐ 9ϊ δόξαί εϊχον τίνα 9ια* ίΟ 
φοράν• τούτων γαρ αΐ μϊν ηοαν άληϋ•€ΐς αΐ ϋ φ€υά$ίς, 
ίηΒίηερ ηρίοεις %α&$οτάοιν' ημών έηϊ ταϊς φαντααίαις, χρι- 
νομεν α τα μΙν όρ&ως τα ά^ μοχ&ηρώς ήτοι ηαρά το 
ηροστι&εναι τι %αΙ ηροονέμΒίν ταϊς φανταοίαις η ηαρά 
το άψαιρβίν τι τούτων καΐ κοινώς κατα'ψβνΛβΟ&αι της άλό- ΐ5 
γον αία&ησεως. ονηονν τών όοξών κατά τον *Εηίκονρον 211 
αΙ μΙν άλη&ΒΪς δίοιν αΐ άΐ ψ^υί^ις, άλη'^εϊς μϊν αϊ τ« 
έηίμαρτνρονμ%ναί καϊ ονκ άντιμαρτνρούμΒναι ηρος της 
ενάργειας, "ψενίεΐς <^ί αϊ τε άντιμαρτνρούμεναι καί ονκ 
ίηίμαρτνρονμεναί προς της ενάργειας, εστί ά^ ίηιμαρτύ^ 212 
ριΐο^ μίν κατάληψις δι ενάργειας τον το ίοξαζόμενον 
τοίουτον είναι^όηοιόν ηοτε εδοξάζετο^ οίον Πλάτωνος μα-- 
χρό&εν ηροϋΐόντος εΙκάζω μεν και δοξάζω ηαρά το διά-- 
ατημα οτι Πλάτων έστι, ηροοηελάααντος δ^ αυτού ηροαε•^ 
μαρτνρη^η οτι 6 Πλάτων έατΙ, αυναιρε&εντος^τού δια--^^ 
στηματος, χαΐ έηεμαρτνρη^η δι αντης της ενάργειας. 
ύν% άντιμαρτνρηαις δί εοτιν άκολουϋΊα τού ύηοατα&ίντος 213 
ΛοΙ δοξαο&εντος άδηλου τώ χραινομίνω, οίον ο ^Εηικονρος 
λεγφν βΖναι κενόν, οηερ Ιοτ\ν άδηλον, ηιατούται δι έναρ^- 
χ9νς ηράγματος τούτο, της κινηοεως' μη οντος γάρ χθ- 30 
νου ονδ^ κινησις ώφειλεν είναι, τόηον μη ίχοντος τού κι-- 

1. οτ• ^^Κ, 10. αΐ 6\ ^ο|α*] ε^ά ορίηίοη€3 Η^ α^^ί αί βοξαί 

οαιη ΟΛΜΒαηάο ^, αλλ* ΟΟΗΥ, 17. αΐ' νβ] «ί* ΚίίΙβΓ ΟοβοΙι. <)6Τ 

Ρΐιίΐο». 3 μ. 474 3). , 18• τ«ς Γ. 21. έψίί^γιίας V. 26. 6 

»όά ΟΗΥ. 26. ίμα^ν^ίι&η Χ. 238 (Ρ '?'415) ΠΡΟΣ ^0ΓΜ.4ΤΙΚ0ΥΣ Α. ««Ιν. ηιΜΗβ 

νονμέτσν σώματος εΙς ον π$ρίσ%ι^σ9%αί άιά το ηάψτα 

214 ηX'ή^1ί| Λναί %άί ναστά, ωστβ τω δοΐαα&ίντι άάήλω μη άν^ 
%ίμαρτνρ€ίψ το φαίψομενον ηινηο^φς ονσης. η μ9¥το$^ 
άντιμαρτύρηοίς μαγομ9νον τι εστί τ^ ούη άρτί/ίίαρτυρησει ' 

5 1^ γαρ ανναψαοηενη τον φαινομένου τω νηοατα&έψτι άΛη- 
Χφ, οϊοψ 6 ατωίκός λέγδί μη έΙψα$ %Βνον, α&ηλόν τι άζιων, 
τούτω άί όντως νηοστα&έντι οφηιλβΐ το φαινομΒψον αυνα- 
ψαοχΒυάζΒϋϋ'αι , φημϊ δ' ή κίνηοις' μη οντος γαρ %9νου 
ηατ' άνάγηηΗ^ ον9ϊ ίξίνηαις γίγνεται ηατά τον ηδη ηροάβδη- 

215 Χωμένον ημΐν τρόηον. ωσαύτως 9ί ηαϊ η οι/χ ίηιμαρτν^ 
ρησις άντίξονς ίστί τ^ ίηιμαρτνρησ€ΐ' ην γαρ ύηόητωσις 
δι ίναργβίας τον το δοξαζόμενον μη ΒΪναι τοιούτον οηοΐόν 
ηηρ έδοξάζετο, οίον ηορρω^ίν *" τίνος ηροσιοντος ύηάζο- 
μεν ηαρά το διάστημα Πλάτωνα είναι, άλλα σνναιρε&έν^ 

15 τος τον διαστήματος ίγνωμεν δι ενάργειας οτι ονη |στι 
Πλάτων. ΗαΙ γέγονε το τοιούτον ονη ίηιμαρτνρηοις* ον 

216 γαρ ίηεμαρτνρή&η τω φαινομενω το δοξαζόμενον• ο&εψ 
η μϊν έηιμαρτνρησις' %αι ονκ άψτιμαρτνρησις τον άλ^ίβ 
είναι τι εστί %ριτηριοψ, η δί ονχ έηιμαρτνρησις ηαΐ άντι- 

τομαρτύρησις τον ψενδος είναι, πάντων δε ηρηηΐς %αΙ ^ε-- 
μίλιος η ενάργεια. 

Ί\^ιοντο μ^ν %α\ ηατά τον *Εαίηονρ6ν έστι ηριτηριον ' 
οΐ δ^ ηερϊ τον '^ριατοτελη ηαϊ Θεοφραστον ηαΐ ηοινως οί 

217 ηεριπατητιηοί , διττής ονσης ηατά το άνωτάτω της των 
25 πραγμάτων φύσεως, ίπει τα μέν, ηα&είς προεϊπον, αίσ&ητά 

έστι τα δί νοητά, διττον ηαϊ αι;«ο2 το κριτηριον άηολεί^ 
πονσιν, αίσ&ησιν μϊν των αισϋ-ητων νοησιν δί των νοη^ 

218 των, ησινον δί αμφοτέρων, ως ίλεγεν 6 Θεόφραστος, το 
εναργές* τάξει μϊν ουν πρώτον ίστι το άλογον ηαι άνα^ 

9ΰηόδειητον ηριτηριον, η αίσ&ησις, δννάμει δί 6 νους, ^ί 

219 και τη τάξει δεντερεύειν δοηεΐ παρά την αϊσ&ησιν• άηο 2. ίΪΨΜ ηλίΓ^ΐ] V• 4. τ* οιη ϋΒΗ. 5. συψαΨΛύκιχρη 6&•β6η^ 

θΐΜ, άναοιανψι Ι«. 13. η^οΓόπος ΤΟν, 16. τοιούτο Ο. 20• ^9μέ^ 
Χμρ να. 23. ά^ιοτοτίΧιΐΡ V, 28. ΜΟίψϋψ Ο. 30• η οοι ϋ•. 

31. νηο'ί πίΕΐίοοβνΠ. ΠΡ02 Α0ΓΙΚ0Υ2 Α. (Ρ'"416) 239 

μ^ γαρ %ύν αίο&ίμών ηΐψ^Ηαί η αία&ηας, άηό άί ^ης 
ηατα ένάργαιέΡ ηερί %ην αϊα&ησιν ηινηαβως ίηιγΙνΜταί τι 
χατά ψυχψ^ ηιψίίμα τοίς κρβ/τνοσι ηαϊ β^Χτιοοι παΐ ίΐ αν- ^ 
%Λ¥ 9νΨΛμένοίς ηίν%1α&αί ζωοές. οηβρ /ι^ι^μν ^^ ^ φα^-- 
'τααία %αΧΗ%αί ηαρ αντοίς, μνήμη μίν %ον ηβρί %η¥ αϊ-* 5 
α^ηοιν ηά&ονς, φαντασία Λ τον ίμηοίηααντος τ^ αία&η^ 
ϋ€ΐ το ηά&ος αΐβ&ητον• άίόη$ρ ίχν^ί το τοίοντον άναλο^ 220 
}^^Ιν ηίνημα φασίν* καΙ ον τροηον Ικτίνο, φημί ί^ το 
ίχνος, νηό τίνος τ£ γίνεται ηάΙ άηό τίνος, νηό τίνος μ^ν 
οίον της του ηοΛος έη^ρΒίοεως , άηό τίνος ϋ ωαηερ του ίο 
Αίωνος, οντω %αΙ το ηροείρημένον της φυχης ηίνημα 
νφ ου μϊν γίνεταί ωοηερ του ηερί την αίσ&ηοίν ηάϋ-ους, 
άφ ου α ηα^άηερ %ού αίσ&ητού^ ηρός ο καΙ όμοίότητα 
τίνα σωζεί. τούτο ά^ ηάλίν το κίνημα, οηερ μνήμη ' τε 221 
ηα\ φαντασία χαλεϊταί, εϊχεν ίν έαυτφ τρίτον ίηίγινόμε^α 
νον άλλο κίνη/ίία το της λογεκης ^'^^'^β^^^'ο^^ ηατά ηρίοίν 
λοεαόν ηαΐ ηροαιρεαιν %ην ημετέραν συμβαίνον, οηερ χ<•* 
^ημα ίίάνοίά %ε %αϊ νους ,ηροσαγορευεταί, οίον όταν τίς 
ηροσηεσόντος %ατ ένάργειαν Δίωνος ηά&η ηως την άίθ9η^ 
οίν ααΐ τραπη, νηό δ^ τού ηερί την αϊα&ηοίν ηά&ονςν> 
ίγγενηταί τις αντον τη ψνχη φαντααια, ην χαΐ μνήμην 
ηρότερον Ιλέγομεν %άϊ ϊχνεί ηαραηληοίον ύηάρχείν, άηό 222 
9ε ταύτης της φαντασίας εκουσίως άναζωγραφη αύτω ααϊ 
άναηΧάσσψι φάντασμα, κα&άηερ τον γενιηόν άν&ρωηον. 
ΊΟ γαρ 9η τοίουτο ηίνημα της ψυχής κατά 9ίαφόρονς έηί^ 2& 
βολας οί ηερίηατητίκοϊ των φίλοοόφων 9ίάνοιαν τε »αϊ 
νουν όνομάζονσι, κατά μϊν τό 9ύναο&αι 9ίάνοίαν, κατά 
9^ ένεργειαν νουν* όταν μϊν γάρ 9υνηται τούτον ηοίεϊ* 2Ι^ 
σ&αί τον άναηλαομόν ψυχή, τουτεστίν όταν ηεφυκη^ δίά-' 
νοία χαλείταί, οται^ 9^ Ινεργητίκώς η9η ηοί^, νους όνο-- ίο •«1'».«« Α % ••«» « * * 1.^Λπ6] αΐ/το €. 2. ηαΐ(^ά νΧ. 7. το οιη ΟΗΧ, ηάΘΌυς ΟΗΧ, 
ταονχο Γ. 18. τι-καΐ ψοΰς οιη €Η. 21. ίγγ^νψια^ Ιί, ίψψ/μητΜ Ι,, 
27. βύψαο&α^ δαΙηίΑβίυβ, οΙ«σ^α* 1^. , 28. ίνάργηαν €ΟΗΗ. 

χοντο V. 29. όταν αθύ €71 Γ. πίφύηοί £τ. 30. ίχ$ρτιηύς €0ΒΗΥ: 
€οη 8«1ιη&»ία8. 240 (Κ"'417) ΠΡΟΣ δογματικούς ^. Λ<1ν.ιη«ΐ1ΐ6 

μάζ^ται. άηο μέντοι τον νσν %αϊ τ^ς άίανοηαεως ονψι^ 
βταταί η %€ ίννοια και ίηίοτημη %αϊ %έχνη. ϋίανοηϋί^ 
μ\ψ )^άρ γιΡέταί ότί μϊν τωρ ηατά μ4ρο6 Μώψ ονί ^^ 

224 τύψ τβ €ΐ9ώρ χαϊ τάν γίνώψ ' άλλ' 6 μ^ψ ά&ροίομός τύν 
5 τοίοντωρ ^ον ψον φαντο^μάτην %α\ η ϋνγχεφαΧαΙωοίς 

τάν ίηϊ μέρους «/^ το %α&όλου ίννοια παΧ^ϊταί, ίν ϋ τω 
ά&ροίΌμά τοντφ ηαΐ ττ] ονγχεφαλαίωσα τείευταΐον ύφΐ- 
αταταί η τΒ ίηίοτημη και τεχτη, ίηιατημη μίν το άηριβίς 
ηαΐ αάίάητωτον ίχοναα, τέχνη ϋ ή μη ηάντως τοίαύτψι. 

225 ωσηβρ δ^ η των ίηιατημών χαϊ τβχνων φνας έοτϊρ ύατε^ 
ρογίνης, οϋτω ηαΐ η χαΧονμένη άόξα' οταψ γαρ βΐξΐ] ^/ 
φνγΐ] τη από της αΙα&ησ€ως ίγγ^νομένη φαντααΐα καΐ τω 

226 φαψέντι πρόσ&ηται ηαϊ ονγηατά&ηταί, λέγεταί άόξα, φαι^ 
ψβταί ονψ έη των βίρημένων ηρύτα κριτηρία της των 9ΐρα- 

ηγμάτων γνωοίως^η τ€ αΐο&ηοίς ηαϊ ό νους, ή μ\ν οργά- 
νου τρόηον Ιχουοα 6 ά^ τ^νίτου., ωαταρ γαρ ημείς €η) 
άυνάμε&α χωρϊβ ζνγον την των βαρέων ηαί κούφων ίξέ-- 

< τααιν ηοίείο&αι, ονά^ άτερ κανόνος την των βν&έωρ »αΙ 
οτρεβλων άίαφοράν λαβείν, ούτως ού91 6 νους χωρ\ς α/σ^- 

«) αεως δοηιμάοαι ηέφυκε τα πράγματα. 

Τοιούτοι μίν ως ίν κεφαλαίοις εΐοΐ και οΐ άηο τού 

227 ηεροίάτου ' άπολειπομένης 9* Ιτι της στωικής ίόξης ιια- 
ρακειμένως καϊ περί ταύτης λέγωμεν. κριτηριον τοίννν 
φαοιν άλη&εΐας είναι οι άνδρες ούτοι *"την καταΧηητικην 

25 φαΦ'τασ/α^• ταυτην δ^ εΐαόμε&α , ηρότερον γνόντες τί 
ηοτε έατι κατ αι/νοι/( η φαντααΐα καϊ τίνες έ^' είδους 

228 ταύτης διαφοραι. φανταοία ούν έστϊ κατ αυτούς τύηωας 
ίν ψνχη. ηερί ης εύ&ύς κα} διέστηοαν* Κλεάν&ης μΙν 
γαρ ηκονσε την τύηωοιν κατά εΐοοχην τε και έζοχην, ωσηερ 

30~καΙ δια των δακτυλίων γινομένην τού κηρού τύηωσβψ, 

229 Χρύοιπηος δϊ άτοπον ηγεϊτο το τοιούτο, πρώτον μίν γαρ 
φηαι, της διανοίας δεηοει ύφ IV ηοτε τρίγωνον τι και 

3. /ά^ οιη Ο. 9. 1}] ύ V. 18. ου^\\ οντι Ι*. 19. ό οιη Ο. 

29. τ€ οιη V. 31. τοιούτον ΤΟ, 32. νβΓ6ο ^β^ο<» αρϋοΓ μ. 241 1 ηιβΐί«»βνπ. ΠΡΟΣ ΛΟηΚΟΥΣ Α. (Ρ"'4Ι8) 241 9 « •> < < • 1 τί^ραγωψο^ ψίρνταοι^υμενης %ο αντο σώμα κατά τον αντον 
χρόνον ίίαφέροψτα ίχ$ίν ηβρί αντφ οχήματα άμα τβ τρ/• 
γο)ναν %αΙ τ$νράγωνοψ γίν^σ&αί η ααϊ η^ρίψβρες, οη^ρ 
ίστίν ατοηον' είτα ηολίων αμα φανταύίύν υφίσταμέτων 
ίν ημΐ9 ηαμηλΐ]&€ΐβ ηαϊ τσνς οχηματίομονς έ^Βίν την ψν- δ 
χην, δ τάν τΐρστέρον χείρον ίοτιν. αυτός ονν την τνη»-^ 230 
σιν ίίρησ&αι νηο του Ζήνωνος ύτανόει άντΙ της έτεροίω^* 
ο$ως, άοτ Λναι τοιούτον τον λόγον ** φαντασία Ιστϊν έΐΓ««- 
ροιωοί^ ψνχης" μηκέτι άτόηου οντος του το αυτό σα»/Μ( ν 
νφ* Μνα %α\ τον αυτόν χρόνον, ηολλών πβρί ημάς συνί'- ίο 
οταμέ^ων φαντασιών, ηαμπλη&ΒΪς άναϋγεσ&αι έτ$ροίωσ9ΐς * 
άΰηερ γαρ ο άηρ, όταν ά/ίΐα ηολλοί φωνώσιν, άμυ&ητους 231 
νηο 8^ *α} διαφέρουσας άναδεχομενος ηΧηγάς ευ&ύς ηολ•- 
λάς ισχει χαϊ τάς έτεροιωσεις, οντω %αΙ το ηγεμονιηον ηοΐ" 
ηίλως ψανταοίούμενον άνάλογον τι τούτω ηεΐσεται• άλλοί 232 
Αί ον^ί τον χατα άιόρβ-ωοιν ίηείνου ίζενεχ&ίντα δρον 
ορ^ως ίχειν φαοίν* εΐ μίν γαρ Ιστι τις φαντασία, αΰτη 
τνηωοίς καΙ ίτεροίωσις της ψυχής ηα^εστηηεν' εΐ 9ε τις 
Ιστϊ τύηωαις της ψυχής, ίηείνη ου ηάντο)ς έστΙ φαντασία, 
παΐ γαρ ηροσηταισ/ιατος γενομένου περί τον δάχτυλον η το 
χνησμον ηερί την χείρα συμβάντος τύηωσις μΙν χαϊ έτε-- 
ροίωσις της ψνχής αποτελείται, ' ουχί δ^ χαΙ φαντασία, 
ίηείηερ ούδί ηερΙ τω τυχόντι μίρει τής ψνχής γίνεσ&αε 
ταντην σνμβίβηχεν, άλλα περϊ τη διάνοια μόνον, χαϊ τω 
ήγεμονηιω. ηρδς ους άηαντωντες οΐ άηο τής στοάς συν- 233 , 
εμφαίνεσ&αί φασι τη τυπώσει τής ψυχής το ως αν έν 
ψνχη, ώστε είναι το πλήρες τοιούτον ^^ φαντασία έστϊ τυ^ 
ηωσις ίν ψυχή ως αν έν ψνχή.** χα&ά γάρ ή ίφηλοτης 
λέγεται λευχότης ίν δφ&αλμω συνεμφαινόντων "'ήμων το 
ως ίν όφ&αλμω, τουτέστι το χατά ποιον μέρος του δφ&αλ'- 3ο 
μοΰ, την λευκότητα είναι, ίνα μη πάντες οΐ άν&ρωηοι 
Ιφηλότητα £χωμεν ως αν πάντες έχ φύσεως ίχοντες λευχο- ω ο 2. αντο β, αννω 0• 8• τορ. το^ούτοψ Ιόγον ΓΑ. 9. τον οιη £• 

10. ίν κατά Ιτ. 15. πιισιτα* €Η. 30. ηόϊογ Ι. 31. οΐ οη V, 
8€Χί, Βηρ, « 16 ^ 242 (Κ41β) ΠΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ! Α. αίΐχ. ΐΒαίΙιβ 

τψ^α Ιν όφ&αλμψ, όντως όταν λίγωμ^ν την φαντασία ν 
τνη»ο$ν Ιν ψνχ^^ οννεμφαίνομ^ν ηαΐ το ηερί ηοιον μέρος 
γίνία&αί της ψ^χηύ ^^^^ τύηωοιν, τοντέοτί το ηγ^μονίηόν^ 
ΛστΒ έξαηίΛυμ^νον γιν^σ&αι τον οροΐ' τοιούτον "φανταοία 

234 ίοτϊν ίτεροΐωοις ίν ηγβμονίηω.'* αλλοί ϋ αηό της αντης 
ορμώμενοι ύννάμεως γλαφνρώτ$ρον άηΒλογησαντο. φαοί 
γαρ ψνχην Χέγεο^αι ίιχως, το τη οννέχον την οΧην ούγ- 
ηριαιν ηαΐ κατ ϋιαν το ηγεμονιηον. όταν γαρ εΐηωμ^ν 
αυνεοτάναι τον αν^ρωηον έκ ψνχης καΐ σώματος, η τον 

10 θάνατον είψαι χωρισμόν ψνχης αηό σώματος, Ιάιως χαλον- 

235 μεν^ το ηγεμονιχόν• ωσαύτως ϋ ηαΐ όταν διαιρούμενοι 
φάσχωμεν άγα&ων τα μίν είναι ηερί ψνχην τα δϊ ηερι 
σώμα τα 9* εχτός^ ον την ολην ψνχην Ιμφαινομεν άλλα 
το ηγεμονιχόν ταύτης μόριον* ηερϊ τοντωγαρ τα ηά^η 

296 χα\ τα άγαϋ-ά σννισταται. διόηερ χαΐ όταν Χεγη 6 Ζήνων 
φαντάσίαν είναι τνηωσιν ίν ψνχη, αχοϋατεον ψνχην ον 
την ολην άλλα το μόριον αντης, ίνα η το λεγομ^νον 
όντως ίχον ** φαντασία ίστ\ν έτεροίωσις περί το ηγεμονι- 

237 χον/' άλλα χάν όντως εχψ], φασί τίνες, ηάλιν ημάρτιγιαι. 
30 χα} γάρ η ορμή χαι η σνγχατά&εσις χαϊ η χατάληψις ^τ£- 

ροιωσεις μεν είσι τον ηγεμονιχόν, ίιαφίρουσι δϊ της φα%'- 
τασίας* η μϊν γάρ ηεϊσις τις ην ημετέρα χαϊ διά&εσις, 
ανταί ϋ ηολν μάλλον [η ορμαϊ] ίνέργειαι τίνες ημών 
νηηρχον. μοχ&ηρος άρα ίστίν 6 οροί πολλοίς χα} διαφό- 

238 ροις ηραγμασιν εφαρμοζόμενος ' χαΐ ον τρόηον ο τον 
άν^ρωηον όρισαμενος, χαϊ ειηων οτι αν&ρωηός ίστι ζώον 
λογιχόν, ονχ νγιως την ίννοιαν τον άν&ρωπον νηεγραψε 
δια το χαϊ τον &εόν ζωον είναι λογιχόν, οντω χαϊ ό την 
φαντάσίαν άηοφηνάμενος έτεροίωσιν ηγεμονιχόν διιηεσεν* 

30 ον μάλλον γάρ ταύτης η έχάστης των χατηρι&μημίνων 

239 χινησεων ϊστιν άηοδοσ*ς. τοιαύτης ί ' ονσης χαϊ τησδε της 
ενστάσεως ηάλιν ίηϊ τάς σννεμφάσεις οι στωιχοϊ άνατρί^ 

2. αυΡίΜψαΙνο^Λίρ Ο. ηοϊον Ι, 4. τοιούτον V βί γρ Η, τοντον ΟΛ. 
&, «ντ^( οπι α. II. ^^ οιη Γϋ. 23. χινος ΟΗΥ. 24• ο οιη Ι•. αίΑϋοοβ νΠ. ΠΡΟΣ Α0Γ1Κ0ΥΣ Α. (Ρ '"419) 243 

χονσί, λέγοντας τω ορω 99ΐ¥ της φαντασίας ονναηονείν το 
πατά η$ίσίψ* ως γαρ 6 Χίγων τον ίρωτα ίηιβοΧηψ είναι 
'ψξλοηοίΐας "Όννεμφαίνα το νίων ωραίων, ηαΐ έΐ μι) %ατα 
το φητον τούτο ίκφβρ^ι {ονϋ-ίΐς γαρ γερόντων καΐ άημης 
ώραν μη εχόντων Ιρα), όντως όταν λέγω μεν, φαοί, την ^ 
φαντασίαν έτεροίωσιν ηγβμονίηον, συνεμφαίνομεν το πατά 
ηείοίν αλλά μη το ηατά ίνέργειαν γίνεα&αι την ίτβροΐω^ 
ϋΐν• ίοΗονσι-ί^ μηά* όντως ίαηβφενγίναι το ίγηλημα' 2Α0 
οτ€ γαρ τρέφιταί το ηγεμονικον ηαϊ νη Αία γε ανξεταί, 
Ηεροίοϋται μίν ηατά πείοιν, ονχ ίοτι ϋ η τοιαύτη έτε^ ίο 
ρ9ΐωσί£ αντον, χαίηερ κατά ηεΐαν ονσα ηαΐ ίίά&Βσ$ν, 
φαντασία, ίχτός 'εΐ, μη τι ηάλιν λίγοιεν Ιδίωμα ηείοεως 
είναί *την φανταοίαν, οηερ άίενηνοχε των τοίοντων δια&ί- 
αεων. η ΙηεΙνο γε, ίηεΐ η φαντααία γίνεται ήτοι των ί%τος'2^\ 
η τωψ Ιν ημϊν ηα&ών, δ 9ή ηνριωτερον διάηενος έληνσμός α 
ηαρ* αντοϊς καλείται, ηάντως Ιν τω λόγω της φαντασίας 
οννεμφαίνεσ&αι το την ηεϊσιν γίνεα&αι ήτοι ηατά την 
ίτηος ηροοβολην η ηατά τά Ιν ημϊν ηά&η * οηερ ονηετ' /- 
ατιν ίηί της κατά τάς ανζησεις η δρέψεις έτεροιωοεως 
αν^εξαηονειν. ^ 

'^λλ' η μ^ φαντασία ηατά τονς από της στοάς οντω 
9νοαπόάοτός Ιστι* των άί φαντασιών ηολλαϊ μϊν ηαϊ 242 
άλλαι εισϊ διαφοραί , άηαρηέσονσι 9^ αΐ λεχ&ησόμεναι. 
τούτων γαρ αΐ μεν εΙσι ηι&αναί , αΙ (ϋ άηί&ανοι, αΐ δ^ 
ηι&αναί άμα καϊ άπί&ανοι, αΐ δ^ ούτε ηι&αναϊ οντε άηί- ^^ 
^ανοι. ηι^αναί μΙν οϋν ειοϊν αΐ λεϊον ηίνημα ηερί φν^ 
χην ϊργαζόμεναι, ωσηερ νύν το ημεραν είναι ηαι το ίμΐ 
διαλεγεσ&αι ηαϊ πάν ο της όμοίας έ'χεται ηεριφανείας, 
άηί&ανοι ίϊ αΐ μη τοιανται άλλ* άηοοτρέφονσαί ημάς της 241 
αυγχατα&εσεως, οίον **εΙ ήμερα ίστιν, ονη εστίν ήλιος νη^ρ » 
γης" ει οηότος Μστιν, ημέρα Ιατιν" ηι&αναί δΐ ηαΐάηί'- 
^ανοι ηα&εστασιν αί ηατά την προς τι σχίσιν οτΙ μ^ 18. ατϋζ ι, 19. της] τάς €Η 23. ηΐ αΧιχ&τ^άόμίΨΛί^ V. 24. «» 
^Λ9οΙ ΟΗ. 30« οίορ οσι Γ. «2 οιη Ο. ' 

16* 244 (Ρ "'420) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. βίν. πιαιΗθ 

ιοίαι γινόμιναι οτϊ ίϊτοϊαι [γινομεναι], οίον αί των αηο- 
ρων λόγων 9 ον^6 ϋ ηι&αναί οντΒ άηί&ανοι κα&αΐϊδρ αΐ 
των τοίοντων ηραγμάτων *^ άρτιοι δίαιν οΐ αατίρ^ί, πβρισ- 

244 001 ύοίν οί άστέρΒς.'* %ών ί^ ηί&ανων η άπι&άνων φαν- 
δ ταοιών αί μέν €ΐοιν *'*άΧη&€ϊς, αΐ ά^ ψβνίβίς, αί ά^ άλη&€ϊ£ 

ηαϊ ψενί^ϊς, αί ίέ οϋτβ άλη&βις οντε ψενίβϊς. αΧί]&€ίς μ^ν 
ουν ίΐαϊν ων ίατιν άλη&ή ηατηγορίαν ποιηοαο^αι, ως τον 
*'ηΐΐ44ρα εστίν" έη\ τον παρόντος η τον '*φώς ^στι/' φευ- 
άεϊς ί^, ων εοτι ψενίίη χατηγορίαν ηοίηαασ&αί^ ως το£ 
ιοκεηλάο&αι την κατά βν&ού ηωηην η μνονρον εϊναι την 

245 οτοάν, άλη&εϊς ί€ καΐ ψενάεϊς, οποία ηροαεπίητεν'Ορέοτγ^ 
κατά μανίαν από της Ηλέκτρας (χα&ό μίν γαρ ως από 
υπάρχοντος τίνος προοεπιπτεν, ην άλη&ης, νπηρχε γαρ 
Ήλεκτρα , κα^ο ύ* ως από ^Εριννος, 'ψενίης, ονκ ην γαρ 

1^ 'Ερίννς ) ^ καΙ πάλιν εΐ τις από Δίωνος ζώντος κατά τους 

νπνονς ως άπό παρεστώτος όνειροπολεϊται ψενάη καΙ δίά- 

340 κενόν ίλκναμόν, οντε δϊ^ άλη&εϊς οντε ψενίεϊς είσΐν αί 

γενίκαΐ' ων γάρ τα εϊ9η -τοΐά η τοϊα^ τούτων τά γέψη 

οντε τοϊα οντε τοϊα, οίον των άν&ρωπρ)ν οί μεν ειαιν 

^"Έλί/ηνες οί δί βάρβαροι, άλλ' ο γενικός άν&ρωπος οντε 
"Ελλην Ιοτιν, Ιπεϊ πάντες αν οί Ιπ εϊδονς ηοαν "Ελληνες. 

247 οντε βάρβαρος δια την αντην αΐτιαν, των δϊ αληθών αί 
μεν είσι καταληπτικαι αί δ^ ον, ον καταληπτιηαι μϊν αί 
προοπίπτονσαί τιοι κατά πά&ος' μνρίοι γάρ φρενιτίζον- 

^τες και μελαγχολωντες ά^&η μίν ίλκονοι φαντασίαν, ον 
καταληπτικην δ^ άλλ' ίξω&εν και έκ τύχης οντω σνμπε- 
αονοαν, ο&εν ούδ^ διαβεβαιοννται περϊ αύτης πολλάκις, 

248 ονδ^ ονγκατατί&ενται. αύτη» ^ καταληπτικη δε Ιστ^ν η άηό 
υπάρχοντος και κατ αυτό τό υπάρχον έναπομεμαγμενη 

30 χαι ίναπεαφραγισμενη , όποια ονκ αν γένοιτο άπό μη 
νπάρχοντος' άκρο}ς γάρ ποιούμενοι άντιϊα]πτικην είναι 
των υποκείμενων τηνδε την φαντασίαν, και πάντα τεχνι- 8• ^ V: οβίβη ^. ^ 11. οηοΐα £τ. 11. 13. ηρούπ^ητιρ Ι•. 

17. Ηκνσμ» ΟΗΧ, ίλχίομον V. ^σαν V, 29. ίρ ίίηομψαγμέχ 
30. απισφρηγ*σμ<9η ΟΒΓ. 32* τηψ^ί την] την β^ Γ. ιηΛίίεοβνΐΙ. ΠΡ02 Α0ΓΙΚ0Ύ2 Α. (Ρ'"421) 245 

κώβ τα η^οΐ αντοϊ$ Ιίίωματα άναμεμαγμίνην , εκαοτον 
τούτων φααΐν ίχβίψ ανμβΒβηηός. ων πρώτον, μίν το άηο 240 
ντιά^χύντος γΙν€α&α$' ηολλα} γαρ των φανταοίών προο* 
ηίητοναιν άηό μη ύηάργοντος ωσπερ ίηΐ .των μ^μηνο- 
τωψ, αίπνες ονκ αν $ϊεν καταληητιηαί* άεντερον ί^ το & 
καΙ αηο νηάρχοντος εϊναί ^ και κατ αντό το υπάρχον * 
ενίαί γαρ πάλιν από υπάρχοντος μεν είαιν, ούκνοίντό ύ^ 
το υπάρχον ινδάλλονται, ως έηϊ τοϋ μεμν,νοτος 'Ορεατον 
μιχρύ πρότερον ϊύείηνυμεν. εϊλχε μίν γαρ φαντασίαν 
από υπάρχοντος της Ηλέκτρας, ου ηατ αυτό ί^ το ύπάρ- ίο 
χον • μίαν "γαρ των * Ερινυών ύπελάμβανεν αντην είναι, 
καΰ-ο καΐ προσιούοαν ηαΐ τημελεΐν αυτόν οηουάάζουσαν 
άπωΟ-έΙται λέγων 

μίΒ'ες μι ουαα των Ιμών * Ερινυών, 
ΗαΙ ο ^Ηρακλής από υπάρχοντος μ\ν ίχινείτο των Θηβών, ι^ 
σν Ηα% αυτό Λ τό υπάρχον* και γαρ κατ αυτό τό ύαάρ" 
χον ίεϊ γινεσ&αι την καταληπτικην φαντασίαν• ου μην 250 
άλλα καΐ ίναπομεμαγμένην και Ιναπεαφραγιαμίνην 'τυγχά^ 
νειν, ϊνα πάντα τεχνικώς τα Ιδιώματα τών φαντασιών 
άναμάττηται. ως γαρ οι γλύφεις πα σι τοϊς μέρεσι συ/οτ- 261 
βάλλουσι τών τελουμένων, και ον τρόπον αι 9ιά τών δα- 
κτυλίων σφραγίδες άεΐ πάντας έπ' άκριβϊς τους χαρακτήρας 
Ιναποματτονται τω κηρώ, οΰτω καΐ οΐ καταλη'φιν ποιου- 
μενοι τών υποκείμενων πάσιν όφβίλουσι τοΙς Ιάιωμασιν 
αυτών Ιπιβάλλειν» τό ίέ "ο*'α ουκ αν γένοηο από μη 252 
υπάρχοντος*^ προσέθεσαν, ΙπεΙ ούχ ωσπερ οΐ από της 
οτοάς αδύνατον ύπειληφασϊ κατά πάντα άπαραλλακτον 
τίνα εύρε&ησεσ^αι, ούτω καΐ οΐ' από της Ακαδημίας. 
ίΗΒίνοι μίν γάρ φασιν ότι ο ίχων την καταληπτικην φαν- 
τασίαν τεχνικώς προσβάλλει τί] ύπούαη τών πραγμάτων^ 
διαφοράς ίπείπερ και είχε τι τοιούτον ιδίωμα η τοιαύτη 
φαι^νασια παρά τάς €ΐλ}.ας φαντασίας κα&άπερ οΐ κερασται 

1. α^ονς Ϊ4, 2. «5*1 ο Ι#. 10. ον ηατ^ ουη ί^, 13. μΐ' — 

ίζΐι^νων οιη V, 1^. ου κνι*] ονκ Ο. 20. αυηηίβάΧΧονα^? 

25. αντ»ρ &η(ο τοΙς V, οιη Γ. 26. η^οοίθ-τιοαψ V. , 246 (Ρ'"422) ΠΡΟΣ άΟΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Α, α<1ν. ηΐΛίΙιβ 

ηοίζά %ονς αΧ)ίονς οφείς" οί δί αηο της Ακαδημίας τον- 
ψαντιον φασί άύ^αα&αι τ^ %αταλψίτ$η^ φαι^ασια άηα- 
ράλλακτορ ενρβ&ησεσ&αί ψεύδος. 

2^ Άλλα γαρ οΐ μίν αρχαιότεροι τφψ ατωίχωρ κριτηρίόν 

5 φαοίν είναί της αλη&ειας την ' ηαταληητίχην ταντηψ φαν- 

ταοιαν^ οΐ δϊ ι^βώτ^ροι ηροαετί^έσαν «α! το μηδ^ν βχρν- 

264 οαν Ιψϋτημα. ία&* οτε γαρ ηαταληητίηη μϊν προαηίητει 

φανταοία, αηιατος δΐ δια την ίΙωΟ-εψ ηερ'ιαταύΐν. οίον 

οτε Άδμητω ό Ήραχλης τψ "Αλχηοτιν γη&εν άναγαγων 

ϊ\) ηαρεοτηαε , νοτ£ ο "^(Ι/^ιι^το^ εσηαοε μϊν ααταληπτικηψ 

2^ φαντασίαν αηό της Άληηατιδος, ηηισ^ει δ* αύτ^* χα# 
οτε αηο ' Τροίας 6 Μενέλαος άναΗομια&εϊς ίωρα την αλί/- 
&η *Ελενην παρά τψ Πρωτίΐ, [χαί] ηαταλιπων ίπϊ τ$^ς 
νεως το έαείνης "'εϊδεολον, ηερϊ ο^ δεκαετής σννεστη ηό- 
ϊΒλεμος, αηο νπάργοίτος μΙν %α\ κατ αι^ο το νηάρχον 
ηαϊ ίναηομεμαγμένην και έναηεαφραγισμενην ελάμβανε 
φαντασίαν, ονκ είχε δ^ αυτήν, ωσ&' ή μϊν καταληητηιη 

266 φαντασία κριτήριορ έατι μηδ^ν εχοναα ίνατημα, αύτα$ άί 
ηαταληητικαι μίν ήσαν, είγον δ^ ενστάσεις* ο τε γάρ 

τχϊ^Αδμητος ΙλογΙζετο οτι ϋ&νηκεν η "Άλκηστις κα\ οτι 6 
άηο&ανων ονκέτι άνίσταται, αλλά δαιμόνια τινά ηστε ίπι- 
φοηα' ο τε Μενέλαος σννεωρα οτι άηολελοιηεν Ιν τ^ 
νηϊ φνλαττομένην την Έλένην , καΐ ουκ άηί&ανον μέν 
εστίν *Ελίνην μη είναι την ίηϊ της Φάρου ενρε&εϊσαν, 

267 φ^Ιντασμα δε τι καΐ δαιμόνιον. ίν&ενδε ούχ άηλως κριτή- 
ριον γίνεται της άλη&είας ή καταληητιχή φαντασία, αλλ* ό- 
ταν μηδϊν «νστ^^α εχη. αυτή γάρ εναργής ονσα και 
ηληκτική μόνον ούχϊ των τριχών, φασί, λαμβάνεται, κατα- 
σηωσα ημάς εΙς συγκατά&εσιν, καΐ άλλου μηδενός δεομενη 

3υ εΙς το τοιαύτη ηροσηίητειν ή εΙς το την ηρος τάς άλλας 

7. χαταηληκιΐΗη Μ, Μ€ί^ί%1ηχτιπη Ο. 14. δίχαέτης ΕΟ. * 

17. αυη/ι»] ικύτ^\ν ηιοτ^^νί γτο ϋΓΓ* «Οίΐ Ιαώ^Ι^ηί ΡαΙ;ΐΊθίΐ]8. 23. μιψ 

ν, 24 ρο9ΐ '^ΐαίνηρ ροηβηάυηκ 25. Ι^^Οΰ^ν \% έ^&ά^ β, ί^όιρ δ^ Γ. 
26. -οτι ν.^ 28, τρέών €. 30. 3ΐ^ο;ι/.ιτ<ιι^ ΟΟΗΥ: ροη* Β*αΙιΠ€4α5 

<:υιη Μ, ?; «(ς το] ΐ; %οΰ ϋ. /. ««ν πΐΑΐίεοβ νπ. ΠΡΟΙ ΑΟΙΊΚΟΥΣ Α. (Κ '"423) 247 

δίαφσ^άψ νηοβάλλα^» ύίο άη κο{ ηάς αν&ρωηος, όταν τι 258 
σηαυίάζη μ^ά άΐίρίββίας Μ»ταΚαμβάν€σ&ϋΐξ, την τοιαύτην 
φανταοιαν ίξ ύαντού μΒ%αάί0Χ€$ν φαίνεται, οίον έηΐ των 
ορατύν, ο^α^ άμνάράν λαμβάνει ^^ νηοηαμένον ςρα^τα- 
σίαν» ίντΜίνηί γαρ την όψιν %αϊ σύνεγγυς £ρχΒτα$ του ^ 
ορ^μένον ως τέΧ%ον μη ηλανάα&αί, ηαρατρίβπ γαρ τους 
οφ&αλμονς , ηιχΐ ηα&όλον ηάντα ηοαϊ μίχρίβ αν τρανην 
χαί ηΐη^ηίκην . σηάο^ τον αρινομίνον φανταοιαν , ως έν 
ταύτρ %Μίμένην ϋ'Βωρων την τής% ηαταληψεως ηίοτίν. ηαΐ 259 
γαρ άλλως τουναντίον αδύνατον έοτί λέγ£ίν, κατ ανάγκην ι«' 
τον άψίοτάμίνον τον άξίονν οτι φανταοΐα ηριτηρίόν ίατι, 
ηα&^ Ηέρας φανταοιας ύηοοταοιν τούτο ηάσχοντα βββοίονν 
το φανταοιαν «2ναι κραηριον, της φνοεως Οίονίΐ φέγγος 
ημίν ηρός έπίγνωοιν της άληΰ-βίας την αίο^ηταιην ϋνα- 
μιν άναάουοης καϊ την ύί αύτης γινομένην φανταοιαν• ΐ5 
άτοποι ονν ίοτϊ τοοαύτην ΰύναμίν ά&ετείν %α\ το ωοη^ρ 200 
φως αντων άφαίρειο&αί. ον γαρ τρόηον ο ;(ρό/Ματα μίν 
άηολΛίηων ηαΐ τάς έν τούτοις διαφοράς, την Λ ορααιν 
άναιρών ως άνύηαρητον '^'η αηιοτον, ηαΐ φωνάς μίν είναι 
λίγων, άχοην άί μη ύηάρχειν άξιων, οφϋρα ίοτϊν άτοηος ^ο 
{ίι ων γορ ένοηοαμεν χρω/Μ(7α ηαΐ φωνάς, εκείνων άηον- 
των ουϋ χρηο&αι άυνατοί χρωμαοιν η φωναϊς), ούτω %α\ 
τά πράγματα μίν ομολόγων, την 9^ φανταοιαν της αίοθ-η- 
οεως, ϋ ης των ηραγμάτων αντιλαμβάνεται , όιαβάλλων 
τδλέως έοτίν εμβρόντητος, %αϊ τοΙς άψύχοις Ιοον αύτον^^ 
ηοιων• 

Τοιούτο μΙν %αι το των οτωιηων ίοτΐ ίόγμα' ηαοης 261 
Λ ογείον της ηερϊ κριτηρίου διαφωνίας νη όψιν κειμένης, 
ααιρος αν £ίη της άντιρρήοεως έφάπτεο&αι καΐ έηΐ το. κρι- 
τηριον Ιηανάγ^ιν. «α^ω^ ονν ηροεϊηον$ οΐ μίν ίν τψ 3ο 
λόγω οΐ δϊ ίν ταίς άλογοις αΙο&ήο$οιν οΐ δί έν άμφοτέ- 
ροις τούτοις άηέλιηον, καϊ οΐ μίν το νφ* ον ως %ον αν- 

6. ηϋί^ν%^Ιβ%Λ γοο'\ χα) τια^ατ^Ιβηα^ί 8. ίΛηληΛΊ^Ληρ ΓΑ. 

10. Ματ άι^α/ιπ^ΐ'] ολΛ* Μ9(β^ιιί 22. όυροτ^ν Χ. κα» δ τ«^ 

27. τοντο Αν. τό &άίΙ ΟΗΥ, 32* αη^λπηορ V. 248 (Ρ"'424) ΠΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ! ^. »<1τ.ιη»ί1»β 

^ρωηορ^ οΐ ^έ το δι ον ως την αϊα^ηαν καΐ ϋίάνοιαν, 

262 οΐ 9ϊ το ως ηροαβολην* ηα&άηίρ την φανταοίαν. ηειρα— 
αομί&α κατά το δυνατόν ίχματγ των τοιούτων στάσεων 
τάς αηορίας ΙφαρμοττΒΐν, ϊνα μη χατ' άνδρα ηαντας τουβ 

5 χατηρί&μημένονς φάοαόφους ίπΐόντες ταντοΧογεϊν άναγ^ 
Μαζωμ€&α• 

263 Τάξει τοίννν ηρώτον οηοηωμεν το ύφ ον, τοντέϋτι 
τον άν&ρωηον οΐμαι γάρ ως τούτον ηροαηορη^έντος 
ονδίν ετι δεηαει περιττότερον ηερϊ των αΧΧων ηριτηρίω^^ 

ίολέχειν' ταύτα γάρ η μέρη έστϊν άν&ρωηον η ενεργήματα 
η πά&η. είηερ ου ν χαταληπτον έατι τουτί το κριτηριον, 
ηολν ηρότερον όφπλει ίηινοεΐο&αι, ηαρόοον ηάοης χατα- 
λήψεως έηΐνοια προηγείται, μ^χρι δ^ του δενρο άνεηι-- 
νοητον είναι συμβεβηχε τον αν&ρωηον^ ως ηαραστηοομεν * 

264 ούχ άρα xαταλ7^ητ6ς πάντως έατιν 6 άν&ρωηος* ω έπεται 
την της άλη&είας γνωαιν άνεύρετον ύηάρχειν, τον γνωρί-- 
ζοντος αντην άχαταΐηητον^ χα&εατώτος. εν&εως γάρ των 
περϊ της ίπινοίας ζητηοάντων Σωχράτης μ^ν ηπόρησε 
μείνας έν τη αχεψει χαϊ εΐηων αυτόν άγνοεϊν τι τ ίοχι 

ΤΜχαι ηώς ε'χέι ηρός τό σύμπαν *'ίγω γαρ ούχοϊδα" φηαΐν 
^^είτε αν&ρωηός εΙμι ιϊτε χαϊ άλλο τι &ηρίον Τυφώνας 

265 ηοΧυηλοχείτερον»^* Δημόκριτος δΐ ο τη /ίιός φωνή ηειρει- 
χαζόμενος, χαι λέγων "'τάδε περί τών ξυμηάντων, επεχεί- 
ρησε μίν την έπίνοιαν ίχ&εσ&αι, ηλεϊον δ^ Ιδιωτικής άηο- 

75 φάσεως ούδ^ν ϊοχυσεν, εΐηών "άν&ρωηός έστιν ο πάντες 

266 ιδμεν" ηρώτον μίν γάρ χαϊ χύνα πάντες ϊομεν, άλλ' σνκ 
(στιν ο χύων άν&ρωηος' χαϊ Υηηον πάντες ϊομεν χαϊ 
φυτόν, άλλ' ούδϊν τούτων ην άν&ρωηος. είτα χαϊ το ζη-- 
τούμενον συνηρηασεν* ούδεϊς γάρ έκ προγειρον δώσει 

^γινώσχεσ&αι τον άν&ρωηον όηοϊός ίστιν, εϊγε ο Πύ&ιος 
ώς μεγιστον ζήτημα ηρού&ηχεν αύτώ τό γνώ&ι σεαυτόν• 
εΐ δί χαϊ δοΐη, ου ηάοιν άλλα τοϊς άχριβεστάτοις τών φι- 

-2. ρθ8ΐ πΐί^ασομέΟ-α θβββΐ ου». €τρο Η, 11. ιό οιη α 15* ονη 
αρα] ον γάρ £,. «ς Α. 21. ^ρίον] ΡΙι&βθΓ. ρ. 230. 26. Ι^σ/κι^ €. 
28. καΐ οιη ΓΗΑ. 31. ααυτορ Η, 32. όψη Ι*. ΐ]Μΐί€θ5νίΙ. ΠΡΟΣ λογικούς Α. (Κ"'425) 249 

λοοόφων ίηηρίψα μόνον τούτον Ιηίαταα&αί. οΐ 91 η^ρι 267 
τον 'ΈηΙΐίονρον χαϊ 9ΰίΐηί»ώς ωη&'ηααν ίνναα&αί την έη/- 
νοιαν του άν&ρωηου ηαρίσταα^αί, λέγοντες "άν&ρωηός 
Ιστι τοιοντονϊ μόρφωμα μετ έμψνχίας.** ονχ έγνωσαν 
ά* οτι εΐ το ίείηνύμενόν έατιν αν&ρωπος, το μη άείκνυ- « 
μενον οι/ν . ίοτίν αν&ρωηος• ηαϊ ηάΧιν η τοιαύτη άείξις 
ητοί Ιη ανδρός ίηψίρεταί η γυναικός, η ηρεαβντον η 
μεφαχίον, σιμού γρυπού, τετανότριχος ονλοχόμον , των 
αλλωψ ίιαφορων ' χαΐ εΐ μ^ν ίη ανδρός ίχφεροιτο, η γννη 268 
ου* ίοται άν&ρωηος, ει δ* ίπι γυναιχός, ηεριγραφησβταϊ ω 
το α^ρεν, χαΐ εΐ ίηι νέου, αί λοιπαι των ηλιχιών έχηε- 
σοννται της άν&ρωηότητος, 

^Ησαν δε τίνες των φιλοσόφων οι τον γενιχόν άν&ρω^ 2Θ9 
ηον δια λόγου διδάοχοντες, χάντεύ&εν οΐόμενοι την Ιηί- 
νοιαν δννασ&αι των έηϊ μέρους άν&ρωπων άναχύψειν• ΐ6 
τούτων δί οΐ μΪ¥ ούτως άηεδοσαν ^' άν&ρωηός ίστι ζώον 
λογίχόν ' ^νητόν , νου χαΐ ίηιοτημης δεχτιχόν." οϊ ηαϊ 
αντοι ου τον άν&ρωπ^ν άλλα τα αυμβεβηχό^α τω άν&ρώ^ 
ηφ παρεδοσαν. διαφέρει δ^ το τινί ονμβεβηχός εκείνου 270 
του ω σνμβέβηχεν, ίηεί τοι εΐ μη διαφέρει, ουκ αν ην^ 
συμβεβηχός αλλ'* αυτό Ικεϊνο. αμελεί γούν των συμβεβη- 
χότων τά μίν αχώριστα Ιστι των οϊς ουμβέβηχεν, ως μή- 
κος χαΐ πλάτος χαϊ βά&ος σώμασι (δίχα γαρ τής τούτων 
ηαρουοίας άμηχανόν έστιν έηινοήσαι σώμα), τά δ^ χωρί^ 271 
ζεται τού φ συμβεβηχεν χάϊ απαλλασσομένων μένει Ιχεϊνο, ^^ 
οίον τρέχ^ιν διαλέγεσ&αι νηνούν έγρηγορέναι τω άνϋ-ρωηω' 
ηαντα γαρ ταύτα συμβέβηχε μεν ημϊν, ου διά παντός 
δε' %α\ γαρ μη τρίχοντες μένομεν οι αύτοΙ χαϊ ησυχά- 
ζοντες, χαϊ έηϊ των άλλων ωσαύτως, διττής ούν ούσης 
των συμβεβηχότων "' διαφοράς ούδετέραν εύρήσομεν την 30 
αύτην τω ύποχειμένω πράγματι^ αλλ* άεΐ διαφέρουσαν. 
μάταιοι τοινυν είσΐ χαΐ οΐ τόν άν&ρωπον ζωον λέγοντες 272 

ι 

]• μ090ίς1 11. ίΐ οιη V• 13• γινιπωτατοψ Ο, 18. ου τοψ\ 

αιηορ \% ον* αύτο» Ρ. 19• αηίΰοαανί &η πα^^ατηαα^Ψ 21. τώψ 

οιη α 25. ΙχΗψα Ι, 27. μ^ψ οιη ΓΑ. ' 30• ονδη^^ο§ς ΟΛΗ» 250 (Ρ 426) ΠΡΟΣ 40ΓΜΑΎΙΚ0Ύ2 Α, 3<1τ. οίΑίΙιβ 

Αο/ικον &νί]τ6^ χαι τα έξης* ού γαρ %όι^ άρ&ρηηον απέ- 
δοααν, αίλά τά ονμβδβηκότα τούτω ΐίατ^ρί&μηααν, ων 
%ό μ^¥ ζώοψ τώψ δίά ηαντόβ αντώ ονμβ$βηη6των Ισνιν * 
άδνψίνίον γαρ μη ζΛον οντά άψ^ρωηον ^Ιναι* το 9ε 
^&ψητον σνϋ ανμβεβηηός Ιοτίν, αΑλ' ίηιγίψομενοψ τι τφ 
ά^&ρωηω * οτβ γαρ Ισμϊν αν&ρωηοι, ζωμίΡ καϊ ού τ^θνη- 

273 ααμεν. το 9ϊ λογΙζ€σ&αί %α} ίηιστημηΫ ίχ${Ρ αυμβίβη^ε 
μίρ, ού 9ίά παντός ϋ' ηα\ γαρ μη λογιζόμενοι τίνες 
6ν&ρωηοί εΐοίν, ωαηερ οί ν%9ύμω Ματασχε&εντες νηνψ, 

10 ηαΐ ίηιοτημην μη έχοντες ονη έκηεητωκαοί της άν&ρω- 
ηότητος, ίίοηερ οί μεμηνότες. ^ερον ονν ζητούντων ημύν 

274 έτερον παρεατάηαοιν» ετι το μϊν ζώον ούκ εοτίν αν^ρεα- 
ηος, ίηεΐ ηάν ζωον ίοται άν&ρωπος. το ϋ λογιηον εΐ 
μϊν αντί τον ΧογΙζεσ&αι τάττοίτο, ηαΐ όί &εοΙ λογιζόμενοι 

15 αν&ρωηοί γενηοονται, τάχα 9^ ηαί τίνα των άλλων ζωών * 
εΐ 91 άντΙ τον σημαντιπάς ηροφερεα&αί φωνάς, τους χό- 
ραηας ηαΙ ψητακούς »αΙ τα τοιαύτα άν&ρωηονς είναι λεξο^ 

275 μεν, όπερ άτοπον, ηαϊ μην εΐ το •&νητόν φαίη τις αν- 
&ρωπον είναι, άχολον&ησει το και τα άλογα των ζΛων 

οΐΰ&νητά οντά άν&ρωηονς ύπάρχειν. το 9ϊ ομοιον καϊ ηερι 
του νου τε %αϊ έηιατημης 9είΐτίκ6ν είναι χρη φρονείν• 
πρώτον μίν γαρ και εΙς &εονς πίπτει τα τοιαύτα ' 9εύτε'- 
ρον 9ε, εΐπερ ίηι9εκτΐΗον έατι τούτων ο άν&ρωηος, ον% 
!οτι ταύτα ο άν&ρωπος, αλλ* εκείνος τούτων ίπι9εητΐίΐός 

276 ου την φύσιν ού παρεοτηααν. καίτοι τιν^ς των αυνετύν 
βίναι δοκούντων κατά την 9ογματικη^^ άΐρεαιν προς τούτο 
ύπαντώντες φαοΐν οτι έ'καοτον μίν των κατηρι&μη μένων 
ουκ (στιν άν&ρωπος, πάντα 9^ εΙς το αύιο ανναχ&εντα 
ποιεί, τούτον, οίον τι και έπϊ μέρων καϊ όλον &εωρούμεν 

377 γινομενον* ως γαρ χε)ρ κατ Ι9ιαν ούκ εατιν άν&ρωπος, 
ού9ί κεφαλή, ού9^ πους, ού9ϊ άλλο τι των τοιούτων, άλ}.ά 
το ίξ αντων σύν&ετον όλον νοείται, οντω καΐ ο άν&ρωπος 

2. χατη^ίθ'μηΰα9τοΨ -9, αύνοϋ €• 5. ί^ιν6μΐ¥0¥ V. 12. ηα- 

^βϋτηΐίααίν κα. .17. Ι^γομιν Χ. Ϊ9• δια*οΧουθ^αη Ι^. 21. ψου] 
ογίζίΟ&Λΐ Ιμ 29. οΙθ¥ V. ΐΜίΜΜνίί. ΠΡΟΣ λογικούς Α. (Κ "426) 251 

Ι 

οντ€ ζάοψ έατί ψιλως οι7τ« λογίκόν ηατ ΐ9Ίαν ούτε &νη- 
τον χοτα ηΒ^^γ^αφην ^ άΧΧά %6 ίξ άηάντων £&ροίσμα, 
9οντέα%ί ζάον αμα ηαϊ ^νιμοψ %α\ λογίΗον. ηρόχαρος 278 
ο έϋΤί και προς τοντο νψιαρτηας» πρώτον μίν γαρ πως, 
</ Ματ Ι9ιαν ^καοτον ανκ ίατί ταύτα αν Ωρωπός , ίννατα$ * 
€ίς ναυτό ορναχ&έντα άν&ρωπον ηοαΐΡ, μήτε ηΧεονάοαντα 
ηαρο ίση, μήτε έλλα^οντα ηαρό νπόχείται, μήτε άλλως 
πως τραηέντα; εΙ%* ον9ϊ %ην αρχήν δνναται εΙς ταντό 
ηάντα οννδραμεϊν^ ϊνα %α\ το ίΐ απάντων αν&ρωποζ γε- 
νγταί. το γοΰν Ό-νητον εν&εως, οτ ίσμίν άν&ρωποί ^ οι; 279 
ονμβεβηηεψ ημίν ^ άλλα κατά ονμμν^μόνεναν λαμβάνετ 
ταε. ^εωρονντες γαρ /Ιίωνα %α\ Θεωνά ηα) Σωκράτη καΙ 
ηοενως τονς κατά μέρος ημίν όμοίονς τετελεντηηεναι λο- 
γ§ζόμε&α οτ# ηαϊ ημείς ίομίν θνητοί, %αϊ μηίεπω τον 
&ανεΙν παρόντος ημΙν* ζώμεν γαρ άψιον&εν: ηαΐ μην 280. 
το λογίζεσ&αι ότί μίν πάρεότιν ημίν ότί Λ ον ηάρεατί, 
«α^ 90 έηίοτημην ίχειν πάλιν ου των άιά παντός ανμβε^ 
βηηοτων τώ άνϋ-ρωπω κα&εστηκεν, ως ηάη παρεοτηοαμεν* 
λητεον ονν μη9ε την κοινήν τούτων οννοάον αν^ρωπον 
ΒΪναί. Μ 

Πλάτων ό^ Χ^Τρον παρά τους άλλους ορίζεται τον 281 
άν&ρωπον, λέγων ** άν&ρωπός Ιοτι ζωον άπτερον άίπουν 
ιτλατυείννγον , ίπιοτημης ηολιτικης 9εχτίη6ν'*' ο^εν καΐ 
ιερούπτά έατι τα όφείλοντα ηρος αυτόν λεγεα&αί, πάλιν 
γαρ ου τον αν&ρωπον ίϋτε&ειται , άλλα τα συμβεβηκότα 25 
καΐ άηοονμβεβηκοτα τούτω κατηρί&μηται' το μϊν γαρ 283- 
αητερον άποαυμβέβηκεν αύτω , το 9ί ζωον και τό δίπουν 
ηα\ τό πλατυωννγον ουμβίβηκ^ν, το 9ε Ιηιοτημης πολιτι- 
κής 9εκτικόν ποτ^ μίν συμβεβηκε ποτΐ 9ί άποουμβ(βηκεν• 
ωοτε ημών έτερον τι μα&είν ζητούντων αυτός ^ερον τι 3ο 
παρεοτηοεν• 

'^4λλά γαρ ούτως άπο9ε9είχ&ω τό μη 9νναϋ&αι τον 
άν&ρωηον έκ προχείρου νοείν• παρακειμενως 9ϊ λεκτέον 283 

5. τ«ΐ;(α ο άνϋ•(ζωηο^ Γ. 7. ΙΧλιΙηοντα Ι.. 9. ^ρ«μ<ΐι^ V. 

12. σ«ιτ(»ο(νΐ|ΐ' Ο. 19. τονι^ν οηι V. 53. Ψούο&αιΨ 252 (Ρ'"427) ΠΡΟΈ δογματικούς Α. ικΙν.ιιίΑϋιβ 

οτι ηα\ η κατάληψίς αντον των άηόρων ίστί^ καΐ μάλίοτα 
ΟΤΙ άηό μέρους ηδ'η τοντο Όνμβ€β^βαστα^,^το γαρ μη έπι-- 
νοούμΒψον ον9ϊ ηαταληφ&ηναι ηέφνηβψ* άν^ηινοητος 9έ 
γ€ 6 αν&ρωηος άύάεικται το όσον ίηΐ ταίς τώρ ύογματί- 

284 ηύν ίννοΊαις, τοίννν %αϊ άηατάΧηητος. όμως 9* ονρ καΐ 
κα&' ^Βρον τρόηον Ιν4αται το τοίοντο ηαταοη^νάζαν. 
εΐηβρ ηαταληπτόν έοτιν ο αν&ρωηος, ι^τοι όλος 9ι 6}Λ}ν 
εαυτόν ζητεί τβ ηαΐ καταλάμβανα, η όλος έατί το £^^;νοι;- 
μενον καϊ νηο την κατάληφιν ηίπτον, ώσπερ εΐ και τηψ 

^^"'ορασιν ύηο&Οίτό τις έαι;7ΐ;ν όρωσαν' η γαρ ολη εαταέ 
όρωσα ή ορωμίνη η μίρει μίν έαυτην όρώσα μέρει 9^ 

285 νφ* έαντ^β ορωμενη. άλλ' εΐ μϊν όλος 9ι όλου 6 άν&ρω^ 
ηος εαυτόν ζητοιη και αύν Φ««;τω νοοϊτο, αύν τω όλος 
9ί όλου έαϋτον νοειν, ού91ν ετι ίοται το καταλημβανο^ 

ι^ μενον , οηερ ατοηον. εΐ 9ϊ όλος εϊη τό ζητον μενον καϊ 
ούν τούτω νοοϊτο όλος, συν τω ζητεΐο&αι, ηάλιν ού9ετ 
άηολειφ&ησεται τό ζητούν και τό την κατάληψιν ηοιησό^ 

286 μενον. και μην ού9ί 9υνατόν ίστι παρά μέρος ότε μ^ 
όλον ύηοκεϊσ&αι τό ζητούν ότ^ 9^ όλον τό ζητούμενον. 

^ότε γαρ όλος υπόκειται ζητών και συν τούτω νοείται όλος, 
ούν τω ζητειν όλος, ού9ϊν άηολειφ&ησεται ο ζητησει' καί 
άνάπαλιν, ότε όλος 9ι όλου έστι τό ζητούμενον, ουκ ίστα€ 

287 %ό ζητούν• λείπεται άρα μη όλον αι/τον έαυτω έπιβάλλειν, 
' άλλα μέρει τινι την εαυτού κατάληψιν ποιείσ&αι. ό ηα- 
36 λιν Ιστϊ των άταίρων. ο γάρ άνθρωπος ού9έν έστι παρά 

288 τόν όγκον καϊ τάς αίσ&ησεις καΐ την 9ιάνοιαν, ό&εν «/ 
μέλλει τινΙ μέρει εαυτόν καταλαμβάνεσ&αι , ήτοι τω σα»- 
μάτι τάς αίσ&ησέις και την 9ιάνοιαν γνωριεί, η ίί'αλλάξ 
ΦοΓς αίσ&ησεσι καί τη 9ιανοΙα τό σώμα καταληψεται• τω 

3() μΙν ούν σάματι ούχ οίον τέ ίοτι τάς αίσ&ησεις καΐ την ' Φ- 

1. αντ&ν Χ, 2. τοντφ €νθΗ, 5. ομοίως Ι«. ό* Οίη ΓΑ. 

6. τοιούτον V. 8, όλης V. 9. ροίΐ ηϊητορ Ιι&βο ΓβΓβ βχοί^βΓΟίιΙ: 
η ηαρά μ^ος οτ^ μίν όλος ζητΛ ότί ό^ όλος ζτ;τ£ΐνο», υ; /(^<» τινΙ την 
ίαυτού κατάΧηψιν ηοηΐται., 19. όλος ΡΥ, όλος V, 21, οΑος,] 

, ολ«ί ΙλΙ οί. ν. 5. 23. νΛΐτον\ Ιαυχον Ι*. ΜοΗοοίΥη. ΠΡΟΣ Α0ΓΙΚ0Υ2 Α. (Ρ"'428) 253 

ίίάψοιαν γνωρΙζαν* αλογον γαρ έατι τούτο ιΐί(χΙ ηωφορ καΐ 
άφνϊς προς τάς τοίοντοτρόηονς ζητηθείς, άλλως τ», βΙ το 289 
σώμα τύν αΙα&ησ€ων καΙ της άιανοίας άντιληητίΗον έοην, 
οφΜ^ί το ταύτας ηαταλαμβάνον ομοίονσ&αί ταύταις, του- 
τέοτιψ ομοίως ίίίατί&βσ&αί καϊ αίσ&ησίς τβ καϊ διάι^οια $ 
γίνεύ&αι> οράαβως γαρ άντιλαμβανομενον ^ κα&ό οροί, 
ορααις ίοταί, %α\ γευοεως γενομένης ηαταληητιηόν νηάρχον 
γβύοίς γεψηοεται, ηαϊ ίη\ των άλλων το άνάλογον» αα&ά 290 
γαρ το &βρμον άντιλαμβανομενον ως &€ρμον ϋ'Βρμαινο- 
μενον αντιλαμβάνεται, ϋ-ερμαινομενον 91 ενϋ-νς ίστι ^ερ- ίο 
μόν , ηαΐ ως το ψνχρον γνωοίν ηοίούμενον ως ψυχρού 
ψνχόμενον εν&ίως ίστί ψνχρον, οντω »αϊ ο οάρηινος όγκος 
εΐ άντιλαμβάνεταί των αίο&ησεων ^ ως αΐά&'ηοεων, αίο&ά^ 
ψεται, αία&ανόμενος δ^ πάντως αϊο^Οίς γενησεταί, καΐ 291 
%αντψι ονηέτι νηοκείοεται το ζητούν, άΐΧ ίοται το ζητον-α 
μενον, ονν τω ηαϊ τελεως ηαταγελαοτον είναί το μη ίία-• 
φέρείΡ τον ογηον των αίο^ηοεεαν %αϊ της διανοίας, ηάντων 
αχεάόν των δογματιηως φιλοοοφηαάντων την ίν τούτοις 
ίιαφοράν εΐοηγη σα μίνων» ο ^' αντός καΐ έπΙ της διανοίας 292 
ΙστΙ λόγος ' εΐ γαρ αντιλαμβάνεται ταύτης 6 όγκος ως το 
διανοίας, τοντέστι νοούσης, εσται διάνοια 6 όγκος, διάνοια 
δί ων όνκ ^σται το ζητούν αλλά το ζητούμενον, ον τοί- 
ψνν το σώμα καταληητικόν ίστι τον άν&ρωηον. %αϊ 293 

μ/ην ούδϊ αΐ αίσ&ηοεις• ανται γάρ ηάσχοναι μόνον ηαΐ 
πηρού τρόηον τνηούνται, άλλο δ* ϊαασιν ούδί ^ν, ίηεί τοι^^ 
Ιάν ζητησίν τίνος αύταΐς νείμωμεν, ονκίτ άλογοι γένη- 
σονται αλλά λογικαϊ και διανοίας εχονσαι φύσιν. οηίρ 
ουχ όντως είχεν* ει γάρ το λενκαίνεσ&αι και μελαίνεσ&αι 
ηαΐ γλνκάζεσ&άι καϊ ηικράζεσ&αι καΐ ενωδίζεσ&αι και κοι- 
νώς ηάσχειν ΐδιόν. ίστιν αυτών, το ζητεϊν ενεργητικώς^ 
ουκ εσται ίδιον αυτών, είτα ηώς οΙόν τε έστι διά τούτων 294 
καταληφ&ηναι τον ογκον ονκ ίχονοών την φύοιν; οίον 

4. Μαιαλαμβαν6μινο9 V, 7. ^ιρομ^της χαταλψιτοψ £τ• 10. Χαμ- 
βάνηαι €. 18. βογμοτ^ηύν Χ. 29. ινωδ^αζιο^α* Χ. ηαΐ ΛάΑ 0• 
32. ΧΎΐΨ ψχα^ψ ί. €. ψναιψ γτ^ός τοντο ^ίτν^βαοψ % 375. 254 (Ρ"'429) ΠΡΟΣ άΟΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Α. >άτ. ηηΐΗβ 

9ν&έως η οραας οχήματος μίν %α\ μΒγέ&ονς %α\ χρόας 
Ιατϊν άντίλψι%ίηη, ού%6 ϋ όχημα οντβ /α^γε&ος οντε χρώμα 
ίο%ί¥ 6 ογ%ος, άλΧ βΙ %αϊ αρα, το ω ναϋτα ουμβέβ^ηη^ν ' 
Ηαϊ 9ιά τούτο τοψ μ^ν ογηον ον ύνψαται λαβείν η οραοίς, 
5 μο¥ον α ορά τα ουμβ$βηηοτα τω ογΐίψ , οΙο¥ το όχημα, 

295 το μεγΒ&ος, την χρόα^. ναι, φηοεί τις, αλλά το έ» τον-- 
των οννηρανιομένον ο ογχος ίοτίν, όπερ ην ληρώίδς. 
ηρώτον μίν γαρ ϋΒίζαμ^ν οτι ονί^ η %οινή οννοάος των 

. τινϊ ουμβββηπότων έ%€ΐνο ίοτι το ω τινι ουμβέβηχ^ν 

296 ΒΪτα χαν τούτο ούτως ^χη , ηάλιν των αμήχανων ίστίν 
νηό της οψ^ως ληφ&ηναί το οώμα. ύ γαρ μήτε μήκος 
ψίλόν έστι το οωμα μήτε οχήμα κατ ιϋαν μητ9 χρώμα 
χ(»ρίς> 70 ^έ ίη τούτων ονν&ετον , δεηοΒί την ορασιν τον 
σώματος άντιλαμβανομένην ονντί&έναι ταύτα ηα&* εηα^ 

16 ϋ%ον ηαρ* έαντη, χαί οντω τον ηοίνόν ηάντων ά&ροιομον 

297 οωμα ΧέγΒίν. άλλα το ονντί&έναι τι μ^τά τίνος, %αϊ τύ 
τοίόνίε μίγβ&ος μετά τού τοίούάε οχήματος λάμβαναν, 
λογίχής έοτϊ δυνάμεως• άλογος δε γε ίστιν η οραοις' 
τοίννν ου ταύτης ίργον κα&έοτηκε το άντίλαμβάνεο&αι 

296 τού αωματος. καίτοι ον μόνον την χοινην οννο9ον ως 
σώμα νοΒίν ίοτιν άφνης, αλλά καϊ ηρος την έκαστου τύν 
τούτω ονμβεβηκοτων κατάληψίν ηεηηρωταί. οίον εν&ίως 
μήκους* κα&* ύηερ&εοίν γάρ μερών τούτο λαμβάνεσ&αι 
ηεφνκεν , άηό τίνος αρχομένων ημών καϊ άιά τίνος καΐ 
25 ίηί τι καταληγοντων, "'οηερ ηοιεϊν άλογος φύσις ον ίννα^ 

299 ται. εϊτα καϊ βά&ονς ' ηερϊ αντην γαρ ηλάζεται την 
ίηιφάνειαν η ορασις^ εΙς βα&ος ί* ούχ ένάννει. λαν&άνει 
γούν αύτην καϊ τά ηερίχρυσα των χαλκών, ειρητο ά^ οτι 
καϊ η^ός χρωμάτων γνώσιν ην άνεηιτηάειος, οτε την Κν- 

300 ρηναϊκην στάσιν άιηρού/^ν. άιόηερ εΐ μηδΐ τών συμβε-- 
βηκοτων τω σώματι ' η ορασίς ίστιν αντιληπτική » ηολν 1• χζΟΜς ΟΑ. 3• ίατίν ρο8( 2. όχημα V. 3. αρα το] ορξ το 

(ψαΗ, δρατώ V. 7. ο οτη Ι^. 22. ίυ&έος V, 24. τ^νος] τ^ψος 

^««όιγ•»ΐ'? ρ«Γ α1ί<ιηίιΙ' ρτο^€Μ£ΐ ΡαΒήοίιιβ. 26. γάρ οιη V. 

28. χαλκίίωψ ? 29. χρίσματα Τ, χωμάτωρ Γ. ^^ν Οίη €Η. ιΐΜΐίΰοβΥΠ. ΠΡ02 -λογικούς Α. (Κ 429) 255 

ηΧίί^ν οι7^* αν%ί>ν τον σύ/πηος ίσταί &€ω^ητίηη, κα} μη^^ 
ξϊΜϊ ά%^ς ΙοτΙψ ίργοΫ το %ο$σύτογ η όσφρηαεως η /α/- 
φΒ»ς 'η άψήβ' έηάοτη γαρ τούτων το ηρός έαντην μονοψ 
αϊα&ητόρ έηίατίχταί, το άί ονη αν ΒΪη 6 ογ%ος• η γαρ 
άηοη φωνής μόνον ΙοτΙν άν%ίληητι%η, φωνή δϊ ουκ Ιατιν 5 
ο ογΜος» ηαΐ η οαφρηοίς βύωάονς μόνον η ύνοωάονς ίατί 
κρατηρίον ' αλλ* ον&$Ις ούτως ίοτίν άφρων ως την νηό- 
οτααν τον η^ρΐ ημάς οωματος Ιν τοις ^ωδ^οιν η 9νοω^ 
ύεοιν άηολβίη^ίν» τα 9* αυτά λεητέον %α\ η^ρϊ των α^λων 
αίσ&ηαεων » ίνα μη μαηρολογώμεν• ωοτβ ανταί μϊν ,τόν ίο 
ογηον ου ηαταλαμβάνονται. παϊ μην ον9ϊ έαυτάς• τις 301 
γαρ οράοη την οραοιν Μεν; η ^ις άη^ί) της άηοης άηη^ 
Μοεν; τ{ς δϊ γεναη ηοτΐ τήςγεύοεως ίγεύσατο, η όσφρηοει 
όαφρηοεως ωοφρηαατο^ η άφης ί&ίγεν άφτ^; ται/τα γαρ 
ύ§ανοητά ^ν, τοίννν μη6* εαυτών αντίληητικάς λεητέον ι& 
«Ι^αι τας αία^ηοεις• ούνωοϊ 9ϊ ούΛϊ άΙΧηλων• ορααις 
γαρ αηούουααν άηοην ου άνναταί οράν, χαΐ άνάηαλιν 
άηοη ορωοης οράσεως ου ηέφυηεν άπούειν, %αϊ έηΐ των 
άλλων 6 αυτός της Ιγχειρηοεως^ τρόηος, Ιπεί τοι καν λεγω^ 
μεν όράσεί ληητην είναι την άηοην ως άηοην, τοντέατίν οα 
[«9^] άηονονοαν, άωσομεν το όμοιοηα&εϊν την οραοιν 
Ιηείνΐ], ώστε μηηίτί αύτην ορασιν εϊναι αλλ' άηοην * ηως 302 
γαρ ίνναται ηρϊναι άηονονσαν άηοην αύτη μη ίχουοα φύ^ 
αιν άηονστίηην; ηα} άναοτρόφως, ϊνά ηάϊ η άηοη ως όρω- 
σης άντιλάβηται της όψεως, 9εΙ ηολύ ηρότερον ορασιν ^^ 
αύτην γενεσ&αι. τούτο ά^ οι;(^«/ί«/αι^ νηερβολήν εοιηεν ατο* 
ηίας άηολειηειν. λεητέον αρα μηδϊ τάς αίσ&ησεις η του 
θάματος άντιλαμβάνεσ&αι η αυτών η όλλι^λων. 

Ναι, φασιν οΐ Λογματιηοί , αλλ* η ίιάνοια ηαϊ τόν 303 
ογηον ηαϊ τάς αίσ&ησεις ηαΐ έαυτην γνωρίζει* οηερ ηα\^ 
αντό των άηόρων ίστίν. όταν γαρ άίιωσωοι την άιάνοιαν 
άντίληητίΗην γινεσ&αι του τε όλου σώματος ηαϊ των ίν 

10. ώς V• 11. ου* άψτ^λαμβάνοψται ί, 13. οσφρήσι* Λάά Β, 

15. μη^] %1 μη^* ΨΥ. 21. το οιη Ο. 25. αντ^ν ο^αύΐψ νν. 

26. 4 η^^αβοΐ^ψ Γ. 256 (Ρ "'430) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. «ίν. ηΐίΐ(1ΐ6 

αντώ, π8ναόμ9&α ηότερον νφ' ιίν οΧω- ίηιηΒα<Λσ» τω 
ογηω 'ί'ην πατάληψι^ ποίείταί, η τοίς μίρΒΟΐν αύτί^ν, ηαΐ 

304 ταντα "Όνντι&Βίοα %ο όλον %α%αΧαμβάν€ται. καΐ τω μϊν^ 
ολω ουκ &¥ &βλησαί€ΐ^, ως ^ατα^ σνμφαν^ς ί» τωψ ίηιφε- 

5 ρομένων ' τα ίέ μίρ^ •1 λέγοι•ν αντην ονντι^έψαί ηάν- 
τ€ν&8ν το ολοψ γνωρίζειν, μ^Ιζονί σννβίλη&ηαορται άηο^ 
ρ/α. των γάρ τον όλον μέρων τινά Ιστιν νίλογα, τα 9^ 
άλογα άλόγως ημάς ηινεϊ. τοΊννν η διάνοια προς τούτων 
άλόγως ηινονμένη άλογος γενηύεται, άλογος ϋ ονσα ονχ 
10 Ιαται διάνοια * ώστε ου καταληψεται τον ογκον η διάνοια. 

305 ηαι μην ονδί τάς αίσ&ησεις δύναται κατά τον αυτόν τρο- 
ηον διαγινωοηειν. ως γαρ το νώμα ου δύναται [περιΊ 
λαβείν τω αύτη μίν λογικής μετέχειν δυνάμεως έχεινο &^ 
άλογον εϊναί, οϋτω ηάλιν άδυνατηαει τάς αίσ&ηοεις χατα- 

15 λαμβάνεσ&αι, ίηείηερ άλογοι είαιν χαϊ δια τούτο άλόγως 
το ηαταλαμβανομενον αύτάς έηινουν. είτα τάς αία&ησεις 
λαμβάνουαα ηάντως αύτη αϊο&ηαις ίαται. ϊνα γαρ τάς 
αίσ&ηοεις ως αίο&ηοεις λάβη^ τουτέστιν αισ&ανομένας, 
καΐ αύτη γενησεται ομοιοειδης έκεΐναις' την γάρ ορασιν 

χο όρωσαν καταλαμβανόμενη πολύ πρότερον 6ρασ{ς γενησε- 
ται, ίΐαϊ την άκοην άκούουσαν κρίνουσα ούχ έτερα γενψ- 
σεται της άχοής. ο δ^ αύτος »αϊ ίηϊ οσφρήσεως παΐ γεν-- 

306 σεως ηαϊ άφης ίστί λόγος, αλλ* είπερ η γνωρίζουσα τάς 
αίσ&ήσεις διάνοια ευρίσκεται εις 4ίην ΙκεΙνων μεταβεβηκυϊα 

25 φύσιν, ούδ^ν εσται ίτι ύποκείμενον το ζητούν τάς αίσ&η— 
σεις ' . ο γάρ ύηε&εμε&α ζητεΐν, τούτο άναηεφηνε τό αι/το 
ταΐς ζητουμέναις, διά δ^ τούτο καϊ χρηζον τού καταληψο- 

307 μενού, ναι φασιν , άλλα ταύτόν ίστι διάνοια καΐ αίσ&η^ 
σις, ού κατά ταύτό δε, αλλά κατ άλλο μΙν διάνοια κατ άλΧο 

30 ()έ αϊσ&ησις' καΐ δν τρόπον τό αυτό ηοτηριον κοίλον τε 
καΐ περίκυρτον λέγεται, ον κατά ταύτό δε, άλλα κατ άλλο 
μΙν κοίλον, οίον τό εντός μέρος, κατ άλλο δ^ ηερικυρτον, 

6. οννΐίΧΎ\ί^ΒΎ{ί3ονχαι, ¥0, 7. Χογου ΟΟΗΗΥ: γογγ Ρ&Βποίαβ. 

12. κηταΧαβίΙψ^ &η λ«ι/9«»ν? 13. αντην ¥0, 18. ώς αία^/σ^ς 

οιη ¥, 28. ΨΛζ ΡαΜςίυβ, ηπΐ ί, 32. μ^ν οιη €Λ. ιη»κο>ΥΙΙ. ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΚΟΥ! Α. (Ρ"'431) 257 

ηα&άη^ρ το 1η%0£, καΐ ω£ ^ αύτη 6άό^ ανάντης τβ καΐ 
Ματάντης νοέίταί, άνάντηβ μίν τοϊ£ άνιονοι άί αυτής χα- 
%άντης Ά τοίβ κατίοναιψ, ούτως η αύτη 9ύναμις %ατ άλλο 
^Λίν Ιατι νοϋβ ηατ άλλο ά^ αΐσ&ησίς, χαΐ ούχ ΒΪργεται η 
αύτη οναα της ,προΒίρημίνης τύν αΙα&ηοΒων καταλήψεως» & 
ηάρν ό* είσΐν Βνη&βίς, καΐ Μνώς μόνον προς τάς ίχχΒίμίτ- 30β 
ψας αηορίας άντηχονοίν. φαμίν γαρ, €ΐ ηαΐ συγχωρηθώ- 
σιρ αΐ ίιαφοροι ανταί δυναμας ηερϊ την αυτήν ούσίαν 
ύηοχ€ΐαϋ•αί, ηαλί^ μένει το μίκρω '"ηρ6ϋ&9ν υπό ημω^ 
Μίνη&Ιν αηορον. ζήτω γαρ, τούτο το ηατ άλλο μίν νους 309 
ϋναι λεγόμενον %α% άλλο ϋ αϊσ&ησίς ηώς δύναται τω 
%α&* δ νους ίστϊν άντιλαμβάνεο9αί του πα&' ο αϊα^ησις 
έατιν^ λογιηόν γαρ όν ηαϊ άλογου ηοιούμενον ηατάληφιν 
αλόγως ιανήοεται, άλόγως δ^ ηινούμενον άλογόν έοτι, 
τοί^τον 9ί δν ούχ εσται χαταλαμβάνον αλλά χαταλαμβα- ^^ 
νόμενον, οηερ ηάλιν ην άτοηον, 

^ιά τούτων μϊν δη παρεατάο&ω οτ$ ο άνθρωπος ούτε 3^0 
δίά τού οώματος τάς αίο&ήσεις δύναται λαβείν ούτε άνά- 
ηαλιν δια τούτων το οώμα, μηδϊ αύτάς η άλλήλας* έξης 
δί ύηοδειχτεον οτι ούδ* ίαυτης ϊηιγνωμων ίατίν ή δια- ^ 
νοια, χα&άηερ άξιούοιν οΐ δογματιχοί των φιλοοόφων. 
εϊηερ γαρ ό νους εαυτόν καταλαμβάνεται, ήτοι όλος εαυτόν 
χαταληψεται, η όλος μΙν ουδαμώς μέρει δε τινι εαυτού 
ηρός τούτο χρώμενος. και δλος μϊν εαυτόν χαταλαμβά- 311 
^εσ&αι ούχ αν δυνη&είη^ εΐ γαρ όλος εαυτόν χαταλαμ- ^^ 
βάνεται, δλος εαται χατάληψις και χαταλαμβάνων , δλου ^ 
δ* δντος τού καταλαμβάνοντος ούδΐν ίτι, ίσται τό χατα- 
λαμβανόμενον' των δϊ άλογωτάτων έατί τό είναι, μϊν 
τον χαταλαμβάνοντα , μη είναι δΐ τό ου ίοτϊν ή χατάλη- 
φις» καϊ μην ούδϊ μέρει τινϊ δύναται προς τούτο ;[ρ^σί^α« 312 
ο ^οϋ^• αυτό γαρ τό μέρος δπως εαυτό καταλαμβάνεις 
εΐ μϊν γάρ*δλον, ούδεν ίαται τό ζητούμενοι εΐ δϊ μέρει 

4* ά^χηο €Β• 10. μϊν οιη Γ. II. το ΟΑ. 16. τοιούτο €. 

17» ό οιη €Η• 19. ιϊγί μηί^ ιχιηαΐ ($υτά%? 20. ουδί αυτής €> 

23. οίως Ο. 31. όπως] αν η&ςΐ 32. ίΐ μϊψ — μ^^η οιη Ο. 

δίχΐ. Βνηρ, 17 :258 (Ρ'"4$2) ΠΡ01 άΟΓΜΑΤΙΚΟΥΙ Α. &<1τ.ιιιΜΐιβ 

ηη', ΙηΜίΨο ηάλίν ηώς έαν^ό γ^ωαται; καΐ αντως βίς 

οΙη€ίρον. ωατ€ αΡαρχοΡ ΒΪ^αι την ηατάληψίψ, ι^τοι μηί^- 

νός ενριακομένου ηρωτον τον την %ατάληψιν ηοίηοομβΨον 

315 η /αη^Λνός οντος τον χαταληψομίνον. ίηβίη^ρ ίΐ έαντοψ 

Λ καταλαμβάνει ο νονς, καΐ τον τόηον ίν φ ίατι ανγηατα^ 

Χηψεται* ηαν γαρ το ηαταλαμβάνον ονν τινι τοηψ ηατα- 

Χαμβάν%ταί• βΙ 9^ κ<χΙ *^ον τόηον ο νονς τον Ιν φ {ατ$ 

ονγηαταΧαμβάνΒΐ έαντω , ίχίρην μη άίαφων^ίσ&αι τούτσν 

ηαρά τοϊς ψίΧοοόφοίς , τών μίν ηεφαλην Χβγόντων οϊναι 

10 των Λ^ ^ωραηα , καϊ ίη €Ϊ9ονς τών μίν ίγηέφαΧον των &€ 

μηνίγγα, '^τινων δ^ καράίαν, αλΧων ϋ ήπατος ηνΧας η 

τι τοίοντο μίρος τον αωματος. ίιαφωνονοι ίέ γε η9ρΙ 

τούτον οί δογματικοί τών φιλοοόφων* ονκ αρα ηαταΧαμ-τ 

βάνει έαντόν 6 νονς. 

314 ΚαΙ δη οντω κοινότερον ίηϊ ηαντός άν&ρώηον διη- 
ηορηα&ω η περϊ τον κριτηρίον ζητηαις, ίηειδη δ^ φιΧαν- 
τως οΐ δογματικοί άΧλοις μίν ον ηαραχωρονσι την της 
άΧη&ζΙας κρίοιν, μόνονς δ* έαν^ονς ταντην ενρηκέναι λέ- 
γονσιν, φίρε Ιη αντών ατηοαντες τον Χόγον διδάαηωμεν 

τοοτι ονδί όντως ενρε&ηνα! τι δννατον έατιν άλη&βίας κρι- 

315 τηριον. ίκαοτος τοίννν τών άξιούντων τάΧη&ίς ενρηκέί'αι 
ήτοι γάσει μόνον τούτο αποφαίνεται ή αηόδεφν Ϋκαρα- 
Χαμβάνει^ άλλα φάσει μϊν ονκ έρεϊ* τών γαρ αντίκα^ 
^εζομένων αντψ τις την τουναντίον άξιονααν ηροοίοεται 

35 φάαιν, καϊ όντως ον μάΧΧον εκείνος η ούτος εσταιηιατος' 

316 ^'^^ 1^^6 φνίΌεί ΐαον φίρεται ^ιΧη φάσις. εΐ δε μετ άηο- 
δείζεως κριτηρίον αντον άηοφαίνηται, ηάντως υγιούς. 
άΧΧ**ϊνα μά&ωμεν οτι νγΐίΐς η άηόδειξίς έστιν φ ηροαχρω^- 
μένος κρηήριον έαντόν αποφαίνεται, όφείΧομε^ ^^^^ *9^ 

ΜΥ^ριοΐ') καϊ τούτο ηροωμολογημενον' ονκ έχομεν δ4 γε 
ανμφωνον κριτηρίον, ζητείται δε' ονκ αρα δννατον ίβτιν 

4. κ^Γ^αΑ1}φ^σομ/ι^ον? ,&η ηνταΙι^ψίμουΊ ΧκΜτα ? άηηάΐί Ρ&Ηη- 

'ΐ^υβ. ανχύ9 Α, αύτοψ V•- 6. ι^α^α1^^/»/}«9'ό/κ<^οι' ? 7. Μν ^\ νο 

Ιν ΡΛν. 10. τοψ 6ί ^. Η. 11. /κ^μ^μ Ο. 12. χοιοπχ^ψ V. 

γι (πη V. 24. ^(οήα€Τ(«» €Η3^η. 25. μτ) οιη α ουτ^κ νχ. αΐΗΐίαβνΐΙ. ΠΡ02 Α0ΓΙΚ0Υ2 Α. (Ρ'"433) 259 

9νρ€ίΡ %ρ9€Ψΐ^ΐί^ψ. ηάλίψ έηβΐ οΐ αφάς αντούβ ηρηη'^ 317 

ρία λίγσνης %ης άΧηϋ'βΙας άηο διαφωνών αίρίοβων άνά•^ 
γοψταί ηαΐ ηαρ αυτό τούτο όίαφωνούοίν "'αλληΧοίί, 9€ΐ 
ηαρ^ίνα/ %$ ημίν ηριτι^ριον ω ηροσχρωμενοί ηρινουμ^ν την 
ίίαφωνίαν Μίς το τ$αΙ μ^ν αν/Ματατίϋ-βΟ&αί τίοΐ Λ μηάα-- 5 
μως• τούτο ουν το ηρηήριον ήτοι ηαοι ίίάφωνόν εστί 318 
τοΙς ίίαφωνοΰαιν η ένϊ ^όνον σνμφωνον. αλλ* β/ μίν 
ηάοί &ιάφωνον, μοίρα ηαί αϊ/το γΒνηαβται της διαφωνίας, 
/«οιΐροι ά* δν ταύτης ονη αν βϊη ηριτηριον άλλα %αΙ αυτό 
ηαραηλησίως τ^ ολη διαφωνία κριαβως δ^όμβνον * το γαρ ι» 
αντο δοχιμάζειν αμα παϊ δοκιμάζ$σ&αι των αμήχανων^ 
μΙ δ^ μη πάσι διαηδφωνηηεν άλΐ ένΙ ουμφων^ΐ, ίίΐ της 319 
διαφωνίας ων χρείαν ίχ€ΐ τον δοκιμάσοντος. ηαϊ δια 
τούτο το ουμφωνον αύτω ηριτηριον μη ^Βρον ον ηαρ €• 
%έΙνο δεηοβται ηρίοΒως, δεόμενον δϊ χρίοίως ουκ ίσται ΐ5 
χρηηριον• το δ^ πάντων ηνριωτατον, εΐηβρ τινά των ΒΜ 

δογματιηων λεγομιν Λναιηριτην της άλη&βίας ηαϊ ηαρ* αν^ 
%ω μόνω ταντην νηάρχβΐν, ήτοι τ'η ηλικία αυτού ένατενί-* 
ζοντες τοντο έρούμεν, η τ^ ηλικία μίν ουδαμώς τω ηονω 
α, η ονδί τούτω αλλά τ^ ουνέαει %α\ τη διανο!^, η ουνέ^ μ 
σβι μ^ ουδαμώς μαρτυρία δ^ τη των ηολλων• ούτε δί 
ηλιηία οντε φιλοηονία ουτ άλλω τινϊ των είρημίνων ηροο-^ 
ίχειν οίηείόν Ιοτιν Ιν τη ηερϊ του άλη&ούς ζητηαει, ως 
ηαραοτηοομεν' ού% άρα τινά των φιλοαοφων ^ητέον «ρι- 
νηριον είναι της άλη&είας. %αϊ δη τη ηλικία μϊν ού ηροο^ 521 
εκτίον, Ιηείηερ οί ηλείους των δογματικών ομηλικες οχε^ 
δον ηοαν δτε αυτούς ίλεγον κριτήρια της άλη&είας* ηαν^•» 
τες γαρ ηρεσβύται γενόμενοι, οίον Πλάτων, εΐ τνχοι, καϊ 
/ίημόκρηος και ^ΕηΙκουρος καϊ Ζίηνων, ίαυτοϊς την εύρε-- 
ΰΐν της άλη&είας ηροσεμαρτύρηοαν. ψιτ ουκ άηεοικεν, 322 
ας ίν τω βίφ καϊ τη κοινή σννη&εία &εωρουμεν οτι ουν^ 
ετωτεροι ηολλάκις των ηρ^οβυτίρων είσι νέοι, τον αυτόν 

12. σνμψΦ99Ϊ^ ο <Γς ούτο^ φ ανμφωψΛ, (η^ 13. ύψ] ^ V, ϋύ 

ΟΟΜΛ, 9ψ ψ. άφΜμάοοψτος 0. 14. νο οηι Ι•. ίηίΐ999ΐ 

17. ίϊψνί οιη €8. 27. «^«τιι^ηη^ €ΛΧ. 

17* 260 (Ρ '"434) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. βάτ. ηΐΑϋιβ 

τροηόν %άν φΛοαοφΙα βνβηηβολωτερονί γεγονέναι ηαρά 

323 τονς ηρβσβντας χους νέους, ΙνίΟί μίν γάρ, ύν ίατί %αϊ 
Άϋηληηίάβης 6 Ιατρός, ΛίαρρηΛην ίλεξαν πολλω λβίηβα&αί 
της ηβρί τονς νέους αυνέσβως χαΐ αγχίνοΐας τους πρεαβν^ 

5 τας, ηαρά 9^ την των ηολ}Μν ηαΐ είκαίστέρων ψΒυάοάοξίαψ 
^ναντίης ^χ^^ν ύηεληφ^η το πράγμα* άιά γαρ το ηολύ- 
ηΒίρον των ήρεσβντών ϋοξαν οΐ νεώτεροι "'λεΙηεσΘ-αι κατά 
αύνεοίν, τού πράγματος εναντίως έχοντος ' πολυηείρότε- 
ροί μΙν γάρ, ως έ'φην, είσΐν οΐ γεγηραηότες, ου συνετω- 

ιοφ^ρρι ^^ ηαρά τους νέους, ονκούν ίίά μϊν ηλικιαν ου 

324 λεΜτέον αριτηριον είναι τίνα των δογματικών, ηαι μην 
ούΐίε ύίά φιλοηονίαν, ηάντες γάρ ίη ϊαης εΐαι φιίοπονοί, 
χαϊ ονάεΙς ίοτιν ος εις τον της άλη&ειας αγώνα %ατελ&ωψ 
ηαι ταύτην ευρηχεναι φηϋας ^α&υμως άνεατραηται. ηάν- 

15 των ϋϊ χατα τούτο Ισότητα μαρτυρουμενων , το ένΐ μονω 

325 ηροΌπΧιϋ'ηναι τών άίίχων εστίν• ωσαύτως ό^ οι/χ αν τις 
άλλον αΑλοι; προηρίναι ¥νεκα συνέσεως, ηρώτον μΙν γάρ 
συνετοί ηάντες ύηηρχον, καϊ ονχ οΐ μΙν νω&είς οι ίί ου 
τοιούτοι, είτα ηολλάηις οΐ συνετοί όοκουντες ύπάρχειν ού 

η της άλη&ειας του Λ ^|^ευάους είσι συνήγοροι, τών γούν 
Ρητόρων τους μΙν τω ψεύίει ηιΟ'ανώς συλλαμβανο μένους 
%α\ εΙς ΐσην αντο ηιατιν ανάγοντας τω άλη&εΐ δυνατούς 
τε καϊ νοερούς είναι φα μεν , τους Λϊ μη τοιούτους ανά- 

326 ηαλιν βραδεϊς τε χαΐ ασύνετους, τάχα τοίνυν κάν φίλο- 
5δ σοφία οΐ μϊν ηερινούστατοι τών ζητησάντών την άλη&ειαν 

τω ευφυείς είναι ηι&ανοι κα&εστάναι δοκοΰσι, καν τω 
φευόει συνηγορώοιν, οι Λ άφυείς άηί^ανοι, καν τω άλη^ 
^εΐ συμμαχώσιν, ούτε ούν διά ηλικίαν ούτε διά φιλοηο- 
νίαν ούτε διά σύνεσιν οίκείόν έστι τινά τίνος ηροκρινειν 
30 ηάϊ τονδε μ^ λέγειν εύρηκέναι τάλη&^ς τονδε δί μηδα^ 

327 μώς, καταλεΐηεται τοίνυν τώ ηλη&ει τών συμφωνούντων 

• 

4. αχχοιρίας Γ. 15. τ^ Λ. μόνον ΓΗΥ. 16. Λ Οίη Γ. 

τΐζ 001 Γ. 17. 1ι^ίψ^^ Ι,. αι;ΐ'^/α<«« Ο. 21. ψΛν^ϋς μΙψο* ώς 

σνΙΧαμβανύμ^ψους Λ. ' 22. ηντονς ΟΟΗΥ, αύϊοίς Ρ. 24. κα* V. 

30• ίΐ^ηχ^ψαι £.. ιη&ϋ€θ«Υϋ. ΠΡΟΣ Λ0ΓΙΚ0Υ2 Α. (Ρ "435) 261 

ηξΜοίγίίν ' γάχα γάρ τίς %ου%ον άριστον ηριτην «Γνα< της 
αλη^^ίας φήοβίβ %9ν φ ανμφω¥ως οί ηλ9ίονς μαρτνρί^ν^ 
θίν• οηβρ έοτϊ ληρωΰες ηαϊ τώψ Ψίροάιαβ^βλημίι^ωρ ημϊν 
η^η^η^ίων χείρον, ϊνα γάρ ταλλα ηαρωμ^ρ, ϊσοί εΐοΐ τοϊς 
99€ρί %ιψί»ν ανμφφνονοιν οί %οΙς αντοϊς άι^ίφωρονντβς, 5 
οίω^ τοϊς *Αρίστοτ€λίκοϊς οΐ ^ΕηιηονρΒίΟί %α\ τοΙς ^Έπίηον- 
ρβίοίς οΐ άηό της στοάς, ηαΐ έηΐ τύν αΧλων ωααύτως. εΐ 328 
αι/τ αρίοτος Ιοτιν ο οννεωρίχικως ταλη^ίς έηΛ ταύτό άίίοϋα 
ηάντ^ς οί άη αύτον ορμώμενοι, τί μάλλον τόνδβ η τόνύε 
αρίοτον είναι φηαομεν ιταΐ ηριτηριον αληθείας ; οϊον εΐ ^ο 
£!ηίηονρον όιά το ηολλονς είναι τους ηερί αντον σι/μ- 
φωνουντας οτι ενρε τάλη&ίς, τί μάλλον *Εηι%ονρον "'η 
*^ρίοτοτελην; η οτι ουκ έλάσαονς εΐοϊν οϊ ηαϊ τοντφ 
σννααηΐζονται; ον μην αλλ* ως ηάλιν έν τοϊς κατά τον 329 
βίον ηράγμαοιν ούη αδύνατον έοτιν Μνα αυνετον άμεΐνονα ΐδ 
Βίναι ηολλών άοννέτων, οντε» ηαϊ έν φιλοσοφία ονη άηέοι- 
χεν ¥να φρονιμον είναι κα! δια τούτο ηιστον, ηολλονς δί 
χηνείάεις ηαϊ δια τούτο άηΐστονς, ηάν αυμφωνως τινϊ 
ηροσμαρτνρωσιν " σηάνιος μ^ν γαρ έοτιν 6 συνετός, ηο- 
λνς Λ ο εΐηαίος, είτα ηάν νη συμφωνία ηαϊ τί} των ηλειο^ 330 
νε^ε^ μαρτυρία ηροσίχωμεν, ηάλιν εΙς τουναντίον ττ} ηρο-- 
&ίσει ηεριαγομιΒ-α* ηατ ανάγκην γαρ των ηερί τίνος 
συμφωνούντων ηλείους είσϊν οΐ ηερϊ αυτού διαφωνούντες* 
ο Λ λέγω, σαφέστερον γενησεται οΙκείου τε&εντος ημϊν 
παραδείγματος, ίστω γάρ, ύηο&εσεως Ίϋάριν, των ηα&' έκα- 331 
στην αϊρεσιν φάοσοφούντων ηλείονς είναι τους ηατά την 
στωιηην αϊρεσιν φιλοσοφούνται, λεγίτωσάν τε οι/το« συμ- 
φωνως Ζήνωνα μόνον ευρηηεναι τάλη&ες, ^νερον δί μη^ 
(δένα. ουχονν άντιφ&ίγίονται αύτοΐς οΐ άηό ^Επίκουρου, 
^ενδεσ&αι δ^ αυτούς ίρούσιν οΐ άηό του ηεριηατου, αντε^- ^ 1. /άρ αψ τ»ς? 2. ί] τω V. 8. ίηηδτι «ντο ΤΧ. ^ 9. αηο 

τον αύτον ϋΤΟΗ. 10. «ί οιη Ι». 13. άρ*βτοτΛιι V. οί» θβΙβΒίΐΙ 

Μβίηβΐάυβ. 18. χηψύ^ί^^ ηί*ραίοτ€9 Ο, ςυι δΐηινίο (αρ. δοΐιηβωβ- 

ΐΌΐη 1«χ. ίυρρίβιη.) Ιτι^ωΰας ΎΪόΒίχίΤ ϊ^^βμο :€(. Οοτλ^λ' Ατακτων 2 ρ. 207. 

20. ηλΛΟψων ΓΑ. 21. ηςοσ^^οπ V. 262 (Ρ'"43β) ΠΡ02 ^ΟΓΜΑΤIΚΟΥΣ Α. &<Ιν.ιιι*ϋιβ 

Ι^ούοί Λ ηαϊ οΐ άηό της Άηαάί^μίας ηα\ ηα&όλου ηάψ99ς 

332 οΐ «9νσ των αΙρέα^ωΦ^, ωο%9 ηάλί^ τοντονς %ους αυμφωψως 
2!ηψηψα ηροχίχρίηόταβ , ουγηριι^ομίνι^υς τοϊς ονμφων^ς 
Χέχονσί μη $1ναι Ζηνωψα ηρηηρίΟΦ^ , ηατά ησλύ ίλάαοονς 

» ΒύρΙοηβοϋ-αί. ηαϊ ηαρ* αντο τοντο εΐ τοϊς ανμφωνως η^ρί 
9{ψος άηοφαίνομένοις χρη γψωματεύην όταν ωσι ηολλοί, 
ούϋνα ^ητίον τάλη&ίς ενρηηέψαι* ηαντϊ γαρ τφ νηο 
τίνων ίηαίνονμένψ ηοΧνς ίοτιν 6 ίη των άλλων αίρίαβων 

333 άντιφϋ'Βγγομ^ος* το ίϊ ηάντων ονν^ητιχωτατον ψ οΐ η^ρι 
»ο τίνος ως εύρηηοτος τάλη&ίς αυμφωνονντ$ς ήτοι ίίάφοραν 

εχοναι ίίά&εβίν παΘ-* ην αν/ίρφωνούοίν , η ίίάφορον μίν 
ορδαμως μίαν 9^ ηαΐ την αντην• αλλά ίίάφορον μ^ν 
ον&αμως άν έ'χοί$ν, έπεϊ πάντως αυτούς δεηοΐί διαφωνεϊν ' 
μίαν α έχοντες εΙς Ισότητα . ήερίίοτανταί τω τουναντίον 

334 άηοφαίνομενω. ως γαρ έηείνος μίαν ίχεί ίίά&εοιν ηα&* ην 
άντίηεητωχεν αύτοίς, οντω ηαΐ ο^νοι την ϊαην εχουσιν 
ίκεινφ, ηαρέληοντος λοίηον του ηλη&ους αύτων προς 
ηιστιν* %αί γαρ εΐ κα&* ύηο&εοιν εΐς ^ν έζ αυτών 6 
τούτο λέγων, ϊαον άν ίάύνατο τοις ηάοιν. 

*5δ *ΑλΧ εϊηερ "'6 την άλη&είαν ευρηκως, έν φάοσοφΐ^^ ^ 

άίά ηλίΗίαν η ίίά ψίλοηονίαν η 9ίά ούνεϋΐν η τω ηολλονς 
εχείν τους μαρτυρούντας εύοτοχηηίναί λεγεταί, ηαρεοτη- 
ααμεν ό^ ήμ^ΐς ότι 9ί οΰΛίν τούτων ^ητέον κρίτηριον 
αυτόν υηάρχείν άλη&ειας, φαίνεταί ως άνεύρετόν ίοτί το 
25 εν φιλοσοφία κρηηριον. 

33β Ετι ο λέγων <χι;τον άλη&εΐας είναί ηρίτηρίον το φαί-- 

νόμενον αύτω λίγεί, και φύδϊν ηλεϊον. τοίνυν ίηεΐ «αϊ 
ίηαστος των αλ)^ων φίλοσόφων το φαινομενον αύτω λέγει 
ΗαΙ ίναντιον τω ηροενεχ&εντί, Ληλον ως ίσου ηασιν οντος 
30 701/ τοιούτου ού ύυνησόμε&α ωριομενως τινά ηριτηρίον 
είναι λέγειν, εΐ γαρ ούτος πιστός οτι φαίνεται αύτω το 

2. τ»^ άλλων αίζίΟέωψ ΡΗ. χοϋκ Οίη Ο. 3. ουγηρ^ψομέψου €«. 
4. ίλίίσσοΓος Χ β. ηιαχ^ύην νχ. 10. ιί^ι/βότος £,. 

20. «Λ•^ Ο. 26. Γτι] ^ηύ Λ. 27. βύΛι• — 29. ηαΐ οηι ΓΙΙΛ. 

29. ηροϋψίχ&^ηι. V. ΗΐιΛί<>»νΐΙ. ΠΡΟΣ Λ0ΓΙΚ0Υ2 Α. (Ρ"'437) 263 

χαΐ αν^ώ φν^ίψηΜ ηρ^ηρί^ν έΙναι αύ^ΟΨ, ηαϊ οϋτνίβ ο 
%ρί%ος ΜΜ οΐ λοαιοΐ' φ ϋνψηοάγν^Φϋ %ο μηϋνα ωρισμέ^ 
ψως ηραιηρίον άληϋ'ίίης νηάρχΒΐψ. ηρος τοντΦίς η 337 

φάα9ί %ι^ ίαντοψ Μρί%ηρίον ΒΪΡαι ΧέγΒΐ η ηρ^τηρίφ ηροσχ/ίύ- & 
μ9¥ος» άϊΧά φάθ€ί μϊ¥ φάοη ί^ν#αχ«^^σ«γαι, ηρηηρίψ ϋ 
ψ$ροοχρωμ9Ρθς η^ριτρ^ι^ηησεταί» η^ο$ γάρ ίιάψφνόρ ίοτ$γ 
ανψύ νο ηρηηρίον τούτο η ονμφωι^ον• χα} Λ μίν ίια- 
^φψον, άηιοτον, έη^ίηΜρ Λιαη^φώψηηΒ τω οίομίνω αυτόν 
^ιρηηρίον νηάρχΗν* βΐ ά^ ανμφωνον, χρείαν ^^6ί του 338 
Μρίνοψτος• ωση^ρ γάρ ούτος 6 ηρίτ^ηριοψ αυτόν άποφαί- 
ψΒμ9νος άηίοτος τιν, οντω ηαΐ το αύμφωνον αύτψ ηριτη-* 
ρίοψ, ΙηεΙ τρόηω τινϊ την αντην ίϋχηχΛν ίκ$1νφ ίυναμίν, 
ύ9ηθΛτα$ έτερου τίνος, ηριτηρίου. ααΐ βΐ τούτο, ου λί^ιτέον 
Ηαοτ&ν των φάοοόφων είναι %ρ§%ηριον ' ηάν γαρ το α 
ηριοεως άεόμενον ίξ αι/τοΰ ίατίν αηίοτον• ηαλίν ο 339 

λέγων ^αι/νον ηριτηριον ητοί φάσει τούτο α|ιο« η αηο- 
άΛ^εί. %αϊ φάαει μίν ου δύναται 9ί ας ηροείηον αΐτίας' 
εΐ Λ άηοάειξεί, πάντως ίπεϊ ύη^ρ το ϋον ίατϊν ύγιης η 
τοίοντη αηόίείξ^ς, ψοι φάοεί λέγεται η άηοΰείξεί, ηαΐ 20 
ταύτ εΙς αηειρον. τοίνυν ηαΐ Λα τούτο λεητεον άνευρε- 
%ον είναί το της αληθείας ηριτηριον. 

'Ερωτάταί ίέ »αΙ ούτως, οΐ χρίνείΡ τάλη&ίς έηαγγελ-- 340 
Χομενοε ηρηηριον ίχειν οφείλουαι τού άλη&ούς• τούτο 
ούν το ηρηηριον ήτοι άνεηίκριτόν έστιν η έηΐΗεηριταΐ' ^ 
"'ηαϊ εΐ μ^Ρ άνεηίχριτον ίοτι, πό&εν οτι ηιστόν ; ούόίν γάρ 
των αμφιοβψου μένων χωρίς κρίσεως έστι ηιστον. εΐ 91 
ϊηικεζριται, ηάλιν το κρϊναν αυτό ήτοι άνεηίχριτόν έστιν 
η Ιηι%ε%ρ4ται» %α\ εΐ μϊν άνεηιηριτον, αηιστον' εΐ Λ 
Ζηίχεχριται, ηάλιν το έηικρϊναν αυτό ήτοι έηικεκριται η ούχ 30 
ίηιχεηρηαι, χαΐ ούτως εΙς άηειρον. ηάλιν το ηριτηριον 341 

6. ψάύίς Η. ροβ( ^ νβΐ αιΐάβ νβΐ ίηΐβΐΐΐβ;• λή^•*' «>1ί• Ρ• Ρ• ^^ 
§ 61 βΐ ρ. 511 $ 281. 8. τοίηο το κρ^τη^ον €». 10. ϊχΗ €ΒΗ. 

15. Ιμϊ^ο V. 14. καΐ «ί τοντο οιη Γ, ηιαΐ *1 — 15. κ^^τη^^9¥ οηι Η. 
2%, ^0» _ 30. 9υ%6 οιη ΓΙΤΑ. 264 (Ρ "438) ΠΡΟΣ άΟΓΜΑΤΙΚΟΎΣ Α. ^υ. ιοΑίΙιβ 

άμ<ρίθβψονμΒνον %ϋί&$ϋ%ως ^έΐται τιψος αηοίβίξ^ως. αλλ* έ* 
η€ΐ των άηοίΒίΙ^ων αί μέψ Βίοιν άλη&$ίζ αΐ όΐ φπβδβϊς, 
όφίίλβί καΐ "η έΐς ηίατιν τον κρηηρίον ηαραλαμβανομέψη 
απόδαξίς 9ίά τίνος ηρηί/ρίον β^βαίονα&αι, ωοτε εΙς τοψ 
β άι άΧληΙων ίμπνηταν τρόήον, τον μϊψ %ρι%ί]ρίον την άιά 
της άηοίείξεωύ ηΐστίν η^ριμένοντος, της 9^ άηοάείίεως τηψ 

342 άηο τον κρηηρίον βεβαίωσιν άναμενονοης^ μη9ετέρον 9^ 
αντώρ 9ίά ^ατερον ηίηιστωαάαί 9νναμένον• %α\ άλλως 
γίνεται το αντο ηιατόν τε και άηιστον. ηίοτον μ\ν το 

ίο Ηριτηρων, οτι κρίνει την αηό9ειξίν, χαΐ η απ69είξίς, οτι 
άηο9εΙκνναί το Ηριτηριον αηιστορ 9^ το μίν ηριτηριον, 
οτι άηο9εΊηννται προς της άηο9εΙξεως, η 9^ αη69ε$ξις, στε 
ηρίνεται ηρός τον κριτηρίον. 

343 '^λλ' η μίν τον ηροίτον ηριτηρίου άγνωσια, τοντεστι 
15 τον νφ ον, 9ιά τοαοντων παρά τοις σκεπτιηοΐς άπορεϊτάι * 

εναπ69οτος 9ε ίστι και 6 περϊ τον 9εντέρον λόγος, φημί 
9^ τον 9ι ον, ει γαρ ενρίοηει τάλη&ίς ο αν&ρωπος, ητοι 
ταΐς αισ&ηαεαι μόνον ηροοχρωμενος τούτο ενρΙσχει η τι^ 
9ιανοΙα η τω ονναμφοτερω, ταϊς τε αια&ηαεσι ηαϊ τη ^μχ— 
2ϋ|/ο/α• οντε 9ί μόνον ταΐς αιο&ησεαι προσχρωμενος 9ννα'' 
ται ταλη&ίς ενρεϊν οντε κα&* αντην τη 9ιανοΙα οντε χοι- 
νως ταϊς τε αία&ησεσι καΙ τη 9ιανο(α, ως παραστησομεν * 

344 ονκ αρα ενρίσκίΐν τάΧη^ϊς ο άν&ρωπος πέφνχεν, αια&η- 
σεσι μίν ονν μόναις λαβείν τάλη&Ις ον 9νναται, ηα&ως 

25 ίμπροα&εν έπε9εΙξαμεν, καϊ ννν 9ί έη* ολίγον παραμν&η- 
αομε&α. φνοει γαρ είαιν άλογοι, και πλέον τον τνπονσ&αι 
ηρός των φανταστών μη 9ννάμεναι παντελώς α&ετοι χα- 
&εατάαι προς ενρεοιν τάλη&ονς. ον γαρ μόνον λενηαν- 
τιχώς η γλνηαντιηώς 9εϊ κινεϊσ&αι το ληφόμβνον τάλη&ες 

^ ίν τοϊς νηοιαιμένοις, αλλά καϊ εΙς φαντασίαν άχ&ηναι τον 

τοιοντον πράγματος τοντο λενκον έοτι ηαι τοντο 

346 γλνην Ιοτιν" καΐ ίπΐ τών άλλων το παραπλησιον. τώ 

9ε τοιοντφ πράγματι ονκετι της αΐό&ησεως έργον έατιν 

ψ 

% 

8. ύΙχαΤ 9. μ^ρ οιη α 12. προ €, 15. τοαον^ον V, πλίιϋοοβΥυ. ΠΡΟΣ Λ0Γ1Κ0Υ2 ^ί. (Ρ 438) 265 

έηίβάΧΧείψ' %ρΛ/^<» Υ^9 μόνον καΐ χνμόν παϊ φωνι^ν λαμ^ 
βάψ^ν ηίφνηβ, το Λ "τούτο λ$υΗσν ίατιν" η "τοντο 
γλνην ίοτιν" οντβ χούμα ουτβ χυμός τνγχάνον αννηοητω- 
τον Ιστίν αίο&ηοβί• ψ$ύύονταΙ τβ ίν ηολλοίς αΐ αίοΰ^- 
ΟΜίβ ηαΐ Λίαφηνοΰοίν άλλι^λαις , Ηα&άηδρ ϋβίξαμίν τους $ 
ηαρα τω ^ίίνησιά'ήμω άέκα τροηονς ίηιονχίς. το ϋ άίά^ 34^ 
φωνον ηαΐ ίατασίααμίνον ούη (ατι ιαριτηριον αλλά τον 
ηρΐνοντος αυτό ίιόμ^νον. τοίνυν ον άννανται χαθ*' αντάς 
αΐ αΙο&ηοΒίς ηρίν^ιν τάλτι&ές. οννίοαιίς τ9 9βϊ ηαϊ 

μνήμης ηρός άντίλτ^ψιν τύν ύηοχαμένην, οίον αν&ρωηου, μ> 
φντον , των ιοίχοτων. χρώματος γαρ μβτά μ^γέ&ους χαι 
οχίζματος ηαϊ άλλων τίνων Ιδιωμάτων ονν&ιαίς Ιοτιν 6 
αν&ρωπος, ονν&^Ιναι. δε τι μνημονιχώς ον δύναται η ΜΊ 
αίο^ησις δια το μ^ητε χρώμα μητβ χνμον μητΒ φω^- 
νηψ ΒΪναι την έηί&ΒΟΐν, ων μόνον άντιληητιχη ίατιν η ^^ 
α,ϊο^οις. 

Καϊ μην ονδί η διάνοια^ εϊηβρ γαρ ίηιγνωμων έατί 348 
ταλη&ονς ή διάνοια, ηρότερον ωφβιλδν έαυτην έηιγινω^ 
οχειν* χαϊ ως ο αρχιτέκτων ηρίνει το Φβ &υ&ύ %αϊ οτρε- 
βλοψ %α\ χωρίς τον έηιβάλλβιν ττ} %αταοκ$ν^ των «ρινι•/- ^ 
ρΐωψ, οίον τ^ τον χανόνος ηαΐ τ^ι τον διαβητον, όντως 
ίχρή^ χαΐ την διάνοιαν, Βίπερ διαχρηιηη έοτι τον άλη&ονς 
χαϊ τον ψενδονς, τιολλω ηρότερον τ^ έαντης φναει οννε- 
ηφάλλβιν δι ην, ονοία τί} έξ ης έοτί, τοηω τω έν ω ηέ- 
φυχ€, τοϊς άλλοις άηααιν. ον ηάνν δέ γβ τα τοιαύτα αν- 349 
νοράν δύναται^ εϊγε οΐ μίν μηδέν φαοιν είναι αντην παρά 
νο ηως ίχον αώμα, χα^άηερ ο /ίιχαιαρχος , οΐ δί είναι 
μΙν ίλιγον, ονχ έν τω αντω δϊ τοηω ηβριέχβσ^αι, άλλ* οΐ 
μΙν έχτος τον οωματος, ως ΑΙνηοιδημος χατά ^Ηράκλει- 
του, οΐ δ^ έν ολω τω σώματι, χα&άηερ τινίς χατά /Ιημο- 3ο 3• αψΰηοητοψ Ι#. 4. γι Ιι. 6. Ιη^ίνχος V. 15. ούρ&ίΟίψΙ 

18. ωψΛ»λΐρ] ως V. 19. ο Λάά ΟΗ. 20. του ίη^βΰΛλίίψ οιη €Ή. 

21. τη ρο•( χαΐ οιη Ο. 22. διακρηίΗΟΡ €ΗΧ• 24. οψ ΟΗ θ(, ςαί 

β*»Ψοναία, νχ. Ι|ης €, [*$<» Η. 25. τα οιη ΓΑ. 28. ΚΧεξαν ΐΟΥ, 

τόηω] χοίηω V. 29. ΉράχΧιηορ] οί. ^ΰΗΙβίβηη&οΙιβί' ρ. 489. 266 (Ρ'"4δ9) ΠΡΟΣ δογματικούς ^ί. β<1τ.ΒΑΐ1ι• 

ίίρηον, οΐ Λ^ έρ μίρα τον οωμα%ος, ύν πάΧιι^ ηολνίηΐίάβξς 

350 $ΙσΪΨ αΐ γνύμυα* %άϊ οΐ μϊν άίαφερβίν αντηψ τώψ αίο&ψ- 

ΟΒων, ως οΐ ηλβίονς, οΐ ϋ αύτη¥ €Ϊναί τάς "'αΐο&η^βΐς, 

%α^άη$ρ όίά τίνων οηών των αίο^^ηρίϋΐν ηρο%ύη%<ή)θαν, 

β ^ζ ϋτάσ^ως ηρξβ Στράτων τε ο φνοΜος καΐ ΑΙνηοϋημύς», 

551 ού% αρα ηρη'ηρίόν ίοτιν η Λίάνοια• ηλείονς τέ βΙορ 

αΐ διά^Μί, ηλβίονς άί ονοαί ϋιάφωνοι ηα&Βοτ&οιν, ^ια-* 

φωνανοαι 9ϊ χρείαν εχσνοί τον Ιηιηρινοντος αντάς* τοϋτ* 

ούν ητοί 9ίάψαα ηάΧιν ^στϊν η ^βρορ τι ηαρ' αυτήν* ηαϊ 

10 βιάνοΜ μίν ουη αν €Ϊη * μέροζ γαρ της όίαφωνία^ γενο^ 

μενον ηρίσεως όβηοεται χοί σνηετί χρίτήρίον γενηοεταί' 

ίτερον άί ηαρ' αντην νηάρχον το μη είναι ίίάνοίαν ηρρ^ 

352 τηρίον ηαριστηοιν. ίξέοταί ύ^ ηαΐ τοΙς νηό των άνάρων 
βίρημίνοίς ΙηιΧογίομοΙς τα νυν χρήο&αί' ημϊν γαρ ουη 

15 ανάγηη ταντολογείν. ηρόβ τούτοις έηεΐ ον μόνον 

Ιατιν έν ημϊν άιανοητιηόν πατά τους πλείοτονς των φιλο^ 
00φων, άλΙά συν τούτω παϊ αίο&ητικόν, οηερ πρόιιειται 
τον άιανοητιχον, ίξ ανάγκης τούτο αντό ηροηείμενον ονη 

353 ίάσει την ίιάνοιαν των ί%τος άντιλαμβάνεο&αι• ωσηβρ 
να γαρ το μεταξύ της όψεως ηαΐ τον ορατού πεητωηος οωμα 

ονη Ιά την όψιν άντιλαμβάνεο&αι τού ορατού, ούτως ά 
μεταξύ ι^ηβ διανοίας καΙ τον ίχτός ορατού ηεϊται ιη οραβις 
άλογος ονοα , ουκ ίάοει την Λιάνοιαν η ορααις τον ίπτός 
ορατού άντιλαμβάνεο&αι , %αϊ ει μεταξύ της διανοίας %α\ 
2^ τού ίκτός άκονοτού έηιγνωμονα γινεο&αι, ηαΐ έηΐ των 
άλλων αΙο&ηο€ων το ηαραηληοιον» ίνάον ονν άηοηε- 
Ηλείο μένη η ίιάνοια, παΐ ταϊς αίσ&ήσίϋΐν ίηιΟΗοτονμενη, 
ονΛενος ίοται των έίηός άντιληητιηη. ονδί ταντην τοίννν 
^ητίον Ηα&* αντην είναι ιιριτηριον. 

354 Αειηεται άρα λέγειν αμφότερα^ τοντέστι την Λιάνοιαν 
ως νηονργω χρωμένην τη αΙο&ηο6ΐ λαμβάνειν τα έκτος. 

4. χ6ηνίρ ΟΟΗΛΥ: οογγ Ρ3(ΐΓίθΗΐβ οοΙΙ. |ΐ. 269 1. 8. ξ^ου9Λί €• 

Ιηιη^Ιψηρχος V. 14. έπίλογ^μαϊς ίίρημ^ροις €31. 16. ^ι* οιη ΟΗΗ, 
20. το Γ οιη Ο. 24. ιΐ] όέί ΟΜ. 26. ρΟΒί α»ονατου ΡλΙ»πθία•: 

Μ%1ται ί\ ίοτο»), ονκ ΐάύΗ χην ομψο^λρ τ^ σχο?/ τοί/ Ικχος «κονβτον. ΜΒΛύ€θ» νπ. ΠΡΟΣ λογικούς α. (Ρ '"440) 267 

δ ηάλξψ έσψέψ α9ύψα%9¥' η γαρ αϊο&ηοίζ ον τα ίηνός 
ηαρίστηΘέ τ^ ίΜΨοίψ, το ίί ϋιον άγγίΧΧα ηά-^οςτ, οίον η 
αφη άηο ηνρός ^αληο^ιένη ον το ίητος ηαϊ %αϊον ηνρ 
άψαΜωΟί τ^ ίίαροίοι, τιην Λ άη αυτού ^άλψίΡ, τοντέοτί 
%ό ίάίον αντης ηά&ος* ηαίτοί ονά^ τούτο• §1 γαρ Χηψ§^ 9&5 
ται ^ ψόησις "το της αίσ^ι^σεως ηάϋ-οβ, αϊα&ηοίς ίοτοί* 
το γαρ ορατιηον ηά&ονς άναδ^ητιηον ορατιηως ηιν^ϊται, το 
α οραιτ$κως ηινούμΒνον ορααΙς ίατιν ' ηαϊ το άηονοτίΜού 
ηά&ους άνα^Βχτίκον απονατιπύς κίνβϊταί, ο ύί άηουοτίΗως 
ΐϋψ^Ηαί, άχοη ίοτιν, ηαΐ ίπί τάν αλλοιν αίο&ησ^ων το ιο 
Ηαραηληαον• 9ιοη9ρ ηαϊ η όίάνοιο^ Λ το έηάοτης αίο&ψ- 356 
Ο€θ$ς άψαΧαμβάψΒί ηά&ος, αΙο&ητιηΛς ηίν^Ιται, αίσ&ητι^ 
ηύς α ηινουμίνη αϊο^ηοίς ίατίν, αίο&ηοίς άε οναα αίο- 
γός έοτίΡ, αΧογος ύ^ γ9νομένη ίχηβΟΒίταί τον Ιτί ψοηοίς 
νηάρχην, μη οναα ^ί νοηοίς ον Χηψβται το τ^ς αίσ&η^ ι$ 
ο«»ς πάθ-ος ^ς νοηοις• %αν Χάβΐ] δ^ το των αΙο&ηΟΜων 557 
79ά&ος, ονχ €ίαβταί τα ίητός. ανόμοια γαρ Ιοτι τα έπτόβ 
τοίύ ίίΛρΙ ημάς ηά&εοιν, ηαΐ μαηρφ ΛίαφίρΗ η φανταοΐα 
τού φανταστού, οίον η άηο ηνρός φαντααία τον πνρος* 
%ο μ^ν γαρ ααΐΒί, η δ* ονη ίοτι ηανοτίκη. άΧΧως τ€, %αν 2ο 
όμοια αμ9ν €Ϊναι τοίς η^ρΐ ημάς ηά&£αί τα έκτος, ον 
ηάντως τα ηιρί ημάς ηα&η Χαμβάνοναα η ίιάνοία κατά- 
Χηψ£ταί τα ίχτός» τα γαρ ομοιά τιοιν βτβρα ίατίν ίκΒίνων 
%Λψ οίς ομοίά ίϋτ$ν^ ίιοη^ρ $1 τα όμοια τοϊς Ιητός η 36Β 
ίίάνοία γνωρίζΜί, ον τα ίχτός γνωρίζει άΧλα τα όμοια ί^ί^ 35 
ψοις• %α\ ον τροηον ο τον Σωηράτην άγνούν την ϋ 
Σωπράτονς Βΐηονα βΧίηων ονη οϊΛ^ν εΙ όμοιος ίοτι τ^ 
φαινόμενοι εΐηονι ο Σωκράτης, όντως η διάνοια τοΙς ηά- 
^%οιν ΙηιβάΧΧονσα, τά ίητος μη &£αααμένη, οντε οποιά 
ίστί ταύτα εΐα^ται, ονΰ^ οτι ομοιά ίοτι τοΙς ηά&βοιν^ μη» 
γινωαηοναα δΐ τά φαινόμενα ονδϊ τά κατά την άηο τού^ 
των μεταβαοιν άξιον μένα γνωρίζεο^αι άδηΧα αννηοει, 
ίηηωαΐ δί ονδ^ ηριτηριον εαται της άΧη&ειας. 

15. ον — 16. ροηο^ς οηι Ο. 26. σωκ^άτη V. 33. ονό^ν Ιι, 268 (Κ"'441) ΠΡ02 ά0ΓΜΑτΐΚ0Υ2 Α. Αά^.ιι1α(1ι6 359 *ΑΧϋ Ινιοί %ων δογματικών τήψ ανωτερορ ύρημένην 
ύηΌΤΜνξίρ %αΙ ίηΐ %ού ηαρόντος &ρνλονοί, λίγοψτβς μη 
««χωρισ^αι ταύτα τα διαφέροντα της ψυχής μέρη, τον^ 
τέοτι το Χογικον «α! αΧογον, αλλ* ως το μέλι όλον ίί όλον 

^νγρον αμα %άϊ γΧνην ίστιν, οντω παΐ η ψνχη ολη ίί όλου 
ίνο ίχα τάς άντίί§αρηηονσας άλληλαις δυνάμεις, ων η μέν 

360 Ιστι λογιηη η δ^ άλογος ' χαϊ κινέΐα&αι την μϊν λογιηην 
ύηό των νοητών, την Λί αλογον άντιληψ^τικην γινΒΟ&αι 
των αίσ&ητων. ο^8ν %αι μάταιον είναι το λέγειν την 

10 βιάνοιαν η ηοινώς την ψυχην μη άύνασ&αι "'τής ετέρας 
τούτων των πραγμάτων διαφοράς άντιλαμβάνεσ&αι' δια- 
φορον γαρ ίχουσα την ηατασιιευην βυ&υς ηαΐ αμφοτέρων 

361 ίοται αντιληπτική, πάνυ δέ είσιν ευή&Βίς. αύται γαρ αΐ 
δυνάμεις, κα\ εΐ τα μάλιατα δοκούσι ηερί την αντην ου- 

15 σιαν αυνίατασ&αι ηαΐ άντιπαρήηειν άλλήλαις ηαι δι όλης 
ηεφοιτηπέναι της ψυχής, ούδϊν ήσοον έτερογενως διαφε^ 
ρονσιν αλλήλων , ηαι άλλο μέν τι ίοτιν ήδε άλλο δ^ ήδβ. 
ιιαϊ τοί/το ηάρεβτι μα&εϊν άπό των ηροδηλοτέρων εΙνα& ' 

362 δοκούντων * αυχνά γαρ ην α ηερί μ^ν την αυτήν ϋλην 
20 θεωρείται, ου την αυτήν δί είχε φυσ$ν• βάρος γούν χαί 

χρώμα περϊ μ^ν το αύτο οώμα αμφότερα έστιψ, διενήνοχε 
δ^ αλλήλων ' ηαι ηάλιν οχήμα κοΛ μέγεθος της μίν αυτής 
ουσίας ίοτϊ αυμβίβηκότα , κεχωριομένην δί είχε την φύ- 
οιν; άλλου μίν του μεγέ&ους άλλου δ^ του σχήματος 
35 νοουμένου, ούτω τοίνυν και ή ηροειρημένη λογιηή δννα- 
μις, ηάν άναμιξ ύηοχέηται τω άλογω, δυνάμει ηάλιν αυτής 

363 διοΐσει. ω λοιπόν ουνιισίρχ^ται το μή δύναο&αι τήν έτέ- 
ραν ωσαύτως τη έτερα κινεϊσϋ'αι καΐ όμοιοηα&εϊν δια τάς 
ηροηατηρι&μημένας αίτιας ^ έηει δεήσει μιαν άμφοτέρας 

3ϋ γίνεο&αι, τήν μίν λογιπήν αλογον, έάν άλόγως ηάσχη, τήν 

364 δϊ «Αο/ο^' λογικήν, έάν λογικώς κινη&η» καν ύηο^ 
&ωμε&α δί τήν διάνοιαν δια των αισ&ητικων ηόρωρ ώσηερ 

* 

3. τα ^Μψί^ονχα χαυτα V. 6. ίχουοα €Η, 15. αυρίσταχα^ Ο. 

καΐ 3η(6 6ι οιη Γκν. 17. άλλα ύ^ €. 19. α] «λμ ΕΟΗΥ. 

23. ίΐαΐ ΟΗΧ. οιιιΐίϋΟΒ νυ. ΠΡΟΣ λογικούς α. (Ρ '"442) 269 

ψίτωρ 6ηά¥ ηροηύητονοαν «αϊ χωρίς τιογ ηροΗ€ίμενω¥ 
αν%^β αΙσ&ηοΒωψ τοις ίκτός ηράγμααι ηροοβάΧλονοαψ, 
υίηορος %ν9ΐ9 ^αοοψ ηαΐ κατά τοντο η νηο^^οις ΒνρΜ&η" 
σβίΡβη. 06ΐ γαρ την οντω τάν νηο%£ίμίί*ωρ άν^ίλαμβαψο- 
μίψην άίάνααρ ως εναργών των υποχαμένων άντιΧαμβά-* & 
ψΜΟ&αί, ονίϊν 9έ ίοτιν ίναργές, ως ηαραατηαομεν ' ονη 
αρα δυνατόν ίαη το έν τοις νηοπαμένοίς αλη&Ις λαββίν» 
εναργές γαρ άξίονταί τυγχάνειν νηό των εναντίων το Ιξ 
ίίχντου λαμβανόμενον ηαϊ μηδενός έτερου χρ^ζον €ΐς ηα- 
ράαταοιν• ούίΐν 91 Η ίαντον ηέφνηβ λαμβάν$σ&αι^ άλΙά 365 
ηάντα ί% ηά&ονς, οηβρ ίτερον ην τον ηοιοϋντος αυτό 
φανταστού ' γΧυπανό-εϊς γαρ μέληος προοαχ&ίντος στο• 
'χάζομαί ο%ί γλυκύ έστι το έκτος νηοη^ίμενον μέλι, καΐ 
άλεαν&Λς ηνρος προσαχ&έντος οημαούμαί έχ της ηερί 
έμϊ Λία&έοβως οτί το έκτος ύηοκ€ΐμ$νον ηύρ άλαίνόν έατί, ΐ5 
ηαΐ έηϊ των άλλων αίο&ητων ο αννο$ λόγος, έηβΐ ονν το 366 
ίξ έτερον ληητόν ανμφωνως '^ηατά ηάντας αάηλόν έοτί, 
ηάντα Λ έη ηα&ών ημετέρων ίνερα οντά τοντων λαμβά^ 
^βται> ηάντα έοτΐ τα έκτος αόηλα καϊ 9ίά τούτο ημϊν 
αχνωατα ' 9^1 γαρ εΙς την των αφάνων γνωαιν εναργές 2ο 
τ< ηαρείναι, ηάϊ τούτον μη ηαρόντος οίγ^βταί ηαΐ η έκβι* 
νων κατάληψις, ού9^ γαρ ενεστι λέγειν ως εκείνα μεν 367 
έοτιν οοον έηΐ τούτω. α9ηλα, καταλαμβάνεται 9^ νφ ημών 
6ιά το βίβαίον είναι την έκ των ηα&ών αημειωοιν. ον 
γαρ έ/ γλυχαντιχώς 94ατί&εμαί μέλιτος τη γεύαει ηροοα- ^* 
χΘ-έντος, γλυκύ ηάντως έστΙ το μέλι, ον9^ εΐ ηικραντικώς 
άψιν&ιον, ηικρον έοτι το άψίν&ιον, ως αν έξ ανάγκης 
την ηερί ημάς ονμβαινοντων πα&ών και τοΙς ηοιούαιν 
αντά αΐτίοις οφειλόντων ονμβεβηκέναι, και^'α γαρ η ηρού-- 368 
ηεαονοα τη οαρκ\ μάαηζ άλγύνει μίν την αάρκα, ονχΐ 9^^^ 
χαΐ άλγη9ών έατιν, καΐ ως το σιτίον η το ηοτόν η9ει μίν 

2. αύτη ΡΟΆΥ: οί. ρ. 266 17. 3. μίτά Γ. 4. αηίΐαμβαψομέψψ — 
5• υπύΜ(ψ^9»9 οιη €Β, 14. ίλ^Λν&ίΙς Ο. 17. ηάρτης Ο, €οη$€ηεΗ 

ΜΜΜΜΐ ΡΑΐ>ΗοίαΒ: ο«(«π ηάιητα. 20. Ιη^/^ Ρ. 25. ΰίατίάι- 

ΤΒ» νπνχ, του μϋί^τος ΤΟΥ. 26. ον6^] αψ όϊ ΥΧ. 270 (Ρ'"443) ηΡ02 άΟΓΜΑΎΙΚΟΎ^ Α. «1ν. ηΐΑ^Ηβ 

τον φαγόντα η ηιοντα, ονη ίατι ϋ ηάονη, οντ» χαΐ %ό 
ηνρ &ίρμαίΡ€ίν μϊψ δύψαται^ ονχ\ ϋ γΒ %α\ ίΐ άνάγχης 
&ίρμόί^ Λνα,ί, %α\ το μέλι γΐΛίηάζ$ιν μεψ, ονχΐ ^ί ηαΐ γλνικυ 
%νγχάψΒ€Ψ* %άϊ ίη\ τωψ άλλων αία&ητων ο σντος λόγος. 

« αλλ* £ΐη€ρ, ϊνα γνωμών ταλη&ές, ίβΐ νι εϊψαι εναργές, ϋ^ 

ύίίκται άί πάντα άδηλα, ομολογητέον αγνωατον είναι 

τάλη&ές. 

300 Πώς άί ούγϊ ηαϊ η ηερϊ των άνωτάτω ηραγμάτων 

άιάοταοις ηαρά τοΙς φάοαόφοις^ αφαιρείται την της άλη- 

ιο&είας γνώαιν; βΐ γαρ των φναικων οΐ μίν ηάντα άνψιρψ- 
ηαοι τα φαινόμενα, ως οΐ η€ρΙ /ίημόκριτον , οΐ ά^ ηάντα 
Ι&€θαν, ως οΐ η$ρΙ τον *]Εηίηονρον χαι Πρωταγοραν , οΐ 
Λ τινά μίν άν€ΐλον τινά ϋ έ'&Βοαν^ ωβ οΐ άηό της στοάς 
ΗαΙ του περιπάτου, ηάντψ] τ« %α\ πάντως, ίάν τε την ύιά- 

15 νοιαν έάν τβ την αϊο&ησιν έάν τβ το ουναμφότερον υπό- 
&ηταί τις χριτηριον^ άεΙ πρώτον εΙς την τούτων ηρίσιν 
ητοι φαινομενον τι παραληφ&ηναι η αοηλον. αίλα φαΐ" 
νομενον μ^ν ουχ οΙόν τβ* ίη γαρ της αμφισβητούμενης 
ύλης υπάρχον άμφιοβητησιμον Ισται ιιαΐ άιά τοννο ου 

Μ ηρηηριον. εΐ 9^ αίηλον, άνέστραπται τά πράγματα, εΙ ί% 
του μη γιγνωσηομένου βεβαιούται το ίοηουν γιγνωσχε-- 
ο&αι* όπερ άτοπον, 

370 Πλην συγηεχωρήσ&ω γε η τάν&ρωπου καΐ των αία^ψ- 
σεων παϊ της διανοίας ύπόστασις εΙς το προβαΐνειν την 

25 των άογματιηων άξιωσιν. άλλ* ϊνα ηάϊ 9ιά τούτων τι γνω^ 
α&η, 9εΙ το τρίτον ομολογηοαι χριτηριον, τοντέοτι φαντο^ 
αίαν' ούτε γάρ η αιο&ησις ούτε ο νους ϋχα του φαντα-- 

371 οτεχώς έτεροιοΰσ&αι δύναται τισιν ίηιβάλλειν• %αϊ τούτο 
9^ το κρηηριον πολλής απορίας έοτι πλήρες, ως πάρεστι 

30 ΟΗοπείν τάξει την άρχην των λόγων άνω&εν ποιησαμένοις• 
ίπει γαρ των τ^ φαντασία τά πράγματα ηανονιζόντε^ν οΐ 
μ^ τη ηαταληπτιχη προσέοχον οΐ 9^ τη πι&ανη, το ηοι- 

3. α γ* καΐ €, 5. Ληβ^] ύύηίρ 1>, 8• ίτωχήτωρ V, 

1Θ. τϋύτω V. 27. ό^χα Ρ&Ι>ηοίοβ ρο•^ Η, όιά £. ψαη^Μ•^ Ο. 
29. ωαηιρ ίίΐτ^ Χ. πΐΑϋεοβ ΥΙΙ. ΠΡΟΣ Α0ΓΙΚΟΎ2 Α. (Κ'"444) 271 

ψον. αμφ99€ρ9^ γένος "ήμΒίς Ίηλαβόντ^ς, τοντίανιν αντι^Ψ 
%^ ψ9»%ίΐαία¥, άψαιρωμβν* ταύτης γαρ αναίρ€&6ΐοης 372 
αίρ9ν%αι ηαΐ αΐ ίη εΐάονς ^<αφορα2 των φαντααιών, χα) 
ο»ς μη ον%ος ζωον ουβϊ αν&ρωηος ίατιν, σντω μη ονοης 
φαντασίας ούάί ηαταληητίηη η ηι&ανη τις ύφέστηχβ φαν- ( 
χαοία. βΙ γαρ τνηωαίς ίοτιν ίν ψνχη η φαντααία, ήτοι 
κσχ ίζ^χην ηαΐ βίσοχην τνηωσίς ίοτιν ^ ως οί ηερί τον 
Κλ»άν&ην νομιζονβιν^ η ηατά ψίλην έτίροΐωαιν γίνεται^ 
Ηα&άη$ρ οΐ π9ρΙ τον Χρνοιηηον έάόξασαν. ηα\ βΙ μ\ν 373 
«αν' ^ο)ρην %αΙ ιΐαοχην νψίαταταί, ταύτα άχολου&ηαα τα ιο 
ατοηα αψπρ ψαοΐν οΐ ηθρΐ τον Χρνσίπηον. €ΐ γαρ Ηί^ρού 
τροηον τνηούται η ψυχή φανταστιηώς ηάσχονσα^ άΛ το 
Ιυχατον κίνημα ίηίΘΗοτήσβί τ^ ηροτέρα φαντασία^ ωααερ ν 
ηαί ο της Λβντ^ρας οφραγίάος τύηος έξαλαητιηός έοτί του 
ηροτΈρον. αλλ* $1 τούτο , αναιρείται μ^ν μί^ημη, &ηοαυ- η 
ριαμος ο«τβα φαντααιων , αναιρείται ϋ ηααα τέχνη ' ου- 
στημα γαρ ^ ηαΐ α&ροιομα καταλήψεων, πλείονας <^έ 
φαινταβίας ηαΐ ίιαφορονς ου άννατον νηοατηναι ηερϊ το 
9^γεμονΐΜΘν, άλλοτε άλλων νοουμένων "'των ηερϊ αυτό τν* 
ηων• ου τοίνυν η χυρίως νοούμενη τυηωσίς έστι φαντα*- «> 
σία• άλλως τε, εΐ οψις έοτΙ των άδηλων τά φαινόμενα, 374 
θεωρού μεν ϋ τα ηολύ ηαχνμερέοτερα του ηνευματος των 
φαινομένων οείματα μη9* οντινούν ηερΙ αύτοίς τύηον 9υ^ 
ναμνι^α τηρείν^ εύλογόν ίστι μηδϊ το ηνεύμα έ'να μόνον 
τίνα άηό φανταοΐας τύηον φυλάττειν. παΐ μην το ύ9ωρ μ 
ηαχυμερέστερόν ίβτι πνεύματος ' άλλ' ουάέηοτε 9»ιηύλου 
ίηερε^&έντος αντω ηέφηνε τόν άηό της ίηερείοεως τύήον 
ιρυλάττον. ηαΐτοι τι λέγω το ύίωρ, οτε χα^ ο /ΐΜχΙβκβίνβ-* 375 
χος κηρός* οτερρός ηίη κατά ούγχριοιν ύηάρχων, τυηού^ 
ψαι μίν ν»ό τίνος α μα νοημειτι ί^ά την ύγρότητα, ου μ> 
ϋυψέχει ϋ τόν τύηον; εΐ ούν το αυτό κατά σύμβληαιν 
ηεηηγός ηαρα το ΰ9ωρ οωμα χα&εοτείς οφο9ρα άίυνοΜες 

1. ίκβαλόρτΗ €¥. 17. γμ^ οιη Ο. 19. άλΙων] &1λ«ς !«. 

21. ΑΧΧ* »σηΜρ ί. ^ ή] η ΤΥ, 25. α»β] αντυ £. 28. ψυ- 

λύττίΛψ Ρ» 31. «ντο ^οΨ 272 (Ρ'"445) ΠΡΟΣ ^0ΓΜΑΤ1Κ0Υ2 Α. ϋάτ.ιηιιϋιβ 

ΐχπ τνηονβ τίτας ηερί ούτω φυλάττίίΡ, φαρ$ρορ ύηηον^ 
&8ν οτι ονϋ το ην^ΰμα φύσιν έ'χΒί ηρός τούτο έηίτη99ΐ0ν, 
λεητομΒρίοτερορ χαΐ ενρονρ ηαρά τα τοιαύτα τύν αωμά^ 
των νηάρχον. 

376 ΝαΙ, αλλ' ου κυρίως τύηώοις έατιρ η φαντασία, ψιλή 
α έτ^ροΐωοις της διανοίας, δ ηάλίΡ του ηροτίρου χ^Ιροψ 
ηψ• των γαρ έτεροίωοεων η μεν τις εστί χατά ηά&ος ιζ 
<^έ ως αλλαγή του υποκειμένου , κα/ ιιατά ηά&ος ξύν οίον 
$1 ο αυτός πατ ούσίαν παϊ μορφην ύηοηβίμενος ανάριας 

Η) ηαρά μέρος ότ^ μίν &ερμαΙνοιτο του "ηλίου ηροσλάμψαν^ 
τος, 6τ^ ϋ ψυχοιτο νυκτός δρόσου καταηιητούοίΐς ^ ως 
αλλαγή ϋ τον υηοκειμενου ηα&όηερ εΐ χωνεν&είς ούτος 

377 ο ανάριας οφαϊρα χάλκειος γένοιτο* £ΐ ονν έτεροΐωοις της 
ψυχής ίοτιν η φανταοία, ήτοι χατά ηά&ος ψιλως ίστϊν 

15 έτεροίωοις η χατά^άλλαγην τον νηοηειμενου. και εΐ μ\ν 
χιατά ηά&ος, ίηεΐ πατά τάς διαφόρους φαντασίας ηά&ος 
ίιάφορόν έοτι, το νέον ηά&ος άλλάσσει τό άρχβ^ιότβρον, 
ηαΐ ούτως ουκ ίσται κατοχή τίνος πράγματος ηερί νι/ν 
Λιάνοιαν, οηερ ατοηον' εΐ 6ϊ άλλαγη του ύηοχειμένσν, 
20 αίμα τω φα^τασιαι^ τινός λαβείν η ψνχη έτεροιουμενη 
έηβησεται του ψυχή τυγχάνειν χαϊ φ&αρησεται, χα&άηερ 
%αΙ ο εις οφαΐραν χωνευ&εϊς ανάριας ίξέβαινε τότε τον 
ανάριας ύηάρχειν. ονχ άρα ούάί έτεροίωαις ψνχης έστΙν 
378 ΐ|^ φαντασία, ονν τω χαΐ την ηερϊ μεταβολής άηορίαν 
ΐί& αυτούς &λίβειν* ει γαρ μεταβάλλει τι χαι έτεροιούται, 
ήτοι τό μενον μεταβάλλει "\ε χαΐ ίτεροιοΰται η τό μη 
μενοβ^. ούτε ά^ τό μενον έτεροιονται χαϊ μεταβάλλει^ 
μένει γαρ ίν τω είναι οίον ην, ούτε τό μη μενον ' ίφ&αρ- 
ναλ γαρ χαϊ μεταβεβληται, άλλ* ου μεταβάλλει, οίον εΐ 
^μεταβάλλει τό λευχόν, ήτοι μενον λενχόν μεταβάλλει η 
379 μη μένον. ούτε ά^ μενον λευχόν μεταβάλλει, μένει γάρ 
λΛνχόν, χαϊ Ιφ όσον έστϊ λενχόν, ου μεταβάλλει• ούτε 1. αυτό Ι.: οί. ρ. 271 23. 12. απαλλαγή ΟΗΥ. 17. αλλά|»? 

27. βϊ 0Π1 Ι.. 30. 17 — 31. μηαβάΧλα οιη Γ. ιηΑΐΪ€θ3 νΐί. ΠΡ02 ΑΟΓΙΚΟΥΣ Α. (¥ 445^ 273 

μη μέψοψ, ίφ&αρταί γαρ καΙ μ9%αβίβλψαι, αλλ* ον με- 
ταβάΧλει. ονη αρα μεταβάΧλει το λενηόν. άίο καΙ η φαν- 
νααία «Ι μεταβολή τίς έοτι χα} έτεροίωσίς της Φνχης, άνν^ 
ψ^ίστατος ίατίψ. 

/ίίίομίνης τβ της έτΒροίωοίως ονχ εν&νς %αΙ η της 380 
φαντασίας* νηόοτασίς σνγχωρη&ησεταίί ίΧέγετο γαρ τύ^ 
9ΐ»σ<ς ΒΪναί ηγεμονικού ^ τοντο ϋ εΙ εστί το ήγεμονηόν, 
«αΙ εν τινι τόπω εοτιν, ονχ ωμοΧόγηται, άλλων μίν ονί* ο- 
λως νηάρχειν τι λεγόντων ηγεμονίχόν , ως των ηερί τον 
* Αόηληηίάάην, τινών ά^ είναι μΙν νομιζόντων, ον συμφω^ ίο 
ψονντων ϋ ηερΙ τον περιέχοντος αντό^ τοηον. διοηεο 
έφ οοον άνεπίχριτός έστιν η τοιαντη διαφωνία, μενειν εν 
ίηοχι^ άει είς άσνγχωρητον το την φανταοίαν ηγεμονιχού 
%νηωαιν είναι• 

/Ιείοσ&ω 9ί %α\ το τνηωσιν νηάρχειν τον ηγεμονιχού 381 
ταντην ' αλλ' ίηεΐ ονχ άλλως αναγγέλλεται η τοιαύτη τν^ 
ηωσις τω ηγεμονιχψ εΐ μη ίιά της αίσ&ησεως, οίον ορά- 
αεως άχοης η άλλης τίνος τοιαύτης ίννάμεως, ζητώ ηοτε^ 
ρον οία ίστίν η ηερϊ %ην αϊσ&ησιν έτ&ροιωσις, τοιαύτη 
γίνεται χα) η ηερϊ τω ηγεμονιχώ, ^ διάφορος, χαΐ έΐ μίν 20 
η αντη, έηεϊ έχάστη των αίσ&ησεεαν άλογος έοτι, ηαΐ το 
έτεροιονμενον άλογον Ισται ^χαϊ ον 9ιαφέρον της αίσϋ^^ 
οεως' εΐ 91 9ιάφορος, ον τοιούτον ληψεται το φανταστόν 382 
όηοϊον νηόχειται, αλλ* έτερον μΙν ξσται το νηοχείμενον, 
9ιαφέρονσα 91 η ηερϊ τω ηγεμονιχώ σννισταμένη φαντα- 35 
σ/α. ο ηάλιν ίστΙν άτοπον• ον9ί ταύττι τοίννν τνηωσιν 
εϊναι ρητέον ηγεμονιχού χαΐ ίτεροίωσιν την φανταοίαν• 

Προς τούτοις η φαντασία αποτέλεσμα ίστι τον φαί^-' 383 
ταστον , χαϊ το φανταστόν αίτιον έοτι της φαντασίας χα\ 
τνηε^τιχόν χα&ειστηχει ιης αίο&ητιχης 9ννάμεως, 9ιενη''^ 
νοχέ τε το αποτέλεσμα τον ηοιονντος αντό αΐτίον• ο&εν 
επεί ταΤς φαντασίαις επιβάλλει ο νους, ληψεται τα άποτε-- 6. η οηι V. 9. τον οηι Γ, 13. ωστι ϋ, 25. το ηγίμοψί" 

ηοψ IV. 26. ταντψ ί. 

5^χ/. Ε/ηρ, 18 274 (Ρ'"446) ΙΙΡ02 δογματικούς Α. «(!?. ιολΛ• 

Χίαματα τύν *"φην%αϋτών, αΧλ' ου τα ίητός φανταστά* 

384 ηαϊ £ΐ λέγοί τις ί% των η€^\ αντω ταίούων κάί ηα&ωψ 
τοίς ίχτός ΙηφάλΧΒΐν αντόν, τάς άνωτ^ρον Μΐρ^ημέναα ^β- 
τοΙαομΒΡ αηοριας. ^τοι γαρ τα αυτό έοτί ταϊς ημ^τ^ραις 

Β φαντασίαίς τα έχτός, η τα αυτά μίν ουκ άψ πη, ομοία 
9έ» ηάς γαρ ίννατα$ το αϊ/το αϊτιον τ% ηα\ άηοτέλ$ομα 

385 ίαντον ΨΟδϊσ&αί; βΙ δ* ομαα, ίηεΐ το τινι ομοίον έτερον 
έα^ιν Ιηείψου τον φ ομοιον ίατιν, η άίάνοια τα ομοία 
τοίβ φανταοτοϊς α'Αλ' οι; τα ^^ανταστα ΒΪοεταί^ ονν τ ψ %αΙ 

ιοτο<;το άηορον είναί. ηώς γαρ ΒίΟΒται "η διάνοία στι όμοια 
^τι ταΓ^ φαντασίαίς τα φανταατά; ητΌΐ γαρ χωρίς φαν- 
τασίας τούτο αντο γνωσεταί η φανταοία τινί, χαϊ χωρ}^ 
μ\ν φανταοιας άμηγανορ' ονϋν γάρ'^η διάνοια μιη φαν- 

386 ταοίονμένη ηέφνχ9 λάμβαναν, εΐ ά^ φαντασία, ηαντως 
» αντί] η φαντασία ϊνα γνωα&γ} βι- ομοία ίστϊ τω ηοίονντι 

αντην φανταστά, οφείλει έαντι^ν λαβείν χαϊ το νηοχείμε- 
νον φανταστον» άλ)Μ το μ^ν νηοχείμενον φανταστον 
τάχα ίίννηοεται λαβείν φανταοία ονσα ίηείνου' έαντ^ρ 
Ά ηάς ληψεται^ ίνα γαρ τούτο γένηται,- δεηαει ταντο 

387 ηαΐ φανταοίαν χα\ φανταστό ν γίνεσ&αι. χαι έηεΐ ίστιν 
Ιίτερον μΙν το φανταοτόν {αίτιον γαρ έστιν) ^ερον &ε 
Ιστιν ιζ φαντασία {αηοτίλεσμα γαρ ην), εσται το αύτο 
έτερον εαυτούς αίτιον τε άμα χαΐ άηοτελεσμα' ων εχά- 
τερον έατιν αλογον. 

388 Ήηορημίνων δη τούτων μεταβάντες , χαϊ Ιηι ονγχω^ 
ρησει τον ϋναι την φανταοίαν τοιαντην οηοίαν ηοτΐ Οέ- 
λονοιν νηάρχειν οΐ δογματιχοί, ίτίρως άηορωμεν, εΐ γαρ 
χριτηριον άηολειητίον την φανταοίαν , ήτοι ηάοαν άλη&η 
φανταοίαν λεχτίον είναι ^ χα&ως ελεγεν ο Πρωταγόρας^ «*' ι 

4. ϊατβίΐ η. 6. λη(υ ηως &(1(ΐ6η<)ιιιτι άλλα ίά πνιά μ^ψ ου* ϊσχυα' 

9. φαΡταοΐίΗοΙς €. ]3. φαηαοιονμ/ψον Γ, 16. Ιαυτίιψ] χαΐ ίου- 

τηνί αη ίαυκψιν τιί οί. ρ. 285 6 β( 9. 19. ΐ^α — 20. γίρίσ&αι οιη Η, 
20. καΐ 4^ανχααΙα¥ οιη Ο. , 21. «*τ*οϊ•] ίτ^^ον €. 22. ^ά(> — 

23. αηοτ^ίσμα οιη Γ. 25, δ} ίΌ, 28. άηοίηητ^ον ί. πυιΐΜ5ΜνΐΙ. ηΡ02 λογικούς α. (Ρ'"447) 275 

4] ηίϋαψ ψενύή, ως ίφαοχ9 Ξ^ριάίης ο Κοριψ&ίος, η τίψά 
μ^ν αλη^η 9ΐνά Λ φ^νΛή, ως οΐ αηό τής ατοάς %αΙ της 
Άπαύημίας, ίτ€ άί τον πβραηίίτον. οντε ό^ ηάσί»ρ άλη&^ 389 
λεητέο^ μΪψλι οντβ ψινϋί ούτβ τίνα μ^ άλη&ή τινά Λ 
ψΜυάη, ως ηωραοτηαομβι^' σνκ άρα ηρηηρέορ ΒΪναι ^ίορ $ 
τηψ φανταοίαν. ηάοαψ μ^ν ονν φανταβίαν ονη αν ΜΐίίΟί 
9ίς αλη&η άίά την η$ρηροηην, κα&ως 6 τ€ /ίημόηρξτος 
'"*αΙ ο Πλάτων άντίλέγοντβς τω Πρωταγόρα ίάίίαοηον* 
Η γαρ ηάαα φαντασία έστΙν άλη&ης, %αΙ το μη ηάσαν 390 
φαντααίαν €Ϊναι άλη&ή, πατά φανταοίαν νφίοτάμενον, ίο 
!στα$ αληθές, ηαΐ οντω το ηαααν φανταοίαν ύναί άλη&ή 
γ^νησβταί ψεύδος» %αϊ χωρ\ς ϋ της τοιαύτης ηΒρίτ- 

τροηης ηαρά τα φαινόμενα ίοτι ηαϊ την ένάργ^ιαν το λέ^ 
γ€ίν ηάοαν φανταοίαν ^Ιναι άλη&ή, ηολλων ηάνν ψ€νΰών 
ουοων. ονγ^ ωοαντως γαρ %ινούβΒ&α ηρος το ^^ήμέρα 391 
έοτιν** ίαΐ τον ηαρόντος ηαϊ ί$ρ6ς το '^ννξ Ανι/' τό τ9 
ζην Σωκράτη ηαΙ τ^&νάνοί, ονϋ την ϊοην ηοτϊ νβννα 
ηροσβάλΧβι ένάργβιαν, άλλα το μ}ν ημέραν νυν είναι ηαΐ 
το Σωκράτη τε&νάναί ηιοτόν βοιη^ν νηάρχειν, το 9ϊ ννητα 
είναι Μαι τό ζην Σωκράτη ονχ ομοίως ίοτΐ ηιοτόν άλλά^ 
των άννηάρητων φαίνεται. ηαϊ 6 αυτός λόγος Μ 392 

της ίν τιαι ηράγμααν άχολον&ίας τε ηαΐ μάχης άλη&ης 
χε χαΐ ψενίης έατι: τψ ^ύν γαρ ημέραν εϊναι τό φως 
είναι «αϊ τω ηεριηατείν οε τό ηινεϊο&αΐ σε ίμφανώς ώιο* 
λονϋεϊ, τω ίϊ ημέραν είναι τό νύχτα είναι ηαϊ τψ ηερι^^ 
ηατειν σε τό μη %ινεΐσ9'αί σε προίηλως έμάχετο, ηαΐ η 
του έτερον &έσις αρσις ην τον λοαεον, εΐ σνναηολον^εί τι 
τιρι 'ηαι μάχεται ηάντως έτερον έτέρφ• εΐ άέ έοτί τι τινι 
μαγόμενον, ον ηάσα φαντασία έοτϊν άλη&ης* τό γαρ 
τινι μαχόμενον είς άλη&^ς φεύάει η είς φεύίος άληΰ'έΐ^ 
μάχεται. είηερ τε ηάσας ουμβέβηηε τάς φαντασίας 393 

^Ιναι άλη&είς, ονϋν έοτιν ημϊν άάηλον. άλη&ονς γαρ τι• 

2. οΐ οπί Ο. β. €<ν Οίη Ι.. 7. Δημόκριτος] οί. Κτίβοί). ρ. 131. 

22. %ίΙς] τοις ΓΓ. 27. άρα^ V ριι$βίπι: ββίβή &ρϋ»ς τί οιη V• 
28. τ/ οιη α 30. ^ιν^ιΙ Ιτ• 

18» 276 (Ρ'"448) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. ^άν.πιβίΐιβ 

ί^ος οψτος %άϊ ψινίους, ύ%* αγνοουμένου τι % ούτω ν έστΙν 
άλ'η&ίς χαϊ τί φίΰάος, το άίηΧούμενον ημϊν ουρισταται, 
ηαϊ 6 λέγων ^ϋηΐΛν έατί μοι το αρτίους ή ηβρίοβσνς 
€Ϊναί τους άατέρας" δυνάμει λέγα μη ^πίοταο&αι ηότΒρον 
6αλη&ές έοτι ηαϊ ηότ$ρον ψίύάος, τρ αρτίους ίΐναι τους 
άατέρας η ηηρίΟΌους* ωοτί ιΐ ηάντα έατίν άλη&η παϊ 
ηάοαι φαψτασίαι εΐοΐν άλη^Βΐς, ουδέν έστ$ν ημίν ϋηλον• 
9ΐ ϋ-μηίέν έοτίν ημίν αάηλον, ηάντ ίαται ηρόάηλα. βι 
ό^ ηάντ ίαται ηρόάηλα, ούάϊν βοται το ζητβίν ηαι άηο^ 
10 ρ^Ιν η^ρΐ τίνος * ζητ^ί γαρ τις χαϊ άηορΗ η^ρΐ του άδη- 
λουμένου αύτώ ηράγματος^ αλλ* ουχϊ ηδρΐ τοϋ φανερού, 
ατοηον 9έ γέ έατι το ζητηοιν %αϊ άηορίαν άναίρΒίψ ' 
"'οι/χ αρα ηάαα φανταοία έστιν άλη&ης, ούά^ ηάντα έατΙν 
άλη&ψ 

594 ΚαΙ μην €ΐ ηάσα φαντααΐα έαιίν άλη&ης ηαΐ ηάντα 

έατίν άλη&η, οΰτε άλη&βυαίς τις ΐοτιρ ούτε άηλανηοία, 
ου Μασχαλία, ου ηλάνηοις, ου ιέχνη, ούχ άηόάειξίς, οώί 
άρ^τη, ούχ άλλο τι των τοιούτων, αηοηώμεν ά^ το λεγό- 
μενον. εΐ γαρ ηάαα φανταοία έατιν άλη&ής, ον^€ΐ^ ίστι 
^φβϋάος, μηάενός ίί οντος φευάους ούτε το ψεύίεα&αι 
ίοται οΰτε το ηλανάο&αι οΰτε το ατεχνον εϊναι οΰτε το 
φαϋλον ύηάρχειν ', ^αατον γαρ τούτων του ψεύίους ίχε- 

395 ται καϊ ηερί τοι/το την ύηόατααιν λοίμβάνει. μηάενός (^έ 
φευάομένου ουά* άλη&ευων τις εαται, χαϊ μηδενός ννλα- 
35 νωμένου οΰί* άηλανης χαταατησεταί τις. ωσαύτως ϋ μη 
οντος άτεχνους αυναναιρείται ηαϊ 6 τεχνίτης χαϊ μη υπάρ- 
χοντος φαύλου 6 σοφός* ταύτα γαρ χατά σύμβλησιν 
νοείται, χαΙ όν τρόηον μη όντος Λεξιού τινός ούδΐ άρι-- 
σ^ρερόν εοτι μηά^ οντος τοϋ ηάτω ούϋ τό άνω εοτιν, οΰτω 
^ μη οντος του έτερου των αντικειμένων ούά^ τό λοιηόν 
ύηοστησεται* οΐχησεται ά^ χαϊ η άηό9ειξις καΙ τό σημεϊον. 

39β η μίν γαρ τού άλη&^ς είναι άλλα μη ψευίος Ιστιν «λο- 
δ^ιΐις* μηδενός γαρ όντος ψεύδους ου χρεία τού ΛΛί- 

1. ^ίβέυόονς 6( 2. %ρΜυό^ς Ι., 9. ηάψτ ίστίΤ 12. γ^ οιη V. 

16. τι Αν. ^31. η οιη V. 33. /αρ] όΠ ΐ!ΐίΐΗ«»ΤΠ. ΠΡΟΣ λογικούς Α. (Ρ'"449) 277 

ξοψτος ΟΤΙ αύη Λτ* ψίΜος' %ό Λ σημ$Ιορ ηαίτό τ^ημψ- 
ρίοψ έηηγγίΧλετο §Μηαλνη%ί*όρ βίκαι %οΰ ϋΟηΧουμένου, 
ηάντων 91 άλη&Λν οψτωψ ηαΐ 9$ αύτύν προφανύ^^ σύ 
χρ^ζομ4Τ τον μηψν<Η^ος το μη γίτωσχόμ^νον, μβ άλη&ίς 
ίστί¥ Η9Β ηαϊ ψ^νίος. § 

Καίτοί %ί ηβρί τούτων άίίξίμΒν, οτΒ ουτψ ζΛο¥ οντβ 397 
ηοίνύς ηόσμος ύηοηΒίΟΒται ανγχωρη^ίρτος του ηάοας τάς 
φαντασίας άλη&Βίς νπάρχΒίν^ εΙ γαρ ηάντα Ιστϊψ άλη&η, 
παι^α ^μίν γβτηύΒταί ηρόάηλα, ηαΐ βΙ τούτο, ξαται νγΐΒς 
τΒ ηαΐ αλη&^ί ηαΐ το ηάψτα ημίν Βίναι άάηία, β¥ ίη τωρίο 
ηάψτω^ ηα&ΒΟτώς* αΧη&ονς 9^ οντο£ τον ηάντα αΛηλα 
%νγχάνβ$ρ, οΰτβ ζΛον οντΒ φυτοψ οντΒ ηόσμον ηροσάΒξϋ'- 
μΒ&α φαίτΒ0&αί ημίν * οηερ ίοτϊν ατοηοψ. λεκτίον 398 
άρα 9ίά ταύτα ηάντα μη ηάσας τάς φαντασίας ΒΪναί άΧη- 
&Βΐς »αΙ ηίοτάς, %αΙ μην ονάί ηάσας φεν^Βΐς &ίά τάς^ 
άναΧογίή^ς αΙτΙας* ΙοοίυναμΒΐ γάρ τφ ηάσος ΒΪναι αλι;- 
&Βΐς ααΐ το ηάοας ΒΪναι ψενίΒΐς. λο χαϊ ηάντα σχείόν 
τα ηροΒίρημίνα ημίν ίαταί παϊ ίηΐ την τοιαντην μεταφέ-* 
ρΒΐν σ%άϋίν• βΙ γάρ ηαααι αΐ φανταοίαι βΜ ψΒίΜ^Βΐς ηαΐ 399 
ούϋν ίατιν άλη&ές, άλη&ίς Ιστι το "ούόέν ίοτιν άλη^^ 
^ίς*"* βΙ άρα μηϋν έστιν άλη&ες, ίατίν άλη&ίς' ηαΐ 
ούτως Βίς τουναντίον τη ηρο&έοΒΐ ηΒρίήχ&ησαν οί ηΒρΙ 
τον Ξ^νίάάην, λίγοντες ηάσας τάς φαντασίας ΒΪναί ψΒυ^ 
ίΒΐς %αϊ μηϋν όλως ίν τοϊς ονσιν "'νηάρχείν άλη&ίς. 
ηα&όλου γάρ άμηχανόν εστί τον ίηΐ μέρους %ι Α^;^ο^'7α ^ 
ψΒνδος μη ονχΐ %αϊ άλη&^ς ορΙζΒίν• οίον οτβ Ιέγομεν 
ψινΛος ΒΪναί το Α, τού μϊν Α το ψΒύάος αυτό ύηάρχΒΐν 
κατήγορου μεν , το βϊ "ψΒνίος ίατι το Α^' τί&ΒμΒν, ωστβ 
ύννάμΒΐ τοίούτόν τι άηοφαίνΒσ&αι "άλη&ές εστί το ψΒύ^ 
9ος Βίναί το ΑΓ άμα ονν τω ψεύδος τι ΧέγΒΐν ηαϊ το ^ 
ίΐναί άλη&ίς ίξ ανάγκης ορίζομεν. ίνΒοτι 9ϊ κατά τον 400 

3. ό* Η. 4. ΜηνύαοντσςΨ οί. ρ. 284 21 6ΐ 24. 14. ίϊρα* — 

15. %Λς οιη α 16. άλογους ΤΧ. 20. αΙη&4ς Ιστι — ^ 21. αΐη- 

^/ς, ίαχ•9 «Αη^^ς οιη €ΗΚ, 24. ηηί οιη V. 25. τηΐβ V• 

27. 28. 30. -4 —^—-4—^] η^ύτθ¥ — ίίφοζου — π^^ϋΐβ — Λ^ί- 
ιον £, οοπ» 0. . 28. ίστ» οιη Γ. 278 (Ρ'"450) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. πάψ.νααύ^^ 

αύτοΫ τρόηορ %αΙ ίψ%αυ&οϊ Μάο%Ην 9%ί ένα(^γύς αχ^ίίίον 
•ίσι τών φαντασιών αί ίίαφοραί, ηα&' ας αΐ μίν έηΐΌηύν- 
%αι ημών την ανγκατά&Βαιν αι δ* αηοτίρονονται %αϊ οιντΒ 
αηαααι ίηιαηύνται κοινώς οντβ αηαααι σνλΧηβ9ηρ άηο- 

$Ηρούονταί, ίη€ί τοί μηϋεμιας ούσης της ίίαφορίίς, άλλα 
πααών ίη ϊαης άηίατων οναών ή πιοτών, οντβ τέχνη 
ηοτ αν οντβ άτδχνία Ηα&€ΐστηΗδΐ, ονπ εηαινος, αϊ/χ ίηιτί-- 
μηοις^ ονχ άηάτη* ίνθ€ϊτο γαρ η μίν τέχνη και άηούοχη 
και το άνίξαηάτητον χατοί τάς άλη&€ΐς φανταοίας, ιη 91 

10 άηάτη καϊ έπιτίμηοις κάνα τάς ψβυίδίς, οντ€ ονν πάαας 
άλη&€ίς είναι ^ητέον και πιστάς οντβ ηάσας 'ψ%νίΒ§ς καϊ 
άπίοτονς. 

401 Αειηεται άρα τάς μίν ηιατάς τάς 9ί άηιοτους άξίούν, 
οη€ρ οΐ άπο της οτοας καϊ οΐ άηό της Ακαδημίας δλεγον, 

ηρΐ μίν άηό της στοάς τάς καταληητικάς φαντασίας απο- 
δεχόμενοι, οι ά^ άηό της Ακαδημίας τάς ηι&ανάς €Ϊναι 
' δοκονοας. τούτο δ^ καϊ αύτοϊς σκβψαμένοις ημϊν ακριβώς 

402 €νχη μάλλον εοικεν η άλη&εία. ην γάρ καταληητικη φαν^ 
τασία, ϊνα τις άπο ταύτης άρχηται, ή άηό νηάρχοντος %αϊ 

90 ί»«τ αυτό το υπάρχον Ιναπομεμαγμένη καϊ έναπιαφρα- 
ψισι,ίΛνη, όποια ουκ αν γένοιτο άπό μη υπάρχοντος• %ού- 
τΐΛν δ^ %ά μϊν άλλα λέγουσιν οι περϊ τόν Καρνεάίην 
ονγχωρησειν τοϊς άπό της στοάς, τό δ^ "οία ουκ αν γέ- 
νοιτο άπό μη υπάρχοντος** άσνγχώρητον είναι• γίνονται 

Μ γαρ καϊ άπό μη υπαρχόντων φαντασίαι ώς άπό υπάρχον^- 

403 τιαν. καϊ τεκμηριον της άπαραλλαίιας τό Ιπ ιοης ^ταύτας 
εναργείς καϊ πληκτικάς ενρίσκεο&αι, τον δ} έη* ίσης πληκτι^ 
κάς καϊ εναργείς είναι τό τάς ακολούθους πράξεις έηιζεν- 
γνυσ&αι* ωσπερ γάρ έν τοις ύπαρ ό μ^ν διψών άρνόμε- 

3ϋ νος ποτόν ηδεται, "Ό* ί* &ηρίον η άλλο τι των δει/ίίαλέων 
φεύγων βοά καϊ κέκραγεν , οντω καϊ κατά τους ύπνους η ^ 2. οΐ €Η, ^ 4. αποκρίνορται €Λ. Β. η] §1 V. 17. «ντοϊς] 

""ί^' ^ *'^• '' «λή^ίΐα ην, ί άΧΐί&ή Ο. 20. κατά ταντ^ τβ V. ιηιιΙί«ο•νίΙ. ΠΡΟΣ Α0ΓΙΚ0Υ2 Α. ίΚ"4δΙ) 279 

βί^τ ίίοχναίς ίο^ί τοί£ άιφώσι χαΐ άηό κρήνης ηίνην άο- 
Μονοη», άψάλιη^ον ά^ φόβος τοίς ίηματουμένοις* 404 

ταφών γαρ άνόρονσιρ Αχίλλινς 
χιροί τι αυμηΧατάγηοιν^ ϊηος τ όλοφνδνόν Ι'αηξν, 

ηαΐ οψ τρόηον έν κοιναστασβι τοις τρανότατα φαινόμενες ^ 
γ$έθΨβνομ€ν ηαΐ ονγχατατι&ίμη&α, οίον //ίωνι μϊν ως ζ/ίωνί 
θέωνί άί ως θιωνι ηροαφ^ρομίνοί, ούτω καϊ ίν μανία το 
ηαραηλτ/Οίον ηάσχονοί τίνες- ο γονν *Ηρα%λης μαν^ς, 405 
καΙ λαβών φαη^αοίαν άηό των Ιάίων ηαίίων ως ΙΆίρν^ 
ο^ως, την άχόλονϋνν πράξίν ταντγ/ τί; φανταοΐψ αννη^ ιυ 
^Β¥• άΐίόλον&ον ί^ ην τό τους τον ίχ&ροϋ* ηαΐίας άν$- 
Χ^ίν» οη$ρ ηαϊ έηοίηοιν. «/ ούν ηαταληητίκαι τινές ηίοι 
φανταοίαι ηαρόοον Ιηάγονται ημάς ^Ις ονγηατά&ίοιν ηαϊ 
ΒΪς το την άηόλον&ον αυταϊς ηράξιν αννάηταν, ίηδΐ ηαΙ 
φονάοϊς τοιανται η^φηναοι, ληκτέον άπαραλλάητονς είναι α 
ταίς ηαταληητίηαίς φανταοίαις τάς άχαταληητονς• και 406 
μψ^ δν τρόηον άηό των τόξων ίλάμβανο φαντασίαν ο 
ηρ»ς, ούτω καΐ άηό των Ιίίων ηαίάων οτι Ευρνα&έως 
ύοϊ ηαιόβς• μΙα γαρ καϊ η αντη ηροϋηέκηιτο καϊ ώοαν^ 
τως ίχοντι φανταοία. άλλ' ην η μίν άηό των τόξων άΧη- » 
^ν^» V '* ^ο των ηαϋων ψβνάης. έη ίσης ονν κΧινον- 407 
αων αμφοτέρων όμοΧογητέον άηαράΧΧακτον βίναι την Πέ- 
ραν τη έτέρ€^* καϊ ξΐ η άηό των τόξο)ν λέγεται κατά- 
λψιτικη, οτι ακόλουθος αύτη ηράξίς έηεζενχ&η τοϊς τόξοις 
αυτού ως τόξοις χρηοαμένου, Χβγέο&ο} καϊ η άηό των 25 
ηαϋων μη άιαφέρειν ταύτης, ηαρόοον καϊ ταύτη τό άκο~ 
λοι;^ον έη^ζεύχ&η ΐργον, τοντέατι τό τους τον ίχ&ρού 
ηαιίας άείν άναιρεϊν, άλλα γαρ αντη μίν η άηαραλλαξία 408 
των τε καταληητικων καϊ των άκαταληητων φανταοιων 
κατά τό εναργές καϊ εντονον ΐΛίωμα ηαρίσταται' ονί^ν^ 
α ήττον ύείκννται τοις άηό της * Ακαδημίας και ή ί^ατά 
χαρακτήρα καϊ [^η] κατά τύπον• καλονοι ΰε έηϊ τα φαι- 3, τάφων] II. 23 101. 4. Ιο»ηι ΓΑ. 13. κατάθ'ίο^ν Ι*, 

22. όμολογητωσαν V, 6μολο/ίίτωσα9 Χ, 27. τοϋ οιη Ο. 32. όί 

τη ΙιαψΛίψόμινα Οΐ, 280 (Κ 451) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. α<]ν.ιη&ϋΐ€ 

409 νομ^να τους οτωίηούς. ίηϊ γαρ %άψ ομοίυη^ μϊψ ικητα 
μορφην ύιαφ^ροντων ά^ κατά %ό νηοκΒίμΒψον άμηγανόν 
έοτι ίιοριζαν την ηαταϊίηητιηην φαντασίαν άηό της ψεί;- 
ίονς χαι άκαταληητ^^' οΪορ 9υοϊ¥ ωύψ άκρως άλληλοις 

5 ομοίων ΙναΏ^άί τω οτωιχω ϋίωμί ηρός άίάκρίαν, εΐ έηι- 
βαΧων ο αοφός Ιαχνσβι λέγαν άίίοητωτως ηότδρον ίν έοτι 

410 το ίείηννμερον ωον η αΧΧο %αΙ άΑΑο. ο 9* αυτός λόγος 
ίστϊ ηαϊ έηΐ δίδυμων ληψβται γαρ ψ^υδή φαντααιαψ 6 
σηονδαίος ηαϊ ως άηο νηάργοντος καΙ κατ αυτό το νηάρ-' 

ιοχρν ΙναηομΒμαγμένην %αΙ ίναηβσφραγίαμέψην ίχων την 
φανταοιαν, (άν άηό Κάατορος ως άηό Πολυβευχους φαν- 
τααιω&η. έντενΟ'^ν γούν χαΐ ο ίγκεηαλνμμένος σννέατη 
λόγος ' ίάν γαρ ηροπνψαντος δράαοντος &έλωμ9ν %ω 
νηοΜίμένω έηιοτήναι, δίς ηολλην άηορίαν ίμηιαονμβ&α, 

15 %αΙ ονχ ^ξομ^ν λίγαν ηότ^ρον ό αυτός έστ$ δράχων τω 
ηρότερον ηροχύψαντί η ^€ρος^ ηολλων ίνβοηαραμένων 

411 τω αύτω φώλβω δρακόντων, ου τοινυν έ'χΒί τι Ιδίωμα η 
καταληητίκη φαντααΐα φ δέαφερει των ψευδών τί ααΐ 
άηαταληητων φαντασίών. 

^ ϋρο^ τούτοις, α τι άλλο χαταληητΐ}(όν τινός ίατι, καϊ 
δραοίς• ονχϊ δί γ αντη καταληητιηή τινός έατιν, ως ηα^ 

412 ραοτησομ^ν' ούκ άρα ^στι τι καταληητιχόν τίνος* η γαρ 
ορααις λαμβάνειν μίν δοχεί ][ρώ^ατα %αϊ μ$γε&η και οχή- 
ματα ηαϊ ηιψησιις, τοι/τωι^ <^έ ούδίν λαμβάνει, ηα^άηερ 

35 εν&νς άηό των χρωμάτων άρίαμένοις ημίν φανεΗαε. 
εϊηερ ουν ή όρααις καταλαμβάνεται τι χρώμα,, φααϊν οΐ 
ίί * Ακαδημίας, καΐ το του άν&ρωηου καταληψεταί* ου 
καταλαμβάνεται δ^ τούτο ' ονδ* άλλο τοίνυν καταληψβται 

413 χρώμα* και ότι ου καταλαμβάνεται, πρόδηλον' μεταβάί- 
30 λει γαρ κατά ώρας ίνεργείας φύσεις ηλικίας ηεριοτάαεις 

νοοους υγείαν ύηνον ίγρηγοροιν, ώστε τό μ^ν ούτως αύτο 
ηοικίλλεσ&αι γινώοκειν ημάς, τό δ^ τι έστι τό κατ άλη^ 
^ειαν άγνοΒϊν. τανχτ^ τε εΐ τούτο μη ίστι καταλψίτον, 

1. ιιί 5/οίΓί Η. ίηιΐ ^^. 9. ηαϊ »ς] χα^η<ρ? 33. δΐ ΟΗ. ΐΜΐϋΜ» VII. ΠΡΟΣ λογικούς α. (Ρ '"452) 281 

ον^' άλλο 91 γ9ψηθ99αί γνωρίμου• ηαΐ μηψ τιαΐ ίηΐ αχη^ 414 
μανός ψο αυτό γέψος της απορίας 9νρηοομ€Ρ * το ^^αρ 
αν9ο λ9Ϊοτ «αϊ τραχν νηοηίηνη ως ίηΐ τάν γραψΛν, 
στρογγνλον τε %α\ 9β%ράγωνοψ ως Ιηϊ ηνργων, "'Βΐί&ν ν« 
ΜαΙ ίΐ9ηλαομ%γον ως Ιήϊ της έξάλου 96 παΐ ένάλον χωηης, » 
χαΐ ίηΐ χίψηοεως ϋίνονμ^νοψ ηαϊ ηρεμούν, ως ίηι %ω¥ ί¥ 
νηϊ %α^€ζομίνων η ίηϊ το7ς αίγίαλοίς ίστωτων. 

"Λλλως τ£, β2η«ρ ηροσαρμοζ§ταί τη χατϋΛηη%$»η φαν^ 415 
ταοία η άχατάληητος φανταοια, ονη αν ΒΪη κρηηρηψ άλη- 
&ωας η ηαταλψ^ητίχη φαντασία• ωαηερ γαρ το ηροα^ ίο 
αρμοττομεψον οτρββλω ού% αν ίΐη χρίτηρων 9ν&έος, όντως 
εΐ ηροσαρμοττιται ψενϋοί ηαϊ άηαταλήητοίς φαντασίαίς 
η χαιταληητηιη φαντασία, ον% αν αη Μρηηρίον• ηροο^ 
αρμόττεται άέ γβ άχαταληητοίς ηαι ψενϋοί ηράγμαοιν η 
$ίαταληητ§Μη φαντασία, ηα^ως ηαραοτησομ%ν' ον τοίννν η 
ωρηηρισν έατί των τ% άλη&ών ύαΐ των ψενάων η «ατα- 
ληητίχη φαντασία. Μ γαρ τον σωρίτον της έσχατης 416 
ηαταληητιχης φαντασίας τη ηρωτη άηαταληητψ ηαραηΒΐ-* 
μένης %αϊ 9υσ9ίθρίστον σχεδόν ύηαρχούσης, φασίν οΐ 
ηερί τον Χρνσαιηον οτί έφ* ων μίν φαντασιών ολίγη 20 
τίς όντως Ιστι ΰίαφορά, στησεται ο σοφός ηαϊ ησυχά-" 
σει, έφ* ων 9^ ηλείων ηροσηίητεί, ίηϊ τούτων συγχα-- 
%α&ησεταί τη έτερα ως άλη&εί• ίάν ονν παραστήσω-- 417 
μον ημείς ηολλά ψενίη *αϊ άηατάληητα τη «αταλιττι• 
τί9η φαντασία ηαραηείμενα, βηλον είς ίσόμε&α χατε^ τε 
αχοναχότ^ς το μη 9εΙν σνγχατατί&εσ&αί τη χαταληητίχη 
φαντασία, 'ίνα μη ταύτη σνναινεσαντες ηροηέσωμεν ά§α 
την γεηνίασιν χαϊ εΙς την των άχαταληητων χαΐ ψενίων 
ονχχατά&εοίν, χαν οτι μάλιστα ηολλη ηερί τάς φαντασίας 5. ^1 άλλου τι χαϊ ίψ άλλον Γ, ηηΐ ΘΧ αΐία ίη αΐιαιη ηιηίαΗίν Η, 
β. άλλως τβ βΙη<^] άλί ί秣ΐΐ§^ £τ. 11. ίύ&^ωζ €, 13. ον» &ν — 
15. ψαψχααΐα οιη Η, 14. /ι] τ< V, οιη ΟΤΟΗ. 1β. ηρ^ορ V. 

17. ίικί ΟΗΥ. α'ωριίτον Ι*. 21. αυστηαηαι €. 22. ηλΜίω Ιι. 

28. τίαραατηοομεν ΟΕΟ, 27. ουναν^οανης V. ηροαηίϋνμιν Ι«• 

29. η&ρ ^ 1. ίοχί}] χα» — ^οχι* Ι*, 282 (Ρ'"4δ8) ΠΡ02 δογματικούς Α. Λάψ.ίΛΛΛϋ 

418 ηροοηίητ€ί^ ίοη^ άίαφορά. %ο ά^ λίγόμ^νον αμψίς €στα# 
ίηΐ παραί§ιγματος• νηοη^ια&ιο γοίρ ηαταλψιΐίηη μ^ν ψΛΨ^ 
ναοια 'η '^να πβ^^ηηο^'τα ο^γα ίανιρ,'* ητίς $Μΐηα%ά ηοΐίύ 
φαίνεται ηβχωρίομέψη της **τα μύρια ολίγα ίστ!ψ*' έρίρας. 
» ονη<Λν ίηβΐ ηλβϊστον άιέχδΐ ^ης "τα ηβν%η%ύντα όλί/α 
ίοτΓ ηαταλψιτιηήβ η '^τα μνρία ολίγα έοτίρ^' άηαι^άληητος^ 
ούη ίφέξΒΐ 6 οηουίαίος μεγάλης ηροοηιπτούαης διαφοράς» 
άλλΜ σνγκατα&ηα^ναί μΪ9 τ^ ''τα ηΒψ%ηχον9α ολίγα Ιοτί*^ 
ηαταληί^τιχί} "' φαντασία^ ου σνγχανα&ηοεταί ϋ %^ *^%ά 

410 μνρία ολίγα Ιοτιψ** ά%αταληη%ψ. άλλ' β/ τ^ "τα μύρια 
ολίγα ίο%ίν" ού ουγκα9α&ησ9%αί ο σοφός, ηαρίσοψ πολλω 
αβχ»ρίϋταί της '*τα η^ντηχοντα ολίγα ίοτίν,** φαψΒροψ δή^ 
ηον&£ν οτι συγηατα&ησεταί τ^ "τα πεντηηοψτα %α\ 6ν 
ολίγα. ίϋτίν**' ονόΐρ γαρ έατί μεταξύ ταντΐ|;5 ηαΐ της "τα 
αη^ψτηκοί^α ολίγα εστίν" ην ϋ γ€ η "τα η$ψτηχοψτα 
χαΐ βν ολίγα έοτί'* ηατεύίηητίκής έσχατης νηοΜίμένης της 
"τα ηβρτητίοντα ολι;^α ^στΓ' ηρωτη άπατάλψ^τος» συγηα^ 
τα&ησβται αρα 6 σηονίαϊος αηαταληητφ ψαντασίξ^ τ^ "τα 
ηίντηηοντα καϊ «ν ολίγα ^στίν'** %αϊ %1 ταύτη ουγίΛοτα-* 
Μ^ησεταί, μηίεμίαν ίχούοη ίιαφοράψ ηρος την "τάηη^^ 
τηηοντα. ολίγα ^στι/' ονγΜατα&ησεταί ηαΐ τη "τα μύρ§α 

420 ο1/;^α ίστίν" άηαταλήητω. ηάσα γαρ άηατάληητος φαν- 
τασία άηαταληητω φαντασία ίστιν ίση, ίηΒΪ συν η μ^ν 
"τα μύρία ολίγα ίστίν" αχατάληητος ίση ίστί τ^ "τα νν«ν* 

9Βτψίοντα ηαι ίν ολίγα ίστίν,** ούίενΐ Λ^ άιέφΰρβ ηαι ίχΒ- 
χαίριοτο της "τα η^ττηκοντα ολίγα εστί** ηαταϊίηητίπης, 
ίση γ$νησεταί τη "τα μύρια ολίγα ίστίν" άιααταληητφ 

421 φαντασία η "τα ηεντηηοντα ολίγα ίστί** ιιαταλ^τιχι;. ασί 2. γαρ οίη V. μ^ρ χαταΐηπτιχη V» 5. έηίΐ ηλΛστορ Β, ^η:*- 

ηλίΐατορ Ι» 7. ονκ — 11. ΙστΙψ οιη 0. 12. μοβί ίστί» €Η ίΙΙ& 

15. ην ^4 — 16. Ιποκι^μψης, 13. 16. 19. 26. λλΙ ίψ &()ιΙ Ραόιίοίυ». 

ιηί//β βαηί ρηχκα Η. 16• τ^ς οιη Χ•. 20. ίχούαης V, 23. τ« 

μύρία η μίψ V, 25. ίχη^χωρ^ηο V. αθάβηάιιιη η να %*ντηΛαψτα χΐά 

ίν ολίγα ίστίν^ ηίβί ουιη Ρα^ηοΐο ]ΐιΙβΓ(ΐΓβ(θ ηιαίί• ίί^ψ^ριν αντ^ η ιΐΜΚΐ€θ•ΥΠ. ΠΡΟΣ ΑΟΓΙΚΟΎΣ Α. (Ρ'"4δ4; 283 

σν%ί» σν^«£^χ«ΐΜχ« %ίι φ^υβεί καΐ άηαταληητφ φαννϋίοια 
ύίά %ηψ αηαραλλα^Ιαν η ηαταληητίηη. 

Ονί^ γάρ ΙνΒοτι λέγαν μη ηάαα¥ ά%α%άληηνον φαν^ 
Τ4$α1αν ϊσην ηαατ} άπαταληητψ τνγχαν^α^ φ»ντασίψ, άΧΧα 
9^^ μϊν μάλλον βίναι άκατάληητον την ύϊ ηοαον, ίηβΐ 422 
ηρώτον μίν μαχέσονταί έαυτοίς χαί τ^ φύαα %άν ηραγμά" 
την οί ατωίχοΐ. ωση^ρ γάρ άν^ρωηος άν&ρωηον , πα^ό 
φίν&ρ»ΗΟς έσνιν, οι; άίαφέρει, ονί^ λί&ος λί^ου, όντως 
θντ9 άχαταλψ^ος φαντασία άπαταλψιτον φαντασίας (^ι«- 
νηνοχεν, ^ άχατάλί^ητός ίστιν, ονϋ ^βνύης ψ^νάοΰβ, ^^ 
φ^υάης έστιν. αάντΜί&βν σρμωμίνα σί η9ρΙ τον Ζήνωνα 
ϋίΰασχον οτί ϊσα ίστϊ τα αμαρτήματα* ΒΪτα ίστω την 423 
μίν μαλλρν ^Ιναι άηατάληητον την άίί ηοσον. τι τούτο 
αύτοίς βοη&9ϊν άνναται; άκολον&ησβί γαρ τη μίν μάλλον 
αΜαταληητψ μη σνγκατατ{&€σ&αι τον σοφον^ τη ΰ^ ησαον ιβ 
αυριατατί&βσ&αί^ οη^ρ έστΙν ατοηον^ άηλαν^β γαρ "'^ϊχΒ 
αρηηρίον ηατ αυτούς ό σοφός ^ ηαϊ κατά ηάντα ί&βσηοέ^ 
βΗο 9ίά το μη άοξάζβιν, τοντ€στ$ ψ^ν^βί σνγηατατί&ο- 
σ&αέ, έν ψ εηβίτο η αηρα χαχοάαιμονία ηαϊ η των φαύλων 
ίίάητωοίς. βο 

^Ίνα γ9 μην αίσ&ητιηη γένηταί φαντασία ηατ αυτούς, 424 
οίον όρατίηη, όβξ ηίντβ σννόραμ€ΐν, το τβ αΙσ&ητηρ$ον ηαϊ 
*«• αϊσ^τόν ααϊ τον τόηον ηαϊ το ηως %αΙ την Λίάνοίορ, 
ως 4άν των άλλων παρόντων Βν μόνον άηη, ηα&άη^ρ Λίά* 
ΨΟία ηαρά φνοίν ίχουσα^ ου σω&ησ9ταί, φασίν, η αντίληψη 
ψίς. ί(ρ&9ν χαΐ την καταληητοίην φαντασίαν ίλεγόν τ^νος 
μη 9ωίνως αρίτηριον, άλλ' όταν μη9^ν δχη ηατά τον τρο^ 
ηον ίνστημα» τούτο μέντοί των άίυνάτων εστίν* ηαϊ 425 
)^άρ κάρα τάς άιαφοράς των ηόρων ηαΐ ηαρά τάς τού 
έχτός η^ριστάοΒίς ηαϊ παρ* άλλους ττλ^/ονας τρόπους ούτ9 3ο 
τα αυτά οντ€ ωσαύτως Ινίάλλ^ται ημϊν τα πράγματα, ηα-- 

6. μαχηοοηαι €, 9. ον^Η αυ( 10. οντ<. 15. ϊοοψ ΟΛ, 

16• άπ3Λς Ο. 22^ τ* οηι Γ. 27. χ•*Μ•ς ι^^* Μ^ηι^ρΛΟΨ Ην> 

μη^ρ] [Λοψον ΓΟΗ. 28. ^^ΐ" βη Ο. 29. γά^ οοι V. 30. ον4^ 
τα αντν 090^ Χ. 284 (Ρ "455) ΠΡΟυΟΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Α. Λάτ.ιπΒύΜί 

ϋ-άπβρ α^ωτ^ροφ^ ίηβλογιοάμί&α^ ωατε βΙ μ^ φαίνεται 
ηρος τ^ίε τ^ αΐϋ&ησβί χαΐ τ^ίβ τ^ πβριστόσβι άνψνο&αί 
λέγεΦν, %ο 9* %1 ταΐς αλη&είαίβ τοίοντόν ίο%ίν οίον ηαί 
φαίνεται, ^ άλλοίορ μέψ ίστιψ αλλοΐοτ Λ φαίνεται, μη 
5 ίχειν ημάς Λιαν&εντΒίν^ ίιά ϋ φοι/το μηδεμίαν είναι φαν^ 
ταοιαν χωρίς ίνσνη/ί^τος. 

426 Πως ί* ονχΐ ηαΐ εΙς τον 9ι άϊληΧων ίμηιητουοι τρό- 
ηον^ ζητούντων γαρ ημών τ!ς Ιοτιν η ΐΛα%αΧηη%ιη'ή φαν-^ 
ταοΐα, οριζόμενοι φαοιν ^*η άηό νηαρχοντος κατ* αυτό %ό 

ίονηάρχον ίναηομεμαγμένη %αϊ ίναηεσφραγιαμενη , όηοΐ» 
ον» αν γενοηο άηο μη νηάργον%οςΓ είτα ηάλιν, ίηεΐ 
ηάν το όριηείς Μασηόμενον ίη γινωακομίνων Μάσηετε^ί, 
ηροοανακρινόντων ημών τι ηοτ εστί ηαι το νηαρχον, άνα— 
στρεψαντες φαοιν οτι νηαρχον ίοτιν δ ηινεΐ χαταληνετιηηε^ 

15 φανταοΐαν. ώστε ίνα μίν μά&ωμεν την ηαταληητιπην 
φανταοίαν , ηροεάηφεναι όφείλομεν το υπάρχον, ίνα ύ^ 
τούτο, ίηϊ την καταληητικην βαϋζΒΐν φαντασίαν* ηαϊ 
συτω μηδετερον γίνεσ&αι σαφές, ηεριμενον την ίη του 

427 έτερου ηίστιν* ώσηβρ τε έπεί των φανταστών τα 
» μ^ φαίνεται ηαΐ νηάρχει, τα 9ί φαίνεται μ^ ονχΐ ϋ γε 

ΜοΙ νηάρχει, χρηζομέν τίνος κριτηρίου του ηαραστησοντος 
τίνα ίστί τα φαινόμενα αμα ηαϊ υπάρχοντας ούτως έαεί 
καΙ των φαντασιών αΐ μέν είσι καταληητικαΐ αΐ ϋ ον^ 
Λεόμε&α "'ηριτηρίον του διατάζοντος τίνες εΙσΙ τοιαΰταε 

42β ηαΙ τίνες άηαταληπτοί τε ηαϊ ψευδείς, τούτο ουν το ηρ§^ 
τηριον ήτοι καταληητιηη γενησεται φαντασία η συ ηατα^^ 
ληητιηψ ηάϊ εΐ μϊν ου καταληητιηη, άηολου&ησει ηαϊ 
πάντων άηαξαπλώς μη ηαταλψ^τιηην φαντασίαν ηριτηριον 
είναι, ης ίργον ίστϊ το καΙ την ηαταΧηητίίΐίην ίξετάζειν, 
^οπερ ου &ελήσουσιν' ει δί ηαταληητιχη, πρώτον μ^ 
εύηχες (αύτην γαρ ταύτην ίζητούμεν ηρίνειν ποτέ ίστί 

429 καταληητίΜη ), δεύτερον δε, εΐ προς το διαγνώναι τάς κα- 

8• 4 αΜοταΙψιτΜη €, 9• αηο τον νπά^χοηος €, 15• μ0Τ€ — 

16. φαψταοΐαψ οιη €, 16. ηροοαΧψρ49αΛ £•. 18. γίψιτα^ Η. 

19. ίηΐ Γϋν. 25. ΟΌψ] ην V, 31. αύτων €, 32. ϋ οη 1711 V. ϋΜίΗΜΥΙΙ. ΠΡΟΣ λογικούς Α. (Ρ "456) 285 

ψαληητηΜίβ »λΪ αχαναΑι^νιτονβ φανταοίας ηρηηρωρ ηαρα- 
Χαμβάψομ^ψ την ηαχαΧηητίηην φανταοίαν, ά€ηο€ΐ χαΐ %ό 
ο%ί η ηριψοναα αύτάς τω οψτί ηαταλψιτίηη ίατι φανταβία 
ΰο»ίμάζ9θ&αί άέά χΰ^αληητίχης φαψταϋίαβ, ηαΜ^ίνηρ ηάΧίν. 
9ί αλίης, χα) τούτο μ^χρίβ ο/ηΒίρον• 5 

'^ΑΑ' ϊο»ς τίς ίρ^ί την ηαταληητιιαηψ φαρτασίαν ϋαι 430 
του φανταστού, οτί ηατά άλη&ειαν νηόΐί€ίταί, ηαϊ έαννης, 
οτί %αιταΧηητίηη ίατι, ^ιτηρίον ύηάρχΒίν. οηερ ου 9ιη~ 
¥9ψ%9 τού φάναί πατά άναοτροφην και το φανταοιον εαυτού 
τβ χαΐ της φαντασίας είναί ίοηΐμίον. ως γαρ των φαιψο- ίο 
μίτων ίν ίίαφωνία ηα&βοτωτων ζητείται τΐνέ ηρινουμεν 
το νηάρχον ηαϊ το μη ύηάρχον, οντω των φανταοιων 
άονμφωνων ουαων ο%€ητομ9&α το τίνι ηρίΡούμεν την τ9 
Μοιταλίρι^ίχην καΐ την μη τοίαύτην» ίιοηερ ομοίων οννων 431 
των ηραγμάτων, βΙ εαυτής ηριτήρίον είναι ίνναται ή φαν-- 15 
τωαία ηαίηερ αούμφωνος ουοα, εοται ηαϊ το φανταοτόν ίξ 
αυτού ηιοτόν, %αν οτι μάλιατα ίιαφωνήται* οηερ ατοηον. 
η βίηερ τούτο ηαροοον έοτϊ διάφωνον ίειται τού ηρινούν^ 432 
τθ£ αυτό, ^βήαεται ηαΐ ή φαντασία τού ίοκιμασοντος αντήν 
3Μΐ2 ηαραοτησοντος εΐ τω οντι ηαταληητι%η Ιστιν* 20 

*>^ΑΛα»ρ τε, ει ηάσα φαύλου %ατ αυτούς ύπόληψις 
αγτ^οιά ίστι ηαϊ μόνος ο σοφός άΐη&ενει ηαΐ ίηιοτήμην 
ίχεε ταλη&ούς βεβαίαν, ά%ολον&εξ μέχρι Λεύρο άνενρίτον 
ηα^εστωτος τού σοφού %ατ άνάγηην ιμι τάλη&Ις άνευρε-- 
τον είναι, ίιά ϋ τούτο ηαι ηάντα άκατάληητα τυγχάνειν, 2$ 
έηείηερ φαύλοι ηάντες οντες ου» §χομεν βεβαίαν των 
όντων κατάληψίν* τούτου ϋ ούτως ίχοντος άηολείηεται 433 

τα υηο των στωικών ηρος τους αηο της σχεψεως λεγο• 
μένα ηαρα μέρος χαΐ ύηό των σηεητικών ηρός Ιηείνονς 
λ^/εΟ'&αι. ίηε} γαρ τοις φαύλοις ιιατ αυτούς ίγηατα^ 30 
ρ§&μούνται Ζήνων τε %αϊ Κλεάν&7;ς ΗαΙ Χρύσιηηος Ηαϊ 
οι λοιηοϊ των άηό της αίρεσεως, ηάς ίί φαύλος αγνοία 
ηρατεϊται, ηάντως ήγνόει 2ίηνων ηότερον ίν ηόσμω ηεριί-^ 

7• «ίν^ς V. 10. όοΜίμοψ νχ, 12. νο Αηίβ μη οίη ΓΑ. 

17. ^Μΐφκηλτβ» €, ^Μΐφϋπΐα^» V. 18. η^ίροτΐος £»• :286 (Ρ4δβ) ΠΡΟΣ δογματικούς Α. ΐΗΐν.ΐΜΐΙιβ 

β 

χηαι η αύτόβ τόνκοαμον η€ρί4ϋχη%9Ρ ηαΐ η6τ€ρο¥ άνηρ 
ίοτίν η γυντι, %ίχϊ ού% ηηίατατο ΚΧ^άν&ης €ίτε Μ&ρΛηος 

434 έατιν «ίτβ τι &ηρίον Τνφωνσς ηολνηλοηω%€ρορ. ηαΐ μην 
η έγΙνηα%9 το ίογμα τούτο Χρύοίηηος στωίϋορ οϋ, Ψ^Μ•*^ 

^9η το "τκί^τα άγνοΒΐ 6 φαύλος^* ^ ονίϊ αυτό τούτο ψτί^ 
οτατο• %ίΛ βΙ μϊν ηπιότατο^ ψενίος το ηαντα αγνοΒΪν 
τον φανλον ' αύ%6 γαρ τούτο φαύλοβ ην ίχίνωαηΒν ο 
Χρναιηηος, το ηάντα άγνοέΐν τον φαύλον, βι ί ονΛ 
αντό τούτο ^άβί το οτι ηάντα άγνο%ϊ, ηύς η^ρι ηολίων 

ί&}9ογματΊζ9ΐ9 τί&βΐς το ^α €Ϊναι χοσμον παΐ ηρονοί^ τον^ 
τον άίθίΚ6ίθ&€ίί καΙ άιοΧον τρηιτην είναί την ούϋίαν »αΙ 

435 ίλλα ηαμηλί]&η; πάρεατί ϋ, 6Ϊ τιν$ φίλον ίοτί, %αϊ τας 
άλλας άηορίμς τον άντβρωτωντα, ως ί&ος ϊχουϋίν, αντοϊς 
τοΙς οχεητίΗοΐς ηροϋάγΒίν * 9$9ηΧωμένον μέντοί τού %α%ά 

15 την Ιη{χ$ίρηοιν χαραχτηρος οι/χ ανάγκη μαηρηγο^έΐν• 

Προς 6ϊ τους τάς ηι&ανάς αηοΛβχομένους φανταοΐας 
αύντομος ο λόγος, ταυτί γαρ τα ηρίτηρια, όνοιν -ί^ανβ- 
ρον, η ως ηρός την τού βίου άιβξαγωγην χρηοιμα αντοίς 
ύψ^ίληηταί η ως ηρος την Λυρεοιν της έν τοίς ούοιν αλι^- 

436 &β!ας. %αί ίΐ μίν το ηρωτον Χίγοην^ άτοηοι γβνηαονται* 
ονίεμία γαρ τούτων των φαντααάν όνναται κατ Ι9ίαν 
χρ9ίθνν ηρός τάς τού βίου 6ΐΒΐαγωγάς, άλλα Χ?«'« ίο»2^ 
ίηάοτη παϊ της τηρηοεως, κα&* ην ηίε μίν Λα τοίε ίίηϊ 
ηί^ανη, ηβί Λ Λα τόίβ ύι$1ω99νμίνη χαϊ άηίρισηαοτος* 

437 βΙ α ως ηρός την τάλη&ούς ενρ^οιν, ίιαηεοούνταί. οντ$ 
γαρ η ηίθ-ανη μόνον χρηηρίον τάλη&ούς* Λ* γαρ, ϊνα 
τούτο 9ύρε&^, ηολύ ηροτβρον αντην ηβρίωδβυμένην , Λα 
το ηάντως ημάς έν τω ΛοΛι/βΐ)^ ^αοτον των %ατά τρο- 
ηον αυτής θεωρουμένων [μη] ^Ις νηονοίαν άνάγεα&αι, 

3ίίμηηοτ9 ηαραλίλειηταί των οφεάόνιων ηατά τόν τ^ηον 

3. τ* οπι V, 5..ί> V. 0. κΛ* ~ ήπίσΓ«»Ό οιη ΓΗ. 

7. ανιο — 8. ψαυίορ οηι Η. 11. τρίΛηχή» Χ, 13. άηορίας κο- 

μίβο» %ΌΡ η^τψ^ωτάντα^ ας ί&ος Ρχουοιν αιντόΐς οΐ σκιητίΜύΙ η^οσά/4»!»* 

16. τάς αιΐιΐ ΓΗ Γ. 17. 6 οιη €Η. 19. «ς οιη Ο. 22. ;τ^Μοί/•.] 
ΐΜΐιηαιη Ο. 25. α Λ ώς] %υ&4ως ^^ Χ». ^ 27. ια^Μ9€νμ4ψηψ ] 

αιΜβ <(^«*. 20. μη (ΐ6ΐ6Ϊ>&ί ΜβίηβΚίι»• ' 30. μη ν*? ηϊΜάΜΥΙί. ΠΡΟΣ Α0ΓΙΚ0Υ2 Α. (Ρ'"457) 287 

ίξ9ψάζ$σ^αί, 9ίγβ η^ρίοπασμον ηβρί τηψ άίάνοίαν ουμβαι- 
ψοψτος αϊρ$ται η τ^ς άλη&^Ιας γνωοίς. το Λ "'ολον μη-- 438 
ττοτβ %9ίς αυτών ίλίχχοις αρατσυνταί. ως γαρ άίαβάλλον- 
ΤΒς τηψ ηαταληη%ί*'ην φαντααίαν ίφαακον μη Λναί ηριτψΐ^ 
ρων χαντην της άλη&βίΛς τω χαϊ αλλάς άηαραλλάτίτονς 5 
ηαρακ€ίθ&αί αντ^η ψ^νί^ίς, ούτως ονη άηίοίηβ %αΙ τοίς 
ίί^ωΛ^νμέψος ηράγμαϋΐν ημίν ίν τω ίία&Βωρέίψ την τκι- 
&αψηψ φαντασίαν άλλα τίνα ψβνίίη ηαρακΒϊσ&αί, ώοτβ 
λό/ον ΐν9ηεν Λοηπν μϊν ημάς ίχαν άρτίαν την ψνχήν καΐ 
το αωμα , ρη όντως ί^ ίχβίν , η ως ίπ αυμμβτρον μίν ίο 
ίιαοτηματος δοη^ϊν βλέη^ο&αί το φάνταστον, άλλως ϋ 
Ιχ9ί¥• ηλην το γβ πεφάλαιον, $1 μητ€ ηάααι αΐ φανταοίαι 439 
ιΐοϊ ηίοταΐ μήτε ηάσαί άηίστοί, μητβ τίν^ς μϊν ηιοταϊ 
τίτίς α αηιστοί, ουκ αν εϊη ΐίρ$τηρίον της άλη&Βίας η 
φα'νταοία* ω άηολου&ον το μηίΐν εϊναί ηρηηρίον άιά το ΐ5 
μη^ε το νφ* ού μητ9 το Λ* οί μηΤ9 το %α&^ ο /ίβ/ία/αν 
8χ€»ν την γνάοιν. 

'^Λλ' ίΐω&αοίν άν&νηοφ4ροντ9ς οί δογματιηοΐ ζητηΧν 440 
ηίί ηοτί %α\ 6 ϋκίητίηος το μηά^ είναί ηρηηρίον αηο^ 
φαίνεται• ητοί γαρ άηρίτως τούτο λίγ^ι η μβτά ηρηηρίου * ^ 
%αΙ «/ μίν άηρίτως, αηιοτος γενηοεταί, ίΐ Λ^ μετά ηριτη^ 
ρίσν , ηερίτρωηησεταί χαΐ - λίγων μηίϊν εϊναί ηρηηρίον 
ομολογηοίί 9ΐς την τούτον ηαράοτααιν ηρηηριον ηαρα^ 
λαμβάνειν» ηάλίν τε ημών αννερωτωντων '*^ Ιοτι ηρηη'" 441 
ρίον, ητοί ηεηρίταί ή άπρηόν ίοτί,** χαϊ άνοίν &άτΒρον σν- >& 
ναγόντων, ήτοι την είς' άπειρον εκπτωοιν η το ατό η ως 
έαντον τι ηρηηραον είναί λεγεο&αι, άντίηαρεξάγοντες φαοί 
μ^η ατοηον νηάρχαν το ίαντον τι χριτηρίον άηολεΐηειν* 
καί γαρ ^ιη;τοι7 το εν&ν χαΐ άλλων ^οτϊ άοκί/ίαστικόν, ηαϊ 442 
ο ζνγος της τε των άλλων Ιαοτητος %α\ της Ιϋας στα- 30 1. η/<] ατ« ι,, βίίμ(ΐ(ΙιΊΐι ^ιι\)Τΐο\\ΐ9. 2. ίΧρητα^ Ι», άναίρίΐιαί νβΐ 

αρψΜται ΜβίηβΜα8. 5. απαράχτονζ (7. 8. ως Ο, 9. άρτίοις Ο. 

27. ίαντον τ»] αιηους το Ι•. 28. το ίανιον] το ^| αέτον Λ. 

29. η